Prawo monografie

Sztuczna inteligencja w prawie międzynarodowym. Rekomendacje wybranych rozwiązań

Sztuczna inteligencja w prawie międ...

Sztuczna inteligencja w prawie międzynarodowym. Rekomendacje wybranych...

Monografia jest rezultatem prac badawczych poświęconych sztucznej inteligencji prowadzonych w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zawiera ocenę dotychczasowych międzynarodowych prac zmierzających do uregulowania sztucznej inteligencji oraz rekomendacje dla wybranych rozwiązań, w szczególności z zakresu odpowiedzialności prawnej, własności intelektualnej oraz jednolitego statutu dla sztucznej inteligencji. Z preprowadzonej analizy ..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Status prawny kobiet żołnierzy w standardach Sojuszu Północnoatlantyckiego i w wybranych państwach członkowskich

Status prawny kobiet żołnierzy w st...

Status prawny kobiet żołnierzy w standardach Sojuszu Północnoatlantyck...

Książka porusza tematykę praw kobiet służących w siłach zbrojnych, ponadto ukazuje strukturę NATO oraz instytucje ONZ, UE i OBWE. Autorka koncentruje się na porównaniu statusu prawnego kobiet nie tylko na poziomie organizacji międzynarodowych, ale również na poziomie państw członkowskich. Rozróżnia ponadto prawa i obowiązki kobiet żołnierzy oraz wskazuje rodzaj praw kobiet uwzględnianych w aktach prawnych i regulacjach, poruszając tym samym kwestie praw człowieka. Podnosi również kwestie t..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Więzienie ten dom (mało) dobry. Oblicza i problemy współczesności

Więzienie ten dom (mało) dobry. Obl...

Więzienie ten dom (mało) dobry. Oblicza i problemy współczesności

Oryginalność i niezwykłość tej monografii polega na tym, że połączono w niej pogłębioną, interdyscyplinarną analizę naukową z narracją publicystyczną rodem z najlepszych reportaży. Autor proponuje bardzo ciekawą podróż przez cały szereg skomplikowanych problemów, związanych w przeszłości i obecnie z funkcjonowaniem kar opartych na izolacji. Ten swoisty rejs po wzburzonym oceanie współczesnej penitencjarystyki, pokazuje jak trudnym zadaniem jest skuteczne połączenie korekcyjnych funkcji więzi..

89.10 zł 99.00 zł Cena netto: 84.86 zł

Układy zbiorowe pracy. Od charakteru prawnego do wykładni

Układy zbiorowe pracy. Od charakter...

Układy zbiorowe pracy. Od charakteru prawnego do wykładni

Książka adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli doktryny, praktyki, a także prawodawców, którzy w przyszłości będą mieli wolę modyfikacji regulacji dotyczących przedmiotowej instytucji. Rozprawa stanowiąca podstawę niniejszej monografii otrzymała pierwszą nagrodę w prestiżowym konkursie na najlepszą pracę magisterską lub najlepszą rozprawę doktorską organizowanym przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne w Warszawie oraz redakcję miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”. Pub..

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Normatywny model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Wybrane zagadnienia

Normatywny model współpracy samorzą...

Normatywny model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami p...

Monografia przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące modelu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Autorzy, analizując obowiązujące rozwiązania prawne, próbują ocenić, czy istniejący model normatywny jest wystarczający, by jego uczestnicy mogli realizować zakładane cele. Wskazują wady i deficyty dotyczące prawnych podstaw współpracy i proponują kierunki zmian...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Zatory płatnicze w działalności gospodarczej

Zatory płatnicze w działalności gos...

Zatory płatnicze w działalności gospodarczej

Publikacja przedstawia korzyści płynące dla przedsiębiorców w związku z uchwaleniem nowej ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w walce z zatorami płatniczymi (wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.). Przyjęte rozwiązania zmierzają do ograniczenia zatorów płatniczych, czyli opóźnień w płaceniu kontrahentom. Główne rozwiązania ustawy to: skrócenie terminów zapłaty, uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania przedsiębiorstw generujących największe zatory, zobowiązanie naj..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Ogólne publicznoprawne uwarunkowania międzynarodowej turystyki lotniczej. Część 1

Ogólne publicznoprawne uwarunkowani...

Ogólne publicznoprawne uwarunkowania międzynarodowej turystyki lotnicz...

Publikacja jako pierwsza na rynku omawia ogólne zagadnienia dotyczące turystyki lotniczej w międzynarodowym obrocie i prawie. Przedstawiona jest w niej ewolucja w zakresie traktowania „obcych przybyszów” oraz w coraz szerszym określaniu i normowaniu statusu prawnego turystów, podróżnych i odwiedzających. Pokazany jest również wzrost znaczenia ekonomicznego turystyki i jej rozwój, w szczególności międzynarodowej i lotniczej. Głównym jednak przedmiotem analizy jest ogólny publicznopr..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Komentarz do Konstytucji RP Art. 3

Komentarz do Konstytucji RP Art. 3

Komentarz do Konstytucji RP Art. 3

Zadeklarowana w art. 3 Konstytucji zasada jednolitości państwa – częściej używa się określenia „państwo unitarne” – definiuje terytorialny ustrój RP, którego konkretniejszy model jest określony w, dotyczących samorządu terytorialnego, przepisach art. 15 i 16 oraz art. 163-172 Konstytucji, które są skomentowane w odrębnym tomie. Zgadzając się z ogólnie przyjętym stanowiskiem, zgodnie z którym określenie RP w art. 3 Konstytucji jako państwa jednolitego wykluc..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Tworzenie prawa gospodarczego w Polsce

Tworzenie prawa gospodarczego w Pol...

Tworzenie prawa gospodarczego w Polsce

Przedmiotem monografii są rozważania dotyczące zasad tworzenia prawa gospodarczego w Polsce, koncentrujące się na przedstawieniu całokształtu wyznaczonych normami prawnymi elementów oddziałujących i określających zasady oraz granice jego kreacji. Biorąc pod uwagę, iż autor opracowania wykonuje zawód radcy prawnego i legislatora, koncentrując się w swojej pracy zawodowej na praktycznych aspektach tworzenia i stosowania prawa, wskazać należy, iż przeprowadzone badania, które zaowocowały finalnym..

99.00 zł 110.00 zł Cena netto: 94.29 zł

Wybrane zagadnienia teorii i filozofii prawa

Wybrane zagadnienia teorii i filozo...

Wybrane zagadnienia teorii i filozofii prawa

Książka stanowi przeglądowy wykład podstawowych problemów współczesnej teorii i filozofii prawa. Opracowanie projektowane było nie tylko jako literatura akademicka, lecz także jako zbiór podstawowych zagadnień z dziedziny nauk ogólnych prawoznawstwa, które może zainteresować również praktyków prawa. Podczas prac nad książką autorom towarzyszyło przekonanie o konieczności zaktualizowania niektórych zagadnień albo ich poszerzenia z uwagi na zakładane zapotrz..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki. Komentarz

Stopnie naukowe i stopnie w zakresi...

Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki. Komentarz

Książka stanowi szczegółowe omówienie przepisów dotyczących nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W ramach opracowania poddano analizie – w kolejności przyjętej przez ustawodawcę – wszystkie zagadnienia dot. procedury nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego z licznymi odesłaniami do prawniczej literatury naukowej, orzecznictwa sądowego i innych źródeł. Książka jest skierowana przede wszystkim do..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Wieloaspektowość pojęcia plagiatu

Wieloaspektowość pojęcia plagiatu

Wieloaspektowość pojęcia plagiatu

Książka stanowi kompleksowe omówienie zjawiska plagiatu z perspektywy różnych dziedzin kultury i sztuki. Autorzy publikacji przedstawiają różne rodzaje plagiatów oraz przybliżają czytelnikom zagadnienia związane z prawnymi aspektami ich popełnienia. W monografii poruszane są tematy związane z kradzieżą własności intelektualnej w muzyce, filmie czy architekturze, ale również w takich dziedzinach, jak: informatyka czy reklama. Niniejsza publikacja stanowi kompendium wiedzy ..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Przestępczość gospodarcza. System zwalczania. Część 2

Przestępczość gospodarcza. System z...

Przestępczość gospodarcza. System zwalczania. Część 2

Monografia jest odzwierciedleniem najaktualniejszego stanu wiedzy na temat przestępczości ekonomiczno-gospodarczej, informacji w obszarze podatków oraz skali zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego. Przeznaczona jest dla profesjonalnego odbiorcy, jak i Czytelnika, który na kanwie prowadzonych dyskusji zechce poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie jako praktyk i teoretyk (funkcjonariusz, wolne zawody prawnicze, naukowiec)...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Pozycja prawna wierzyciela w egzekwowaniu obowiązków administracyjnoprawnych

Pozycja prawna wierzyciela w egzekw...

Pozycja prawna wierzyciela w egzekwowaniu obowiązków administracyjnopr...

Książka określa status prawny wierzyciela publicznoprawnego w aspekcie dochodzenia realizacji obowiązków o charakterze administracyjnoprawnym. Jest to pierwsza polska publikacja książkowa poświęcona temu tematowi. Waga podejmowanej problematyki jest tym bardziej istotna, że wyniki jej analizy mogą rodzić skutki natury praktycznej, w tym fiskalnej, dotyczące chociażby istnienia obowiązku uiszczania różnego rodzaju opłat publicznoprawnych (sądowych, skarbowych, ewidenc..

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Zakres ochrony prawa do zabezpieczenia społecznego z art. 67 Konstytucji RP

Zakres ochrony prawa do zabezpiecze...

Zakres ochrony prawa do zabezpieczenia społecznego z art. 67 Konstytuc...

Przedmiotem niniejszej książki jest konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego w kontekście zakresu jego ochrony prawnej na gruncie ustawy zasadniczej, gwarantowane przez wyrażający to prawo art. 67 Konstytucji RP. Książka stanowi pierwszą publikację, w której poddano szczegółowej analizie problematykę dopuszczalnych granic ingerencji ustawodawcy zwykłego w gwarantowane przez Konstytucję RP prawo do zabezpieczenia społecznego, w szczególności w kontekś..

76.50 zł 85.00 zł Cena netto: 72.86 zł

Pokazuje 1 do 15 z 145 (10 Stron)