• Kobieta i prawo

Kobieta i prawo

 • Autor: Dagmara Jaroszewska-Choraś Agnieszka Kilińska-Pękacz Agnieszka Wedeł-Domaradzka redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-119-7
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 736/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 199.00 zł

  179.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka dotyczy szeroko pojętej problematyki kobiet regulowanej przez prawo. Autorzy zaprezentowali wiele aspektów dotyczących praw kobiet, wyzwań, jakie dla kobiet i ich praw stwarza współczesne prawo. Przedstawiono również tematy związane z aborcją, dyskryminacją, sytuacją rodzinną kobiety zarówno w kontekście jej relacji małżeńskiej, jak i relacji z dziećmi, kwestiami socjalnymi, prokreacyjnymi oraz medycznymi, przestępczością. Omówiono kwestie dotyczące kobiet jako sprawców przestępstw i sytuacji związanych z odpowiedzialnością za te przestępstwa. Ważnym aspektem publikacji są również elementy dotyczące sytuacji ekonomicznej i ekonomiczno-społecznej kobiet.

Publikacja stanowi doskonałe uzupełnienie literatury dla zajęć z zakres prawa człowieka, praw kobiet oraz prawa karnego. Wykorzystana może być również przez studentów przygotowujących prace na temat sytuacji kobiet. Odbiorcami publikacji mogą być osoby zatrudnione w organizacjach pozarządowych zajmujących się prawami kobiet, a także jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizowanych przez nich zadań dotyczących pomocy społecznej.

Spis treści:

Wprowadzenie

Część I. PRAWA KOBIET W RELACJACH CYWILNYCH I ADMINISTRACYJNYCH


Michał Dubiel
1. Eksmisja kobiety ciężarnej

Martyna Kasperska
2. Prawo do przerwania ciąży a dobra osobiste

Przemysław Kuczkowski, Piotr Pawłowski
3. Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego – analiza rozwiązań prawnych na tle doświadczeń wybranych urzędów stanu cywilnego

Agnieszka Kwiecień-Madej
4. Działanie lub zaniechanie matki jako źródło szkody prenatalnej

Bartosz Namieciński
5. Funkcjonowanie domów samotnych matek w kontekście zadań własnych samorządu terytorialnego

Jarosław Szczechowicz
6. Majątek osobisty a majątek wspólny małżonków w trakcie obowiązywania ustawowej wspólności majątkowej

Dariusz Szenkowski
7. Prawo dziecka do życia z obojgiem rodziców w sytuacji rozpadu rodziny

Paulina Zadykowicz
8. Zmiana płci w świetle prawa administracyjnego

Część II. KOBIETY NA RYNKU PRACY


Paweł Antoszak
9. Prawa kobiet do zatrudniania i wynagradzania

Maryla Bieniek-Majka
10. Szklany świat w aksamitnym getcie, czyli słów kilka o kobietach na rynku pracy

Karolina Niedzielska
11. Przedsiębiorcza kobieta versus ZUS w zakresie kwestionowania podstawy wymiaru składek przez organ rentowy w przypadku choroby i macierzyństwa

Kamila Piernik-Wierzbowska
12. Dyskryminacja w miejscu pracy ze względu na płeć

Joanna Anna Wolska
13. Kiedy kobieta służy kobiecie. Aspekty prawne wykonywania zawodu kosmetologa

Joanna Zdanowska
14. Dyskryminacja płacowa kobiet

Część III. PRAWA KOBIET ZWIĄZANE Z PROKREACJĄ, CIĄŻĄ, MACIERZYŃSTWEM I OPIEKĄ OKOŁOPORODOWĄ

Adam Jakuszewicz
15. Konflikty interesów w sprawach dotyczących przerywania ciąży w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Agnieszka Kilińska-Pekacz
16. Analiza porównawcza sytuacji matek wychowujących dziecko w zakładzie karnym i w zakładzie poprawczym. Postulaty
de lege lata i lege ferenda

Beata Krajewska
17. Prawo kobiet w trudnej sytuacji życiowej do schronienia oraz wsparcia w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Paweł Lipowski
18. Prawny standard opieki okołoporodowej w podmiotach leczniczych w perspektywie praktycznej

Aleksandra Nowakowska-Kutra
19. Opowieści kobiet karmiących piersią w grupach na Facebooku na temat ich doświadczeń w kontekście obowiązku wykonywania zawodu lekarza i położnej zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej

Małgorzata Rafałko
20. Urlop rodzicielski

Magdalena Wasylkowska-Michór
21. Transgraniczne dochodzenie roszczeń deliktowych z tytułu wrongful conception i wrongful birth

Joanna Zemlik
22. Macierzyństwo w warunkach izolacji więziennej

Część IV. PRAWA KOBIET W ŻYCIU SPOŁECZNYM I POLITYCZNYM

Marta Florczak
23. Zakaz dyskryminacji z uwagi na płeć w audycjach telewizyjnych a zagrożenie rozwoju małoletniego widza

Bartłomiej Gajdak, Dominika Ziętara
24. O parlamentarnej i medialnej reprezentacji Polek – analiza udziału kobiet w telewizyjnych programach publicystycznych na tle liczby posłanek i senatorek w latach 1989–2019

Caroline Kaiser
25. Prawa kobiet – jak kobiety na przestrzeni wieku walczyły o swoje prawa w Polsce

Natalia Lichwa
26. Sytuacja prawna kobiet na Bliskim Wschodzie

Mieczysław Oliwa
27. Uwarunkowania cywilizacyjne płonących stosów

Justyna Sawicka
28. Status prawny kobiety w Kościele katolickim

Żaneta Skinder, Marcin Skinder
29. Poglądy przedwojennych badaczek polityki społecznej w odniesieniu do prawa

Część V. KOBIETY JAKO OFIARY I SPRAWCZYNIE PRZESTĘPSTW

Joanna Brzezińska
30. Dzieciobójstwo – między racjonalnością a fikcją. Uwagi o zasadności typizacji art. 149 w obowiązującym Kodeksie karnym

Adam Bułat
31. Procesowe aspekty spraw o znęcanie się nad osobą najbliższą – zagadnienia wybrane

Emilia Jurgielewicz-Delegacz
32. Kobiety podejrzane o przestępstwa w świetle analizy statystyk Policji

Barbara Małgorzata Kałdon
33. Kobieta jako ofiara przemocy domowej

Zbigniew R. Kmiecik
34. Aborcja i kara śmierci a koncepcje ochrony życia

Radosław Krajewski
35. Zgwałcenie kobiety w ciąży

Norbert Michalak, Paula Seifert
36. Kobieta jako ofiara przestępstwa znęcania się nad osobą najbliższą

Justyna Omeljaniuk
37. Kuchenne zabójstwo – gdy kobieta staje się katem. Wybrane aspekty prawne, kryminologiczne i wiktymologiczne

Justyna Ożóg
38. Prawnokarne i kryminologiczne aspekty przestępczości nieletnich dziewcząt w Polsce

Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska
39. Kobieta w sprawie o porwanie dla okupu – kilka uwag

Monika Szewczyk
40. Analiza zjawiska przestępczości i struktury populacji kobiet przebywających w jednostkach penitencjarnych

Krystyna Szczechowicz
41. Kobiety jako ofiary handlu ludźmi – zagadnienia wybrane

Patryk Theuss
42. Aborcja w Polsce w ujęciu kryminologicznym

Jarosław Wyrębski
43. Przesłuchanie kobiety w trybie art. 185c k.p.k. a realizacja prawa do obrony

Agata Ziobroń
44. Kobieta jako ofiara przestępstw motywowanych kulturowo ze szczególnym uwzględnieniem zabójstw honorowych. Aspekty prawnokarne i kryminologiczne

Prof. dr hab. Jerzy Kasprzak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie:

Prawa kobiet są niepodzielną i integralną częścią praw człowieka. Istnieje wiele regulacji prawnych w sferze uniwersalnego systemu praw człowieka, systemach regionalnych oraz krajowych, które szczegółowo odnoszą się do problematyki związanej z ochroną praw kobiet. Pomimo tego, iż istnieją odpowiednie gwarancje prawne,  kobiety  nadal  doświadczają przemocy, niejednokrotnie nie mogą decydować o swojej płodności oraz są dyskryminowane ze względu na płeć w różnych płaszczyznach życia. (…) Monografia łączy w  sobie wiele wątków, zarówno z zakresu nauk prawnych, jak też innych dyscyplin naukowych, (…) jest wartościowa naukowo i powinna być opublikowana (…).

Dagmara Jaroszewska-Choraś
absolwentka prawa, które ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest też absolwentką studiów magisterskich kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz studiów licencjackich na kierunku administracja w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz prawa podatkowego. Stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa międzynarodowego uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego broniąc pracę doktorską pt. "Prawne aspekty stosowania biometrii". W pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach z zakresu ochrony praw człowieka, prawa autorskiego, praw zwierząt, prawnych aspektów wykorzystywania biometrii, etyki prawniczej, prawa nowych technologii i ich wpływie na prawa człowieka. Autorka licznych publikacji naukowych.

Książki tego autora

Agnieszka Kilińska-Pękacz

Ukończyła w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy studia magisterskie na kierunku administracja oraz studia licencjackie na kierunku stosunki międzynarodowe. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie broniąc rozprawę "Ochrona małoletnich przed alkoholem w polskich prawie karnym".

Jest opiekunem Koła Naukowego Prawa Karnego. Jest autorką ponad 60 publikacji naukowych przede wszystkim z prawa karnego materialnego opublikowanych w monografiach, jak też artykułów w renomowanych czasopismach prawniczych, takich jak "Prokuratura i Prawo", "Studia Prawnoustrojowe", "Ius Novum", "Wojskowy Przegląd Prawniczy" oraz "Przegląd Więziennictwa Polskiego". Organizatorka i uczestniczka wielu konferencji naukowych. Otrzymała nagrodę Rektora UKW za działalność naukową i organizacyjną.

Książki tego autora


Agnieszka Wedeł-Domaradzka
adiunkt w Instytucie Prawa i Ekonomii, doktor nauk prawnych, specjalność: prawo międzynarodowe publiczne

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane