• Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej. Wydanie 2

Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej. Wydanie 2

 • Autor: Jolanta M. Szaban
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-115-3
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 371/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  67.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h
 • Cena netto: 64.29 zł

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Zmiany na światowym, europejskim i krajowym rynku zachodzą tak szybko, że wymaga to reakcji pracowników naukowych zajmujących się tematyką rynku pracy, tak by wszyscy zainteresowani, głównie studenci i doktoranci, mieli dostęp do najaktualniejszych danych pochodzących z różnorodnych unijnych i krajowych statystyk, książek oraz artykułów opisujących współczesne rynki pracy. W niniejszym wydaniu Autorka nie tylko przedstawia i analizuje te dane, lecz także zwraca uwagę na zjawiska, które w ostatnim czasie mają szczególne znaczenie dla rynku pracy, jak np. ruchy migracyjne. Zwrócono także uwagę na inne czynniki demograficzne determinujące zmiany na rynkach pracy oraz na efekty funkcjonujących na nich rozwiązań prawnych i organizacyjnych, czego skutkiem jest np. kształtowanie się takich nowych grup, a nawet klas społecznych, jak prekariat czy plutokracja. Opisano zjawisko ubóstwa, jego uwarunkowania i związek z rynkiem pracy. Zaprezentowano informacje dotyczące pracy w szarej strefie i jej powiązań z rynkiem pracy, a także scharakteryzowano współczesne standardowe i niestandardowe formy zatrudnienia.

W odniesieniu do zasadniczego problemu, czyli bezrobocia, opisano próby zapobiegania temu zjawisku w Unii Europejskiej, m.in. przedstawiono reformy polskich urzędów pracy. Opisano także koncepcję kontraktu psychologicznego i jego związku z rynkiem pracy. Uwagę poświęcono także kwestiom zróżnicowań na rynku pracy, w tym pracy kobiet i mężczyzn, pracowników młodych i tych w wieku 50+, oraz związkowi między osiągnięciami edukacyjnymi ludności w krajach UE a rynkiem pracy. Przyjrzano się zarówno wynagrodzeniom bezpośrednio związanym z rynkiem pracy, jak i wpływom takich czynników, jak: wolność gospodarcza, innowacyjność, łatwość prowadzenia biznesu czy kwestie podatkowe, na gospodarkę, przede wszystkim zaś na funkcjonowanie współczesnych rynków pracy. Istotnym przedmiotem rozważań są wszystkie Kluczowe Wskaźniki Rynku Pracy (KILM), według ostatniej, dziewiątej edycji klasyfikacji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

SPIS TREŚCI:
 
WSTĘP
 
Rozdział 1. POJĘCIA, TEORIE I MODELE DOTYCZĄCE RYNKU PRACY
   
1.1. Definicje
1.2. Wskaźniki opisujące rynek pracy (KILM)
1.3. Wybrane koncepcje dotyczące rynku pracy
1.3.1. Teoria neoklasyczna
1.3.2. Teoria J.M. Keynesa
1.3.3. Ordoliberalizm a rynek pracy
1.3.4. Teoria kapitału ludzkiego
1.3.5. Teorie segmentacji rynku pracy
1.3.6. Teoria wolnego rynku (doskonałości rynkowej, niezawodności mechanizmów rynkowych) M. Friedmana
1.3.7. Teoria poszukiwań i dopasowania
1.4. Sztywne i elastyczne, formalne i nieformalne rynki pracy. Zrównoważony rynek pracy – w teorii i w praktyce
1.4.1. Sztywny i elastyczny rynek pracy w teorii i w praktyce
1.4.2. Formalny i nieformalny rynek pracy. Szara strefa (the shadow, hidden, non-observed economy) i czarny rynek (nielegalna działalność)
1.4.2.1. Nieformalna gospodarka i jej udział w tworzeniu PKB i branże, w których najczęściej pracuje się na czarno
1.4.2.2. Najczęstsze naruszenia prawa pracy w Polsce związane z zatrudnieniem
1.4.3. Zrównoważony rynek pracy
1.5. Współczesne rynki pracy – trendy, czynniki determinujące
1.5.1. Trendy na rynkach pracy
1.5.2. Czynniki determinujące sytuację na rynku pracy
1.6. Kapitał ludzki i kapitał społeczny
1.6.1. Kapitał ludzki
1.6.2. Kapitał społeczny
1.6.3. Zaufanie a rynek pracy
1.6.3.1. Koncepcje zaufania. Zaufanie w skali makro
1.6.3.2. Pracodawca godny zaufania. Najlepsi pracodawcy
1.6.3.3. Zaufanie w skali mikro
1.7. Kontrakt psychologiczny
1.7.1. Definicje, istota kontraktu psychologicznego
1.7.2. Wyniki badań dotyczące kontraktu psychologicznego
1.7.3. Lojalność pracowników. Zrównoważone zaangażowanie
1.7.4. Lojalność organizacji
1.8. Modele rynku pracy
1.8.1. Model „albo-albo”
1.8.2. Model flexicurity. Teoria i praktyka elastycznego rynku pracy. Umowy „zero godzin”
1.8.3. Geograficzne rynki pracy w Europie
1.8.4. Polityczne rynki pracy
1.9. Zmiany na rynku pracy. Czasy niepewności, turbulentnych zmian, chaosu
 
Rozdział 2. EUROPEJSKI I POLSKI RYNEK PRACY
   
2.1. Podstawowe statystyki europejskiego i polskiego rynku pracy
2.2. Kształtowanie europejskiego rynku pracy. Rys historyczny. Wytyczne i założenia strategiczne
2.2.1. Zasady i strategie dotyczące rynku pracy
2.2.2. Strategia lizbońska
2.2.3. Nowa strategia „Europa 2020”
2.2.4. Międzynarodowe standardy pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP)
2.3. Organizacje rynku pracy
2.3.1. Organizacje rynku pracy w Polsce
2.3.2. Reforma służb zatrudnienia z 2014 r.
2.3.3. Inne organizacje powiązane z polskim rynkiem pracy
2.4. Organizacje światowego i unijnego rynku pracy
2.5. Organizacje pracodawców w Polsce i w UE
2.6. Organizacje pracowników w Polsce i w UE
2.6.1. Organizacje związkowe i uzwiązkowienie w Polsce
2.6.2. Organizacje związkowe i uzwiązkowienie w krajach Unii Europejskiej
2.6.3. Rady pracownicze
2.7. Dialog społeczny. Negocjowanie warunków pracy i płacy – collective bargaining
2.7.1. Cel i warunki prowadzenia dialogu społecznego
2.7.2. Dialog społeczny w Polsce
2.7.3. Negocjowanie warunków pracy i płacy – collective bargaining
2.8. Bariery rynku pracy
2.9. Rynki pracy jutra – wyzwania dla świata, UE i jej państw członkowskich
 
Rozdział 3. ZATRUDNIENIE W UE I W POLSCE
   
3.1. Zatrudnienie ogółem – państwa o najniższym i najwyższym wskaźniku zatrudnienia
3.2. Zatrudnienie i wskaźniki aktywności zawodowej według płci pracowników w UE i w Polsce
3.3. Kobiety na stanowiskach kierowniczych w wybranych krajach UE i w Polsce
3.4. Wiek – pracownicy starsi na rynku pracy w krajach UE i w Polsce
3.4.1. Ludzie starsi – 50+ – na rynkach pracy
3.4.2. Wiek emerytalny i długość życia w krajach UE i w Polsce
3.4.3. Stereotypy związane z zatrudnianiem starszych pracowników
3.4.4. Przykładowe polskie działania i programy rynku pracy dla osób starszych
3.5. Wiek – ludzie młodzi na rynku pracy w krajach UE i w Polsce
3.6. Zatrudnienie według wykształcenia pracowników
3.7. Zatrudnienie według sektorów gospodarki w krajach UE i w Polsce
3.8. Zatrudnienie w sektorze publicznym w krajach UE i w Polsce
3.9. Zatrudnienie w województwach w Polsce
3.10. Zatrudnienie według statusu zatrudnionych na rynku pracy
3.11. Samozatrudnienie w UE i w Polsce
3.12. Franczyza w Polsce i w wybranych krajach UE
3.13. Przedsiębiorczość, konkurencyjność i innowacyjność gospodarki
3.13.1. Przedsiębiorczość
3.13.2. Konkurencyjność firm
3.13.3. Innowacyjność a rynek pracy
3.14. Wolność gospodarcza i jej wpływ na rynek pracy – kraje UE i Polska
3.15. Migracje w poszukiwaniu pracy w Unii Europejskiej. Polacy w pracy za granicą. Cudzoziemcy w Polsce
3.15.1. Migracje zarobkowe w UE
3.15.2. Emigracja i imigracja dzisiaj – UE i Polska
3.15.3. Polacy w pracy za granicą
3.15.4. Cudzoziemcy pracujący w Polsce
3.15.5. Praca nielegalna w krajach UE i w Polsce
3.16. Zatrudnienie według czasu pracy. Tygodniowy i roczny czas pracy. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy
3.16.1. Czas pracy w wybranych państwach członkowskich UE
3.16.2. Roczny czas pracy i dni wolne od pracy
3.17. Niestandardowe zatrudnienie
3.17.1. Praca na część etatu
3.17.2. Umowy na czas określony (terminowe)
3.18. Niestandardowe zatrudnienie i problem prekariatu
3.19. Oczekiwania pracodawców i pracowników/kandydatów – indeks rozbieżności. Mismatch
3.19.1. Oczekiwania pracodawców wobec przyszłych pracowników
3.19.2. Oczekiwania kandydatów do pracy wobec pracodawców
3.20. Zatrudnianie menedżerów
3.20.1. Menedżerowie w korporacjach międzynarodowych
3.20.2. Zatrudnienie menedżerów w Polsce – kontrakty
 
Rozdział 4. WYNAGRODZENIA
   
4.1. Płaca godziwa. Płaca minimalna w UE i w Polsce. Płaca sprawiedliwa
4.2. Średnie płace w UE i w Polsce
4.2.1. Przeciętne wynagrodzenie w Polsce według sektorów gospodarki
4.2.2. Przeciętne wynagrodzenia według rodzaju wykonywanej pracy, branży, stanowiska, rodzaju własności firmy i jej wielkości
4.2.3. Średnie wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w UE i w Polsce
4.2.4. Średnie wynagrodzenia według wieku pracowników
4.3. Wypłata wynagrodzeń w Polsce
4.4. Koszty pracy w UE i w Polsce
4.4.1. Godzinowe koszty pracy w UE
4.4.2. Pozapłacowe koszty pracy w UE
4.4.3. Pozapłacowe koszty pracy w Polsce. Obciążenia pracodawców i pracowników
4.4.4. Podatki
4.4.5. Klin podatkowy
4.5. Wynagrodzenia menedżerów
4.5.1. Sposoby kalkulowania wynagrodzeń menedżerów
4.5.2. Wysokość wynagrodzeń menedżerów w Polsce
4.5.3. Wynagrodzenie menedżerów w spółkach Skarbu Państwa
4.5.4. Wynagrodzenia menedżerów w wybranych krajach UE
4.5.5. Wynagrodzenia menedżerów pracujących za granicą
4.5.6. Odprawy menedżerskie
4.6. Nierówności dochodowe w UE i w Polsce
4.6.1. Koncepcje nierówności dochodowych
4.6.2. Nierówności dochodowe w praktyce i ich pomiary
4.6.3. Nierówności dochodowe a wydajność pracy
4.6.4. Wzrost płac a wzrost wydajności pracy
 
Rozdział 5. BEZROBOCIE I BIERNOŚĆ ZAWODOWA
   
5.1. Teorie bezrobocia
5.1.1. Klasyczna teoria bezrobocia
5.1.2. Keynes i jego zwolennicy a koncepcja bezrobocia
5.1.3. Współczesne koncepcje bezrobocia
5.2. Gdzie znika praca. Główne przyczyny bezrobocia
5.3. Rodzaje bezrobocia
5.4. Unijne i polskie definicje i pomiary bezrobocia
5.5. Bezrobocie w krajach UE
5.5.1. Bezrobocie ze względu na czas trwania
5.5.2. Bezrobocie w UE, według płci
5.5.3. Bezrobocie wśród młodzieży w państwach UE
5.5.3.1. Obiegowe opinie i fakty o bezrobociu młodych w UE
5.5.3.2. Bezrobocie młodych w państwach członkowskich UE i w Polsce – statystyka
5.5.3.3. Co dalej z bezrobotną młodzieżą. Analizy Międzynarodowej Organizacji Pracy z 2013 roku
5.5.3.4. Bezrobocie wśród ludzi starszych w UE i w Polsce
5.5.3.5. Bezrobocie a poziom wykształcenia
5.5.3.6. Programy i sposoby ograniczania ogólnego bezrobocia w Polsce
5.6. Gdzie jest (i prawdopodobnie będzie) praca?
5.6.1. Outsourcing w UE i w Polsce. Centra usług wspólnych (biznesowych)
5.6.1.1. Outsourcing – definicje, sposób funkcjonowania
5.6.1.2. Centra Usług Wspólnych (biznesowych)
5.6.2. Specjalne strefy ekonomiczne (SSE)
5.6.3. Zawody regulowane w krajach UE i w Polsce. Deregulacja zawodów w Polsce
 
Rozdział 6. ZAMOŻNOŚĆ I BIEDA W KRAJACH UE I W POLSCE
 
6.1. Zamożność w państwach UE
6.1.1. Zamożność mierzona w jednostkach produktu krajowego brutto na głowę mieszkańca
6.1.2. Pułapka średniego dochodu (Middle Income Trap)
6.1.3. Inne wskaźniki poziomu życia
6.2. Ubóstwo w państwach UE
6.2.1. Transfery społeczne
6.2.2. Ubóstwo w państwach członkowskich UE – różne pomiary
6.3. Ubóstwo w Polsce
   
ZAKOŃCZENIE
   
BIBLIOGRAFIA

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane