• Prawo łowieckie z komentarzem do wybranych przepisów

Prawo łowieckie z komentarzem do wybranych przepisów

 • Autor: Daria Danecka Wojciech Radecki
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-69-4
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 248/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  67.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 67.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Autorzy w tym wydaniu postanowili nie powtarzać całości uwag komentatorskich, lecz – pozostawiając i uaktualniając tekst przepisów według stanu obowiązującego – poprzestać na opatrzeniu szerszym komentarzem jedynie czterech rozdziałów:
- pierwszego: „Przepisy ogólne”,
- drugiego: „Organy administracji w zakresie łowiectwa”, z uwagi na wprowadzone w 2020 r. zmiany organizacyjne,
- dziewiątego: „Szkody łowieckie”, ponieważ został wydany podstawowy akt wykonawczy, którego jeszcze nie było w czasie sporządzania poprzedniego wydania, ale także i przede wszystkim dlatego, że w praktyce ujawniły się istotne problemy interpretacyjne związane ze stosowaniem przepisów tego rozdziału, wymagające bardziej szczegółowego wyjaśnienia,
- dziesiątego: „Przepisy karne”, przede wszystkim dlatego, że nowe typizacje wprowadzone w pkt 7a art. 51 (wykroczenie) i w pkt 8 art. 52 (przestępstwo) wymagają skomentowania na tle całości systemu prawa karnego.

Ponadto zwięzłymi uwagami komentatorskimi zostały opatrzone nowe rozwiązania wprowadzone do pozostałych rozdziałów.

Patronat:  

Spis treści:

Od autorów
Objaśnienie ważniejszych skrótów
Ustawa z 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie z komentarzem do wybranych przepisów

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. [Istota łowiectwa]
Art. 2. [Własność zwierzyny]
Art. 3. [Cele łowiectwa]
Art. 4. [Gospodarka łowiecka]
Art. 5. [Lista gatunków zwierząt łownych]

Rozdział 2. Organy administracji w zakresie łowiectwa

Art. 6. [Minister właściwy do spraw środowiska]
Art. 7. [Samorząd województwa]

Rozdział 3. Zasady gospodarki łowieckiej


Art. 8. [Odstrzały redukcyjne zwierząt łownych]   
Art. 8a. [Roczny plan łowiecki]   
Art. 8b. [Pierwszy roczny plan łowiecki]
Art. 8c. [Wieloletni łowiecki plan hodowlany]
Art. 8d. [Niestosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego]
Art. 8e. [Wzory formularzy]
Art. 9. [Ochrona zwierzyny]
Art. 9a. [Odstępstwa od zakazu płoszenia]
Art. 10. [Charty i ich mieszańce]
Art. 11. [Gospodarowanie populacjami zwierzyny]
Art. 12. [Wznoszenie urządzeń łowieckich]
Art. 13. [Dokarmianie zwierzyny]
Art. 14. [Zawiadamianie o chorobach]
Art. 15. [Własność pozyskanej zwierzyny]
Art. 16. [Hodowla zwierzyny]

Rozdział 4. Działalność gospodarcza w zakresie łowiectwa

Art. 17. (uchylony)
Art. 18. [Usługi turystyczne]
Art. 19. (uchylony)
Art. 20. (uchylony)
Art. 21. [Egzamin]
Art. 21a. [Wniosek o dopuszczenie do egzaminu]
Art. 22. [Obrót zwierzyną, tuszami i ich częściami]
Art. 22a. [Interwencja marszałka województwa]
Art. 22b. [Odesłanie do przepisów o działalności gospodarczej]

Rozdział 5. Obwody łowieckie


Art. 23. [Istota obwodu łowieckiego]
Art. 24. [Obwody łowieckie leśne i polne]
Art. 25. [Zasady tworzenia obwodów łowieckich]
Art. 26. [Tereny niewchodzące w skład obwodów łowieckich]
Art. 26a. [Kategoryzacja obwodów łowieckich]
Art. 27. [Podział na obwody łowieckie]
Art. 27a. [Roszczenie odszkodowawcze]
Art. 27b. [Zakaz polowania na nieruchomości osoby fizycznej]
Art. 28. [Oddawanie w zarząd obwodów łowieckich]   
Art. 29. [Dzierżawa obwodów łowieckich]
Art. 29a. [Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego]
Art. 29b. [Wnioski o dzierżawę obwodów łowieckich]
Art. 30. [Czynsz dzierżawny]
Art. 31. [Rozliczenie czynszu]

Rozdział 6. Polski Związek Łowiecki

Art. 32. [Istota Polskiego Związku Łowieckiego]
Art. 32a. [Organy Polskiego Związku Łowieckiego]
Art. 33. [Koła łowieckie]
Art. 33a. [Członkostwo w kole łowieckim]
Art. 33b. [Organy koła łowieckiego]
Art. 33c. [Osoby wchodzące w skład organów]
Art. 33d. [Wyłączenie osób związanych z dawnym aparatem bezpieczeństwa]
Art. 33e. [Przedłużenie kadencji]
Art. 34. [Zadania Polskiego Związku Łowieckiego]
Art. 35. [Finanse Polskiego Związku Łowieckiego]
Art. 35a. [Nadzór nad Polskim Związkiem Łowieckim]

Rozdział 6a. Odpowiedzialność dyscyplinarna

Art. 35b. [Przewinienia łowieckie]
Art. 35c. [Kary dyscyplinarne]
Art. 35d. [Postępowanie dyscyplinarne a postępowanie karne]
Art. 35e. [Etapy postępowania dyscyplinarnego]
Art. 35f. [Strony postępowania dyscyplinarnego]
Art. 35g. [Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego]
Art. 35h. [Tok postępowania dyscyplinarnego]
Art. 35i. [Przedawnienie]
Art. 35j. [Postępowanie przed sądami łowieckimi]
Art. 35k. [Właściwość sądów łowieckich]
Art. 35l. [Skład sądu łowieckiego]
Art. 35m. [Odwołania]
Art. 35n. [Niezawisłość sędziów sądów łowieckich]
Art. 35o. [Powoływanie sędziów i rzeczników dyscyplinarnych]
Art. 35p. [Koszty postępowania]
Art. 35r. [Zatarcie ukarania]
Art. 35s. [Szczegółowe zasady postępowania]
Art. 35t. [Objaśnienie pojęć]

Rozdział 7. Straż łowiecka

Art. 36. [Istota straży łowieckiej]
Art. 37. [Zadania Państwowej Straży Łowieckiej]
Art. 38. [Wymagania stawiane przed strażnikami]
Art. 38a. [Umundurowanie, odznaki i oznaki]
Art. 39. [Kompetencje strażników Państwowej Straży Łowieckiej]
Art. 40. [Kompetencje strażników łowieckich]
Art. 41. [Delegacje do wydania przepisów wykonawczych]

Rozdział 8. Wykonywanie polowania

Art. 42. [Uprawnienia do polowania]
Art. 42a. [Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej]
Art. 42aa. [Zakazy]
Art. 42ab. [Polowanie zbiorowe]
Art. 42b. [Wykonywanie polowania indywidualnego]
Art. 42c. [Obowiązki prowadzącego punkt skupu]
Art. 42d. [Ocena odstrzału]
Art. 42da. [Kary porządkowe za naruszenia zasad selekcji]
Art. 42e. [Trofea łowieckie]
Art. 43. [Delegacje do wydania przepisów wykonawczych]
Art. 44. [Okresy polowań]
Art. 44a. [Pułapki żywołowne]
Art. 45. [Odstrzały redukcyjne i zastępcze]

Rozdział 9. Szkody łowieckie

Art. 46. [Odpowiedzialność za szkody łowieckie]
Art. 46a. [Oględziny]
Art. 46b. (uchylony)
Art. 46c. [Szacowanie ostateczne]
Art. 46d. [Odwołanie do nadleśniczego PGLLP]
Art. 46e. [Odszkodowanie]
Art. 46f. [Właściwość dyrektora regionalnej dyrekcji PGLLP]
Art. 46g. [Szkolenia w zakresie szacowania szkód łowieckich]
Art. 47. [Współdziałanie]
Art. 48. [Wyłączenie odpowiedzialności]
Art. 49. [Delegacja do wydania przepisów wykonawczych]
Art. 49a. [Zastosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego]
Art. 50. [Odpowiedzialność Skarbu Państwa]

Rozdział 10. Przepisy karne


Art. 51. [Wykroczenia]
Art. 52. [Przestępstwa]
Art. 53. [Najpoważniejsze przestępstwa]
Art. 54. [Przepadek]

Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe


Art. 55.-57. (pominięte)
Art. 58. [Działalność gospodarcza]
Art. 59. [Polski Związek Łowiecki i koła łowieckie]
Art. 60. [Obwody łowieckie]
Art. 61. (pominięty)
Art. 62. (pominięty)
Art. 63. [Utrata mocy przez poprzednią ustawę]
Art. 64. [Wejście w życie]

Literatura wybrana

Daria Danecka
doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przyrody, ochrony gruntów rolnych i leśnych, prawa łowieckiego, prawa wodnego, prawa o odpadach oraz problematyki odpowiedzialności prawnej. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego, prawa karnego oraz teorii prawa.

Książki tego autora

Wojciech Radecki
profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, emerytowany kierownik wrocławskiego Zakładu Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN. Specjalizuje się w problematyce prawa ochrony środowiska, z ukierunkowaniem na ochronę przyrody, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo oraz gospodarkę odpadami. Autor ponad 150 książek i ponad 2 tys. publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim, w tym wznawianych i aktualizowanych komentarzy do ustaw: o ochronie przyrody, tzw. leśnej, łowieckiej, rybackiej oraz o ochronie zwierząt.

Książki tego autora

Literatura wybrana    

Bohusz J., Jastrzębski L., Stankiewicz E., Prawo łowieckie. Komentarz (teksty, objaśnienia, przepisy związkowe), Warszawa 1954.
Danecka D., Radecki W., Prawo łowieckie. Komentarz, wyd. VI, Warszawa 2019.
Daniłowicz W., Prawo polowania, Warszawa 2018.
Daniłowicz W., Prawo łowieckie, Warszawa 2020.  
Jastrzębski L., Lipko W., Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa 1978.
Kościelniak-Marszał M., Dzieje łowiectwa a ochrona przyrody w Polsce, Warszawa 2014.
Kościelniak-Marszał M., Komentarz do Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, Warszawa 2019.
Müller T., Zwolak Z., Prawo łowieckie z komentarzem oraz przepisami wykonawczymi i związkowymi, Warszawa 1998.
Paczuski R., Nowe Prawo łowieckie, Bydgoszcz 1996.
Pązik A., Słomski M., Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa 2015.
Radecki W., Prawo łowieckie z komentarzem, Wrocław 1996.
Radecki W., Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa 2005; wyd. II, Warszawa 2007;
wyd. II powtórnie zaktualizowane, Warszawa 2008; wyd. III, Warszawa 2010; wyd. IV, Warszawa 2012; wyd. V, Warszawa 2014.
Radecki W., Prawo łowieckie w Polsce, Czechach i Słowacji, Wrocław 2011.
Rakoczy B., Odpowiedzialność za szkody łowieckie, Warszawa 2016.
Rakoczy B., Stec R., Woźniak A., Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa 2014.
Skocka M.J., Szczepański J., Prawo łowieckie, Komentarz, Warszawa 1998.
Stec R., Łowiectwo w prawie polskim i europejskim, Warszawa 2002.
Stec R., Prawo łowieckie. Wybrane aspekty prawnoporównawcze, Warszawa 2009.
Stec R., Uprawianie łowiectwa i prowadzenie gospodarki łowieckiej. Uwarunkowania administracyjnoprawne, cywilnoprawne i organizacyjne, Warszawa 2012.
Thaler A., Prawo łowieckie, Kraków 1937.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Ustawa o zapobieganiu szkodom w śro...

10.00 zł 40.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Opłaty i kary pieniężne w ochronie ...

15.00 zł 60.00 zł Cena netto: 14.29 zł

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i...

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 23.81 zł

Analiza kosztów-korzyści w wycenie ...

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Ustawa o ochronie przyrody. Komenta...

134.10 zł 149.00 zł Cena netto: 127.71 zł

Ornitologia kryminalna

76.50 zł 85.00 zł Cena netto: 72.86 zł

Odpowiedzialność za środowisko z pe...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Odpowiedzialność dyscyplinarna w Po...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Ustawa o ochronie przyrody z koment...

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Najczęściej kupowane