• Polityka regionalna Unii Europejskiej. Cele, narzędzia, efekty

Polityka regionalna Unii Europejskiej. Cele, narzędzia, efekty

 • Autor: Sławomir Pastuszka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-650-2
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 326/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 52.00 zł

  46.80 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja dotyczy problematyki rozwoju regionalnego i europejskiej polityki regionalnej (polityki spójności). Najważniejszym przesłaniem książki jest ocena polityki regionalnej UE biorąc pod uwagę różne dziedziny jej oddziaływania. Polityka regionalna jest ważną polityką wspólnotową, ale ocenę jej skuteczności nie da się jednoznacznie określić. Ponieważ zmiany społeczno-gospodarcze w regionach wynikają z podejmowanych działań w ramach innych polityk, a następnie z gry sił wolnorynkowych. Ze względu na dynamiczne ujęcie prezentowanej problematyki publikacja będzie stanowiła pretekst do dalszych dyskusji, analiz, studiów w sprawie przyszłości polityki spójności.

Spis treści:

Wprowadzenie
 
Rozdział 1. REGIONY W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ
 
1.1. Typologia europejskich regionów
1.2. Regionalizm i regionalizacja
1.3. Zróżnicowanie terytorialne państw Unii Europejskiej
1.3.1. Państwa federalne
1.3.2. Państwa regionalne
1.3.3. Państwa unitarne
 
Rozdział 2. POLITYKA REGIONALNA NA TLE GŁÓWNYCH OBSZARÓW POLITYKI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
 
2.1. Polityka regionalna
2.1.1. Podstawowe pojęcia w polityce regionalnej
2.1.2. Nowe podejście do polityki regionalnej
2.1.3. Wzrost i równość jako cel interwencji polityki regionalnej
2.2. Wybrane problemy rozwoju gospodarczego i społecznego
2.2.1. Zagospodarowanie przestrzenne
2.2.2. Zmiany strukturalne w gospodarce
2.2.3. Spójność gospodarcza, społeczna i przestrzenna
2.2.4. Innowacyjność
2.2.5. Poprawa konkurencyjności przemysłu
2.2.6. Rynek pracy
2.2.7. Rozwój obszarów wiejskich
 
Rozdział 3. UWARUNKOWANIA EUROPEJSKIEJ POLITYKI REGIONALNEJ
 
3.1. Ewolucja polityki regionalnej
3.1.1. Przesłanki europejskiej polityki regionalnej
3.1.2. Europejska polityka regionalna do roku 1985
3.1.3. Wspólnotowe podejście w polityce regionalnej
3.1.4. Wzmocnienie wewnętrznego potencjału regionów
3.1.5. Poprawa konkurencyjności regionalnych gospodarek
3.1.6. Miejsce innowacji w rozwoju regionalnych gospodarek
3.1.7. Ukierunkowanie europejskiej polityki spójności po 2013 r.
3.2. Ewolucja koncepcji gospodarki opartej na wiedzy
3.2.1. Geneza strategii lizbońskiej
3.2.2. Problemy w realizacji celów lizbońskich
3.2.3. Wspólne działanie na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia
3.2.4. Utrzymanie tempa zmian odnowionej strategii lizbońskiej
3.2.5. Strategia gospodarcza Europa 2020
 
Rozdział 4. MECHANIZMY I NARZĘDZIA EUROPEJSKIEJ POLITYKI REGIONALNEJ
 
4.1. Zasady europejskiej polityki regionalnej
4.1.1. Zasady generalne
4.1.2. Organizacja polityki regionalnej
4.1.3. Finansowanie polityki regionalnej
4.1.4. Realizacja programów rozwoju regionalnego
4.2. Cele europejskiej polityki regionalnej
4.2.1. Cele realizowane w latach 1988–1993
4.2.2. Rozszerzenie celów polityki regionalnej w latach 1994–1999
4.2.3. Koncentracja celów polityki regionalnej w latach 2000–2006
4.2.4. Powiązanie celów polityki spójności ze strategią lizbońską w latach 2007–2013
4.3. Instrumenty finansowe europejskiej polityki regionalnej
4.3.1. Europejski Fundusz Społeczny
4.3.2. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
4.3.3. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
4.3.4. Finansowy Instrument Ukierunkowania Rybołówstwa
4.3.5. Fundusz Spójności
4.3.6. Inicjatywy Wspólnotowe
4.3.6.1. INTERREG III
4.3.6.2. URBAN
4.3.6.3. URBACT
4.3.6.4. EQUAL
4.3.6.5. LEADER
4.3.7. Nowe instrumenty finansowe
4.3.7.1. JASPERS
4.3.7.2. JESSICA
4.3.7.3. JEREMIE
 
Rozdział 5. BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ JAKO INSTRUMENT POLITYKI REGIONALNEJ
 
5.1. Geneza i ewolucja budżetu ogólnego Unii Europejskiej
5.1.1. Kształtowanie się systemu budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
5.1.2. I Pakiet Delors’a
5.1.3. II Pakiet Delors’a
5.1.4. AGENDA 2000
5.1.5. Budżet ogólny na lata 2007–2013
5.1.6. Propozycja ram finansowych na lata 2014–2020
5.2. Dochody budżetowe Unii Europejskiej
5.2.1. System środków własnych Unii Europejskiej
5.2.1.1. Cła i opłaty
5.2.1.2. Dochody z tytułu VAT
5.2.1.3. Czwarte źródło ? środki oparte o DNB
5.2.2. Pozostałe dochody
5.3. Zasady oraz procedura budżetowa w Unii Europejskiej
5.3.1. Zasady budżetu Unii Europejskiej
5.3.2. Procedura budżetowa w Unii Europejskiej
 
Rozdział 6. KONWERGENCJA PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ
 
6.1. Konwergencja nominalna
6.1.1. Koncepcja optymalnego obszaru walutowego
6.1.2. Kryteria konwergencji
6.1.3. Nowe państwa członkowskie strefy euro
6.1.4. Skutki światowego kryzysu finansowego w państwach Unii Europejskiej
6.1.5. Przestrzeganie kryteriów konwergencji nominalnej w krajach unijnych
6.2. Wzrost i rozwój gospodarczy – rozważania teoretyczne
6.3. Konwergencja realna
6.3.1. Podejście teoretyczne do konwergencji realnej
6.3.2. Zamożność krajów Unii Europejskiej
6.3.3. Źródła zamożności krajów Unii Europejskiej
6.3.4. Konwergencja społeczna krajów Unii Europejskiej
6.4. Oddziaływanie europejskiej polityki regionalnej na rozwój państw i regionów unijnych
6.4.1. Efekty europejskiej polityki regionalnej według Komisji Europejskiej
6.4.2. Efekty europejskiej polityki regionalnej według niezależnych ekspertów
 
Podsumowanie
 
Spis tabel
 
Bibliografia

» Judyta Szóstakowska, uniaeuropejska.org »


prof. dr. hab. Andrzej Antoszewski, Uniwersytet Wrocławski:

Zaletą pracy jest bez wątpienia to, że porządkuje obfity materiał źródłowy, na który składają się akty prawa pierwotnego i wtórnego prawa europejskiego (acquis communautaire), akty prawa polskiego oraz liczne dokumenty. Stanowi on wystarczającą bazę wywodów poświęconych polityce regionalnej Unii Europejskiej. Czytelnik pracy zyskuje szczegółową i dobrze udokumentowaną informację o treści polityki regionalnej.

prof. dr. hab. Stefan Krajewski, Uniwersytet Łódzki:

Książka kompleksowo ujmuje problemy polityki regionalnej Unii Europejskiej. Zawiera bogatą warstwę informacyjną i przedstawia wiele ważnych problemów, o dużym znaczeniu poznawczym i praktycznym. Napisana w sposób ciekawy i zrozumiały, także dla osób niebędących specjalistami w zakresie polityki regionalnej.


Sławomir Pastuszka

dr, adiunkt na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, współ­pracuje także z Wyższą Szkołą Ekonomii i Prawa w Kielcach. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce rozwoju regionalnego i lokalnego oraz na kwestiach związa­nych z warunkami pozyskiwania i efektami wykorzystania funduszy Unii Europejskiej. Pełniąc funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, nadzorował wdrażanie działań w ramach komponentów regionalnych: Programu Phare SSG 2001, Phare SSG 2002, Phare SSG 2003, Kontraktu Wojewódzkiego oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane