• Polski system ochrony zdrowia

Polski system ochrony zdrowia

 • Autor: Małgorzata Paszkowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-511-3
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 284/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 54.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka w sposób kompleksowy prezentuje organizację i podstawy prawne funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Omówiono w niej model systemu zdrowotnego i podsystemy tworzące polski system ochrony zdrowia, jego zasoby personalne oraz finansowanie. Dodatkowo w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 przedstawiono organizację i instrumenty zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom.

Publikacja adresowana jest do zarządzających jednostkami ochrony zdrowia oraz do zarządzających i pracowników organów administracji ochrony zdrowia (w tym NFZ), do studentów kierunków medycznych i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie zarządzania ochroną zdrowia oraz do wszystkich zainteresowanych obecnym systemem ochrony zdrowia w Polsce.

Patronat:   

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

ROZDZIAŁ 1. MODEL SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE


1.1. Klasyczne modele systemu ochrony zdrowia
1.2. System ubezpieczenia zdrowotnego

ROZDZIAŁ 2. ADMINISTRACJA OCHRONY ZDROWIA


2.1. Rola administracji rządowej w ochronie zdrowia
2.2. Rola administracji samorządowej w ochronie zdrowia

ROZDZIAŁ 3. OCHRONA PRZED CHOROBAMI ZAKAŹNYMI I ZAKAŻENIAMI

3.1. Zadania organów administracji publicznej i personelu medycznego
3.2. Obowiązki ludności

ROZDZIAŁ 4. PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA


4.1. Podstawowa opieka zdrowotna
4.2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna i leczenie szpitalne
4.3. Opieka psychiatryczna
4.4. Rehabilitacja lecznicza

ROZDZIAŁ 5. LECZNICTWO UZDROWISKOWE


5.1. Uzdrowiska
5.2. Formy leczenia uzdrowiskowego

ROZDZIAŁ 6. PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE


6.1. Plan działania systemu PRM
6.2. Jednostki systemu PRM oraz dyspozytornie medyczne

ROZDZIAŁ 7. ZASOBY PERSONALNE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA


7.1. Lekarze
7.2. Pielęgniarki i położne
7.3. Fizjoterapeuci
7.4. Inne zawody medyczne
7.5. Samorządy zawodów medycznych

ROZDZIAŁ 8. FINANSOWANIE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

8.1. Finansowanie SOZ przez Narodowy Fundusz Zdrowia
8.2. Finansowanie SOZ z budżetu państwa
8.3. Finansowanie SOZ przez pracodawcę i pacjenta

ROZDZIAŁ 9. USŁUGI ELEKTRONICZNE W OCHRONIE ZDROWIA (E-ZDROWIE)

9.1. System informacji w ochronie zdrowia
9.2. Elektroniczna dokumentacja medyczna
9.3. Telemedycyna

Bibliografia
Wykaz tabel

Małgorzata Paszkowska
dr, absolwentka prawa i studiów podyplomowych menedżerskich, adiunkt w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz zajęcia dydaktyczne m.in. z prawa w ochronie zdrowia. Autorka programów i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych dla ochrony zdrowia m.in. Zarządzanie w ochronie zdrowia, MBA w ochronie zdrowia, a także opiekun merytoryczny studiów podyplomowych dla pracowników pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zainteresowania zawodowe koncentruje przede wszystkim wokół zagadnień związanych z prawem i zarządzaniem w ochronie zdrowia. Autorka ponad 250 publikacji, w tym 10 książek. Ekspert serwisu informacji prawnej LEX Ochrona Zdrowia Wolters Kluwer. Współpracownik wielu czasopism branżowych dla ochrony zdrowia.

Książki tego autora


BIBLIOGRAFIA
  1.  Badanie  „Współfinansowanie  służby  zdrowia”,  raport  badawczy  Havas  Media
Group dla Polskiej Izby Ubezpieczeń, kwestionariusz internetowy (CAWI), sier-
pień 2018 r.
  2.  Baka K., Machulak G., Pietraszewska-Macheta A., Sidorko A., Ustawa o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz ,
ABC, Warszawa 2010.
  3.  Balicki M., Koronkiewicz Z., System organizacji i finansowania opieki zdrowot-
nej, [w:] Prawo medyczne, L. Kubicki (red.), Wydawnictwo Medyczne § Urban
Partner, Wrocław 2003.
  4.  Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia, CSIOZ, Warszawa 2019.
  5.  Bolt K., Sieniawska-Michalska D., Węgrzynowski B., Prawne aspekty reformy
systemu ochrony zdrowia w Polsce, ISE, Gdynia 2013.
  6.  Bromber  P.,  Hady  J.,  Leśniowska-Gontarz  M.  i  in.,  System  ochrony  zdrowia
w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2020.
  7.  Buliński L., Polityczne uwarunkowania zmian w ochronie zdrowia. Sektor nie-
publiczny, CeDeWu, Warszawa 2009.
  8.  Ćwiąkała-Małys A., Łagowski P., Ewolucyjny obraz przekształceń systemu ochro-
ny zdrowia w Polsce, Acta Universitatis Wratislaviensis 3515, „Przegląd Prawa
i Administracji” XCIII, Wrocław 2013.
  9.  Dawydzik L., Ochrona zdrowia pracujących, PZWL, Warszawa 2003.
10.  Dąbkiewicz L., Kodeks karny wykonawczy – komentarz, Lexis Nexis, Warszawa
2013.
11.  Dercz M., Rek T., Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Wolters Kluwer
business, Warszawa 2019.
12.  Dolnicki  B.,  Samorząd  terytorialny,  zagadnienia  ustrojowe,  Zakamycze,
Kraków 1999.
13.  Dziubek Z. Choroby zakaźne i pasożytnicze, PZWL Warszawa 2012.271 Bibliografia
14.  Encyklopedia balneologii i medycyny fizykalnej, I. Ponikowska (red.), ALUNA
Konstancin-Jeziorna 2015.
15.  Finansowanie  ochrony  zdrowia.  Wybrane  zagadnienia,  J.  Suchecka  (red.),
Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
16.  Gieremek K., Janicki S. i in., Wyroby medyczne, zaopatrzenie indywidualne,
PZWL, Warszawa 2016.
17.  Golinowska  S.,  Funkcjonowanie  systemu  ustawowych  kas  chorych  w  Niem-
czech, „Prawo i Medycyna” 2001, nr 3.
18.  Grycner S., Polityka zdrowotna, CeDeWu, Warszawa 2015.
19.  GUS, Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym
w 2019 r. Stan w dniu 30 czerwca.
20.  GUS, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 r., Warszawa 2017.
21.  GUS, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r., Warszawa, Kraków 2018.
22.  Hibner E., Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia, WSHE, Łódź 2003.
23.  Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wydawnic-
two Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
24.  Jankowski M., Wieczorek A., Telemedycyna w Polsce, możliwości i szanse rozwo-
ju, Fundacja im. Lesława Pagi, Warszawa 2016.
25.  Jasiński  G.,  Wybrane  aspekty  organizacji  i  metod  finansowania  systemów
ochrony zdrowia w państwach europejskich, „Biuletyn Kas Chorych” 2001,
nr 3–4.
26.  Jończyk J., Zasady i modele ochrony zdrowia, „Państwo i Prawo” 2010, nr 8.
27.  Karkowska D., Zawody medyczne, LEX, Warszawa 2012.
28.  Karkowski  T.,  Telemedycyna  i  eHealth  w  sektorze  opieki  zdrowotnej,  serwis
„Prawo i Zdrowie”, komentarz nr 72487.
29.  Kautsch  M.,  Klich  J.,  Whitfeld  M.,  Zarządzanie  w  opiece  zdrowotnej,  UJ,
Kraków 2001.
30.  Kochański  W.,  Balneologia  i  hydroterapia,  Wydawnictwo  AWF  we  Wrocła-
wiu, 2002.
31.  Komentarz do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz przepisy
wykonawcze, T. Pęcherz (red.), Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000.
32.  Kowalski M., Płatkowska-Kułaj A., Żemojda M., Ustawa o powszechnym ubez-
pieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Komentarz, ABC, Warszawa 2003.
33.  Krajewski-Siuda  K.,  Romaniuk  P.,  Zdrowie  publiczne,  Stan  obecny,  reformy
ostatnich 20 lat, model docelowy, Instytut Sobieskiego, Warszawa, 2011.
34.  Krajowe ramy strategiczne Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020.
35.  Kwolek A., Rehabilitacja medyczna, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013.
36.  Leksykon  politologii,  A.  Antoszewski  (red.),  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,
Warszawa 1996.
37.  Leoński Z., Samorząd terytorialny RP, C.H. Beck Warszawa 2002.
38.  Lipowicz I., Mędrzycki R., Szmigiero M., Prawo administracyjne. Zagadnienia
podstawowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.272 Bibliografia
39.  Lops K., Cross-border telemedicine. Opportunities and barriers from an eco-
nomical and legal perspective. Rotterdam: Erasmus University – Institute of
Health Policy and Management, 2008.
40.  Łukasik B. Nowak-Kubiak J., Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finan -
sowanych ze środków publicznych. Komentarz, ABC, Warszawa 2006.
41.  Medycyna ratunkowa i katastrof, A. Zawadzki (red.), PZWL, Warszawa 2007.
42.  Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny, ustrój i gospodarka, Oficyna Wydaw -
nicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2001.
43.  Niżnik J., W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdro -
wia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Kraków 2004.
44.  Nojszewska E., System ochrony zdrowia w Polsce, Lex Wolters Kluwer, Warsza-
wa 2011.
45.  Ochrona zdrowia i gospodarka, K. Ryć, Z. Skrzypczak (red.), Wyd. UW Wydział
Zarządzania, Warszawa 2008.
46.  Owsiak S., Podstawy nauki finansów , PTE, Warszawa 2002.
47.  Paszkowska  M.  (red.),  Zarządzanie  podmiotami  wykonującymi  działalność
leczniczą, Difin, Warszawa 2015.
48.  Paszkowska M., Formy prywatnego finansowania opieki medycznej przez pa -
cjentów w Polsce, „e-Finanse” 2011, nr 3.
49.  Paszkowska M., Komentarze serwisu i programu specjalistycznego Lex „Prawo
w ochronie zdrowia”, Wolters Kluwer.
50.  Paszkowska  M.,  Medycyna  pracy  w  podmiotach  leczniczych,  OPMed.  2016,
nr 3.
51.  Paszkowska M., Metody finansowania świadczeniodawców systemu ubezpiecze -
nia zdrowotnego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, „Przedsiębiorstwo & Finan-
se” 2019, nr 2.
52.  Paszkowska M., Podstawowe standardy prawne wykonywania zawodu lekarza,
„Wiadomości Lekarskie” 2018, nr 6.
53.  Paszkowska M., Podstawy prawne prowadzenia działalności leczniczej, „Praca
i Zabezpieczenie Społeczne” 2012, nr 8.
54.  Paszkowska M., Prawo dla fizjoterapeutów , Difin, Warszawa 2018.
55.  Paszkowska M., Prawo dla lekarzy, Difin, Warszawa 2016.
56.  Paszkowska M., Prawo dla pielęgniarek, Difin, Warszawa 2017.
57.  Paszkowska M., Prawo dla ratowników medycznych, Difin, Warszawa 2019.
58.  Paszkowska M., Prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej a lekar-
ski obowiązek jej udostępnienia, „Wiadomości Lekarskie” 2018, nr 8.
59.  Paszkowska  M.,  Prywatne  dobrowolne  ubezpieczenia  zdrowotne,  „e-Finanse”
2018, nr 2.
60.  Paszkowska  M.,  Przymus  medyczny  stosowany  w  zapobieganiu  i  zwalczaniu
chorób zakaźnych, „Przegląd Prawa Publicznego” 2009, nr 7–8.
61.  Paszkowska  M.,  Rola  abonamentu  medycznego  w  zarządzaniu  organizacją,
OPMed. 2007, nr 9–10.273 Bibliografia
62.  Paszkowska M., System ochrony zdrowia w Polsce -zmiana modelu, „Problemy
Zarządzania” 2017, nr 3.
63.  Paszkowska M., System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, Difin, Warszawa
2015.
64.  Paszkowska M., Telemedycyna – podstawowe regulacje prawne, OPMed. 2018,
nr 3.
65.  Paszkowska M., Ustawowe zyski, „Menadżer Zdrowia” 2007, nr 3.
66.  Paszkowska  M.,  Uzdrowiska  w  systemie  ochrony  zdrowia,  Difin,  Warszawa
2017.
67.  Paszkowska  M.,  Zarządzanie  działalnością  leczniczą.  Problematyka  prawna,
Difin Warszawa 2019.
68.  Paszkowska M., Zmiany w PRM w świetle nowelizacji z maja 2018 roku, „Na Ra-
tunek” 2018, nr 4.
69.  Paszkowska,  Telekonsultacje  lekarskie  w  polskim  systemie  ochrony  zdrowia,
„Wiadomości Lekarskie” 2019, nr 7.
70.  Pismo Dyrektora POW NFZ z dnia 18.02.2020 r. znak: WO.0123.11.2020.
71.  Plan  finansowy  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  na  rok  2015,  2016,  2017,
2018, 2019.
72.  Ponikowska  I.,  Kompendium  balneologii,  Kierunki  i  wskazania  do  leczenia
uzdrowiskowego, Adam Marszałek, Toruń 2012.
73.  Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia, M. Urbaniec, P. Stec (red.),
Wydawnictwo Akademii Polonijnej, Częstochowa 2010.
74.  Raport Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostępu do psychiatrycznej
opieki zdrowotnej, EZOP Polska, 2012.
75.  Raport NIK, Dostępność i finasowanie diagnostyki laboratoryjnej, 2017.
76.  Raport NIK, System ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierun-
ki zmian, 2019.
77.  Raport OECD Health at a Glance 2018.
78.  Raport OECD Health at a Glance: Europe 2017.
79.  Raport PMR Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2019. Analiza rynku
i prognozy rozwoju na lata 2019–2024.
80.  Raport Podstawowa opieka zdrowotna w Polsce – diagnoza i projekty zmian,
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, 2019.
81.  Sordyl G., Umowa ubezpieczenia, [w:] Ubezpieczenia, W. Sułkowska (red.),
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
82.  Stachura R., Rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, „Polityka
Zdrowotna”, t. 2, 2004.
83.  Straburzyński G., Straburzyńska-Lupa A., Medycyna fizykalna , PZWL, War-
szawa 2000.
84.  Suchecka J., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warsza-
wa 2010.
85.  Sygit M., Zdrowie publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.274 Bibliografia
  86. Telemedycyna  i  e-Zdrowie,  I.  Lipowicz,  G.  Szpor,  M.  Świerczyński  (red.),
Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
  87. The World Health Report 2000. Health Systems: improving Performance. WHO,
Geneva 2000.
  88. Ura E., Ura E., Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2006.
  89. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Komentarz, S. Poździoch,
P. Guła (red.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
  90. Uwarunkowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce – aspekty prawne i socjo-
logiczne, T. Mróz (red.), Temida 2, Białystok 2012.
  91. Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza, A. Szromek (red.), Proksenia,
Kraków 2012.
  92. Wąsik D., Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. Komentarz, LEX 2015.
  93. Włodarczyk C., Poździoch S., Systemy zdrowotne, zarys problematyki, UJ,
Kraków 2001.
  94. Włodarczyk C., Reformy zdrowotne, uniwersalny kłopot, UJ, Kraków 2003.
  95. Włodarczyk C., Wprowadzenie do polityki zdrowotnej, Oficyna a Wolters Klu -
wer business, Warszawa 2010.
  96. www.americantelemed.org/i4a/pages/index.cfm?
  97. www.csioz.gov.pl
  98. www.dlaszpitali.pl/strefa-wiedzy/epidemia-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2-
w-polsce-aspekty-prawne
  99. www.ezdrowie.gov.pl/portal/home
100. www.ezdrowie.lodzkie.pl/ezdrowie/definicja-ezdrowia-i-telemedycyny
101. www.gov.pl/web/zdrowie
102. www.nfz.gov.pl
103. www.nik.gov.pl/plik/id,20223,vp,22913.pdf
104. www.nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne
105. www.nipip.pl/liczba-pielegniarek-poloznych-zarejestrowanych-zatrudnionych
106. www.pacjent.gov.pl
107. www.piu.org.pl/wkrotce-3-mln-osob-bedzie-mialo-ubezpieczenie-zdrowotne
108. www.piu.org.pl/wp-content/uploads/2019/04/Raport-zdrowotny-PIU.pdf
109. www.politykazdrowotna.com
110. www.pulsmedycyny.pl/problem-opieki-psychiatrycznej-w-polsce-analiza-
rynkowa-968254
111. www.rpwdl.csioz.gov.pl
112. www.rynekzdrowia.pl
113. www.stat.gov.pl
114. www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/dzialalnosc-lecznicza-
zakladow-lecznictwa-uzdrowiskowego-i-stacjonarnych-zakladow-rehabilitacji-
leczniczej-w-2018-roku,12,3.html
115. www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/narodowy-rachunek-zdro-
wia-za-2016-rok,4,9.html275 Bibliografia
116. www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/pomoc-dorazna-i-ratow-
nictwo-medyczne-w-2018-roku,14,3.html
117. www.sw.gov.pl/strona/biuro-sluzby-zdrowia-opis
118. www.telemedycyna.org
119. www.who.int/goe/publications/goe_telemedicine_2010.pdf
120. Zarys systemu ochrony zdrowia. Polska 2012, S. Golinowska (red.), NFZ.
121. Zarządzanie  systemem  ochrony  zdrowia.  Aspekty  ekonomiczno-społeczne,
V. Korpowicz (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
122. Zimna T., Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Wolters
Kluwer business, Warszawa 2014.
AKTY PRAWNE
  1.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz.U. z 1997 r.
nr 78, poz. 483).
  2.  Kodeks cywilny z 1964 r., (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145).
  3.  Kodeks pracy z 1974 r., (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040).
  4.  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi, (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2277).
  5.  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, (t.j. Dz.U.
z 2019 r., poz. 59).
  6.  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 506).
  7.  Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, (t.j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 1878).
  8.  Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, (t.j. Dz.U.
z 2019 r., poz. 537).
  9.  Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1175).
10.  Ustawa  z  dnia  22  sierpnia  1997  r.  o  publicznej  służbie  krwi,  (t.j.  z  2019  r.,
poz. 1222).
11.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1172).
12.  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 511).
13.  Ustawa  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  województwa,  (t.j.  Dz.U.
z 2019 r., poz. 512).
14.  Ustawa  z  dnia  15  września  2000  r.  –  Kodeks  spółek  handlowych,  (t.j.  Dz.U.
z 2019 r., poz. 505).
15.  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 849).276 Bibliografia
16.  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 499).
17.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa -
nych ze środków publicznych, (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1373).
18.  Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizu-
jących zadania publiczne, (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 700).
19.  Ustawa  z  dnia  28  lipca  2005  r.  o  lecznictwie  uzdrowiskowym,  uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, (t.j. Dz.U.
z 2017 r., poz. 1056).
20.  Ustawa  z  dnia  8  września  2006  r.  o  Państwowym  Ratownictwie  Medycznym,
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 993).
21.  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia, (t.j. Dz.U.
z 2019 r., poz. 886).
22.  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1127).
23.  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i cho-
rób zakaźnych u ludzi, (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1239).
24.  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-
wództwie, (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1464).
25.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 869).
26.  Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich, (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 965).
27.  Ustawa  z  dnia  9  kwietnia  2010  o  Służbie  Więziennej,  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,
poz. 1427).
28.  Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 186).
29.  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszani-
nach, (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1225).
30.  Ustawa  z  dnia  18  marca  2011  r.  o  Urzędzie  Rejestracji  Produktów  Leczni-
czych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 662).
31.  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 2190).
32.  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
(Dz.U. z 2019 r., poz. 408).
33.  Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych spe-
cjalnego  przeznaczenia  żywieniowego  oraz  wyrobów  medycznych,  (t.j.  Dz.U.
z 2019 r., poz. 784).
34.  Ustawa z dnia 1 lipca 2011 o samorządzie pielęgniarek i położnych, (t.j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 916).
35.  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, (t.j. Dz.U.
z 2019 r., poz. 576).277 Bibliografia
36.  Ustawa  z  dnia  22  listopada  2013  r.  o  systemie  powiadamiania  ratunkowego,
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1077).
37.  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 35).
38.  Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekura-
cyjnej, (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 381).
39.  Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, (t.j.: Dz.U. z 2019 r.,
poz. 2356).
40.  Ustawa z dnia 25 września 2015 o zawodzie fizjoterapeuty, (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 952).
41.  Ustawa  z  dnia  27  października  2017  r.  o  podstawowej  opiece  zdrowotnej,
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 172).
42.  Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1292).
43.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycz -
nej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych
do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2067).
44.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie centrum
urazowego, (Dz.U. nr 118, poz. 803).
45.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu
zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowa -
nia zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepi-
sami zdrowotnymi, (Dz.U. z 2010 r., poz. 1215).
46.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na
leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, (Dz.U. nr 142, poz. 835).
47.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiąz-
kowych szczepień ochronnych, (Dz.U. z 2018 r., poz. 753).
48.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu
kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego,
(Dz.U. z 2012 r., poz. 14).
49.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia
wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowi-
skowego, (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 496).
50.  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie
udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawio-
nych wolności, (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2131).
51.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych, (t.j. Dz.U. z 2015 r.,
poz. 1331).
52.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych  z  zakresu  lecznictwa  uzdrowiskowego,  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,
poz. 168).278 Bibliografia
53.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świad-
czeń  gwarantowanych  z  zakresu  podstawowej  opieki  zdrowotnej,  (t.j.  Dz.U.
z 2019 r., poz. 736).
54.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świad-
czeń gwarantowanych zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, (t.j. Dz.U.
z 2016 r., poz. 357).
55.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świad-
czeń  gwarantowanych  z  zakresu  leczenia  szpitalnego,  (t.j.  Dz.U.  z  2017  r.,
poz. 2295).
56.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świad-
czeń  gwarantowanych  z  zakresu  rehabilitacji  leczniczej,  (t.j.  Dz.U.  z  2018  r.,
poz. 465).
57.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych  z  zakresu  leczenia  stomatologicznego,  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,
poz. 1199).
58.  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  12  grudnia  2013  w  sprawie  wykazu
dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdro-
wia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, (Dz.U.
z 2013 r., poz. 1562).
59.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu
ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkur-
sowej, jej zadań oraz trybu pracy, (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1897).
60.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, (t.j. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1146).
61.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie świad-
czeń  gwarantowanych  z  zakresu  świadczeń  wysokospecjalistycznych  oraz  wa-
runków ich realizacji, (Dz.U. z 2015 r., poz. 1958).
62.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1492).
63.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegóło-
wych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej, (Dz.U. z 2016 r., poz. 1372).
64.  Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w spra-
wie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022,
(Dz.U. z 2017 r., poz. 458).
65.  Rozporządzenie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych
przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, (Dz.U.
z 2017 r., poz. 497).279 Bibliografia
66.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie okre-
ślenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego
sposobu finansowania, (Dz.U. z 2017 r., poz. 1225).
67.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu
ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń
opieki zdrowotnej, (Dz.U. z 2017 r., poz. 1783).
68.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie priorytetów
zdrowotnych, (Dz.U. z 2018 r., poz. 469).
69.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 w sprawie rodzajów elek-
tronicznej dokumentacji medycznej, (Dz.U. z 2018 r., poz. 941).
70.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegóło-
wego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty, (Dz.U. z 2018 r., poz. 1319).
71.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia
priorytetowych dziedzin medycyny, (Dz.U. z 2018 r., poz. 1738).
72.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie or-
ganizacji dyspozytorni medycznej, (Dz.U. z 2018 r., poz. 2001).
73.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu
i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej, (Dz.U.
z 2018 r., poz. 2537).
74.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego, (Dz.U. z 2019 r., poz. 237).
75.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegóło-
wych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmio-
tu wykonującego działalność leczniczą, (Dz.U. z 2019 r., poz. 595).
76.  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  29  marca  2019  r.  w  sprawie  szcze-
gółowego  zakresu  danych  objętych  wpisem  do  rejestru  podmiotów  wykonują-
cych działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach
dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, (Dz.U.
z 2019 r., poz. 605).
77.  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjaliza-
cji lekarzy i lekarzy dentystów, (Dz.U. z 2019 r., poz. 602).
78.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie standar-
dów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki ob-
razowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, (Dz.U.
z 2019 r., poz. 834).
79.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skiero-
wań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej,
(Dz.U. z 2019 r., poz. 711).
80.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obo-
wiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą, (Dz.U. z 2019 r., poz. 866).280 Bibliografia
81.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpital-
nego oddziału ratunkowego, (Dz.U. z 2019 r., poz. 1213).
82.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świad-
czeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1285).
83.  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia, (Dz.U. z 2019 r., poz. 2269).
84.  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  27  listopada  2019  r.  w  sprawie  za-
kresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej
opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 2335).
85.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania
podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu,
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2430).
86.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie medycz-
nych  czynności  ratunkowych  i  świadczeń  zdrowotnych  innych  niż  medyczne
czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego,
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2478).
87.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia
koronawirusem SARS-CoV-2, (Dz.U. z 2020 r., poz. 325).
88.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, (Dz.U. z 2020 r., poz. 491).
89.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób
zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji
w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiolo-
gicznego, (Dz.U. z 2020 r., poz. 607).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Prawo dla lekarzy

37.50 zł 75.00 zł Cena netto: 35.71 zł

Zagadnienia prawa medycznego

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Prawo dla fizjoterapeutów. Wydanie ...

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Prawo dla lekarzy psychiatrów

44.00 zł 55.00 zł Cena netto: 41.90 zł

Zarządzanie działalnością leczniczą...

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Medycyna pracy w systemie ochrony z...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Zawód fizjoterapeuty i rehabilitacj...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Wykonywanie zawodu ratownika medycz...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Położna w systemie ochrony zdrowia ...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane