• Komentarz do Konstytucji RP art. 218

Komentarz do Konstytucji RP art. 218

 • Autor: Hubert Izdebski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-287-3
 • Data wydania: 2024
 • Liczba stron/format: 148/128 x 194 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 43.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Prezentowany tom zawiera komentarz do art. 218 Konstytucji RP, zgodnie z którym ustawa określa organizację Skarbu Państwa oraz sposób zarządzania jego majątkiem. Określenie „Skarb Państwa” występuje ponadto w czterech innych przepisach ustawy zasadniczej (w kontekście majątkowym w art. 61 ust. 1, art. 107 ust. 1 i art. 216 ust. 1; w art. 146 ust. 4 pkt 4, wymieniającym wśród zadań Rady Ministrów ochronę interesów Skarbu Państwa). Pozwala to na twierdzenie o konstytucjonalizacji Skarbu Państwa, aczkolwiek Skarb Państwa już wcześniej wystąpił w niektórych konstytucjach. Ustrojodawca nie jest konsekwentny co do rozumienia Skarbu Państwa i rozumienia jego majątku. Ramowy przepis art. 218 ustawy zasadniczej jest refleksem podejmowanych od 1989 r. prób ustawowego unormowania problematyki gospodarczego mienia Skarbu Państwa w jednej ustawie o Skarbie Państwa. Jeżeli art. 218 Konstytucji RP, który powstał na gruncie ówczesnego poszukiwania treści takiej ustawy, będzie odczytywany literalnie, wypełnienie jego dyspozycji poprzez wydanie ustawy o organizacji Skarbu Państwa oraz o sposobie zarządzania jego majątkiem okaże się praktycznie niemożliwe; dowodzą tego próby wypracowania takiej ustawy, podjęte w Sejmie RP III kadencji.

Partner wydania 


W serii polecamy:


Spis treści:

Wykaz skrótów
Komentowany przepis Konstytucji RP
Wprowadzenie

Artykuł 218

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Państwo w obrocie cywilnoprawnym w świetle prawnych standardów międzynarodowych i europejskich
4. Skarb Państwa w dokumentach ustrojowych poprzedzających uchwalenie Konstytucji RP
5. Skarb Państwa w ustawodawstwie obowiązującym przed uchwaleniem Konstytucji RP
6. Koncepcje ustawy o Skarbie Państwa przed uchwaleniem Konstytucji RP
7. Miejsce art. 218 w całości przepisów Konstytucji RP dotyczących Skarbu Państwa
8. Pojęcia zastosowane w art. 218 Konstytucji RP
a) Ustawa
b) Skarb Państwa
c) Organizacja Skarbu Państwa
d) Majątek Skarbu Państwa
e) Zarządzanie majątkiem, sposób zarządzania majątkiem
10. Skarb Państwa w ustawach wydanych po wejściu w życie Konstytucji RP

Bibliografia opracowań naukowych 

Hubert Izdebski
profesor Wydziału Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie, poprzednio wieloletni profesor zwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk; uczestnik jako przedstawiciel PAN w Forum dla Praworządności organizowanym przez tę Akademię oraz Polską Akademię Umiejętności; radca prawny, adwokat; autor wielu książek z zakresu prawa publicznego oraz jego historii i podstaw aksjologicznych, w tym, w ramach niniejszej serii, komentarzy do art. 6, 70, 73; art. 15, 16, 163-172 oraz art. 186, 187 Konstytucji RP.

Książki tego autora

Bibliografia opracowań naukowych

Adamik A., Matejun M., Organizacja i jej miejsce w otoczeniu, w: Podstawy zarządzania, red. A. Zakrzewska-Bielawska, Warszawa 2012.
Aziewicz D., Koncepcje reformy systemu nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa w Polsce, „Gospodarka Narodowa” 2020/4.
Bałtowski M., Więcej władzy niż własności – Skarb Państwa jako szczególny inwestor na GPW w Warszawie, „Studia Ekonomiczne” 2017/1.
Banaszczyk Z., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej, Warszawa 2012.
Baranowski A., Konstrukcja prawna Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a stosunek powiernictwa, „Rejent” 1998/7–8.
Bartkowska B., Nawrocki T., Agencja Nieruchomości Rolnych jako powiernik Skarbu Państwa, „Studia Iuridica Agraria” 2011/9.
Bartosiewicz M., [Art. 218], w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. M. Haczkowska, Warszawa 2014.
Bernaczyk M., Sfera prywatna i publiczna jako paradygmat współczesnego prawa konstytucyjnego na przykładzie spółek (z udziałem) Skarbu Państwa prowadzących działalność gospodarczą, w: Osobowość prawna jako przesłanka wykonywania konstytucyjnych wolności i praw, red. M. Bernaczyk, M. Jabłoński, Wrocław 2019.
Bielecki L., Zarządzanie nieruchomościami a trwały zarząd nieruchomościami, „Rocznik Administracji Publicznej” 2015/1.
Bieniek G., Pietrzkowski H., Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2006.
Bierć A., Całus A., Kruczalak K., Lichorowicz A., Mastalski R., Zelwiański R., Konstytucja RP a prawo gospodarcze, „Przegląd Legislacyjny” 1997, nr 3–4.
Bierć A., Mucha-Kujawa J., Teoretyczno-prawne poszukiwania sposobu „oznaczenia” państwa w obrocie prywatno-prawnym, „Studia Prawnicze” 2016/2.
Bierć A., Mucha-Kujawa J., W kierunku tradycyjnego modelu Prokuratorii Generalnej jako instytucjonalnego zastępcy prawnego (procesowego) państwa (Skarbu Państwa) w obrocie prywatno-prawnym, „Studia Prawnicze” 2017/1.
Budzeń D., Edwardczyk B., Marchewka-Bartkowiak K., Zarządzanie majątkiem i długiem lokalnym, Warszawa 2021.
Cern G., Mienie komunalne a działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, Warszawa 2019.
Chmaj M., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 105, 106, 107, 108, Warszawa 2020.
Ciapała J., Konstytucyjna wolność przedsiębiorczości i prymat własności prywatnej a tzw. złota akcja Skarbu Państwa, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2023/3.
Czerwińska-Koral K., Nowe funkcje Agencji Nieruchomości Rolnych w świetle ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, „Roczniki Administracji i Prawa” 2015/1.
Czerwiński Z., Problematyka gospodarcza w projektach Konstytucji RP, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1995/2.
Daniel P., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 202, 203, Warszawa 2020.
Dmowski S., Rudnicki Z., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2008.
Doliwa A., Dychotomiczny charakter osobowości prawnej państwa (imperium i dominium), SP 2002/3.
Doliwa A., Sposoby reprezentacji Skarbu Państwa w obrocie cywilnoprawnym, „Studia Prawnicze” 2002/4.
Doliwa A., Ustawowe powiernictwo wykonywania własności państwowej na przykładzie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, „Studia Prawnicze” 2003/1.
Dudek D. [Art. 146], w: Konstytucja RP. Tom II. Komentarz. Art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Dziurda M. [Art. 34], Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, cz.1. (art. 1–55 4 ), red. J. Gudowski, Warszawa 2021.
Dziurda M., Procesowa reprezentacja Skarbu Państwa a reprezentacja materialnoprawna, „Studia Iuridica” 2018/75.
Dziurda M., Reprezentacja Skarbu Państwa w procesie cywilnym, Kraków 2005.
Flegert K., Gustafsson R., Fiscal statistics for Sweden, 1670–2011, w: House Prices, Stock Returns, National Accounts, and the Riksbank Balance Sheet, 1620–2013, red. R. Edvinsson, T. Jabobson, D. Waldenström, Stockholm 2014.
Florczak-Wątor M., [Art. 218], w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019.
Gajl N., Skarb Państwa, Warszawa 1996.
Garlicki L., Jarosz-Żukowska S., [Art. 64], w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.
Głogowski K., Tupin R., Prokuratoria Generalna logicznym uzupełnieniem instytucji Skarbu Państwa, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2004/3.
Gniewek E., [Art. 44 1 ], w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E Gniewek, Warszawa 2006.
Gniewek E., [Nieruchomości skarbowe], w: System Prawa Prywatnego. T. 3. Prawo rzeczowe, red. E. Gniadek, Warszawa 2020.
Gola J., Gospodarność i efektywność w działaniach organów administracji gospodarczej wobec przedsiębiorców publicznych, Wrocław 2021.
Grzegorczyk F., Spółki z udziałem Skarbu Państwa – zagadnienia nadzoru w ujęciu systemowym, w: Skarb Państwa a działalność gospodarcza, red. A. Kidyba, Warszawa 2014.
Góźdź E., O zasadzie rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Praktyczny poradnik, Warszawa 2016.
Habdas M., Publiczna własność nieruchomości, Warszawa 2011.
Hadrowicz E., Instytucja Skarbu Państwa w świetle regulacji prawnych w Europie i w Polsce, „Prawo Europejskie w Praktyce” 2010/10.
Haładyj A., Trzewik J., Pojęcie strategicznych zasobów naturalnych – uwagi krytyczne, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2014/1.
Horubski K., Rzeczy publiczne w powszechnym używaniu, w: Tadeusz Bigo o administracji i prawie administracyjnym – refleksje wrocławskiej szkoły administratywistycznej, red. T. Kocowski, P. Lisowski, M. Paplicki, Wrocław 2020.
Hüttermann R., Rawent P., [§ 89], w: J. von Staudingers Kommentar zum Bürgelichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebegesetzen.  T. 1, red. H. Roth, Berlin 2011.
Izdebski H., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 20, 21, 22, Warszawa 2022.
Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna – zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.
Jacyszyn J., Wokół instytucji Skarbu Państwa, „Rejent” 1992/2.
Jagoda J., Mienie samorządowe, Warszawa 2019.
Jagoda J., Zasady zarządzania mieniem samorządowym, „Studia Prawno-ustrojowe” 2021/53.
Jońca M., In dubio contra fiscum – kilka uwag na temat „barbarzyńskiej” zasady prawnej, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” 2018/1.
Kaczmarek A., O władczych uprawnieniach Skarbu Państwa, „Radca Prawny” 2015/1.
Katner W.J., Matysiak W.P., Warunki prawne uczestnictwa państwa w gospodarce III Rzeczypospolitej, w: Skarb Państwa a działalność gospodarcza, red. A. Kidyba, Warszawa 2014.
Kitler W., Zarządzanie w administracji publicznej, w: Nauka administracji, red. M. Karpiuk, W. Kitler, Warszawa 2013.
Kosikowski C., W poszukiwaniu nowej koncepcji Skarbu Państwa, „Państwo i Prawo” 1992/12.
Kristof A., Skarb Państwa w roli właściciela przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 451.
Kruczalak-Jankowska J., Konstytucyjna zasada społecznej gospodarki rynkowej a spółki z udziałem Skarbu Państwa, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2017.
Kruś M., Wody Polskie – nowy podmiot w prawie wodnym, w: Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i w praktyce, red. B. Jaworska-Dębszka, E. Olejniczak-Szałowska, R. Budzisz, Warszawa 2019.
Kucia-Guściora B., Rola Ministra Finansów w zaciąganiu zobowiązań finansowych w imieniu Skarbu Państwa, „Roczniki Nauk Prawnych”, cz. 1, 2019/4; cz. 2, 2020/1.
Kuder D., Pojęcie instytucji w teorii ekonomii, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2011/19.  
Kurowski L., O pojęciu Skarbu Państwa w prawie socjalistycznym, „Studia Prawnicze” 1970/25–26.
Leisner W., Unterscheidung zwischen privatem und öffentlichem Recht, „JuristenZeitung” 2006/18.
Leśkiewicz K., Prawne aspekty zarządzania lasami Skarbu Państwa, Lublin 2019.
Liżewski B., Prawo publiczne a prawo prywatne – wybrane uwagi na temat hybrydyzacji instytucji prawnych, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018/4.
Lubowiecki D., Dążenie do reaktywacji Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa po transformacji ustrojowej w Polsce, w: Instrumenty ochrony Skarbu Państwa od antycznego Rzymu do dzisiaj, red. A.W. Bauknecht, Olsztyn 2014.
Masquelier Ph., Le Trésor au coeur de l’Etat, le Trésor au coeur de l’économie: mille ans d’histoire – Synthese historique du Tresor I economie.gouv.fr
Maus M.G., In dubio contra fiscum is een mensenrecht, „Algemeen Fiscaal Tijdschrift” 2011/27.
Michalak S., Wybrane problemy związane ze szczególnym statusem Skarbu Państwa w spółkach handlowych, „Zeszyt Prawniczy UAM” 2021/11.
Możdżeń-Marcinkowski M., Agencja Nieruchomości Rolnych, Kraków 2003.
Nawrotkiewicz J., Chińskie spółki z udziałem Skarbu Państwa – zagadnienia konstrukcyjne, „Przegląd Prawa Handlowego” 2022/4.
Orakhelashvili A., The dynamics of statehood in the practice of international and English courts, w: Sovereignty, Statehood and the State Responsibility, Essays in Honour of James Crawford, red. Ch. Chinkin, F. Baertens, Cambridge 2015.
Panfil P., Prawne i finansowe uwarunkowania długu Skarbu Państwa, Warszawa 2011.
Pawlak M., Srokowski Ł., Instytucje i organizacje. Przekraczanie paradygmatów w badaniach nad organizacjami, w: Pomiędzy i wewnątrz.
Instytucje, organizacje i ich działania, red. M. Pawlak, Ł. Srokowski, Warszawa 2014.
Powałowski A., Skarb Państwa a działalność gospodarcza, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2017.
Przychodzki M., Glosa do wyroku TK z dnia 7 maja 2001 r., K 19/00, „Radca Prawny” 2002/3.
Puchalski J., Podstawy nauki o organizacji, Wrocław 2008.
Radzimiński P., Mienie komunalne jako forma majątku publicznego, „Przegląd Prawa i Administracji” 2000/45.
Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2021.
Safjan  M.,  Ewolucja  odpowiedzialności  władzy  publicznej  –  od  winy funkcjonariusza do bezprawności normatywnej, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2003/2.
Sierpowska I., Pojęcie własności w prawie administracyjnym, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2006/1.
Sitek B., Historia obrony prawnych interesów Skarbu Państwa w Polsce, „Journal of Modern Science” 2015/3, s. 165–177.
Sitek B., In dubio magis contra fiscum est respondendum (D.49.10.10), „Studia Prawnoustrojowe” 2015.
Sitek B.W., Wybrane systemy prawnej i instytucjonalnej ochrony praw i interesów Skarbu Państwa, Warszawa 2020.
Skowrońska-Bocian E., [Art. 44 1 ], [Art. 199], w: Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do artykułów 1–449 11 , red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005.
Sokolewicz W., [Art. 218], w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 4, red. L. Garlicki, Warszawa 2005.
Stefanowicz J.A., Aktywa geologiczno-górnicze Skarbu Państwa, „Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego” 2010/439-1.
Stębelski M., [Art. 203], w: Konstytucja RP. Tom II. Komentarz. Art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Strugała R., [Art. 34], w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2023.
Sułkowski Ł., Organizacja jako przedmiot badań nauk o zarządzaniu, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2012/2.
Szczepaniak R., [Art. 44 1 ], w: Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–449 11 , red. M. Gutowski, Warszawa 2016.
Szczepaniak R., Główne metodologiczne i teoretyczne problemy stosowania prawa prywatnego w sektorze publicznym, w: R. Szczepaniak, K. Kokocińska, M. Krzymuski, Konstytucyjne bariery stosowania prawa prywatnego w sektorze publicznym. Studium prawnoporównawcze ze szczególnym uwzględnieniem prawa polskiego i niemieckiego, Poznań 2020.
Szpunar M., Wybrane problemy stosowania prawa Unii Europejskiej przed sądami państw członkowskich, „Palestra” 2020/5. Szydło W., Aspekty podmiotowości prawnej Skarbu Państwa, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 2008/304.
Szydło W., Charakterystyka Skarbu Państwa jako szczególnego rodzaju osoby prawnej, „Rejent” 2008/6.
Szydło W., Mienie publiczne w polskim prawie cywilnym i administracyjnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2009/3.
Szydło W., Reprezentacja Skarbu Państwa w zakresie gospodarki nieruchomościami, Wrocław 2010.
Szymański J., Konstytucja RP a umowy międzynarodowe, w: Konstytucja. Ustrój polityczny. System organów państwowych. Prace ofiarowane Profesorowi Marianowi Grzybowskiemu, red. S. Bożyk, A. Jamróz, Białystok 2010.
Truszkiewicz Z., Powierzenie gospodarowania gruntami Skarbu Państwa – zagadnienia konstrukcyjno-prawne, w: Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, red. J. Bieluk, A. Doliwa, A. Malarewicz-Jakubów, T. Mróz, Białystok 2012.
Tupin R., Skarb Państwa w okresie reform i przemian własnościowych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1996/4.
Wild M., [Art. 61], w: Konstytucja RP. Tom I, Komentarz. Art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Wyrozumska A., Rozróżnienie immunitetu państwa oraz immunitetów dyplomatycznych, w: Ewolucja immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym, red. I. Skomerska-Muchowska, Łódź 2014.
Zubik M., Ustrojowe założenia niepołączalności mandatu parlamentarnego, „Przegląd Sejmowy” 2008/4.
Żelechowski Ł., [Art. 44], w: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Przepisy wprowadzające. Część ogólna. Własność i inne prawa rzeczowe, red. K. Osajda, Warszawa 2013.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane