• Wznowienie postępowania administracyjnego

Wznowienie postępowania administracyjnego

 • Autor: Andrzej Adamczyk redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-762-9
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 262/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 58.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Celem publikacji jest dokonanie wnikliwej analizy orzecznictwa sądowo-administracyjnego w zakresie odnoszącym się do instytucji wznowienia postępowania administracyjnego w jej całokształcie. Identyfikacja sposobów rozwiązywania kwestii spornych przez sądy administracyjne i próba określenia, który z nich jest najbardziej optymalny, pozwoli rozwiać liczne wątpliwości, jakie powstają przy stosowaniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Słowo wstępne

Rozdział I. Zagadnienia ogólne

1. Uzasadnienie instytucji
prof. UJK dr hab. Jarosław Czerw
2. Sankcja wzruszalności decyzji w kontekście zasady ochrony trwałości decyzji ostatecznej
prof. UJK dr hab. Piotr Ruczkowski
3. Wznowienie a inne tryby nadzwyczajne oraz kontrola sądowa
prof. UJK dr hab. Jarosław Czerw
4. Skutki cywilnoprawne negatywnej weryfikacji decyzji we wznowionym postępowaniu
dr Monika Adamczyk

Rozdział II. Podstawy wznowienia postępowania

1. Podstawy z art. 145 § 1 k.p.a.
1.1. Następcza fałszywość dowodów
dr Tomasz Moll
1.2. Wydanie decyzji w wyniku przestępstwa
dr Tomasz Moll
1.3. Wydanie decyzji przez pracownika lub organ podlegający wyłączeniu
dr Tomasz Moll
1.4. Niezawiniony przez stronę brak udziału w postępowaniu
dr Agata Gumieniak
1.5. Ujawnienie się nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów
dr Agata Gumieniak
1.6. Brak uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu
dr Piotr Świerczyński
1.7. Odmienne rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego
dr Piotr Świerczyński
1.8. Wydanie decyzji na podstawie orzeczenia następnie uchylonego lub zmienionego
dr Piotr Świerczyński
2. Podstawy z art. 145a i 145b k.p.a.
prof. UJK dr hab. Leszek Bielecki
2.1. Niezgodność aktu normatywnego z aktem wyższego rzędu
2.2. Naruszenie zasady równego traktowania

Rozdział III. Stadium wstępne postępowania
dr Anna Szyszka

1. Właściwość organu
2. Termin na wznowienie postępowania
2.1. Termin na wystąpienie z podaniem o wznowienie postępowania administracyjnego
2.2. Termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania administracyjnego na podstawie art. 145a k.p.a. oraz art. 145b k.p.a.
2.3. Charakter terminu do wniesienia podania o wznowienie postępowania
2.4. Otwarcie terminu do wniesienia podania o wznowienie postępowania
3. Wszczęcie postępowania z urzędu i wszczęcie na wniosek strony
3.1. Forma wznowienia postępowania administracyjnego
3.2. Skutki wydania postanowienia o wznowieniu postępowania administracyjnego
3.3. Wznowienie postępowania administracyjnego z urzędu
3.4. Wszczęcie postępowania na wniosek strony
4. Wstrzymanie wykonalności decyzji we wznowionym postępowaniu

Rozdział IV. Stadium rozpoznawcze i podjęcie decyzji w postępowaniu wznowionym
prof. UJK dr hab. Andrzej Adamczyk

1. Struktura postępowania wznowieniowego
2. Uchylenie decyzji dotychczasowej i orzeczenie co do istoty sprawy
2.1. Przesłanki wydania decyzji z art. 151 § 1 pkt 2 k.p.a.
2.2. Granice postępowania wznowieniowego
2.3. Zakres postępowania wyjaśniającego
2.4. Zasada aktualności w postępowaniu wznowieniowym
3. Stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa na podstawie art. 146 § 1 k.p.a.
3.1. Charakter prawny terminu z art. 146 § 1 k.p.a. i sposób jego obliczania
3.2. Skutki upływu terminu z art. 146 § 1 k.p.a. dla wznowionego postępowania
4. Stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa na podstawie art. 146 § 2 k.p.a.
5. Odmowa uchylenia decyzji dotychczasowej – art. 151 § 1 pkt 1 k.p.a.
6. Weryfikacja decyzji wydanej w postępowaniu wznowieniowym

Wykaz aktów normatywnych
Wykaz literatury
Wykaz orzecznictwa
Noty o autorach

dr hab. Piotr Szreniawski, prof. UMCS:

Problematyka poruszona w monografii jest aktualna i ważna dla administracji i dla życia społecznego. Zespół autorek i autorów mających specjalistyczną wiedzę z zakresu nauki prawa administracyjnego celnie poddał analizie wiele zagadnień tworzących w sumie spójny i logiczny obraz wznowienia postępowania administracyjnego (...). W recenzowanej monografii udało się zebrać ogrom wiedzy dotyczącej wznowienia postępowania administracyjnego. Dzięki rozważaniom autorek i autorów, w sposób umiejętny, sięgający do przepisów, literatury i orzecznictwa, powstało dzieło przystępne dla czytelnika.

Andrzej Adamczyk
doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji, dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UJK. Specjalizuje się w prawie administracyjnym (w obszarze kontroli administracji publicznej) i historii administracji. Były urzędnik służby cywilnej, zastępca redaktora naczelnego Przeglądu Prawa Publicznego; adwokat w Świętokrzyskiej Izbie Adwokackiej; autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz powszechnej historii państwa i prawa.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Wykaz aktów normatywnych

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.
Dz. U. z 2020 r., poz. 85).
Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2393 ze zm.).
Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej
w zakresie równego traktowania (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1219 ze zm.).
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 r., poz. 742).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1282).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-nymi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1950 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 r., poz. 30 ze zm.).
Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 1997 r. Nr 102, poz. 643 ze zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 75).
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 ze zm.).
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r., poz. 1460 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256).
Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102).
Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG (BGBl. nr 51/1991).
Zivilprozessordnung z 12 września 1950 r.; Zivilprozessordnung in der Fassung der Be-kanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202).

Wykaz literatury

Abramek M., Duchowny w procesie karnym – rozważania na kanwie zakazu dowodo-wego z art. 178 pkt 2 KPK, MP 2019, nr 5.
Adamczyk A., Weryfikacja decyzji ostatecznych w trybach nadzwyczajnych, [w:]
L. Bielecki, P. Ruczkowski (red.), Postępowanie administracyjne, Warszawa 2011.
Adamczyk M., Prejudycjalne ustalenie bezprawności aktów władzy publicznej – art. 4171 k.c., PPP 2007, nr 4.
Adamiak B., Weryfikacja decyzji i postanowień w trybach nadzwyczajnych, [w:]
B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2010.
Adamiak B., Borkowski J., Glosa do wyroku NSA z dnia 9 sierpnia 1990 r., IV SA 543/90, OSP 1992/5/120.
Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2003.
Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2012.
Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2016.
Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017.
Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2007.
Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne,
wyd. 17, Warszawa 2019.
Alexy R., Theorie der Grundrechte, Baden-Baden 1985.
Babiarz S. (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne w praktyce, Warszawa 2015.
Bagińska E., Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej, Warszawa 2006.
Banaszak B., Zasada demokratycznego państwa prawnego a kwestia praw i wolności jednostki, [w:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, Warszawa 2010.
Bandarzewski K., Glosa do wyroku WSA z 5.08.2012 r., II SA/Łd 619/11, PiP 8/2014.
Bieniek G. (red.), Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, tom I, wyd. 6, Warszawa 2005.
Bojanowski E., Wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności oraz uchylanie
i zmiana ostatecznych orzeczeń w ogólnym postępowaniu administracyjnym, [w:] E. Bojanowski, J. Lang, Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2002.
Bojanowski E., Wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenie, zmiana oraz wygaśnięcie decyzji, [w:] E. Bojanowski, Z. Cieślak, J. Lang, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2008.
Bojarski M. (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, wyd. 7, Warszawa 2017.
Borkowski J., Glosa do wyroku NSA z dnia 19 listopada 1992 r., SA/Kr 914/92, PS 1994, nr 7–8.
Borkowski J. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1989.
Borkowski J., Odpowiedzialność odszkodowawcza w przepisach o postępowaniu w sprawach podatkowych, [w:] Ius et lex. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Kabata, Olsztyn 2004.
Borkowski J., Zmiana i uchylenie ostatecznych decyzji administracyjnych, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.
Bosek L., Bezprawie legislacyjne, Warszawa 2007.
Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A., Masternak M., Orłowski J., Ordynacja podat-kowa. Komentarz, Toruń 2007.
Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne, Warszawa 1995.
Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2014.
Chmielewski S., Art. 61a k.p.a. jako podstawa odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego, MP 2014/2.
Chróścielewski W., Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2002.
Chróścielewski W., Weryfikacja ostatecznych decyzji administracyjnych i postanowień, [w:] W. Chróścielewski, J.P. Tarno, P. Dańczak, Postępowanie administracyjne i po-stępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2018.
Chróścielewski W., Kmieciak Z. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Ko-mentarz, LEX/el. 2019.
Cieślak M., Zasady procesu karnego i ich system, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Seria Nauk Społecznych. Prawo” 1956, z. 3.
Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2002.
Czarnik Z., Niezgodność decyzji administracyjnej z prawem jako warunek odpowie-dzialności odszkodowawczej, [w:] M. Sawczuk (red.), Czterdzieści lat Kodeksu cy-wilnego. Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie (8–10 paź-dziernika 2004 r.), Kraków 2006.
Czarnik Z., Sawuła R., Glosa do wyroku NSA (Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie)
z 8 lipca 1997 r., SA/Rz 606/98, ST 1997, nr 11.
Dauter B., Gruszczyński B., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Kraków 2006.
Dawidowicz W., Postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962.
Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne: zarys systemu, Warszawa 1962.
Dawidowicz W., Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1983.
Dawidowicz W., Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989.
Dąbek D., Ochrona zaufania – zasada działania i wzorzec kontroli współczesnej administracji, [w:] B. Jaworska-Dębska, P. Kledzik, J. Sługocki (red.), Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, Warszawa 2020.
Dąbrowski W.F., Procedura wznowienia postępowania administracyjnego, RPEiS 1965, nr 3.
Detterbeck S., Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht, München 2008.
Ereciński T., Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, [w:] Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesoro-wi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005.
Gapska E., Odpowiedzialność Skarbu Państwa za bezprawie judykacyjne. Wybrane zagadnienia procesowe, „Palestra” 2008, nr 1–2.
Gapska E., Wady orzeczeń sądowych, Warszawa 2009.
Gęsiak J., Prejudykat a odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wydaniem orzeczenia w postępowaniu cywilnym, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 7–8.
Gizbert-Studnicki T., Zasady i reguły prawne, PiP 1988, z. 3.
Górski A., Niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia sądu cywilnego, jako pod-stawa skargi z art. 4241 KPC, MP 2005, nr 20.
Graczyk B., O niektórych zagadnieniach prejudycjalności w orzecznictwie administra-cyjnym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego – Prawo” 1965, nr 38.
Gruszka I., Środki zaskarżenia oraz środki nadzoru w postępowaniu administracyjnym ogólnym, [w:] Postępowanie administracyjne (red.) I. Gruszka, M. Stożek, Warszawa 2007.
Gudowski J., Cywilnoprawna odpowiedzialność sędziego (z uwzględnieniem aspektów historycznych i prawnoporównawczych), [w:] L. Ogiegło, M. Popiołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005.
Hauser R., Wszczęcie postępowania administracyjnego, RPEiS 1998, nr 1.
Hauser R., Wierzbowski M. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2020, wyd. 6.
Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I,
C.H. Beck, wyd. 4, Warszawa 2011.
Iserzon E., Starościak J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, wyd. IV, Warszawa 1970.
Iserzon E., Starościak J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, Warszawa 1964.
Jamiołkowski J., Glosa do wyroku NSA z dnia 26 stycznia 2009 r., II OSK 51/08, „Casus” 2009/2/36–40.
Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1999.
Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa–Poznań 1992.
Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Komentarz, Warszawa 1996.
Jaśkowska M., Wilbrandt-Gotowicz M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. VIII, LEX/el. 2020.
Jaśkowska M., Wilbrandt-Gotowicz M., Wróbel A., Komentarz aktualizowany do Kodek-su postępowania administracyjnego, LEX/el. 2019.
Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2000.
Kahl A., Weber K., Allgemeines Verwaltungsrecht, Wien 2011.
Kalinowski M., Komentarz do art. 260, [w:] B. Brzeziński, M. Kalinowski, M. Masternak, A. Olesińska, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Toruń 2002.
Kamiński M., Prawo administracyjne intertemporalne, Warszawa 2011.
Kędziora R., Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008.
Kiełkowski T., Granice wznowionego postępowania administracyjnego w orzecznictwie sądów administracyjnych, PPP 2015, nr 10.
Kiełkowski T., Komentarz do art. 151, [w:] H. Knysiak-Siudak (red.), Kodeks postępowa-nia administracyjnego. Komentarz, wyd. II, LEX/el. 2019.
Klat-Górska E., Klat-Wertelecka L., Odmowa wznowienia postępowania administracyjnego, ST 2006, nr 7–8.
Klat-Wertelecka L., Klat-Górska E., Współdziałanie starosty z radą gminy przy wyda-waniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany charakteru gruntu z rolnego na leśny, ST 2003, nr 13.
Kmieciak Z., Zasady ogólne prawa i postępowania administracyjnego, Warszawa 2000.
Kmieciak Z., Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014, LEX/el.
Kmieciak Z., Tarno J.P., Postępowanie administracyjne oraz postępowanie przed Na-czelnym Sądem Administracyjnym (w świetle orzecznictwa NSA), Warszawa 1988.
Kmiecik Z.R., Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, wyd. 5, Warszawa 2019.
Kmiecik Z.R., Uruchomienie nadzwyczajnego postępowania administracyjnego ze względów prawnych, ST 2009, nr 7–8.
Kmiecik Z.R., Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.
Knysiak-Molczyk H., Zasady postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego, [w:]
T. Woś (red.), Postępowanie administracyjne, Warszawa 2013.
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, (red.) H. Knysiak-Sudyka, War-szawa 2019.
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, (red.) M. Jaśkowska, A. Wróbel, Warszawa 2016.
Kopacz M., Odpowiedzialność odszkodowawcza za bezprawie normatywne w sprawach administracyjnych, [w:] J. Boć, A. Chajbowicz (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Wrocław 2009.
Kopp F.O., Ramsauer U., Verwaltungsverfahrensgesetz. Kommentar, München 2008.
Kordela M., Możliwość systemu zasad prawa, [w:] O. Bogucki, S. Czepita (red.), System prawny a porządek prawny, Szczecin 2008.
Kordela M., Zasady prawa jako normatywna postać wartości, RPEiS 2006, z. 1.
Krawiec G., Brak udziału strony w postępowaniu jako przyczyna wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego, „Roczniki Administracji i Prawa” 2011, r. VII/VIII.
Krawiec G., Brak stanowiska innego organu, https://samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/prawoadministracyjne/445692,Brak-stanowiska-innego-organu.html (dostęp: 12.06.2020).
Kremis J. [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2006.
Kremis J., Odpowiedzialność odszkodowawcza za decyzje administracyjne według Ko-deksu postępowania administracyjnego, „Palestra” 1984, nr 9.
Kremis J., Odpowiedzialność Skarbu Państwa za decyzje administracyjne według Ko-deksu cywilnego i Kodeksu postępowania administracyjnego, „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 884 Prawo CXLVII, Wrocław 1986.
Kroplewski Ł., Majczak P., Sobieralski K., Nadzwyczajne tryby postępowania admini-stracyjnego, Wrocław 2018.
Lewandowski T., Przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego – art. 145 § 1 pkt 8; art. 145a; art. 145b k.p.a. Zbieg przesłanek oraz zbieg trybu administracyjnego i sądowoadministracyjnego weryfikacji decyzji, LEX/el.2013.
Lewicki M., Funkcje sankcji prawnych w prawie administracyjnym – wybrane zagad-nienia, „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Iuridica” 2009, z. 69.
Lewicki M., Pojęcie sankcji prawnej w prawie administracyjnym, PiP 2002, z. 8.
Libera T., Weryfikacja przesłanki podmiotowej wznowienia postępowania administra-cyjnego, „Casus” 2016, nr 4.
Litwin J., Wznowienie postępowania administracyjnego z powodu niedopuszczenia do uczestnictwa, „Palestra” 1965, nr 10.
Łaszczyca G., Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2014, LEX/el.
Łaszczyca G., Martysz Cz., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komen-tarz, Warszawa 2007.
Mały słownik języka polskiego, S. Skorupki, H. Auderskiej, Z. Łempickiej (red.), Warszawa 1969.
Martysz Cz., Komentarz do art. 151, teza II.3, [w:] G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 104–269, wyd. III, LEX/el 2010.
Michalska-Badziak R., Akty administracyjne – pojęcie, rodzaje, [w:] M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warsza-wa 2016.
Mzyk E., Wznowienie postępowania administracyjnego (w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego), Warszawa–Zielona Góra 1994.
Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2012.
Nowak I., Postępowanie administracyjne. Podręcznik akademicki z orzecznictwem, Kielce 2012.
Ochendowski E., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa, Toruń 2000.
Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2004.
Olejniczak-Szałowska E., Zasady prawa administracyjnego i organizacji administracji, [w:] M. Stahl (red.), Prawo administracyjne – pojęcia, instytucje, zasady w teorii
i orzecznictwie, Warszawa 2009.
Parchomiuk J., Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego a problem odpowiedzialno-ści odszkodowawczej administracji, [w:] J. Boć, A. Chajbowicz (red.), Nowe pro-blemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Wrocław 2009.
Peretiatkowicz A., Ogólne zasady jako źródło prawa międzynarodowego a tendencje kosmopolityczne, Poznań 1956.
Pogasz W., O legitymowaniu zasad prawa, RPEiS 1987, z. 2.
Prùcha P., Správní právo – obecná èást, Brno 2011.
Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, War-szawa 2019, LEX/el.
Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017, LEX/el.
Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2004.
Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2010.
Rabiega-Przyłęcka A., Kary pieniężne z ustawy – Prawo farmaceutyczne a kodeksowe zasady nakładania i wymierzania administracyjnych kar pieniężnych, [w:] B. Ja-worska-Dębska, P. Kledzik, J. Sługocki, Wzorce i zasady działania współczesnej ad-ministracji publicznej, Warszawa 2020.
Repel J., Skutki prawne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie skargi kon-stytucyjnej, [w:] J. Trzciński (red.), Skarga konstytucyjna, Warszawa 2000.
Ruczkowski P., Prawne formy działania w postępowaniu administracyjnym, [w:] L. Bielecki, P. Ruczkowski (red.), Postępowanie administracyjne, Warszawa 2011.
Ruczkowski P., Wypieranie prawa karnego przez prawo administracyjne a standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego, [w:] Z. Duniewska, M. Stahl,
A. Rabiega-Przyłęcka (red.), Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego, Warszawa–Łódź 2019.
Ruczkowski P., Zasada trwałości aktu administracyjnego oraz aktu normatywnego administracji w czasie jako środek ochrony praw słusznie nabytych, [w:] H. Zięba-Załucka, P. Chmielnicki (red.), Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
Rutkowski B., Źródła oraz zasady ogólne postępowania administracyjnego, [w:]
L. Bielecki, P. Ruczkowski (red.), Postępowanie administracyjne, Warszawa 2011.
Safjan M., Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej (po 1 września 2004 roku), Warszawa 2004.
Seidler G.L., Groszyk H., Malarczyk J., Pieniążek A., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 1995.
Skoczylas J.J., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez władzę publiczną, War-szawa 2005.
Sobieralski K., Glosa do wyroku NSA z 5 października 2007 r., I OSK 1390/06, OSP 2009/11/118.
Sobieralski K., Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego, Warszawa 2009.
Sobieralski K., Podmiotowa i przedmiotowa dopuszczalność wznowienia ogólnego po-stępowania administracyjnego, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2017, nr 2, poz. 17.
Sobieralski K., Praktyczne problemy wznowienia postępowania administracyjnego, Wrocław 2005.
Sobieralski K., Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego, Zakamycze 2003, LEX.
Stahl M., Wprowadzenie. Sankcje administracyjne – problemy węzłowe, [w:] M. Stahl,
R. Lewicka, M. Lewicki (red.), Sankcje administracyjne, Warszawa 2011.
Stahl M., Lewicka R., Lewicki M. (red.), Sankcje administracyjne, Warszawa 2011.
Stankiewicz R., [w:] R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Kodeks postępowania admini-stracyjnego. Komentarz, Warszawa 2015.
Stankiewicz R., Komentarz do art. 151, [w:] R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2015.
Szubiakowski M., Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich, Warszawa 2017.
Szubiakowski M. [w:] M. Wierzbowski (red.), Postępowania administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2017.
Szubiakowski M., Weryfikacja decyzji ostatecznych, [w:] M. Wierzbowski (red.), Postę-powania administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2017.
Taras W., Wznowienie postępowania, [w:] K. Chorąży, W. Taras, A. Wróbel, Postępowa-nie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Zakamycze 2005.
Tomke P., Wznowienie postępowania administracyjnego, Gliwice 2003.
Tusiński P.A., Katalog i treść zasad prawa administracyjnego, [w:] M. Zdyb, J. Stelma-siak (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2020.
Tusiński P.A., Zasady prawa administracyjnego, [w:] L. Bielecki, P. Ruczkowski (red.), Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2011.
Weryfikacja rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym ogólnym, tom 2, cz. 5,
B. Adamiak (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
Wierzbowski M. (red.), Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyj-ne i przed sądami administracyjnymi, C.H. Beck, Warszawa 2017.
Wierzbowski M., Wiktorowska A. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 29, C.H. Beck, Warszawa 2020.
Wincenciak M., Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008.
Witczak H., Kawałko A., Zobowiązania, Warszawa 2007.
Wolter A., Prawo cywilne – zarys części ogólnej, Warszawa 1986.
Woś T., Moc wiążąca aktów administracyjnych w czasie, Warszawa 1978.
Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., „Zasady prawa” w perspektywie teorii prawa oraz szczegółowych nauk prawnych, RPEiS 1974, z. 2.
Wróbel A., Komentarz do art. 16 Kodeksu postępowania administracyjnego, [w:] Jaś-kowska M., Wilbrandt-Gotowicz M., Wróbel A., Kodeks postępowania administra-cyjnego. Komentarz, wyd. VIII, WKP 2020, LEX.
Wróbel A., Jaśkowska M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, War-szawa: Wolters Kluwer 2016.
Wróblewski J., Prawo obowiązujące a „ogólne zasady prawa”, „Zeszyty Naukowe Uni-wersytetu Łódzkiego. Nauki humanistyczne”, 1965, seria I, z. 42.
Wróblewski J., Zagadnienie teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959.
Zedler F., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2006 r., OSP 2007,
nr 6, poz. 68.
Zgierski Z., Komentarz do art. 260, [w:] H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa, Warszawa 2008.
Ziembiński Z., Normy postępowania, [w:] A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1994.
Ziemski K., Zajęcie stanowiska a prawo bycia stroną postępowania administracyjnego (na przykładzie rady izby notarialnej), „Rejent” 1996, nr 2, poz. 91.
Ziemski K., Zasady ogólne prawa administracyjnego, Poznań 1989.
Ziółkowska A., Skutki wyjawienia nowych okoliczności i nowych dowodów w jurysdyk-cyjnym postępowaniu administracyjnym, „Administracja-Teoria, Dydaktyka, Prak-tyka” 2010, nr 2.
Żukowski L., Glosa do wyroku NSA z 7 stycznia 1999 r., II SA/Gd 1353/98, OSP 2000/5/81.
Żukowski L., Wznowienie postępowania administracyjnego w k.p.a., „Zeszyty Naukowe Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników Administracji Państwowej” 1988, nr 3.
 
Wykaz orzecznictwa

Rozdział I
Wyrok TK z dnia 18 kwietnia 2019 r., SK 21/17, OTK ZU A/2019, poz. 19.
Wyrok TK z dnia 12 maja 2015 r., P 46/13, OTK ZU 2015, nr 5A, poz. 62.
Wyrok TK z dnia 24 października 2007 r., SK 7/06, OTK ZU nr 9/A/2007, poz. 108.
Wyrok TK z dnia 5 maja 2004 r., P/03, OTK ZU 2004, Nr 5, poz. 39.
Wyrok TK z dnia 14 czerwca 2000 r., P 3/00, OTK ZU 2000, nr 5, poz. 138.
Wyrok TK z dnia 3 grudnia 1996 r., K. 25/95, OTK 1996, Nr 6, poz. 52.
Wyrok NSA z dnia 23 stycznia 2020 r., II OSK 607/18, Legalis nr 2279576.
Wyrok NSA z dnia 8 stycznia 2020 r., I GSK 2159/19, Legalis nr 2277518.
Wyrok NSA z dnia 18 grudnia 2019 r., I OSK 1063/18, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 6 marca 2019 r., II OSK 381/19, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 28 lutego 2019 r., I GSK 1128/18, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 19 grudnia 2017 r., II OSK 841/17, LEX nr 2461311.
Wyrok NSA z dnia 12 grudnia 2017 r., I OSK424/16, LEX nr 2464450, SIP LEX 2018.
Wyrok NSA z dnia 18 listopada 2016 r., II OSK 341/15, LEX nr 2199218.
Wyrok NSA z dnia 21 listopada 2012 r., II OSK 1318/11, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 5 lutego 2009 r., II OSK 1238/08, LEX nr 545320.
Wyrok NSA z dnia 27 września 2006 r., II OSK 1128/05, CBOSA.
Wyrok NSA w Gdańsku z dnia 3 października 2002 r., II SA/Gd 78/00, CBOSA.
Wyrok NSA w Szczecinie z dnia 24 maja 2002 r., SA/Sz 3074/01, CBOSA.
Wyrok NSA w Krakowie z dnia 25 września 2001 r., II SA/Kr 856/99, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 9 września 2001 r., I SA 1788/99, LEX nr 75514.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 6 stycznia 1999 r. IV SA 1030/97, CBOSA.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 11 września 1998 r., II SA 966/98, CBOSA.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 22 kwietnia 1998 r., II SA 1747/97, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 10 czerwca 1988 r., IV SA 35/88, CBOSA (PiŻ 1988, nr 36, s. 15).
Wyrok NSA w Katowicach z dnia 20 września 1984 r., SA/Ka 324/84, CBOSA.
Wyrok NSA w Katowicach z dnia 1 marca 1984 r., SA/Ka 13/84, CBOSA.
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 5 marca 2020 r., I SA/Ol 815/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 12 lutego 2020 r., I SA/Bd 736/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2020 r., II SA/Po 1118/19, Legalis nr 2280482.
Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 20 listopada 2019 r., I SA/Sz 584/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 10 października 2019 r., IV SA/Po 467/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Lublinie z dnia 20 grudnia 2018 r., II SA/Lu 750/18, LEX nr 2608037.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 6 czerwca 2018 r., III SAŁ/d 87/18, CBOSA.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 1 grudnia 2017 r., II SA/Kr 1279/17, LEX nr 2465894.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 listopada 2017 r., VII SA/Wa 600/18, LEX nr 2609738.
Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 3 października 2017 r., II SA/Rz 781/17, Legalis nr 1682999.
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2017 r., II SA/Wr 384/17, Legalis nr 1694368.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2017 r., VII SA/Wa 2162/16, Legalis nr 1671973.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 9 czerwca 2017 r., III SA/Kr 1817/16, Legalis nr 1629957.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 maja 2017 r., VII SA/Wa 1334/16, Legalis nr 1631123.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 19 grudnia 2017 r., II SA/Kr 1203/17, Legalis nr 1730206.
Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 13 grudnia 2017 r., II SA/Go 859/17, Legalis nr 1700103.
Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2014 r., II SA/Bd 609/14, Legalis nr 1192115.
Wyrok WSA w Opolu z dnia 16 stycznia 2014 r., II SA/Op 510/13, Legalis nr 978331.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 25 listopada 2011 r., IV SA/Gl 36/11, Legalis nr 506247.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 15 czerwca 2011 r., II SA/Kr 456/11, Legalis nr 439583.
Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 5 czerwca 2014 r., II SA/Bk 107/14, Legalis nr 1057882.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 7 maja 2014 r., II SA/Kr 81/14, Legalis nr 964495.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 11 marca 2011 r., II SA/Kr 1528/10, Legalis nr 446673.
Wyrok WSA w Lublinie z dnia 11 stycznia 2011 r., II SA/Lu 522/10, Legalis nr 340050.
Wyrok WSA w Opolu z dnia 2 grudnia 2010 r., II SA/Op 443/10, Legalis nr 390848.
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2010 r., III SA/Wr 526/09, Legalis nr 271655.
Wyrok WSA w Lublinie z dnia 11 maja 2010 r., II SA/ Lu 127/10, Legalis nr 264654.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 10 października 2005 r., III Sa/Kr 766/05, CBOSA.
Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 9 września 2004 r., SA/Rz 1824/03, LEX nr 132974.
Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2004 r., SA/Bd 2855/03, LEX nr 150980.
Uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN z dnia 31 marca 2011 r., III CZP 112/10, OSNC 2011, nr 7–8, poz. 75.
Uchwała SN (5) z dnia 26 kwietnia 2006 r., III CZP 125/05, OSNC 2006/12/194.
Uchwała SN z dnia 21 marca 2003 r., III CZP 6/03, OSNC 2004/1/4.
Wyrok SN z dnia 21 października 2016 r., IV CSK 26/16, LEX nr 2162818.
Wyrok SN z dnia 7 października 2015 r., I CSK 929/14, LEX nr 1925793.
Wyrok SN z dnia 21 lipca 2016 r., II CSK 668/15, LEX nr 2202491.
Wyrok SN z dnia 26 marca 2014 r., V CSK 284/13, LEX nr 1463644.
Wyrok SN z dnia 24 maja 2012 r., II CSK 558/11, LEX nr 1243009.
Wyrok SN z dnia 19 kwietnia 2012 r., IV CSK 406/11, LEX nr 1169347.
Wyrok SN z dnia 16 lipca 2009 r., I CSK 499/08, LEX nr 528228.
Wyrok SN z dnia 10 kwietnia 2008 r., IV CSK 5/08, LEX nr 371827.
Wyrok SN z dnia 6 lutego 2004 r., II CK 433/02, LEX nr 163987.
Wyrok SN z dnia 6 lutego 2004 r., II CK 404/02, LEX nr 157282.
Wyrok SN z dnia 10 kwietnia 2008 r., IV CSK 5/08, LEX nr 371827.
Wyrok SN z dnia 10 stycznia 2008 r., IV CSK 339/07, LEX nr 492178.
Wyrok SN z dnia 11 grudnia 2007 r., II CSK 348/07, LEX nr 623798.
Wyrok SN z dnia 9 października 2003 r., I CK 150/02, OSNC 2004, nr 7–8, poz. 132, LEX nr 84310.
Wyrok SN z dnia 18 grudnia 2003 r., I CK 443/02, LEX nr 599514.
Wyrok SN z dnia 18 kwietnia 2002 r., II CKN 1216/00, OSNC 2003, nr 4, poz. 58.
Postanowienie SN z dnia 30 maja 2003 r., III CZP 34/03, Biul. SN 2003, nr 5, s. 6.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 17 lipca 2019 r., I ACa 1662/17, LEX nr 2770892.
Wyrok SA w Szczecinie z dnia 27 listopada 2018 r., I ACa 99/18, LEX nr 2624395.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2018 r., I ACa 42/17, LEX nr 2516027.
Wyrok SA w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2018 r., I ACa 746/17, LEX nr 2449705.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2017 r., I ACa 2338/15, LEX nr 2461371.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 2 listopada 2016 r., I ACa 1725/15, LEX nr 2179357.
Wyrok SA w Krakowie z dnia 10 grudnia 2015 r., I ACa 1212/15 LEX nr 1974119.
Wyrok SA w Łodzi z dnia 15 lipca 2015 r., I ACa 91/15, LEX nr 1771299.
Wyrok SA w Łodzi z dnia 13 stycznia 2015 r., I ACa 936/14, LEX nr 1659107.
Wyrok SA w Gdańsku z dnia 25 września 2014 r., I ACa 320/14, LEX 1551937.
Wyrok SA w Katowicach z dnia 9 grudnia 2014 r., V ACa 384/14, LEX nr 1566963.
Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 4 lipca 2013 r., I ACa 500/13, LEX nr 1375929.
Wyrok SA w Krakowie z dnia 7 grudnia 2012 r., I ACa 54/12, LEX nr 1293629.
Wyrok SA w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2010 r., I ACa 925/10, LEX nr 898665.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 19 stycznia 2007 r., I ACa 347/06, LEX nr 1640934.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 16 marca 2005 r., I ACa 701/04, LEX nr 1642234.
Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 9 lipca 2014 r., XV C 749/13, LEX nr 1895053.

Rozdział II
Wyrok TK z dnia 2 kwietnia 2003 r., K 13/02, Dz. U. 2003 nr 62, poz. 577.
Uchwała NSA (7) z dnia 19 maja 2003 r., OPS 1/03, ONSA 2003, nr 4, poz. 115, s. 38.
Uchwała NSA (7) z dnia 5 grudnia 2016 r., II GPS 2/16, MP 2017, nr 4, s. 175.
Uchwała NSA (7) z dnia 13 listopada 2012 r., I OPS 2/12, LEX 1225395.
Uchwała NSA (5) z dnia 9 listopada 1998 r, OPK 4/98, ONSA z 1999 r., nr 1, poz. 13.
Uchwała NSA (7) z dnia 9 listopada 1998 r., OPS 8/98, ONSA z 1999 r., nr 1, poz. 7.
Wyrok NSA z dnia 7 listopada 2019 r., II OSK 3175/17, Legalis nr 2291327.
Wyrok NSA z dnia 2 października 2019 r., I OSK 159/18, Legalis nr 2263487.
Wyrok NSA z dnia 1 października 2019 r., II OSK 2756/17, LEX nr 2736116.
Wyrok NSA z dnia 18 września 2019 r., I OSK 2920/17 Legalis nr 2231468.
Wyrok NSA z dnia 18 czerwca 2019 r., II OSK 2004/17, Legalis nr 2194348.
Wyrok NSA z dnia 23 maja 2019 r., II OSK 1707/17, Legalis nr 1951157.
Wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2019 r., I OSK 2344/18, Legalis nr 2196389.
Wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2019 r., II OSK 1346/17, Legalis nr 1976596.
Wyrok NSA z dnia 19 lutego 2019 r., I OSK 4/17 LEX nr 2631995.
Wyrok NSA z dnia 24 stycznia 2019 r., I OSK 1691/18, Legalis nr 1866030.
Wyrok NSA z dnia 16 października 2018 r., II OSK 2491/16, Legalis nr 1849609.
Wyrok NSA z dnia 20 września 2018 r., II OSK 445/18, Legalis nr 1867993.
Wyrok NSA z dnia 11 września 2018 r., II GSK 3914/16, Legalis nr 1869107.
Wyrok NSA z dnia 11 maja 2018 r., I OSK 1589/16, Legalis nr 1790755.
Wyrok NSA z dnia 9 maja 2018 r., I GSK 751/18, Legalis nr 1837581.
Wyrok NSA z dnia 24 kwietnia 2018 r., II OSK 2419/17, Legalis nr 1813859.
Wyrok NSA z dnia 20 marca 2018 r., II OSK 1341/16, Legalis nr 1762306.
Wyrok NSA z dnia 22 lutego 2018 r., II OSK 1105/16, Legalis nr 1762036.
Wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2018 r., I OSK 557/16, Legalis nr 1740444.
Wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2018 r., II OSK 957/17, LEX nr 2457683.
Wyrok NSA z dnia 15 listopada 2017 r., II OSK 1989/16, LEX nr 2404177.
Wyrok NSA z dnia 18 października 2017 r., I OSK 618/17, Legalis nr 1724640.
Wyrok NSA z dnia 9 października 2017 r., I OSK 1822/16, Legalis nr 1844420.
Wyrok NSA z dnia 10 marca 2017 r., II OSK 1752/15, LEX nr 2304019.
Wyrok NSA z dnia 17 stycznia 2017 r., II GSK 1466/15, LEX nr 2226926.
Wyrok NSA z dnia 25 listopada 2016 r., II OSK 444/15, Legalis 1555399.
Wyrok NSA z dnia 9 listopada 2016 r., II OSK 881/16, LEX nr 2170823.
Wyrok NSA z dnia 27 października 2016 r., II OSK 163/15, LEX nr 2189778.
Wyrok NSA z dnia 20 września 2016 r., II OSK 3123/14, Legalis nr 1553496.
Wyrok NSA z dnia 23 czerwca 2016 r., I OSK 2510/14, Legalis nr 1486306.
Wyrok NSA z dnia z dnia 17 kwietnia 2014 r., II OSK 471/14, Legalis nr 1068322.
Wyrok NSA z dnia 3 września 2013 r., II OSK 987/12 Legalis nr 742499.
Wyrok NSA z dnia 10 kwietnia 2013 r., II OSK 2397/11, LEX nr 1337356.
Wyrok NSA z dnia 27 września 2012 r., II OSK 1016/11, Legalis nr 552317.
Wyrok NSA z dnia 4 kwietnia 2012 r., II OSK 98/11, LEX nr 1219180.
Wyrok NSA z dnia 14 lutego 2012 r., I OSK 1169/11, LEX nr 1120577.
Wyrok NSA z dnia 22 grudnia 2011 r., II GSK 1358/10, LEX nr 1151651.
Wyrok NSA z dnia 30 czerwca 2011 r., II OSK 1158/10, LEX nr 1083556.
Wyrok NSA z dnia 30 czerwca 2011 r., II OSK 1150/10, Legalis nr 379124.
Wyrok NSA z dnia 26 maja 2011 r., I OSK 1109/10, Legalis nr 819943.
Wyrok NSA z dnia 6 maja 2011 r., II OSK 761/10, LEX nr 992626.
Wyrok NSA z dnia 19 kwietnia 2012 r., I OSK 1521/11, LEX nr 1409715.
Wyrok NSA z dnia 9 lutego 2011 r., II OSK 1170/10, Legalis nr 367239.
Wyrok NSA z dnia 11 stycznia 2011 r., I OSK 347/10, Legalis nr 391952.
Wyrok NSA z dnia 11 stycznia 2011 r., II OSK 2064/09, LEX nr 953022.
Wyrok NSA z dnia 9 grudnia 2010 r., I OSK 1256/10, LEX nr 744959.
Wyrok NSA z dnia 19 października 2010 r., II GSK 889/09, LEX nr 746308.
Wyrok NSA z dnia 20 sierpnia 2010 r., II OSK 1332/09, LEX nr 737704.
Wyrok NSA z dnia 9 lipca 2010 r., II OSK 1104/09, Legalis nr 343537.
Wyrok NSA z dnia 17 lutego 2010 r., II OSK 353/09, Legalis nr 223696.
Wyrok NSA z dnia 25 listopada 2009 r., II GSK 218/09, LEX nr 587120.
Wyrok NSA z dnia 2 kwietnia 2009 r., II OSK 477/08, Legalis nr 218442.
Wyrok NSA z dnia 26 stycznia 2009 r., II OSK 51/08, LEX nr 509705.
Wyrok NSA z dnia 13 stycznia 2009 r., II OSK 1792/07, LEX nr 486226.
Wyrok NSA z dnia 17 września 2008 r., II OSK 1077/07, LEX nr 509191.
Wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2008 r., II OSK 641/07, ONSAiWSA 2009/4/76.
Wyrok NSA z dnia 24 października 2007 r., II FSK 1217/06, LEX nr 341989.
Wyrok NSA z dnia 12 października 2007 r., I OSK 1415/06, LEX nr 420620.
Wyrok NSA z dnia 11 września 2007 r., II FSK 990/06, LEX nr 440661.
Wyrok NSA z dnia 27 lutego 2007 r., I GSK 700/06, LEX nr 325363.
Wyrok NSA z dnia 7 lutego 2007 r., I OSK 429/06, LEX nr 348005.
Wyrok NSA z dnia 2 lutego 2007 r., I OSK 418/06, Legalis nr 85620.
Wyrok NSA z dnia 3 stycznia 2007 r., I OSK 1537/06, Legalis nr 114284.
Wyrok NSA z dnia 10 października 2006 r., II GSK 156/06, LEX nr 276701.
Wyrok NSA z dnia 29 czerwca 2006 r., II OSK 843/05, LEX nr 266905.
Wyrok NSA z dnia 1 lutego 2006 r., II FSK 512/05, Monitor Podatkowy 2006 nr 5, s. 50.
Wyrok NSA z dnia 30 listopada 2005 r., II OSK 277/05, Legalis nr 1123769.
Wyrok NSA z dnia 11 października 2005 r., II OSK 101/05, LEX nr 201435.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 6 października 2003 r., II SA 158/02, LEX nr 1694578.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 16 września 2003 r., IV SA 99/02, LEX nr 103195.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 17 lipca 2003 r., I SAB 92/03, Legalis nr 80282.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2003 r., III SA 1933/01, Monitor Podatkowy 2003, nr 11, poz. 39.
Wyrok NSA z dnia 25 marca 2003 r., II SA 332/01, niepubl.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 16 grudnia 2002 r., III SA 252/01, LEX nr 82374.
Wyrok NSA z dnia 11 września 2002 r., IV SA 4003/01, MP 2002, nr 23, poz. 1092.
Wyrok NSA z dnia 8 stycznia 2002 r., I SA 882/01, niepubl.
Wyrok NSA z dnia 5 października 2001 r., I SA 2384/99, CBOSA.
Wyrok NSA OZ we Wrocławiu z dnia 3 sierpnia 2001 r., I SA/Wr 676/99, LEX nr 59218.
Wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2000 r., III SA 1454/99, ONSA 2001/3/123.
Wyrok NSA z dnia 4 lutego 2000 r., I SA 334/99, LEX nr 54133.
Wyrok NSA OZ w Krakowie z dnia 23 listopada 1999 r., II SA/Kr 1191/99, OSP 2000/7–8/112.
Wyrok NSA z dnia 19 lutego 1999 r., I SA/Lu 43/98, Legalis nr 1442863.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 18 stycznia 1999 r., IV SA 116/97, LEX nr 46651.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 20 sierpnia 1999 r., IV SA 36/99, LEX nr 47811.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 10 lutego 1999 r., III SA 5019/98, ONSA 2000/2/62.
Wyrok NSA z dnia 5 listopada 1998 r., III 1226/97, LEX nr 35503.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 30 września 1998 r., IV SA 1731/96, LEX nr 45720.
Wyrok NSA z dnia 3 września 1998 r., II SA 921/98, Legalis nr 52597.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 22 czerwca 1998 r., IV SA 1325/96, LEX nr 43239.
Wyrok NSA z dnia 19 czerwca 1998 r., I SA/Lu 652/97, LEX nr 34721.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 26 maja 1998 r., II SA 915/97, OSP z 1999 r., nr 4, poz. 79.
Wyrok NSA z dnia 22 kwietnia 1998 r., II SA 1747/97, Legalis nr 52486.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 20 stycznia 1998 r., IV SA 484/96, LEX nr 43137.
Wyrok NSA w Gdańsku z dnia 28 października 1997 r., II SA/Gd 1203/96, LEX nr 44172.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 11 lipca 1995 r., I SA 452/94, ONSA z 1995 r., nr 4, poz. 192.
Wyrok NSA we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 1993 r., SA/Wr 642/93, LEX nr 10497.
Wyrok NSA z dnia 10 lutego 1989 r., SA/Po 1503/88, ONSA 1989 r., nr 1, poz. 26.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 29 marca 1988 r., I SA 636/87, ONSA z 1988 r., z. 1, poz. 45.
Wyrok NSA z dnia 10 lutego 1987r., SA/Wr 875/86, ONSA 1987/1, poz.13.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 29 grudnia 1986 r., II SA 1035/86, ONSA z 1986 r., nr 2, poz. 72.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 30 marca 1983 r., I SA 1796/82, ONSA z 1983 r., nr 1, poz. 21.
Wyrok NSA w Krakowie z dnia 17 listopada 1982 r., SA/Kr 664/82, LEX nr 9711.
Wyrok NSA w Krakowie z dnia 17 listopada 1982 r., SA/Kr 664/82, ONSA z 1982 r., nr 2, poz. 106.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 25 lutego 1982 r., II SA 6/82, ONSA z 1982 r., nr 1, poz. 19.
Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 2020 r., II SA/Bk 107/20, LEX nr 2972300.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r., VI SA/Wa 2580/19, LEX nr 2957043.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 lutego 2020 r., VI SA/Wa 2337/19, LEX nr 2976958.
Wyrok WSA w Kielcach z dnia 19 grudnia 2019 r., I SA/Ke 378/19, Legalis nr 2270069.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 6 grudnia 2019 r., II SA/Kr 789/19, LEX nr 2768413.
Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 2019 r., II SA/Rz 1149/19, Legalis nr 2266068.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 19 listopada 2019 r., I SA/Gd 1294/19, Legalis nr 2262337.
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 19 listopada 2019 r., II SA/Ol 776/19, LEX nr 2751677.
Wyrok WSA w Opolu z dnia 12 listopada 2019 r., II SA/Op 331/19, Legalis nr 2260405
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 6 listopada 2019 r., II SA/Gl 906/19, Legalis nr 2253429.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 11 września 2019 r., IV SA/Po 269/19, Legalis nr 2214971.
Wyrok WSA z dnia 5 września 2019 r., III SA/Kr 259/19, LEX nr 2724947.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 25 lipca 2019 r., III SA/Kr 398/19, Legalis nr 2195444.
Wyrok WSA w Kielcach z dnia 27 czerwca 2019 r., II SA/Ke 197/19, LEX nr 2695466.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 6 czerwca 2019 r., II SA/Kr 1452/18, Legalis nr 1950999.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r., VII SA/Wa 2079/18, LEX nr 2687067.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 11 kwietnia 2019 r., IV SA/Gl 1088/18, Legalis
nr 1916081.
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2019 r., II SA/Wr 494/18, Legalis nr 1883774.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r., II SA/Wa 1148/18, Legalis nr 1917159.
Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 28 listopada 2018 r., II SA/Rz 941/18, Legalis nr 1863211.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 15 listopada 2018 r., III SA/Gd 518/18, Legalis nr 1854439.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 listopada 2018 r., I SA/Wa 287/18, Legalis nr 1847785.
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 18 października 2018 r., II SA/Ol 583/18, Legalis nr 1839886.
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 3 października 2018 r., IV SA/Wr 342/18, LEX nr 2580131.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 13 sierpnia 2018 r., III SA/Kr 392/18, LEX nr 2540515.
Wyrok WSA w Opolu z dnia 29 czerwca 2018 r., II SA/Op 69/18, LEX nr 2520103.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 czerwca 2018 r., VII SA/Wa, 2108/17, Legalis
nr 1811336.
Wyrok WSA z dnia 16 maja 2018 r., VII SA/Wa 1780/17, Legalis nr 1782726.
Wyrok WSA w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2018 r., II SA/Ke 188/18, Legalis nr 1790549.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 r., VII SA/Wa 1669/17, LEX nr 2493642.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2018 r., III SA/Gd 707/17, LEX nr 2474720.
Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 29 marca 2018 r., II SA/Sz 145/15, Legalis nr 1789363.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 22 marca 2018 r., III SA/Gd 57/18, LEX nr 2464732.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 19 marca 2018 r., II SA/Gl 130/18, LEX nr 2467847.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 14 marca 2018 r., IV SA/Po 12/18, Legalis nr 1742116.
Wyrok WSA w Lublinie z dnia 27 lutego 2018 r., III SA/Lu 359/17, LEX nr 2486375.
Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 11 stycznia 2018 r., II SA/Sz 1137/17, Legalis nr 1720413.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 października 2017 r., IV SA/Wa 1084/17, LEX nr 2392840.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 października 2017 r., VII SA/Wa 2491/16, LEX nr 2452962.
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 4 października 2017 r., II SA/Wr 444/17, LEX nr 2404441.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 27 czerwca 2017 r., III SA/Kr 310/17, LEX nr 2312913.
Wyrok WSA w Lublinie z dnia 23 maja 2017 r., II SA/Lu 1190/16, LEX nr 2330149.
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2016 r., III SA/Wr 669/16, Legalis nr 1593579.
Wyrok WSA w Kielcach z dnia 8 grudnia 2016 r., II SA/Ke 764/16, LEX nr 2189282.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2016 r., VII SA/Wa 2006/15, Legalis 1514499.
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 18 lutego 2016 r., I SA/Ol 755/15, LEX nr 2013579.
Wyrok WSA w Łodzi z 11 lutego 2016 r., I SA/Łd 1187/15, LEX nr 1979245.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 lutego 2015 r., II SA/Wa 705/14, LEX nr 1649941.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 4 grudnia 2015 r., II SA/Kr 1147/15, Legalis nr 1392151.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 8 stycznia 2015 r., III SA/Kr 1688/14, Legalis nr 1169131.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 29 maja 2014 r., IV SA/Po 1163/13, LEX nr 1495537.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 20 maja 2014 r., II SA/Kr 379/14, LEX nr 1531403.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2013 r., IV SA/Po 838/13, LEX nr 1407919.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 18 lipca 2013 r., II SA/Po 239/13, Legalis nr 781320.
Wyrok WSA w Opolu z dnia 11 lipca 2013 r., II SA/Op 73/13, LEX nr 1377055.
Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 5 grudnia 2012 r., II SA/Rz 768/12, LEX nr 1235546.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 8 lutego 2011 r., II SA/Kr 1345/10, LEX nr 993219.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 czerwca 2010 r., VII SA/Wa 2331/09, LEX nr 707327.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 maja 2010 r., I SA/Wa 400/10, LEX nr 673599.
Wyrok WSA Łodzi z dnia 14 kwietnia 2010 r., II SA/Łd 78/10, Legalis nr 352733.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 24 listopada 2009 r., I SA/Gd 634/09, LEX nr 557047.
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2009 r., IV SA/Wr 352/09, LEX nr 582127.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 września 2009 r., IV SA/Wa 976/09, LEX nr 646129.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 lipca 2009 r., IV SA/Wa 292/09, LEX nr 553469.
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 16 czerwca 2009 r., II SA/Ol 782/08, LEX nr 563775.
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2009 r., IV SA/Wr 63/09, LEX nr 558731.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 9 lutego 2009 r., II SA/Gl 778/08, Legalis nr 166730.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 października 2008 r., II SA/Wa 921/08, ONSAiWSA z 2010 r., nr 1, poz. 8.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 30 lipca 2008 r., II SA/Gd 208/08, LEX nr 516112.
Wyrok WSA w Lublinie z dnia 5 czerwca 2008 r., II SA/Lu 197/08, Legalis nr 251224.
Wyrok WSA w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2008 r., II SA/Lu 125/08, Legalis nr 142030, LEX nr 485731.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 28 marca 2006 r., I SA/Łd 1179/05, CBOSA.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 29 maja 2007 r., III SA/Po 319/07, Legalis nr 497705.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 21 marca 2007 r., II SA/Kr 976/04, LEX nr 814677.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 maja 2006 r., VII SA/Wa 359/06, LEX nr 283083.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 marca 2006 r., VI SA/Wa 2254/05, LEX nr 223341.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 września 2005 r., IV SA/Wa 1057/05, LEX nr 192902.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 grudnia 2004 r., II SA/Wa 222/04, LEX nr 162313.
Uchwała SN (7) – Izba Karna, z dnia 6 maja 1992 r., I KZP 1/92, OSNKW 1992 r., nr 7–8, poz. 46
Wyrok SN z dnia 6 marca 2002, III RN 75/01, OSNP 2002/17/401.
Wyrok SN z dnia 17 grudnia 1993 r., III ARN 50/93, LEX 1424999.
Wyrok SN z dnia 5 lipca 1996 r., III ARN 21/96, OSNP z 1997 r. Nr 3, poz. 32.
Wyrok SN – Izba Karna, z dnia 11 stycznia 1980 r., III KR 358/79, OSPiKA 1980 r., nr 11, poz. 208.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 17 czerwca 2019 r., VI ACa 324/19, Legalis nr 2246585.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 11 grudnia 2018 r., I ACa 965/17, Legalis nr 1874666.
Wyrok SA w Gdańsku z dnia 14 czerwca 2000 r., I ACa 262/00, OSA 2002 r., nr 3, poz. 25.

Rozdział III
Wyrok NSA z dnia 9 stycznia 2020 r., II OSK 2976/19, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 17 grudnia 2019 r., I GSK 876/19, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 4 grudnia 2019 r., II OSK 168/18, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 4 grudnia 2019 r., I OSK 1183/18, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 21 sierpnia 2019 r., II OSK 2341/17, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 30 maja 2019 r., II OSK 1333/18, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 29 stycznia 2019 r., II OSK 939/18, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 11 grudnia 2018 r., II OSK 118/17, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 9 października 2018 r., II OSK 2456/16, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 27 sierpnia 2018 r., II OSK 2226/18, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 24 stycznia 2018 r., II OSK 872/16, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 1 marca 2018 r., II GSK 2495/16, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 13 grudnia 2017 r., II OSK 664/16, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 20 listopada 2017 r., II GSK 2234/17, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 20 października 2017 r., II OSK 308/16, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2017 r., II GSK 1694/15, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 8 marca 2017 r., II OSK 1675/15, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 23 stycznia 2014 r., II OSK 1987/12, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2013 r., II OSK 2402/11, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 20 czerwca 2012 r., II OSK 524/11, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 20 stycznia 2012 r., I OSK 1482/11, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 30 czerwca 2011 r., II OSK 1158/10, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 19 maja 2010 r., II OSK 893/09, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 7 listopada 2007 r., II OSK 1474/06, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 5 października 2007 r., I OSK 1390/06, ONSAiWSA2008/6/91.
Wyrok NSA z dnia 27 marca 2002 r., II SA 2791/00, LEX 83816.
Wyrok NSA z dnia 7 lutego 2002 r., I SA 1717/00, LEX 81911.
Wyrok NSA z dnia 13 listopada 1987 r., I SA 1326/86, ONSA 1987 r., nr 2, poz. 80.
Wyrok NSA z dnia 26 maja 1989 r., IV SA 339/89, ONSA 1989 r., nr 1, poz. 50.
Postanowienie NSA z dnia 8 maja 2019 r., II OW 27/19, LEX nr 2673912.
Postanowienie NSA z dnia 8 czerwca 2010 r., I OW 40/10, CBOSA.
Wyrok WSA w Lublinie z dnia 12 marca 2020 r., II SA/Lu 725/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 11 marca 2020 r., II SA/Gd 629/19, CBOSA.
Wyrok WSA Gdańsku z dnia 11 marca 2020 r., II SA/Gd 627/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 4 marca 2020 r., II SA/Gd 662/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Kielcach z dnia 20 lutego 2020 r., II SA/Ke 1165/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 2020 r., II SA/Rz 538/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 stycznia 2020 r., II SA/Go 809/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 9 stycznia 2020 r., II SA/Gd 551/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 7 stycznia 2020 r., III SA/Kr 1187/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2019 r., II SA/Ol 937/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 11 grudnia 2019 r., II SA/Łd 418/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 11 grudnia 2019 r., III SA/Kr 1099/19, CBOSA.
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2019 r., II SA/Wr 546/18, CBOSA.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 29 listopada 2019 r., III SA/Łd 856/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 20 listopada 2019 r., II SA/Bd 598/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 19 listopada 2019 r., II SA/Bk 540/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 22 października 2019 r., II SA/Łd 413/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 9 października 2019 r., II SA/Gd 343/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 26 września 2019 r., II SA/Bk 420/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 26 września 2019 r., II SA/Bk 421/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2019 r., IV SA/Po 475/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 6 czerwca 2019 r., II SA/Gd 254/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 29 maja 2019 r., II SA/Kr 363/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 27 maja 2019 r., II SA/Gl 27/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 24 maja 2019 r., II SA/Łd 1071/18, CBOSA.
Wyrok WSA w Kielcach z dnia 22 maja 2019 r., II SA/Ke 216/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 16 maja 2019 r., II SA/Łd 110/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 maja 2019 r., VIII SA/Wa 136/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 4 kwietnia 2019 r., II SA/Rz 148/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 4 kwietnia 2019 r., II SA/Rz 145/19, CBOSA.
Wyrok WSA Warszawie z dnia 29 marca 2019 r., VII SA/Wa 2261/18, CBOSA.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 25 marca 2019 r., II SA/Kr 50/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 14 lutego 2019 r., II SA/Sz 1288/18, CBOSA.
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2019 r., II SA/Ol 780/18, CBOSA.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 21 grudnia 2018 r. II SA/Kr 1304/18, CBOSA.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 7 grudnia 2018 r., II SA/Łd 849/18, CBOSA.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 29 listopada 2018 r., IV SA/Po 845/18, LEX nr 2593222.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 21 września 2018 r., II SA/Łd 595/18, CBOSA.
Wyrok WSA w Lublinie z dnia 6 września 2018 r., II SA/Lu 299/18, CBOSA.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 25 lipca 2018 r., II SA/Gd 291/18, CBOSA.
Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 19 lipca 2018 r., II SA/Sz 624/18, CBOSA.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 26 czerwca 2018 r., III SA/Kr 194/18, CBOSA.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2018 r., VII SA/Wa 1672/17, CBOSA.
Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r., II SA/Bd 1134/17, CBOSA.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2018 r., VII SA/Wa 1511/17, CBOSA.
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 25 marca 2018 r., II SA/Wr 430/17, CBOSA.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 21 marca 2018 r., III SA/Gl 1015/17, CBOSA.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 marca 2018 r., VII SA/Wa 1342/17, CBOSA.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 15 marca 2018 r., II SA/Gd 45/18, CBOSA.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 15 marca 2018 r., III SA/Po 901/17, CBOSA.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 stycznia 2018 r., VII SA/Wa 555/17, CBOSA.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 1 grudnia 2017 r., II SA/Kr 1040/17, CBOSA.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 5 stycznia 2017 r., II SA/Gl 803/16, CBOSA.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 25 października 2017 r., II SA/Kr 909/17, CBOSA.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 9 października 2017 r., II SA/Gl 281/17, CBOSA.
Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 22 czerwca 2017 r., II SA/Sz 217/17, CBOSA.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 17 sierpnia 2016 r., IV SA/Po 328/16, CBOSA.
Wyrok WSA w Kielcach z dnia 25 maja 2016 r., II SA/Ke 102/16, CBOSA.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r., III SA/Kr 235/15, CBOSA.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 8 września 2014 r., II SA/Gl 896/14, CBOSA.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 5 sierpnia 2012 r., II SA/Łd 619/11, CBOSA.
Wyrok WSA w Opolu z dnia 20 października 2011 r., II SA/Op 370/11, CBOSA.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 grudnia 2008 r., IV SA/Wa 1641/08, CBOSA.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 20 grudnia 2007 r., III SA/Kr 805/07, CBOSA.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 czerwca 2006 r., IV SA/Wa 410/06, CBOSA.
Wyrok SN z dnia 17 grudnia 2015 r., III AUa 491/14, LEX 1964980.
Wyrok SN z dnia 27 maja 2014 r., III AUa 1486/13, LEX 1477232.
Rozdział IV
Wyrok NSA z dnia 9 stycznia 2020 r., II OSK 2976/19, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 17 grudnia 2019 r., I GSK 876/19, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 11 grudnia 2018 r., II OSK 118/17, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 4 grudnia 2019 r., II OSK 168/18, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 4 grudnia 2019 r., I OSK 1183/18, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 21 sierpnia 2019 r., II OSK 2341/17, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 2019 r., I OSK 1460/18, LEX nr 2654146.
Wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2019 r., II OSK 1044/18, LEX nr 2677590.
Wyrok NSA z dnia 30 maja 2019 r., II OSK 1333/18, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 19 marca 2019 r., II OSK 1123/17, LEX nr 2646212.
Wyrok NSA z dnia 6 marca 2019 r., II OSK 381/19, LEX nr 2641294.
Wyrok NSA z dnia 29 stycznia 2019 r., II OSK 939/18, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 6 grudnia 2018 r., I GSK 3357/18, LEX nr 2604602.
Wyrok NSA z dnia 9 października 2018 r., II OSK 2456/16, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 27 sierpnia 2018 r., II OSK 2226/18, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 19 kwietnia 2018 r., I GSK 218/18, LEX nr 2501151.
Wyrok NSA z dnia 1 marca 2018 r., II GSK 2495/16, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 7 marca 2018 r., I OSK 2455/14, LEX nr 2481360.
Wyrok NSA z dnia 24 stycznia 2018 r., II OSK 872/16, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 19 stycznia 2018 r., II OSK 845/16, LEX nr 2444268.
Wyrok NSA z dnia 19 grudnia 2017 r., II OSK 841/17, LEX nr 2461311.
Wyrok NSA z dnia 15 grudnia 2017 r., II OSK 687/16, LEX nr 2442277.
Wyrok NSA z dnia 13 grudnia 2017 r., II OSK 664/16, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 29 listopada 2017 r., II OSK 556/16, LEX nr 2468179.
Wyrok NSA z dnia 20 listopada 2017 r., II GSK 2234/17, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 20 października 2017 r., II OSK 308/16, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 17 października 2017 r., II OSK 2644/16, LEX nr 2419441.
Wyrok NSA z dnia 27 kwietnia 2017 r., I FSK 1044/15, LEX nr 2297031.
Wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2017 r., II GSK 1694/15, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 14 marca 2017 r., II OSK 1783/15, LEX nr 2301631.
Wyrok NSA z dnia 8 marca 2017 r., II OSK 1675/15, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 18 stycznia 2017 r., II OSK 1038/15, LEX nr 2271271.
Wyrok NSA z dnia 9 listopada 2016 r., II OSK 423/15, LEX nr 2199314.
Wyrok NSA z dnia 13 października 2016 r., II OSK 3365/14, ONSAiWSA 2017/6/101.
Wyrok NSA z dnia 8 września 2016 r., II OSK 2903/14, LEX nr 2143519.
Wyrok NSA z dnia 15 lipca 2016 r., II OSK 2759/14, LEX nr 2102233.
Wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2016 r., II OSK 2467/14, LEX nr 2106667.
Wyrok NSA z dnia 25 maja 2016 r., I OSK 759/15, LEX nr 2082642.
Wyrok NSA z dnia 10 marca 2015 r., II OSK 1903/13, LEX nr 1666089.
Wyrok NSA z dnia 5 marca 2015 r., II OSK 1866/13, LEX nr 1666085.
Wyrok NSA z dnia 29 stycznia 2015 r., I OSK 1142/13, LEX nr 1646149.
Wyrok NSA z dnia 13 maja 2014 r., II GSK 450/13, LEX nr 1481809.
Wyrok NSA z dnia 13 maja 2014 r., II GSK 451/13, LEX nr 1481810.
Wyrok NSA z dnia 8 stycznia 2014 r., II GSK 1780/12, LEX nr 1765804.
Wyrok NSA z dnia 27 lutego 2014 r., II OSK 2325/12, LEX nr 1495264.
Wyrok NSA z dnia 23 stycznia 2014 r., II OSK 1999/12, LEX nr 1452837.
Wyrok NSA z dnia 23 stycznia 2014 r., II OSK 1987/12, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 3 grudnia 2013 r., I OSK 1137/12, LEX nr 1528924.
Wyrok NSA z dnia 2 października 2013 r., II OSK 1034/12, LEX nr 1559261.
Wyrok NSA z dnia 9 lipca 2013 r., II OSK 605/12, LEX nr 1351356.
Wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2013 r., II OSK 2402/11, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 14 listopada 2012 r., II OSK 1247/11, LEX nr 1291870.
Wyrok NSA z dnia 12 października 2012 r., II OSK 1925/12, LEX nr 1233716.
Wyrok NSA z dnia 20 czerwca 2012 r., II OSK 524/11, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 13 marca 2012 r., II OSK 2298/11, LEX nr 1219103.
Wyrok NSA z dnia 20 stycznia 2012 r., I OSK 1482/11, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 16 grudnia 2011 r., II OSK 1914/10, LEX nr 1152096.
Wyrok NSA z dnia 16 grudnia 2011 r., II OSK 1906/10, LEX nr 1152094.
Wyrok NSA z dnia 18 sierpnia 2011 r., II OSK 1162/11, LEX nr 1068961.
Wyrok NSA z dnia 30 czerwca 2011 r., II OSK 1158/10, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2011 r., I OSK 813/10, LEX nr 1081053.
Wyrok NSA z dnia 6 października 2011 r., II OSK 1478/11, LEX nr 1151899.
Wyrok NSA z dnia 13 maja 2011 r., I OSK 1265/10, LEX nr 1080924.
Wyrok NSA z dnia 21 grudnia 2010 r., I OSK 325/10, LEX nr 1264768.
Wyrok NSA z dnia 28 września 2010 r., I OSK 1604/09, LEX nr 745097.
Wyrok NSA z dnia 7 września 2010 r., II OSK 1350/09, LEX nr 746480.
Wyrok NSA z dnia 3 września 2010 r., I OSK 1444/09, LEX nr 745022.
Wyrok NSA z dnia 19 maja 2010 r., II OSK 893/09, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 11 maja 2010 r., II OSK 768/09, LEX nr 597846.
Wyrok NSA z dnia 7 maja 2010 r., II OSK 730/09, LEX nr 597817.
Wyrok NSA z dnia 6 maja 2010 r., II OSK 773/09, LEX nr 597851.
Wyrok NSA z dnia 21 kwietnia 2010 r., II OSK 81/10, LEX nr 597875.
Wyrok NSA z dnia 8 kwietnia 2010 r., II OSK 1649/09, LEX nr 597339.
Wyrok NSA z dnia 7 kwietnia 2010 r., II OSK 722/09, LEX nr 597809.
Wyrok NSA z dnia 9 marca 2010 r., II GSK 441/09, LEX nr 596824.
Wyrok NSA z dnia 3 marca 2010 r., II OSK 470/09, LEX nr 597623.
Wyrok NSA z dnia 23 lutego 2010 r., II OSK 398/09, LEX nr 592091.
Wyrok NSA z dnia 18 lutego 2010 r., I OSK 561/09, LEX nr 595425.
Wyrok NSA z dnia 17 lutego 2010 r., II OSK 343/09, LEX nr 592065.
Wyrok NSA z dnia 11 lutego 2010 r., II OSK 358/09, LEX nr 592074.
Wyrok NSA z dnia 20 stycznia 2010 r., II OSK 39/09, LEX nr 597568.
Wyrok NSA z dnia 22 lipca 2009 r., I OSK 889/08, LEX nr 554960.
Wyrok NSA z dnia 30 kwietnia 2009 r., II OSK 124/09, LEX nr 555045.
Wyrok NSA z dnia 20 marca 2009 r., I OSK 433/08, LEX nr 595378.
Wyrok NSA z dnia 12 stycznia 2009 r., II OSK 1776/07, LEX nr 484885.
Wyrok NSA z dnia 13 lutego 2008 r., II OSK 2027/06, LEX nr 519874.
Wyrok NSA z dnia 28 listopada 2008 r., I OSK 1878/07, LEX nr 542628
Wyrok NSA z dnia 7 października 2008 r., II OSK 1310/07, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 7 listopada 2007 r., II OSK 1474/06, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 5 października 2007 r., I OSK 1390/06, ONSAiWSA2008/6/91.
Wyrok NSA z dnia 26 września 2007 r., I OSK 1926/06, LEX nr 441107.
Wyrok NSA z dnia 22 maja 2007 r., I GSK 1614/06, LEX nr 351085.
Wyrok NSA z dnia 27 września 2006 r., II OSK 1128/05, LEX nr 320867.
Wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2006 r., II OSK 730/05, LEX nr 209471.
Wyrok NSA z dnia 10 lutego 2006 r., II OSK 503/05, LEX nr 196708.
Wyrok NSA OZ w Gdańsku z dnia 19 listopada 2003 r., II SA/Gd 1861/00, LEX nr 299267.
Wyrok NSA OZ w Warszawie z dnia 5 lipca 2002 r., IV SA 2446/00, www.nsa.gov.pl
Wyrok NSA OZ w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2002 r., II SA/Gd 1373/00, LEX nr 76111.
Wyrok NSA z dnia 27 marca 2002 r., II SA 2791/00, LEX 83816.
Wyrok NSA z dnia 7 lutego 2002 r., I SA 1717/00, LEX 81911.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 28 stycznia 2002 r., V SA 1106/01, LEX nr 109298.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 24 stycznia 2002 r., I SA 1526/00, LEX nr 82800.
Wyrok NSA OZ w Krakowie z dnia 25 września 2001 r., II SA/Kr 856/99, CBOSA.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 3 lipca 2001 r., IV SA 968/99, LEX nr 48848.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 11 maja 2001 r., IV SA 505/99, LEX nr 53446.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2001 r., I SA 1289/99, LEX nr 54527.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 9 stycznia 2001 r., I SA 1788/99, LEX nr 75514.
Wyrok NSA OZ we Wrocławiu z dnia 26 maja 2000 r., II SA/Wr 1801/98, OwSS 2000/4/94.
Wyrok NSA OZ w Lublinie z dnia 17 maja 2000 r., I SA/Lu 9/00, LEX nr 51768.
Wyrok NSA OZ w Warszawie z dnia 22 marca 2000 r., I SA 1145/99, LEX nr 54432.
Wyrok NSA OZ w Gdańsku z dnia 22 marca 2000 r., II SA/Gd 1196/98, LEX nr 44234.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 19 listopada 1999 r., I SA 1827/98, LEX nr 47372.
Wyrok NSA w Warszawie 7 sędziów NSA z dnia 15 listopada 1999 r., FSA 1/99, ONSA 2000/2/45.
Wyrok NSA z dnia 15 listopada 1999 r., FSA 1/99, ONSA 2000, nr 2, poz. 45.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 17 września 1999 r., I SA 1956/98, LEX nr 48560.
Wyrok NSA OZ we Wrocławiu z dnia 8 września 1999 r., I SA/Wr 1535/97, LEX nr 1692152.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 21 lipca 1999 r., V SA 2046/96, LEX nr 61827.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 20 maja 1999 r., IV SA 960/97, LEX nr 47290.
Wyrok NSA OZ w Lublinie z dnia 9 kwietnia 1999 r., I SA/Lu 135/98, LEX nr 40847.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 11 marca 1999 r., II SA 113/99, LEX nr 46255.
Wyrok NSA z dnia 10 marca 1999 r., IV SA 2172/97, LEX nr 47255.
Wyrok NSA OZ w Lublinie z dnia 4 lutego 1999 r., II SA/Lu 255/98, LEX nr 1258179.
Wyrok NSA OZ w Poznaniu z dnia 28 stycznia 1999 r., I SA/Po 938/98, LEX nr 59801.
Wyrok NSA OZ w Poznaniu z dnia 12 stycznia 1999 r., I SA/Po 497/98, LEX nr 1266923.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 4 stycznia 1999 r., IV SA 1342/98, LEX nr 45699.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 3 listopada 1998 r., I SA 625/98, LEX nr 45121.
Wyrok NSA OZ w Poznaniu z dnia 22 września 1998 r., I SA/Po 2064/97, LEX nr 61840.
Wyrok NSA OZ w Poznaniu z dnia 10 września 1998 r., I SA/Po 2065/97, CBOSA.
Wyrok NSA OZ we Wrocławiu z dnia 27 lipca 1998 r., I SA/Wr 20/97, LEX nr 36020.
Wyrok NSA OZ we Wrocławiu z dnia 9 lipca 1998 r., I SA/Wr 574/97, LEX nr 74219.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 9 czerwca 1998 r., V SA 1288/96, LEX nr 60527.
Wyrok NSA OZ w Poznaniu z dnia 26 maja 1998 r., I SA/Po 1802/97, LEX nr 61513.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 20 maja 1998 r., V SA 1378/96, LEX nr 60738.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 19 maja 1998 r., V SA 1262/96, LEX nr 60467.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 14 maja 1998 r., V SA 1297/96, LEX nr 60539.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 14 maja 1998 r., V SA 1299/96, LEX nr 60548.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 14 maja 1998 r., V SA 1285/96, LEX nr 60522.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 13 maja 1998 r., V SA 1392/96, LEX nr 60770.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 13 maja 1998 r., V SA 1330/96, LEX nr 60629.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 12 maja 1998 r., V SA 1287/96, LEX nr 60526.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 12 maja 1998 r., V SA 1389/96, LEX nr 60760.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 8 maja 1998 r., V SA 1313/96, LEX nr 60584.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 8 maja 1998 r., V SA 1300/96, LEX nr 60549.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 8 maja 1998 r., V SA 1367/96, LEX nr 60713.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 8 maja 1998 r., V SA 1372/96, LEX nr 60726.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 6 maja 1998 r., V SA 1327/96, LEX nr 60624.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 6 maja 1998 r., V SA 1354/96, LEX nr 60692.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 5 maja 1998 r., V SA 1274/96, LEX nr 60498.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 5 maja 1998 r., V SA 1276/96, LEX nr 60501.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 5 maja 1998 r., V SA 1335/96, LEX nr 60645.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 5 maja 1998 r., V SA 1362/96, LEX nr 60703.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 24 marca 1998 r., II SA 122/98, ONSA 1999/2/53.
Wyrok NSA OZ w Katowicach z dnia 16 marca 1998 r., I SA/Ka 1414/96, LEX nr 33534.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 23 stycznia 1998 r., II SA 1302/97, LEX nr 41272.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 14 stycznia 1998 r., I SA 782/97, LEX nr 44533.
Wyrok NSA OZ w Gdańsku z dnia 28 listopada 1996 r., II SA/Gd 766/96, LEX nr 44242.
Wyrok NSA OZ we Wrocławiu z dnia 30 października 1996 r., SA/Wr 3437/95, LEX nr 27359.
Wyrok NSA OZ w Krakowie z dnia 10 sierpnia 1994 r., SA/Kr 3127/93, LEX nr 1689153.
Wyrok NSA OZ w Łodzi z dnia 28 kwietnia 1994 r., SA/Łd 401/93, LEX nr 1689152.
Wyrok NSA OZ w Gdańsku z dnia 16 września 1993 r., SA/Gd 806/93, cyt. za E. Mzyk, Wznowienie postępowania administracyjnego (w świetle orzecznictwa Sądu Naj-wyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego), Warszawa–Zielona Góra 1994, s. 45.
Wyrok NSA OZ w Katowicach z dnia 19 listopada 1992 r., SA/Ka 914/92, LEX nr 1689147.
Wyrok NSA OZ w Krakowie z dnia 19 listopada 1992 r., SA/Kr 914/92, LEX nr 30207.
Wyrok NSA z dnia 15 września 1992 r., IV SA 594/92, ONSA 1993, nr 3, poz. 64.
Wyrok NSA OZ we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 1992 r., SA/Wr 534/92, ONSA 1993/4/92.
Wyrok NSA z dnia 26 maja 1989 r., IV SA 339/89, ONSA 1989 r., nr 1, poz. 50.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 25 listopada 1988 r., IV SA 540/88, ONSA 1988/2/90.
Wyrok NSA z dnia 13 listopada 1987 r., I SA 1326/86, ONSA 1987 r., nr 2, poz. 80.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 28 czerwca 1984 r., I SA 86/84, ONSA 1984/1/59.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 20 listopada 1984 r., I SA 1111/84, LEX nr 1687599.
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 26 września 1983 r., I SA 634/83, ONSA 1983/2/76.
Postanowienie NSA z dnia 8 maja 2019 r., II OW 27/19.
Postanowienie NSA z dnia 8 czerwca 2010 r., I OW 40/10, CBOSA.
Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 9 lipca 1999 r., I SA 1600/98, LEX nr 48568.
Postanowienie NSA OZ we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 1983 r., SA/Wr 589/83, LEX nr 1689515.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 7 stycznia 2020 r., III SA/Kr 1187/19, LEX nr 2766517.
Wyrok WSA w Lublinie z dnia 12 marca 2020 r., II SA/Lu 725/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 11 marca 2020 r., II SA/Gd 629/19, CBOSA.
Wyrok WSA Gdańsku z dnia 11 marca 2020 r., II SA/Gd 627/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 4 marca 2020 r., II SA/Gd 662/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Kielcach z dnia 20 lutego 2020 r., II SA/Ke 1165/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 stycznia 2020 r., II SA/Go 809/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 2020 r., II SA/Rz 538/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 9 stycznia 2020 r., II SA/Gd 551/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 7 stycznia 2020 r., III SA/Kr 1187/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2019 r., II SA/Ol 937/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 11 grudnia 2019 r., II SA/Gl 638/19, LEX nr 2768433.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 11 grudnia 2019 r., III SA/Kr 1099/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 11 grudnia 2019 r., II SA/Łd 418/19, CBOSA.
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2019 r., II SA/Wr 546/18, CBOSA.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 29 listopada 2019 r., III SA/Łd 856/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28 listopada 2019 r., II SA/Po 283/19, LEX nr 2752206.
Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 20 listopada 2019 r., II SA/Bd 598/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 19 listopada 2019 r., II SA/Bk 540/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 5 listopada 2019 r., II SA/Łd 496/19, LEX nr 2746285.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 22 października 2019 r., II SA/Łd 413/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 10 października 2019 r., IV SA/Po 558/19, LEX nr 2733185.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 9 października 2019 r., II SA/Gd 343/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 26 września 2019 r., II SA/Bk 420/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 26 września 2019 r., II SA/Bk 421/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Opolu z dnia 19 września 2019 r., II SA/Op 209/19, LEX nr 2727638.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 5 września 2019 r., IV SA/Po 369/19, LEX nr 2721618.
Wyrok WSA w Kielcach z dnia 29 sierpnia 2019 r., II SA/Ke 479/19, LEX nr 2723688.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2019 r., IV SA/Po 474/19, LEX nr 2723463.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2019 r., IV SA/Po 475/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 27 sierpnia 2019 r., II SA/Gd 440/19, LEX nr 2720853.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 6 sierpnia 2019 r., II SA/Łd 369/19, LEX nr 2711723.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 r., II SA/Kr 522/19, LEX nr 2699590.
Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2019 r., II SA/Bk 257/19, LEX nr 2692337.
Wyrok WSA w Lublinie z dnia 18 czerwca 2019 r., II SA/Lu 176/19, LEX nr 2700689.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 11 czerwca 2019 r., II SA/Łd 89/19, LEX nr 2688652.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 6 czerwca 2019 r., II SA/Gd 254/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 29 maja 2019 r., II SA/Kr 363/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 27 maja 2019 r., II SA/Gl 27/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 24 maja 2019 r., II SA/Łd 1071/18, CBOSA.
Wyrok WSA w Kielcach z dnia 23 maja 2019 r., II SA/Ke 283/19, LEX nr 2682120.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 22 maja 2019 r., III SA/Gl 220/19, LEX nr 2682769.
Wyrok WSA w Kielcach z dnia 22 maja 2019 r., II SA/Ke 216/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 16 maja 2019 r., II SA/Łd 110/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 maja 2019 r., VIII SA/Wa 136/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2019 r., VII SA/Wa 2085/18, LEX nr 2705359.
Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 4 kwietnia 2019 r., II SA/Rz 148/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 4 kwietnia 2019 r., II SA/Rz 145/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2019 r., VII SA/Wa 2171/18, LEX nr 2664971.
Wyrok WSA Warszawie z dnia 29 marca 2019 r., VII SA/Wa 2261/18, CBOSA.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28 marca 2019 r., IV SA/Po 829/18, LEX nr 2645727.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 27 marca 2019 r., II SA/Gd 865/18, LEX nr 2647137.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 25 marca 2019 r., IV SA/Gl 326/17, LEX nr 2646629.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 25 marca 2019 r., II SA/Kr 50/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 12 marca 2019 r., IV SA/Gl 997/18, LEX nr 2637725.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 25 marca 2019 r., IV SA/Gl 326/17, LEX nr 2646629.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28 lutego 2019 r., II SA/Po 995/18, LEX nr 2637347.
Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 14 lutego 2019 r., II SA/Sz 1288/18, CBOSA.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 7 lutego 2019 r., II SA/Kr 1381/18, LEX nr 2645101.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2019 r., II SA/Po 775/18, LEX nr 2626546.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 stycznia 2019 r., I SA/Wa 675/18, LEX nr 2638729.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2019 r., IV SA/Po 1103/18, LEX nr 2628878.
Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2019 r., II SA/Sz 960/18, LEX nr 2630883.
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2019 r., II SA/Ol 780/18, CBOSA.
Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 16 stycznia 2019 r., I SA/Sz 719/18, LEX nr 2614698.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 21 grudnia 2018 r. II SA/Kr 1304/18, CBOSA.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 7 grudnia 2018 r., II SA/Łd 849/18, CBOSA.
Wyrok WSA w Lublinie z dnia 20 grudnia 2018 r., II SA/Lu 750/18, LEX nr 2608037.
Wyrok WSA w Lublinie z dnia 20 grudnia 2018 r., II SA/Lu 832/18, LEX nr 2614445.
Wyrok WSA w Lublinie z dnia 18 grudnia 2018 r., II SA/Lu 541/18, LEX nr 2611533.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 17 grudnia 2018 r., II SA/Kr 1294/16, LEX nr 2616306.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 29 listopada 2018 r., IV SA/Po 845/18, LEX nr 2593222.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 listopada 2018 r., VII SA/Wa 600/18, LEX nr 2609738.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 20 listopada 2018 r., II SA/Gd 487/18, LEX nr 2589857.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 2 października 2018 r., II SA/Gd 359/18, LEX nr 2552770.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 21 września 2018 r., II SA/Łd 595/18, CBOSA.
Wyrok WSA w Lublinie z dnia 6 września 2018 r., II SA/Lu 299/18, CBOSA.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 lipca 2018 r., VIII SA/Wa 423/18, LEX nr 2547292.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 25 lipca 2018 r., II SA/Gd 291/18, CBOSA.
Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 19 lipca 2018 r., II SA/Sz 624/18, CBOSA.
Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 18 lipca 2018 r., II SA/Rz 44/18, LEX nr 2541290.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 12 lipca 2018 r., III SA/Gd 368/18, LEX nr 2519928.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 11 lipca 2018 r., IV SA/Po 392/18, LEX nr 2526219.
Wyrok WSA w Opolu z dnia 5 lipca 2018 r., II SA/Op 188/18, LEX nr 2521305.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 5 lipca 2018 r., IV SA/Po 393/18, LEX nr 2520066.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 26 czerwca 2018 r., III SA/Kr 194/18, CBOSA.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 21 czerwca 2018 r., II SA/Gd 261/18, LEX nr 2518666.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2018 r., IV SA/Po 391/18, LEX nr 2521423.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 20 czerwca 2018 r., II SA/Gd 257/18, LEX nr 2516934.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r., VIII SA/Wa 107/18, LEX nr 2507576.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 16 maja 2018 r., II SA/Gd 51/18, LEX nr 2500085.
Wyrok WSA w Warszawie z 28 kwietnia 2018 r., VII SA/Wa 1672/17, CBOSA.
Wyrok WSA w Warszawie z 26 kwietnia 2018 r., VII SA/Wa 1511/17, CBOSA.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2018 r., II SA/Po 1223/17, LEX nr 2493984.
Wyrok WSA w Kielcach z dnia 5 kwietnia 2018 r., I SA/Ke 698/17, LEX nr 2479755.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 30 marca 2018 r., II SA/Kr 56/18, LEX nr 2482500.
Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r., II SA/Bd 1134/17, CBOSA.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 marca 2018 r., VII SA/Wa 1455/17, LEX nr 2560451.
Wyrok WSA we Wrocławiu z 25 marca 2018 r., II SA/Wr 430/17, CBOSA.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 21 marca 2018 r., III SA/Gl 1015/17, CBOSA.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 marca 2018 r., VII SA/Wa 1342/17, CBOSA.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 15 marca 2018 r., III SA/Po 901/17, CBOSA.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 15 marca 2018 r., II SA/Gd 45/18, CBOSA.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 14 marca 2018 r., II SA/Kr 35/18, LEX nr 2467874.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 13 marca 2018 r., II SA/Łd 43/18, LEX nr 2467876.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 lutego 2018 r., VI SA/Wa 1809/17, LEX nr 2486406.
Wyrok WSA w Kielcach z dnia 30 stycznia 2018 r., II SA/Ke 842/17, LEX nr 2451152.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 stycznia 2018 r., VII SA/Wa 2500/16, LEX nr 2439356.
Wyrok WSA w Kielcach z dnia 25 stycznia 2018 r., II SA/Ke 785/17, LEX nr 2455046.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 stycznia 2018 r., I SA/Wa 1500/16, LEX nr 2440672.
Wyrok WSA w Warszawie z 4 stycznia 2018 r., VII SA/Wa 555/17, CBOSA.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 grudnia 2017 r., VIII SA/Wa 592/17, LEX nr 2425355.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 r., VI SA/Wa 1928/17, LEX nr 2469944.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2017 r., II SA/Gd 437/17, LEX nr 2417279.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 1 grudnia 2017 r., II SA/Kr 1040/17, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 24 listopada 2017 r., II OSK 544/16, LEX nr 2409492.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 15 listopada 2017 r., II SA/Kr 1045/17, LEX nr 2408133.
Wyrok WSA w Krakowie z 25 października 2017 r., II SA/Kr 909/17, CBOSA.
Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 19 października 2017 r., II SA/Sz 866/17, LEX nr 2400099.
Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 18 października 2017 r., II SA/Rz 915/17, LEX nr 2400753.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 października 2011 r., VII SA/Wa 1766/11, LEX nr 1155910.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 11 października 2017 r., II SA/Gd 466/17, LEX nr 2379082.
Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 10 października 2017 r., II SA/Rz 804/17, LEX nr 2408842.
Wyrok WSA w Gliwicach z 9 października 2017 r., II SA/Gl 281/17, CBOSA.
Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 20 września 2017 r., II SA/Rz 401/17, LEX nr 2391704.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 9 sierpnia 2017 r., II SA/Gl 364/17, LEX nr 2345309.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 lipca 2017 r., VII SA/Wa 2036/16, LEX nr 2351633.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2017 r., II SA/Gd 169/17, LEX nr 2328591.
Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 22 czerwca 2017 r., II SA/Sz 217/17, CBOSA.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 czerwca 2017 r., II SA/Wa 1837/16, LEX nr 2340006.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 7 czerwca 2017 r., II SA/Łd 169/17, LEX nr 2314205.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 22 marca 2017 r., III SA/Kr 1576/16, LEX nr 2261319.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 1 lutego 2017 r., II SA/Wa 1072/16, LEX nr 2252087.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r., II SA/Wa 1523/16, LEX nr 2291052.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 18 stycznia 2017 r., II SA/Kr 1255/16, LEX nr 2202310.
Wyrok WSA w Gliwicach z 5 stycznia 2017 r., II SA/Gl 803/16, CBOSA.
Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2016 r., II SA/Bk 448/16, LEX nr 2188340.
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2016 r., II SA/Go 734/16, LEX nr 2188525.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 listopada 2016 r., VII SA/Wa 162/16, LEX nr 2189917
Wyrok WSA w Lublinie z dnia 6 października 2016 r., III SA/Lu 429/16, LEX nr 2152282.
Wyrok WSA w Poznaniu z 17 sierpnia 2016 r., IV SA/Po 328/16, CBOSA.
Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 16 sierpnia 2016 r., II SA/Bk 399/16, LEX nr 2093318.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2016 r., VII SA/Wa 2472/15, LEX nr 2138072.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 18 lipca 2016 r., II SA/Gl 325/16, LEX nr 2098276.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 15 lipca 2016 r., II SA/Kr 714/16, LEX nr 2120624.
Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 16 czerwca 2016 r., II SA/Sz 87/16, LEX nr 2098566.
Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 16 czerwca 2016 r., I SA/Rz 317/16, LEX nr 2096825.
Wyrok WSA w Kielcach z dnia 25 maja 2016 r., II SA/Ke 102/16, CBOSA.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 maja 2016 r., VII SA/Wa 2023/15, LEX nr 2056032.
Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2016 r., II SA/Bk 138/16, LEX nr 2031331.
Wyrok WSA w Lublinie z dnia 20 kwietnia 2016 r., II SA/Lu 940/15, LEX nr 2117249.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 lutego 2016 r., VI SA/Wa 581/15, LEX nr 2055987.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 lutego 2016 r., VI SA/Wa 582/15, LEX nr 2055988.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 stycznia 2016 r., VI SA/Wa 2231/15, LEX nr 2055325.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 18 listopada 2015 r., II SA/Gd 310/15, LEX nr 1948804.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 21 października 2015 r., II SA/Gd 190/15, LEX nr 1948788
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 21 października 2015 r., II SA/Gd 383/15, LEX nr 1948827.
Wyrok WSA w Gliwicach z 8 września 2014 r., II SA/Gl 896/14, CBOSA.
Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 8 lipca 2015 r., II SA/Bd 385/15, LEX nr 1852090.
Wyrok WSA w Krakowie z 8 czerwca 2015 r., III SA/Kr 235/15, CBOSA.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 lutego 2015 r., VII SA/Wa 1672/14, LEX nr 1655246.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 9 stycznia 2015 r., II SA/Gl 995/14, LEX nr 1643864
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2014 r., II SA/Wr 640/14, II SA/Wr 640/14
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2014 r., II SA/Gd 44/14, LEX nr 1470128.
Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2014 r., II SA/Bk 1001/13, LEX nr 1512758.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2014 r., II SA/Gd 108/14, LEX nr 1470095.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 26 lutego 2014 r., III SA/Kr 951/13, LEX nr 1502735.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 listopada 2013 r., VII SA/Wa 823/13, LEX nr 1408035.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 września 2013 r., VIII SA/Wa 452/13, LEX nr 1377895.
Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 23 maja 2013 r., II SA/Bk 546/12, LEX nr 1326963.
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2013 r., I SAB/Ol 3/13, LEX nr 1310436.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 25 marca 2013 r., II SA/Gl 1132/12, LEX nr 1299513.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 lutego 2013 r., I SA/Wa 2329/12, LEX nr 1323577.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 stycznia 2013 r., VII SA/Wa 1920/12, LEX nr 1326857.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 15 listopada 2012 r., II SA/Gl 615/12, LEX nr 1248893.
Wyrok WSA w Lublinie z dnia 30 października 2012 r., II SA/Lu 528/12, LEX nr 1234356.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 25 października 2012 r., III SA/Łd 528/12, LEX nr 1234708.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 września 2012 r., VII SA/Wa 1078/12, LEX nr 1345644.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 12 września 2012 r., I SA/Gd 430/12, LEX nr 1221243.
Wyrok WSA w Łodzi z 5 sierpnia 2012 r., II SA/Łd 619/11, CBOSA.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 czerwca 2012 r., II SA/Wa 233/12, LEX nr 1436171.
Wyrok WSA w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 r., II SA/Ke 263/12, LEX nr 1230598.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 marca 2012 r., II SA/Wa 2202/11, LEX nr 1138896.
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2011 r., II SA/Ol 930/11, LEX nr 1134853.
Wyrok WSA w Opolu z 20 października 2011 r., II SA/Op 370/11, CBOSA.
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 11 października 2011 r., II SA/Wr 589/11, LEX nr 1695206.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 6 października 2011 r., II SA/Gl 342/11, LEX nr 1070610.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 września 2011 r., VII SA/Wa 1345/11, LEX nr 1155839.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 7 września 2011 r., II SA/Gl 167/11, LEX nr 966351.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 22 lipca 2011 r., II SA/Gl 235/11, LEX nr 852983.
Wyrok WSA w Opolu z dnia 19 lipca 2011 r., II SA/Op 244/11, LEX nr 852999.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 27 czerwca 2011 r., II SA/Kr 555/11, LEX nr 950579.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 24 maja 2011 r., II SA/Gd 98/11, LEX nr 816444.
Wyrok WSA w Lublinie z 17 maja 2011 r., II SA/Lu 2/11, LEX nr 1096924.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2011 r., II SA/Gd 920/10, LEX nr 1128609.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2011 r., II SA/Gd 61/11, LEX nr 785868.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2011 r., I SA/Wa 2181/10, LEX nr 1096665.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2010 r., II SA/Gd 618/10, LEX nr 752580.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2010 r., II SA/Gd 477/10, LEX nr 752520.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 14 grudnia 2010 r., I SA/Gd 982/10, LEX nr 748163.
Wyrok WSA w Lublinie z dnia 30 listopada 2010 r., II SA/Lu 412/10, LEX nr 753821.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 8 listopada 2010 r., II SA/Kr 951/10, LEX nr 753710.
Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 3 listopada 2010 r., II SA/Sz 628/10, LEX nr 754865.
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30 września 2010 r., III SA/Wr 258/10, LEX nr 757884.
Wyrok WSA w Lublinie z dnia 28 września 2010 r., II SA/Lu 373/10, LEX nr 753800.
Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 21 września 2010 r., II SA/Bd 672/10, LEX nr 752128.
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 16 września 2010 r., III SA/Wr 192/10, LEX nr 757856.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 czerwca 2010 r., VII SA/Wa 2331/09, LEX nr 707327.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2010 r., II SA/Kr 1452/09.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2010 r., IV SA/Wa 1756/09, LEX nr 620123.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r., III SA/Łd 127/09, LEX nr 600309.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 3 grudnia 2009 r., II SA/Gl 434/09, LEX nr 1112973.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 18 listopada 2009 r., III SA/Łd 339/09, LEX nr 660214.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 grudnia 2008 r., IV SA/Wa 1641/08, LEX nr 529558.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 października 2008 r., VII SA/Wa 1268/08, LEX nr 519735.
Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 7 sierpnia 2008 r., I SA/Rz 473/08, LEX nr 518814.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 28 maja 2008 r., II SA/Gd 18/08, LEX nr 400689.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2008 r., VII SA/Wa 38/08, LEX nr 516700.
Wyrok WSA w Opolu z dnia 20 marca 2008 r., II SA/Op 325/07, LEX nr 479300.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 14 marca 2008 r., II SA/Gl 9/08, LEX nr 489045.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 marca 2008 r., IV SA/Wa 1149/07, LEX nr 477604.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 lutego 2008 r., VIII SA/Wa 569/07, LEX nr 506554.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 7 lutego 2008 r., II SA/Łd 1107/07, LEX nr 489216.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 lutego 2008 r., IV SA/Wa 2007/07, LEX nr 489078.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 5 lutego 2008 r., III AUa 10/08, LEX nr 1645665.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 25 stycznia 2008 r., II SA/Łd 1045/06, LEX nr 510955.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 stycznia 2008 r., VII SA/Wa 1779/07, LEX nr 508431.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 stycznia 2008 r., VIII SA/Wa 586/07, LEX nr 468019.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 20 grudnia 2007 r., III SA/Kr 805/07, LEX nr 460709.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 grudnia 2007 r., VIII SA/Wa 563/07, LEX nr 490186.
Wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 grudnia 2007 r., II SA/Lu 706/07, LEX nr 469804.
Wyrok WSA w Kielcach z dnia 5 grudnia 2007 r., I SA/Ke 518/07, LEX nr 469821.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 października 2007 r., VI SA/Wa 1269/07, LEX nr 385413.
Wyrok WSA w Kielcach z dnia 7 września 2007 r., II SA/Ke 274/07, LEX nr 454141.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2007 r., III SA/Gd 221/07, LEX nr 400187.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 maja 2007 r., IV SA/Wa 394/07, LEX nr 345954.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 grudnia 2006 r., IV SA/Wa 1987/06, LEX nr 306531.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 listopada 2006 r., VI SA/Wa 504/06, LEX nr 330173.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 czerwca 2006 r., VII SA/Wa 504/06, LEX nr 214008.
Wyrok WSA w Warszawie z 2 czerwca 2006 r., IV SA/Wa 410/06, CBOSA.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 grudnia 2005 r., III SA/Wa 818/05, LEX nr 189789.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 lutego 2005 r., IV SA/Wa 614/04, CBOSA.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 listopada 2005 r., I SA/Wa 1759/04, LEX nr 199007.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 listopada 2005 r., VII SA/Wa 463/05, LEX nr 198863.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 29 września 2005 r., III SA/Gd 55/05, LEX nr 235129.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 10 listopada 2004 r., II SA/Gd 938/02, LEX nr 203481.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 października 2004 r., IV SA 1208/03, LEX nr 160787.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 lipca 2004 r., III SA 785/03, LEX nr 158817.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 lutego 2004 r., IV SA 2677/02, CBOSA.
Wyrok SN z 17 grudnia 2015 r., III AUa 491/14, LEX 1964980.
Wyrok SN z 27 maja 2014 r., III AUa 1486/13, LEX 1477232.
Wyrok SN z dnia 4 listopada 1998 r., III RN 80/98, OSNP 1999/17/537.
Wyrok SN z dnia 7 lipca 1994 r., III ARN 26/94, OSNP 1995/11/127.
Wyrok SN z dnia 19 maja 1993 r., III ARN 24/93, LEX nr 1673046.
Wyrok SN z dnia 6 sierpnia 1999 r., III RN 34/99, LEX nr 40581.
Wyrok SN z dnia 6 sierpnia 1999 r., III RN 30/99, OSNP 2000/13/494.
Wyrok SN z dnia 13 stycznia 2000 r., III RN 118/99, CBOSA.
Wyrok SN z dnia 29 marca 2000 r., III RN 132/99, LEX nr 528159.
Wyrok SN z dnia 6 sierpnia 1999 r., III RN 34/99, LEX nr 40581.
Wyrok SN z dnia 6 sierpnia 1999 r., III RN 38/99, LEX nr 1633149.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane