• Administracja dóbr i usług publicznych

Administracja dóbr i usług publicznych

 • Autor: Marta Woźniak redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-781-3
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 208/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 44.00 zł

  39.60 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 39.60 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Prezentowana monografia jest próbą scharakteryzowania węzłowych zagadnień prawa administracyjnego, dla których wspólną płaszczyznę rozważań stanowi dobro publiczne. W miarę rozwoju prawa administracyjnego pojęcie dóbr publicznych ulega ciągłej redefinicji a ich katalog – stopniowemu rozszerzaniu. Dokonując selekcji materiału normatywnego wybrano modelowe dobra publiczne np. środowisko, przestrzeń, publiczny zasób nieruchomości, oświata, bezpieczeństwo publiczne, socjalne i zdrowotne, pozostawiając poza zakresem opracowania bezpieczeństwo sanitarne, transport kolejowy, zaopatrzenie w wodę, korzystanie z dróg publicznych i inne wchodzące w zakres tego pojęcia. Część z nich ma charakter osobisty (np. zdrowie, opieka socjalna), jednak ich zapewnienie leży w interesie publicznym. Intencją autorów jest nie tylko przedstawienie bieżących aspektów administrowania nimi ale i próba zwrócenia uwagi czytelników na podstawowe wartości prawa administracyjnego.

Spis treści:
 
Wykaz skrótów
 
Przedmowa
 
Preface
 
Rozdział 1. Administrowanie przestrzenią jako dobrem publicznym
Marta Woźniak
 
1.1. Próba uporządkowania terminologicznego
1.2. Planowanie przestrzenne jako zadanie administracji publicznej
1.3. Dominująca pozycja gminy
1.4. Istota i charakter prawny aktów planistycznych gminy
1.5. Subsydiarna rola powiatu
1.6. Planowanie regionalne w województwie
1.7. Realizacja inwestycji celu publicznego o charakterze ponadlokalnym – główne problemy
1.8. Planowanie na szczeblu krajowym
Podsumowanie
 
Rozdział 2. Środowisko i jego ochrona w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Marta Woźniak
 
2.1. Środowisko jako dobro wspólne. Interes publiczny a interes indywidualny na tle korzystania ze środowiska
2.2. Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym jako zadanie administracji publicznej
2.3. Ochrona środowiska jako płaszczyzna ograniczeń w planowaniu przestrzennym
2.4. Zarys koncepcji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Podsumowanie
 
Rozdział 3. Interes publiczny w gospodarce nieruchomościami samorządowymi
Mateusz Pszczyński
 
3.1. Wokół pojęcia interesu publicznego
3.2. Mienie jednostek samorządu terytorialnego
3.3. Gospodarowanie nieruchomościami samorządowymi – analiza pojęcia
3.4. Dylematy gmin – próba podsumowania
 
Rozdział 4. Bezpieczeństwo socjalne jako kategoria dobra publicznego – na przykładzie pomocy społecznej
Iwona Sierpowska
 
4.1. Bezpieczeństwo socjalne jako dobro publiczne
4.2. Świadczenia społeczne a świadczenia z pomocy społecznej
4.3. Korzystanie z pomocy społecznej
Podsumowanie
 
Rozdział 5. Zdrowie obywateli jako dobro publiczne
Piotr Horosz
 
5.1. Zdrowie obywateli jako dobro publiczne a konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia
5.2. Obowiązki władzy publicznej wynikające z prawa do ochrony zdrowia
5.3. Zagrożenia zdrowia jako dobra publicznego związane z komercjalizacją służby zdrowia
Podsumowanie
 
Rozdział 6. Oświata w sferze usług publicznych
Ewa Pierzchała, Jacek Pierzchała
 
6.1. Uwagi wprowadzające
6.2. Pojęcie oświaty
6.3. Struktura i cele systemu oświaty
6.4. Oświata jako organizacja
6.5. Administracja oświatowa. Organy administracyjne wewnętrzne
6.6. Organy administracyjne zewnętrzne
6.7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę
6.8. Prawne formy działań administracji oświatowej
Podsumowanie
 
Rozdział 7. Administracja porządku i bezpieczeństwa – sytuacja obywatela wobec administracji wykonującej te zadania. Wybrane problemy
Beata Kozicka
 
7.1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć
7.2. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jako dobra wspólnego
7.3. Zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego
7.3.1. Straż gminna (miejska)
7.4. Administracja rządowa wobec zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa
7.5. Obywatel wobec regulacji prawnych dotyczących porządku i bezpieczeństwa – wybrane problemy w aspekcie bezpieczeństwa i porządku publicznego
Podsumowanie
 
Rozdział 8. Administracja w obliczu stanów nadzwyczajnych
Rafał Peksa
 
8.1. Wprowadzenie
8.2. Policja administracyjna
8.3. Konstytucyjna regulacja problematyki stanów nadzwyczajnych – rys historyczny
8.4. Bezpieczeństwo jako usługa administracji i dobro publiczne
8.5. Istota stanu nadzwyczajnego a stan wyższej konieczności
8.6. Stan wojenny i stan wojny
8.7. Stan wyjątkowy
8.8. Stan klęski żywiołowej
8.9. Organizacja administracji w stanach nadzwyczajnych
8.10. System zarządzania kryzysowego – zarys problematyki
Podsumowanie
 
Rozdział 9. Wybrane aspekty odpowiedzialności administracji publicznej
Monika Haczkowska
 
9.1. Uwagi wprowadzające
9.2. Odpowiedzialność administracji publicznej a konstytucyjne
podmiotowe prawo do wynagrodzenia szkody. Rodzaje odpowiedzialności prawnej w administracji
9.3. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za niezgodne
z prawem działania administracji publicznej
9.4. Stwierdzenie naruszenia prawa przez organy władzy publicznej we „właściwym postępowaniu”
9.5. Majątkowa odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego za naruszenie prawa
Podsumowanie

Marta Woźniak redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane