• Komentarz do Konstytucji RP art. 42, 43, 44, 46

Komentarz do Konstytucji RP art. 42, 43, 44, 46

 • Autor: Lech Gardocki Teresa Gardocka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-552-6
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 162/128 x 194 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Tom poświęcony został konstytucyjnym standardom prawa i procesu karnego w Polsce, omawia podstawowe w tym zakresie normy konstytucyjne, przede wszystkim zasady odnoszące się do prawa karnego i kształtujące pozycję oskarżonego w procesie.

Partner wydania:  

W serii polecamy:

Spis treści:

Wykaz skrótów
Komentowane przepisy Konstytucji RP
Wprowadzenie

Artykuł 42

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w aktach prawa międzynarodowego wiążących Polskę
3. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej, dotyczące zakresu objętego art. 42 Konstytucji
4. Kontekst ogólnokonstytucyjny
5. Fundamentalne zasady współczesnego prawa karnego
5.1. Czyn jako podstawa odpowiedzialności karnej
5.2. Zasada nullum crimen, nulla poena sine lege
5.3. Geneza zasady nullum crimen sine lege
5.4. Priorytet zakazu prawnomiędzynarodowego
5.5. Odpowiedzialność represyjna. Prawo represyjne
5.6. Kwestia odpowiedzialności administracyjno-karnej
5.7. Artykuł 42 a zasada nullum crimen sine culpa
5.8. Szersze omówienie uregulowań w poprzednich polskich konstytucjach
6. Prawo do obrony w sprawach karnych
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Sytuacja osoby faktycznie podejrzanej
6.3. Pojęcie prawa do obrony
6.4. Obrona materialna
6.5. Ograniczenia prawa do obrony materialnej
6.6. Procesowe uprawnienia oskarżonego
6.7. Prawo do korzystania z pomocy obrońcy (obrona formalna)
6.8. Procesowa rola obrońcy w postępowaniu karnym
6.9. Obrona oskarżonego niepełnoletniego
6.10. Zagadnienia etyczne związane z wykonywaniem obrony
6.11. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące prawa do obrony
7. Zasada domniemania niewinności w sprawach karnych
 
Artykuł 43

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Kontekst ogólnokonstytucyjny
4. Uwagi ogólne o przedawnieniu
5. Regulacja w kodeksie karnym
6. Regulacja prawnomiędzynarodowa
 
Artykuł 44

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Uwagi ogólne
4. Pojęcie funkcjonariusza publicznego
5. Porównanie uregulowania konstytucyjnego z kodeksowym
6. Problem amnestii i abolicji
 
Artykuł 46

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Uregulowania w aktach prawa międzynarodowego wiążących Polskę
4. Kontekst ogólnokonstytucyjny
5. Wyjaśnienie pojęć
6. Represyjny charakter przepadku rzeczy
7. Przepadek przedmiotów, których posiadanie jest zabronione
8. Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Bibliografia opracowań naukowych

Prof. dr hab. Stanisław Hoc:

Autorzy wnikliwie odnoszą się do najważniejszych publikacji, orzecznictwa przede wszystkim Trybunału Konstytucyjnego, nie unikają prezentacji własnych poglądów, a także polemik z innymi autorami. Wywód jest niezwykle merytoryczny, a przy tym uwzględniający kwestie kontrowersyjne, wskazujący możliwości rozwiązania konstytucyjnego czy ustawowego.

Lech Gardocki
Profesor dr hab. Wybitny specjalista prawa karnego. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w latach 1998?2010, obecnie profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Autor podręcznika prawa karnego (21. wydanie w roku 2019) oraz wielu innych publikacji z zakresu prawa karnego. Książki autora

Książki tego autora

Teresa Gardocka
doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu SWPS w Katedrze Prawa Karnego, Dyrektor Instytutu Prawa, Szef Programu Seminariów Doktorskich z Prawa, specjalistka prawa i procesu karnego. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu prawa karnego oraz prawa medycznego.

Książki tego autora

Bibliografia opracowań naukowych

Andrejew I., Kubicki L., Waszczyński J. (red.), System Prawa Karnego, Ossolineum 1985.
Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1989.
Banasik K., Karnoprawne normy przedawnienia w prawie międzynarodowym, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 7−8.
Banasik K., Przedawnienie w prawie karnym w systemie kontynentalnym i anglosaskim, Warszawa 2013.
Błaszczyk M., Najnowsze zmiany przepisów dotyczących przepadku korzyści majątkowej (art. 45 KK), [w:] Prawo wobec problemów społecznych, Księga Jubileuszowa Profesor Eleonory Zielińskiej, Warszawa 2016.
Bukowska-Gorgoni K., Zur Geschichte des Satzes nullum crimen sine lege, „Archivum Iuridicum Cracoviense” vol. VIII, 1975.
Cieślak M., Polska procedura karna, Warszawa 1973.
Cieślak M., Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, t. I, Warszawa 1955.
Cyprian T., J. Sawicki, Przestępstwa międzynarodowe, Warszawa 1948.
Demenko A., Prawo oskarżonego do korzystania z pomocy obrońcy w świetle Dyrektywy nr 2013/48/UE − wybrane zagadnienia, Palestra 2018, nr 12.
Dębski R., O wykładni sądowej w prawie karnym − uwag kilka, [w:] Prawo wobec problemów społecznych, Księga Jubileuszowa Profesor Eleonory Zielińskiej, Warszawa 2016.
Długosz J., Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym, Warszawa 2016.
Florczak-Wątor M. [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2019.
Gardocka T., Prejudycjalność w polskim procesie karnym, Warszawa 1987.
Gardocki L., Gardocka T., Majewski Ł., Prawo karne międzynarodowe. Zarys systemu, Warszawa 2017.
Gardocki L., Glosa do postanowienia TK z 25.09.1991 r., Sygn. akt 56/91, „Państwo i Prawo” 1992, z. 2.
Gardocki L., Kształtowanie polityki karnej drogą ustawodawczą, „Studia Iuridica” 1978, nr VIII.
Gardocki L., Typowe zakłócenia funkcji zasady nullum crimen sine lege, „Studia Iuridica” 1982, nr X.
Gardocki L., Zagadnienia odpowiedzialności karnej za zbrodnie stalinowskie, „Przegląd Prawa Karnego” 1992, nr 6.
Gardocki L., Zasada nullum crimen sine lege a akty normatywne naczelnych organów administracji, PiP 1969, z.3.
Gardocki L. [w:] System prawa karnego, (red.) A. Marek, tom 8: Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, (red.) L. Gardocki, Warszawa 2013.
Grajewski J., Paprzycki L.K., Płachta M., Kodeks Postępowania Karnego. Komentarz. Zakamycze 2003.
Konarska-Wrzosek V., Lachowski J., Instytucja przepadku w polskim prawie karnym, Warszawa 2020.
Kubicki L., Nowa kodyfikacja karna a Konstytucja RP, „Państwo i Prawo” 1998, z. 9−10.
Kulik M., Przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary w polskim prawie karnym, Warszawa 2014.
Leciak M., Tajemnica państwowa w wyjaśnieniach oskarżonego w procesie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 11.
Morawska E., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2000 r., sygn. akt SK 21/99, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2001, nr 1/3.
Murzynowski A., Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1976.
Płachta M., Międzynarodowy Trybunał Karny, t. I, Kraków 2004, s. 240 i nast.
Pomorski S., Amerykańskie common law a zasada nullum crimen sine lege, Warszawa 1969.
Rajzman H., Analogia in bonam partem i zasada legalizmu w prawie karnym, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G” 1966, vol. XIII.
Rozmaryn S., Ustawa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1964.
Rzeplińska I., Konfiskata mienia − powrót kary, PiP 1969, z 2.
Sarnecki P. [w:] L. Garlicki (red.), M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, Warszawa 2016, teza 5 do art. 42.
Socha E., Zbieżność a komplementarność jurysdykcji międzynarodowych trybunałów karnych i sądów krajowych, Wrocław 2004.
Spotowski A., Zasada lex retro non agit, „Palestra” 1985, nr 9.
Szeleszczuk D., Przepadek przedsiębiorstwa (art. 44a k.k.), „Prokuratura i Prawo” 2017, nr 12.
Szerer M., O niepotrzebie „domniemania niewinności”, NP 1955, nr 3.
Szumiło-Kulczycka D., Prawo administracyjno-karne, Kraków 2004.
Śliwiński S., Proces karny. Zasady ogólne, Warszawa 1947.
Tarapata S., Charakter prawny przepadku składników majątkowych niebędących własnością sprawcy czynu zabronionego pod groźbą kary w rozumieniu art. 1 § 1 k.k. oraz warunki jego orzeczenia. Zagadnienia wybrane, [w:] Racjonalna sankcja karna za czyny zabronione w systemie prawa, (red.)
P. Góralski, Instytut Wydawniczy Europrawo 2020.
Vagn Greve, Bent Unmack Larsen og Per Lindegaard, Kommenteret straffelov. Almindelig Del. Kopenhaven 1984.
Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2016.
Wasik Z., Witkowski Z., O potrzebie konstytucjonalizacji zasady lex retro non agit, „Państwo i Prawo” 1984, z. 11.
Wąsek A., Kodeks karny. Komentarz, t. I, Gdańsk 1999.
Wiliński P., Proces karny w świetle konstytucji, Warszawa 2011.
Zielińska E. (red.), Standardy prawne Rady Europy. Teksty i Komentarze, t. III, Prawo karne, Warszawa 1997.
Zoll A., Nowa kodyfikacja karna w świetle Konstytucji, „CPK”, rok I, 1997, z. 2.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane