• Prawo dla artystów i studentów uczelni artystycznych

Prawo dla artystów i studentów uczelni artystycznych

 • Autor: Dariusz Michta
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-57-1
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 198/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 43.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka adresowana jest przede wszystkim do artystów i studentów uczelni artystycznych, swą treścią obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące własności intelektualnej, umów, działalności gospodarczej, spraw spornych.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Rozdział 1. ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE


1.1. Cele publikacji i jej adresaci
1.2. Geneza prawa
1.3. Rys historyczny
1.4. Podziały prawa
1.5. Język prawny a język prawniczy
1.6. Prawo we współczesnym świecie
   
Rozdział 2. ŹRÓDŁA PRAWA

2.1. Hierarchia źródeł prawa  
2.2. Źródła prawa własności intelektualnej
2.2.1. Źródła prawa Unii Europejskiej
2.2.1.1. Wprowadzenie
2.2.1.2. Dyrektywy dotyczące prawa autorskiego
2.2.2. Regulacje krajowe
2.3. Źródła prawa cywilnego  
2.4. Źródła prawa gospodarczego
2.5. Źródła prawa pracy
2.6. Źródła prawa karnego  
2.7. Źródła prawa administracyjnego
     
Rozdział 3. ZAWODY PRAWNICZE

3.1. Sędzia
3.2. Prokurator
3.3. Notariusz  
3.3.1. Czynności notarialne
3.3.2. Taksa notarialna
3.4. Adwokat/radca prawny   
3.5. Komornik sądowy
3.5.1. Organizacja pracy komornika sądowego
3.5.2. Czynności komornicze
3.5.3. Egzekucja z praw własności intelektualnej
3.5.3.1. Prawa autorskie majątkowe
3.5.3.2. Prawa własności przemysłowej
3.5.4. Skarga pauliańska
3.5.5. Opłaty komornicze
3.6. Inne zawody prawnicze
3.6.1. Ekspert Urzędu Patentowego
3.6.2. Rzecznik patentowy

Rozdział 4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

4.1. Prawo autorskie
4.1.1. Utwór
4.1.2. Rodzaje praw autorskich
4.1.3. Przykłady utworów
4.1.4. Utwór zależny
4.1.5. Utwór pracowniczy
4.1.6. Utwór zbiorowy
4.1.7. Utwór audiowizualny
4.1.8. Program komputerowy
4.2. Prawa pokrewne
4.3. Dozwolony użytek
4.4. Własność przemysłowa
4.4.1. Wynalazek
4.4.2. Wzór użytkowy
4.4.3. Wzór przemysłowy
4.4.4. Znak towarowy
4.4.5. Oznaczenie geograficzne
4.4.6. Topografia układu scalonego

Rozdział 5. TWÓRCA

5.1. Wprowadzenie
5.2. Prawo autorskie
5.2.1. Twórca utworu
5.2.2. Współtwórca
5.3. Prawo własności przemysłowej
5.3.1. Twórca wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego
5.3.2. Współtwórca
5.4. Małżeństwo – aspekty majątkowe
5.4.1. Majątek wspólny i osobisty
5.4.2. Zakończenie związku małżeńskiego a majątek
5.4.2.1. Rozwód/separacja
5.4.2.2. Podział majątku dorobkowego
5.5. Dziedziczenie
5.5.1. Wprowadzenie
5.5.2. Dziedziczenie ustawowe
5.5.3. Dziedziczenie testamentowe
5.5.4. Dział spadku
5.5.5. Ochrona praw autorskich osobistych po śmierci twórcy
5.6. Twórca jako przedsiębiorca
5.6.1. Przedsiębiorca
5.6.2. Przedsiębiorstwo
5.6.3. Firma
5.6.4. Papiery wartościowe

Rozdział 6. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

6.1. Wprowadzenie
6.2. Osoby prawne
6.2.1. Instytucje kultury
6.2.1.1. Funkcjonowanie instytucji kultury
6.2.1.2. Połączenie/podział instytucji kultury
6.2.1.3. Muzeum
6.2.2. Stowarzyszenie rejestrowe
6.2.3. Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
6.2.4. Fundacja
6.2.5. Uczelnia wyższa
6.2.5.1. Wprowadzenie
6.2.5.2. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i nauczycieli akademickich
6.2.6. Spółki kapitałowe
6.2.6.1. Wprowadzenie
6.2.6.2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
6.2.6.3. Spółka akcyjna
6.2.6.4. Prosta spółka akcyjna
6.3. Ułomne osoby prawne
6.3.1. Stowarzyszenie zwykłe
6.3.2. Spółki osobowe
6.3.2.1. Spółka jawna
6.3.2.2. Spółka partnerska
6.3.2.3. Spółka komandytowa
6.3.2.4. Spółka komandytowo-akcyjna

Rozdział 7. UMOWY

7.1. Wprowadzenie
7.1.1. Rodzaje umów
7.1.2. Dodatkowe zastrzeżenia umowne
7.1.3. Wygaśnięcie zobowiązania
7.1.4. Przedstawicielstwo/pełnomocnictwo
7.2. Umowa o przeniesienie praw autorskich majątkowych/umowa licencyjna
7.3. Umowa o przeniesienie patentu/umowa licencyjna
7.4. Umowa sprzedaży
7.4.1. Wprowadzenie
7.4.2. Rzeczy
7.4.3. Odpowiedzialność zbywcy za wady rzeczy
7.5. Umowa o dzieło
7.6. Umowa zlecenie
7.7. Umowa leasingu  
7.8. Umowa kredytu
7.9. Umowa ubezpieczenia
7.10. Umowa najmu
7.11. Umowa rachunku bankowego
7.12. Umowa agencyjna
7.13. Umowa komisu
7.14. Umowa o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
7.15. Umowy nienazwane
7.15.1. Umowa sponsoringu
7.15.1.1. Istotne elementy umowy sponsoringu
7.15.1.2. Sponsoring a reklama  
7.15.1.3. Sponsoring a darowizna
7.15.2. Umowa franchisingu
7.15.3. Umowa faktoringu
7.15.4. Umowa opcji
7.16. Umowa o pracę
7.16.1. Istotne elementy umowy o pracę
7.16.2. Rodzaje umów o pracę
7.16.2.1. Umowa o pracę na okres próbny
7.16.2.2. Umowa o pracę na czas określony
7.16.2.3. Umowa o pracę na czas nieokreślony
7.16.2.4. Podobieństwa i różnice między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi  
7.17. Zatrudnienie dziecka jako

Rozdział 8. POSTĘPOWANIE CYWILNE

8.1. Wprowadzenie
8.1.1. Postępowanie procesowe a postępowanie nieprocesowe
8.1.2. Pozew
8.1.3. Właściwość sądu
8.2. Ochrona praw autorskich do utworu
8.2.1. Roszczenia niemajątkowe z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych
8.2.2. Roszczenia majątkowe z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych
8.2.3. Roszczenia niemajątkowe z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych
8.2.4. Roszczenia majątkowe z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych
8.2.5. Legitymacja procesowa
8.3. Ochrona wizerunku
8.4. Ochrona praw własności przemysłowej
8.5. Czyn nieuczciwej konkurencji
8.6. Tytuł prasowy i jego ochrona
8.6.1. Definicja prasy
8.6.2. Rejestracja tytułu prasowego
8.6.3. Ochrona tytułu prasowego
8.7. Postępowanie w sprawie o sprostowanie wiadomości zawartej w materiale prasowym
8.8. Koszty postępowania  
8.8.1. Informacje wprowadzające
8.8.2. Opłaty sądowe
8.8.3. Wynagrodzenie biegłego
 
Rozdział 9. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE

9.1. Decyzja administracyjna
9.2. Zaskarżenie decyzji administracyjnej
9.3. Wpisy w postępowaniu sądowoadministracyjnym
9.4. Postępowanie przed Urzędem Patentowym
9.4.1. Urząd Patentowy
9.4.2. Zgłoszenie wynalazku
9.4.3. Zgłoszenie wzoru użytkowego
9.4.4. Zgłoszenie wzoru przemysłowego  
9.4.5. Zgłoszenie znaku towarowego  
9.4.6. Zgłoszenie oznaczenia geograficznego
9.4.7. Zgłoszenie topografii
9.4.8. Przebieg postępowania zgłoszeniowego
9.4.9. Postępowanie sporne
9.5. Reglamentacja działalności gospodarczej
9.5.1. Wprowadzenie
9.5.2. Rozpowszechnianie programów telewizyjnych i radiowych
9.6. Podatki
9.6.1. Rodzaje podatków
9.6.2. Koszty uzyskania przychodu

Rozdział 10. ZAGADNIENIA PRAWNOKARNE

10.1. Rodzaje przestępstw i kar
10.1.1. Pojęcie przestępstwa
10.1.2. Przestępstwa powszechne oraz indywidualne
10.1.3. Przestępstwa materialne oraz formalne
10.1.4. Podział przestępstw z uwagi na tryb ścigania
10.1.5. Podział przestępstw z uwagi na typy przestępstw
10.1.6. Podział przestępstw z uwagi na dobro chronione
10.1.7. Kary
10.1.7.1. Grzywna
10.1.7.2. Ograniczenie wolności
10.1.7.3. Pozbawienie wolności
10.1.8. Środki karne
10.1.9. Przedawnienie karalności
10.2. Wybrane przestępstwa
10.2.1. Ustawa – Kodeks karny
10.2.2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
10.2.3. Ustawa – Prawo własności przemysłowej
10.2.4. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
10.2.5. Ustawa – Prawo prasowe
10.3. Postępowanie karne
10.3.1. Postępowanie przygotowawcze
10.3.2. Postępowanie sądowe
10.3.3. Postępowanie wykonawcze
10.4. Opłaty w postępowaniu karnym

Bibliografia

dr hab. Aldona Dereń, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska:

[…] Recenzowane opracowanie Pana doktora Dariusza Michty stanowi przekaz niezbędnej wiedzy z zakresu podstawowych dziedzin prawa, ze szczególnym wyróżnieniem prawa własności intelektualnej. W opracowaniu przedstawiono treści niezbędne dla twórców reprezentujących różne dziedziny  kreatywności intelektualnej, tak literackiej, jak i artystycznej oraz przemysłowej […].

Dariusz Michta
doktor nauk prawnych, adiunkt w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Autor licznych publikacji z zakresu prawa. Adwokat i radca prawny, prowadzi indywidualną kancelarię radcowską.

Książki tego autora

Literatura

Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2009.
Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, t. 1, Warszawa 2002.
Dragun-Gertner M., Dybiński J., Koziński M., Łopuski J., Orlicki M., Pyzioł W., Romanowski M., System prawa prywatnego. Prawo papierów wartościowych, t. 18, A. Szumański (red.), Warszawa 2016.
Florek L., Prawo pracy, Warszawa 2011.
Galińska M., Jak zabezpieczyć się przed ryzykami czyhającymi w trakcie produkcji filmu?, https://lswipblog.pl/pl/2018/02/3834/ [data dostępu: 19.06.2020].
Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2009.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2008.
Gniewek E., Prawo rzeczowe, Warszawa 2010.
Kamiński J., Rozwadowski W., Wołodkiewicz W., Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, W. Wołodkiewicz (red.), Warszawa 1986.
Kidyba A., Prawo handlowe, Warszawa 2012.
Kozek-Kapuścińska  A.,  https://prawochronisztuke.pl/czy-naliczanie-droit-de-suite-do-ceny-spod-mlotka-jest-zgodne-z-prawem/ [data dostępu: 21.10.2020].
Leszkowicz T., Prawa autorskie do twórczości Jasienicy, https://histmag.org/Prawa-autorskie-do-tworczosci-Jasienicy-847 [data dostępu: 01.01.2021].
Markiewicz R., Ilustrowane prawo autorskie, Warszawa 2018.
Marszał K., Stachowiak S., Sychta K., Zagrodnik J., Zgryzek K., Proces karny. Przebieg postępowania, K. Marszał (red.), Katowice 2008.
Niewelt M., Egzekucja z praw własności przemysłowej, „Palestra” 2018, nr 5.
Pieńkos J., Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – prawo w języku, Warszawa 1999.
Ploszka A., Wolność artystyczna vs swoboda sumienia i wyznania. O sądowym ważeniu wartości  konstytucyjnych  na  przykładzie  sprawy  Doroty  Nieznalskiej,  [w:]  Swoboda  wypowiedzi  w  działalności  artystycznej,  D.  Bychawska–Siniarska,  D.  Głowacka (red.),  Warszawa  2014,  https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/4393/
Ploszka_Adam_Wolno%20%20%20artystyczna%20vs%20swoboda%20sumienia%20i%20wyznania.%20O%20s%20dowym%20wa%20eniu%20warto%20ci%20
konstytucyjnych%20na%20przyk%20adzie%20sprawy%20Doroty%20Nieznalskiej.pdf?sequence=1 [data dostępu: 17.06.2020].
Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2016.
Radwański Z., Panowicz-Lipska J., Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2017.
Ritterman S., Komentarz do ustawy o prawie autorskim, Kraków 1937.
Rominkiewicz  J.,  „Inpones  plagiario  pudorem”.  Marcjalis  o  literackiej  kradzieży,  „Studia Prawnicze KUL”2013, nr 4.
Sieńczyło-Chlabicz J., Rutkowska-Sowa M., Zawadzka Z., Nowikowska M., Prawo własności intelektualnej, J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Warszawa 2018.
Skowrońska-Bocian E., Prawo spadkowe, Warszawa 2010.
Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009.
Sójka-Zielińska K., Historia prawa, Warszawa 2008.
System prawa prywatnego. Prawo autorskie, t. 13, J. Barta (red.), Warszawa 2017.
Ślęzak P., Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych i artystycznych , Katowice 2008.
Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001.
Wołodkiewicz W., Zabłocka M., Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2005.
Wrońska A., Umowy opcji w przemyśle filmowym – dlaczego warto je stosować?, https://lswipblog.pl/pl/2017/09/umowy-opcji-przemysle-filmowym-dlaczego-warto-je-stosowac/ [data dostępu: 30.07.2020].
Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2006.

Akty prawne i orzecznictwo

Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.Urz. L 167/10 z 22.06.2001 r.).
Dyrektywa  2001/84/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  27  września  2001  r.  w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki (Dz.Urz. UE L 272/32 z 13.10.2001 r.).
Dyrektywa  2004/48/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  29  kwietnia  2004  r.  w  sprawie  egzekwowania  praw  własności  intelektualnej  (Dz.Urz.  UE  L  157/45 z 30.04.2004 r.).
Dyrektywa  2006/115/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  12  grudnia  2006  r.  w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (Dz.Urz. UE L 376/28 z 27.12.2006 r.).
Dyrektywa  2009/24/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  23  kwietnia  2009  r. w  sprawie  ochrony  prawnej  programów  komputerowych  (Dz.Urz.  UE  L  111/16  z 05.05.2009 r.).
Dyrektywa 2012/28/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych (Dz.Urz. UE L 299/5 z 27.10.2012 r.).
Dyrektywa  2014/26/UE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  26  lutego  2014  r.  w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz  udzielania  licencji  wieloterytorialnych  dotyczących  praw  do  utworów  muzycznych  do korzystania online na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L 84/72 z 20.03.2014 r.).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r.  zmieniająca  dyrektywę  2010/13/UE  w  sprawie  koordynacji  niektórych  przepisów ustawowych,  wykonawczych  i  administracyjnych  państw  członkowskich  dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) ze względu na zmianę sytuacji na rynku (Dz.Urz. UE L 303/69  z 28.11.2018 r.).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78,  poz. 483 ze zm.).
Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 462).
Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 160).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1359).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1575 ze zm. ).
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 281).
Ustawa  z  dnia  23  czerwca  1973  r.  o  opłatach  w  sprawach  karnych  (t.j.  Dz.U.  z  1983  r.  Nr 49, poz. 223 ze zm.).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320).
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1651 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 75 ze zm.).
Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1914).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2167).
Ustawa  z  dnia  7  kwietnia  1989  r.  –  Prawo  o  stowarzyszeniach  (t.j.  Dz.U.  z  2020  r.,  poz. 2261).
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1192 ze zm.).
Ustawa  z  dnia  26  lipca  1991  r.  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  (t.j.  Dz.U.  z 2020 r., poz. 1426 ze zm.).
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 194).
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 805).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r.,  poz. 1913).
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1231 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1444 ze zm.).
Ustawa  z  dnia  6  czerwca  1997  r.  –  Kodeks  karny  wykonawczy  (t.j.  Dz.U.  z  2021  r.,  poz. 53).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 30 ze zm.).
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2021 r.,  poz. 112).
Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady  (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2120).196 Bibliografia
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2021 r.,  poz. 324).
Ustawa  z  dnia  15  września  2000  r.  –  Kodeks  spółek  handlowych  (t.j.  Dz.U.  z  2020  r.,  poz. 1526 ze zm.).
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1861 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2072).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.).
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.  z 2020 r., poz. 282 ze zm.).
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 257).
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2020 r.,  poz. 755 ze zm.).
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1208 ze zm.).
Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 929).
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1591).
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 154).
Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 210).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 162).
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 121  ze zm.).
Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1293).
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r.,  poz. 85 ze zm.).
Ustawa  z  dnia  9  listopada  2018  r.  o  finansowym  wspieraniu  produkcji  audiowizualnej  (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 198).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 180, poz. 1510 ze zm.).
Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  16  grudnia  2003  r.  w  sprawie  wysokości  oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1473).
Rozporządzenie  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  z  dnia  15  marca  2011  r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej (Dz.U. z 2011 r.  Nr 75, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1800 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 265).
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r.  w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań (Dz.U. 2015 r., poz. 1823).
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 2006 r., sygn. akt K 5/05.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 1968 r., sygn. akt III CZP 70/66.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1971 r., sygn. akt II CR 330/71.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 grudnia 1971 r., sygn. akt I CR 191/71.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 września 1998 r., sygn. akt I CKN 830/97.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2003 r., sygn. akt I CKN 100/01.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 2003 r., sygn. akt II CKN 269/01.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2004 r., sygn. akt II CK 330/03.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2005 r., sygn. akt III CSK 588/04.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2013 r., sygn. akt III SK 42/12.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2016 r., sygn. akt II CSK 282/15.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2006 r., sygn. akt III KK 58/06.
Wyrok  Sądu  Apelacyjnego  w  Warszawie  z  dnia  20  września  2012  r.,  sygn.  akt  VI  ACa 314/12.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2013 r., sygn. akt I ACa 1359/12.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 22 sierpnia 2013 r., sygn. akt I ACa 352/13.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 września 2013, sygn. akt I ACa 406/13.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 lipca 2014 r., sygn. akt III APa 10/13.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 października 2014 r., sygn. akt VI ACa 1845/13.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 maja 2015 r., sygn. akt I ACa 158/15.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 2 czerwca 2015 r., sygn. akt III AUa 753/14.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 listopada 2009 r., sygn. akt I ACz 744/09.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 marca 2008 r., sygn. akt II GSK 428/07.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 maja 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 2059/04.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2008 r., sygn. akt VIII SA/Wa 373/08.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 2253/08.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Arteterapia. Narodziny idei, ewoluc...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Arteterapia i warsztaty edukacji tw...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Arteterapie język wizualny w terapi...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Arteterapia część 1

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Arteterapia część 2

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Rysunek w arteterapiach, twórczości...

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 32.57 zł

Książka artystyczna w arteterapii

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Arteterapia w działaniu. Propozycje...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Arteterapia część 3

66.50 zł 95.00 zł Cena netto: 63.33 zł

Arteterapia. Przygoda i porządek

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Arteterapia. Sacrum i profanum

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Autoarteterapie

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Arteterapia indywidualna część 4

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Arteterapia. Przestrzeń i miejsce

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Autoarteterapia w sytuacjach kryzys...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Najczęściej kupowane