• Wskaźniki społeczne w polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce

Wskaźniki społeczne w polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce

 • Autor: Anna Kurowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-354-9
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 384/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  16.25 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Autorka w sposób kompleksowy dokonała analizy przydatności wskaźników społecznych w polityce społecznej. Sięga do historii ruchu wskaźników społecznych, pytając o uwarunkowania obserwowanych zmian i ich związek z polityką społeczną. Dokonuje wnikliwej analizy teoretycznego i metodologicznego wymiaru budowania i wykorzystywania wskaźników społecznych.

Lista załączników do pobrania z zakładki materiały dodatkowe

Aneks 1. Lista ekspertów
Aneks 2. Dyspozycje do wywiadu z ekspertami polityki społecznej   
Aneks 3. Dodatkowa tablica i wykres
Aneks 4. Zestaw materiałów przeznaczonych dla studentów i wykładowców

Spis treści:

Wstęp
 
CZĘŚĆ I. Wskaźniki społeczne – generalia
 
1. Historia ruchu wskaźników społecznych
1.1. Okres do 1966 roku – kształtowanie podłoża dla ruchu wskaźników społecznych
1.2. Druga połowa lat 60. i lata 70. XX wieku – rozkwit ruchu wskaźników społecznych
1.3. Lata 80. XX wieku – częściowy odwrót od wskaźników społecznych i reorientacja w ruchu
1.4. Lata 90. XX wieku i początek XXI wieku – ponowny wzrost zainteresowania wskaźnikami społecznymi w nowym kształcie
1.5. Podsumowanie – uwarunkowania rozwoju wskaźników społecznych oraz ich związki z polityką społeczną
2. Problemy teoretyczne i metodologiczne wskaźników społecznych
2.1. Wskaźniki w metodologii nauk społecznych
2.1.1. Geneza koncepcji wskaźnika
2.1.2. Wskaźnik – definicja pojęcia i jego status teoretyczny
2.1.2.1. Wskaźniki rzeczowe
2.1.2.2. Wskaźniki definicyjne
2.1.3. Wskaźniki definicyjne a definicje pojęć
2.2. Wskaźniki społeczne – analiza porównawcza definicji oraz wybrane problemy teoretyczne
2.2.1. „Dane statystyczne, szeregi statystyczne i wszelkie inne formy dowodów...” – czyli co może być wskaźnikiem społecznym?
2.2.2. „...które umożliwiają nam ocenę tego, gdzie się znajdujemy i dokąd zmierzamy” – czyli czego oraz w jaki sposób dotyczą wskaźniki społeczne?
2.2.3. „...biorąc pod uwagę wyznawane przez nas wartości i nasze cele” – czyli czy wskaźniki społeczne mają charakter normatywny?
2.2.4. „...pozwalają dokonać oceny szczegółowych programów oraz ustalić ich oddziaływanie” – czyli jakie funkcje, w kontekście polityki społecznej, pełnią wskaźniki społeczne?
2.3. Podsumowanie – propozycja porządkującej definicji wskaźników społecznych oraz typologii ich funkcji w kontekście polityki społecznej
 
CZĘŚĆ II. Funkcje wskaźników społecznych w kontekście polityki społecznej
 
3. Funkcja diagnostyczna wskaźników społecznych
3.1. Operacjonalizacja pojęć związanych z poziomem życia za pomocą wskaźników społecznych
3.2. Element poznawczy diagnozy społecznej z wykorzystaniem wskaźników rzeczowych
3.3. Wskaźniki społeczne w kontekście wartościującej oceny obserwowanych zjawisk i zdarzeń oraz identyfikacji problemów i kwestii społecznych
3.4. Badanie zależności pomiędzy zjawiskami społecznymi i rozwijanie teorii społecznych
3.5. Podsumowanie – typologia ograniczeń przydatności zastosowań wskaźników społecznych w ich funkcji diagnostycznej oraz propozycje działań zaradczych
4 Pozostałe funkcje wskaźników społecznych
4.1. Funkcja prognostyczna
4.2. Funkcja planistyczna
4.3. Funkcja ewaluacyjna
4.4. Funkcja klasyfikacyjna
4.5. Funkcje uzupełniające
4.5.1. Funkcja perswazyjna
4.5.2. Funkcja porównawcza
4.6. Podsumowanie – ograniczenia zastosowań wskaźników społecznych w pozostałych podstawowych funkcjach oraz propozycje działań zaradczych
 
CZĘŚĆ III. Wykorzystanie wskaźników społecznych w wybranych dziedzinach polityki społecznej w Polsce
 
5. Wskaźniki społeczne w polskiej polityce rodzinnej
5.1. Krótka charakterystyka polityki rodzinnej w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku
5.2. Diagnozowanie i prognozowanie na potrzeby polityki rodzinnej z wykorzystaniem wskaźników społecznych
5.2.1. Przeobrażenia rodzin i zmiany modelu rodziny
5.2.2. Warunki i poziom życia rodzin
5.2.3. Przemoc w rodzinie
5.3. Wskaźniki społeczne w planowaniu i ewaluacji polityki rodzinnej – analiza wybranych programów, własne propozycje pomiaru
5.4. Podsumowanie – ocena wykorzystania wskaźników społecznych w polityce rodzinnej w Polsce i propozycje zmian
6 Wskaźniki społeczne w polskiej polityce rynku pracy
6.1. Krótka charakterystyka polityki rynku pracy w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku
6.2. Diagnozowanie i prognozowanie na potrzeby polityki rynku pracy z wykorzystaniem wskaźników społecznych
6.2.1. Aktywność zawodowa ludności
6.2.2. Bezrobocie
6.2.3. Popyt na pracę oraz dostosowanie popytu i podaży na rynku pracy
6.2.4. Prognozowanie sytuacji na polskim rynku pracy
6.3. Wskaźniki społeczne w planowaniu i ewaluacji polityki rynku pracy – analiza wybranych programów i propozycje modyfikacji stosowanych wskaźników
6.3.1. Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2008 rok (KPDZ 2008)
6.3.2. Program Aktywna Kobieta i Program 45/50 PLUS
6.3.3. Ewaluacja
6.4. Podsumowanie – ocena wykorzystania wskaźników społecznych w polityce rynku pracy w Polsce i propozycje zmian
 
Zakończenie
 
Bibliografia

dr hab. prof. UW Barbara Szatur-Jaworska:

Dla każdego badacza polityki społecznej oczywiste jest sięganie w badaniach po wskaźniki społeczne. Dr Anna Kurowska nie zadowalając się ową „oczywistością”, zadaje pytanie (a w istocie – jest to obszerna lista pytań szczegółowych) o ich przydatność jako instrumentu poznawania społecznej rzeczywistości w polityce społecznej – rozumianej i jako działalność praktyczna, i jako nauka. (...)  Wybiera, jej zdaniem, kluczowe dla polityki społecznej funkcje wskaźników społecznych i przeprowadza ich wnikliwą analizę, pokazując zalety i ograniczenia, z punktu widzenia poszczególnych funkcji, owego instrumentu poznania. Co więcej, zaproponowaną wcześniej konstrukcję teoretyczno-metodologiczną wykorzystuje do oceny zastosowania wskaźników społecznych w polityce rodzinnej i polityce rynku pracy w Polsce.

prof. dr hab. Zdzisław Pisz:

Rozległa wiedza Autorki, bogata literatura krajowa i zagraniczna, interdyscyplinarne spojrzenie na problem, liczne przykłady ilustrujące istotę omawianych zagadnień, konteksty: polityczny i ekonomiczny, a także trafność uogólnień decydują o znaczących walorach poznawczych i dydaktycznych publikacji. Z uznaniem odnoszę się do osiągniętego przez Autorkę poziomu wiedzy teoretycznej i bogatego doświadczenia praktycznego, które umożliwiły bardzo dojrzałe spojrzenie na analizowane problemy. Na podkre­ślenie zasługują zarówno wnikliwość i szczegółowość analizy, jak też niezbędny dystans pozwalający na interdyscyplinarność ocen.

Anna Kurowska

doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej UW, absolwent­ka nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim (2004) oraz ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2007), współpracownik i ekspert Forum Obywatelskiego Rozwoju. Uczestniczy w wielu pro­jektach badawczych o zasięgu ogólnopolskim i jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu polityki społecznej i ekonomii. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie POMOST.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane