• Komentarz do Konstytucji RP art. 87, 88, 89, 90, 91

Komentarz do Konstytucji RP art. 87, 88, 89, 90, 91

 • Autor: Andrzej Bałaban
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-77-9
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 138/128 x 194 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 43.00 zł

  38.70 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 38.70 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W prezentowanym tomie przedstawiono komentarz do art. 87–91 Konstytucji RP. Polska koncepcja konstytucyjnego unormowania systemu źródeł prawa jest nowatorska i może być wzorcem dla współczesnych konstytucji demokratycznych, jako nowa, obligatoryjna „materia konstytucyjna”. Szczególnie wartościowa w Konstytucji jest zasada z art. 9 przestrzegania wszystkich form prawa międzynarodowego (a zwłaszcza unijnego), mającego ponadpaństwową wartość, jako nienaruszalna gwarancja przestrzegania standardów demokracji. Gwarancją krajową są nowe, daleko idące uprawnienia prawodawcze samorządu terytorialnego, promujące wspólnoty samorządowe, jako zabezpieczenie przed biurokratyczną i polityczną centralizacją państwa.

Partner wydania: 

W serii polecamy:


Spis treści:

Wykaz skrótów
Komentowane przepisy Konstytucji RP

Artykuł 87

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Pojęcie źródeł prawa w rozdziale III Konstytucji RP
4. Zamknięty katalog źródeł prawa w art. 87 Konstytucji RP
5. Akty powszechnie obowiązujące w art. 87 Konstytucji RP
6. Hierarchia aktów normatywnych w art. 87 Konstytucji RP
7. Miejsce innych aktów normatywnych w systemie źródeł prawa
8. Prawo miejscowe jako akty powszechnie obowiązujące

Artykuł 88

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Geneza i ogólne zasady jawności prawa
4. Ogłoszenie aktów normatywnych jako warunek ich wejścia w życie
5. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych
6. Ogłaszanie umów międzynarodowych
 
Artykuł 89
 
1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Ustawowa zgoda na ratyfikację umowy międzynarodowej
4. Wybór trybu ratyfikacji
5. Prezes Rady Ministrów jako organ powiadamiający Sejm o wyborze trybu ratyfikacji
6. Ustawa o umowach międzynarodowych (art. 89 ust. 3)
 
Artykuł 90

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Współczesne pojęcie suwerenności państwowej
4. Istota i granice przekazania kompetencji państwowych
5. Procedury przekazania kompetencji (art. 90 ust. 2 i 3)
6. Procedura regulująca drogę ustawowej zgody na przekazanie kompetencji (art. 90 ust. 2)
7. Zgoda na przekazanie kompetencji w drodze referendum (art. 90 ust. 3)
 
Artykuł 91

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Charakter prawny ratyfikowanej umowy międzynarodowej w świetle art. 91 ust. 1 Konstytucji RP (art. 91 ust. 1)
4. Charakter prawny umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie (art. 91 ust. 2)
5. Prawo stanowione przez organizację międzynarodową i jego obowiązywanie w Polsce (art. 91 ust. 3)

Bibliografia opracowań naukowych

Andrzej Bałaban
Prof. zw. dr hab. Konstytucjonalista, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor blisko 300 publikacji naukowych. Odbywał liczne staże naukowe i wykłady w USA, Niemczech, we Francji, Włoszech, w Szwecji, na Litwie i Ukrainie w czasie pobytów i konferencji naukowych. Pełnił funkcje Rektora i Prorektora PWSZ w Gorzowie Wlk. oraz Prorektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

Książki tego autora

Bibliografia  opracowań naukowych

Bałaban A. (red.), Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, Zakamycze, Kraków 2002.
Bałaban A., Akty wewnętrznie obowiązujące, [w:] Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, A. Szmyt (red.), Warszawa 2005.
Bałaban A., Appropration of Compences by using National Legal Terms. Constituzione, Economia, Globalizazione. Neapol 2013.
Bałaban  A.,  Co  można  wytknąć  wytycznym  ustawowym.  Rzeczpospolita  z 14 lutego 2002, s. C 4.
Bałaban A., Instytucja rozporządzenia w świetle postanowień Konstytucji PRL i praktyki, Państwo i Prawo 1975, nr 3.  
Bałaban A., Polskie problemy ustrojowe, Zakamycze, Kraków 2003.  
Bałaban A., Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.
Bałaban A., Ustawa a pewność prawa, [w:] Ustawy incydentalne w polskim porządku prawnym, M. Granat (red.), Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2013.
Bałaban  A.,  Ustawa  o  tworzeniu  prawa,  [w:]  W  służbie  dobru  wspólnemu. Księga pamiątkowa prof. J. Trzcińskiego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012.
Bałaban A., Uwagi o charakterze prawnym zasad prawidłowej legislacji, [w:] Minikomentarz dla Maksiprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, (red.) M. Zubik, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017.
Bałaban A., Paradygm of Postcomunistic Constitution, 5-th International Multidisciplinary Conference. Albena 2018.
Bałaban  A.,  Prawo  miejscowe  samorządu  terytorialnego  w  systemie  źródeł prawa, [w:] Samodzielność ustrojowa samorządu terytorialnego w Polsce, K. Skotnicki (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.
Bałaban A., Unijne środki ochrony jednostek i podmiotów gospodarczych, [w:] Konstytucjonalizm  polski,  A.  Gajda,  K.  Grajewski,  A.  Rytel,  P.  Uziębło,  M. Wiszowaty (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020.
Banaszak  B.,  Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Komentarz,  C.H.  Beck, Warszawa 2009.
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, C.H. Beck, Warszawa 2008.
Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Lexis-Nexis, Warszawa 2012.
Bień-Kacała A., Źródła prawa wewnętrznie obowiązującego w Konstytucji RP z 1997, Toruń 2013.
Bosek L., Bezprawie legislacyjne, LexisNexis, Warszawa 2007.
Brodecki  Z.,  Prawo  europejskiej  integracji,  Wydawnictwo  Prawnicze  PWN, Warszawa 2001.
Bryk  A.,  Konstytucjonalizm.  Od  czasów  starożytnego  Izraela  do  liberalnego konstytucjonalizmu amerykańskiego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013.
Cała-Wacinkiewicz  E.,  Fragmentacja  prawa  międzynarodowego,  C.H.  Beck, Warszawa 2018.
Capik B., Łazowski A., Komentarz do Konstytucji, (red.) M. Safjan, L. Bosek, Tom II, C.H. Beck, Warszawa 2016.
Ciapała J., Prezydent w systemie ustrojowym Polski, Warszawa 1999.
Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe, C.H. Beck, Warszawa 2004.
Dąbek D., Prawo miejscowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
Działocha K., Konstytucyjne cechy ustawy, [w:] Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, J. Trzciński (red.), Warszawa 1994.  
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
Góralczyk W., Prawo międzynarodowe publiczne, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2001.
Górecki D., Polskie prawo konstytucyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
Granat M., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2021.
Grzybowski M. (red.), Prawo konstytucyjne, Temida, Białystok 2008.
Gutowski M., Kardas P., Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, C.H. Beck, Warszawa 2017.
Hauser A., Prawo jednostki do sądu europejskiego, C.H. Beck, Warszawa 2017.
Izdebski H., Fundamenty współczesnych państw, LexisNexis, Warszawa 2007.
Jabłońska-Bonca J., Wprowadzenie do prawa, LexisNexis. Warszawa 2004.
Jabłońska-Bonca J., Wstęp do nauk prawnych, Poznań 1994.
Jaskiernia J., Wielka, duża i mała ratyfikacja – typy procedur wyrażania zgody na ratyfikację przez Prezydenta umowy międzynarodowej w świetle Konstytucji RP, [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej, M. Laskowska (red.), Warszawa 2009.
Karpiuk M. (red.), Akty normatywne i administracyjne, Difin, Warszawa 2009.
Kenig-Witkowska M. (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej. C.H. Beck, Warszawa 2011.
Kustra A., Przepisy i normy integracyjne w konstytucjach wybranych państw członkowskich, Toruń 2009.
Kustra E., Wstęp do nauk o państwie i prawie, Toruń 1997.
Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, PWN, Warszawa 1979.
Leszczyński L., Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
Leszczyński P., Regulacja stosunków między państwem a nierzymskokatolickimi Kościołami i związkami wyznaniowymi określona w art. 25 ust. 5 Konstytucji, Gorzów Wielkopolski 2012.
Ludwikowski  R.,  Prawo  konstytucyjne  porównawcze,  Dom  Organizatora, Toruń 2000.
Małajny R.M., Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, C.H. Beck, Warszawa 2013.  
Malinowski A. (red.), Zarys metodyki pracy legislatora, Warszawa 2008.
Masternak-Kubiak M., Konstytucyjnoprawne podstawy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Przegląd Sejmowy 2003, nr 5.
Masternak-Kubiak  M.,  Umowa  międzynarodowa  w  prawie  konstytucyjnym, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1997.
Michałkiewicz-Kądziela E., Prawo do tożsamości człowieka w prawie polskim i międzynarodowym, C.H. Beck, Warszawa 2020.
Mik C., Jus Cogens in Contemporary International Law, Polish Yearbook of International Law 2013, vol. 33.
Milczarek E., Prywatność w internecie, C.H. Beck, Warszawa 2020.
Nowacki J., Tabor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Zakamycze 2002.
Opałek K., Wróblewski J., Zagadnienia teorii prawa, PWN, Warszawa 1969.
Piotrowski R., Spór o model tworzenia prawa, PWN, Warszawa 1988.
Ross A., On Law and Justice, London 1958.  
Rot H., Elementy teorii prawa, Wrocław 1994.
Rozmaryn S., Konstytucja jako ustawa zasadnicza, Warszawa 1967.  
Rozmaryn S., Ustawa w PRL, PWN, Warszawa 1964.
Safjan M., Bosek L., Konstytucja RP. Komentarz, tom II, C.H. Beck, Warszawa 2016.
Sarnecki P. (red.), Prawo konstytucyjne RP, C.H. Beck, Warszawa 2011.
Sozański J., Ogólne zasady prawa a wartości Unii Europejskiej, Toruń 2012.
Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, C.H. Beck, Warszawa 2003.
Taborowski M., Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Tuleja P., Stosowanie Konstytucji w świetle zasady jej nadrzędności, Zakamycze 2003.
Uziębło P., Kompetencje prawotwórcze organów administracji publicznej, [w:] Zarys legislacji administracyjnej, W. Bajkowski (red.), Wrocław 2010.
Wacinkiewicz D., Zaspokajanie potrzeb wspólnot samorządowych, C.H. Beck,
Warszawa 2016. Wiącek M., Źródła prawa, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, M. Safjan, L. Bosek (red.), C.H. Beck, Warszawa 2016.
Wieciech T., Konwenanse konstytucyjne, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011.
Wierzbowski M. (red.), Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Wojtyczek  J.,  Przekazywanie  kompetencji  organizacjom  międzynarodowym. Wybrane zagadnienia, Kraków 2007.
Wróblewski J., Zasady tworzenia prawa, PWN, Warszawa 1989.
Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.  
Wronkowska S., Komentarz do zasad techniki prawodawczej (współautorstwo M. Zieliński), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004.
Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005.
Zalasiński T., Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008.
Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, LexisNexis, Warszawa 2002.  
Ziembiński Z., Wartości konstytucyjne, PWN, Warszawa 1972.
Zimmerman J., Dobosz P., Źródła prawa administracyjnego, Zakamycze 2005.
Zirk-Sadowski M., Wprowadzenie do filozofii prawa, Zakamycze 2000.
Zubik  M.,  Konstytucja  RP  w  tezach  orzeczniczych  TK  i  wybranych  sądów,  C.H. Beck, Warszawa 2008.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane