• Komentarz do Konstytucji RP art. 198, 199, 200, 201

Komentarz do Konstytucji RP art. 198, 199, 200, 201

 • Autor: Sabina Grabowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-187-6
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 212/128 x 194 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 49.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Prezentowany tom komentarza zawiera analizę zagadnień stanowiących treść art. 198-201 Konstytucji RP, związanych z instytucją odpowiedzialności konstytucyjnej osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe. Wskazano na doniosłość spraw związanych z ponoszeniem konsekwencji za naruszenie czy też przekroczenie swoich uprawnień przez osoby, które dzierżą najwyższe funkcje w państwie. Omówiono instytucję, która stanowi jedną z głównych cech składowych demokratycznego państwa prawa. Ponadto poddano charakterystyce organ władzy sądowniczej jakim jest Trybunał Stanu. Przedstawiono jego miejsce w systemie organów państwowych oraz strukturę i kompetencje. Nie poprzestano na analizie regulacji konstytucyjnych, lecz poddano zbadaniu także przepisy ustawowe i regulaminu Trybunału Stanu, gdyż dopiero łącznie rozpoznawane pozwalają ustalić istotę odpowiedzialności konstytucyjnej (w jej powiązaniu z odpowiedzialnością karną i polityczną), jak też Trybunału Stanu jako organu władzy sądowniczej. Rozważania prowadzono na tle dorobku doktryny polskiego prawa konstytucyjnego.

Partner wydania:

W serii polecamy:


Spis treści:

Wykaz skrótów
Komentowane przepisy Konstytucji RP

Artykuł 198

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Pojęcie odpowiedzialności konstytucyjnej
4. Odpowiedzialność konstytucyjna a polityczna
5. Geneza odpowiedzialności konstytucyjnej
6. Przedmiot odpowiedzialności konstytucyjnej
7. Podmioty odpowiedzialności konstytucyjnej
8. Kary orzekane przez Trybunał Stanu

Artykuł 199

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Trybunał Stanu jako organ władzy sądowniczej
4. Skład Trybunału Stanu
5. Status członków Trybunału Stanu

Artykuł 200

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Immunitet członków Trybunału Stanu

Artykuł 201

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Organizacja Trybunału Stanu
4. Postępowanie przed Trybunałem Stanu

Bibliografia opracowań naukowych

Sabina Grabowska
doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Dziekan Kolegium Nauk Społecznych UR, kierownik Zakładu Systemów Politycznych i Medialnych, redaktor naczelny Przeglądu Prawa Konstytucyjnego, członek Constitutional Law Journals Network, CLJN. W swojej pracy badawczej koncentruje się na tematyce związanej z odpowiedzialnością konstytucyjną, demokracją bezpośrednią oraz prawem wyborczym w kontekście komparatystycznym. Autorka licznych publikacji, w tym: monografii, rozdziałów, artykułów naukowych, komentarzy i haseł oraz redaktor monografii zbiorowych, podręczników i materiałów pokonferencyjnych. Organizator licznych konferencji krajowych i międzynarodowych.

Książki tego autora

Bibliografia opracowań naukowych

Andrejew I., O pojęciu czynu w prawie karnym, „Studia Filozoficzne” 1985, nr 2–3.
Bajor-Stachańczyk M., Niektóre aspekty obowiązywania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez posłów z wykorzystaniem mienia państwowego lub komunalnego, [w:] Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Status posła, cz. II, Wybór ekspertyz prawnych do rozdziału 5 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. nr 221, poz. 2199, ze zm.), Warszawa 2007.
Bałaban A., Źródła prawa w polskiej konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 5.
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Kraków 2004.
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004.
Banaszak B., Trybunał Stanu – stagnacja czy zmiany, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2008, nr 1.
Bator A., Integracja prawoznawstwa a rozumienie kompetencji w szczegółowych naukach prawnych, [w:] Kompetencja ze stanowiska teorii i filozofii prawa, (red.) W. Jedlecka, Wrocław 2004.
Bień-Kacała A., Kilka uwag w kwestii odpowiedzialności Prezydenta RP przed Trybunałem Stanu, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania, Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eu-geniusza Ochendowskiego, Toruń 2005.
Bień-Kacała A., Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu, [w:] Prawo konstytucyjne, (red.) Z. Witkowski, Toruń 2011.
Bień-Kacała A., Trybunał Stanu, [w:] Prawo konstytucyjne, (red.) Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Toruń 2015.
Bień-Kacała A., Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Toruń 2013.
Biuletyn Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej z 9 września 1999 r.
Bojarski T., Niektóre szczególne formy odpowiedzialności a odpowiedzialność karna, [w:] Państwo, prawo, myśl prawnicza. Prace dedykowane Profesorowi Grzegorzowi Leopoldowi Seidlerowi w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, (red.) M. Stefaniuk, A. Korobowicz, L. Leszczyński, A. Pieniążek, Lublin 2003.
Borucki M., Konstytucje polskie, 1791–1997, Warszawa 2002.
Bożek M., [w:] Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, (red.) R.M. Małajny, Warszawa 2012.
Bożyk S., Kadencja parlamentu we współczesnych systemach konstytucyjnych, „Białostockie Studia Prawnicze” 2010, nr 7.
Buczkowski J., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo konstytucyjne RP. Instytucje wybrane, (red.) J. Buczkowski, Przemyśl–Rzeszów 2010.
Chmaj M., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 105, 106, 107, 108, Warszawa 2020.
Chybalski P., Opinia prawna w sprawie dopuszczalności publikacji stenogramów z posiedzeń komisji sejmowych w ramach protokołów oraz biuletynów z posiedzeń Komisji, „Zeszyty Prawnicze” Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 2007, nr 4.
Chybalski P., Opinia prawna w sprawie możliwości nabycia przez posła nieruchomości należącej do Skarbu Państwa w kontekście art. 107 Konstytucji RP, [w:] Status posła w opiniach Biura Analiz Sejmowych (2007–2015), t. II, cz. 2, Wybór opinii prawnych do rozdziału 5 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 r. nr 7, poz. 29, ze zm.), (red.) I. Galińska-Rączy, Warszawa 2015.
Chybalski P., Wykładnia art. 139 ust. 3 oraz art. 153 ust. 1 i 2 regulaminu Sejmu – zakres osób, które mogą zostać zobowiązane do stawiennictwa na posiedzeniu komisji sejmowej, „Zeszyty Prawnicze” Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 2009, nr 1.
Ciapała J., Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1898–1997), Warszawa 1999.
Ciapała J., Uwagi w sprawie prawnych form działania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w nowej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., (red.) W. Skrzydło, R. Mojak, Lublin 1998.
Ciapała J., Zagadnienie odpowiedzialności prawnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 6.
Cieleń A., Immunitet, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, (red.) W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1971.
Cieślak M., Zasady procesu karnego i ich system, „Zeszytu Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1956, Prawo nr 3.
Cybichowski Z., Polskie prawo państwowe na tle uwag z dziedziny nauki o państwie i porównawczego prawa państwowego, Warszawa 1929.
Czarny P., Komentarz do art. 156, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2019.
Czeszejko-Sochacki Z., Prawo do sądu w świetle Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 1997, z. 11–12.
Dąbrowski M., Sankcje konstytucyjne. Istota, funkcje oraz rodzaje, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 5.
Dudek D., Biznes i (nie)odpowiedzialność konstytucyjna posła, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 22.
Dudek D., Konstytucja RP: nowelizować czy non movere?, [w:] Zagadnienia prawa parlamentarnego. Materiały z XLVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Serock, 1–3 czerwca 2006 r., (red.) M. Granat, Warszawa 2007.
Dudek D., Niektóre aspekty odpowiedzialności osób sprawujących władzę państwową, „Kościół i Prawo”, t. V, (red.) J. Krukowski, Lublin 1988.
Dudek D., Organy ochrony prawnej, [w:] Ustrój polityczny i gospodarczy współczesnej Polski, (red.) W. Skrzydło, Lublin 1996.
Dudek D., Trybunał Stanu (Podstawa prawna, analiza, komentarz), [w:] Kościół i prawo, (red.) J. Krukowski, Lublin 1989.
Dudek D., Sobczak J., Władza sądownicza w Konstytucji RP, [w:] Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) R. Mojak, Lublin 2000.
Duszka-Jakimko H., Haczkowska M., Odpowiedzialność Prezydenta RP. Kategorie prawne i pozaprawne, [w:] Pozycja ustrojowa prezydenta na przykładzie wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej i Niemiec, (red.) A. Frankiewicz, S.L. Stadniczenko, Opole 2009.
Działocha K., Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP (stan doktryny prawa), [w:] Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) K. Działocha, Warszawa 2005.
Działocha K., Naruszenie konstytucji jako przesłanka odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, „Acta Uniwersitatis Wratislaviensis” 1988, Prawo CL.
Działocha K., O pojęciu ustawy w Małej Konstytucji z 1992 roku w świetle poglądów prawnych Trybunału Konstytucyjnego, „Studia Iuridica” 1995, t. XXVIII.
Działocha K., Ustawa, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, (red.) W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
Działocha K., Zalasiński T., Komentarz do art. 198, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2007.
Działocha K., Zalasiński T., Komentarz do art. 199, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2007.
Dziemidok-Olszewska B., Instytucja prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2003.
Eckhardt K., Odpowiedzialność konstytucyjna Prezesa Rady Ministrów, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2018, nr 2.
Filar M., Glosa do wyroku Trybunatu Konstytucyjnego z 21 lutego 2001 r., sygn. akt P. 12/2000, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 4.
Filar M., Niektóre węzłowe problemy orzecznictwa Trybunału Stanu III Rzeczy-pospolitej, [w:] Ze sztandarem prawa przez świat. Księga dedykowana Profesorowi Wieńczysławowi Józefowi Wagnerowi von Igelgrund z okazji 85-lecia urodzin, (red.) R. Tokarczyk, Kraków 2002.
Filar M., Zawinienie deliktu konstytucyjnego, [w:] Rozważania o prawie karnym. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Aleksandra Ratajczaka, (red.) A.J. Szwarc, Poznań 1999.
Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, (red.) S. Grabowska, R. Grabowski, Toruń 2010.
Frankiewicz A., Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta RP, Kraków 2004.
Gajda A., Komentarz do art. 14, [w:] Ustawa o Trybunale Stanu. Komentarz, (red.) K. Grajewski, S. Steinborn, Warszawa 2020.
Gajda A., Komentarz do art. 15, [w:] Ustawa o Trybunale Stanu. Komentarz, (red.) K. Grajewski, S. Steinborn, Warszawa 2020.
Gajda A., Komentarz do art. 17, [w:] Ustawa o Trybunale Stanu. Komentarz, (red.) K. Grajewski, S. Steinborn, Warszawa 2020.
Gajewska A., Zasada niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów, [w:] Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) D. Dudek, Warszawa 2009.
Gajewska A.T., Prowadzenie przez posła gospodarstwa rolnego na gruncie dzierżawionym od Agencji Nieruchomości Rolnych, [w:] Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Status posła, cz. II, Wybór ekspertyz prawnych do rozdziału 5 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. nr 221, poz. 2199, ze zm.), Warszawa 2007.
Galster J., Szyszkowski W., Trybunały, [w:] Prawo konstytucyjne, (red.) Z. Witkowski, Toruń 2006.
Garlicki L., Charakter ustrojowy nowych trybunatów, „Państwo i Prawo” 1983, z. 3.
Garlicki L., Komentarz do art. 105, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2001.
Garlicki L., Komentarz do art. 107, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2001.
Garlicki L., Komentarz do art. 118, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2001.
Garlicki L., Komentarz do art. 178, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2005.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2021.
Garlicki L., Szepietowska B., Ustawa w projektach Konstytucji RP, [w:] Prawo, źródła prawa i gwarancje jego zgodności z ustawą zasadniczą w projektach Konstytucji RP, (red.) K. Działocha, A. Preisner, Wrocław 1995.
Gdulewicz E., Zgromadzenie Narodowe, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, (red.) W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
Gierach E., Opinia prawna w sprawie możliwości zakupu przez posła gruntów rolnych od Agencji Nieruchomości Rolnych, [w:] Status posła w opiniach Biura Analiz Sejmowych (2007–2015), t. II, cz. 2, Wybór opinii prawnych do rozdziału 5 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i sena-tora (Dz. U. z 2011 r. nr 7, poz. 29, ze zm.), (red.) I. Galińska-Rączy, Warszawa 2015.
Górecki D., Pozycja ustrojowo-prawna Prezydenta Rzeczypospolitej i rządu w ustawie konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 roku, Łódź 1992.
Grabowska S., Delikt konstytucyjny, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, (red.) W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
Grabowska S., Modele odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta we współczesnych państwach europejskich, Toruń 2012.
Grabowska S., Odpowiedzialność członków Trybunału Stanu, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, (red.) W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
Grabowska S., Odpowiedzialność konstytucyjna, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, (red.) W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
Grabowska S., Odpowiedzialność prawna, [w:] Nauka o państwie i prawie. Wybrane zagadnienia, (red.) S. Grabowska, Rzeszów 2017.
Grabowska S., Trybunał Stanu, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, (red.) W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
Grabowski R., Uchwała Zgromadzenia Narodowego, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, (red.) W. Skrzydło,
S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
Grajewski J., Warunki ustawowe i wymogi formalne wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 1.
Grajewski K., Immunitet parlamentarny w prawie polskim, Warszawa 2001.
Grajewski K., Komentarz do art. 1, [w:] Ustawa o Trybunale Stanu. Komentarz, (red.) K. Grajewski, S. Steinborn, Warszawa 2020.
Grajewski K., Komentarz do art. 15a, [w:] Ustawa o Trybunale Stanu. Komentarz, (red.) K. Grajewski, S. Steinborn, Warszawa 2020.
Grajewski K., Komentarz do art. 3, [w:] Ustawa o Trybunale Stanu. Komentarz, (red.) K. Grajewski, S. Steinborn, Warszawa 2020.
Grajewski K., Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego, Warszawa 2009.
Grajewski K., Status prawny posła i senatora, Warszawa 2006.
Grajewski K., Wybrane aspekty odpowiedzialności prezesa najwyższej izby kontroli w świetle art. 198 ust. 1 oraz art. 206 Konstytucji, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2017, nr 2.
Granat M., Art. 107 Konstytucji RP a art. 34 ustawy o wykonywaniu mandatu, [w:] Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Status posła, cz. II, Wybór ekspertyz prawnych do rozdziału 5 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. nr 221, poz. 2199, ze zm.), Warszawa 2007.
Granat M., Czy w obowiązującym stanie prawnym istnieje zakaz nabywania przez posłów majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego?, [w:] Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Status posła, cz. II, Wybór ekspertyz prawnych do rozdziału 5 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykony-waniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. nr 221, poz. 2199, ze zm.), Warszawa 2007.
Granat M., Normatywny model odpowiedzialności konstytucyjnej w praktyce, [w:] Sądy i trybunały w konstytucji i w praktyce, (red.) W. Skrzydło, Warszawa 2006.
Granat M., Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2010.
Gromek Z., O niektórych problemach na styku konstytucyjnej i ustawowej regulacji odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce, [w:] Minikomentarz dla maksiprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, (red.) M. Zubik, Warszawa 2017.
Gromek Z., Odpowiedzialność konstytucyjna a kontrola sejmowa. Wybrane zagadnienia, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3.
Gromek Z., Odpowiedzialność konstytucyjna z perspektywy dotychczasowych doświadczeń – wybrane zagadnienia, „Przegląd Legislacyjny” 2010, nr 3.
Groszyk H., Trybunał Stanu. Właściwość Trybunału Stanu, z. 7, Warszawa 1983.
Groszyk H., Uwagi o potrzebie i kierunkach zmian ustawowej regulacji Trybunału Stanu (w związku z art. 236 ust. 1 Konstytucyjni RP), [w:] Konstytucja. Ustrój, system finansowania państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, (red.) T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz, Warszawa 1999.
Grzesik-Kulesza M., Komentarz do art. 14, [w:] Ustawa o Trybunale Stanu. Komentarz, (red.) G. Pastuszko, Warszawa 2013, LEX/el., sip.lex.pl.
Grzesik-Kulesza M., Komentarz do art. 15, [w:] Ustawa o Trybunale Stanu. Komentarz, (red.) G. Pastuszko, Warszawa 2013, LEX/el., sip.lex.pl.
Grzesik-Kulesza M., Komentarz do art. 15a, [w:] Ustawa o Trybunale Stanu. Komentarz, (red.) G. Pastuszko, Warszawa 2013, LEX/el., sip.lex.pl.
Grzesik-Kulesza M., Ochrona prawna parlamentarzysty – uwagi de lege lata, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 1.
Gubiński A., Trybunał Stanu, „Państwo i Prawo” 1982, z. 5–6.
Gwiżdż A., Zasady i tryb kontrasygnowania aktów prawnych Prezydenta Rzeczypospolitej, „Biuletyn Rady Legislacyjnej” 1994, nr 1.
Häberle P., Verfassung als Kultur, Jahrbuch des öffentlichen Rechts 2001 (Bd. 49).
Haczkowska M., Komentarz do art. 87, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) M. Haczkowska, Warszawa 2014, LEX/el., sip.lex.pl.
Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich, (red.) S. Grabowska, J. Juchniewicz, Rzeszów 2017.
Jagielski J., Administracja rządowa oraz administracja samorządowa w kontekście zasady niepołączalności mandatu parlamentarnego, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 4.
Janicka A., Możliwości nabycia przez posła gruntów rolnych od Agencji Nieruchomości Rolnych, [w:] Status posła w opiniach Biura Analiz Sejmowych (2007–2015), t. II, cz. 2, Wybór opinii prawnych do rozdziału 5 ustawy
z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 r. nr 7, poz. 29, ze zm.), (red.) I. Galińska-Rączy, Warszawa 2015.
Janusz-Pohl B., Immunitety w polskim postępowaniu karnym, Warszawa 2009.
Janusz-Pohl B., O spornym problemie właściwości Trybunału Stanu w zakresie pociągania do odpowiedzialności karnej członków Rady Ministrów, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007, nr 3.
Jaskiernia J., Odesłania do ustawy w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, [w:] Konstytucja, wybory, parlament, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2000.
Karolczak J.M., Konsekwencje prawne naruszenia art. 34 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, [w:] Status posła w opiniach Biura Analiz Sejmowych (2007–2015), t. II, cz. 2, Wybór opinii prawnych do rozdziału 5 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U.
z 2011 r. nr 7, poz. 29, ze zm.), (red.) I. Galińska-Rączy, Warszawa 2015.
Kempisty H., Trybunał Stanu. Postępowanie w pierwszej instancji, z. 4, Warszawa 1983.
Kidyba A., Interpretacja art. 34 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu, [w:] Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Status posła, cz. II, Wybór ekspertyz prawnych do rozdziału 5 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. nr 221, poz. 2199, ze zm.), Warszawa 2007.
Kierończyk P., Regulacja instytucji Prezydenta w Nowej Konstytucji RP, „Gdańskie Studia Prawnicze” 1998, t. III.
Klejnowska M., Komentarz do art. 3, [w:] Ustawa o Trybunale Stanu. Komentarz, (red.) G. Pastuszko, Warszawa 2013, LEX/el., sip.lex.pl.
Kmiecik R., Jurysdykcja sądów powszechnych w sprawach o przestępstwa członków Rady Ministrów, „Państwo i Prawo” 2000, nr 1.
Komarnicki W., Ustrój państwowy Polski współczesnej, reprint Kraków 2006.
Kondratiewa-Bryzik J., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej Federacji Rosyjskiej, [w:] Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, (red.) S. Grabowska, R. Grabowski, Toruń 2010.
Konieczniak P., Czyn jako podstawa odpowiedzialności w prawie karnym, Kraków 2002.
Konopczyński W., Geneza i ustanowienie Rady Nieustającej, Kraków 1917.
Konstytucje w Polsce: 1791–1990, (wybór i oprac.) T. Kołodziejczyk, M. Pomianowska, Warszawa 1990.
Kosikowski C., Jak w świetle art. 107 Konstytucji powinny być określone przepisy dotyczące ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez posłów?, BBSiE, Ekspertyzy i Opinie Prawne 1999, nr 5.
Kozik M., Trybunał Stanu – żywa instytucja czy martwy przepis?, „Studia Iuridica Lubliniensia” 2005, t. V.
Krawczyk R.P., Dyskusja wokół koncepcji Trybunału Stanu, „Acta Uniwersitatis Lodziensis” 1989, Folia Iuridica 43.
Kręcisz W., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 1999 r. (sygn. akt RN 108/98), „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 4.
Kręcisz W., Władza sądownicza – trybunały, [w:] Konstytucyjny system organów państwowych, (red.) E. Gdulewicz, Lublin 2015.
Kruk M., Konstytucja jako ustawa zasadnicza państwa, [w:] Zasady podstawowe polskiej konstytucji, (red.) W. Sokolewicz, Warszawa 1998.
Kruk M., Kontrowersje wokół instytucji kontrasygnaty na tle przepisów Małej Konstytucji, [w:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, Warszawa 1996.
Kuciński J., Konstytucyjny ustrój państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003.
Kuczma P., Członek czy sędzia Trybunału Stanu? Uwagi na temat statusu prawnego osób zasiadających w Trybunale Stanu, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2020, nr 3.
Lang W., Spór o pojęcie odpowiedzialności prawnej, „Prawo” UMK, t. IX, Toruń 1969.
Lang W., Struktura odpowiedzialności prawnej (studium analityczne z dziedziny teorii prawa), „Prawo”, UMK, t. VIII, Toruń 1968.
Laskowska M., Sokolewicz W., Odpowiedzialność członków Rady Ministrów w Konstytucji RP na tle porównawczym, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie” 2002, nr 1.
Lis-Staranowicz D., Niepołączalność mandatu parlamentarnego w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2005.
Lis-Staranowicz D., Postępowanie w sprawie odpowiedzialności posłów i senatorów przed Trybunałem Stanu (uwagi na marginesie art. 107 Konstytucji RP), „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 6.
Lis-Staranowicz D., Zakres przedmiotowy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez posłów i senatorów w świetle art. 107 Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 6.
Ławniczak A., Komentarz do art. 199, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Komentarz, (red.) M. Haczkowska, Warszawa 2014, LEX/el., sip.lex.pl.
Ławniczak A., Masternak-Kubiak M., Zasada kadencyjności Sejmu – wybrane problemy, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 3.
Małajny R.M., Pojęcie konstytucji, „Państwo i Prawo” 2018, z. 2.
Małajny R.M., Pojęcie ustawy i ich rodzaje, [w:] Studia z wykładni prawa, (red.) C. Martysz, Z. Tobor, Bydgoszcz–Katowice 2008.
Marek A., Komentarz do art. 9, [w:] A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.
Marek A., Pojęcie zasady procesu karnego, „Państwo i Prawo” 1970, z. 3–4.
Marek A., Prawo karne, Warszawa 2005.
Masternak-Kubiak M., Komentarz do art. 178, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) M. Haczkowska, Warszawa 2014, LEX/el., sip.lex.pl.
Masternak-Kubiak M., Kuczyński T., Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz, Warszawa 2009.
Mącior W., Czyn ludzki i jego znaczenie w prawie karnym. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990.
Mojak R., Instytucja Prezydenta RP w okresie przekształceń ustrojowych 1989–1992, Warszawa 1994.
Mojak R., Instytucja Prezydenta RP w okresie przemian ustrojowych, Lublin 1995.
Mojak R., Pozycja ustrojowa prezydenta RP w świetle nowej konstytucji, „Państwo i Prawo” 1997, z. 11–12.
Mojak R., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, (red.) W. Skrzydło, Lublin 2003.
Mojak R., Sobczak J., Zgromadzenie Narodowe, „Przegląd Sejmowy” 1994, nr 2.
Monkiewicz Z., Prowadzenie przez posła działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego, [w:] Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Status posła, cz. II, Wybór ekspertyz prawnych do rozdziału 5 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. nr 221, poz. 2199, ze zm.), Warszawa 2007.
Montesquieu Ch., O duchu praw, t. I, Warszawa 1957.
Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002.
Mordwiłko J., Immunitety parlamentarny po jego dostosowaniu w roku 2003 do Konstytucji, [w:] Immunitet parlamentarny. Zagadnienia podstawowe, (red.) W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2007.
Mordwiłko J., Opinia prawna o propozycji zmiany Regulaminu Sejmu w części dotyczącej postępowania w sprawach Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Załącznik nr 4 do protokołu 57 posiedzenia KOK w dniu
9 października 1996 r.
Mordwiłko J., Opinia w sprawie dopuszczalności pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej byłego ministra sprawiedliwości zajmującego aktualnie stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 3.
Mordwiłko J., Opinia w sprawie wykładni art. 105 ust. 3 i 4 Konstytucji regulującego niektóre aspekty immunitetu parlamentarnego, [w:] Status posła w ekspertyzach i opiniach Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2001.
Mordwiłko J., Sprawa wyboru przez Sejm oskarżycieli w postępowaniu przed Trybunałem Stanu, „Zeszyty Prawnicze” Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 2005, nr 3.
Mordwiłko J., Wymóg przedstawienia przez Komisje Odpowiedzialności Konstytucyjnej wniosku w sprawie wyboru przez Sejm oskarżycieli w postępowaniu przed Trybunałem Stanu, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, t. II, (wybór i oprac.) W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010.
Naleziński B., [w:] Prawo konstytucyjne, (red.) P. Sarnecki, Warszawa 2014.
Naleziński B., Instytucjonalne gwarancje praworządności, [w:] Prawo konstytucyjne, (red.) P. Tuleja, Warszawa 1997.
Naleziński B., Komentarz do art. 198, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2019.
Naleziński B., Komentarz do art. 199, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2019.
Naleziński B., Organy władzy sądowniczej, [w:] Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) P. Sarnecki, Warszawa 2005.
Naleziński B., Realizacja konstytucyjnych kompetencji Prezydenta RP wobec Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał Stanu, [w:] System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, (red.) M. Grzybowski, Warszawa 2006.
Odrowąż-Sypniewski W., Odpowiedzialność konstytucyjna członków organów kolegialnych, „Studia BAS” 2007, nr 4.
Odrowąż-Sypniewski W., Odpowiedzialność konstytucyjna członków organów kolegialnych, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 6.
Opaliński B., Indywidualna odpowiedzialność parlamentarna członków rządu na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, nr 4.
Opaliński B., Kontrasygnata aktów głowy państwa w polskim konstytucjonalizmie, „Ius Novum” 2011, nr 5.
Opaliński B., Trybunał Stanu w polskim porządku ustrojowym. Zagadnienia wybrane, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, nr 2.
Opaliński B., Uwagi de lege ferenda w przedmiocie usytuowania modelu odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce, „Przegląd Prawa Publicznego” 2013, nr 5.
Pach M., Odpowiedzialność Marszałka Sejmu (Senatu) wykonującego obowiązki Prezydenta RP, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 2.
Pastuszko G., Komentarz do art. 1, [w:] Ustawa o Trybunale Stanu. Komentarz, (red.) G. Pastuszko, Warszawa 2013, LEX/el., sip.lex.pl.
Patyra S., Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2002.
Pietrzak M., Odpowiedzialność konstytucyjna w Polsce, Warszawa 1992.
Pietrzak M., Odpowiedzialność konstytucyjna w Polsce w okresie przemian ustrojowych, „Państwo i Prawo” 1995, z. 3.
Pietrzak M., Odpowiedzialność konstytucyjna w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i w III Rzeczypospolitej, [w:] Parlament, prawo, ludzie. Studia ofiarowane profesorowi Juliuszowi Bardachowi w sześćdziesięciolecie pracy twórczej, (red.) K. Iwanicka, M. Skowronek, K. Stembrowicz, Warszawa 1996.
Pietrzak M., Opinia o projekcie nowelizacji ustawy o Trybunale Stanu, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa, 1 marca 1999.
Podbielski A., Odpowiedzialność prezydenta w systemie konstytucyjnym Stanów Zjednoczonych, Warszawa–Wrocław 1975.
Polskie prawo konstytucyjne, (red.) D. Górecki, Warszawa 2015.
Prawo konstytucyjne, (red.) S. Bożyk, Białystok 2014.
Prawo konstytucyjne RP, (red.) P. Sarnecki, Warszawa 2011.
Proces karny. Część ogólna, (red.) G. Artymiak, M. Rogalski, Z. Sobolewski, Warszawa 2007.
Przywora B., Konstytucyjna zasada niepołączalności mandatu parlamentarnego a założenia służby cywilnej. Wybrane zagadnienia, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, nr 2.
Radziewicz P., Komentarz do art. 87, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. II, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2021, LEX/el., sip.lex.pl.
Rakowska A., Kontrasygnata aktów głowy państwa w wybranych państwach europejskich, Toruń 2009.
Romanowski M., Opinia prawna do wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu b. Przewodniczącego KRRiTV pana B. Sulika w świetle zagadnień budzących wątpliwości Marszałka Sejmu wyrażonych w piśmie z dnia 6 lipca 1999 r. (niepubl.).
Rozmaryn S., Konstytucja jako ustawa zasadnicza Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1961.
Rozmaryn S., Ustawa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1964.
Rybicki M., Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Najwyższa Izba Kontroli, [w:] Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Ludowej, T. Fuks, A. Łopatka,
M. Rybicki, W. Skrzydło, Warszawa 1986.
Sakowicz A., Steinborn S., Komentarz do art. 198, [w:] Konstytucja RP, t. II, Komentarz. Art. 87–243, (red.) A. Safjan, L. Bosak, Warszawa 2016.
Sakowicz A., Steinborn S., Komentarz do art. 199, [w:] Konstytucja RP, t. II, Komentarz. Art. 87–243, (red.) A. Safjan, L. Bosak, Warszawa 2016.
Sakowicz A., Steinborn S., Komentarz do art. 200, [w:] Konstytucja RP, t. II, Komentarz. Art. 87–243, (red.) A. Safjan, L. Bosak, Warszawa 2016.
Sakowicz A., Steinborn S., Komentarz do art. 201, [w:] Konstytucja RP, t. II, Komentarz. Art. 87–243, (red.) A. Safjan, L. Bosak, Warszawa 2016.
Sarnecki P., Funkcje i struktura parlamentu według nowej Konstytucji, „Państwo i Prawo” 1997, z. 11–12.
Sarnecki P., Komentarz do art. 131, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, (red.) L. Garlicki, Warszawa 1999.
Sarnecki P., Komentarz do art. 144, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, (red.) L. Garlicki, Warszawa 1999.
Sarnecki P., Komentarz do art. 145, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, (red.) L. Garlicki, Warszawa 1999.
Sarnecki P., Opinia w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej. Jak należy rozumieć zwrot „sprawy będące przedmiotem postępowania […] przed […] Trybunałem Stanu” (art. 241 ust. 1 Konstytucji), „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 5.
Sarnecki P., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów, Kraków 2000.
Sarnecki P., Senat RP a Sejm i Zgromadzenie Narodowe, Warszawa 1999.
Siemieński F., Prawo konstytucyjne, Warszawa–Poznań 1978.
Siemieński F., Stan wojenny 1981 r. w świetle prawa konstytucyjnego, Załącznik nr 8 do protokołu 4 posiedzenia Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w dniu 22 stycznia 1992 r.
Składowski K., Trybunał Stanu, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, (red.)
D. Górecki, Warszawa 2008.
Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. VII, Warszawa 2013, LEX/el., sip.lex.pl.
Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Warszawa 2009.
Skrzypiński D., Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał Stanu jako przejaw realizacji politycznej funkcji Sejmu, [w:] Prawo i polityka w ochronie środowiska. Studia z okazji 40-lecia pracy naukowej Jerzego Sommera, (red.) H. Lisicka, Wrocław 2006.
Sobczak J., Sądy i trybunały, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, (red.) W. Skrzydło, Lublin 2003.
Sokolewicz W., Czy rak może być rybą a Trybunał sądem?, [w:] Państwo prawa, administracja, sądownictwo. Prace dedykowane prof. dr. hab. Januszowi Łętowskiemu, (red.) A. Łopatka, A. Wróbel, S. Kiewlicz, Warszawa 1999.
Sokolewicz W., Komentarz do art. 156, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2001.
Sokolewicz W., Komentarz do art. 235, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2001.
Sokolewicz W., Konstytucyjna regulacja władzy sądowniczej, [w:] Konstytucja. Ustrój. System finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, (red.) T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz, Warszawa 1999.
Sokolewicz W., Uwagi do wstępnego wniosku 51 posłów-członków Klubu Parlamentarnego KPN o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przez Trybunałem Stanu W. Jaruzelskiego i 25 innych osób piastujących w dn. 12–13.12.1981 r. najwyższe stanowiska państwowe, Załącznik
nr 7a do protokołu 50 posiedzenia Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w dniu 12 grudnia 1995 r.
Steinborn S., Model postępowania przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej, [w:] Postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Zagadnienia systemowe, (red.) M. Królikowski, W. Odrowąż-Sypniewski, Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2007.
Steinborn S., Prawomocność części orzeczenia w procesie karnym, Warszawa 2011.
Steinborn S., Przedawnienie ścigania przed Trybunałem Stanu, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, t. XXXI.
Sylwestrzak A., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2003.
Szcząska Z., Odpowiedzialność prawna ministrów w państwach konstytucyjnych XVIII-XIX wieku, [w:] Wiek XVIII. Polska i Świat, Warszawa 1978.
Szcząstka Z., Sąd Sejmowy w Polsce od końca XVI do końca XVIII wieku, „Czasopismo Prawno – Historyczne” 1969, z. 1.
Szeliga Z., Odpowiedzialność parlamentarzystów, Prezydenta, Rady Ministrów oraz jej członków w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Lublin 2003.
Szeliga Z., Sejm a odpowiedzialność konstytucyjna członków Rządu w latach 1989–1997, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1999, Sectio K, vol. VIL.
Szepietowska B., Opinia na temat kognicji Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej (Sejmu II kadencji) w sprawie kontynuowania postępowań wszczętych a nie zakończonych podczas biegu X i I kadencji Sejmu, „Przegląd Sejmowy” 1994, nr 2(6).
Szepietowska B., Opinia nt. przedawnienia odpowiedzialności karnej w związku z pracami Komisji nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej b. Prezydenta – W. Jaruzelskiego
i b. Ministra Spraw Wewnętrznych – Cz. Kiszczaka, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2000.
Szepietowska B., Opinia w sprawie skutków prawnych umorzenia przez Sejm postępowania w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności, „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 3.
Szmyt A., Akty ustawodawcze w konstytucyjnym systemie źródeł prawa, [w:] Prawo i kontrola jego zgodności z konstytucją, (red.) E. Zwierzchowski, Warszawa 1997.
Szmyt A., Niektóre z aspektów ograniczenia jawności prac komisji sejmowych i ich dokumentacji, „Zeszyty Prawnicze” Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2007, nr 3.
Szumiło-Kulczycka D., Odpowiedzialność karna przed Trybunałem Stanu, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 4.
Szyszkowski W., Trybunał Stanu, [w:] Prawo konstytucyjne, (red.) Z. Witkowski, Toruń 2006.
Świda Z., [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., (red.) J. Boć, Wrocław 1998.
Świda-Łagiewska Z., Tradycje Trybunału Stanu w Polsce, [w:] Trybunał Stanu w PRL, (red.) Z. Świda-Łagiewska, Warszawa 1983.
Świda-Łagiewska Z., Zasady odpowiedzialności konstytucyjnej i system kar, [w:] Trybunał Stanu w PRL, (red.) Z. Świda-Łagiewska, Warszawa 1983.
Tokarczyk R., Filozofia prawa, Lublin 2000.
Tokarczyk R., Historia filozofii prawa w retrospektywie prawa natury, Biały-stok 1999.
Trzciński J., Komentarz do art. 68, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2003.
Tuleja P., Konstytucja, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, (red.) W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
Tuleja P., Sposób umorzenia przez Sejm postępowania w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej lub odpowiedzialności karnej przez Trybunał Stanu, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Kraków, 19 stycznia 1999.
Tuleja P., Źródła prawa, [w:] Prawo konstytucyjne RP, (red.) P. Sarnecki, Warszawa 2011.
Uruszczak W., Ustawy okołokonstytucyjne Sejmu Wielkiego z 1791 i 1792 roku, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2013, nr 6(3).
Wahl R., In Defence of ‘Constitution’, [w:] Comparing Constitutions, (red.) S.E. Finer, V. Bogdanor, B. Rudden, Oxford 1996(1995).
Wajda D., Uwagi o potrzebie reformy Trybunału Stanu, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 2
Waltoś S., [w:] Postępowanie przed organami państwa, (red.) K. Marszał, Warszawa 1982.
Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2013.
Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2009.
Wiącek M., Komentarz do art. 87, [w:] Konstytucja RP, t. II, Komentarz. Art. 87–243, (red.) A. Safjan, L. Bosak, Warszawa 2016.
Wilga W., Powstanie i ewolucja instytucji kontrasygnaty, „Przegląd Sejmowy” 1996, nr 4.
Wiliński P., Wszczęcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności konstytucyjnej członka organu kolegialnego, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 3.
Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.
Witkowski Z., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo konstytucyjne, (red.) Z. Witkowski, Toruń 2000.
Wojnarska-Krajewska E., Opinia prawna na temat możliwości nabycia przez posła nieruchomości w trybie przetargu od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, [w:] Status posła w opiniach Biura Analiz Sejmowych (2007–2015), t. II, cz. 2, Wybór opinii prawnych do rozdziału 5 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 r. nr 7, poz. 29, ze zm.), (red.) I. Galińska-Rączy, Warszawa 2015.
Wojtyczek K., Prawo, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, (red.) W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
Wojtyczek K., Prezydent RP – powołanie, odpowiedzialność, kompetencje, [w:] Zarys ustroju państwowego Polski (zagadnienia podstawowe Małej Konstytucji), (red.) P. Sarnecki, Kraków 1993.
Wojtyczek K., Zasada kontrasygnaty w polskim prawie konstytucyjnym. Uwa-gi de lege lata i de lege ferenda, [w:] Demokratyczne modele ustrojowe w rozwiązaniach konstytucyjnych, (red.) S. Gebethner, R. Chruściak, War-szawa 1997.
Wolter W., Z problematyki odpowiedzialności za przestępstwa z zaniechania, „Państwo i Prawo” 1957, z. 6.
Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.
Wróblewski J., Trybunał Stanu. Delikt konstytucyjny, Warszawa 1985.
Zakrzewski W., Konstytucja a doktryny polityczne, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Konstantego Grzybowskiego, (red.) J. Lewandowska, Kraków 1971.
Zaleśny J., Charakter prawny Trybunału Stanu. Zagadnienia wybrane, „Prze-gląd Sądowy” 2007, nr 7–8.
Zaleśny J., Konstytucyjne koncepcje odpowiedzialności, [w:] Konstytucja RP z 1997 r. na tle zasad współczesnego państwa prawnego. Zagadnienia wy-brane, (red.) M. Kruk, Warszawa 2006.
Zaleśny J., Odpowiedzialność konstytucyjna. Praktyka III RP, Warszawa 2004.
Zaleśny J., Odpowiedzialność konstytucyjna w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2003.
Zaleśny J., Odpowiedzialność konstytucyjna w prawie polskim okresu trans-formacji ustrojowej, Toruń 2004.
Zaleśny J., Status prawnoustrojowy Sędziego Trybunału Stanu, [w:] Trzecia władza. Sądy i Trybunały w Polsce, (red.) A. Szmyt, Gdańsk 2008.
Zaleśny J., Trybunał Stanu, [w:] System organów ochrony prawnej w Polsce. Podstawowe instytucje, (red.) M. Kruk, Warszawa 2006.
Zawadzki F., Problem odpowiedzialności, Kraków 1984.
Zawłocki R., Pojęcie i istota deliktu konstytucyjnego jako podstawy odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu, „Monitor Prawniczy” 2021, nr 18, https://sip.legalis.pl/.
Zieliński M., Trybunał Stanu jako organ sprawujący wymiar sprawiedliwość, [w:] Konstytucyjny model władzy sądowniczej w Polsce. Wybrane problemy, (red.) M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław 2013.
Zięba-Załucka H., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, (red.) S. Grabowska, R. Grabowski, Toruń 2010.
Zięba-Załucka H., Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002.
Ziębiński Z., Analiza pojęcia czynu, Warszawa 1972.
Zrębiec D., Zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej w nowej Konstytucji RP (wybrane zagadnienia), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1999, Sectio G, vol. XLVI.
Zubik M., Analiza aktów prawnych regulujących kwestię zapobiegania konfliktowi interesów, [w:] Zapobieganie konfliktowi interesów w III RP, (red.) M. Zubik, Warszawa 2003.
Zubik M., Immunitet parlamentarny w nowej Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 1997, z. 9.
Zubik M., Niektóre problemy wynikające z konstytucyjnego zakazu nabywania majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego przez parlamentarzystów, [w:] Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Status posła, cz. II, Wybór ekspertyz prawnych do rozdziału 5 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. nr 221, poz. 2199, ze zm.), Warszawa 2007.
Zubik M., Trybunał Stanu – stan Trybunału (Słów kilka o polskim sądzie nad notablami), [w:] Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce. Materiały Jubileuszowego L Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Gdynia, 24–26 kwietnia 2008 roku, (red.) A. Szmyt, Gdańsk 2008.
Zubik M., Uchylenie immunitetu parlamentarnego, „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 6.
Zubik M., Ustrojowe założenia niepołączalności mandatu parlamentarnego, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 4.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane