• Komentarz do Konstytucji RP art. 186, 187

Komentarz do Konstytucji RP art. 186, 187

 • Autor: Hubert Izdebski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-550-2
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 160/128 x 194 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Prezentowany komentarz dotyczy jedynie dwóch artykułów Konstytucji. Przedmiotem ich regulacji jest jednak status organu o szczególnym znaczeniu dla realnego funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego – mającego stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów – Krajowej Rady Sądownictwa. Konstytucyjna misja KRS powoduje, że w wielu miejscach trzeba odwoływać się do niektórych innych przepisów Konstytucji – przede wszystkim do art. 179, wskazującego podstawową kompetencję KRS w postaci przedstawiania, na zasadzie wyłączności, Prezydentowi Rzeczypospolitej wniosków o powołanie na urząd sędziego, oraz art. 173 i art. 178 ust. 1. Misja stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów oznacza, iż KRS jest po to, by, podobnie jak jej odpowiedniki w wielu państwach europejskich i pozaeuropejskich, stać w swoim zakresie działania na straży wolności i praw człowieka i obywatela. Wejście w życie ustawy z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw – i praktyka jej stosowania – powodują, że komentarz dotyczy materii, która w ostatnim okresie musiała nabrać szerszego znaczenia politycznego. Jednocześnie wiąże się ona z rozważanymi w doktrynie prawnymi kwestiami sposobu powrotu do kształtu KRS, który byłby zgodny z normami Konstytucji RP oraz standardami międzynarodowymi i europejskimi, zapewniając realizację wyrażonej w Konstytucji misji tego organu.

Partner wydania:  

W serii polecamy:

Spis treści:

Wykaz skrótów
Komentowane przepisy Konstytucji RP
Wprowadzenie

Artykuł 186

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Rady sądownictwa w dokumentach prawa międzynarodowego i europejskiego
4. Geneza i zmiany unormowań dotyczących KRS
5. Konstytucyjne unormowanie pozycji KRS
6. KRS a samorząd sędziowski. Miejsce KRS w systemie organów władzy publicznej
7. Zadania KRS jako organu stojącego na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów
8. KRS jako wnioskodawca do Trybunału Konstytucyjnego

Artykuł 187

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Skład i procedura rady sądownictwa w dokumentach prawa międzynarodowego i europejskiego
4. Skład KRS
5. Organizacja i tryb pracy KRS

Bibliografia opracowań naukowych

Hubert Izdebski
profesor Wydziału Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie, poprzednio wieloletni profesor zwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk; uczestnik jako przedstawiciel PAN w Forum dla Praworządności organizowanym przez tę Akademię oraz Polską Akademię Umiejętności; radca prawny, adwokat; autor wielu książek z zakresu prawa publicznego oraz jego historii i podstaw aksjologicznych, w tym, w ramach niniejszej serii, komentarzy do art. 6, 70, 73; art. 15, 16, 163-172 oraz art. 186, 187 Konstytucji RP.

Książki tego autora

Bibliografia
opracowań naukowych
Abu Gholeh M., Wygoda K., Rada Sądownictwa na Łotwie, w: Rady Sądownictwa w wybranych krajach europejskich, (red.)R. Balicki, S. Grabowska,
M. Jabłoński, PPiA 2019, t. 119.
Albrecht P.A., Introduction, [w:]Autonomie für eine dritte Gewalt in Europa. Transferaufgabe für aufgeklärte Gesellschaften der Ver-nunft – Autonomy for a Third Power in Europe. A Transfer Task for Enlightened and Rational European Societies, (red.)P.A. Alb-recht, Berlin 2018.
Albrecht P.A., Sicherungsmechanismen für Autonomie und Unabhän-gigkeit der Justiz, [w:]Autonomie für eine dritte Gewalt. Trans-feraufgabe für aufgeklärte Gesellschaften der Vernunft – Auto-nomy for a Third Power in Europe. A Transfer Task for Enligh-tened and Rational European Societies, (red.)P.A. Albrecht, Ber-lin 2018.
Bach-Golecka D., O antologii oksymoronów. Znaczenie soft law w prawie UE, [w:]Źródła prawa. Teoria i praktyka, (red.) T. Giaro, Warszawa 2017.
Bańczyk W., „Miękkie prawo, ale prawo”, czyli o obowiązku prze-strzegania soft law, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2016, nr 1.
Biernat T., Soft law a proces tworzenia prawa w UE. Wpływ soft law na konstrukcję i treść uzasadnień aktów normatywnych, „Studia Prawnicze” 2012, nr 2.
Bobek M., Kosař D., Global Solutions, Local Damages: A Critical Study in Judicial Councils in Central and Eastern Europe, „College of Europe Research Paper in Law” 2013, nr 7.
Bojarski Ł., Jak przywrócić państwo prawa? Krajowa Rada Sądownic-twa, Warszawa 2019.
Borkowski G., Michalczewski R., Skład i sposób wyboru sędziów do rad sądownictwa w krajach członkowskich UE, KKRS 2017, nr 2.
Boyle A., Soft law in international law-making, [w:]International Law, (red.) M. Evans, Oxford 2014.
Castillo Ortiz P.J., Councils of the Judiciary and Judges’ Perceptions of Respect to Their Independence in Europe, „Hague Journal of the Rule of Law” 2017, t. 9.
Chmielewska M., Kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa i ich wpływ na realizację zasady niezawisłości sędziów oraz niezależ-ności sądów. Prolegomena, „Krytyka Prawa” 2015, nr 1.
Clavée K.Ch., Die Kriterien und das Verfahren der Richterwahl in Deutschland am Beispiel des Landes Brandenburg, [w:]Die Krite-rien und das Verfahren der Richterwahl für die ordentliche Ge-richtsbarkeit in Europa im Rechtsvergleich, (red.)M. Małolepszy, Berlin 2019.
Coman R., Quo Vadis Judicial Reforms? The Quest for Judicial Inde-pendence in Central and Eastern Europe, „Europe-Asia Studies” 2014,t. 66, nr 6.
Dudek A., Rząd Tadeusza Mazowieckiego wobec reformy wymiaru sprawiedliwości, „Chrześcijaństwo. Świat-Polityka. Zeszyty Spo-łecznej Myśli Kościoła” 2018, nr 22.
Ereciński T., Rola rady sądownictwa w państwie demokratycznym, „Przegląd Sądowy” 1994, nr 5.
European judicial systems. Efficiency and quality of justice, Stras-bourg 2018.
Filipek P., The New National Council of the Judiciary and Its Impact on the Supreme Court in the Light of the Principle of Juridical Independence,„Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego
i Porównawczego” 2018, t. 16.
Fox N., Firlus J. i Mikuli P., Model of Court Administration: An At-tempt at Comparative Review, [w:] Current Challenges in Court Administration, (red.)
P. Mikuli, The Hague 2017
Gajewski K., Założenia i rzeczywistość władzy sądowniczej – uwagi w dwudziestą rocznicę wejścia w życie Konstytucji III Rzeczypospoli-tej, „Przegląd Konstytucyjny” 2018, nr 1.
Garlicki L., Komentarz do art. 186 i art. 187, [w:] Konstytucja Rze-czypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 4, (red.) L. Garlicki, War-szawa 2005.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, wyd. 5, Warszawa 2018.
Garoupa N., Ginsburg T., Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence, „John M. Olin Program in Law and Economics Working Paper” 2008, nr 444.
Górecki P., Rola i zadania Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie Zbioru zasad etyki zawodowej sędziów, w: Krajowa Rada Sądow-nictwa. XX-lecie działalności, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2010.
Grabowska-Moroz B., Szuleka M., „Od kadr się zaczęło”, czyli o skutkach nowelizacji z 12.07.2017 r. ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, [w:]Konstytucja, praworządność, władza sądownicza władza sądownicza. Aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce, (red.) Ł. Bojarski, K. Grajewski, J. Kremer, G. Ott, W. Żurek, Warszawa 2019.
Grajewski K., Postulat utworzenia rady do spraw sądownictwa pod-czas obrad Okrągłego Stołu, KKRS 2017 nr 3.
Gross Th., Strenghten the Judiciary’s Independence in Europe!, [w:]Autonomie für eine dritte Gewalt in Europa. Transferaufgabe für aufgeklärte Gesellschaften der Vernunft – Autonomy for a Third Power in Europe. A Transfer Task for Enlightened and Ra-tional European Societies, (red.)P.A. Albrecht, Berlin 2018.
Gubała M., Opiniodawcza rola Krajowej Rady Sądownictwa w postę-powaniu ustawodawczym, „Przegląd Legislacyjny” 2015 nr 1.
Guzman A.T., Meyer T.L., International Soft Law, „Journal of Legal Analysis” 2011, t. 2, nr 1.
Ius cogens. Soft law. Dwa bieguny prawa międzynarodowego publicz-nego, (red.) B. Kużniak, M. Ingelevič-Citak, Warszawa 2017.
Jamróz L., Autonomia samorządu sędziowskiego w procedurze wybo-ru kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w sądach po-wszechnych a zasada niezawisłości sędziów, [w:] Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a doświadczenia Polski, (red.)J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2016.
Jeschke M., Modelle einer selbstverwalteten Dritten Gewalt in Euro-pa, „Kritische Vierteljahressschrift für Gesetzgebung und Rechts-wissenschaft” 2010,t. 93, nr 3.
Kaleta K.J., Rola i znaczenie wartości we współczesnym dyskursie konstytucyjnym, [w:]Aksjologiczny wymiar prawa, (red.) M. Du-dek, M. Stępień, Kraków 2015.
Karolczak J.M., W sprawie powoływania członków KRS, „Przegląd Sejmowy” 2018, nr 2.
Kenig-Witkowska M.M., Soft law w międzynarodowym prawie środo-wiska. Uwagi na marginesie katalogu źródeł prawa, [w:]Źródła prawa. Teoria
i praktyka, (red.)T. Giaro, Warszawa 2017.
Kochenov D., EU Enlargement and the Failure of Conditionality: Pre-accession Conditionality in the Fields of Democracy and the Rule of Law, Austin–Boston–Chicago 2008.
Kosař D., Beyond Judicial Councils: Forms, Rationales and Impact of Judicial Self-Governance in Europe, [w:]Judicial Self-Government in Europe (special issue „German Law Review” 2018, t. 19, nr 7).
Kosař D., Spáč S., Conceptualization(s) of Judicial Independence and Judicial Accountability by the European Network of Councils for the Judiciary: Two Steps Forward, One Step Back, „International Journal for Court Administration” 2018, t. 9, nr 3.
Kozioł R., Debata samorządowa w czasach pierwszej Solidarności, Kraków 2004.
Kozioł R., Samorządna Rzeczpospolita – samorządna wyspa na niede-mokratycznym oceanie. Koncepcje samoorganizacji społecznej w czasach pierwszej „Solidarności”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviense, Studia Politologica” 2017, t. 18.
Kozłowski K.R., Forum Współpracy Sędziów, „Iustitia” 2017, nr 2.
Łukowiak D., Charakter prawny kadencji wybranych członków Krajo-wej Rady Sprawiedliwości (uwagi na tle wyroku TK w sprawie K 5/17), „Przegląd Legislacyjny” 2018, nr 2.
Łukowiak D., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 marca 2019 r., sygn.akt K 12/18, „Przegląd Konstytucyjny” 2019, nr 3.
Machnikowska A., Zmiany w statusie sędziego z perspektywy kompe-tencji Krajowej Rady Sądownictwa, KKRS 2018, nr 1.
Mackenroth G.W., Teetzmann H., Mehr Selbstverwaltung der Justiz: Markenzeichen zukunftsfähiger Rechtsstaaten, „Zeitschrift für Rechtspolitik” 2002,r. 35, z. 8.
Mazur D., Sędziowie pod specjalnym nadzorem, czyli „wielka refor-ma” wymiaru sprawiedliwości, [w:]Konstytucja, praworządność, władza sądownicza. Aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce, (red.) Ł. Bojarski, K. Grajewski, J. Kremer, G. Ott, W. Żurek, Warszawa 2019.
Menkes M., Soft law i jego tworzenie w relacjach międzynarodowych, [w:]Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa, (red.)P. Chmielnicki, Warszawa 2014.
Mikuli P., An Explicit Constitutional Change by Means of an Ordinary Statute? On a Bill Concerning the Reform of the National Council of the Judiciary in Poland – academia.edu/31575345 (dostęp: 12.05.2020).
Mikuli P., Fox N., Puchta R., Ministers of Justice in Comparative Perspective, The Hague 2019.
Mikuli P., Francusko-włoski model rady sądownictwa, [w:]Demokracja, teoria prawa, sądownictwo konstytucyjne. Księ-ga jubileuszowa dedykowana Profesorowi zw. nauk prawnych Adamowi Jamrozowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy zawodo-wej, (red.) M. Aleksandrowicz, M. Andruszkiewicz,
A. Breczko, S. Oliwniak, Białystok 2018.
Mikuli P., Rady sądownictwa w Europie, [w:]Krajowa Rada Sądow-nictwa. XX-lecie działalności, (red.) P. Tuleja, Toruń–Warszawa 2010 .
Molitero J.E., Berdisová L., Čuroš P., Mazúr J., Independence With-out Accountability: The Harmful Consequences of EU Policy To-ward Central and Eastern European Entrants, „Fordham Interna-tional Law Journal” 2018,t. 42, nr 2.
Naleziński B., komentarz do art. 186, [w:]Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2019.
Niewiński K., Ministerstwo Sprawiedliwości wobec sędziowskich postulatów samorządowych w latach 1980–1981, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2005, t. 14, z. 2.
Niewiński K., PZPR a sądownictwo w latach 1980-1985. Próby po-wstrzymania „solidarnościowej” rewolucji, Oświęcim 2016.
Niezgódka-Medek M., Krajowa Rada Sądownictwa – jako gwarant niezależności sądów i niezawisłości sędziów do czasu wprowadzenia zmian na przełomie 2017 i 2018 r., [w:]Konstytucja, praworządność, władza sądownicza. Aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce, (red.) Ł. Bojarski, K. Grajewski, J. Kremer, G. Ott, W. Żurek, Warszawa 2019.
Pach M., Okoliczności i przejawy utraty konstytucyjnej charaktery-styki przez polski Trybunał Konstytucyjny po 19.12.2016 r., [w:]Konstytucja, praworządność, władza sądownicza. Aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce, (red.) Ł. Bojarski, K. Grajew-ski, J. Kremer, G. Ott, W. Żurek, Warszawa 2019.
Pach M., Tuleja P., komentarz do art. 10, [w:]Konstytucja RP. Tom I. Art. 1-86. Komentarz, (red.) M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Pałka S., Prace Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa nad zagadnie-niami niezależności i odpowiedzialności sądownictwa, KKRS 2016 nr 3.
Parau C.A., The Drive for Judicial Supremacy in Eastern Europe, [w:]Judicial Independence in Transition, (red.)A. Seibert-Fohr, Heidelberg–New York–Dordrecht–London 2012.
Pasierbek K., Analiza porównawcza instytucji odpowiedzialnych za wybór sędziów we Francji, Niemczech i Polsce, „Krytyka Prawa” 2019, nr 3.
Patyra S., Krajowa Rada Sądownictwa w Polsce, PPiA 2019, t. 119.
Peters A., Soft law as a new mode of governance, [w:]The Dynamics of Change in EU Governance, (red.) U. Diedrichs, W. Reiners, W. Westels, Northampton 2011.
Pęk R., Niezgódka-Medek M., Krajowa Rada Sądownictwa. Komentarz LEX, (red.) A. Górski, Warszawa 2013.
Piotrowska I., Rady Sądownictwa w Europie, KKRS 2015, nr 2.
Piotrowski R., Sędziowie i demokracja, w: Przyszłość Europy opartej na rządach prawa – The Future of Europe Based on the Rule of Law, Warszawa 2019 (Studia i Analizy SN. Materiały Naukowe, t. 8).
Popławski K., Rola i funkcje mechanizmów miękkiego prawa w mię-dzynarodowym dyskursie publicznoprawnym. Uwagi na tle opinii Komisji Weneckiej, „Krytyka Prawa” 2019, nr 3.
Przewodnik po Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, (red.) P. Gilli-gan, I. Piotrowska, Warszawa–Toruń 2014.
Pyziak-Szafnicka M., Trybunał Konstytucyjny àrebours, PiP 2020, z. 5.
Radajewski M., Glosa do wyroku TK z 20.06.2017, K 5/17 (Wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa), PiP 2017, nr 3.
Radajewski M., Powoływanie sędziów do składu KRS przez Sejm oraz kontrola legalności uchwał KRS przez NSA. Glosa do wyroku TK z 25.03.2019 r.,
K 12/18, PiP 2020, z. 5.
Rakowska-Trela A., Krajowa Rada Sądownictwa po wejściu w życie nowelizacji z 8.12.2017 r. – organ nadal konstytucyjny czy poza-konstytucyjny?, [w:]Konstytucja, praworządność władza sądowni-cza. Aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce, (red.) Ł. Bojar-ski, K. Grajewski, J. Kremer, G. Ott,
W. Żurek, Warszawa 2019.
Regulski J., Samorządna Polska, Warszawa 2005.
Sarnecki P., Krajowa Rada Sądownictwa, [w:]Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce, (red.)A. Szmyt, Gdańsk 2008.
Sauvageot A., Le Conseil supérieur de la Magistrature, „Homme et Mondes” 1947,t. 3, nr 3.
Serzhanova V., Dania, Szwecja i Finlandia,[w:]Rady Sądownictwa w państwach Unii Europejskiej. Przegląd rozwiązań, (red.) A. Po-głódek, Warszawa 2019.
Skuczyński P., Soft law w perspektywie teorii prawa, [w:]System prawny
a porządek prawny, (red.)O. Bogucki, S. Czepita, Szczecin 2008.
Smith B.C., Judges and Democratization, Abingdon 2017.
Sokalska E., Prawny charakter kompetencji Prezydenta RP w sferze władzy sądowniczej, PPiA 2010, t. 83.
Stępień M., Pozytywny niepozytywizm prawa międzynarodowego publicznego, [w:]Pozytywizm prawny i szkoła prawa natury – tra-dycje sporu i jego współczesne implikacje, (red.) P. Kaczmarek, Ł. Machaj, Wrocław 2010.
Stych M., Krajowa Rada Sądownictwa na tle rozwiązań europejskich, Katowice 2003.
Szczucki K., Komentarz do art. 187, [w:]Konstytucja RP. Tom II. Art. 87–243, (red.) M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Śledzińska-Simon A., The Rise and Fall of Judicial Self-Government in Poland: On Judicial Reform Reversing Democratic Tradition, „German Law Journal” 2018,t. 19, nr 7.
Thomas J., Rady sądownictwa w Europie, KKRS 2009, nr 1.
Tuleja P., Konstytucyjny status Krajowej Rady Sądownictwa, [w:]Krajowa Rada Sądownictwa. XX-lecie działalności, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2010.
Türk P., Le droit de grâce présidentiel à l’issue de la révision du 23 juillet 2008, „Revue Française de Droit Constitutionnel” 2008,t. 79, nr 3.
Ujazdowski K.M., Ustrojowa pozycja sądownictwa we Francji. Między polityzacją a korporacjonizmem, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” (w druku)
Uruszczak W., Niezależność sądów, niezawisłość i samorządność sędziowska w dawnej i niedawnej Polsce, [w:]Krajowa Rada Sądownictwa. XX-lecie działalności, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2010.
Voermans W., Albers P., Models of Councils for the Judiciary in EU Countries, Strasbourg 2003.
Voermans W., Council for the Judiciary in Europe: Trends and Mod-els, [w:]The Spanish Constitution in the European Constitutional Context, (red.)F. Segado, Madrid 2003.
Wolff H.A., Die Kriterien und das Verfahren der Richterwahl im Lich-te des Grundgesetzes in Deutschland, [w:]Die Kriterien und das Verfahren der Richterwahl für die ordentliche Gerichtsbarkeit in Europa im Rechtsvergleich, (red.)M. Małolepszy, Berlin 2019.
Wróbel A., Wybrane zagadnienia samorządu sędziowskiego (na przy-kładzie samorządu sędziów Sądu Najwyższego), „Zeszyty Naukowe NSA” 2006, nr 3.
Zawistowski D., Niezależność sądów i niezawisłość sędziów z perspektywy prawa Unii Europejskiej, RPEiS 2016, z. 2.
Ziółkowski M., Prerogatywa Prezydenta RP do powoływania sędziów (uwagi
o art. 144 ust. 3 pkt 17 i art. 179 Konstytucji), „Przegląd Sejmo-wy” 2013, nr 1.
Zoll A., Sposób wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, RPEiS 2016, z. 1.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane