• Prawa pacjenta

Prawa pacjenta

 • Autor: redakcja naukowa Urszula Drozdowska Agata Wnukiewicz-Kozłowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-127-6
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 236/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Książka stanowi rzetelne opracowanie kilkunastu zagadnień prawnych dotyczących sytuacji pacjenta jako podmiotu, któremu w relacji z lekarzem, czy przedstawicielami innych zawodów medycznych, oraz z systemem ochrony zdrowia przysługują określone uprawnienia.

W szczególności publikacja koncentruje się na prawie pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy  medycznej, na kwestii poszanowania autonomii pacjenta, w tym jego prywatności, oraz na prawach pacjenta do informacji i dokumentacji medycznej.

Autorzy prezentują wskazaną wyżej problematykę zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, ilustrując te ważne zagadnienia licznymi przykładami. Pokazują też i analizują mechanizmy kontrolne służące zapewnieniu realizacji praw pacjenta. W tym celu odwołują się do instytucji Rzecznika Praw Pacjenta oraz pokazują możliwości ochrony praw pacjenta na drodze postępowania cywilnego.

Książka przeznaczona przede wszystkim dla pacjentów, lekarzy, prawników, studentów prawa oraz osób odpowiedzialnych za przestrzeganie praw pacjenta w podmiotach leczniczych.

Spis treści:
 
Wykaz skrótów

Wprowadzenie

CZĘŚĆ I. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej

ROZDZIAŁ 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych w kontekście transgranicznej opieki zdrowotnej   
Agata Wnukiewicz-Kozłowska, Urszula Drozdowska

1.1. Wstęp
1.2. Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony zdrowia
1.3. Istota transgranicznej opieki zdrowotnej
1.4. Implementacja dyrektywy transgranicznej do prawa polskiego
1.5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 2. Prawo dostępu do leków a obrót równoległy produktami leczniczymi w Unii Europejskiej   
Anna Świerczyna

2.1. Prawo dostępu do leków jako komponent prawa do ochrony zdrowia
2.2. Specyfika prowadzenia handlu równoległego produktami leczniczymi
2.3. Sposoby ograniczenia handlu równoległego produktami leczniczymi przez ustawodawcę polskiego
2.4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 3. Wpływ komercjalizacji szpitali na zakres, dostępność oraz jakość oferowanych pacjentom świadczeń zdrowotnych   
Paweł Czaplicki

3.1. Wstęp
3.2. Kwestie definicyjne
3.3. Komercjalizacja SPZOZ a zakres oferowanych świadczeń
3.4. Komercjalizacja SPZOZ a dostępność oferowanych świadczeń
3.5. Komercjalizacja SPZOZ a jakość świadczonych usług
3.6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 4. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych a stosowanie tzw. klauzuli sumienia   
Jan Kolada

4.1  Wstęp
4.2. Klauzula sumienia w Konstytucji RP
4.3. Klauzula sumienia w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty
4.4. Podsumowanie

CZĘŚĆ II. Prawo do poszanowania sfery autonomii pacjenta

ROZDZIAŁ 5. Prawo pacjenta autystycznego do składania oświadczeń woli, w tym wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych   
Maciej Oksztulski

5.1. Wstęp
5.2. Podstawy prawne dotyczące zasad wyrażania woli w prawie polskim
5.3. Ubezwłasnowolnienie osoby autystycznej?
5.4. Problematyka wyrażania zgody na leczenie przez pacjenta autystycznego
5.5. Komunikacja z pacjentem autystycznym
5.6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 6. Dopuszczalność przeprowadzania zabiegu sterylizacji na gruncie prawa polskiego – uwagi de lega lata   
Krzysztof Michalak

6.1. Uwagi natury ogólnej, istota zagadnienia oraz jego aspekt karnoprawny
6.2. Zabieg sterylizacji jako świadczenie zdrowotne
6.3. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 7. Prawo małoletniego dawcy przeszczepu do decydowania o sobie na tle ustawodawstwa polskiego i wybranych aktów międzynarodowych   
Magdalena Andrzejewska

7.1. Wstęp
7.2. Problematyka zdolności małoletniego do bycia dawcą lub biorcą przeszczepu ex vivo
7.3. Przesłanki dopuszczalności przeszczepu
7.4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 8. Zgoda uczestnika eksperymentu medycznego na gruncie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz Kodeksu karnego   
Magdalenia Teleszewska, Mariusz Iwaniuk

8.1. Wstęp
8.2. Pojęcie eksperymentu
8.3. Warunki przeprowadzenia eksperymentu medycznego
8.4. Eksperymenty medyczne wobec vulnerable persons
8.5. Podsumowanie

CZĘŚĆ III. Prawo do informacji oraz do dokumentacji medycznej

ROZDZIAŁ 9. Prawo innych osób do informacji o stanie zdrowia oraz decydowania o badaniu pacjenta w ustawodawstwie polskim   
Karolina Góralczyk

9.1. Wstęp
9.2. Krąg podmiotów uprawnionych do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta
9.3. Obowiązek udzielenia informacji w sytuacji zastosowania przywileju terapeutycznego
9.4. Obowiązek informowania innych osób niż sam pacjent jako wyjątek od obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej
9.5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 10. Prawo do udostępnienia dokumentacji medycznej oraz informacji o stanie zdrowia osobom żyjącym w związku nieformalnym – potrzeba uregulowań prawnych?   
Ewelina Bachera, Bartosz Smółka

10.1. Wstęp
10.2. Próba zdefiniowania instytucji związku nieformalnego (konkubinatu)
10.3. Analiza regulacji prawnych dotyczących prawa innych osób do informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz do dostępu do dokumentacji medycznej
10.4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 11. Prawo do wglądu w dokumentację medyczną po śmierci pacjenta w świetle orzecznictwa i literatury przedmiotu   
Anna Maria Fiedorowicz

11.1. Wstęp
11.2. Krąg podmiotów uprawni_onych do wglądu w dokumentację medyczną zmarłego pacjenta
11.3. Konstrukcja prawna upoważnienia  do dostępu do dokumentacji medycznej
11.4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 12. Dostęp do dokumentacji medycznej z perspektywy pacjenta hospitalizowanego
Sylwia Kiełbasa, Natalia Kaźmierczak, Antoni Niedzielski, Maria Belcarz, Agnieszka Grzesiak

12.1. Dostęp do dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa
12.2. Cel
12.3. Materiał i metody
12.4. Wyniki
12.5. Dyskusja  
12.6. Podsumowanie

CZĘŚĆ IV. Prawo do poszanowania sfery prywatności pacjenta
 
ROZDZIAŁ 13. Prawa pacjenta w stanie terminalnym   

Malwina Gawrońska-Charzewska

13.1. Wstęp
13.2. Stan terminalny, wegetatywny i umierania – ustalenia terminologiczne
13.3. Prawa pacjenta w stanie terminalnym – próba analizy
13.4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 14. Prawo do poszanowania intymności i godności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych według prawa polskiego   
Agnieszka Gurbiel

14.1. Wstęp
14.2. Kwestie definicyjne
14.3. Znaczenie i treść prawa do poszanowania intymności i godności
14.4. Regulacje prawne dotyczące prawa  do poszanowania intymności i godności
14.5. Odpowiedzialność prawna w razie naruszenia prawa do poszanowania
intymności i godności
14.6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 15. Ochrona prywatności osób zarażonych wirusem HIV a prawo innych osób do ochrony zdrowia   
Katarzyna Jarnutowska

15.1. Wstęp
15.2. Obowiązki prawne spoczywające na personelu medycznym w związku z podejrzeniem zakażenia pacjenta wirusem HIV
15.3. Ochrona prywatności pacjenta zarażonego wirusem HIV
15.4. Odstępstwa od zachowania tajemnicy lekarskiej
15.5. Podsumowanie

CZĘŚĆ V. Ochrona praw pacjenta   

ROZDZIAŁ 16. Sytuacja prawna pacjenta wobec działalności organów samorządu lekarskiego – wybrane zagadnienia ustrojowe i proceduralne   
Jakub Grzegorz Firlus

16.1. Wstęp
16.2. Samorząd lekarski – organ administracji publicznej w ujęciu funkcjonalnym
16.3. Pacjent jako strona postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarza i lekarza dentysty
16.4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 17. Odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia praw pacjenta   
Diana Renata Bożek, Maciej Balcerowski
 
17.1. Wstęp
17.2. Koncepcje ochrony praw pacjenta
17.3. Naruszenie praw pacjenta
17.4. Podstawy prawne dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw pacjenta
17.5. Kwestia sfinansowania odpowiedzialności cywilnej naruszającego
17.6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 18. Pacjent jako konsument usług medycznych – zagadnienia wybrane na gruncie prawa cywilnego   
Marta Czech

18.1. Wstęp
18.2. Kilka uwag w kwestii ochrony pacjenta jako konsumenta usług medycznych
18.3. Charakter prawny umowy o świadczenie usług medycznych
18.4. Problematyka wyboru reżimu odpowiedzialności podmiotu leczniczego za nienależyte wykonanie usługi medycznej
18.5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 19. Krytycznie o pozycji prawnej Rzecznika Praw Pacjenta   
Łukasz Kierznowski

19.1. Wstęp
19.2. Podstawowe kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta
19.3. Pozycja ustrojowo-prawna Rzecznika Praw Pacjenta
19.4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 20. Status i szczególne zadania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala
Psychiatrycznego w przepisach ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
   
Michał Kiedrzynek

20.1. Wstęp
20.2. Powołanie Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego i organizacja jego działalności
20.3. Charakter funkcji Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
20.4. Relacje pomiędzy Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego a innymi podmiotami ochrony praw pacjenta
20.5. Podsumowanie

Bibliografia

redakcja naukowa

Urszula Drozdowska

Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane