• Komentarz do Konstytucji RP art. 202, 203

Komentarz do Konstytucji RP art. 202, 203

 • Autor: Paweł Daniel
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-813-8
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 146/128 x 194 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Przedmiotem niniejszego komentarza są przepisy Konstytucji RP zawarte w rozdziale IX – art. 202 i 203 Konstytucji dotyczące pozycji ustrojowej Najwyższej Izby Kontroli. W pracy przedstawiono szczególne położenie ustrojowe Izby, jako organu ochrony prawnej zawieszonego pomiędzy władzą wykonawczą a władzą sądowniczą oraz przedstawiono zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy zakres kontroli sprawowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli. W komentarzu uwzględniono stan prawny na dzień 15 marca 2020 r.

Partner wydania:  

W serii polecamy:


Spis treści:

Wykaz skrótów
Komentowane przepisy Konstytucji RP

Artykuł 202

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Najwyższa Izba Kontroli w polskim porządku konstytucyjnym – rys historyczny
4. Umiejscowienie regulacji dotyczącej NIK w Konstytucji z 1997 r. – problematyka wyodrębnienia NIK jako organu czwartej władzy
5. Pozycja ustrojowa Najwyższej Izby Kontroli w świetle art. 202 Konstytucji
5.1. Uwagi wprowadzające
5.2. Niezależność NIK
5.3. NIK jako organ naczelny – art. 202 ust. 1 Konstytucji
5.4. NIK jako podmiot podległy Sejmowi – art. 202 ust. 2 Konstytucji
5.4.1. Powiązania organizacyjne pomiędzy NIK a Sejmem
5.4.2. Powiązania kreacyjne pomiędzy NIK a Sejmem
5.4.3. Powiązania funkcjonalne pomiędzy NIK a Sejmem
5.5. NIK jako podmiot kolegialny – art. 202 ust. 3 Konstytucji

Artykuł 203

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Pojęcie kontroli oraz nadzoru. Kryteria kontroli sprawowanej przez NIK
4. Kontrola sprawowana przez NIK a kontrola sprawowana przez inne organy państwa
5. Kontrola działalności administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zakres podmiotowy art. 203 ust. 1 Konstytucji
6. Kontrola działalności organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych – zakres podmiotowy art. 203 ust. 2 Konstytucji
7. Kontrola działalności innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa – zakres podmiotowy art. 203 ust. 3 Konstytucji
8. Funkcja informacyjna NIK
 
Bibliografia opracowań naukowych

Paweł Daniel
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS, zastępca dyrektora Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS, od początku swojej kariery zawodowej związany z sądownictwem administracyjnym, autor wielu książek z zakresu prawa publicznego, w tym prawa i postępowania administracyjnego.

Książki tego autora

Bibliografia opracowań naukowych:

Berek M., Rola NIK w procesie kontroli stosowania i w zakresie inspirowania
zmian prawa, [w:] Prawo i polityka w sferze publicznej. Perspektywa we-
wnętrzna, (red.) P. Jabłoński, J. Kaczor, M. Pichlak, Wrocław 2017.
Bogusz M., Charakter kompetencji sądu administracyjnego a zasada podziału
władzy, Gdańskie Studia Prawnicze 2014, nr 1.
Chlipała M., Płaszczyzna współpracy NIK z terenową administracją rządową  
i samorządem, Kontrola Państwowa – wydanie specjalne 2010, nr 1.
Chmaj M., W sprawie zakresu odpowiedzialności prawnej Prezesa NIK, Prze-
gląd Sejmowy 2015, nr 6.
Chmielnicki P., Funkcja kontrola i funkcja nadzorcza w administracji publicz-
nej a zadania NIK, Kontrola Państwowa – wydanie specjalne 2010, nr 1.
Czarny P., Mała konstytucja z 1947 r. a polska tradycja konstytucyjna, Przegląd
Sejmowy 2007, nr 5.
Dolnicki B. (red.), Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Warszawa
2020.
Fiedler F., Niezależność najwyższego organu kontroli, Kontrola państwowa
2005, nr 1.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, wyd. 2, Warszawa 1998.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, wyd. 7, Warszawa 2003.
Grajewski K., Wybrane aspekty odpowiedzialności prezesa NIK w świetle art. 198
ust. 1 oraz art. 206 Konstytucji, Gdański Studia Prawnicze 2017, nr 2. Bibliografia     143
 
Gubała M., Przykład prawa do inspiracji ustawodawczej, Kontrola Państwowa
2016, nr 1.
Hauser R., Znaczenie instytucji kontrolnych dla praworządnego funkcjonowa-
nia państwa, Kontrola Państwowa – wydanie specjalne 2010, nr 1.
Janusz-Phol  B.,  Immunitety  w  polskim  postępowaniu  karnym,  Warszawa
2009.
Jagielski J., Kompetencje Prezesa i Kolegium NIK, Kontrola Państwowa 2014,
nr jubileuszowy,
Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2006.
Jagielski J., Współczesna funkcja kontroli administracji publicznej (kilka reflek-
sji teoretycznych), Kontrola Państwowa 2004, nr 1.
Jarzęcka-Siwik E. (red.), Najwyższa Izba Kontroli i prawne aspekty funkcjono-
wania kontroli państwowej, Warszawa 2018.
Jarzęcka-Siwik E., Skwarka B., Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy
o Najwyższej Izbie Kontroli, wyd. 3 zaktualizowane, Warszawa 2017.
Jęrzejewski S., Nowicki H., Kontrola administracji publicznej, Toruń 1995.
Kalinowska-Wójcik  A.,  Procedura  pociągania  do  odpowiedzialności  karnej
prezesa NIK, Przegląd Sejmowy 2017, nr 3.
Katner W.J., Prawo i prawnicy w funkcjonowaniu NIK, Kontrola Państwowa  
– wydanie specjalne 2010, nr 1.
Kosikowski C., Ekspertyza prawna na temat podmiotów podlegających kontroli
NIK, Kontrola Państwowa – numer specjalny 2003, nr 3.
Mazur J., Najwyższa Izba Kontroli na tle najwyższych organów kontroli pań-
stwa, Kontrola Państwowa 2004, nr 1.
Mazur J., Nowa ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli, Państwo i Prawo 1995,
nr 3.
Mazur J., Wnioski de lege ferenda formułowane przez NIK, Kontrola Państwowa
2016, nr 1.
Mazur J., Współpraca NIK z Sejmem, Kontrola Państwowa 2015, nr 2.
Murat L., Nauka o kontroli – rzeczywistość czy postulat, Kontrola Państwowa
2016, nr 6.
Mordwiłko J., Najwyższa Izba Kontroli a władza sądowa, Państwo i Prawo
2005, nr 12. 144     Bibliografia
 
Ochendowski E., Prawo administracyjne, wyd. 7, Toruń 2006.
Piekara A., Niewiadomski Z. (red.), Samorząd terytorialny, Warszawa 1998.
Safijan M., Bosek M. (red.), Konstytucja RP, t. II, Komentarz, Warszawa 2016.  
Sarnecki P., Relacje Najwyższej Izby Kontroli z polskim parlamentem, Kon-
trola Państwowa numer jubileuszowy, 2014.
Sierpowska  I.,  Funkcje  kontroli  państwowej.  Studium  prawnoporównawcze,
Wrocław 2003.
Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. VII, Lex/el.
Sokolewicz W., Komentarz do art. 202, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, (red.)
P. Sarnecki, Warszawa 2003.
Sosnowska-Łazińska M., Najwyższa Izba Kontroli, [w:] System organów pań-
stwowych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) H. Zięba-Załucka,
Warszawa 2007, Lex/el.  
Sylwestrzak A., Czwarta władza – kontrolująca, Państwo i Prawo 1992, nr 7.
Sylwestrzak A., Historia NIK i jej miejsce w konstytucji, Kontrola Państwowa
– wydanie specjalne 2010, nr 1.
Sylwetrzak A., Najwyższa Izba Kontroli w Konstytucji z 2  kwietnia 1997 r.,
Gdańskie Studia Prawnicze 1998, nr 2.
Sylwestrzak A., Najwyższa Izba Kontroli w projektach konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Kontrola Państwowa 1995, nr 1.
Sylwestrzak A., Najwyższa Izba Kontroli w systematyce konstytucji polskich,
Gdańskie Studia Prawnicze 2004, nr 1.  
Sylwestrzak  A.,  Władza  trzecia  –  „neutralna”,  Gdańskie  Studia  Prawnicze
2009, nr 1.
Sylwestrzak A., Zasada suwerenności i kontrola w III RP na tle Unii Europej-
skiej, Gdańskie Studia Prawnicza 2016, nr 2.
Szawłowski R., Najwyższe państwowe organy kontroli w Polsce w XIX wieku,
Warszawa 1999.
Szustakiewicz P., Najwyższa Izba Kontroli – czwarta władza czy organ Sejmu,
Ius Novum 2008, nr 3.
Szyszka A., Udział NIK w postępowaniu sądowo-administracyjnym, Kontrola
Państwowa – wydanie specjalne 2010, nr 1.
Tuleja P. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa
2019, Lex/el.  
Wierczyński G., Założenia do przyszłej regulacji zasad tworzenia i ogłaszania
prawa, Przegląd Sejmowy 2008, nr 5.
Winczorek P., Opinia w sprawie interpretacji art. 203 Konstytucji RP z 2 kwiet-
nia 1997 r. w związku z art. 2 ustawy z 23 grudnia 1994 r. (ze zmianami)
o Najwyższej Izbie Kontroli, Kontrola Państwowa – wydanie specjalne
2003, nr 2.
Wojciechowski J., Rozważania nad modelem kontroli państwowej, Kontrola
państwowa – wydanie jubileuszowe 2014.
Zimmermann M., Prawo administracyjne, Kraków 2005.
Zubik M. (red.), Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konsty-
tucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2008.
Orzecznictwo
Wyroki Trybunału Konstytucyjnego
Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 01 grudnia 1998 r., sygn. K 21/98,
OTK 1998, Nr 7, poz. 116.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 kwietnia 2015 r., sygn. akt P31/12,
OTK ZU Nr 4A/2015, poz. 44.
Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 05 lipca 2006 r., sygn.
akt II OSK 439/06, ONSAiWSA nr 2/2007, poz. 51.  
Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 stycz-
nia 2007 r., sygn. akt IV SA/Gl 1358/06, Baza NSA.
Postanowienia  
Postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego  
Postanowienie NSA z dnia 30 stycznia 1996 r., sygn. akt I SA 109/06,  
Postanowienie NSA z dnia 13 czerwca 1997 r., sygn. akt III SA 828/97.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane