• Komentarz do Konstytucji RP art. 61, 62

Komentarz do Konstytucji RP art. 61, 62

 • Autor: Marek Chmaj
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-811-4
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 214/128 x 194 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 54.00 zł

  48.60 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 48.60 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Tom zawiera obszerny, kompleksowy komentarz do dwóch przepisów Konstytucji dotyczących praw politycznych. Art. 61 dotyczy obywatelskiego prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, a także innych podmiotów, w zakresie w jakim wykonują one zadania władzy publicznej. Natomiast art. 62 określa krąg osób, którym przysługuje czynne prawo wyborcze oraz prawo udziału w referendum.

Partner wydania:  

W serii polecamy:


Spis treści:

Wykaz skrótów
Komentowane przepisy Konstytucji RP

Artykuł 61

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Prawo do informacji publicznej w dokumentach i umowach międzynarodowych
4. Geneza prawa do uzyskiwania informacji publicznej w Polsce
5. Kontekst ogólnokonstytucyjny
6. Odesłanie z art. 61 ust. 4
7. Pojęcie informacji publicznej
8. Uzyskiwanie informacji jako prawo obywatela
9. Podmioty zobowiązane do udzielenia informacji o swojej działalności
10. Organy władzy publicznej oraz osoby pełniące funkcje publiczne
11. Organy samorządu gospodarczego i zawodowego
12. Działalność innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa
13. Przedmiot prawa do informacji
14. Dostęp do dokumentów urzędowych
15. Dostęp do akt spraw administracyjnych
16. Dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów z możliwością rejestracji dźwięku i obrazu
17. Aspekt temporalny uzyskiwania informacji
18. Ograniczenia dostępu do informacji
19. Ujęcie pozytywne przedmiotu informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych
20. Ujęcie negatywne przedmiotu informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych
21. Posiadanie informacji
22. Prawo do informacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
 
Artykuł 62

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Prawo wybierania w dokumentach i umowach międzynarodowych
4. Czynne prawo wyborcze w orzecznictwie EKPCz i ETPCz
5. Rozwój powszechnego prawa wyborczego (cenzusy wyborcze)
6. Geneza powszechnego prawa wyborczego w Polsce
7. Kontekst ogólnokonstytucyjny
8. Dobrowolność udziału w referendum oraz prawa wybierania
9. Istota prawa udziału w referendum oraz czynnego prawa wyborczego
10. Cenzus obywatelstwa
11. Cenzus wieku
12. Ubezwłasnowolnienie jako przesłanka pozbawienia prawa udziału w referendum oraz prawa wybierania
13. Pozbawienie praw publicznych jako przesłanka pozbawienia prawa udziału w referendum oraz prawa wybierania
14. Pozbawienie praw wyborczych, jako przesłanka pozbawienia prawa udziału w referendum oraz prawa wybierania
15. Prawa wyborcze osób pozbawionych wolności
16. Prawo wybierania w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
 
Bibliografia opracowań naukowych

Marek Chmaj

Prawnik, politolog, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii radcowskiej Chmaj i Wspólnicy. Jest arbitrem Sądu Polubownego działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych, ponad dwustu artykułów, wielu projektów ustaw, nowelizacji oraz opinii prawnych na zlecenie Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP i ministerstw. Wieloletni ekspert Instytutu Spraw Publicznych, sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, senackiej Komisji Ustawodawczej oraz senackiej stałej Podkomisji do Spraw Zmian w Konstytucji. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej oraz za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa. Wykładał na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, m.in. w Sewilli, Bari, Barcelonie i Rydze. 

Książki tego autora


Bibliografia  opracowań naukowych

Adamczyk J., Pojęcie i znaczenie obywatelstwa, „Studia Prawnicze i Admini-
stracyjne” 2018, nr 3.
Adamski D., Prawo do informacji o działaniach władz publicznych Unii Euro-
pejskiej, Warszawa 2011.
Aleksandrowicz T.R., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicz-
nej, Warszawa 2008.
Andrzejczak H., Filozoficznoprawne podstawy Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka, „Roczniki Filozoficzne KUL” 1966.
Banaszak B., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2015.
Balicki R., O sejmowym posiedzeniu, którego nie było − uwagi na marginesie
obrad w Sali Kolumnowej w dniu 16 grudnia 2016 r., „Gdańskie Studia
Prawnicze” 2018, nr 2.
Balicki R., Zasada równości  i jej wpływ  na realizację konstytucyjnych praw  
i wolności, [w:] Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee  
i  zasady  przewodnie  konstytucyjnej  regulacji  wolności  i  praw  jednostki  
w RP, (red.) M. Jabłoński, Warszawa 2010.
Balwicka-Szczyrba M., Instytucja ubezwłasnowolnienia w perspektywie unor-
mowań  Konstytucji  RP  oraz  Konwencji  ONZ  o  prawach  osób  niepełno-
sprawnych, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2018, t. XL.
Bałaban A., W sprawie dostępu do informacji w Kancelarii Sejmu, „Przegląd
Sejmowy” 2001, nr 3. Bibliografia     197
 
 
Bałaban A., W sprawie interpretacji art. 61 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.,
„Przegląd Sejmowy” 1999, nr 6.
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
Banaszak B., Konstytucyjne ujęcie prawa dostępu do informacji o działalności
władz publicznych, „Studia Prawa Publicznego” 2014, nr 3.
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012.
Banaszak  B.,  Zasada  niepołączalności  mandatu  parlamentarnego  w  prawie
polskim, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 2.
Bar M., O dostępie do informacji publicznej raz jeszcze − artykuł polemiczny,
„Radca Prawny” 2005, nr 1.
Baran B., Południak-Gierz K.,  Aspekt podmiotowy  udostępniania informacji
publicznej na przykładzie regulacji polskich i szwedzkich, „Przegląd Prawa
Publicznego” 2017, nr 10.
Barański M., Odpowiedzialność konstytucyjna w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:]
Sądownictwo konstytucyjne w państwach Grupy Wyszehradzkiej: perspek-
tywa politologiczno-prawna, (red.) M. Barański, A. Czyż, R. Rajczyk, Kato-
wice 2015.  
Bernaczyk M., Jabłoński M., Wygoda K., Biuletyn Informacji Publicznej. Infor-
matyzacja administracji, Wrocław 2005.
Bernaczyk M., Konstytucyjne prawo do informacji o działalności posłów i se-
natorów a zakres podmiotowy ustawy o dostępie do informacji publicznej,
„Przegląd Sejmowy” 2012, nr 3.
Bernaczyk M., Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicz-
nej, Warszawa 2008.
Bernaczyk M., Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie, Warszawa
2014.  
Bezubik K.M., Olechno A., Czy depozyt wyborczy może stać się cenzusem ma-
jątkowym? Uwagi na przykładzie wyborów głowy państwa, „Białostockie
Studia Prawnicze” 2016, z. 20A.
Bidziński M., Chmaj M., Szustakiewicz P., Ustawa o dostępie do informacji
publicznej, Warszawa 2018.
Bidziński M., Finansowanie partii politycznych w Polsce. Studium porównaw-
cze, Warszawa 2011. 198     Bibliografia
Bidziński M., Konstytucyjne prawo dostępu do informacji publicznej, „Przegląd
Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 4.
Bidziński M., Pełnomocnik i przedstawiciel, [w:] M. Bidziński, K. Golat, P. Szu-
stakiewicz, Postępowanie administracyjne. Praktyczny poradnik, Warszawa
2009.
Bidziński M., Ustrój Miasta Stołecznego Warszawy, Toruń 2018.
Bień-Kacała A., Bezpieczeństwo w Konstytucji RP z 1997 r.  − wstępna dia-
gnoza, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015, nr 2.
Bień-Kacała A., O potrzebie redefinicji terminu „organ państwa”, [w:] W służbie
dobru wspólnemu. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi
Trzcińskiemu, (red.) R. Balicki, M. Masternak-Kubiak, Warszawa 2012.
Bień-Kacała A., Rączka M., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 listo-
pada 2010 r. (sygn. akt SK 10/08), „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 4.  
Bisztyga A., Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy, [w:] B. Bana-
szak, A. Bisztyga, K. Complak, M. Jabłoński, R. Wieruszewski, K. Wójto-
wicz, System ochrony praw człowieka, Kraków 2005.
Błaszczyńska A., Zakres podmiotowy prawa do informacji publicznej, „Prze-
gląd Prawa Publicznego” 2010, nr 6.
Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E., Ochrona środowiska, Wrocław 2005.
Bodnar  J.,  Zmiana  konstytucji  jako  konsekwencja  wykonania  wyroku  ETPCz  
− glosa do wyroku ETPCz z 20.05.2010 r., w sprawie Alajos Kiss v. Węgry,
„Europejski Przegląd Sądowy” 2010, nr 10.
Brzozowski W., Krzywoń A., Wiącek M., Prawa człowieka, Warszawa 2018.
Buczkowski J., Buczkowski Ł., Eckhardt E., Prawo konstytucyjne RP. (Instytu-
cje wybrane), Przemyśl 2007.
Buczkowski J., Czynne prawo wyborcze, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Komentarz encyklopedyczny, (red.) W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Gra-
bowski, Warszawa 2009.
Chmaj M., Juchniewicz J., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 102, 103, 104,
Warszawa 2020.
Chmaj M., Juchniewicz J., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 225, 226, War-
szawa 2020.
Chmaj M., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 105, 106, 107, 108, Warszawa
2020. Bibliografia     199
 
 
Chmaj M., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 109, 110, 111, Warszawa 2020.
Chmaj M., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 11, 13, Warszawa 2019.
Chmaj M., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 30, 31, 32, 33, Warszawa 2019.
Chmaj M., Pojęcie i geneza wolności i praw człowieka, [w:] Konstytucyjne wol-
ności i prawa w Polsce, t. I, Zasady ogólne, (red.) M. Chmaj, Kraków 2002.
Chmaj M., Rakowska-Trela A., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 95, 96, War-
szawa 2020.
Chmaj M., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1991−1997 (I i II kadencja).
Studium prawnoustrojowe, Warszawa 1999.
Chmaj M., Skrzydło W., System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, War-
szawa 2015.
Cieleń A., Prawa polityczne obywateli Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
Czaplicki K.W., Dauter B., Jaworski S., Kisielewicz A., Rymarz F., Zbieranek J.,
Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2018.
Czarnow S., Prawo do informacji publicznej w Polsce a wymogi prawa euro-
pejskiego, „Samorząd Terytorialny” 2007, nr 4.
Czarny P., Ubezwłasnowolnienie jako przesłanka utraty praw wyborczych (Re-
fleksje konstytucyjne na tle teorii prawa cywilnego), [w:] Iudices electionic
custodes (sędziowie kustoszami wyborów). Księga pamiątkowa Państwo-
wej Komisji Wyborczej, (red.) F. Rymarz, Warszawa 2007.
Czarny-Drożdżejko E., Funkcjonowanie prokuratury a dostęp do informacji pu-
blicznej, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 11.
Czarny-Drożdżejko E., Odpowiedzialność karna za ujawnienie i wykorzystanie
informacji niejawnych (po nowelizacji), „Państwo i Prawo” 2013, z. 1.
Czerw J., Dostęp do informacji publicznej w Polsce, „Przegląd Prawa Publicz-
nego” 2013, nr 11.
Czuryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K., Bezpieczeństwo państwa. Zagad-
nienia prawne i administracyjne, Olsztyn 2016.
Danikowski  M.,  Prawo  obywateli  Unii  Europejskiej  do  czynnego  i  biernego
udziału w wyborach parlamentarnych w kraju członkowskim miejsca po-
bytu, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawneˮ 2016, t. 14, z. 4.
Dąbrowski  M.,  Legal  Acts  of  the  President  in  selected  Polish constitutions,
„Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, nr 6. 200     Bibliografia
Dąbrowski M., Obywatelstwo polskie a obywatelstwo Unii Europejskiej, „Pań-
stwo i Prawo” 2005, z. 2.  
Dąbrowski M., Ubezwłasnowolnienie częściowe a prawo wyborcze w świetle
standardów europejskich, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, nr 2−3.
Dąbrowski  M.,  Samorząd  gospodarczy  i  zawodowy,  [w:]  Administracja  pu-
bliczna i prawo administracyjne w zarysie, (red.) M. Karpiuk, J. Kowalski,
Warszawa–Poznań 2013.
Demczuk  A.,  Dostęp  do  informacji  publicznej  w  Polsce.  Analiza  krytyczna,
„Teka  Komisji  Politologii  i  Stosunków  Międzynarodowych  OL  PAN”
2010, nr 5.
Dobrowolski  M.,  Ingerencje  w  próg  wiekowy  czynnego  prawa  wyborczego  
w świetle rozwiązań ustrojowych III Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Konsty-
tucje Polskie z 1952 i 1997 roku. Tradycja, instytucje, praktyka ustrojowa,
(red.) A. Materska-Sosnowska, T. Słomka, Warszawa 2015.
Domańska A., Skotnicki K., Wiek jako cenzus wyborczy, [w:] Między Klio a Themis.
Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, (red.) J. W. Adamow-
ski, T. Wallas, K. Kakareko, Warszawa–Poznań 2016.
Drachal J., Zagadnienia sądowej ochrony prawa do informacji, „Zeszyty Nau-
kowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010, nr 5−6.
Dylewska J., Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytu-
cyjnego po wejściu w życie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd
Sejmowy” 2001, nr 1.
Engelen B., Why Compulsory Voting Can Enhance Democracy, „Acta Politica”
2007, nr 42.
Fajgielski P., Informacja w administracji publicznej. Prawne aspekty groma-
dzenia, udostępniania i ochrony, Wrocław 2007.
Falski J., Ewolucja wykładni zasady równości w orzecznictwie Trybunału Kon-
stytucyjnego, „Państwo i Prawo” 2000, z. 1.
Feja-Paszkiewicz A., Uprawnienia wyborcze obywateli Unii Europejskiej nie-
będących obywatelami Polskimi w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Aktualne
problemy prawa wyborczego, (red.) B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja-
-Paszkiewicz, Zielona Góra 2015.
Fingas M., Grajewski K., Artykuł 25, [w:] Ustawa o Trybunale Stanu. Komen-
tarz, (red.) K. Grajewski, S. Steinborn, Warszawa 2020. Bibliografia     201
 
 
Florczak-Wątor M., Artykuł 61, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Ko-
mentarz, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2019.
Frankiewicz  A.,  Kontrasygnata  aktów  urzędowych  Prezydenta  RP,  Kraków
2004.
Frydrych-Depka A., „Prawnoczłowiecze” spojrzenie na czynne prawo wybor-
cze, „Studia Wyborczeˮ 2016, t. XXI.
Garlicki L., Artykuł 103, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskie. Komentarz
(red.) L. Garlicki, Warszawa 2000.
Garlicki L., Artykuł 109, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,
t. II, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2001.
Garlicki L., Artykuł 99, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,
(red.) L. Garlicki, Warszawa 1999.
Gdulewicz E., Zgromadzenie Narodowe, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-
skiej.  Komentarz  encyklopedyczny,  (red.)  W.  Skrzydło,  S.  Grabowska,  
R. Grabowski, Warszawa 2009.
Giżyńska  M.,  Niska  frekwencja  wyborcza  a  przymus  wyborczy.  Skuteczność  
i adekwatność, [w:] Aktualne problemy prawa wyborczego, (red.) B. Bana-
szak, A. Bisztyga, A. Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra 2015.  
Giżyńska M., Uwagi dotyczące przymusu wyborczego, [w:] Ustroje. Tradycje  
i porównania. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. dr. hab. Marianowi
Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, (red.) P. Mikula, A. Kulig,
J. Karp, G. Kuca, Warszawa 2015.
Gloger Z., Encyklopedja staropolska. Tom II, Warszawa 1901.
Gołuch A., Zasada wolnych wyborów w orzecznictwie Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2.  
Górzyńska T., Prawo do informacji w niektórych współczesnych konstytucjach
Europy Zachodniej, [w:] Konstytucja i władza we współczesnym świecie.
Doktryna–prawo–praktyka.  Prace  dedykowane  Profesorowi  Wojciechowi
Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin, (red.) J. Wawrzyniak,
Warszawa 2002.
Grabowska S., Odpowiedzialność konstytucyjna, [w:] Konstytucja Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, (red.) W. Skrzydło, S. Gra-
bowska, R. Grabowski, Warszawa 2009. 202     Bibliografia
Grabowski R., Ewolucja pozycji ustrojowej Zgromadzenia Narodowego w la-
tach 1989−2019, „Studia Politologiczne” 2019, vol. 53.
Granat M., Art. 107 Konstytucji RP a art. 34 ustawy o wykonywaniu mandatu,
[w:] Status posła, cz. II, Warszawa 2007.  
Granat M., W sprawie dostępu do informacji w Kancelarii Sejmu, „Przegląd
Sejmowy” 2001, nr 3.
Gronowska B., Europejska Konwencja Praw Człowieka a prawa drugiej gene-
racji ‒ kilka refleksji o zacieraniu granic, „Europejski Przegląd Sądowy”
2013, nr 9.
Gronowska B., Jasudowicz T., Mik C., Prawa człowieka. Dokumenty międzyna-
rodowe, Toruń 1996.
Gronowska B., Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
z dnia 6 października 2005 r. w sprawie Hirst przeciwko Zjednoczonemu
Królestwu (dot. prawa wyborczego osób pozbawionych wolności), „Proku-
ratura i Prawo” 2005, nr 12.
Hernas A., Konstytucyjne prawo do prywatności a bezpieczeństwo państwa  
i porządek publiczny, „Państwo i Społeczeństwo” 2009, nr 3.
Hoc S., Mienie samorządu terytorialnego, [w:] Prawo samorządu terytorialnego,
(red.) M. Chmaj, Warszawa 2013.  
Ilski Z., System wyborczy Księstwa Warszawskiego (1807–1815). Zasady i prak-
tyka powoływania Izby Poselskiej, „Przegląd Sejmowy” 2020, nr 3.
Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa
2004.
Izdebski K., Międzynarodowe standardy jawności. Wybrane polskie propozycje
zmian w zakresie prawa do informacji na tle międzynarodowych rozwią-
zań, Warszawa 2016.
Jabłoński M., Jawność działania władz publicznych jako dobro wspólne, „Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, nr 80.
Jabłoński M., Realizacja praw wyborczych przez osoby niepełnosprawne (kwe-
stie dyskusyjne), [w:] Aktualne problemy prawa wyborczego, (red.) B. Ba-
naszak, A. Bisztyga, A. Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra 2015.
Jabłoński M., Wygoda K., Dostęp do informacji i jego granice, Wrocław 2002.
Jabłoński M, Wygoda K., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komen-
tarz, Wrocław 2002. Bibliografia     203
 
 
Jabłoński  M.,  Klasyfikacja  wolności  i  praw  jednostki  w  Konstytucji  RP,  [w:]
Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady prze-
wodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, (red.)  
M. Jabłoński, Warszawa 2010, s. 95.
Jabłoński M., Obywatelstwo polskie jako przesłanka realizacji konstytucyjnych
praw i wolności, [w:] Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach praw-
nych. Zbiór studiów, (red.) J. Ciapała, K. Flaga-Gieruszyńska, Szczecin–
Jarocin 2006.
Jabłoński M., Realizacja konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicz-
nej − uwagi na tle projektu ustawy o jawności życia publicznego, „Gdań-
skie Studia Prawnicze” 2018, nr 2.
Jabłoński M., Udostępnianie informacji publicznej w formie wglądu do doku-
mentu, Wrocław 2013.
Jabłoński M., Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym, Wro-
cław 2009.  
Jackiewicz A., Głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomoc-
nika jako alternatywne metody głosowania w świetle polskiego Kodeksu
wyborczego, „Białostockie Studia Prawniczeˮ 2016, z. 20A.
Jaskuła A., Uzyskiwanie informacji o postępowaniu przygotowawczym w trybie
ustawy o dostępie do informacji publicznej, „Prokuratura i Prawo” 2013,
nr 2.
Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa Naczel-
nego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002.
Jendrośka  J.,  Stoczkiewicz  M.,  Ustawa  o  dostępie  do  informacji  publicznej  
a regulacje szczególne, „Państwo i Prawo” 2003, z. 6.
Kacperski K., Prawo wyborcze do Sejmu Ustawodawczego, „Przegląd Sejmowy”
2018, nr 6.
Kaftan M., Ograniczenia biernego prawa wyborczego osób skazanych, „Prze-
gląd Więziennictwa Polskiego”, 2016, nr 90.
Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Dostęp do informacji publicznej. Orzecz-
nictwo sądów administracyjnych, Warszawa 2007.
Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji pu-
blicznej. Komentarz praktyczny, Warszawa 2012. 204     Bibliografia
Kamiński  I.C.,  Prawo  do  wolnych  wyborów  w  Europejskiej  Konwencji  Praw
Człowieka, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Euro-
pejskiego i Porównawczego”, MMXV, vol. XIII.
Kardas P., Zatrudnienie w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami pu-
blicznymi jako ustawowe kryterium wyznaczające zakres znaczeniowy po-
jęcia  „osoba  pełniąca  funkcję  publiczną”,  „Czasopismo  Prawa  Karnego  
i Nauk Penalnych” 2005, nr 1.
Karolczak J.M., Sokolewicz W., Ustalanie porządku dziennego plenarnych ob-
rad Sejmu, [w:] Poseł jako ustawodawca, Warszawa 1993.
Katner J., Mienie komunalne jako podstawa działalności gospodarczej samo-
rządu terytorialnego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica”, Łódź
1993, nr 57.
Kędziora A., Jawność i transparentność postępowania administracyjnego, „Prze-
gląd Prawa Publicznego” 2018, nr 1.
Kitler W., Pojęcie bezpieczeństwa, [w:] Aspekty prawne bezpieczeństwa naro-
dowego RP. Część ogólna, (red.) W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk, War-
szawa 2013.
Knopkiewicz A., O nadużyciu prawa do informacji publicznej, „Państwo i Prawo”
2004, z. 10.
Kociubiński P., Niegodność wyborcza a niektóre instytucje prawa karnego  
i konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 1.
Koksanowicz W., Organy władzy ustawodawczej, [w:] Konstytucyjny system
organów państwowych, (red.) E. Gdulewicz, Lublin 2015.
Kondak I., Prawo do informacji publicznej w świetle standardów Rady Europy,
„Państwo i Prawo” 2007, z. 3.  
Kowalczyk T., Charakter i znaczenie zasady powszechności prawa wyborczego
− przegląd stanowisk we współczesnej doktrynie polskiej, „Studia Iuridica
Toruniensiaˮ 2016, t. XVIII.
Kowalski M., Nadużycie prawa do informacji publicznej, „Zeszyty Naukowe
Sądownictwa Administracyjnego”, 2016, nr 2.
Kozłowski K., Obniżenie cenzusu wieku wykonywania czynnego prawa wybor-
czego: kwestie konstytucyjnoprawne, [w:] Aktualne problemy prawa wy-
borczego. Tom 2, (red.) E. Żelasko-Makowska, K. Mucha, B. Przywora,
M. Wrzalik, Częstochowa 2018. Bibliografia     205
 
 
Kozłowski K., Problematyka prawa dostępu do informacji publicznej w świetle
standardu krajowego i międzynarodowego, „Zeszyty Naukowe Sądownic-
twa Administracyjnego” 2017, nr 4.
Kropiwnicki R., Głosowanie korespondencyjne w Kodeksie wyborczym, [w:]
Aktualne  problemy  prawa  wyborczego,  (red.)  B.  Banaszak,  A.  Bisztyga,  
A. Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra 2015.
Kryszeń G., Przymus wyborczy, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 3.
Kryszeń G., Standardy prawne wolnych wyborów parlamentarnych, Białystok
2007.
Kuciński J., Konstytucyjny system organów państwowych, Warszawa 2011.
Kuczma  P.,  Przymus  wyborczy,  [w:]  Aktualne  problemy  prawa  wyborczego,
(red.) B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra 2015.
Kudrycka B., Iwanowski S., Prawo obywatela do informacji o działaniach orga-
nów władzy publicznej, „Państwo i Prawo” 1999, z. 8.
Kulesza E., Prawo obywateli do informacji o działalności podmiotów publicz-
nych, [w:] Wolności, prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, (red.)
L. Wiśniewski, Warszawa 2006.
Kużelewska E., Przymus wyborczy w Belgii. Kilka uwag na temat obowiązko-
wego głosowania, „Białostockie Studia Prawnicze” 2016, nr 20a.  
Lachowski, Pozbawienie praw publicznych w kodeksie karnym, „Prokuratura
i Prawo” 2003, nr 10.
Leksykon policyjny, (red.) W. Pływaczewski, G. Kędzierska, Szczytno 2001.
Lipiński A., Prawo powszechnego dostępu do informacji o środowisku, „Pań-
stwo i Prawo” 2001, z. 9.
Lis-Staranowicz  D.,  Niepołączalność  mandatu  parlamentarnego  w  polskim
prawie konstytucyjnym, Warszawa 2005.
Lis-Staranowicz D., Postępowanie w sprawie odpowiedzialności posłów i se-
natorów przed Trybunałem Stanu (uwagi na marginesie art. 107 Konstytu-
cji RP), „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 6.
Lis-Staranowicz  D.,  Zakres  przedmiotowy  zakazu  prowadzenia  działalności
gospodarczej przez posłów i senatorów (w świetle art. 107 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej), „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 6.
Lityński A., Sejmiki ziemskie 1764−1793. Dzieje reformy, Katowice 1988. 206     Bibliografia
Ludwiczak L., Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym, Warszawa
2012.
Łasak K., Czynne prawo wyborcze osób niepełnosprawnych psychicznie lub
umysłowo. Uwagi na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
w sprawie Alajos Kiss i Komitetu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Zsolt
Bujdos i inni, „Gdańskie Studia Prawniczeˮ 2016, nr 2.
Ławniczak A., O potrzebie istnienia cenzusów wyborczych, [w:] Międzynaro-
dowa konferencja naukowa „Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych
państwach europejskich”, (red.) S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2006.
Ławniczak A., Zasada wolnych wyborów, [w:] Aktualne problemy prawa wy-
borczego, (red.) B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja-Paszkiewicz, Zielona
Góra 2015.
Maciejuk M., Bezpieczeństwo i porządek publiczny w strukturze zadań jedno-
stek samorządu terytorialnego w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu” 2009, nr 46.  
Malkopolou A., The History of Compulsory Voting in Europe. Democracy’s Duty?,
Routledge 2015.
Mączyński A., Konstytucyjne podstawy prawa wybierania, [w:] Iudices electionic
custodes (sędziowie kustoszami wyborów). Księga pamiątkowa Państwo-
wej Komisji Wyborczej, (red.) F. Rymarz, Warszawa 2007.
Meducki M., Jawność postępowania i możliwość jej ograniczenia, „Zamówie-
nia Publiczne. Doradca” 2018, nr 10.
Michalak B., Sokala A., Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych,
Warszawa 2010.
Mikłaszewicz P., Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumen-
tów na tle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
Młynarska-Sobaczewska A., Wolności i prawa człowieka i obywatela, [w:] Pol-
skie prawo konstytucyjne, (red.) D. Górecki, Warszawa 2016.
Młynarska-Sobaczewska A., Wolności i prawa człowieka i obywatela, [w:] Pol-
skie prawo konstytucyjne w zarysie. Podręcznik dla studentów studiów nie-
prawniczych, (red.) D. Górecki, Warszawa 2012.
Mucha K., Wrzalik M., Pozbawienie czy ograniczenie czynnego prawa wybor-
czego?  Wybrane  problemy,  [w:]  Aktualne  problemy  prawa  wyborczego. Bibliografia     207
 
 
Tom 2, (red.) E. Żelasko-Makowska, K. Mucha, B. Przywora, M. Wrzalik,
Częstochowa 2018.
Mucha M., Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji,
Wrocław 2002.
Nazaruk P., Artykuł 44, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, (red.) J. Ciszewski,  
P. Nazaruk, Warszawa 2019.
Nazaruk P., Artykuł 44 1 , [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, (red.) J. Ciszewski,  
P. Nazaruk, Warszawa 2019.
Niżnik-Mucha  A.,  Problematyka  zakresu  przedmiotowego  konstytucyjnego
prawa do informacji publicznej, „Casus” 2008, nr 2.
Nowicki  M.A.,  Europejska  Konwencja  Praw  Człowieka.  Wybór  orzecznictwa,
Warszawa 1999.
Opaliński B., Dostęp do informacji publicznej jako emanacja zasady jawności
życia publicznego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2019, nr 7−8.
Orłowski W., Incompatibilitas, [w:] Encyklopedia politologii. Tom 2: ustroje
państwowe, (red.) W. Skrzydło, M. Chmaj, Zakamycze 2000.
Osierda A., Prawne aspekty pojęcia bezpieczeństwa publicznego i  porządku
publicznego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 23.
Osowski S., Wilk B., Jawność jako zasada demokratycznego państwa prawa,
„Krajowa Rada Sądownictwa” 2016, nr 4.
Pacześniak A., Obowiązkowe głosowanie jako sposób na absencję wyborczą − le-
karstwo gorsze od choroby? „Białostockie Studia Prawniczeˮ 2016, z. 20A.
Piechowiak M., W sprawie stosowalności klauzuli limitacyjnej z art. 31 ust. 3
Konstytucji RP do art. 38 dotyczącego ochrony życia, [w:] Dylematy praw
człowieka, (red.) T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń 2008.
Pieprzny S., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów
2014.
Piotrowski R., Komentarz do Działu III − Posiedzenia Sejmu, [w:] Komentarz
do Regulaminu Sejmu, Warszawa 1997.
Piskorz-Ryń A., Dostęp do informacji publicznej − zasady konstrukcyjne ustawy,
„Kwartalnik Prawa Publicznego” 2002, nr 4.
Piskorz-Ryń  A.,  Glosa  do  wyroku  WSA  z  dnia  22  lutego  2006  r.,  II  SA/WA
1721/05, „Samorząd Terytorialny” 2007, nr 3. 208     Bibliografia
Powel N., Prawo wyborcze do Sejmu i Senatu w ustawodawstwie XX-lecia mię-
dzywojennego w Polsce, „Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarzą-
dzania UKW” 2013, t. 4.
Prokop K., Prawa wyborcze młodzieży, „Studia Wyborcze” 2010, t. 9.
Przywora  B.,  Konstytucyjna  zasada  niepołączalności  mandatu  parlamentar-
nego a założenia służby cywilnej. Wybrane zagadnienia, „Przegląd Prawa
Konstytucyjnego” 2011, nr 2.
Pudło A., Problematyka ubezwłasnowolnienia w orzecznictwie Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka, „Roczniki Administracji i Prawa” 2019, nr XIX.
Pudzianowska D., Zagadnienie ubezwłasnowolnienia w orzecznictwie Euro-
pejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Prawa osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumen-
tów ochrony praw człowieka, Warszawa 2014.
Piotrowski R., Procedury ustalenia i zmiany porządku obrad izby w regulami-
nach parlamentarnych, „Biuletyn Ekspertyzy i Opinie Prawne” 1996, nr 3.
Radajewski M., O karach orzekanych przez Trybunał Stanu za delikty konsty-
tucyjne, „Przegląd Sejmowy” 2016, nr 3.
Radziewicz P., Artykuł 103, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komen-
tarz, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2019.
Rakowska A., Skotnicki K., Konsekwencje konstytucjonalizacji proporcjonal-
ności wyborów, [w:] Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Rzeszów, 3−4 marca 2008, (red.)
S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2008.
Rakowska-Trela A., Cenzus niekaralności w wyborach wójta, „Przegląd Prawa
Konstytucyjnego” 2019, nr 2.
Rakowska-Trela A., Prawa wyborcze osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną i psychiczną  − perspektywa prawnoporównawcza, [w:] Prawa osób  
z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną, (red.) D. Pudzianow-
ska, Warszawa 2014.
Rulka M., Glosa do wyroku ETPCz z dnia 20 maja 2010 r., 38832/06, „Państwo
i Prawo” 2010, z. 12.
Rulka M., Problem wykonywalności orzecznictwa strasburskiego na przykła-
dzie wyroku w sprawie Hirst przeciwko Wielkiej Brytanii, „Europejski Prze-
gląd Sądowy” 2015, nr 2. Bibliografia     209
 
 
Rybski R., Konstytucyjny status osób ubezwłasnowolnionych, Warszawa 2015.
Rydlewski G., Dostęp do informacji publicznej w administracji publicznej jako
przedmiot międzynarodowych regulacji normatywnych oraz systemów nor-
matywnych państw członkowskich Unii Europejskiej, [w:] Udzielanie infor-
macji przez administrację publiczną. Teoria i praktyka, (red.) G. Rydlewski,
P. Szustakiewicz, K. Golat, Warszawa 2012.
Rytel-Warzocha A., Constitutional Referendum in Poland in the Light of Con-
stitutional Regulation and Controversy Arising from Constitutional Prac-
tice, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2018, t. XL.
Rytel-Warzocha A., Referendum lokalne w Polsce w świetle aktualnych regu-
lacji  prawnych  i  proponowanych  zmian,  „Przegląd  Prawa  Konstytucyj-
nego” 2020, nr 2.
Rytel-Warzocha  A.,  Referendum  ogólnokrajowe  w  państwach  Europy  Środ-
kowo-Wschodniej, Warszawa 2011.
Sibiga G., Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności jednostki i
ochrony jej danych osobowych, „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 11.
Sitniewski P., Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu tery-
torialnego, Białystok 2005.
Składowski  K.,  Zasady  prawa  wyborczego  w  pierwszej  ordynacji  wyborczej  
w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Niepodległa: rozważania prawno-ustro-
jowe w 100. rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego, (red.)
A. Domańska, A. Michalak, Łódź 2018.
Skotnicki K., Czy ubezwłasnowolnienie może pozostać w Polsce cenzusem wy-
borczym?, [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka.
Nowe wyzwania − nowe rozwiązania. Tom 2, (red.) J. Jaskiernia, Warszawa
2014.
Skotnicki K., Prawa wyborcze osób niepełnosprawnych i ich gwarancje, [w:]
Społeczne i prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami,
(red.) E. Widawska, K. Skotnicki, Częstochowa 2014.
Skotnicki K., Zasada powszechności w prawie wyborczym. Zagadnienia teorii
i praktyki, Łódź 2000.
Skrzydło W., Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 2013.
Słownik języka polskiego, t. I, (red.) M. Szymczak, Warszawa 1978.
Słownik języka polskiego. t. III, (red.) M. Szymczak, Warszawa 1979. 210     Bibliografia
Słownik poprawnej polszczyzny, (red.) W. Doroszewski, H. Kurkowska, War-
szawa 1977.  
Słownik wiedzy o Sejmie, (red.) A. Preisner, Warszawa 2001.  
Sobczak M., Sokala A., Ograniczenie biernego prawa wyborczego w orzecznic-
twie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Amicus homisis et defensor iustitiae.
Księga jubileuszowa w 70. Rocznicę urodzin Sędziego Ferdynanda Ryma-
rza, (red.) D. Dudek, M. Gapski, W. Łaczkowski, Lublin 2010.
Sokolewicz W., Wojtyczek K., Artykuł 61, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej. Komentarz. Tom II. Art. 30−86, (red.) L. Garlicki, M. Zubik, War-
szawa 2016.
Sokolewicz W., Wojtyczek K., Artykuł 62, Artykuł 61, [w:] Konstytucja Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II. Art. 30−86, (red.) L. Garlicki, M. Zubik,
Warszawa 2016.
Sokolewicz W., Wolność prasy jako konstytucyjna zasada ustroju państwa, „Ius
Novum” 2008, nr 2.
Sozański J., Europejskie standardy ochrony praw człowieka, Warszawa 2004.
Szałowski R., Ochrona informacji niejawnych a prawo dostępu do informacji
publicznej, „Ius Novum” 2013, nr 1.
Szczęch N., Udostępnianie informacji publicznej przez partie polityczne, „Stu-
dia Prawnicze KUL” 2017, nr 1.
Szeleszczuk D., Środek karny pozbawienia praw publicznych w polskim prawie
karnym, Warszawa 2013.
Szewczyk M., Artykuł 40, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz
do art. 1−116 k.k., (red.) A. Zoll, Zakamycze 2004.
Szkudlarek P., Przepisy o utajnianiu informacji z komentarzem, „Kortowski
Przegląd Prawniczy” 2002, z. 1−2.
Szmyt  A.,  O  referendum  w  Polsce  jeszcze  raz  −  wybrane  uwagi,  „Przegląd
Prawa Konstytucyjnego” 2020, nr 2.
Szmyt A., W sprawie dostępu do informacji w Kancelarii Sejmu, „Przegląd Sej-
mowy” 2001, nr 3.
Szmyt A., W sprawie interpretacji art. 61 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.,
„Przegląd Sejmowy” 1999, nr 6.
Szustakiewicz P., Definicja informacji publicznej w orzecznictwie Naczelnego
Sądu Administracyjnego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 10. Bibliografia     211
 
 
Szustakiewicz P.,  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat
2015−2018 w sprawach dotyczących informacji publicznej, „Przegląd Prawa
Publicznego” 2019, nr 7−8.
Szustakiewicz P., Ujawnianie danych o wynagrodzeniu nauczycieli w trybie
ustawy o dostępie do informacji publicznej, „Przegląd Prawa Publicznego”
2020, nr 5.
Szustakiewicz P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej w pracy radcy
prawnego, „Radca Prawny” 2004, nr 5.
Szwed M., Pozbawienie czynnego prawa wyborczego osób ubezwłasnowolnio-
nych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w świetle Karty Praw Pod-
stawowych UE, „Europejski Przegląd Sądowy” 2018, nr 12.
Ściborek  Z.,  Wiśniewski  B., Kuc  R.B.,  Dawidczyk  A.,  Bezpieczeństwo  we-
wnętrzne, Toruń 2015.
Śniecikowski, Ograniczenie prawa do informacji publicznej (de lege lata),
„Samorząd Terytorialny” 2002, nr 7−8.
Taczkowska-Olszewska J., Racjonalizacja wolności prasy − od modelu abso-
lutnego do warunkowego. Europejski i krajowy kontekst wykładni prawa,
„Przegląd Sejmowy” 2018, nr 1.
Tarnacka K., Prawo do informacji w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa
2009.
Taubenschlag  R.,  Rzymskie  prawo  prywatne  na  tle  praw  antycznych,  War-
szawa 1955.
Tomkiewicz M., Utrata praw publicznych w prawie polskim: przyczyny, zakres
i skutki, „Przegląd Sądowy” 2012, nr 1.
Trela-Smalarz  A.,  Dostęp  do  informacji  o  ochronie  środowiska,  „Przegląd
Prawa Publicznego” 2018, nr 1.
Trubalski A., Legal Acts of the President in selected Polish constitutions, „Prze-
gląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, nr 6.
Uliasz J., Prawo do prywatności osób pełniących funkcje publiczne, „Samorząd
Terytorialny” 2013, nr 3.
Uniejewski J., Pazura A., Zasada równości wobec prawa − naruszenia a dyskrymi-
nacja, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka” 2013, nr 16.
Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2012. 212     Bibliografia
Uruszczak W., Ustawy okołokonstytucyjne Sejmu Wielkiego z 1791 i 1792 roku,
„Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2013, nr 6.
Uziębło P., Cenzusy wyborcze w XXI w. − potrzeba nowego podejścia, Toruń 2014.
Uziębło P., Prawne gwarancje zasady powszechności wyborów  a wyzwania
współczesności, [w:] Aktualne problemy prawa wyborczego, (red.) B. Ba-
naszak, A. Bisztyga, A. Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra 2015.
Uziębło P., Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich
− uwagi wprowadzające, [w:] Zasady podziału władzy we współczesnych
państwach  europejskich,  (red.)  S.  Grabowska,  R.  Grabowski,  Rzeszów
2016.
Waligórski  M.A.,  Izby  samorządu  zawodowego,  [w:]  Prawo  administracyjne
ustrojowe. Podmioty administracji publicznej, (red.) J. Stelmasiak, J. Szre-
niawski, Bydgoszcz–Lublin 2002.
Waszak M., Zbieranek J., Propozycje obniżenia wieku czynnego prawa wybor-
czego do lat 16. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2010.
Widacki J., Sarnecki P., Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:]
Ustrój i organizacja policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie
bezpieczeństwa i porządku publicznego, (red.) J. Widacki, Warszawa-Kra-
ków 1997.
Wierczyński G., Glosa do wyroku NSA z dnia 19 grudnia 2002 r., II SA 3301/02,
„Gdańskie Studia Prawnicze − Przegląd Orzecznictwa” 2005, nr 1−2.
Wieruszewski R., Zasada równości i niedyskryminacji, [w:] Prawa człowieka.
Model prawny, (red.) R. Wieruszewski, Ossolineum 1991.
Winczorek P., W sprawie interpretacji art. 61 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.,
„Przegląd Sejmowy” 1999, nr 6.
Wisner H., Rzeczpospolita Wazów. Czasy Zygmunta III i Władysława IV, War-
szawa 2002.
Wiszowaty M., Referendum zagrożeniem dla porządku demokratycznego? Re-
fleksje dotyczące polskiej regulacji prawnej i praktyki referendalnej na tle
najnowszych opinii zagranicznej doktryny prawa konstytucyjnego i nauk
politycznych, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2020, nr 2.
Wojtyczek K., Artykuł 202a, [w:] Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej, (red.) A. Szmyt, Warszawa 2018. Wojtyczek K., Artykuł 202b, [w:] Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej, (red.) A. Szmyt, Warszawa 2018.
Wołpiuk W.J., Siły Zbrojne w regulacjach Konstytucji RP, Warszawa 1998.
Wrzalik M., Wybrane polskie cenzusy wyborcze w świetle standardów między-
narodowych, [w:] Międzynarodowa ochrona praw człowieka − współczesne
problemy na świecie, (red.) M. Jabłoński, T. Jurczyk, P. Gutierrez, Wrocław
2015.
Zakrzewski A., Prawo i praktyka udziału w sejmikach Wielkiego Księstwa Litew-
skiego XVI−XVIII wieku, „Echa Przeszłości” 2018, nr XIX.
Zaleśny J., Odpowiedzialność konstytucyjna. Praktyka III RP, Warszawa 2004.
Zientarski P.B., Organizacja wewnętrzna Senatu. Studium prawnoustrojowe,
Warszawa 2011.
Zima-Parjaszewska M., Ubezwłasnowolnienie w świetle Konstytucji RP oraz
Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, http://www.ptpa.-
org.pl/site/assets/files/1028/ekspertyza_osi_–_ubezwlasnowolnienie.pdf
Zubik M., Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
2003.
Zubik M., Podmioty konstytucyjnych wolności, praw i obowiązków, „Przegląd
Legislacyjny” 2007, nr 2.
Zubik  M.,  Ustrojowe  założenia  niepołączalności  mandatu  parlamentarnego,
„Przegląd Sejmowy” 2008, nr 4.
Zubik M., W sprawie dostępu do informacji w Kancelarii Sejmu, „Przegląd Sej-
mowy” 2001, nr 3.
Zych R., Kowalczyk T., Pozbawienie praw publicznych jako środek karny w aspek-
cie realizacji praw wyborczych, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012,
nr 2.
Żołądek L., Przymus wyborczy. Geneza, praktyka funkcjonowania, argumenty
za i przeciw, „Studia BAS” 2011, nr 3(27).
Żukowski A., Instytucja demokratycznych wyborów a światowe trendy zmian
w prawie wyborczym − kontekst czynnego prawa wyborczego, „Przegląd
Wyborczy” 2017, nr 4−6.
Żukowski A., Przymus wyborczy – istota, przesłanki i implikacje, „Prawo i Po-
lityka” 2009, nr 1.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane