• Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Wydanie 4 zaktualizowane

Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Wydanie 4 zaktualizowane

 • Autor: Elżbieta Jarzęcka-Siwik Bogdan Skwarka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-305-4
 • Data wydania: 2024
 • Liczba stron/format: 484/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 99.00 zł

  89.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 89.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja ma na celu przybliżenie Czytelnikowi szerokiego zakresu kompetencji kontrolnych oraz statusu prawnego Najwyższej Izby Kontroli jako naczelnego organu kontroli państwowej. Kontrola NIK obejmuje szerokie spektrum zagadnień z zakresu działalności naczelnych organów administracji rządowej, działalności samorządu terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych, a także przedsiębiorców. Przedstawione w komentarzu zagadnienia dotyczą statusu prawnego NIK, zasad przygotowania i przeprowadzania kontroli, postępowania w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń, współpracy z innymi organami kontroli, a także pozycji kontrolera jako pracownika NIK.

Książka jest skierowana do wszystkich osób, które z różnych powodów chcą poznać zagadnienia ściśle związane z kontrolą państwową i jej znaczeniem dla funkcjonowania państwa. Przede wszystkim jest ona adresowana do pracowników organów administracji publicznej i przedsiębiorców, a więc podmiotów podlegających kontroli NIK. Będzie ona również cennym źródłem wiedzy dla pracowników NIK oraz uczestników aplikacji kontrolerskich. Skorzystać z niej mogą studenci. Komentarz może być polecany jako podręcznik podstawowy na aplikacji kontrolerskiej oraz do nauczania przedmiotu Kontrola i nadzór w administracji publicznej.

Tym co szczególnie wyróżnia niniejszą publikację od innych opracowań poświęconych tej samej materii, jest przedstawienie przez Autorów propozycji interpretacji przepisów pozwalających na wyeliminowanie wątpliwości pojawiających się w procesie stosowania prawa  w kontekście wielu praktycznych zagadnień i problemów. Zostały one omówione z uwzględnieniem własnych doświadczeń Autorów w długoletniej pracy w NIK, udziale w pracach parlamentarnych nad zmianą ustawy o NIK, poglądów przedstawicieli nauki oraz z powołaniem się na bogate orzecznictwo sądowe.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2024 r.

Spis treści:

Wykaz wybranych skrótów
Słowo wstępne
Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli

Rozdział 1. Zadania i zakres działania Najwyższej Izby Kontroli

Art. 1. [Pozycja ustrojowa NIK]
Art. 2. [Zakres kompetencji NIK]
Art. 2a. [Definicje ustawowe]
Art. 3. [Zakres kontroli]
Art. 4. [Kontrola naczelnych i centralnych organów]
Art. 4a. [Kontrola sprawozdań finansowych Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego]
Art. 5. [Ustawowe kryteria kontroli]
Art. 6. [Inicjowanie kontroli]
Art. 7. [Dokumenty przedkładane Sejmowi]
Art. 7a. [Audyt zewnętrzny]
Art. 7b. [Zlecanie audytu]
Art. 7c. [Przeprowadzanie audytu]
Art. 7d. [Sprawozdanie z audytu]
Art. 8. [Dokumenty przedkładane Prezydentowi i Premierowi]
Art. 9. [Informacje lokalne]
Art. 10. [Publikacja wyników kontroli]
Art. 11. [Wnioski do Trybunału Konstytucyjnego]
Art. 11a. [Wnioski de lege ferenda]
Art. 12. [Współpraca z innymi organami kontroli]
Art. 12a. [Współpraca międzynarodowa]

Rozdział 2. Organizacja Najwyższej Izby Kontroli

Art. 13. [Zakres odpowiedzialności Prezesa NIK]
Art. 14. [Powołanie Prezesa NIK]
Art. 15. [Przysięga Prezesa NIK]
Art. 16. [Kadencja Prezesa NIK]
Art. 17. [Odwołanie Prezesa NIK]
Art. 18. [Immunitet Prezesa NIK]
Art. 18a.
Art. 18b.
Art. 18c.
Art. 18d.
Art. 18e.
Art. 18f.
Art. 18g.
Art. 19. [Apolityczność Prezesa NIK]
Art. 20. [Udział w posiedzeniach Sejmu]
Art. 21. [Status pozostałych członków kierownictwa NIK]
Art. 22. [Kolegium NIK]
Art. 23. [Kompetencje Kolegium NIK]
Art. 24. [Posiedzenia Kolegium NIK]
Art. 24a. [Wynagrodzenie członków Kolegium NIK]
Art. 25. [Jednostki organizacyjne NIK]
Art. 26. [Budżet NIK]

Rozdział 3. Postępowanie dowodowe i postępowanie odwoławcze

Art. 27. [Podstawy prawne postępowania kontrolnego]
Art. 28. [Cel postępowania i przygotowanie kontroli]
Art. 28a. [Program kontroli i tematyka kontroli]
Art. 29. [Uprawnienia i obowiązki stron]
Art. 30. [Upoważnienie do kontroli]
Art. 31. [Wyłączenie kontrolera]
Art. 32. [Miejsce i czas kontroli]
Art. 33. [Uprawnienia kontrolera]
Art. 34. [Koszty kontroli]
Art. 35  [Katalog dowodów]
Art. 35a. [Akta kontroli]
Art. 35b. [Protokół z czynności dowodowych]
Art. 35c. [Sprostowanie oczywistej omyłki]
Art. 36.  [Zabezpieczenie materiałów dowodowych]
Art. 37. [Dokumenty]
Art. 38. [Pobranie rzeczy]
Art. 39. [Oględziny]
Art. 40. [Wyjaśnienia]
Art. 41. [Oświadczenia]
Art. 42. [Wezwanie świadka]
Art. 43. [Bezwzględne zakazy dowodowe]
Art. 44. [Względne zakazy dowodowe]
Art. 45. [Prawo odmowy zeznań]
Art. 46. [Pouczenie świadka o odpowiedzialności]
Art. 47. [Dokumentowanie zeznań świadka]
Art. 48. [Niestawiennictwo świadka, kara pieniężna]
Art. 49. [Biegły i specjalista]
Art. 49a. [Opinia Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej]
Art. 50. [Zwrot kosztów i wynagrodzenie biegłego oraz specjalisty]
Art. 51. [Sygnalizacja niebezpieczeństwa]
Art. 52. [Narada]
Art. 53. [Wystąpienie pokontrolne]
Art. 54. [Prawo zgłoszenia zastrzeżeń]
Art. 55. [Cofnięcie zastrzeżeń]
Art. 56. [Przekazanie zastrzeżeń komisji rozstrzygającej]
Art. 57. [Przekazanie zastrzeżeń Kolegium NIK]
Art. 58. [Członkowie komisji rozstrzygającej]
Art. 59. [Zespoły orzekające]
Art. 60. [Niezależność członków komisji rozstrzygającej]
Art. 61. [Jawność posiedzeń]
Art. 61a. [Posiedzenia zespołu orzekającego komisji rozstrzygającej]
Art. 61b. [Jednolity tekst wystąpienia pokontrolnego]
Art. 62. [Obowiązki informacyjne podmiotu kontrolowanego]
Art. 62a. [Powiadomienie o wynikach kontroli]
Art. 63. [Zawiadomienie o czynach karalnych]
Art. 64. [Informacje o wynikach kontroli]
Art. 64a. [Zażalenia]
Art. 64b. [Terminy]
Art. 65. [Upoważnienie do wydania zarządzenia w sprawie postępowania kontrolnego]

Rozdział 4. Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli

Art. 66. [Pracownicy NIK]
Art. 66a. [Korpus kontrolerski]
Art. 67. [Kwalifikacje kontrolerów – wymagania ustawowe]
Art. 68. [Mianowanie]
Art. 68a. [Przeniesienie ze służby cywilnej]
Art. 69.  [Pracownicy biur]
Art. 69a. [Nabór na stanowiska kontrolerskie]
Art. 69b. [Ogłoszenie o naborze]
Art. 69c. [Informacja o wyniku naboru]
Art. 69d. [Uprawnienie do wydania zarządzeń w sprawie naboru]
Art. 69e. [Konkurs na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów]
Art. 69f. [Przebieg konkursu]
Art. 69g. [Uprawnienie do wydania zarządzenia w sprawie konkursu]
Art. 70. [Przyrzeczenie i akt mianowania]
Art. 71. [Obowiązki kontrolerów]
Art. 72. [Polecenie służbowe]
Art. 73. [Tajemnica kontrolerska]
Art. 74. [Neutralność polityczna kontrolerów]
Art. 75. [Dodatkowe zajęcia]
Art. 76. [Ocena kwalifikacyjna]
Art. 76a. [Odwołanie od negatywnej oceny]
Art. 76b. [Skarga do sądu administracyjnego]
Art. 77. [Przeniesienie służbowe]
Art. 77a. [uchylony]
Art. 78. [Delegacja służbowa]
Art. 79. [Dodatkowy urlop wypoczynkowy]
Art. 80. [Urlop dla poratowania zdrowia]
Art. 81. [Dodatek stażowy]
Art. 82. [Nagrody jubileuszowe]
Art. 83. [Odprawa emerytalna]
Art. 84. [Dodatkowe wynagrodzenie roczne]
Art. 85. [Czas pracy]
Art. 86. [Związki zawodowe]
Art. 87. [Zakaz uczestnictwa w strajku]
Art. 88. [Immunitet kontrolerów]
Art. 89. [uchylony]
Art. 90. [uchylony]
Art. 91. [Zawieszenie w obowiązkach służbowych]
Art. 91a. [Wygaśnięcie stosunku pracy]
Art. 92. [Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia]
Art. 93. [Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem]
Art. 94. [Inny tryb rozwiązania stosunku pracy]
Art. 95. [Zwolnienie z obowiązków służbowych w okresie wypowiedzenia]
Art. 96. [Prawo do sądu]
Art. 97. [Uprawnienie do wydania zarządzenia w sprawie wynagrodzenia]

Rozdział 5. Odpowiedzialność dyscyplinarna mianowanych kontrolerów


Art. 97a. [Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej]
Art. 97b. [Kara za przewinienia mniejszej wagi]
Art. 97c. [Wyznaczenie rzecznika dyscyplinarnego]
Art. 97d. [Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego]
Art. 97e. [Wniosek o ukaranie]
Art. 97f. [Zawieszenie postępowania dyscyplinarnego]
Art. 97g. [Zespoły orzekające]
Art. 97h. [Przebieg rozprawy]
Art. 97i. [Orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej]
Art. 97j. [Ogłoszenie orzeczenia]
Art. 97k. [Uzasadnienie orzeczenia]
Art. 97l. [Odwołanie od orzeczenia]
Art. 97m. [Umorzenie postępowania odwoławczego]
Art. 97n. [Rozprawa przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną]
Art. 97o. [Zatarcie ukarania]
Art. 97p. [Odesłanie do k.p.k.]
Art. 97q. [Uprawnienie do wydania zarządzenia w sprawie składu komisji]

Rozdział 6. Przepisy karne

Art. 98. [Utrudnianie kontroli]

Bibliografia

Elżbieta Jarzęcka-Siwik
Doradca prawny w Departamencie Prawnym i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli. Jest doktorem nauk prawnych; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny OIRP w Warszawie, Współautorka komentarzy do ustawy o NIK oraz wielu publikacji naukowych dotyczących kontroli państwowej.

Książki tego autora

Bogdan Skwarka
dr nauk prawnych, od 15 lat pracownik NIK, jest dyrektorem Departamentu Administracji Publicznej. W przeszłości był pracownikiem naukowym PAN, przez 6 lat dyrektorem Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu a następnie Szefem Kancelarii Senatu. Brał udział w pracach legislacyjnych dotyczących zmiany ustawy o NIK w czasie V i VI kadencji Sejmu RP.

Książki tego autora

Barczak-Oplustil A., Bogdan G., Ćwiąkalski Z., Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., Majewski J.,
Raglewski J., Rodzynkiewicz M., Szewczyk M., Wróbel W., Zoll A., Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117–277 k.k., Kraków 2006.
Bigos M., Niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji, „Kontrola Państwowa” 2022, nr 5.
Bogdalski P., Tajemnica przedsiębiorstwa – zagadnienia konstrukcyjne, „Monitor Prawniczy” 1997, nr 6.
Bolikowska D., Robaczyński W., Najwyższa Izba Kontroli: tradycja i współczesność, Warszawa 2014.
Buczyński G., Standardy kontroli Najwyższej Izby Kontroli, „Kontrola Państwowa” 2002, nr 5.
Celeda R., Chmielek-Łubińska E., Florek L., Goździewicz G., Hintz A., Kijowski A., Pisarczyk Ł., Skoczyński J., Wagner B., Zieliński T., Kodeks pracy. Komentarz, LEX 2009.
Chotkowska B., Jarzecka-Siwik E., Sądowoadministracyjna kontrola decyzji zatwierdzającej negatywną ocenę kwalifikacyjną mianowanego kontrolera. Glosa częściowo aprobująca do wyroku WSA w Warszawie, „Kontrola Państwowa” 2017, nr 6.
Dawidowicz W., Zagadnienia ustroju administracji państwowej w Polsce, Warszawa 1970.
Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza, część ogólna, Warszawa 1999.
Doda Z., Węzłowe problemy postępowania kontrolnego w świetle ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, „Kontrola Państwowa” 1995, nr 5.
Drobny W., Mazuryk M., Zuzankiewicz P., Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, Warszawa 2010.
Dubisz S. (red), Uniwersalny słownik języka polskiego, Tom IV, Warszawa 2003.
Dubrownik A., Rygory selekcyjne i nabór do służby cywilnej w świetle ustawy z 2008 r., „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2009, nr 8.
Dziwisz S., Odpowiedzialność karna biegłego powołanego w toku kontroli, „Kontrola Państwowa” 2021, nr 3.
Dziwisz S., Możliwość oddziaływania NIK na jakość prawa, „Kontrola Państwowa” 2020, nr 2.
Dziwisz S., Jędrzejczyk M., Kontrola wspólna i pod kierownictwem NIK, „Kontrola Państwowa” 2021, nr 6.
Dziwisz S., Naruszenie dóbr osobistych kierownika jednostki kontrolowanej - glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, „Kontrola Państwowa” 2023, nr 3.
Fischer B., Izdebski K., Jabłoński M., Jarzęcka-Siwik E., Piskorz-Ryń A. (red.), Sakowska-Baryła M. (red.), Wilbrandt-Gotowicz M., Wygoda K., Wyporska-Frankiewicz J., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa, 2023.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, zarys wykładu, część 2, Warszawa 1998.
Garlicki L., Przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), „Państwo i Prawo” 2001, nr 10.
Graczyk M., Frączkiewicz M., Ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (cz. IX), „Gazeta Prawna” z 27 listopada 2013 r., nr 229.
Granat M., Zakres uprawnień Najwyższej Izby Kontroli (na przykładzie KGHM), Ekspertyzy i Opinie Prawne, Biuletyn, Wydawnictwo Sejmowe 4(49) 02.
Grzegorczyk T., Immunitet karnoprocesowy funkcjonariuszy NIK, „Kontrola Państwowa” 1996, nr 3.
Grzegorczyk T., K.P.K. Komentarz, Warszawa 2008.
Grzelak A., Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją ewentualnego poddania spółdzielni kontroli NIK oraz możliwości odpłatnego zlecania takiej kontroli, z dnia 28 czerwca 2006 r., nr BAS-WAPiL-1381/06 Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, niepublikowana.
Gubała M., Przykład prawa do inspiracji ustawodawczej, „Kontrola Państwowa” 2016, nr 1.
Hauser R., Dodatkowe elementy wyroku, „Rzeczpospolita” z 22 marca 2004 r.
Iserzon E., Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje, Warszawa 1968.
Iwulski J., Sanetra W., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2013.
Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1999.
Jagielski J., Z problematyki procedur kontrolnych, „Kontrola Państwowa” 2002, nr 2.
Jagielski J., Rączka K., Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Warszawa 2001.
Jagielski J., Kryterium legalności w kontroli administracji publicznej, „Kontrola Państwowa” 2003, nr 1.
Jachimowicz M., Przestępstwo zakłócania kontroli (art. 225 k.k.), „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 7–8.
Jarzęcka-Siwik E., Stosowanie środków dowodowych w postępowaniu kontrolnym Najwyższej Izby Kontroli, „Kontrola Państwowa” 1996, nr 4.
Jarzęcka-Siwik E., Tajemnica ustawowo chroniona część I, „Kontrola Państwowa” 1998, nr 3.
Jarzęcka-Siwik E., Tajemnica ustawowo chroniona część II, „Kontrola Państwowa” 1998, nr 4.
Jarzęcka-Siwik E., Nowy system ochrony tajemnicy państwowej i służbowej (Wybrane zagadnienia), „Kontrola Państwowa” 1999, nr 6.
Jarzęcka-Siwik E., Zawiadomienie o przestępstwie i uprawnienia NIK w postępowaniu karnym, „Kontrola Państwowa” 1998, nr 6.
Jarzęcka-Siwik E., Liszcz T., Niezgódka-Medkowa M., Robaczyński W., Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Warszawa 2000.
Jarzęcka-Siwik E., Jawność warunkiem skutecznego i etycznego działania administracji, „Kontrola Państwowa” 2005, nr 1, numer specjalny.
Jarzęcka-Siwik E., Prawne instrumenty zapobiegania korupcji, „Kontrola Państwowa” 2006, nr 2.
Jarzęcka-Siwik E., Etyka zawodowa kontrolerów NIK, „Kontrola Państwowa” 2006, nr 4–5.
Jarzęcka-Siwik E., Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę inspekcji i kontroli, [w:] A. Piskorz-Ryń (red.), Jawność i jej ograniczenia. Dostęp i wykorzystanie. Tom V,  Warszawa 2015.
Jarzęcka-Siwik E., Procedura uchylania immunitetu kontrolerskiego przez Kolegium NIK, „Kontrola Państwowa” 2016, nr 2.
Jarzęcka-Siwik E., Proksa M., Przygotowanie i przeprowadzanie kontroli doraźnych przez Najwyższą Izbę Kontroli, „Kontrola Państwowa” 2016, nr 5.
Jarzęcka-Siwik E., Skwarka B., Nowelizacja ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, „Kontrola Państwowa” 2010, nr 1.
Jarzęcka-Siwik E., Skwarka B., Postępowanie kontrolne NIK po nowelizacji, „Kontrola Państwowa” 2012, nr 4.
Jarzęcka-Siwik E., Skwarka B, Przetwarzanie danych osobowych – wybrane problemy postępowania kontrolnego NIK, Kontrola Państwowa 2012, nr 6.
Jarzęcka-Siwik E., Skwarka B. Dopuszczalność zaskarżania wyników kontroli – możliwość weryfikacji ustaleń pokontrolnych, „Kontrola Państwowa” 2013, nr 4.
Jarzęcka-Siwik E., Skwarka B., Rozpatrywanie zastrzeżeń w praktyce, „Kontrola Państwowa” 2013, nr 5.
Jarzęcka-Siwik E., Skwarka B., Odpowiedzialność dyscyplinarna mianowanych kontrolerów NIK, „Kontrola Państwowa” 2014, nr 4.
Jarzęcka-Siwik E., Okresowa ocena kwalifikacyjna mianowanego kontrolera NIK, „Kontrola Państwowa” 2015, nr 1.
Jarzęcka-Siwik E. (red.), Berek M., Skwarka B., Wrona Z., Najwyższa Izba Kontroli i prawne aspekty funkcjonowania kontroli państwowej, Warszawa 2018.
Jarzecka-Siwik E., Charakter skierowania kontrolera na badania lekarskie. Glosa aprobująca do postanowienia NSA, „Kontrola Państwowa” 2017, nr 4.
Jarzecka-Siwik E., Instytucja skarg, wniosków i petycji w praktyce kontrolnej Najwyższej Izby Kontroli, [w:] M. Błachucki (red. nauk.), G. Sibiga (red. nauk.), Skargi wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej, Wrocław 2017.
Jarzęcka-Siwik E., Uprawnienia kontrolne NIK wobec przedsiębiorców, „Kontrola Państwowa” 2018, nr 4.
Jarzęcka-Siwik E., Serlikowska A., Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – prawo i praktyka kontrolna NIK, „Kontrola Państwowa” 2019, nr 5.
Jarzęcka-Siwik E., Przetwarzanie danych osobowych przedsiębiorców – postępowanie kontrolne NIK, Kontrola Państwowa 2020, nr 5.
Jarzęcka-Siwik E., Podstawowe konsekwencje prawne naruszenia zasady bezstronności w kontrolach NIK, „Kontrola Państwowa” 2021, nr 1.
Jarzęcka-Siwik E., Wdrożenie procedury ochrony sygnalistów – wyzwania dla NIK, „Kontrola Państwowa” 2021, nr 2.
Jarzęcka-Siwik E., Wykorzystanie wiedzy eksperckiej w kontrolach NIK, „Kontrola Państwowa” 2022, nr 5.
Jarzęcka-Siwik E., Wybrane problemy odpowiedzialności dyscyplinarnej mianowanego kontrolera NIK, „Kontrola Państwowa” 2023, nr 6.
Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz. Tom I, Kraków 2006.
Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz, Komentarz do art. 5 kodeksu pracy, LEX/el 2010.
Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002.
Jędrzejczyk M., Dziwisz S., Istota tajemnicy kontrolerskiej, „Kontrola Państwowa” 2021, nr 4.
Jończyk J., Prawo pracy, Warszawa 1995.
Kabat A., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Kraków 2005.
Kaczyński L., Glosa do wyroku TK z 17 listopada 1998 r., sygn. 42/97, „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 4.
Katner W.J., Sytuacja prawna podmiotów podlegających kontroli Najwyższej Izby Kontroli, „Kontrola Państwowa” 2002, nr 3.
Kosikowski C., Ekspertyza prawna na temat podmiotów podległych kontroli Najwyższej Izby Kontroli, „Kontrola Państwowa” 2002.
Kotłowska-Rudnik J., Czy kserokopia jest dokumentem wiarygodnym?, „Gazeta Prawna” z 27 lutego–4 marca 1996 r., nr 9.
Kowalski D., Zakaz reformationis in peius w postępowaniu przed komisją rozstrzygającą, „Kontrola Państwowa” 2017, nr 3.
Krawczyk M., OLAF w systemie kontroli Unii Europejskiej, „Kontrola Państwowa” 2021, nr 6.
Krawczyk R., Odmowa udziału w szkoleniu w czasie pracy może być przyczyną zwolnienia, „Gazeta prawna” z 10 czerwca 2010 r.
Kwiatkowski K., Aktualizacja kodeksu etyki kontrolerów,  https://ungc.org.pl/wpcontent/uploads/2016/12/Kwiatkowski.pdf (dostęp: 12.12.2023).
Leksykon finansowy, J. Głuchowski (red.), Warszawa 2001.
Lewiński J., Przestępstwo czy wykroczenie, „Rzeczpospolita” z 31 maja 2004 r.
Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2007.
Liszcz T., Odpowiedzialność dyscyplinarna mianowanych pracowników Najwyższej Izby Kontroli, „Kontrola Państwowa” 1996, nr 2.
Łaszczyca G., Martysz A., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1–103, LEX 2010.
Marek A., Kodeks karny. Komentarz, LEX 2007.
Mazur J., Międzynarodowe zasady kontroli finansów publicznych a tworzenie najwyższego organu kontroli, „Kontrola Państwowa” 1998, nr 1.
Mazur J., Wnioski de lege ferenda formułowane przez NIK, „Kontrola Państwowa” 2016, nr 1.
Mazurczak-Jasińska E., Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania, Warszawa 2010.
Miodek J., Ekspertyza na temat interpretacji pojęć: kryterium, legalności, gospodarności i rzetelności, zawartych w art. 203 Konstytucji i w art. 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, „Kontrola Państwowa” 2002, nr 4, numer specjalny.
Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2006.
Murat L., Gospodarność jako kryterium kontroli, „Kontrola Państwowa” 2019, nr 6.
Murat L., Rzetelność jako prawne i pozaprawne kryterium kontroli, „Kontrola Państwowa” 2014, nr 4.
Murat L., Aktywizm Najwyższej Izby Kontroli, „Państwo i Prawo” 2020, nr 4.
Niezgódka-Medek M., Wpływ nowej konstytucji na regulację prawną dotyczącą Najwyższej Izby Kontroli, „Kontrola Państwowa” 1997, nr 5.
Niezgódka-Medek M., W sprawie zasady dwuinstancyjności w postępowaniu kontrolnym (Polemika), „Kontrola Państwowa” 2003, nr 4.
Nowak-Far A., Czy ustawa – Prawo przedsiębiorców ogranicza kompetencje kontrolne NIK, „Kon-trola Państwowa” 2019, nr 2.
Nowińska E., [w:] K. Szczepanowska-Kozłowska, E. Nowińska, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2022.
Pazdan M., [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, tom I, Warszawa 2002.
Padrak R., Postępowanie odwoławcze w postępowaniu kontrolnym Najwyższej Izby Kontroli (część I),  „Kontrola Państwowa” 2002, nr 5.
Padrak R., Postępowanie kontrolne NIK. Komentarz, Wrocław 2012.
Padrak R., Miejsce wykonywania pracy mianowanego kontrolera, „Kontrola Państwowa” 2020, nr 2.
Padrak R., Podstawy prawne kontroli u przedsiębiorców, „Kontrola Państwowa” 2018, nr 4.
Pawelec S., Wadliwość opinii biegłego w procesie karnym jako pochodna błędów zawartych w postanowieniu o jej dopuszczeniu, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 4.
Piskorz Ryń A., Wyporska-Frankiewicz J., Jarzęcka-Siwik E., Dostęp do informacji publicznej na wniosek w praktyce jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2019.
Radziewicz P., Opinia prawna na temat procedury rozpatrywania przez komisję sejmową Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli z 22 lipca 2004 r., Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu, Warszawa, 2004.
Robaczyński W., Wybrane zagadnienia postępowania odwoławczego w Najwyższej Izbie Kontroli (Głos w dyskusji na marginesie artykułu R. Padraka), „Kontrola Państwowa” 2003, nr 1.
Robaczyński W., Szczegółowe zasady przeprowadzania i dokumentowania wybranych czynności dowodowych w postępowaniu kontrolnym, „Biuletyn Informacyjny NIK” 1996, nr 6.
Robaczyński W., Wybrane zagadnienia postępowania dowodowego NIK – znowelizowana ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli, „Kontrola Państwowa” 2013, nr 3.
Rybczyński W., Osoba odpowiedzialna a sprawca, „Kontrola Państwowa” 2017, nr 2.
Róg Ł., Prawo do obrony mianowanych kontrolerów, „Kontrola Państwowa” 2017, nr 1.
Róg Ł., Zasada adekwatności kary, „Kontrola Państwowa” 2023, nr 2.
Roszewska K., Wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy, Warszawa 1999.
Rycak M.B., Wymiar i rozkład czasu pracy, Warszawa 2008.
Safian M., Rola Najwyższej Izby kontroli w zakresie stanowienia prawa, „Kontrola Państwowa” 2004, nr 2.
Sawuła R., Stosowanie art. 152 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zagadnienie wybrane, Państwo i Prawo z 2004, nr 8.
Skrzydło W., Komentarz do art. 105 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, LEX 2013.
Skwarka B., OLAF w świetle przepisów wspólnotowych, „Kontrola Państwowa” 2004, nr 2.
Skwarka B., Kobierska M., Łubian D., Zielecki D., Wpływ kontroli NIK na administracje publiczną, „Kontrola Państwowa” 2019, nr 1.
Smoktunowicz E. (red), Wielka encyklopedia prawa, Białystok–Warszawa 2000.
Słownik języka polskiego, Warszawa 2008.
Sokolewicz W., Komentarz do art.202, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 2003.
Stachowski M., Pojęcie specjalisty w procesie karnym, www.prawnakancelaria.eu/teksty/kpk/specjalistawprocesiekranym (dostęp: 7.12.2023).
Stahl M., Ekspertyza w sprawie podmiotów podlegających kontroli Najwyższej Izby Kontroli, „Kontrola Państwowa” 2002, nr 3.
Sułkowska B., Przegląd partnerski w Najwyższej Izbie Kontroli, „Kontrola Państwowa” 2007, nr 3.
Sylwestrzak A., Najwyższa Izba Kontroli – studium prawnoustrojowe, Warszawa 2006.
Sylwestrzak A., Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 1997.
Sylwestrzak A. Kontrola administracji publicznej w III Rzeczypospolitej Polskiej, Gdańsk 2004.
Szymanek J. O kontroli państwowej- teoretycznie, „Kontrola Państwowa” 2006, nr 5.
Szmyta A., Opinia na temat zakresu uprawnień kontrolnych NIK związku z przypadkiem KGHM Polska Miedź SA, co do możliwości kontroli tej spółki, Ekspertyzy i Opinie Prawne, Biuletyn, Wydawnictwo Sejmowe nr 4(49) z 2002.
Szustakiewicz P., Postępowanie kontrolne przed Najwyższą Izbą Kontroli po nowelizacji ustawy o NIK, „Zamówienia Publiczne Doradca” 2011, nr 1.
Szwaja J., Ostatnie nowelizacje ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Cz. I, „Monitor Prawniczy” 2002, nr 24.
Trojanowski A., Powiadomienie o ocenach, uwagach i wnioskach NIK, „Kontrola Państwowa” 2011, nr 4.
Trojanowski A., Uwagi w wystąpieniu pokontrolnym NIK, „Kontrola Państwowa” 2023, nr 2.
Wagner B. (red.), Kodeks pracy, Oficyna, Łódź 2010.
Winczorek P., Opinia w sprawie interpretacji art. 203 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. w związku z art. 2 ustawy z 23 grudnia 1994 r. (ze zmianami) o Najwyższej Izbie Kontroli, „Kontrola Państwowa” 2002, nr 3.
Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1988.
Wyporska-Frankiewicz J., Jarzęcka-Siwik E., Berek M., Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego, Warszawa 2020.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane