• Cyberprzestępczość i nowe technologie. Współczesne wyzwania nauk prawnych

Cyberprzestępczość i nowe technologie. Współczesne wyzwania nauk prawnych

 • Autor: Damian Robert Jaworski redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-302-3
 • Data wydania: 2024
 • Liczba stron/format: 210/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja stanowi rezultat wspólnej pracy autorów podjętej z inicjatywy redaktora, którego celem było zaangażowanie początkujących naukowców w proces identyfikacji oraz badania współczesnych problemów nauk prawnych związanych z cyberprzestępczością i nowymi technologiami. W znakomitej większości publikacja traktuje o zagadnieniach związanych z prawem karnym, jednakże w końcowej części dzieła nie zabrakło materii z pogranicza innych gałęzi, w szczególności prawa cywilnego. Dzieło porusza w pierwszej kolejności kwestie dotyczące walut wirtualnych, przeszukania na odległość oraz przechowywania pornografii dziecięcej na informatycznych nośnikach danych. Następnie omówiono problematykę działania pod przykryciem w ramach zakupu kontrolowanego, współpracy międzynarodowej w ściganiu cyberprzestępstw oraz stalkingu i kradzieży tożsamości w świecie wirtualnym. Całość wieńczą rozważania na temat sharentingu, kształtowania się sztucznej inteligencji w prawie europejskim oraz doręczeń elektronicznych w postępowaniu cywilnym.

Spis treści:
Table of Contents


Wykaz skrótów
List of Abbreviations

Przedmowa
Foreword

ROZDZIAŁ I. Ocena nieuprawnionego tymczasowego zajęcia walut wirtualnych w postępowaniu karnym
CHAPTER I. Evaluation of the Unauthorized Temporary Seizure of Virtual Currencies in Criminal Proceedings
Damian Robert Jaworski

ROZDZIAŁ II. Partisan Gridlock w sprawie kryptowalut może utrudniać Stanom Zjednoczonym rolę światowego lidera gospodarczego
CHAPTER II. Partisan Gridlock on Cryptocurrency May Hinder United States Role as Global Economic Leader
Dagny Starzynski Van Der Jagt, Keith Lewis

ROZDZIAŁ III. Przeszukanie zdalne w procesie karnym
CHAPTER III. Remote Search in Criminal Trial
Maksymilian Jeliński

ROZDZIAŁ IV. Przechowywanie pornografii dziecięcej na informatycznych nośnikach danych a rola biegłych. Czy w toku postępowania przygotowawczego należy każdorazowo powoływać biegłego z zakresu antropologii?
CHAPTER IV. Storage of Child Pornography on Computer Storage Media and the Role of Experts. Should an Expert in Anthropology be Appointed Every Time During the Pre-trial Investigation?
Klaudia Siwek

ROZDZIAŁ V. Zakup kontrolowany w Internecie. Czy funkcjonariusz uprawnionej służby powinien działać pod przykryciem w ramach prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych?
CHAPTER V. Controlled Purchase on the Internet. Should an Officer of an Authorised Service go Undercover in the Course of Operational and Exploratory Activities?
Zuzanna Grześkowiak

ROZDZIAŁ VI. Problematyka skutecznego dochodzenia odpowiedzialności karnej za cyberprzestępstwa. Wybrane sposoby współpracy międzynarodowej oraz koordynacji działań organów ścigania
CHAPTER VI. Problems of Effectively Pursuing Criminal Liability for Cybercrimes. Selected Methods of International Cooperation and Law Enforcement Coordination
Alan Kosecki

ROZDZIAŁ VII. Stalking za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych sposobów komunikacji online na przykładzie konkretnych stanów faktycznych. Uporczywe nękanie czy złośliwe niepokojenie, gdzie postawić granicę?
CHAPTER VII. Stalking via Social Media and Other Online Modes of Communication Using Case Examples. Persistent Harassment or Malicious Disturbance, Where the Line Should be Drawn?
Karolina Brydak-Biernacka

ROZDZIAŁ VIII. Tożsamość wykreowana w świecie wirtualnym jako inne dane umożliwiające publiczną identyfikację osoby na gruncie nowelizacji treści art. 190a § 2 KK
CHAPTER VIII. Identity Created in the Virtual World as Other Data Enabling Public Identification of a Person Based on Amendment of Art. 190a § 2 of the Penal Code
Zuzanna Grześkowiak, Anna Moczydłowska

ROZDZIAŁ IX. Odpowiedzialność za sharenting w polskim porządku prawnym na gruncie prawa cywilnego oraz karnego
CHAPTER IX. Liability for Sharenting in the Polish Legal Order Under Civil and Criminal Law
Joanna Słomka

ROZDZIAŁ X. AI ACT – wybrane problemy prawne regulacji Unii Europejskiej w sprawie sztucznej inteligencji
CHAPTER X. AI ACT – Selected Legal Issues Regarding the Regulation of Artificial Intelligence in the European Union Law
Justyna Maria Bartoszek

ROZDZIAŁ XI. Nowy model doręczeń w postępowaniu cywilnym w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych
CHAPTER XI. New Model of Delivery in Civil Proceedings in the Light of the Act on Electronic Deliveries
Katarzyna Brzostek

Bibliografia
Bibliography

Wykaz źródeł prawa
List of Sources of Law

Wykaz przywołanego orzecznictwa
List of Cited Jurisprudence

O autorach
About the Authors

Prof. dr hab. Mirosław Sadowski, Uniwersytet Wrocławski, sędzia Sądu Najwyższego:

Recenzowane dzieło jest pracą w pełni dojrzałą o wysokiej wartości naukowej. Autorzy – w sposób rzeczowy i kompetentny – wskazali węzłowe problemy prawne wynikające z cyberprzestępczości i nowych technologii. Wysokie walory naukowe ocenianej pracy pretendują ją do wysokiej oceny. Uważam, że z czasem uzyska ona niezwykle wysokie miejsce w dyskursie publicznym, stając się dziełem pomocnym dla prawników praktyków: sędziów, prokuratorów czy pełnomocników procesowych. Recenzowana praca może także zainteresować każdego, kto pragnie poszerzyć swoją wiedzę w obszarze najnowszych problemów związanych z technologiami informatycznymi.

Dr hab. Tomasz Przesławski, Uniwersytet Warszawski, sędzia Sądu Najwyższego:

Recenzowane opracowanie stanowi interesującą próbę zmierzenia się z zagadnieniami prawnymi, które pojawiają się w związku z zastosowaniem technologii informatycznej w różnych sferach ludzkiego życia. Autorzy monografii wnikliwie analizują wybrane elementy świata wirtualnego na tle różnych gałęzi prawa, zarówno krajowego, jak i międzynarodowego. Publikacja poszerza wiedzę w zakresie funkcjonowania prawa w odniesieniu do rzeczywistości, której szybkości rozwoju oraz kierunku nie da się dzisiaj przewidzieć.

Damian Robert Jaworski
doktorant w dyscyplinie nauki prawne Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prezes Zarządu Koła Nauk Penalnych na Wydziale Prawa i Administracji UKSW, aplikant Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury aplikacji prokuratorskiej. Przed rozpoczęciem aplikacji był zatrudniony na stanowisku asystenta prokuratora Prokuratury Krajowej w Departamencie do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, a wcześniej jako pracownik w Dziale Nadzoru Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Ukończył wyższe studia prawnicze na WPiA UKSW, które częściowo realizował na podstawie Indywidualnego Planu Studiów i Programu Kształcenia. Jest autorem tekstów poświęconych prawu karnemu, w tym z zakresu przestępczości związanej z walutami wirtualnymi. Publikował m.in. w Prokuraturze i Prawie, Wojskowym Przeglądzie Prawniczym, Consilium Iuridicum oraz serbskim czasopiśmie NBP - Journal of Criminalistics and Law. ORCID: 0000-0002-1069-6916.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Monografie

Behan A., Waluty wirtualne jako przedmiot przestępstwa, Kraków 2022.
Chałubińska-Jentkiewicz  K.,  Nowikowska  M.,  Bezpieczeństwo,  tożsamość,  prywatność
– aspekty prawne, Warszawa 2020.
Cyrklaff-Gorczyca M., Cyberstalking jako forma przemocy z wykorzystaniem technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych, w: Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach
i cyberprzestrzeni, red. K. Materska, B. Taraszkiewicz, Słupsk 2017.
Długosz J., O zasadności kryminalizacji tzw. stalkingu, w: Tożsamość polskiego prawa karnego,
red. S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, B. Orłowska-Zielińska, Olsztyn 2011.
Jaroszewska I.A., Przeszukanie urządzenia zawierającego dane informatyczne lub systemu in-
formatycznego w świetle Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, w: Blaski i cienie
przeszukania. Węzłowe problemy procesowo-kryminalistyczne, red. A. Opalska-Kasprzak,
I.A. Jaroszewska, M. Powirska, Olsztyn 2018.
Kosecki A., Prawo wobec zjawiska fałszywej pornografii. Nowe zagrożenia w  cyberprzestrze-
ni, w: Cyberbezpieczeństwo na rzecz zapobiegania przestępczości, red. M. Wielec, War-
szawa 2023.
Kowalski J., Ewolucja ujmowania przestępstw przeciwko wolności w polskich kodeksach karnych,
w: Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa
dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, red. A. Michalska-Warias, I. Nowi-
kowski, J. Piórkowska-Flieger, Lublin 2011.
Kudyba K., Cyberprzestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim po-
rządku prawnym, Warszawa 2015.
Kulik A., Występowanie zjawiska stalkingu na świecie, w: Problemy Współczesnej Kryminalisty-
ki, red. E. Gruza, T. Tomaszewski, M. Goc, t. 18, Warszawa 2014.
Lach A., Karnoprawna reakcja na zjawisko kradzieży tożsamości, Warszawa 2015.
Milczarek E., Prywatność wirtualna. Unijne standardy ochrony prawa do prywatności w Inter-
necie, Warszawa 2020.198 Bibliografia
Miłkowski T.M., Czynności operacyjno-rozpoznawcze, a prawa i wolności jednostki, Warsza-
wa 2020.
Mochocki R., Rodzaje i formy stalkingu, w: Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów
XXI  wieku,  red.  D.  Dajnowicz-Piesiecka,  E.  Jurgielewicz-Delegacz,  E.W.  Pływa-
czewski, Warszawa 2022.
Mostowik M., Ochrona danych osobowych w Internecie rzeczy w prawie UE, Warszawa
2022.
Niemczuk P., Ochrona mienia ruchomego w świetle ustawy o ochronie osób i mienia, w: Dobra
chronione w prawie administracyjnym, red. Z. Duniewska, Łódź 2014.
Pyżalski J., Zdrodowska A., Tomczyk Ł. et al., Polskie badanie EU Kids Online 2018. Naj-
ważniejsze wyniki i wnioski, Poznań 2019.
Szumiło-Kulczycka D., Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego,
Warszawa 2012.
Taracha A., Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe,
Lublin 2006.
Wójcik Sz., Zagrożenia dzieci i młodzieży związane z używaniem Internetu, w: Dzieci się liczą
2022. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce, red. M. Sajkowska,
R. Szredzińska, s.l., s.a.
Zalewski  T.,  Definicja  sztucznej  inteligencji,  w:  Prawo  sztucznej  inteligencji,  red.  L.  Lai,
M. Świerczyński, Warszawa 2020.
Zgoliński I., Racjonalizacja i podstawowe kierunki wzmożonej ochrony dziecka we współcze-
snym polskim prawie karnym, w: Prawo karne w ochronie praw dziecka, red. A. Grześko-
wiak, I. Zgoliński, Bydgoszcz 2018.
Żebrowski A., Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Regulacje prawne, Kraków 2000.
Podręczniki, metodyki i poradniki
Altheide C., Carvey H., Informatyka śledcza. Przewodnik po narzędziach open source, tłum.
G. Kowalczyk, Gliwice 2011.
Borkowska A., Witkowska M., Sharenting i wizerunek dziecka w sieci. Poradnik dla rodziców,
Warszawa 2020.
Brodzisz Z., Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem
I instancji, Warszawa 2019.
Broniewicz W., Marciniak A., Kunicki I., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2016.
Jerzewska J., Od oględzin do opinii biegłego. Poradnik dla prowadzących postępowanie karne,
wyd. 3, Warszawa 2010.
Jodłowski J., Resich Z., Lapierre J. et al., Postępowanie cywilne, Warszawa 2016.
Koszowski M., Dwadzieścia osiem wykładów ze wstępu do prawoznawstwa, Warszawa 2019.
Miszewski W., Proces cywilny w zarysie. Część pierwsza. Suplement, Łódź 1948.199 Bibliografia
Komentarze
Barczak-Oplustil A., Górowski W., Komentarz do art. 30, w: Komentarz do ustawy: Konsty-
tucja Rzeczypospolitej Polskiej, red. ead., T. Sroka, t. 6, wyd. 1, s.l. 2023.
Bodio J., Komentarz do art. 131, w: Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach
cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komen-
tarz do zmian, red. T. Zembrzuski, t. 1 i 2, Warszawa 2020.
Bodio J., Komentarz do art. 1311, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 1–729,
red. A. Jakubecki, t. 1, Warszawa 2017.
Budyn-Kulik M., Komentarz do art. 190a, w: Kodeks karny. Komentarz do zmian wprowa-
dzonych ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ead., s.l. 2011.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Komentarz do art. 60, w: Ustawa o doręczeniach elektronicznych.
Komentarz, red. K. Chałubińska-Jentkiewicz, J. Kurek, Warszawa 2022.
Dudka K., Komentarz do art. 295, w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. ead.,
wyd. 2, Warszawa 2020.
Eichstaedt K., Komentarz do art. 295, w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz aktualizo-
wany, red. D. Świecki, t. 1, s.l. 2023.
Flaga-Gieruszyńska K., Komentarz do rozdziału 2 (tytuł VI, dział I), w: Kodeks postępowania
cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński, Warszawa 2022.
Gajda J., Komentarz do art. 92, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzy-
kowski, wyd. 8, Warszawa 2023.
Grzegorczyk P., Weitz K., Komentarz do art. 45, w: Konstytucja RP. Komentarz art. 1–86, red.
M. Safjan, L. Bosek, t. 1., Warszawa 2016.
Herzog W., Komentarz do art. 241, w: Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, wyd. 6,
Warszawa 2023.
Kamieński G., Doręczenia w procedurze cywilnej po zmianach, s.l. 2023.
Kamińska K., Komentarz do art. 96, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. M. Za-
łucki, wyd. 1, Warszawa 2023.
Konarska-Wrzosek V., Komentarz do art. 200, w: Kodeks karny. Komentarz, red. ead., wyd. 3,
s.l. 2020.
Konarska-Wrzosek V., Komentarz do art. 53, w: Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefań-
ski, wyd. 6, Warszawa 2023.
Kosonoga  J.,  Komentarz  do  art.  190a,  w:  Kodeks  karny.  Komentarz,  red.  R.A.  Stefański,
wyd. 6, Warszawa 2023.
Kowalczyk R., System doręczeń z uwzględnieniem e-doręczeń (doręczeń elektronicznych oraz do-
ręczeń przez Portal Informacyjny), s.l. 2021.
Kurek J., Komentarz do art. 63, w: Ustawa o doręczeniach elektronicznych. Komentarz, red.
K. Chałubińska-Jentkiewicz, J. Kurek, Warszawa 2022.
Kwiatek B., Komentarz do art. 40, w: Doręczenia elektroniczne. Komentarz, red. B. Kwiatek,
A. Skóra, Warszawa 2023.
Kwiatek B., Komentarz do art. 7, w: Doręczenia elektroniczne. Komentarz, red. B. Kwiatek,
A. Skóra, Warszawa 2023.200 Bibliografia
Lachowski J., Komentarz do art. 190a, w: Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzo-
sek, s.l. 2023.
Marciniak A., Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, Warszawa 2010.
Markiewicz D., Komentarz do art. 131 i art. 1311, w: Kodeks postępowania cywilnego, Komen-
tarz, red. T. Szanciło, t. 1., Warszawa 2023.
Michalska-Marciniak M., Komentarz do rozdziału 2 (tytuł VI, dział I), w: Kodeks postępowa-
nia cywilnego. Komentarz do art. 1–205, red. A. Marciniak, t. 1, Warszawa 2019.
Michalska-Marciniak M., Komentarz do rozdziału 2 (tytuł VI, dział I), w: Kodeks postępowa-
nia cywilnego. Komentarz, red. K. Piasecki, t. 1, Warszawa 2016.
Michalska-Warias A., Komentarz do art. 107, w: Kodeks wykroczeń, Komentarz aktualizowa-
ny, red. T. Bojarski, s.l. 2023.
Partyk T., Ocena skuteczności doręczenia przesyłek sądowych, s.l. 2021.
Sadomski J., Komentarz do art. 24, w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, W. Bory-
siak wyd. 31, s.l. 2023.
Skorupka A., Obowiązki adwokatów i radców prawnych w świetle ustawy o doręczeniach elek-
tronicznych, s.l. 2021.
Stefańska E., Komentarz do art. 125, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizo-
wany. Art. 1–477(16), red. M. Manowska, t. 1, s.l. 2022.
Stefańska E., Komentarz do art. 131, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizo-
wany. Art. 1–477(16), red. M. Manowska, t. 1, s.l. 2022.
Stefański R.A., Zabłocki S., Komentarz do art. 222, w: Kodeks postępowania karnego. Komen-
tarz do art. 167–296, red. eid., t. 2, Warszawa 2019.
Stefański R.A., Zabłocki S., Komentarz do art. 224, w: Kodeks postępowania karnego. Komen-
tarz do art. 167–296, red. eid., t. 2, Warszawa 2019.
Stefański R.A., Zabłocki S., Komentarz do art. 236a, w: Kodeks postępowania karnego. Komen-
tarz do art. 167–296, red. eid., t. 2, Warszawa 2019.
Stefański R.A., Zabłocki S., Komentarz do art. 295, w: Kodeks postępowania karnego. Komen-
tarz do art. 167–296, red. eid., t. 2, Warszawa 2019.
Wach K., Komentarz do art. 25, w: Doręczenia elektroniczne. Komentarz, red. B. Kwiatek,
A. Skóra, Warszawa 2023.
Weitz K., Komentarz do art. 131, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie
rozpoznawcze, red. T. Ereciński, t. 1, Warszawa 2016.
Wilbrandt-Gotowicz M., Komentarz do art. 4, w: Doręczenia elektroniczne. Komentarz, red.
ead., s.l. 2021.
Wilbrandt-Gotowicz M., Komentarz do art. 63, w: Doręczenia elektroniczne. Komentarz, red.
ead., s.l. 2021.
Wolwiak I., Komentarz do art. 1311, w: Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz on-line,
red. P. Rylski, Warszawa 2022.
Zoll A., Komentarz do art. 9, w: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1–52, red.
W. Wróbel, t. 1, cz. I, wyd. 5, Warszawa 2016.
Żukowska M., Komentarz do art. 107, w: Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. J. Lachowski,
Warszawa 2021.201 Bibliografia
Słowniki
Dubisz S., Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, t. 4, Warszawa 2003.
Longman Dictionary of Contemporary English, Essex 2009.
Szymczak M., Słownik Języka Polskiego, t. 2, Warszawa 1984.
Dysertacje
Wasilewski J., Cyberprzestępczość – wybrane aspekty prawnokarne i kryminalistyczne, Wydział
Prawa, Uniwersytet w Białymstoku, 2017.
Materiały pokonferencyjne
Gawroński  M.,  Wyjaśnialność  AI  w  fazie  wykorzystania  –  aspekty  prawne  i  techniczne,
w:  Materiały  pokonferencyjne  autorstwa  uczestników  webinaru:  „Projektowanie  sys-
temów AI zgodnych z RODO”, red. J. Groszkowski, N. Misiuk, B. Hermanowicz,
Warszawa 2023.
Artykuły w czasopismach naukowych
Błachnio A., Dane osobowe jako przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa z art. 190a
§ 2 KK, Przeg. Pol. 2016, nr 2.
Błasiak A., Sharenting – współczesną formą rodzicielskiej narracji, „Horyzonty Wychowania”
2018, nr 42.
Brosch A., Sharenting: Why Do Parents Violate Their Children’s Privacy?, TNER 2018, nr 4.
Brosch A., When the Child is Born into the Internet: Sharenting as a Growing Trend among
Parents on Facebook, TNER 2016, nr 1.
Budyn-Kulik  M.,  Przestępstwo  kradzieży  tożsamości  po  zmianach  wprowadzonych  ustawą
z 31 marca 2020 r. nowelizującej przepisy w sprawie COVID-19, „Studia Prawnicze Pol-
skiej Akademii Nauk” 2020, nr 2.
Dajerling L., Era Big Data. Czyli jak postęp technologiczny i metodologiczny wpływa na wybory
prezydenckie?, „Refleksje” 2016, nr  14.
Dana A., Prawo o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, Prok. i Pr. 2021, nr 3.
Dąbrowska I., Deepfake – Nowy wymiar internetowej manipulacji, „Zarządzanie Mediami”
2020, nr 2.
Derlatka M., Definicja pornografii a  zasada nullum crimen sine lege, Prok. i Pr. 2005, nr 11.
Dworas-Kulik J., Prawnokarne aspekty pedofilii, „Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekono-
mia” 2015, nr 1.202 Bibliografia
Grabalska W., Wielki R., „Czy  dzieci  powinny  trafiać  do  sieci?”  Prawne i   kryminologiczne
aspekty zjawiska sharentingu, „Prawo w Działaniu” 2022, nr 49.
Gregson Ch. B., California’s Antistalking Statue: The Pivotal Role of Intent, “Women’s Law
Forum” 1998, vol. 28, iss. 2.
Grens-Trykoszko I., Rola biegłego w czynności przeszukania pomieszczeń. Uwagi w kontekście
informatyki śledczej, „Ars Iuridica” 2023, nr 1.
Groth J., Cyberstalking – perspektywa psychologiczna, „Forum Oświatowe” 2010, nr 2.
Jaworski D.R., Samiczak K., Actual Coverage of the Funds in the Account by Order on Physical
Evidence under Polish Criminal Procedure, „NBP – Journal of Criminalistics and Law”
2024, iss. 1.
Jaworski D.R., Zabezpieczenie majątkowe na kryptowalutach – sądowy portfel kryptowalutowy
(część I), WPP 2023, nr 1.
Jaworski D.R., Zabezpieczenie majątkowe na kryptowalutach – sądowy portfel kryptowalutowy
(część II), WPP 2023, nr 2.
Kala D., Środki przymusu w procesie karnym – pojęcie i podstawowe cechy definiujące, Prok.
i Pr. 2021, nr 12.
Kłak Cz.P., Brak wątpliwości co do okoliczności czynu i winy oskarżonego jako przesłanka po-
stępowania nakazowego w polskim procesie karnym. Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyż-
szego z 27 kwietnia 2021 r., V KK 374/20, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury” 2022, z. 1.
Kosecki A., Kierunek rozwoju współpracy na obszarze Unii Europejskiej w zakresie wydawania
elektronicznego  materiału  dowodowego  w  sprawach  karnych,  „Biuletyn Regionalnego
Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie” 2022, nr 6.
Krajewski R, Przestępstwo nękania innej osoby lub podszywania się pod inną osobę, PS 2012,
nr 5.
Kudła J., Kosmaty P., Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do nowego modelu proce-
su karnego, Prok. i Pr. 2015, nr 12.
Kudrelek S., Tymczasowe zajęcie mienia ruchomego w postępowaniu karnym, PS 2015, nr 1.
Kudrelek S., Wybrane zagadnienia zabezpieczenia majątkowego, WPP 2014, nr 1.
Kurosz K., Gry komputerowe jako źródło naruszenia dóbr osobistych. Problem interakcji z uczest-
nikami  rozgrywki,  „Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  w  Krakowie”
2019, nr 2.
Lach A., Gromadzenie dowodów elektronicznych po nowelizacji kodeksu postępowania karnego,
Prok. i Pr. 2003, nr 10.
Lach A., Przeszukanie na odległość systemu teleinformatycznego, Prok. i Pr. 2011, nr 9.
Lasota-Jądrzak A., Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej państwa, „Roczniki Bezpieczeń-
stwa Morskiego” 2013, r. VII.
Maniszewska-Ejsmont J., Sharenting a prawa dziecka – rozważania nad władzą rodzicielską
w dobie mediów społecznościowych, „Palestra” 2022, nr 4.
Marek K., Przestępstwo uporczywego nękania (stalkingu) w świetle nowelizacji Kodeksu karnego
z 31 marca 2020 r., „Studia Prawnoustrojowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie” 2020, nr 50.203 Bibliografia
Mąka J., Instytucja prowokacji w praktyce działania służb policyjnych, Prok. i Pr. 2010,
nr 1–2.
Onyszczuk J., Nadzór prokuratora nad kontrolą operacyjną, Prok. i Pr. 2013, nr 7–8.
Opitek P., Butor-Keler A., Kanclerz K., Wybrane aspekty przestępczości z wykorzystaniem wa-
lut wirtualnych, „Terroryzm – Studia, Analizy, Prewencja” 2023, nr 4.
Opitek P., Kryptowaluty w aspekcie czynności dochodzeniowo-śledczych Policji, Przeg. Pol.
2017, nr 2.
Opitek P., Przeszukanie na odległość jako czynność procesowa, Prok. i Pr. 2022, nr 9.
Opitek P., Wybrane aspekty pozyskiwania dowodów cyfrowych w sprawach karnych, Prok. i Pr.
2018, nr 7–8.
Oronowicz W., Zachowania parafiliczne a  społeczeństwo. Normy kulturowe i postrzeganie spo-
łeczne, „Ogrody Nauki i Sztuki” 2016, nr 6.
Pacholska  A.,  Wybrane  prawne  aspekty  kradzieży  tożsamości  w  cyberprzestrzeni,  „Annales
Universitatis Paedagogicae Cracoviensis «Studia de Securitate»” 2019, nr 9.
Radoniewicz F., Przeszukanie systemów informatycznych oraz informatycznych nośników da-
nych w kodeksie postępowania karnego, C&L 2022, nr 2.
Siemkowicz P., Przestępstwa o charakterze pedofilskim i przeciwko wolności seksualnej popełnia-
ne poprzez Internet, w ujęciu polskiego kodeksu karnego, „e-Czasopismo Prawa Karnego
i Nauk Penalnych” 2011, nr 7.
Sobczak J., Przestępczość w cyberprzestrzeni między przepisami polskimi a międzynarodowymi,
C&L 2019, nr 1.
Szczepaniec M., Dowód naukowy w postępowaniu karnym, „Zeszyty Prawnicze UKSW”
2019, nr 2.
Szelęgiewicz A., Stalking i przywłaszczenie tożsamości w polskim prawie karnym – zagadnie-
nia wybrane, „Ius Novum” 2013, nr 3.
Szydłowski  Ł.,  Lorkiewicz-Muszyńska  D.,  Łabęcka  M.  et  al.,  Zagadnienie  opiniowa-
nia w sprawach dotyczących treści pornograficznych z  udziałem osób małoletnich poniżej
15. roku życia, „Annales Academiae Medicae Stetinensis” 2007, suplement 2.
Wolwiak I., Czy można przyjąć skutek doręczenia względem pełnomocnika, który nie złożył
wniosku o założenie konta w portalu informacyjnym dla zapoznania się z treścią pisma
sądowego?, „Polski Proces Cywilny” 2022, nr 1.
Zacharzewski K., Bitcoin jako przedmiot prawa prywatnego, „Monitor Prawniczy” 2014,
nr 21.
Ziemiak  M.,  Kradzież  tożsamości  osoby  fizycznej –   wybrane  zagadnienia  cywilnoprawne,
„Gdańskie Studia Prawnicze” 2018, nr 39.
Ziobroń A., Deepfake a prawo karne. Uwagi de lege lata i de lege ferenda dotyczące fałszywej
pornografii, „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne”
2021, nr 37.204 Bibliografia
Wykaz źródeł internetowych
About NIST, https://www.nist.gov/about-nist (dostęp: 5 listopada 2023).
Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0), https://nvlpubs.nist.gov/
nistpubs/ai/NIST.AI.100-1.pdf (dostęp: 26 października 2023).
Bierca M., Wysocka-Świtała A., Raport Sharenting po polsku, czyli ile dzieci wpadło do sieci? Ra-
port na zlecenie Clue PR, https://cluepr.pl/wp-content/uploads/2019/10/Sharenting-
czyli-dzieci-w-sieci-pierwszy-raport-w-Polsce.pdf (dostęp: 5 sierpnia 2023).
Bochyńska N., Gawkowski zapowiada zmiany. „Nigdy się na to nie zgodzę”, https://cyber-
defence24.pl/polityka-i-prawo/gawkowski-zapowiada-zmiany-nigdy-sie-na-to-nie-
zgodze (dostęp: 2 marca 2024).
Co to jest seksting?, https://116111.pl/czym-jest-seksting (dostęp: 14 sierpnia 2023).
Complaint Bulletin: An analysis of consumer complaints related to crypto-assets, https://www.
consumerfinance.gov/data-research/research-reports/complaint-bulletin-analysis-
of-consumer-complaints-related-to-crypto-assets/ (dostęp: 26 września 2023).
Cryptocurrency/ICOs, https://www.sec.gov/securities-topics/ICO (dostęp: 26 września
2023).
Crypto-enforcement,  https://www.justice.gov/criminal-fraud/crypto-enforcement  (dostęp:
26 września 2023).
Cyberbezpieczeństwo: jak Unia Europejska radzi sobie z cyberzagrożeniami, https://www.con-
silium.europa.eu/pl/policies/cybersecurity (dostęp: 1 lipca 2023).
Dawidowska A., Mamy prawa! – prawo Dziecka do wizerunku, https://fundacjamatecznik.
pl/mamy-prawa-prawo-dziecka-do-wizerunku/ (dostęp: 5 sierpnia 2023).
Digital assets, https://www.cftc.gov/digitalassets/index.htm (dostęp: 26 września 2023).
Digital Currency Innovation Lab, https://www.htdc.org/programs/#dcil-section (dostęp:
26 września 2023).
Executive Order on Ensuring Responsible Development of Digital Assets, https://www.whi-
tehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/03/09/executive-order-on-
ensuring-responsible-development-of-digital-assets/ (dostęp: 26 września 2023).
Financial Technology Sandbox Innovator, https://flofr.gov/sitePages/FinancialTechnology -
Sandbox.htm (dostęp: 15 września 2023).
Financial  Technology  Sandbox,  https://wyomingbankingdivision.wyo.gov/banks-and-
-trust-companies/financial-technology-sandbox (dostęp: 26  września 2023).
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Raport Dzieci się liczą 2017, https://fdds.pl/_Resources/
Persistent/e/d/9/e/ed9e604bde6479d99dcefb12244d1fa0bca5ac6c/Raport-Dzieci-
-si%C4%99-licz%C4%85-2017.pdf (dostęp: 5 sierpnia 2023).
H.R. 4763 – Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act, https://www.con-
gress.gov/bill/118th-congress/house-bill/4763?q=%7B%22search%22%3A%5B%2
2H.R.+4763%22%5D%7D&s=1&r=10 (dostęp: 26 września 2023).
House Financial Services committee vote to approve (by a vote of 35–15) H.R. 4763, https://
docs.house.gov/meetings/BA/BA00/20230726/116291/CRPT-118-BA00-Vo-
te010-20230726.pdf (dostęp: 26 września 2023).205 Bibliografia
Infrastruktura  krytyczna,  https://www.gov.pl/web/rcb/infrastruktura-krytyczna  (dostęp:
2 marca 2024).
IRS  Notice  2014–21  on  tax  treatment  of  crypto  assets,  https://www.irs.gov/pub/irs-dro-
p/n-14-21.pdf (dostęp: 26 września 2023).
Krajowy system cyberbezpieczeństwa, https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/krajowy-system-
-cyberbezpieczenstwa- (dostęp: 2 marca 2024).
Live  Forensics  –  zasady  zbierania  dowodów  elektronicznych,  https://forensictools.pl/live-
forensics-zasady-zbierania-dowodow-elektronicznych/ (dostęp: 5 sierpnia 2023).
Łatwiejszy dostęp do e-dowodów – skuteczniejsza walka z przestępczością, https://www.consi-
lium.europa.eu/pl/policies/e-evidence/ (dostęp: 2 marca 2024).
Madiega T., Briefing EU Legislation in Progress: Artificial intelligence act, https://www.eu-
roparl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698792/EPRS_BRI(2021)698792_
EN.pdf (dostęp: 26 października 2023).
Markup of H.R. 4763; H.R. 1747; H.R. 3244; H.R. 4768, H.R. 4765 and H.R. 2969 (Even-
tID=116291),  July  26,  2023,  https://www.youtube.com/watch?v=wCqqBLMboOc
(dostęp: 26 września 2023).
Nevada Sandbox Program, https://business.nv.gov/Programs/Nevada_Sandbox_Program/
(dostęp: 26 września 2023).
Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw,
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Uwagi%20S%C4%85du%20Najwy-
%C5%BCszego%20do%20projektu%20zmian%20prawa%20karnego%2026%20
kwietnia%202019.pdf (dostęp: 10 października 2023).
Our History. Brief History of Legal Regulatory Reform in Utah. What is a sandbox?, https://
utahinnovationoffice.org/about/our-history/ (dostęp: 26  września 2023).
Pohoska K., Computer forensics – Informatyka śledcza, https://magazyn-ksp.policja.gov.
pl/mag/poradniki/114531,Computer-forensics-Informatyka-sledcza.html  (do-
stęp: 14 sierpnia 2023).
Postępowania wszczęte i przestępstwa stwierdzone z art. 190a KK za lata 2012–2020, https://
statystyka.policja.pl/download/20/353421/Uporczywenekanieiwykorzystaniewi-
zerunku-art190a.xlsx (dostęp: 26 lipca 2023).
Projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie,
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-ochronie-maloletnich-przed-
dostepem-do-tresci-nieodpowiednich-w-internecie2 (dostęp: 2 marca 2024).
Przegląd dyrektywy NIS – co oznacza i dlaczego jest istotny?, https://cyberpolicy.nask.pl/
przeglad-dyrektyw-nis-co-oznacza-i-dlaczego-jest-istotny/ (dostęp: 2 marca 2024).
Rada  upoważnia  Komisję  do  negocjowania  porozumień  międzynarodowych  o  e-dowodach,
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2019/06/06/cou-
ncil-gives-mandate-to-commission-to-negotiate-international-agreements-on-e-
evidence-in-criminal-matters/ (dostęp: 2 marca 2024).
Raport Digital 2023, https://digital-2023-global-overview-report (dostęp: 26 lipca 2023).
Raport Dyżurnet.pl z 2021 r., https://dyzurnet.pl/uploads/2022/03/Raport-Dyzurnet.pl-
2021.pdf (dostęp: 2 marca 2024).206 Bibliografia
Razem w walce z cyberprzestępczością, https://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/16857,Razem-
w-walce-z-cyberprzestepczoscia.html (dostęp: 2 marca 2024).
Regulatory  Sandbox,  https://dfr.vermont.gov/industry/insurance/regulatory-sandbox
(dostęp: 26 września 2023).
Reno J., Cyberstalking: A New Challenge for Law Enforcement and Industry, https://www.
justice.gov/archive/opa/pr/1999/September/421ag.htm (dostęp: 26 lipca 2023).
Rząd zablokuje social media dzieciom. Pierwsza taka ustawa na świecie, https://cyfrowa.rp.pl/
globalne-interesy/art38128271-rzad-zablokuje-social-media-dzieciom-pierwsza-
taka-ustawa-na-swiecie (dostęp: 2 marca 2024).
Rządowy  projekt  ustawy  o  ochronie  małoletnich  przed  dostępem  do  treści  nieodpowiednich
w  Internecie,  https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3282  (do-
stęp: 2 marca 2024).
Safeguarding Advisory Client Assets, https://www.sec.gov/rules/2023/02/safeguarding-ad-
visory-client-assets (dostęp: 26 września 2023).
SEC Charges Coinbase for Operating as an Unregistered Securities Exchange, Broker, and Cle-
aring Agency, https://www.sec.gov/news/press-release/2023-102 (dostęp: 26 wrze-
śnia 2023).
SEC Files 13 Charges Against Binance Entities and Founder Changpeng Zhao, https://www.
sec.gov/news/press-release/2023-101 (dostęp: 26 września 2023).
Secretary Statements & Remarks. Statement from Secretary of the Treasury Janet L. Yellen on the
Release of Reports on Digital Assets, https://home.treasury.gov/news/press-releases/
jy0956 (dostęp: 26 września 2023).
Sharenting  i  wizerunek  dziecka  w  sieci,  https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/
sharenting-i-wizerunek-dziecka-w-sieci (dostęp: 2 marca 2024).
Sołtysiak M., Na wykorzystanie wizerunku potrzebna zgoda, https://www.prawo.pl/prawo/
wizerunek-wykorzystanie-za-zgoda,520352.html (dostęp: 5 sierpnia 2023).
Stawicka I.,  Unijny  AI  Act  częściowo  sprzeczny  z  RODO  –  jest  jeszcze  szansa  na  zmiany,
https://www.prawo.pl/biznes/unijny-akt-o-sztucznej-inteligencji-a-przepisy-rodo-
watpliwosci,522864.html (dostęp: 2 listopada 2023).
The House Financial Services Committee holds a hearing on oversight of the SEC – April 18, 2023,
https://www.youtube.com/watch?v=h_oAr4wn7M4 (dostęp: 26 sierpnia 2023).
Tożsamość,  https://sjp.pwn.pl/slownik/2530211/to%C5%BCsamo%C5%9B%C4%87
(dostęp: 13 sierpnia 2023).
United  States  Attorney  Announces  Charges  Against  FTX  Founder  Samuel  Bankman-Fried,
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/united-states-attorney-announces-charges-
against-ftx-founder-samuel-bankman-fried (dostęp: 26 września 2023).
Virtual  Currency  Business  Activity,  https://www.dfs.ny.gov/virtual_currency_businesses
(dostęp: 26 września 2023).
Welcome  To  Arizona’s  Regulatory  Sandbox,  https://www.azag.gov/sandbox  (dostęp:
26 września 2023).
Wnukowski D., Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wybiera nowego sekre-
tarza  generalnego,  https://www.pism.pl/publikacje/Organizacja_Wspolpracy_ 207 Bibliografia
Gospodarczej_i_Rozwoju__wybiera_nowego_sekretarza_generalnego#:~:te-
xt=Czym%20jest%20OECD%3F,Pary%C5%BCu%2014%20grudnia%20
1960%20r (dostęp: 5 listopada 2023).
Wysoki  wspólny  poziom  cyberbezpieczeństwa  –  NIS2,  https://www.europarl.europa.eu/
RegData/etudes/ATAG/2022/738184/EPRS_ATA(2022)738184_PL.pdf (dostęp:
2 marca 2024).
Zabezpieczenie  rzeczy  i  przedmiotów.  Szkoła  Policji  w  Pile,  http://pila.szkolapolicji.gov.
pl/spp/dzialalnosc/ogledziny/zabezpieczanie/362,Zabezpieczanie-rzeczy-
i-przedmiotow.html (dostęp: 14 sierpnia 2023).
Zwalczanie wykorzystywania seksualnego dzieci, https://poland.representation.ec.europa.
eu/news/zwalczanie-wykorzystywania-seksualnego-dzieci-2022-05-12_pl (dostęp:
2 marca 2024).

Wykaz innych źródeł

Barczentewicz M., Mueller B., More Than Meets The AI: The Hidden Costs of a European Software Law, “Centre for Data Innovation” 2021.
Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu trans-
granicznym (Dz.U. poz. 1077).
Projekt rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniającego niektóre akty ustawodawcze Unii, COM/2021/206.
Sakowicz A., Opinia prawna o zmianie ustawy – Kodeks karny, Druk sejmowy nr 3553.
Uzasadnienie do projektu rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniającego niektóre akty ustawodawcze Unii, COM/2021/206.
Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych, Druk sejmowy nr 239.
Uzasadnienie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego nakazu wydania dowodów dotyczącego  elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych i europejskiego nakazu zabezpieczenia dowodów dotyczącego elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych, COM/2018/225 final – 2018/0108(COD).
Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Druk sejmowy nr 2024.
Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Druk sejmowy nr 2016.
Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy mające na celu zapobieganie niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i jego zwalczanie, COM/2022/209 final – 2022/0155(COD).
Wywiad ekspercki z Małgorzatą Komstą – prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim, przeprowadzony w dniu 21 lipca 2023 r. w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim, nagranie audio znajduje się zbiorze prywatnym autorki.

Wykaz źródeł prawa
List of Sources of Law

Akty prawne

Międzynarodowe akty prawne

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz.U. UE C z 2007 r. Nr 303, str. 1 ze zm.).
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.).
Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.).
Konwencja Paryska Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, wraz z Protokołami dodatkowymi nr 1 i 2 do tej konwencji, stanowiącymi jej integralną część, sporządzona w Paryżu dnia 14 grudnia 1960 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 76, poz. 490).
Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 728).
Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 961 ze zm.).
Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167).

Europejskie akty prawne

Decyzja Rady 2022/722 z dnia 5 kwietnia 2022 r. upoważniająca państwa członkowskie do podpisania, w interesie UE, Drugiego protokołu dodatkowego do Konwencji o cyberprzestępczości dotyczącego wzmocnionej współpracy i ujawniania elektronicznego materiału dowodowego (Dz.U. UE L z 2022 r. Nr 134, str. 15).
Dyrektywa 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. UE L. z 2015 r. Nr 241, str. 1).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW (Dz.U. UE L. z 2011 r. Nr 335, str. 1 ze zm.).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 194, str. 1).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 89 ze zm.).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, zmieniająca rozporządzenie nr 910/2014 i dyrektywę 2018/1972 oraz uchylającą dyrektywę 2016/1148 (Dz.Urz. UE L z 2022 r. Nr 333, str. 80).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2023/1544 z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących wskazywania wyznaczonych zakładów i ustanawiania przedstawicieli prawnych w celu gromadzenia dowodów elektronicznych w postępowaniach karnych (Dz.Urz. UE L 191/181).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2023/1543 z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie europejskich nakazów wydania i europejskich nakazów zabezpieczenia dowodów elektronicznych w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu karnym
wykonawczym w związku z wykonaniem kar pozbawienia wolności (Dz.Urz. UE L 191/118).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz. UE L 257, s. 73 ze zm.).

Krajowe akty prawne

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).211 Wykaz źródeł prawa
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn.: Dz.U. 2023 r., poz. 1124 ze zm.).
Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego,
ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku
koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 17, poz. 155 ze zm.).
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1080 ze zm.).
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 615 ze zm.).
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (Dz.U. poz. 2447 ze zm.).
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1550 ze zm.).
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 57 ze zm.).
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 344).
Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 285 ze zm.).
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks Karny (Dz.U. z 1969 r. Nr 13, poz. 94 ze zm.).
Ustawa z dnia 19 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 646).
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1327 ze zm.).
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 2151 ze zm.).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1610 ze. zm.).
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1136 ze zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1266 ze zm.).
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst  jedn.:  Dz.U. z 2020 r., poz. 1359 ze zm.).
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dz.U. Nr 72, poz. 381).
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1360 ze zm.).212 Wykaz źródeł prawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 2324 ze zm.).
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19,  innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.).
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 538).
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 2509).
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 913 ze zm.).
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 756 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1138 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca  1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst  jedn.:  Dz.U. z 2022 r., poz. 1375 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 171 ze zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.).
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 66 ze zm.).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1900 ze zm.).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 81 ze zm.).
Ustawa  z  dnia  9  kwietnia  2010  r.  o  Służbie  Więziennej  (tekst  jedn.:  Dz.U.  z  2023  r., poz. 1683 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 626 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 452).
Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia  24  marca  2010  r.  –  Regulamin  wewnętrznego  urzędowania  powszechnych  jednostek  organizacyjnych  prokuratury (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 144).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1118).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r.poz. 283).213 Wykaz źródeł prawa

Amerykańskie akty prawne

23 New York Codes, Rules and Regulations Part 200.
Infrastructure and Jobs Act of November 15, 2021 (P.L. 117-58).
Wyoming Statutes § 17-31-106.

Wykaz przywołanego orzecznictwa
List of Cited Jurisprudence

Orzecznictwo międzynarodowe

Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 11 września 2006 r. w sprawie Konrad przeciwko Niemcom, skarga nr 35504/03.

Orzecznictwo europejskie

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 1 sierpnia 2022 r., C-184/20, OT przeciwko Vyriausioji Tarnybinės Etikos Komisija, LEX nr 3371971.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie Lindqvist, C-101/01.

Orzecznictwo amerykańskie

SEC vs. Ripple Labs et al., 20-cv-10832 (S.D.N.Y).
SEC vs. W.J. Howey Co., 328 U.S. 293 (1946).

Orzecznictwo krajowe

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2003 r., K 18/02, LEX nr 78052.215 Wykaz przywołanego orzecznictwa

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1976 r., III CZP 46/75, LEX nr 1966.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2004 r., I KZP 38/03, LEX nr 82445.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2021 r., I KZP 1/21, LEX nr 3239937.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2021 r., I KZP 3/21. LEX nr 3253705.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 września 2017 r., I KZP 9/17, LEX nr 2352166.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2008 r., II CSK 539/07, LEX nr 408428.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 1984 r., I CR 400/83, LEX nr 2997.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 1995 r., III KRN 44/95, LEX nr 24579.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 lipca 2021 r., IV KK 345/21, LEX nr 3292476.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2013 r., III KK 275/13, LEX nr 1363022.
Postanowienie  Sądu  Najwyższego  z  dnia  12  grudnia  2000  r.,  V  CKN  1751/00,  LEX nr 1635378.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2018 r., I CZ 37/18, LEX nr 2498082.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2011 r., II UZ 10/11, LEX nr 901616.
Postanowienie  Sądu  Najwyższego  z  dnia  14  stycznia  2004  r.,  IV  KK  200/03,  LEX nr 162404.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2018 r., IV CSK 442/17, Legalis nr 1765977.
Postanowienie  Sądu  Najwyższego  z  dnia  15  stycznia  2020  r.,  V  KK  655/19,  LEX nr 2777419.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2018 r., IV KK 296/17, LEX nr 2481975.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2023 r., II UZ 14/22, LEX nr 3510782.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2022 r., I KZP 7/21, LEX nr 3345502.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2007 r., V CSK 155/07, LEX nr 485892.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2022 r., III CZ 31/22, LEX nr 3403021.
Postanowienie  Sądu  Najwyższego  z  dnia  25  stycznia  2022  r.,  III  CZ  58/22,  LEX nr 3303514.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2020 r., I KK 11/19, LEX nr 3215540.
Postanowienie  Sądu  Najwyższego  z  dnia  27  stycznia  2022  r.,  III  CZ  70/22,  LEX nr 3329661.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2010 r., III K 152/10, OSNKW 2011, nr 1, poz. 8.
Postanowienie  Sądu  Najwyższego  z  dnia  7  września  2000  r.,  I  CKN  931/00,  LEX nr 1166290.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 września 1993 r., III CRN 30/93, LEX nr 4034.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2021 r., V CZ 72/21, LEX nr 3324529.
Postanowienie  Sądu  Najwyższego  z  dnia  9  listopada  2017  r.,  I  CZ  951/17,  Legalis nr 1715454.216 Wykaz przywołanego orzecznictwa

Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013 r., II SA/Wa 211/13, LEX nr 1317030.

Orzecznictwo sądów apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 4 maja 2015 r., II AKa 50/15, LEX nr 1730145.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 maja 2015 r., I ACa 158/15, LEX nr 1747243.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2016 r., I ACa 1826/15, LEX nr 2041781.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 listopada 2021 r., I ACa 591/21, LEX nr 3286087.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 lipca 2018 r., V ACa 484/17, LEX nr 2531598.
Postanowienie  Sądu  Apelacyjnego  w  Warszawie  z  dnia  29  grudnia  2011  r.,  VI  ACz 2212/11, LEX nr 1237762.

Orzecznictwo sądów okręgowych

Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 9 grudnia 2014 r., I C 597/11, Legalis nr 1303817.
Wyrok  Sądu  Okręgowego  w  Toruniu  z  dnia  25  maja  2017  r.,  IX  Ka  189/17,  LEX nr 2362424.
Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 25 stycznia 2017 r., IV K 1206/16, wyrok niepublikowany.Orzecznictwo sądów rejonowych
Wyrok Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią z dnia 8 września 2022 r., II W 102/22, wyrok niepublikowany.
Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2017 r., IX W 2620/16, LEX nr 2250711.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane