• Dynamika zmian w prawie

Dynamika zmian w prawie

 • Autor: redakcja naukowa Mariusz Nawrocki Mikołaj Rylski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-412-3
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 228/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 52.00 zł

  46.80 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 46.80 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Intensywne zmiany zachodzące w systemie prawnym przyczyniają się do podważenia zaufania obywateli do państwa, którego działania powinny mieć zawsze racjonalne uzasadnienie, stanowiące odpowiedź na oczekiwania społeczne i potrzeby obrotu gospodarczego. Powinny także uwzględniać wartości uznawane powszechnie za istotne i godne ochrony przez system prawny. Zakres i tempo zachodzących ostatnimi czasy zmian w prawie może rodzić pytanie, czy ustawodawca tworząc lub modyfikując normy poszczególnych dyscyplin prawnych, rzeczywiście kieruje się wspomnianymi wyżej wymogami. Sformułowane w ten sposób pytanie stało się asumptem do podjęcia badań przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego reprezentujących różne specjalności prawne. Autorzy podjęli niełatwe zadanie przybliżenia racji przemawiających za wprowadzeniem kolejnych nowelizacji przepisów, nierzadko dokonując ich krytycznej oceny. Omówione w opracowaniu zagadnienia stanowią odbicie aktualnych problemów prawodawczych, występujących na gruncie prawa materialnego, jak i procesowego. Spectrum tematyczne poszczególnych rozdziałów jest bardzo szerokie, toteż niniejsza monografia ma charakter interdyscyplinarny i wielowątkowy. W konsekwencji skierowana jest ona do szerokiego grona odbiorców, zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyki prawniczej.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Słowo wstępne
Słowo od redaktorów

Część I. Dynamika zmian w prawie z perspektywy filozofii i teorii prawa

Rozdział 1. O prawie, polityce, biurokracji i wartościach
Michał Peno

1.1. Dwa pojęcia polityki prawa?
1.2. Podstawy naukowej polityki prawa i ich krytycy
1.3. Prawodawca, administracja publiczna i wartości

Rozdział 2. Kryterium oceny i fundament autorytetu: prawo naturalne wobec prawa pozytywnego
Maciej Sławiński

2.1. Wprowadzenie
2.2. Czym jest sprawiedliwość?
2.3. Prawa przysługujące z natury
2.4. Dobra podstawowe
2.5. Dobro jednostki, nakaz moralności, przepis prawa
2.6. Prawo naturalne a prawo stanowione
2.7. Obywatelskie nieposłuszeństwo
2.8. Zarzuty wobec tradycji prawa naturalnego
2.9. Złożony związek prawa i moralności

Część II. Dynamika zmian w prawie karnym

Rozdział 3. Dowody uzyskane w toku kontroli operacyjnej
Konrad Burdziak

3.1. Wprowadzenie
3.2. Postanowienia ustawy o Policji a art. 168b k.p.k.
3.3. Podsumowanie

Rozdział 4. Wpływ zmian w k.p.k. na sposób pojmowania przestępstwa
Kamil Dąbrowski

4.1. Wprowadzenie
4.2. Zakaz dowodowy z art. 168a k.p.k. – ogólna charakterystyka według stanu po nowelizacji lipcowej
4.3. Wykładnia art. 168a k.p.k. – uwagi na tle pierwotnego pojęcia „czyn zabroniony”
4.4. Rozumienie pojęcia „czyn zabroniony” na gruncie pierwotnego brzemienia art. 168a k.p.k. a teoria negatywnych znamion czynu zabronionego
4.5. Wpływ k.p.k. na treści k.k.
4.6. Podsumowanie

Rozdział 5. Przegląd zmian w zakresie trybów konsensualnych zakończenia postępowania karnego na gruncie kodeksu postępowania karnego z 1997 roku
Marta Jasińska

5.1. Wprowadzenie
5.2. Wniosek o skazanie bez rozprawy (art. 335 k.p.k.)
5.3. Wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego (art. 338a k.p.k.)
5.4. Dobrowolne poddanie się karze  (art. 387 k.p.k.
5.5. Podsumowanie

Rozdział 6. Kara ograniczenia wolności w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu karnego
Magdalena Kowalewska-Łukuć

6.1. Wprowadzenie
6.2. Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym do 2015 roku
6.3. Kara ograniczenia wolności w świetle nowelizacji z 2015 roku
6.4. Kara ograniczenia wolności w świetle nowelizacji z 2016 roku
6.5. Ocena dokonanych zmian

Rozdział 7. Dynamika zmian w prawie na przykładzie instytucji przedawnienia karalności
Mariusz Nawrocki

7.1. Wprowadzenie
7.2. Charakterystyka zmian terminów przedawnienia w Kodeksie karnym z 1997 roku
7.3. Reguły prawa międzyczasowego wobec konstrukcji przedawnienia
7.4. Reguły prawa międzyczasowego a wydłużenie okresów przedawnienia
7.5. Charakter przepisów wydłużających okresy przedawnienia
7.6. Podsumowanie

Część III. Dynamika zmian w prawie administracyjnym

Rozdział 8. O problemie wpływu zmian legislacyjnych na gminne akty planowania przestrzennego
Łukasz Dubiński

8.1. Wprowadzenie
8.2. O problemie samodzielności gminnych władz planistycznych
8.3. Problem ciągłości planowania
8.4. Problem skutków prywatnoprawnych
8.5. Konsekwencje prawno-finansowe
8.6. Podsumowanie

Rozdział 9. Rozwój polskich regulacji prawnych dotyczących postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi
Adrianna Ogonowska

9.1. Wprowadzenie
9.2. Pojęcie odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych
9.3. Gospodarowanie odpadami medycznymi i weterynaryjnymi
9.4. Podsumowanie

Rozdział 10. Przekształcenia w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi na przykładzie przepisów o skardze na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania
Przemysław Zdyb

10.1. Wprowadzenie
10.2. Pojęcie skargi
10.3. Skarga na bezczynność
10.4. Skarga na przewlekłość
10.5. Zasady wnoszenia skargi
10.6. Konsekwencje wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenia postępowania
10.7. Podsumowanie

Część IV. Dynamika zmian w prawie pracy

Rozdział 11. Wybrane aspekty ewolucji przepisów o czasie pracy w Kodeksie pracy w latach transformacji ustrojowej 1997–2016. Uwagi de lege lata i de lege ferenda
Sławomir Driczinski

11.1. Wprowadzenie
11.2. Sposób ustalania czasu pracy
11.3. Pojęcie czasu pracy
11.4. Okresy rozliczeniowe
11.5. Limity godzin pracy
11.6. Godziny nadliczbowe
11.7. Przerwy w pracy
11.8. Czas pracy określony wymiarem zadań
11.9. Zdefiniowanie pojęć „technicznych”
11.10. Zmiany dotyczące dni wolnych
11.11. Propozycje de lege ferenda
11.12. Podsumowanie

Rozdział 12. Umowa o pracę na zastępstwo w znowelizowanym Kodeksie pracy
Mikołaj Rylski

12.1. Wprowadzenie
12.2. Krótki rys historyczny regulacji prawnej
12.3. Charakter prawny umowy o pracę na zastępstwo
12.4. Zawieranie i zmiana umów o pracę na zastępstwo
12.5. Rozwiązanie umów o pracę na zastępstwo
12.6. Przepisy intertemporalne
12.7. Podsumowanie

Część V. Dynamika zmian w innych gałęziach prawa

Rozdział 13. Wpływ wartości relacji kwoty państwowego długu publicznego i deficytu publicznego  do produktu krajowego brutto na zmiany przepisów finansowo-prawnych ze szczególnym uwzględnieniem art. 86 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Wojciech Bożek, Paweł Mańczyk

13.1. Wprowadzenie
13.2. Limit konstytucyjny zadłużenia publicznego
13.3. Zagadnienia ogólne dotyczące progów ostrożnościowych
13.4. Likwidacja pierwszego progu ostrożnościowego
13.5. Analiza dynamiki relacji PDP do PKB w latach 2001–2015
13.6. Podsumowanie

Rozdział 14. Transakcje giełdowe z fizyczną dostawą towaru giełdowego oraz sposób ich wykonania na przykładzie Towarowej Giełdy Energii
Szymon Słotwiński

14.1. Wprowadzenie
14.2. Sposób obrotu towarami giełdowymi
14.3. Charakterystyka prawna transakcji giełdowej w obrocie towarowym
14.4. Sposób zawarcia transakcji giełdowej
14.5. Kodeksowa umowa sprzedaży a transakcja giełdowa
14.6. Zasady wykonywania transakcji giełdowych

Rozdział 15. Nowelizacje polskich regulacji prawnych odnoszących się do elekcji (wybrane przykłady z lat 2003–2015)
Radosław Zych

15.1. Wprowadzenie
15.2. Pojęcie oraz potrzeba nowelizacji
15.3. Zmiana Kodeksu karnego
15.4. Zmiany w Kodeksie wyborczym
15.5. Podsumowanie

Bibliografia

redakcja naukowa

Mariusz Nawrocki

Książki tego autora

Mikołaj Rylski

dr, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Przez kilka lat był wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunkach Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie Finansami i Podatki, Rachunkowość, Akademia Managera HR. Współtworzył wiele projektów społecznych o zasięgu ogólnokrajowym, m.in. pionierski program studiów Leadership MBA przy współpracy z WSZP w Warszawie. Za swoją naukową działalność otrzymał wiele nagród, m.in. II nagrodę w organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa pracy w Polsce, odbywającym się pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Dotychczas wyszkolił ponad 2500 osób i doradzał przedsiębiorstwom z pierwszej dwudziestki największych firm w Polsce.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane