• Komentarz do Konstytucji RP art. 26, 85, 117

Komentarz do Konstytucji RP art. 26, 85, 117

 • Autor: Stanisław Hoc
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-59-5
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 166/128 x 194 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Komentowane przepisy mieszczą się w rozdziale I Konstytucji zatytułowanym „Rzeczpospolita”, w rozdziale II „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, zasady ogólne (obowiązki)”, w rozdziale IV „Organizacja i działanie” i dotyczą szeroko pojętej problematyki obronności.

Partner wydania:  

W serii polecamy:


Spis treści:

Wykaz skrótów
Komentowane przepisy Konstytucji RP
Wprowadzenie

Artykuł 26
 
1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w aktach prawa międzynarodowego wiążących Polskę
3. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej, dotyczące zakresu objętego art. 26 Konstytucji
4. Kontekst ogólnokonstytucyjny i ustawowy
4.1. Siły Zbrojne w Konstytucji RP
4.2. Zasada służebności
4.3. Pojęcie sił zbrojnych
4.4. Funkcje sił zbrojnych
4.5. Niepodległość państwa
4.6. Niepodzielność terytorium
4.7. Ochrona granic
4.8. Bezpieczeństwo
4.9. Neutralność w sprawach politycznych
4.10. Cywilna i demokratyczna kontrola sił zbrojnych
4.11. Cywilna kontrola sił zbrojnych
4.12. Demokratyczny wymiar kontroli sił zbrojnych
4.13. Kompetencje niektórych organów w związku z cywilną i demokratyczną kontrolą sił zbrojnych
 
Artykuł 85

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w aktach prawa międzynarodowego wiążących Polskę
3. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej, dotyczące zakresu objętego art. 85 Konstytucji
4. Kontekst ogólnokonstytucyjny i ustawowy
4.1. Istota obowiązku obrony Ojczyzny
4.2. Powszechność obowiązku
4.3. Obywatelstwo i wielopaństwowcy
4.4. Zakres przedmiotowy i czasowy powszechnego obowiązku
4.5. Przedmiotowy zakres obowiązku służby wojskowej
4.6. Konstytucyjne prawo odmowy służby wojskowej i ubiegania się o służbę zastępczą
 
Artykuł 117

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w aktach prawa międzynarodowego wiążących Polskę  
3. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej, dotyczące zakresu objętego art. 117 Konstytucji
4. Kontekst ogólnokonstytucyjny i ustawowy
4.1. Regulacja prawna użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa – podstawowe regulacje
4.2. Pobyt wojsk obcych na terytorium RP – geneza regulacji, stan aktualny

Bibliografia opracowań naukowych

Prof. dr hab. Jerzy Paśnik:

Sposób prezentacji uregulowań konstytucyjnych zarówno polskich, jak i państw członkowskich Unii Europejskiej, aczkolwiek ogranicza się do prezentacji ich tekstu, to stanowi dla zainteresowanych omawianymi zagadnieniami cenny materiał źródłowy. Jednak podstawową wartość przeprowadzonych rozważań widzę w sposobie prezentacji istoty omawianych zagadnień szczegółowych i to zarówno w aspekcie redakcyjnym, albowiem każde słowo stanowi odrębną całość poprzedzoną śródtytułem, jak i merytorycznym, a obejmującym zdefiniowanie jego istoty, z jednoczesnym – co do zasady – pominięciem, występujących w omawianym obszarze kontrowersji natury naukowej.

Stanisław Hoc
Profesor dr hab., wybitny specjalista prawa karnego, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, stały doradca Sejmu w latach 1998-2015, radca prawny, autor wielu publikacji.

Książki tego autora

Bibliografia opracowań naukowych

Bajor-Stachańczyk  M.,  O  realizowaniu  cywilnej  kontroli  nad  armią  oraz zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi w Polsce, Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, 2005, nr 3.
Balcerowicz B., Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Warszawa 2010.
Banaszak  B.,  Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Komentarz,  Warszawa 2014.
Bień-Kacała A., Bezpieczeństwo w Konstytucji RP z 1997 r. – wstępna diagnoza, PPK 2015, nr 2.
Bień-Kacała A., Kacała T., Zwierzchnictwo, kierowanie i dowodzenie w Siłach Zbrojnych RP na tle regulacji konstytucyjnej, PS 2015, nr 5.
Chyrzyński R., Budżet MON a zasada demokratycznej kontroli, „Wojsko i Wychowanie” 1996, nr 7.
Czuryk M. (red.), Prawo obronne RP, Warszawa 2013.
Czuryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K., Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne, Olsztyn 2016.
Drzewiecki A., Strategia udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach międzynarodowych. Aspekty polityczne i wojskowe, „Rocznik Bepieczeństwa Międzynarodowego” 2010/2011.
Dudek D., Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej jako wartość konstytucyjna, [w:] Bezpieczeństwo  Polski.  Historia  i  współczesność,  (red.)  L. Antonowicz,  T. Guz, M. R. Pałubska, Lublin 2010.
Dunaj K., Miejsce i rola Ministra Obrony Narodowej w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym, [w:] Minister Obrony Narodowej i Naczelny
Dowódca Sił Zbrojnych w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym RP, (red.) W. Kitler, Warszawa 2013.
Dunaj  K.,  Minister  Obrony  Narodowej  jako  organ  sprawujący  bezpośrednie zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP w czasie pokoju, [w:] Bezpieczeństwo  państwa.  Zagadnienia  prawne  i  administracyjne,  (red.)  M.  Czuryk,  K. Dunaj, M. Karpiuk, Olsztyn 2016.
Dunaj K., Użycie sił zbrojnych RFN w świetle Ustawy Zasadniczej z 1949 r., Warszawa 2017.
Filar M., Status prawnokarny wojsk NATO stacjonujących na terytorium Polski (zagadnienia wybrane), [w:] Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci profesora Stanisława Waltosia, (red.) J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll, Warszawa 2000.
Flemming M., Status prawny żołnierzy na obcym terytorium, WPP 1997 nr 1.
Flemming M., Podsądność żołnierzy na obcym terytorium, Warszawa 1970.
Garlicki L., Zubik M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom I, Warszawa 2016.
Garlicki L., Zubik M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom II, Warszawa 2016.
Garlicki L., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
Gąska M., Kompetencje organów władzy wykonawczej w dziedzinie obronności państwa i sił zbrojnych, Warszawa 2002.
Gryz J. (red.), Strategia bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2013.
Grzebyk P., [w:] Konstytucja RP. Tom I, (red.) M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Grzebyk P., [w:] Konstytucja RP. Tom II, (red.) M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Guzowski A., Umowy międzynarodowe regulujące status obcych sił zbrojnych obecnych na terytorium Polski, WPP 2020, nr 2.
Hoc S., [w:] Kodeks karny. Komentarz, (red.) R.A. Stefański, Warszawa 2020.
Hoc S., [w:] Prawo karne, część ogólna, szczególna i wojskowa, (red.) T. Dukiet-Nagórska, O. Sitarz, Warszawa 2020.
Hoc S., O penalizacji służby w obcym wojsku. Roczniki Nauk Prawnych, tom XV, nr 1, 2005.
Hoc S., Raz jeszcze o penalizacji służby w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, [w:] Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, (red.) S. Pikulskiego, W. Cieślaka, M. Romańczuk-Grąckiej, Olsztyn 2015.
Janusz Pawleta B., Prawnomiędzynarodowy status obcych baz wojskowych, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2006 nr 2.
Karpiuk  M.,  Sobczyk  P.  (red.),  Obronność,  bezpieczeństwo  i  porządek  publiczny. Komentarz do wybranych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, tom III, Olsztyn 2018.
Karpiuk M., Zasady użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, [w:] Prawo obronne RP, (red.) M. Czuryk, Warszawa 2013.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowanie. System, Warszawa 2011.
Kitler W., Czuryk M., Karpiuk M., Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część szczegółowa, Warszawa 2013.
Kitler W., Czuryk M., Karpiuk M., Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część ogólna, Warszawa 2013.
Kitler  W.,  Nowak  D.,  Stepanowska  M.  (red.),  Prawo  wojskowe,  Warszawa 2017.
Kiziński M., Wybrane aspekty prawnokarne służby obywatela polskiego w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej (art. 141 § 1-3), WPP, nr 1.
Koredczuk J., Odpowiedzialność karna obywatela polskiego za służbę w obcym wojsku w świetle polskich XX-wiecznych kodyfikacji karnych, [w:] Wojna  i  pokój.  Wybrane  zagadnienia  prawno-historyczne,  (red.)  E.  Kozerska,  P. Sadowski, A. Szymański, Opole 2013.
Kranz J., Wyrozumska A., Kilka uwag o umowie polsko-amerykańskiej w sprawie tarczy antyrakietowej, PiP 2009, z. 7.
Krogulski M.L., Okupacja w imię sojuszu. Armia Radziecka w Polsce w latach 1944–1956, Warszawa 2000.
Krogulski M.L., Okupacja w imię sojuszu. Armia Radziecka w Polsce w latach 1956–1993, Warszawa 2003.
Kupiecki R., Demokracja i siły zbrojne, Ad Meritum 1995, nr 5.
Kwiatkowski W., Sejmowa Komisja Obrony Narodowej w podsystemie kierowania obronnością państwa, „Wojsko i Wychowanie” 2000, nr 1.
Lasoń M., Stan i perspektywy amerykańskiej obecności wojskowej w Europie  w II dekadzie XXI wieku, Krakowskie Studia Międzynarodowe 2014, nr 4.
Madej M., Sposób na Guliwera, „Polska Zbrojna” 2011, nr 48.
Massalski A., Zagadnienia jurysdykcji karnej w stosunku do personelu wojsk sojuszniczych na etapie postępowania przygotowawczego w świetle odpowiedzi  na  kwestionariusz  skierowany  do  wojskowych  organów  ścigania,
WPP 2020, nr 3.
Morawski Z., Status prawny Ministra Obrony Narodowej i Szefa Sztabu Generalnego. Analiza prawnoustrojowa, WPP 2011, nr 4.
Międzybrodzki  B.,  Przestępstwa  żołnierzy  Armii  Radzieckiej  stacjonujących  w Polsce w latach 1990–1993, [w:) Na z góry upatrzonych pozycjach, (red.) B. Międzybrodzki i in., Warszawa–Zabrze 2011.
Nowak Z., Laszkiewicz K., Formalnoprawne aspekty użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Tymczasowych Sił Zbrojnych ONZ w Republice Libańskiej, WPP 2020, nr 4.
Nawrocki M., Miejsce popełnienia czynu zabronionego, Warszawa 2016.
Nawrocki M., Wyłączenie zasady terytorialności w prawie karnym (art.5 k.k.) na przykładzie umowy międzynarodowej Polska – NATO (SOFA), [w:] Obywatel, państwo, społeczność międzynarodowa, (red.) K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz, Warszawa 2014.
Oniszczuk J., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Zakamycze 2000.
Onyszkiewicz J., Zachodni model kontroli nad siłami zbrojnymi, [w:] Dylematy demokratycznej kontroli nad armią, Warszawa 1995.
Opitek  P.,  Sprawowanie  jurysdykcji  karnej  nad  żołnierzami  amerykańskimi w ramach SOFA, WPP 2019, nr 2.
Oraniec S., Odpowiedzialność karna członków sił zbrojnych Paktu Północno-
atlantyckiego w świetle Traktatu z 1951 r., Warszawa 2000.
Padzik J., Prawnoustrojowa pozycja Ministra Obrony Narodowej w systemie organów administracji rządowej, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 4.
Paśnik  J.,  Wybrane  zagadnienia  dotyczące  penalizacji  służby  obywatela polskiego w obcym wojsku, WPP 1981, nr 2.
Paśnik J., Przestępstwo karalnego zaciągu, Warszawa 1985.
Piątkowski  A.,  Kierowanie  i  dowodzenie  Siłami  Zbrojnymi  Rzeczypospolitej Polskiej w polskim systemie konstytucyjnym, PS 2018, nr 5.
Piotrowski R., Instalacja systemu obrony przeciwrakietowej w świetle Konstytucji RP, PiP 2009, z. 7.
Pohorecki K.,  Kadry a potrzeby obronne państwa, „Wojsko i Wychowanie” 1996, nr 7.
Prucnal M., Ochrona dzieci przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych we współczesnym prawie międzynarodowym, Warszawa 2013.
Rogowicz K., Rola Sejmu w wycofaniu Armii Radzieckiej z terytorium Polski, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2011, nr 1-2.
Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz, Warszawa 2016.
Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja RP, Tom II. Komentarz, Warszawa 2016.
Serowaniec M., Rola Ministra Obrony Narodowej w cywilnym modelu zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP, Gdańskie Studia Prawnicze, tom XL, 2018.
Serowaniec M., Włoch W., Pojęcie bezpieczeństwa, [w:] Kategoria bezpieczeństwa w konstytucjach i praktyce ustrojowej państw Grupy Wyszehradzkiej, (red.) A. Bień-Kacała, J. Jirasek, I. Cibulka, T. Drinoczi, Toruń 2016.
Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
Socha R., Cywilna kontrola nad wojskiem, WPP 2003, nr 2.
Sokolewicz W., Funkcje sił zbrojnych. Konstytucja i rzeczywistość, [w:] Prawo, parlament i egzekutywa we współczesnych systemach rządów. Księga
poświęcona pamięci profesora Jerzego Stembrowicza, (red.) S. Bożyk, Białystok 2000.
Sokolewicz W., Neutralność polityczna sił zbrojnych jako konstytucyjna zasada ustroju państwa, [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego. Księga jubi-
leuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz, (red.) J. Wawrzyniak, M. Laskowska, Warszawa 2009.
Sokolewicz W., Wojsko i Konstytucja, Warszawa 2015.
Staśkiewicz W. (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
Stochel J., „Siły zbrojne” w rozumieniu Umowy NATO SOFA, WPP 2006, nr 4.
Stochel J., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wojska obce na terytorium Polski w świetle prawa międzynarodowego, Wojskowe Centrum
Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, Warszawa 2017.
Stochel  J.,  Roszczenia  międzynarodowe  w  świetle  umowy  NATO  SOFA,  PiP 2010, z. 4.
Szuniewicz M., Ochrona bezpieczeństwa państwa jako przesłanka ograniczenia praw i wolności jednostki w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2016.
Ścibor M., Udzielanie zgody obywatelowi polskiemu na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej, WPP 2011, nr 2.
Tokarczyk A., Użycie siły wojskowej w czasie pokoju przez siły zbrojne RP. Wybrane problemy, Warszawa 2020.
Trejnis Z., Siły zbrojne w transformacji ustrojowej w Polsce, [w:] Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowo-Wschodniej, (red.) E. Zieliński, Warszawa 1996.
Trubalski A., Artykuł 85 Konstytucji. Obowiązek obrony Ojczyzny, [w:] Obowiązki człowieka i obywatela w Konstytucji RP z 1997 r., (red.) A. Trubalski,
Warszawa 2020.
Tuleja P. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2019.
Winczorek  P.,  Komentarz  do  Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  2 kwietnia 1999 r., Warszawa 2008.
Witkowski Z., Cywilna kontrola nad siłami zbrojnymi i ich neutralność polityczna jako przesłanki legitymizujące państwo demokratyczne, [w:] Przyszłość Prawa. Księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, (red.) B. Hołyst, Warszawa 2017.
Witkowski Z., Szewczyk M., Serowaniec M., Model cywilnej i demokratycznej egzekutywy nad siłami zbrojnymi w Polsce, Toruń 2018.
Wojciszko M., Kompetencje naczelnych organów państwa w obszarze obronności, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 2011, nr 4.
Wojciszko M., Prawnoustrojowa pozycja wybranych organów państwa (ze szczególnym uwzględnieniem naczelnych organów) w realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa i obronności, WPP 2011, nr 4. Wołpiuk W.J., Bezpieczeństwo państwa i pojęcia pokrewne. Aspekty konstytucyjnoprawne, [w:] Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem, t. II, Bezpieczeństwo, (red.) W. Sokolewicz, Warszawa 2010.
Wołpiuk W.J., Dobro wspólne a interes publiczny. ZN Wyższej Szkoły Informatyki Zarządzania i Administracji w Warszawie, 2006, nr 1.
Wołpiuk W.J., Konstytucyjna zasada podległości sił zbrojnych cywilnej i demokratycznej kontroli, PS 1998, nr 6.
Wołpiuk W.J., Niepodległość i suwerenność. Dystynkcje pojęciowe, [w:] W.J. Wołpiuk (red.), Spór o suwerenność, Warszawa 2001.
Wołpiuk W.J., Państwo wobec szczególnych zagrożeń, Warszawa 2002.
Wołpiuk W.J., Siły zbrojne w regulacjach Konstytucji RP, Warszawa 1998.
Wygoda J., Odpowiedzialność karna za podjęcie służby wojskowej w obcej armii bez zezwolenia, WPP 2018, nr 3.
Zajdzik J., Realizacja cywilnej politycznej kontroli nad siłami zbrojnymi i socjologiczny błąd zaniechania, AUWr., Socjologia 2009, nr 45.
Zalewski  J.,  Apolityczność  Sił  Zbrojnych  Drugiej  i  Trzeciej  Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, Warszawa 2009.  
Załęski K., Siły zbrojne. Teoria i praktyka funkcjonowania, Warszawa 2018.
Ziółkowska  A.,  Odpowiedzialność  karna  a  odpowiedzialność  dyscyplinarna  w wojsku. Zagadnienia materialnoprawne (I), Warszawa 2020.
Zwierzyńska H., Status wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, RPEiS 2000, z. 3.
Żebrowski A., Kontrola cywilna  nad siłami  zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1998.
Żebrowski A., Siły zbrojne w społeczeństwie praworządnym, „Wojsko i Wychowanie” 2000, nr 2.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane