• Prawo łowieckie. Komentarz. Wydanie 6

Prawo łowieckie. Komentarz. Wydanie 6

 • Autor: Wojciech Radecki Daria Danecka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-808-4
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 488/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 110.00 zł

  99.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Szóste wydanie ukazuje się po pięciu latach od poprzedniego. Ustawa Prawo łowieckie była w tym czasie wielokrotnie nowelizowana. Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany dokonane ustawą o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 marca 2018 r., która zmieniła aż 23 artykuły oraz ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o takim samym tytule, która zmieniła przepisy o szkodach łowieckich.

Najistotniejsze zmiany wprowadzone ustawą z 22 marca 2018 r. można ująć następująco:

– doprecyzowanie odstrzałów redukcyjnych zwierzyny w parkach narodowych i rezerwatach przyrody,
– znaczne rozbudowanie przepisów ustawowych o planowaniu łowieckim,
– dopuszczenie możliwości zakazania przez osoby fizyczne polowania na własnych gruntach,
– zdecydowane osłabienie elementu samorządności w działaniach Polskiego Związku Łowieckiego oraz jego scentralizowanie,
– zakazanie udziału dzieci w polowaniach wraz z uznaniem naruszenia tego zakazu za przestępstwo.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2019 r.

Patronat:      

Spis treści:
    
Przedmowa
Od autorów
Objaśnienie ważniejszych skrótów
Wprowadzenie do problematyki prawa łowieckiego
        
1. Rozwój przepisów łowieckich

A. Początki regulacji prawnej w systemie regaliów
B. Przepisy łowieckie od połowy XIV wieku do końca I Rzeczypospolitej
C. Przepisy łowieckie w autonomicznej Galicji
D. Prawo łowieckie w II Rzeczypospolitej
E. Prawo łowieckie w Polsce Ludowej
F. Przemiany prawa łowieckiego w III Rzeczypospolitej
2. Prawo łowieckie w systemie prawa polskiego
    
Ustawa z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie z komentarzem
    
Rozdział 1. Przepisy ogólne
    
Art. 1. [Istota łowiectwa]
Art. 2. [Własność zwierzyny]
Art. 3. [Cele łowiectwa]
Art. 4. [Gospodarka łowiecka]
Art. 5. [Lista gatunków zwierząt łownych]
        
Rozdział 2. Organy administracji w zakresie łowiectwa

    
Art. 6. [Minister właściwy do spraw środowiska]
Art. 7. [Samorząd województwa]
    
Rozdział 3. Zasady gospodarki łowieckiej
    
Art. 8. [Odstrzały redukcyjne zwierząt łownych]
Art. 8a. [Roczny plan łowiecki]
Art. 8b. [Pierwszy roczny plan łowiecki]
Art. 8c. [Wieloletni łowiecki plan hodowlany]
Art. 8d. [Niestosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego]
Art. 8e. [Wzory formularzy]
Art. 9. [Ochrona zwierzyny]
Art. 9a. [Odstępstwa od zakazu płoszenia]
Art. 10. [Charty i ich mieszańce]
Art. 11. [Gospodarowanie populacjami zwierzyny]
Art. 12. [Wznoszenie urządzeń łowieckich]
Art. 13. [Dokarmianie zwierzyny]
Art. 14. [Zawiadamianie o chorobach]
Art. 15. [Własność pozyskanej zwierzyny]
Art. 16. [Hodowla zwierzyny]
    
Rozdział 4. Działalność gospodarcza w zakresie łowiectwa
    
Art. 17. (uchylony)
Art. 18. [Usługi turystyczne]
Art. 19. (uchylony)
Art. 20. (uchylony)
Art. 21. [Egzamin]
Art. 22. [Obrót zwierzyną, tuszami i ich częściami]
Art. 22a. [Interwencja marszałka województwa]
Art. 22b. [Odesłanie do przepisów o działalności gospodarczej]
    
Rozdział 5. Obwody łowieckie
    
Art. 23. [Istota obwodu łowieckiego]
Art. 24. [Obwody łowieckie leśne i polne]
Art. 25. [Zasady tworzenia obwodów łowieckich]
Art. 26. [Tereny niewchodzące w skład obwodów łowieckich]
Art. 26a. [Kategoryzacja obwodów łowieckich]
Art. 27. [Podział na obwody łowieckie]
Art. 27a. [Roszczenie odszkodowawcze]
Art. 27b. [Zakaz polowania na nieruchomości osoby fizycznej]
Art. 28. [Oddawanie w zarząd obwodów łowieckich]
Art. 29. [Dzierżawa obwodów łowieckich]
Art. 29a. [Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego]
Art. 30. [Czynsz dzierżawny]
Art. 31. [Rozliczenie czynszu]
        
Rozdział 6. Polski Związek Łowiecki
    
Art. 32. [Istota Polskiego Związku Łowieckiego]
Art. 32a. [Organy Polskiego Związku Łowieckiego]
Art. 33. [Koła łowieckie]
Art. 33a. [Członkostwo w kole łowieckim]
Art. 33b. [Organy koła łowieckiego]
Art. 33c. [Osoby wchodzące w skład organów]
Art. 33d. [Wyłączenie osób związanych z dawnym aparatem bezpieczeństwa]
Art. 34. [Zadania Polskiego Związku Łowieckiego]
Art. 35. [Finanse Polskiego Związku Łowieckiego]
Art. 35a. [Nadzór nad Polskim Związkiem Łowieckim]
    
Rozdział 6a. Odpowiedzialność dyscyplinarna
    
Art. 35b. [Przewinienia łowieckie]
Art. 35c. [Kary dyscyplinarne]
Art. 35d. [Postępowanie dyscyplinarne a postępowanie karne]
Art. 35e. [Etapy postępowania dyscyplinarnego]
Art. 35f. [Strony postępowania dyscyplinarnego]
Art. 35g. [Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego]
Art. 35h. [Tok postępowania dyscyplinarnego]
Art. 35i. [Przedawnienie]
Art. 35j. [Postępowanie przed sądami łowieckimi]
Art. 35k. [Właściwość sądów łowieckich]
Art. 35l. [Skład sądu łowieckiego]
Art. 35m. [Odwołania]
Art. 35n. [Niezawisłość sędziów sądów łowieckich]
Art. 35o. [Powoływanie sędziów i rzeczników dyscyplinarnych]
Art. 35p. [Koszty postępowania]
Art. 35r. [Zatarcie ukarania]
Art. 35s. [Szczegółowe zasady postępowania]
Art. 35t. [Objaśnienie pojęć]

Rozdział 7.  Straż łowiecka
    
Art. 36. [Istota straży łowieckiej]
Art. 37. [Zadania Państwowej Straży Łowieckiej]
Art. 38. [Wymagania stawiane przed strażnikami]
Art. 38a. [Umundurowanie, odznaki i oznaki]
Art. 39. [Kompetencje strażników Państwowej Straży Łowieckiej]
Art. 40. [Kompetencje strażników łowieckich]
Art. 41. [Delegacje do wydania przepisów wykonawczych]
        
Rozdział 8. Wykonywanie polowania
    
Art. 42. [Uprawnienia do polowania]
Art. 42a. [Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej]
Art. 42aa. [Zakazy]
Art. 42ab. [Polowanie zbiorowe]
Art. 42b. [Wykonywanie polowania indywidualnego]
Art. 42c. [Obowiązki prowadzącego punkt skupu]
Art. 42d. [Ocena odstrzału]
Art. 42da. [Kary porządkowe za naruszenia zasad selekcji]
Art. 42e. [Trofea łowieckie]
Art. 43. [Delegacje do wydania przepisów wykonawczych]
Art. 44. [Okresy polowań]
Art. 44a. [Pułapki żywołowne]
Art. 45. [Odstrzały redukcyjne i zastępcze]
        
Rozdział 9. Szkody łowieckie
    
Art. 46. [Odpowiedzialność za szkody łowieckie]
Art. 46a. [Oględziny]
Art. 46b. (uchylony)
Art. 46c. [Szacowanie ostateczne]
Art. 46d. [Odwołanie do nadleśniczego PGLLP]
Art. 46e. [Odszkodowanie]
Art. 46f. [Właściwość dyrektora regionalnej dyrekcji PGLLP]
Art. 46g. [Szkolenia w zakresie szacowania szkód łowieckich]
Art. 47. [Współdziałanie]
Art. 48. [Wyłączenie odpowiedzialności]
Art. 49. [Delegacja do wydania przepisów wykonawczych]
Art. 49a. [Zastosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego]
Art. 50. [Odpowiedzialność Skarbu Państwa]
        
Rozdział 10. Przepisy karne
    
Art. 51. [Wykroczenia]
Art. 52. [Przestępstwa]
Art. 53. [Najpoważniejsze przestępstwa]
Art. 54. [Przepadek]
        
Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
    
Art. 55.‒57. (pominięte)
Art. 58. [Działalność gospodarcza]
Art. 59. [Polski Związek Łowiecki i koła łowieckie]
Art. 60. [Obwody łowieckie]
Art. 61. (pominięty)
Art. 62. (pominięty)
Art. 63. [Utrata mocy przez poprzednią ustawę]
Art. 64. [Wejście w życie]

Literatura wybrana

Wojciech Radecki
profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik wrocławskiego Zakładu Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN. Specjalizuje się w problematyce prawa ochrony środowiska, z ukierunkowaniem na ochronę przyrody, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Autor ponad 150 książek i ponad 2 tys. publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim, w tym wznawianych i aktualizowanych komentarzy do ustaw: o ochronie przyrody, tzw. leśnej, łowieckiej, rybackiej oraz o ochronie zwierząt, publikowanych w Wydawnictwie Difin.

Daria Danecka
doktor nauk prawnych, asystentka wrocławskiego Zakładu Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN. W kręgu jej zainteresowań pozostaje ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przyrody i zasobów naturalnych oraz odpowiedzialność prawna. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego oraz teorii prawa.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane