• Pomoc psychologiczna. Prawo i etyka w zawodach terapeuty i psychiatry

Pomoc psychologiczna. Prawo i etyka w zawodach terapeuty i psychiatry

 • Autor: Agnieszka Fiutak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-085-9
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 220/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h
 • Cena netto: 41.14 zł

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Prezentowane opracowanie zawiera omówienie kluczowych zagadnień prawnych, przydatnych w edukacji i praktyce psychologa, psychoterapeuty, psychiatry oraz seksuologa. Publikacja zawiera omówienie najnowszych regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów psychologa, psychoterapeuty, seksuologa oraz lekarza psychiatry.

Publikacja jest aktualizacją książki Udzielanie pomocy terapeutycznej. Aspekty prawne autorstwa Agnieszki Fiutak i Jacka Dąbrowskiego. Drugie wydanie wzbogacono o wzór kontraktu terapeutycznego.

Spis treści:

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW

WPROWADZENIE

Część I. CZĘŚĆ OGÓLNE

Rozdział 1. Podstawowe określenia związane z pomocą terapeutyczną

1. Podstawowe pojęcia
1.1. Zdrowie
1.2. Pacjent/klient
1.3. Świadczenie zdrowotne
1.4. Świadczenia psychologiczne
1.5. Psychologia
1.6. Psychiatria
1.7. Seksuologia
1.8. Kontakt terapeutyczny
1.9. Kontrakt
1.10. Superwizor
1.11. Sesja psychoterapii indywidualnej
1.12. Sesja psychoterapii rodzinnej
1.13. Sesja psychoterapii grupowej
1.14. Sesja wsparcia psychospołecznego
1.15. Sesja psychoedukacyjna
1.16. Porada psychologiczno-diagnostyczna
1.17. Porada psychologiczna
1.18. Porada diagnostyczna
1.19. Porada terapeutyczna
2. Definicja zawodu
2.1. Akty dotyczące wykonywania zawodów psychologa, psychoterapeuty, psychiatry i seksuologa
   
Rozdział 2. Zawody związane z pracą terapeutyczną

1. Psycholog
2. Psychoterapeuta
3. Psychiatra i seksuolog
   
Rozdział 3. Formalno-prawne zasady wykonywania działalności terapeutycznej

1. Uwagi ogólne
2. Umowa o pracę
3. Umowa cywilnoprawna
4. Jednoosobowa działalność lecznicza
5. Prywatna praktyka psychologiczna
6. Zakładanie prywatnego gabinetu przez psychologa lub psychoterapeutę
6.1. Wniosek o wpis do CEIDG
6.2. NIP
6.3. ZUS
6.4. Konto bankowe
6.5. Wybór sposobu opodatkowania
6.6. Księgi rachunkowe
6.7. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
6.8. REGON
7. Grupowa praktyka
7.1. Spółka cywilna
7.2. Spółka jawna
7.3. Spółka partnerska
   
Rozdział 4. Prawa pacjenta

1. Prawo do świadczeń zdrowotnych
2. Prawo do informacji
3. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
4. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
5. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
6. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
7. Prawo do ochrony praw pacjenta
8. Prawo do wyrażenia zgody, do autonomii
8.1. Zgoda pacjenta (właściwa)
8.2. Zgoda zastępcza (substytucyjna)
8.3. Zgoda przedstawiciela ustawowego
8.4. Zgoda sądu opiekuńczego
8.5. Zgoda kumulatywna
8.6. Ważność zgody
8.7. Forma wyrażenia zgody
8.8. Szczególne przypadki z ustawy o zdrowiu psychicznym
9. Tajemnica
10. Dokumentacja leczenia
   
Rozdział 5. Ochrona zdrowia psychicznego

1. Uwagi ogólne
2. Ubezwłasnowolnienie
3. Przymus bezpośredni
4. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego
5. Wypis ze szpitala psychiatrycznego
6. Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
   
Część II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LEKARZA PSYCHIATRY, PSYCHOLOGA, SEKSUOLOGA I PSYCHOTERAPEUTY

Rozdział 6. Wprowadzenie
   
Rozdział 7. Odpowiedzialność cywilna

1. Uwagi ogólne
2. Przesłanki odpowiedzialności
2.1. Szkoda
2.2. Wina
2.3. Związek przyczynowy
2.4. Kontratypy
2.5. Ciężar dowodu
3. Rodzaje odpowiedzialności cywilnej
3.1. Odpowiedzialność kontraktowa (ex contractu)
3.2. Odpowiedzialność deliktowa (ex delicto)
3.3. Zbieg odpowiedzialności
4. Rodzaje odpowiedzialności w zależności od stosunku łączącego pracownika medycznego z pacjentem
4.1. Umowa o pracę
4.2. Kontrakt
4.3. Praktyka prywatna
4.4. Grupowa praktyka
4.5. Podmioty zobowiązane do naprawienia szkody
5. Wynagrodzenie szkody
5.1. Przywrócenie stanu sprzed powstania szkody lub zapłata odpowiedniej sumy pieniężnej
5.2. Jednorazowy zwrot kosztów
5.3. Renta lub jednorazowe odszkodowanie
5.4. Jednorazowe świadczenie pieniężne tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
5.5. Zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dobra osobistego
6. Terminy przedawnień
7. Wybrane przypadki odpowiedzialności cywilnej
7.1. Działanie bez zgody
7.2. Nieinformowanie pacjenta o skutkach i ryzyku podjęcia czynności leczniczej czy terapeutycznej
7.3. Niezachowanie tajemnicy
7.4. Niewywiązanie się z umowy lub nienależyte wykonanie umowy
7.5. Naruszenie dóbr osobistych pacjenta, nietykalności cielesnej
   
Rozdział 8. Odpowiedzialność pracownicza

1. Odpowiedzialność porządkowa
1.1. Katalog kar
1.2. Wysłuchanie pracownika i poinformowanie o nałożeniu kary
1.3. Postępowanie odwoławcze
1.4. Zatarcie kary
2. Odpowiedzialność materialna
2.1. Wina
2.2. Szkoda
2.3. Wyłączenie odpowiedzialności, odpowiedzialność kilku pracowników
2.4. Roszczenie regresowe
 
Rozdział 9. Odpowiedzialność zawodowa

1. Uwagi ogólne
2. Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
2.1. Ustawa z 8.6.2001 r.
2.2. Prace nad nową ustawą o zawodzie psychologa
3. Zawód psychoterapeuty
3.1. Polska Rada Psychoterapii
3.2. Projekt ustawy dotyczący wykonywania zawodu psychoterapeuty
4. Kodeksy etyki dotyczące wykonywania zawodów psychologa i psychoterapeuty
4.1. Zasady zawarte w kodeksach etyki
4.1.1. Dobro pacjenta
4.1.2. Relacja terapeutyczna
4.1.3. Zakaz dyskryminacji
4.1.4. Zgoda pacjenta
4.1.5. Tajemnica zawodowa
4.1.6. Dokumentacja i nagrywanie
4.1.7. Kontakt
4.1.8. Ochrona danych osobowych
4.1.9. Wynagrodzenie
4.1.10. Reklama, wystąpienie publiczne
4.1.11. Kary
4.1.12. Prawo do przerwania procesu terapeutycznego
4.1.13. Podsumowanie zasad
4.2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
4.3. Wybrane przypadki naruszenia etyki
4.4. Podsumowanie
5. Odpowiedzialność lekarza psychiatry i lekarza seksuologa
5.1. Strony postępowania
5.2. Kary
5.3. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej
5.4. Okręgowy sąd lekarski oraz Naczelny Sąd Lekarski
5.5. Postępowanie przed sądem lekarskim
5.6. Postępowanie mediacyjne
5.7. Terminy przedawnień
5.8. Zatarcie skazania
5.9. Wnioski odnośnie do odpowiedzialności zawodowej lekarzy
6. Kodeks etyczny seksuologa
6.1. Wiodące Zasady Etyczne
6.2. Sąd Koleżeński PTS
6.3. Przypadki naruszenia zasad etyki

Rozdział 10. Odpowiedzialność karna

1. Podstawy odpowiedzialności karnej
2. Kary
3. Środki karne
4. Przepadek i środki kompensacyjne
5. Środki zabezpieczające
6. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu
7. Okoliczności wyłączające winę
8. Okresy przedawnień i zatarcie skazania
9. Wybrane przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
9.1. Nakłanianie do samobójstwa – art. 151 k.k.
9.2. Nieumyślne spowodowanie śmierci – art. 155 k.k.
9.3. Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – art. 156 k.k.
9.4. Spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu – art. 157 k.k.
9.5. Narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – art. 160 k.k.
9.6. Nieudzielenie pomocy – art. 162 k.k.
10. Wybrane przestępstwa przeciwko wolności
10.1. Pozbawienie człowieka  wolności – art. 189 k.k.
10.1. Pozbawienie człowieka wolności – art. 189 k.k.
10.2. Zmuszanie do określonego zachowania – art. 191 k.k.
10.3. Utrwalanie wizerunku nagiej osoby – art. 191a k.k.
10.4. Wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta – art. 192 k.k.
11. Wybrane przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
11.1. Zgwałcenie – art. 197 k.k.
11.2. Wykorzystanie osoby bezradnej – art. 198 k.k.
11.3. Nadużycie zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia – art. 199 k.k.
12. Znęcanie się (art. 207 k.k.) jako przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece
13. Naruszenie tajemnicy zawodowej – art. 266 k.k.
   
ZAŁĄCZNIK

Prof. dr hab. Teresa Mróz, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, Katedra Prawa Cywilnego:

Nie ulega wątpliwości, że recenzowana książka znajdzie wielu czytelników. Żyjemy w czasach trudnych, nieoszczędzających zwłaszcza ludzi wrażliwych, którzy bez pomocy psychologów, terapeutów, psychiatrów nie zdołaliby funkcjonować w otaczającej ich rzeczywistości. Jest to jeden z podstawowych argumentów świadczących o przydatności recenzowanego opracowania. Osobom potrzebującym pomocy książka daje możliwość uzyskania  odpowiedzi na pytanie jakie prawa przysługują im jako pacjentom. Specjalistom udzielającym pomocy pozwoli ustalić ich status, formalnoprawne zasady  wykonywania zawodu i odpowiedzialność. W książce znajdują się więc wyjaśnienia niezbędnych instytucji prawnych, których znajomość jest wymagana w przypadku udzielania pomocy psychologicznej.

Należy podkreślić, że Autorka trafnie dobrała problematykę prawną i przedstawiła ją w sposób przystępny, zrozumiały dla każdego czytelnika. Jest to ogromna zaleta książki. Ponadto na uwagę zasługuje umiejętność syntetycznego przedstawienia zagadnień zawiłych, obrośniętych wielopłaszczyznowymi teoriami. Faktycznie więc drugie wydanie książki odpowiada nie tylko na  zapotrzebowanie psychologów i psychoterapeutów biorących udział w szkoleniach i wykładach z zakresu prawa ale także zawiera informacje  niezbędne dla każdego pacjenta.        

W części ogólnej zostały zdefiniowane najważniejsze pojęcia, z którymi stykają się zarówno osoby udzielające pomocy terapeutycznej jak i osoby potrzebujące tej pomocy. Znajdują się tu także syntetyczne informacje określające status prawny zawodów związanych z pracą terapeutyczną. Niekwestionowany walor praktyczny mają zagadnienia zawarte w rozdziale trzecim zatytułowanym „Formalno-prawne zasady wykonywania działalności terapeutycznej”. Autorka zawarła tu niezbędne kompendium wiedzy dotyczącej form prawnych wykonywania działalności terapeutycznej, działań faktycznych koniecznych do „uruchomienia” działalności terapeutycznej i wskazała także na obowiązki ze sfery prawa publicznego. Jest to więc przekrój podstawowej wiedzy prawniczej z zakresu podejmowania działalności terapeutycznej, o której powinien wiedzieć terapeuta.

Obecnie toczone są na różnych forach dyskusje dotyczące praw pacjenta i odpowiedzialności związanej z naruszeniem tych praw. Coraz więcej pojawia się też spraw sadowych z tego zakresu. Chociażby z tego względu znajomość regulacji prawnych dotyczących praw pacjenta ma duże znaczenie dla lekarza i terapeuty oraz społeczeństwa coraz częściej korzystającego z ich usług. Autorka przedstawiła problematykę praw pacjenta w sposób uporządkowany, klarowny. Sporo miejsca zajmuje tu też kwestia zgody pacjenta. Jest to posuniecie niewątpliwie słuszne wobec rosnącej świadomości pacjenta i skutków prawnych braku zgody. Ponadto omówiona została tu problematyka dokumentacji medycznej i tajemnicy zawodowej. Znajdujemy tu także podstawowe informacje z zakresu ochrony zdrowia psychicznego i regulacji prawnej tej problematyki.

Druga część książki dotyczy odpowiedzialności lekarza psychiatry, psychologa, seksuologa i psychoterapeuty. Pani dr Agnieszka Fiutak dokonała przeglądu różnych możliwych prawnie sfer odpowiedzialności lekarza psychiatry, psychologa, seksuologa i psychoterapeuty. Tak więc, omówiona została w sposób zwięzły problematyka odpowiedzialności cywilnej, pracowniczej, zawodowej i karnej, co do tej ostatniej Autorka jest niewątpliwym specjalistą i znawcą problematyki.

Należy podkreślić, że w recenzowanym opracowaniu widoczna jest  praktyczna perspektywa analizowanej problematyki, co zapewne wynika  z dużych  doświadczeń  dydaktycznych i zawodowych Autorki. Książka z pewnością pozostanie  przydatną lekturą nie tylko bezpośrednich adresatów, ale także każdego kto w przystępny sposób chciałby poszerzyć wiedzę z zakresu objętego tematyką opracowania.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane