• Gwarancja zapłaty wynagrodzenia wykonawcy w procesie realizacji umów o roboty budowlane z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych

Gwarancja zapłaty wynagrodzenia wykonawcy w procesie realizacji umów o roboty budowlane z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych

 • Autor: Jakub Jan Zięty Grzegorz Sikorski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-222-4
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 162/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  45.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka obejmuje swoim zakresem kwestie związane z gwarancją zapłaty w umowie o roboty budowlane. Autorzy do zagadnienia podchodzą nie tylko z punktu widzenia rozważań teoretycznych, ale także praktyki stosowania regulacji k.c. Co warte podkreślenia, prezentowana publikacja dotyka mało przeanalizowanego zagadnienia stosowania przepisów o gwarancji zapłaty do umów zawieranych w trybie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Proponowane w monografii podejście wymagało od autorów określenia, jaka czynność prawna będzie mogła być zakwalifikowana do kategorii umów o roboty budowlane. Następnie autorzy musieli wskazać, czy pojęcie jakimi posługuje się ustawodawca w k.c. są tożsame z pojęciami na tle prawa zamówień publicznych. W końcu, konieczna była odpowiedź dotycząca zakresu podmiotowego i przedmiotowego gwarancji zapłaty, a także treści i sposobu jej udzielania. W tym też zakresie autorzy omówili dopuszczone przez ustawodawcę rodzaje gwarancji zapłaty oraz skutki wyboru jednej z nich dla wykonawcy czy inwestora.

Monografia skierowana jest do teoretyków i praktyków prawa, którzy zajmują się przede wszystkich działalnością, w której wykorzystywana jest umowa o roboty budowlane. Publikacja może znaleźć zainteresowanie również w podmiotach stosujących przepisy prawa zamówień publicznych.
Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Konstrukcja i charakter prawny gwarancji zapłaty

1.1. Istota instytucji gwarancji zapłaty
1.2. Konstrukcja i charakter prawny stosunków w gwarancji zapłaty
1.3. Zakres dopuszczalnej modyfikacji przepisów o gwarancji zapłaty
1.4. Zakres podmiotowy przepisów o gwarancji zapłaty
1.4.1. Zagadnienie ogólne
1.4.2. Pojęcie inwestora w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego na tle prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych
1.4.3. Pojęcie wykonawcy i podwykonawcy na tle przepisów kodeksu cywilnego z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych
1.5. Zakres przedmiotowy przepisów o gwarancji zapłaty
1.5.1. Zagadnienia ogólne
1.5.2. Umowa o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 kodeksu cywilnego jako podstawa uprawnienia do żądania udzielenia gwarancji zapłaty
1.5.3. Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego o gwarancji zapłaty do umów pomiędzy wykonawcą (generalnym wykonawcą) a dalszym wykonawcą (podwykonawcą)
1.5.4. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane i umowa o podwykonawstwo w prawie zamówień publicznych
1.5.4.1. Zagadnienia ogólne
1.5.4.2. Pojęcia „obiekt budowlany” i „roboty budowlane” w świetle prawa zamówień publicznych
1.5.4.3. Umowa o podwykonawstwo w świetle przepisów prawa zamówień publicznych
1.5.4.4. Stosowanie przepisów o gwarancji zapłaty do umów, których przedmiotem są roboty budowlane zawieranych w trybie prawa zamówień publicznych

Rozdział 2. Gwarancja zapłaty – zagadnienia ogólne

2.1. Formy gwarancji zapłaty
2.2. Podmiot uprawniony do wyboru formy, w jakiej jest przekazywana gwarancja zapłaty wykonawcy (podwykonawcy)
2.3. Treść i zakres żądania udzielenia gwarancji zapłaty przez wykonawcę
2.4. Wysokość gwarancji zapłaty
2.5. Sposób doręczenia gwarancji zapłaty

Rozdział 3. Formy prawne gwarancji zapłaty – zagadnienia szczegółowe

3.1. Zagadnienia ogólne
3.2. Gwarancja bankowa
3.2.1. Funkcja i pojęcie gwarancji bankowej
3.2.2. Udzielenie gwarancji bankowej i powstanie stosunku prawnego gwarancji
3.2.3. Wykonanie zobowiązania przez gwaranta
3.2.4. Rodzaje gwarancji bankowych
3.2.5. Charakter prawny zobowiązania gwaranta
3.2.6. Przelew wierzytelności wynikającej z gwarancji bankowej
3.3. Gwarancja ubezpieczeniowa
3.3.1. Pojęcie i funkcja gwarancji ubezpieczeniowej
3.3.2. Odpłatność gwarancji ubezpieczeniowej
3.3.3. Zawarcie umowy gwarancji ubezpieczeniowej
3.3.4. Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych
3.3.5. Dochodzenie zwrotu świadczenia przez gwaranta
3.3.6. Abstrakcyjność i samoistność zobowiązania gwaranta
3.3.7. Możliwość podnoszenia przez gwaranta zarzutów ze stosunku podstawowego
3.4. Akredytywa bankowa
3.4.1. Zagadnienia ogólne
3.4.2. Pojęcie i treść akredytywy dokumentowej
3.4.3. Akredytywa zabezpieczająca
3.4.4. Akredytywa pieniężna
3.4.5. Umowa o otwarcie akredytywy
3.4.6. Otwarcie akredytywy
3.4.7. Charakter prawny akredytywy
3.4.8. Forma i spełnienie świadczenia wynikającego z akredytywy przez bank
3.4.9. Możliwość przeniesienia uprawnień wynikających z akredytywy
3.5. Poręczenie bankowe
3.5.1. Zagadnienia ogólne
3.5.2. Strony, przedmiot i charakter prawny umowy poręczenia
3.5.3. Ustanowienie poręczenia bankowego
3.5.4. Wykonanie zobowiązania przez bank
3.5.5. Rozwiązania szczególne
3.6. Potwierdzenie zobowiązań banku wynikających z gwarancji i poręczeń bankowych, a także akredytyw
3.7. Względny charakter niektórych przepisów prawa bankowego o gwarancji bankowej, poręczeniu i akredytywie
3.8. Przedawnienie roszczeń

Rozdział 4. Skutki braku udzielenia gwarancji zapłaty

4.1. Przesłanki i skutki prawne odstąpienia na podstawie art. 649 4 § 1 k.c. dla umowy o roboty budowlane
4.2. Roszczenie o wypłatę wynagrodzenia w związku z odstąpieniem od umowy z uwagi na brak udzielenia gwarancji zapłaty
4.2.1. Zagadnienia ogólne
4.2.2. Roszczenie wykonawcy o wynagrodzenie za niewykonane prace na podstawie art. 649 4 § 3 k.c.
4.2.3. Odbiory jako przesłanka powstania wymagalności roszczenia wykonawcy
4.3. Dochodzenie przez wykonawcę odszkodowania w związku z odstąpieniem od umowy o roboty budowlane na podstawie art. 649 4 § 1 i k.c.

Zakończenie
Wykaz Literatury

Jakub Jan Zięty
doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, profesor uczelni, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, współpracownik Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autor publikacji z zakresu prawa spółek, prawa nieruchomości, prawa samorządu terytorialnego. Radca prawny prowadzący własną praktykę.

Książki tego autora

Grzegorz Sikorski
doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa bankowego, handlowego i cywilnego (m.in. Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2015; Umowa wspólnego rachunku bankowego wprawie polskim, Warszawa 2023). W pracy naukowej i w praktyce specjalizuje się w prawie przedsiębiorców, korporacyjnym i bankowym, a także w problematyce umów kredytu, w tym hipotecznych.

Książki tego autora

 1. Abram G., Akredytywa dokumentowa i zabezpieczająca. Zastosowanie oraz perspektywy rozwoju w kraju i za granicą, Warszawa 2006.
  2. Adamska M., Sadowski M., Obowiązek informacyjny wykonawcy wynikający z art. 651 k.c. a obowiązek współdziałania inwestora i jego sankcjonowanie, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2023, nr 1.
  3. Andrzejuk  B.,  Heropolitańska  I.,  Gwarancje  bankowe  i  ubezpieczeniowe,  Warszawa 2007.
  4. Andrzejuk B., Operacje dokumentowe w transakcjach handlu zagranicznego. Akredytywa dokumentowa, Warszawa 1996.
  5. Aynés L., Droit civil. Les súretés, Paris 1993.
  6. Balwicka-Szczyrba M., Sylwestrzak A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2022.
  7. Banaszczyk Z., Granecki P., O istocie należytej staranności, „Palestra” 2002, nr 7–8.
  8. Bączyk M., Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 30 września 1996 r., III CZP 85/96, „Prawo Bankowe” 1997, nr 1.
  9. Bączyk M., Glosa do uchwały SN z 5 maja 1993 r., III CZP 54/93, „Prawo Bankowe” 1994, nr 4.
10. Bączyk M., Glosa do uchwały SN z dnia 24 czerwca 1992 r., III CZP 78/92, „Państwo i Prawo” 1993, z. 4.
11. Bączyk M., Glosa do wyroku SN z 18 czerwca 1997 r., II CKN 207/97, „Prawo Bankowe” 1998, nr 2.
12. Bączyk M., Glosa do wyroku SN z 24 czerwca 1999 r., III CKN 268/98, „Prawo Bankowe” 2000, nr 1.
13. Bączyk M., Glosa do wyroku SN z dnia 16 kwietnia 1996 r., II CRN 38/96, „Prawo Bankowe” 1997, nr 2.
14. Bączyk M., Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982.
15. Bączyk M., Odpowiedzialność umowna banku w prawie polskim, Toruń 1989.
16. Bączyk M., Poręczenie częściowe w polskiej praktyce bankowej, „Monitor Prawa Bankowego” 2013, nr 7–8.
17. Bączyk M., Poręczenie przyjmowane wobec banku za zobowiązane jednostek gospodarki uspołecznionej, „Państwo i Prawo” 1986, nr 11.
18. Bączyk M., Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r., „Prawo Bankowe” 1998, nr 2.
19. Bączyk M., Poręczenie za dług przyszły, „Nowe Państwo” 1979, nr 7–8.
20. Bączyk  M.,  Skutki  prawne  wadliwego  zakończenia  postępowania  likwidacyjnego  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, „Monitor Prawa Bankowego” 2012, nr 11.
21. Bąkowski T., O wolności budowlanej de lege lata i de lege ferenda, GSP 2015, nr 33.
22. Behnke  M.,  Czajka-Marchlewicz  B.,  Dorska  D.,  Umowy  w  procesie  budowlanym, Warszawa 2011, Lex/el.
23. Białończyk W., Gwarancja zapłaty za roboty budowlane – nowe regulacje w Kodeksie cywilnym, „Monitor Prawniczy” 2010, nr 13.
24. Białończyk W., Zakres odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy (art. 647¹ § 3 k.c.), [w:] Prawo handlowe. Między teorią, praktyką a orzecznictwem. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce, P. Pinior, P. Relidzyński, W. Wyrzykowski, E. Zielińska, M. Żaba (red.), Warszawa 2019.
25. Chmielewska M., Akredytywa pieniężna, „Bank” 1995, nr 10.
26. Ciszewski J., Nazaruk P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, 2023, Lex/el..
27. Czarnecki S., Charakter prawny gwarancji bankowej „na pierwsze żądanie”, cz. 1, „Prawo Bankowe” 2005, nr 2.
28. Czech T., Zgoda  zabezpieczyciela  na  zmianę  zabezpieczonej  wierzytelności, „Monitor Prawa Bankowego” 2013, nr 10.
29. Damasiewicz A., Umowa o roboty budowlane ze wzorami, Warszawa 2014, Lex/el.
30. Drapała P., Uzależnienie powstania lub wymagalności roszczenia o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane od działań i zaniechań osób trzecich, „Państwo i Prawo” 2021, z. 4.
31. Drapała, Gwarancja zapłaty za roboty budowlane w kodeksie cywilnym (art. 649 1 –649 5  k.c.), „Przegląd Prawa Handlowego” 2010, nr 6.
32. Drozd E., Z problematyki wielości poręczycieli w Świetle kodeksu cywilnego, „Nowe Państwo” 1971, nr 1.
33. Dunaj B. (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1999.
34. Dzierżanowski W., Jaźwiński Ł., Jerzykowski J., Kittel M., Stachowiak M., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2021.
35. Eleryk P., Umowa gwarancji bankowej, „Zeszyty Cywilistyczne Lege Artis” 2008, t. 1.
36. Fidali A., Gwarancja zapłaty w umowie o roboty budowlane, „Przegląd Prawa Handlowego” 2013, nr 2.
37. Fojcik-Mastalska E. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2002.
38. Fojcik-Mastalska E., Czy otwieranie akredytyw jest czynnością bankową, „Prawo Bankowe” 2001, nr 1.
39. Fras M., Habdas M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna (art. 353–534), WKP 2018, Lex/el.
40. Fras M., Habdas M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Zobowiązania. Część szczególna (art. 535–764(9), WKP 2018, Lex./el.
41. Gersdorf M., Michałowski T., Rozliczenia pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej, Warszawa 1961.
42. Gliniecki A. (red.) Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2016.
43. Gniewek E., Machnikowski P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2017.
44. Gołasiewicz A.M., Charakter prawny akredytywy dokumentowej, „Przegląd Prawa Handlu Zagranicznego” 1986, nr 10.
45. Gordon Z., Kwaśniewski Z., Łopuski J., Winiarz J., Prawo obrotu gospodarczego, Warszawa 1987.
46. Gordon Z., Przedmiot umowy o roboty budowlane, [w:] M. Modrzejewska (red.), Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa profesora Józefa Okolskiego, Warszawa 2010.
47. Goździewicz-Biechońska J., Wadliwość decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym, Warszawa 2011.
48. Gremlik A., Regulacja i charakter prawny akredytywy, „Prawo Bankowe” 2000, nr 7–8.
49. Gudowski J. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 4, Zobowiązania. Część szczegółowa, Warszawa 2017.
50. Gutowski M. (red.), Kodeks cywilny, t. II. Komentarz. Art. 353–626, Warszawa 2019, Legalis.
51. Gutowski M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Legalis 2016.
52. Gutowski M., Odpowiedzialność inwestora w umowach o roboty budowlane (na tle art. 647 1 § 5 KC), „Państwo i Prawo” 2008, z. 2.
53. Heropolitańska I., Borowska E., Kredyty i gwarancje bankowe, Warszawa 1992.
54. Jakubecki A., Mojak A., Niezbecka E., Prawne zabezpieczanie kredytów, Lublin 1996.
55. Jara Z., Akredytywa dokumentowa i inkaso dokumentowe w obrocie międzynarodowym; wybrane zagadnienia prawne; uwagi praktyczne, cz. 1, „Monitor Prawniczy” 1996, nr 7.
56. Jaworska M. (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2022, Legalis.
57. Jędrzejewski S., Nowe prawo budowlane. Objaśnienia, akty prawne, Toruń 1995.
58. Kardas B., Podwykonawstwo na gruncie nowego PZP, 2020, Lex/el.
59. Kasprzyk R., Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 30 września 1996 r., III CZP 85/96, „Palestra” 1997, nr 5–6.
60. Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny, t. 3, Część szczególna, Warszawa 2010, Lex/el.
61. Kimla-Kaczorowska P., Poręczenie jako forma zabezpieczenia obligacji emitowanych przez polskie spółki handlowe, cz. 1, „Przegląd Prawa Handlowego” 2017, nr 4.
62. Koch A., Umowa gwarancji bankowej, [w:] A. Koch, J. Napierała (red.), Umowy w obrocie gospodarczym, Warszawa 2011
63. Kolańczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 1973.
64. Kondek J.M., Jednostronny czy umowny charakter gwarancji bankowej?, „Przegląd Prawa Handlowego” 2012, nr 11.
65. Korczyńska I., Poręczenie wekslowe, cz. 1 i 2, „Rejent” 1994, nr 2 i 4.
66. Król M., Gwarancje bankowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego, „Prawo Spółek” 1997, nr 5.
67. Kruszka  L.,  Więcław-Bator  L.,  Uczestnicy  procesu  budowlanego  pełniący  samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, [w:] L. Kruszka, L. Więcław-Bator, Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych. Wykaz najczęściej spotykanych nieprawidłowości i uchybień. Zalecenia dla zamawiających i wykonawców. Wzory pism, Warszawa 2018.
68. Krzyżewski J., Inkaso jako czynność prawa cywilnego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2000, nr 6.
69. Krzyżkiewicz Z., Formy zagranicznych rozliczeń bankowych, Warszawa 1992.
70. Kubas A., Umowa na rzecz osoby trzeciej, Warszawa 1976.
71. Kukiełka J., Poniewierka D., Ubezpieczenia finansowe. Gwarancje ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia transakcji kredytowych, Warszawa 2003.
72. Kunicki A., Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej, Toruń 1960.
73. Lemkowski M., W sprawie gwarancji zapłaty za roboty budowlane, „Przegląd Prawa Handlowego” 2020, nr 5
74. Leoński Z., Inwestor a problematyka strony w postępowaniu, [w:] Z. Leoński, M. Szewczyk, Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2002.
75. Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 30 września 1996 r., III CZP 85/96, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1996, z. 7–8.
76. Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Zakres niedbalstwa jako przesłanki odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynów niedozwolonych, „Nowe Prawo” 1956, nr 3.
77. Longchamps de Bérier R., Zobowiązania, Poznań 1948.
78. Łazarewicz S., Gwarancja zapłaty za roboty budowlane ( art. 649 1  –649 5  k.c.), [w:] A. Kidyba (red.), Skarb Państwa a działalność gospodarcza, Warszawa 2014, Lex/el.
79. Łętowska E., Umowa o świadczenie przez osobę trzecią, Warszawa 1970.
80. Marcinkiewicz A., Problemy prawne zastosowania instytucji gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Wybrane zagadnienia, „IUSTITIA” 2014, nr 4.
81. Mróz-Krysta D., Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Warszawa 2014.
82. Narożny T., Czynności kredytowe banku – zagadnienia prawne, Warszawa 2000.
83. Naworski J. P., Roszczenie przyjmującego zamówienie (wykonawcy) o zapłatę wynagrodzenia za wykonane dzieło (roboty budowlane) z wadami. Wybrane zagadnienia, „Prawo Spółek” 2018, nr 7–8.
84. Naworski J.P., Glosa do uchwały SN z 28.10.1997 r., III CZP 42/97, „Monitor Prawniczy” 1998, nr 8.
85. Nowak H., Winiarz M. (red.), Prawo Zamówień Publicznych – Komentarz, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2021.
86. Ofiarski Z., Gwarancje bankowe, „Firma” 1993.
87. Ofiarski Z., Prawo bankowe. Komentarz, tezy do art. 80, Warszawa 2013, Lex/el.
88. Ohanowicz A., Glosa do wyroku SN z 26.08.1969 r., II CR 429/69, „Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych” 1971, z 1.
89. Okolski D., Tymiec R., Nowelizacja ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane, „Nieruchomości” 2007, nr 8.
90.  Okolski D., Umowa  o  roboty  budowlane. Komentarz do przepisów kodeksu cywilnego, Warszawa 2023, Legalis 2023.
  91. Olechowski M., Glosa do wyrok SN z dnia 25 czerwca 1999 r., II CKN 402/98, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2000, nr 7–8, Osajda K. (red. serii), Borysiak W. (red. tomu), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2022, Legalis.
  92.  Pajor T., Odstąpienie od umowy z powodu naruszenia zobowiązania, [w:] M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar (red.), Europeizacja prawa prywatnego, t. 2, Warszawa 2008.
  93.   Piekarski M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, S. Resich (red.), t. 2, Warszawa 1972.
  94.   Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Warszawa 2000.
  95.   Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Warszawa 2015.
  96.   Pisuliński J., Akredytywa dokumentowa, [w:] W. Pyzioł (red.), Encyklopedia prawa bankowego, Warszawa 2000.
  97.   Pisuliński J., Charakter prawny gwarancji bankowej, „Monitor Prawniczy” 1994, nr 2.
  98.   Pisuliński J., Niektóre zagadnienia związane z gwarancją bankową, „Prawo Bankowe” 1998, nr 4.
  99.   Pisuliński  J., Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych przez banki, „Prawo Bankowe” 1995, nr 3.
100.   Plucińska-Filipowicz A., Wierzbowski M. (red.), Prawo Budowlane. Komentarz, WKP 2021.
101.   Popiołek W., Glosa do wyroku SN z dnia 22 kwietnia 1999 r., II CKN 204/98, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2000, z. 3.
102.   Prawo zobowiązań – część ogólna, pod red. E. Łętowskiej, System prawa prywatnego, t. 5, Warszawa 2013.
103.   Prawo zobowiązań – część ogólna, pod. red. A. Olejniczaka, System prawa prywatnego, t. 6, Warszawa 2018.
104.   Prawo zobowiązań – część szczegółowa, pod red. J. Rajskiego, System prawa prywatnego, t. 7, Warszawa 2011.
105.   Prawo zobowiązań część szczegółowa, pod red. J. Pyziak-Szafnicka, System prawa prywatnego, t. 8, Warszawa 2011.
106.   Prusak F., Gwarancja bankowa w judykaturze Sądu Najwyższego, „Glosa” 1996, nr 7.
107.   Pyziak-Szafnicka M., Gwarancja autonomiczna, „Przegląd Prawa Handlowego” 1994, nr 2
108.   Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2018.
109.   Radwański Z., Panowicz-Lipska J., Zobowiązania. Część szczegółowa, Warszawa 2001.
110.   Radwański Z., Poręczenie. Komentarz do przepisów kodeksu cywilnego, Warszawa 1994.
111.   Radwański Z., Prawo zobowiązań, Warszawa 1986.
112.   Radzikowski K., Glosa do wyroku NSA z dnia 10 kwietnia 2001 r., III SA 2996/99, Glosa 2005, nr 3.
113.    Ratusznik P., Wzajemne rozliczenia między zobowiązanymi za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych, PPH 2019, nr 2.
114.   Robaczyński W., Omówienie wyroku SN z dnia 25 czerwca 1999 r., II CKN 402/98, Przegląd orzecznictwa, „Prawo Spółek” 2002, nr 2.160 Wykaz Literatury
115.   Rodzynkiewicz M., Omówienie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane, „Radca Prawny” 2004, nr 1.
116.   Rudnicki S., O umowie gwarancyjnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 1993, nr 12.
117.   Sikorski G., Funkcja, podstawa prawna i rodzaje zabezpieczeń wierzytelności bankowych w prawie polskim, „Przegląd Prawa Handlowego” 1997, nr 9.
118.   Sikorski G., Komentarz do prawa bankowego, Sopot 1997.
119.   Sikorski G., Zabezpieczenie osobiste wierzytelności bankowych w prawie polskim, Sopot 1998.
120.   Simler Ph., Delebecque Ph., Droit civil. Les súretés, Paryż 1989.
121.   Sośniak M., Należyta staranność, Katowice 1980.
122.   Srokosz W., Charakter prawny czynności bankowych, „Prawo Bankowe” 2002, nr 9.
123.   Srokosz W., Charakter prawny gwarancji bankowej w świetle nowego prawa bankowego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2000, nr 2.
124.   Stec M. (red.), System Prawa Handlowego, t. 5c, Prawo umów handlowych, Warszawa 2020.
125.   Stryja A., Akredytywa, „Radca Prawny” 1996, nr 4.
126.   Strzępka J., Zgoda inwestora na zawarcie umowy o wykonawstwo, „Monitor Prawny” 2012, nr 21.
127.   Strzępka J.A. (red.), Prawo umów budowlanych, Warszawa 2001.
128.    Strzępka J.A. (red.), Prawo umów budowlanych, Warszawa 2012.
129.   Strzępka J.A. (red.), Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych, Warszawa 2019, Legalis.
130.   Strzępka J.A., Zielińska E.A., Umowa o roboty budowlane w systematyce Kodeksu cywilnego – de lege lata i de lege ferenda, cz. 2, „Monitor Prawniczy” 2007, nr 11.
131.   Strzępka-Frania E., Białończyk W., Przedmiot świadczenia wykonawcy (generalnego wykonawcy) w umowie o roboty budowlane, „Monitor Prawniczy” 2006, nr 15.
132.   Strzępka-Frania E., Umowy o generalne wykonawstwo inwestycji, Warszawa 2010.
133.   Symonajc-Szkudlarek E., Wybrane  zagadnienia  gwarancji  bankowych  –  cechy  prawne i rodzaje, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1996, nr 10.
134.   System Prawa Cywilnego, t. 3, cz. 1, pod. red. W. Czachórskiego, Warszawa 1981.
135.   System Prawa Cywilnego. t. 3, cz. 2, pod red. S. Grzybowskiego, Ossolineum 1976.
136.   Szostak R., Glosa do uchwały SN z dnia 24 czerwca 1992 r., III CZP 78/92, „Prawo Spółek” 1993, nr 6.
137.   Szostak R., Umowa o roboty budowlane z perspektywy nowego Kodeksu cywilnego, [w:] E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski (red.), Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, Warszawa 2010.
138.   Szpunar A., Forma umowy poręczenia, „Rejent” 1994, nr 7–8.
139.   Szpunar A., Glosa do uchwały SN z dnia 24 czerwca 1992 r., III CZP 78/92, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1993, z. 12, poz. 242.
140.   Szpunar A., Glosa do wyroku SA w Warszawie z 11 grudnia 1996 r., I ACr 985/96, „Orzecznictwo Sądów Polskich” poz. 38.
141.   Szpunar A., Glosa do wyroku SN z dnia 16 kwietnia 1996 r., II CRN 38/96, „Prawo Spółek” 1997, nr 6.
142.   Szpunar A., O zasadzie akcesoryjności poręczenia, Palestra 1992, nr 11–12.
143.   Szpunar A., Poręczenie za dług przyszły, „Przegląd Prawa Handlowego” 1996, nr 11.
144.    Szpunar A., Przekaz prawa cywilnego, Kraków 1937.
145.   Szpunar A., Uwagi o realizacji odpowiedzialności poręczyciela, „Rejent” 1996, nr 11.
146.   Szpunar A., Zabezpieczenia osobiste wierzytelności, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1992, nr 1–4.
147.   Szwajdler W., Bąkowski T., Proces inwestycyjno-budowlany. Zagadnienia administracyjno-prawne, Toruń 2004.
148.   Talago-Sławoj H., Komentarz do dyrektywy 2009/81/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE, [w:] Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. III, Warszawa 2016, Lex/el.
149.   Tefelska A., Gwarancja bankowa, „Studenckie Zeszyty Naukowe” 2005, nr 11.
150.   Tollik R., Przegląd orzecznictwa sądów apelacyjnych, wojewódzkich i rejonowych w sprawach bankowych za rok 1996, „Prawo Bankowe” 1997, nr 4.
151.   Tracz G., Glosa do uchwały pełnego składu Izby Cywilnej SN z dnia 28 kwietnia 1995 r., III CZP 166/94, „Prawo Bankowe” 1996, nr 2.
152.   Tracz G., Glosa do uchwały SN z 28.04.1995 r., III CZP 166/94 oraz do wyroku SN z dnia 25 stycznia III CRN 70/94, „Prawo Bankowe” 1996, nr 2.
153.   Tracz G., Gwarancja bankowa – zobowiązanie kauzalne czy abstrakcyjne, „Prawo Bankowe” 1991, nr 2.
154.   Tracz  G.,  Umowa  gwarancji  ze  szczególnym  uwzględnieniem  gwarancji  bankowej, Kraków 1998.
155.   Trammer H., Glosa do wyroku SN z dnia 18.05.1970 r. I CR 58/70, „Państwo i Prawo” 1972, nr 1.
156.   Troicka-Sosińska R., Zlecenie udzielenia gwarancji spłaty kredytu, „Monitor Prawniczy” 1998, nr 2.
157.   Trzaskowski R., Poręczenie i gwarancja bankowa, Warszawa 2011.
158.   Trzaskowski R., Poręczenie w praktyce orzeczniczej, „Prawo w działaniu” 2013, nr 15.
159.   Warkałła W., Glosa do wyroku SN z dnia 18.05.1970 r. I CR 58/70, „Państwo i Prawo”, nr 1.
160.   Ważbiński A., Umowa poręczenia w nowym kodeksie cywilnym, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1965, nr 8–9.
161.   Węgrzynowski Ł., Charakterystyka praw i obowiązków spółki kapitałowej po jej wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców, „Przegląd Prawa Handlowego” 2014, nr 8.
162.   Wierzbicki P. (red.), Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe w praktyce i orzecznictwie, WKP 2021.
163.   Wiktorowska E., Wiktorowski A., Wójcik P., Gawrońska-Baran A., Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, 2023, Lex/el. 
164.   Włodyka S. (red.), System Prawa Handlowego, t. 5, Prawo umów handlowych, Warszawa 2014.
165.   Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniak K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1998.
166.   Wójcik A., Gwarancja bankowa „na pierwsze żądanie”, „Gazeta Prawna” 1998, nr 38.
167.   Wójcik S., Pojęcie umowy o dzieło, „Studia Cywilistyczne” 1963, t. 4.
168.   Wyrzykowski W., Pojęcie podwykonawstwa w budowlanych zamówieniach publicznych, „Prawo Zamówień Publicznych” 2016, nr 1.
169.   Wyrzykowski W., Umowa o generalną realizację inwestycji (EPC/”pod klucz”), Warszawa 2013.
170.   Wyrzykowski W., Z problematyki zamówień na zaprojektowanie i budowę obiektu budowlanego, „Prawo Zamówień Publicznych” 2021, nr 1.
171.   Zacharzewski K., Nadużycie gwarancji bankowej przez jej beneficjenta , „Prawo Bankowe” 2006, nr 11.
172.   Zacharzewski K.., Akredytywa dokumentowa jako praktyczny instrument płatniczy w obrocie międzybankowym, „Palestra” 1997, nr 1–2.
173.   Zagrobelny K. Odpowiedzialność  inwestora  z  umowy  o  roboty  budowlane, Warszawa 2013.
174.   Zagrobelny K., Kilka uwag o gwarancji zapłaty za roboty budowlane w ujęciu Kodeksu cywilnego, [w:] Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, (red.) J. Gołaczyński, P. Machnikowski, Warszawa 2010.
175.   Zagrobelny K., O  zmianach  w  regulacji  solidarnej  odpowiedzialności  inwestora, PPH 2018, nr 5.
176.   Zagrobelny K., Wymagalność roszczenia o wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych, „Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji” XCI, Wrocław 2012.
177.   Załucki M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2023, Legalis.
178.   Zielińska E., Glosa do wyroku SN z 11.01.2017 r., IV CSK 161/16, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2019, nr 2, poz. 14.
179.   Zimny A., Umowa zlecenia, Łódź 1998.
180.   Zoll F., Szkice z prawa upadłościowego. Szkic pierwszy o skutkach odstąpienia przez syndyka od umowy wzajemnej, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2006, nr 1.
181.   Żuławska Cz., Gwarancja bankowa. Uwagi o funkcji i konstrukcji, [w:] Studnia z prawa gospodarczego i handlowego, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Włodyki,. Bednarska-Gryniewicz (red.), Kraków 1996.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane