• Kształtowanie kapitału społecznego. Ujęcie z perspektywy bibliotekoznawczej

Kształtowanie kapitału społecznego. Ujęcie z perspektywy bibliotekoznawczej

 • Autor: Maja Wojciechowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-844-2
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 466/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 99.00 zł

  89.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 89.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W czasach, gdy czytelnictwo w Polsce według szerokich badań socjologicznych, jest bardzo niskie, trudno mówić o satysfakcjonującym rozwoju intelektualnym poszczególnych grup społecznych. Rozwijający się w bardzo szybkim tempie powszechny dostęp do internetu, niezliczone ilości informacji na dowolny temat, dostępne nawet w niewielkich urządzeniach mobilnych stwarza najczęściej ludziom pozory posiadania wiedzy i umiejętności. Biblioteki, w odróżnieniu od wspomnianych mediów, oferują zdecydowanie większe zasoby wiedzy uporządkowanej, kompletnej i kompetentnej, dostępnej na trwałych nośnikach (księgozbiory, fonoteki, filmoteki itp.). Biblioteki zawsze były trwałym źródłem postępu społecznego, organizatorem życia intelektualnego wielu środowisk. W Polsce na przestrzeni wieków biblioteki były narodowym kapitałem kulturotwórczym, nośnikiem polskości, gwarantem wysokiej jakości wiedzy.

Opracowanie, poza teoretycznym wprowadzeniem dotyczącym form, typologii kapitału, zarządzaniem nim, poświęcone jest problemom funkcjonowania kapitału społecznego bibliotek, jego roli w podnoszeniu jakości życia, przeciwdziałania wykluczeniom społecznym, kształtowaniu postaw obywatelskich, pobudzaniu aktywności społecznej, budowaniu tożsamości lokalnej i regionalnej. Ostatni rozdział poświęcony jest badaniom kapitału społecznego bibliotek.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Kapitał w teorii zarządzania organizacją

1.1. Definicje kapitału
1.2. Formy i typologie kapitału
1.3. Kapitały biblioteki
1.3.1. Kapitał intelektualny
1.3.2. Kapitał ludzki
1.3.3. Kapitał relacji
1.3.4. Kapitał marki
1.3.5. Kapitał reputacji

Rozdział 2. Koncepcja kapitału społecznego

2.1. Podstawowe teorie i podejścia badawcze
2.2. Kapitał społeczny w sektorze non profit
2.3. Kapitał społeczny a edukacja
2.4. Kapitał społeczny a kultura
2.5. Kapitał społeczny a społeczeństwo informacyjne

Rozdział 3. Kapitał społeczny a kapitał ludzki biblioteki

3.1. Istota kapitału społecznego biblioteki
3.2. Zasoby ludzkie biblioteki
3.3. Kapitał społeczny w relacjach z użytkownikami

Rozdział 4. Rola kapitału społecznego w podnoszeniu jakości życia

4.1. Jakość życia – zagadnienia podstawowe
4.2. Niwelowanie nierówności ekonomicznych i przeciwdziałanie ubóstwu
4.3. Walka z wykluczeniem społecznym
4.4. Rozwój społeczności i regionów
4.5. Kształtowanie postaw obywatelskich, pobudzanie aktywności społecznej i budowanie społeczeństwa obywatelskiego
4.6. Budowanie tożsamości lokalnej i regionalnej

Rozdział 5. Badanie kapitału społecznego w środowisku bibliotek

5.1. Diagnoza zasobów kapitału społecznego. Modele badawcze
5.2. Badanie kapitału społecznego w teorii i praktyce bibliotekoznawczej. Przegląd stanowisk
5.3. Cele, organizacja i metodyka badania indywidualnego kapitału społecznego bibliotekarzy
5.4. Wyniki badania indywidualnego kapitału społecznego w bibliotekach różnych typów na terenie Polski i za granicą

Zakończenie
Załącznik
Wykaz rysunków
Wykaz tabel
Indeks osobowy
Bibliografia
Spis treści

sztukater.pl


dr hab. Marzena Świgoń, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

Monografia Mai Wojciechowskiej jest pierwszym w literaturze przedmiotu ujęciem bibliotekoznawczym obszernej problematyki kapitału społecznego podejmowanej najczęściej w naukach o zarządzaniu. Autorka z dużą starannością przedstawiła teoretyczne podstawy tej  interdyscyplinarnej problematyki, szereg definicji i pojęć z tego zakresu, typologie kapitału, a także koncepcje kapitału społecznego w odniesieniu do organizacji non-profit, edukacji, kultury oraz społeczeństwa informacyjnego. Szczególną uwagę Autorka poświęciła odniesieniom kapitału społecznego do kapitału  ludzkiego biblioteki oraz do relacji z użytkownikami bibliotek. Niewątpliwa rola kapitału społecznego w poprawianiu jakości życia ludzkiego przejawia się, zdaniem Autorki monografii, w takich działaniach różnych instytucji i organizacji, w tym bibliotek różnych typów, jak  m.in.: kształtowanie postaw obywatelskich, budowanie tożsamości lokalnej i regionalnej czy niwelowanie różnic ekonomicznych.

Bibliotekarze i biblioteki odgrywają w tych działaniach ogromną rolę w skali lokalnej, jak i krajowej, co Autorka udowodniła w swoich badaniach empirycznych. Takich badań w Polsce do tej pory nie prowadzono, tym bardziej lektura ich wyników jest pasjonująca i cenna. Książka zainteresuje z pewnością teoretyków zagadnienia,  jak i praktyków, związanych nie tylko z bibliotekami, będzie też niezwykle pomocna w procesie dydaktycznym na różnych kierunkach studiów.

Praca składa się z pięciu rozdziałów, czterech o charakterze teoretycznym oraz piątego  egzemplifikacyjnego. Rozdział pierwszy dotyczy teorii  kapitału, jego definicji, form, typologii; przedstawiono tu też rodzaje kapitału biblioteki: intelektualny, ludzki, relacji, marki oraz reputacji. Rozdział drugi zawiera opis różnych teorii i podejść do kapitału społecznego w sektorze non-profit, edukacji, kulturze i w odniesieniu do społeczeństwa informacyjnego. Rozdział trzeci poświęcono istocie kapitału społecznego biblioteki, zasobów ludzkich biblioteki oraz relacjom z ich użytkownikami. Rozdział czwarty to obraz jakości życia  wynikającej z roli kapitału społecznego. Pasjonującą lekturę stanowi rozdział piąty, będący swoistym raportem z badań własnych Autorki, przeprowadzonych w bibliotekach różnych typów na terenie Polski, jak i za granicą.

Maja Wojciechowska

Książki tego autora

A guide to books on the experience of immigrant children and teens [dokument elektroniczny].
Tryb dostępu: http://www.ala.org/news/member-news/2018/01/guide-books-experien-
ce-immigrant-children-and-teens. Stan z dnia 01.07.2018.
A Welcome Place. How libraries can help refugees in their communities [dokument elektronicz-
ny].  Tryb  dostępu:  https://americanlibrariesmagazine.org/blogs/the-scoop/a-welcome
-place/. Stan z dnia 23.11.2018.
AABØ  Svanhild,  AUDUNSON  Ragnar,  VÅRHEIM  Andreas  [2010].  How  do  public  li-
braries function as meeting places? Library and Information Science Research. 2010, nr 1,  
s. 16-26. ISSN 0740-8188.
AABØ Svanhild, AUDUNSON Ragnar [2012]. Use of library space and the library as place.
Library and Information Science Research. 2012, nr 2, s. 138-149. ISSN 0740-8188.
AAKER David. Building strong brands. New York 1996. ISBN 0-02-900151-X.
Academic Dugnad [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.unica-network.eu/
page/academic-dugnad. Stan z dnia 19.10.2018.
Academic  Refuge  [dokument  elektroniczny].  Tryb  dostępu:  http://www.unica-network.eu/
project/academic-refuge. Stan z dnia 20.09. 2018.
ADAMIEC Sabina [2006]. Istota potencjału społecznego biblioteki. Zeszyty Naukowe Wyż-
szej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing. 2006, nr 1, s. 129-138. ISSN 1644-9134.
ADAMIEC Sabina [2007a]. Komunikacja warunkiem kapitału społecznego biblioteki. Zeszy-
ty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. 2007, z. 1, s. 27-34. ISSN 1899-
8658.
ADAMIEC Sabina [2008]. Potencjał społeczny a kapitał biblioteki. [w:] KAMIŃSKA Joan-
na, ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL Beata (red.). Zarządzanie kadrami w bibliotece. Warszawa
2008, s. 20-29. ISBN 978-83-89316-97-4.
ADAMIEC  Sabina  [2007b].  Strategiczne  zarządzanie  potencjałem  ludzkim  w  bibliotece.
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. 2007, z. 2, s. 115-126. ISSN
1899-8658.430 Bibliografia
ADAMIEC-WARZECHA Sabina. Rozwój potencjału ludzkiego wyzwaniem biblioteki XXI
wieku. Elektroniczne czasopismo Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krako-
wie. 2015, nr 8, s. 1-10. ISSN 2299-565X.
ADAMSKA Małgorzata. Metoda wyceny kapitału intelektualnego nowoczesnych organizacji  
– Skandia Intellectual Capital Navigator [dokument  elektroniczny]. Tryb dostępu: http:
//ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2010/1_Adamska_M.pdf.  Stan  z  dnia  
10.09.2018.
ALA opposes new administration policies that contradict core values [dokument elektroniczny].
Tryb dostępu: http://www.ala.org/news/press-releases/2017/01/ala-opposes-new-admi-
nistration-policies-contradict-core-values. Stan z dnia 29.11.2018.
American Library Association outraged by the refugee family separation policy [dokument elek-
troniczny]. [a] Tryb dostępu: http://www.ala.org/news/press-releases/2018/06/american
-library-association-outraged-refugee-family-separation-policy. Stan z dnia 05.03.2018.
American  Library  Association.  Social  impact  [dokument  elektroniczny].  [b]  Tryb  dostępu:
http://www.ala.org/tools/research/librariesmatter/category/social-impact.  Stan  z  dnia
16.10.2018.
ANDREWS Rhys. Social capital and public service performance: a review of the evidence.
Public Policy and Administration. 2012, nr 1, s. 49-67. ISSN 1648-2603.
ANGUS Emma, OPPENHEIM Charles. Studies of the characteristics of brand names used
in the marketing of information products and services II: Internet related services. Aslib
Proceedings. 2004, nr 1, s. 7-29. ISSN 0001-253X.
ANISZEWSKA Anna, KANT Katarzyna. Metody komunikacji elektronicznej między czytelni-
kiem a bibliotekarzem. [w:] WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Elektroniczny wizerunek
biblioteki. Gdańsk 2008, s. 51-62. ISBN 978-83-61079-01-9.
ANTON Silvia. Volunteering in the MLA sector: a discussion [dokument elektroniczny]. Tryb   
dostępu: http://southeastmuseums.org/domains/southeastmuseums.org/local/media/im
ages/medium/Volunteering_in_the_MLA_sector_a_discussion__2010.pdf.  Stan  z  dnia  
10.09.2018.
ARAB-RAHMATIPOUR  Marjan,  FOROUTAN-RAD  Laleh,  MIRHOSSEINI  Zohreh,
ARAB-RAHMATIPOUR Mohammad Javad, AGHAEI Omid. Investigating the rela-
tionship between optimal use of knowledge and intellectual capital management among
library  managers  of  public  hospitals.  International  Journal  of  Information  Science  and
Management. 2018, nr 1, s. 121-135. ISSN 2008-8302.
ASONITIS Stefanos, KOSTAGIOLAS Petros. An analytic hierarchy approach for intellec-
tual capital: evidence for the Greek Central Public Libraries. Library Management. 2010,  
nr 3, s. 145-161. ISSN 0143-5124.
AUDUNSON Ragnar, VÅRHEIM Andreas, AABØ Svanhild, HOLM Erling Dokk. Public
libraries, social capital, and low intensive meeting places [dokument elektroniczny]. Tryb
dostępu: http://www.informationr.net/ir/12-4/colis20.html. Stan z dnia 29.12.2018.
AUDUNSON Ragnar. The library and quality of life. Scandinavian Library Quarterly [do-
kument  elektroniczny].  2016,  nr  1/2.  Tryb  dostępu:  http://slq.nu/?article=volume-
49-no-1-2-2016-13. Stan z dnia 10.12.2018.431 Bibliografia
BACZKO Anna, OGROCKA Agnieszka. Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2007.
Warszawa 2007. ISBN 978-83-60337-68-4.
BAKER Wayne. Achieving Success through social capital: tapping the hidden resources in your
personal and business networks. San Francisco 2000. ISBN 0-7879-5309-1.
BALL  Rafael.  Zarządzanie  public  relations  i  relacjami  z  klientami  w  bibliotekach:  personel  
i klienci. [w:] KOCÓJOWA Maria (red.). Public relations. Biblioteki, wydawnictwa, infor-
macja naukowa, uczelnie. Kraków 2004, s. 29-39. ISBN 83-233-1838-7.
BANNOCK  Graham,  MANSER  William.  Międzynarodowy  słownik  finansów.  Warszawa
1992. ISBN 83-85089-09-8.
BARCZYKOWSKA Agnieszka. Kapitał społeczny a zjawiska patologii społecznej w wielkim
mieście. Kraków 2011. ISBN 978-83-7587-653-6.
BARNETT Michael L., JERMIER John M., LAFFERTY Barbara A. Corporate reputation:
the definitional landscape. Corporate Reputation Review. 2006, nr 1, s. 26-38. ISSN 1363-
3589.
BARRON Daniel D. Staffing rural public libraries: the need to invest in intellectual capital.
Library Trends. 1995, nr 1, s. 77-87. ISSN 0024-2594.
BARTKOWSKI Jerzy. Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym.
[w:] HERBST Mikołaj (red.). Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny. War-
szawa 2007, s. 54-97. ISBN 978-83-7383-210-7.
BARTOSZEK Adam [2000]. Analizy kapitału społeczno-kulturowego w teorii zmiany i mobil-
ności społecznej. [w:] SZCZEPAŃSKI Marek Stanisław (red.). Kapitał społeczno-kulturo-
wy a rozwój lokalny i regionalny. Tychy 2000, s. 36-55. ISBN 83-909523-6-X.
BARTOSZEK Adam [2003]. Kapitał społeczno-kulturowy młodej inteligencji wobec wymogów
rynku. Katowice 2003. ISBN 83-226-1224-9.
BAZUŃ Dorota, KWIATKOWSKI Mariusz. Lubuskie sieci inkluzji: tożsamość regionalna, ka-
pitał społeczny, aktywna integracja. Warszawa 2015. ISBN 978-83-8017-036.
BECKER Gary S. [1964]. Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special ref-
erence to education. New York 1964.
BECKER Gary S. [1962]. Investment in human capital: a theoretical analysis. Journal of Polit-
ical Economy. 1962, nr 5, s. 9-49. ISSN 0022-3808.
BEDFORD  Denise,  DONLEY  Jennifer  K.,  LENSENMAYER  Nancy  [2015].  The  role
of librarians in a knowledge society: valuing our intellectual capital assets. [w:] WOOD-
SWORTH Anne, PENNIMAN David W. (red.) Current issues in libraries, information
science and related fields. Bingley 2015, s. 81-113. ISBN 978-1-78441-638-6.
BEDFORD Denise, SAPPINGTON Jayne. A qualitative and quantitative assessment of the
intellectual  capital  of  library  and  information  science  professionals.  [w:]  Proceedings  of
the  International  Conference  on  Intellectual  Capital,  Knowledge  Management  &  Organi-
zational  Learning  [dokument  elektroniczny].  Tryb  dostępu:  http://web-1a-1ebscoho-
st-1com-18znubv170147.hansolo.bg.ug.edu.pl/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&si-
d=42221e91-0209-42ee-8e29-d2671e42f251%40sdc-v-sessmgr05. Stan z dnia 10.09.2018.432 Bibliografia
BEM Sylwia. Zarządzanie relacjami z użytkownikami bibliotek w kontekście nowych form ko-
munikowania.  [w:]  WOJCIECHOWSKA  Maja  (red.).  Koncepcje  organizacji  bibliotek.
Gdańsk 2012, s. 117-126. ISBN 978-83-61079-16-3.
BERNARD  Yves,  COLLI  Jean  Cloude.  Słownik  ekonomiczny  i  finansowy.  Katowice  1998.
ISBN 83-71323-49-2.
BERNAŚ  Agata  [2016].  Dostosowanie  oferty  bibliotecznej  do  potrzeb  osób  z  niepełno-
sprawnościami (na podstawie stron internetowych wybranych bibliotek uniwersyteckich  
w Polsce). [w:] WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Zarządzanie zasobami niematerial-
nymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy. Warszawa 2016, s. 207-219. ISBN 978-83-64203-
64-0.
BERNAŚ  Agata  [2015].  Inicjatywy  wspierające  czytelnictwo  osób  z  niepełnosprawnościa-
mi,  podejmowane  przez  Ośrodek  Czytelnictwa  Chorych  i  Niepełnosprawnych  w  Toruniu.  
[w:] WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój,
bariery, technologie. Warszawa 2015, s. 397-408. ISBN 978-83-64203-38-1.
Biblioteca Salaborsa [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.bibliotecasalabor-
sa.it/documenti/resources_for_the_newly_arrived_in_bologna. Stan z dnia 30.11.2018.
BIELAWSKA  Sylwia,  BEM  Sylwia  [2012].  Customer  Relationship  Management  (CRM)  
w bibliotece akademickiej w kontekście nowych form komunikacji. Gospodarka, Rynek,
Edukacja. 2012, nr 4, s. 29-37. ISSN 1509-5576.
BIELAWSKA Sylwia. Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) w bibliotece akademickiej.
Zadania oraz wymagania wobec personelu bibliotecznego. Zarządzanie Biblioteką. 2011,
nr 1, s. 9-19. ISSN 2081-1004.
BIERNAT Janusz. Kapitał relacji, wartość public relations. [w:] SOLIŃSKI Tomasz, TWO-
RZYDŁO Dariusz (red.). Public relations – narzędzia przyszłości. Rzeszów 2007, s. 9-24.
ISBN 978-83-60583-10-4.
BILIŃSKA-GŁÓD  Katarzyna,  RADZICKA  Joanna.  E-learning  jako  współczesna  forma
dokształcania bibliotekarzy – stan i perspektywy na podstawie badań przeprowadzonych  
w  polskich  bibliotekach  ekonomicznych  i  technicznych.  [w:]  WOJCIECHOWSKA
Maja (red.). Sfera kultury, sfera nauki. Współczesny obraz biblioteki. Gdańsk 2014, s. 188-
196. ISBN 978-83-64335-05-1.
Bklyn Public Library. Imigrants [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.bklyn-
library.org/learn/immigrants. Stan z dnia 30.11.2018.
BLACK John. Słownik ekonomii. Warszawa 2008. ISBN 978-83-01-15079-2.
BŁACH  Marzena  [2015].  Kapitał  ludzki  w  bibliotekach  –  zarys  problematyki  badawczej.
Biblioteka i Edukacja [dokument elektroniczny]. 2015, nr 8. Tryb dostępu: http://www.
bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/130. Stan z dnia 14.11.2018.
BŁACH  Marzena  [2016].  Wizerunek  Biblioteki  Głównej  Uniwersytetu  Pedagogicznego  im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wśród kontrahentów Wypożyczalni Międzybi-
bliotecznej. [w:] WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Zarządzanie zasobami niematerialny-
mi bibliotek w społeczeństwie wiedzy. Warszawa 2016, s. 232-244. ISBN 978-83-64203-64-0.
BŁASZCZUK Dariusz J., FAZLAGIĆ Jan, SKIKIEWICZ Robert. Zaufanie i kapitał społecz-
ny w polskim biznesie. Warszawa, 2017. ISBN 978-83-64614-32-3.433 Bibliografia
Bochnia, Brzesko: protestują przeciwko zamknięciu bibliotek pedagogicznych. [w:] Wiado-
mości  Bochnia.  Naszemiasto.pl  [dokument  elektroniczny].  Tryb  dostępu:  http://boch-
nia.naszemiasto.pl/artykul/bochnia-brzesko-protestuja-przeciwko-zamknieciu-biblio-
tek,1179471,art,t,id,tm.html. Stan z dnia 13.10.2018.
BOGUSZEWSKI Rafał (oprac.). Potencjał społecznikowski oraz zaangażowanie w pracę spo-
łeczną  [dokument  elektroniczny].  Tryb  dostępu:  https://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2016/K_015_16.PDF. Stan z dnia 12.09.2018.
BOMBIAK  Edyta.  Kapitał  relacyjny  w  nowoczesnych  organizacjach  –  istota  i  pomiar.  
[w:]  CISEK  Marek,  WAKUŁA  Monika  (red.).  Odpowiedzialne  zarządzanie:  wybrane
aspekty. Warszawa 2012, s. 97-113. ISBN 978-83-62304-58-5.
BOURDIEU Pierre, WACQUANT Loïc J.D. Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Warszawa
2001. ISBN 83-88164-33-3.
BOURDIEU Pierre [1971]. Reproduction culturelle et reproduction socjale. Social Science In-
formation. 1971, nr 2, s. 45-79. ISSN 0539-0184.
BOURDIEU Pierre [2004]. The forms of capital. [w:] BALL Stephen (red.). The Routledge -
Falmer Reader in Sociology of Education. London 2004, s. 15-29. ISBN 978-0-415-32776-3.
BOURKE Carolyn. Public libraries: building social capital through networking. Australasian
Public Libraries and Information Services. 2005, nr 2, s. 71-75. ISSN 1030-5033.
BOŻEK  Agata,  KAMIŃSKA-MAZUR  Lena.  Employer  i  internal  branding  w  bibliotece
naukowej – budowanie wizerunku organizacji przez i wśród bibliotekarzy. [w:] BRZE-
ZIŃSKA-STEC Halina, KUDRAWIEC Jolanta (red.). Marketing wewnętrzny i zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok,  
24-26 czerwca 2009. Białystok 2010, s. 131-145. ISBN 978-83-7431-240-0.
BRACKE Paul. Social networks and relational capital in library service assessment. Perfor-
mance Measurement and Metrics. 2016, nr 2, s. 134-141. ISSN 1467-8047.
BRALCZYK Jerzy (red.). Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów. Warszawa 2005. ISBN 83-01-
14509-9.
BRANKA  Maja,  CIEŚLIKOWSKA  Dominika.  Wielokulturowa  biblioteka  [dokument
elektroniczny].  Tryb  dostępu:  http://programrozwojubibliotek.org/wp-content/
uploads/2015/07/Wielokulturowa_biblioteka.pdf. Stan z dnia 03.11.2018.
BRATNICKI Mariusz, DYDUCH Wojciech [2003]. W poszukiwaniu wyceny kapitału spo-
łecznego. Organizacja i Kierowanie. 2003, nr 1, s. 3-15. ISSN 0137-5466.
BRATNICKI Mariusz, STRUŻYNA Janusz (red.). Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny.
Katowice 2001. ISBN 83-7246-109-0.
BRATNICKI Mariusz [2001]. Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania. Katowice 2001.
ISBN 83-87819-36-0.
BRATNICKI Mariusz [2000]. Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu. Dąbrowa Gór-
nicza 2000. ISBN 83-913301-2-5.
BRATNICKI  Mariusz  [2002].  Przedsiębiorczość  i  przedsiębiorcy  współczesnych  organizacji.
Katowice 2002. ISBN 83-7246-190-2.434 Bibliografia
BRÉMOND Alice, COUET Jean-François, DAVIE Anne. Kompendium wiedzy o socjologii.
Warszawa 2006. ISBN 978-83-01-14702-0.
BREWSTER Liz. The public library as therapeutic landscape: a qualitative case study. Health
and Place. 2014, nr 26, s. 94-99. ISSN 1353-8292.
Bright ideas: work and welcome [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.refuge-
ecouncil.org.au/publications/bright-ideas-work-welcome/. Stan z dnia 04.12.2018.
BROSZKIEWICZ Wojciech. Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Stu-
dium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia. Rzeszów 2010. ISBN 978-83-
7338-568-9.
BROŻEK Katarzyna. Przełamywać bariery, czyli o tworzeniu właściwych relacji między biblio-
tekarzem a użytkownikiem w procesie komunikacji interpersonalnej. [w:] ANTCZAK-SA-
BALA  Beata,  KOWALSKA  Małgorzata,  TKACZYK  Lucyna  (red.).  Przestrzeń  infor-
macyjna biblioteki akademickiej – tradycja i nowoczesność. Toruń 2009, s. 293-301. ISBN
978-83-923607-6-6.
BRÓDKA Małgorzata [2017]. Biblioteka Akademicka i relacje nadawczo-odbiorcze: uwarun-
kowania procesów komunikacyjnych w społeczeństwie informacyjnym. Folia Toruniensia.
2017, t. 17, s. 191-205. ISSN 1641-3792.
BRÓDKA Małgorzata [2016]. Budowanie reputacji biblioteki akademickiej w kontekście kształ-
towania  księgozbioru.  [w:]  WOJCIECHOWSKA  Maja  (red.).  Zarządzanie  zasobami
niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy. Warszawa  2016, s. 285-291. ISBN 978-
83-64203-64-0.
BRÓZDA Joanna, MAREK Stanisław. Zasoby i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstwa.
[w:] MAREK Stanisław, BIAŁASIEWICZ Maria (red. nauk.). Podstawy nauki o orga-
nizacji: przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza. Warszawa 2008, s. 125-143. ISBN
978-83-208-1737-9.
BRZEZIŃSKA-STEC Halina, KUDRAWIEC Jolanta (red.). Marketing wewnętrzny i zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok,
24-26 czerwca 2009. Białystok 2010. ISBN 978-83-7431-240-0.
BUBEL Dagmara. Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacjach non-profit. Studium
przypadku dla bibliotek publicznych. Częstochowa  2016. ISBN 978-83-65179-57-9.
BUKOWITZ Wendi R., WILLIAMS Ruth L. The knowledge management fielbook.  London
2000. ISBN 0-273-63882-3.
BUKOWSKA Xymena, JEWDOKIMOW Marcin, MARKOWSKA Barbara, WINIARSKI
Paweł. Kapitał kulturowy w działaniu. Studium światów społecznych Białowieży. Warszawa  
2013. ISBN 978-83-61067-38-2.
BURT Ronald Stuart. Structural holes: the social structure of competition. Cambridge 1995.
ISBN 0-674-84371-1.
Busko. Mieszkańcy protestują przeciwko zamknięciu osiedlowej biblioteki. [w:] Echodnia.eu
[dokument elektroniczny]. [a] Tryb dostępu: https://echodnia.eu/swietokrzyskie/busko
-mieszkancy-protestuja-przeciwko-zamknieciu-osiedlowej-biblioteki/ar/8366832.  Stan  
z dnia 13.10.2018.435 Bibliografia
Busko. Protestują przeciwko zamknięciu biblioteki. [w:] Busko.com.pl Portal regionalny [doku-
ment elektroniczny]. [b] Tryb dostępu: http://busko.com.pl/busko-protestuja-przeciwko
-zamknieciu-biblioteki,,2,1,1,3604,n.html. Stan z dnia 13.10.2018.
BYWALEC Czesław. Od kopciuszka do królowej. Życie Gospodarcze. 1994, nr 15, s. 3-10.
ISSN 0137-7299.
CAIDI Nadia, ALLARD Danielle. Social inclusion of newcomers to Canada: An information
problem? Library & Information Science Research. 2005, nr 3, s. 302- 324. ISSN 0740-8188.
Canadian Institutes of Health Research, Natural Sciences and Engineering Research Council
of Canada, Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. Ethical Con-
duct  for  Research  Involving  Humans.  Tri-Council  Policy  Statement.  TCPS2  [dokument
elektroniczny].  2014.  Tryb  dostępu:  http://www.pre.ethics.gc.ca/pdf/eng/tcps2-2014/
TCPS_2_FINAL_Web.pdf. Stan z dnia 10.01.2019.
CARBONARO William J. A little help from friend’s parents: intergenerational closure and
education outcomes. Sociology of Education. 1998, nr 4, s. 295-313. ISSN 0038-0407.
CASTELLS Manuel. Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem.
Poznań 2003. ISBN 83-7301-233-8.
Centrum  Badania  Opinii  Społecznej.  O  nieufności  i  zaufaniu.  Komunikat  z  badań  [doku-
ment  elektroniczny].  2018,  nr  35.  Tryb  dostępu:  https://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2018/K_035_18.PDF. Stan z dnia 20.09.2018.
CHLIPAŁA Paweł. Kapitał intelektualny – refleksja w perspektywie roli naukowca i uniwersy -
tetu. [w:] Ekonomia, zarządzanie, marketing: tryptyk sądecki. Nowy Sącz 2007, s. 75-85.
ISBN 83-88421-52-2.
CHOMIAK-ORSA Iwona. Pomiar kapitału relacyjnego w organizacjach opartych na wie-
dzy.  Zeszyty  Naukowe  Wyższej  Szkoły  Bankowej  we  Wrocławiu.  2014,  nr  2,  s.  27-40.
ISSN 1643-772.
CHRAPCZYŃSKA Beata. Budowanie relacji między biblioteką akademicką i jej otoczeniem.
[w:] ŻMIGRODZKA Barbara (red.). Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Eko-
nomicznej – biblioteka otwarta. Wrocław 2011, s. 51-67. ISBN 978-83-7011-116-4.
CHRISTODOULIDES George, CHERNATONY de Leslie. Consumer-based brand equity
conceptualization and measurement: a literature review. International Journal of Market-
ing Research. 2010, nr 1, s. 43-65. ISSN 1470-7853.
CHYŁKOWSKA Ewa. Biblioteka 2.0 – interaktywna biblioteka w sieci. [w:] ANTCZAK-
SABALA Beata, KOWALSKA Małgorzata, TKACZYK Lucyna (red.). Przestrzeń infor-
macyjna biblioteki akademickiej – tradycja i nowoczesność. Toruń 2009, s. 171-182. ISBN
978-83-923607-6-6.
CISEK Marta, KICHEWKO Karolina. Dialog obywatelski jako forma kreowania kapitału spo-
łecznego – teoria i praktyka. [w:] MOROŃ Dorota (red.). Kapitał ludzki i społeczny: kre-
owanie i zarządzanie. Wrocław 2012, s. 63-76. ISBN 978-83-229-3307-7.
COHEN Don, PRUSAK Laurence. In good company. How social capital makes organizations
work. Boston 2001. ISBN 978-0-87584-913-3.436 Bibliografia
COLEMAN James [1998]. Foundations of social theory.  London 1990. ISBN 0-674-31225-2.
COLEMAN James [1988]. Social capital in the creation of human capital. American Journal  
of Sociology. 1988, t. 94, s. 95-120. ISSN 0002-9602.
Cologne library opens its doors to refugees: ‘You fill this room with life’ [dokument elektroniczny].
Tryb dostępu: https://www.theguardian.com/cities/2017/feb/21/cologne-library-opens
-doors-refugees-you-fill-room-with-life. Stan z dnia 13.11.2018.
CORRALL Sheila, SRIBORISUTSAKUL Somsak. Evaluating intellectual assets in universi-
ty libraries: a multi-site case study from Thailand. Journal of Information and Knowledge
Management. 2010, nr 3, s. 277-290. ISSN 0219-6492.
CORRALL Sheila. Library service capital: The case for measuring and managing intangible as-
sets. [w:] Assessing Libraries and Library Users and Use: Proceedings of the 13th Internation-
al Conference Libraries in the Digital Age (LIDA), Zadar, 16-20 June 2014. Zadar 2014,  
s. 21-32. ISBN 978-953-314-077-3.
COX Eva. A safe place to go. Libraries and social capital [dokument elektroniczny]. Tryb dostę-
pu: https://www.sl.nsw.gov.au/sites/default/files/safe_place.pdf. Stan z dnia 06.11.2018.
CRAVENS Karen, OLIVER Elizabeth Goad, RAMAMOORTI Sridhar. The Reputation In -
dex. Measuring and managing corporate reputation. European Management Journal. 2003,
nr 2, s. 201-212. ISSN 0263-2373.
CROSS Rob, PARKER Andrew. The hidden power of social networks. Understanding how work
really gets done in organization. Boston 2004. ISBN 978-1-59139-270-5.
CUMMINGS  Larry  L.,  BROMILEY  Philip.  The  Organizational  Trust  Inventory
(OTI):  development  and  validation.  [w:]  KRAMER  Roderick  M.,  TYLER  Tom  R.
(red.).  Trust  in  organizations:  frontie rs  of  theory  and  research.  Thousand  Oaks  1996,  
s. 302-330. ISBN 0-8039-5739-4.
CURYŁO Monika. Konsorcja biblioteczne. Zarządzanie Biblioteką. 2010, nr 1, s. 9-20. ISSN
2081-1004.
CYBULSKI Radosław. Wizerunek biblioteki w strategii marketingowej. Bibliotekarz. 1997,  
nr 7/8, s. 8-10. ISSN 0208-4333.
CZAPIŃSKI Janusz, BŁĘDOWSKI Piotr. (a) Aktywność społeczna osób starszych w kontek-
ście percepcji Polaków: diagnoza społeczna 2013 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu:
http://www.diagnoza.com/pliki/raporty_tematyczne/Aktywnosc_spoleczna_osob_star-
szych.pdf. Stan z dnia 20.06.2018.
CZAPIŃSKI Janusz, PANEK Tomasz (red.). (b) Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość
życia Polaków [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://analizy.mpips.gov.pl/ima-
ges/stories/publ_i_raporty/DS2013/Raport_glowny_Diagnoza_Spoleczna_2013.pdf.
Stan z dnia 05.10.2018.
CZARNIK Szymon, JELONEK Magdalena, KASPAREK Krzysztof. Bilans Kapitału Ludz-
kiego  2017.  Raport  z  badania  ludności  w  wieku  18-70  lat  [dokument  elektroniczny].  
Tryb  dostępu:  https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/bkl%20
2017%20raport%20ludno%20180618.pdf. Stan z dnia 10.09.2018.437 Bibliografia
CZERWIŃSKA Elżbieta, KMIECIK Anna. Rozwój zawodowy pracowników elementem za-
rządzania zasobami ludzkimi w bibliotekach. [w:] KAMIŃSKA Joanna, ŻOŁĘDOW-
SKA-KRÓL Beata (red.). Zarządzanie kadrami w bibliotece. Warszawa 2008, s. 43-47.
ISBN 978-83-89316-97-4.
CZYŻEWSKA Maria (red.). Kształtowanie wizerunku biblioteki. Białystok 2007. ISBN 83-
87981-39-7.
DĄBROWICZ Małgorzata. Od misji do strategii personalnej biblioteki. Studium teoretycz-
ne. Biblioteka. 2010, nr 14, s. 119-136. ISSN 0551-6579.
DĄBROWSKA Ewa. Analiza poziomu kapitału społecznego w kontekście lokalnego społeczeń-
stwa obywatelskiego na przykładzie miasta Białystok. [w:] POPŁAWSKI Tadeusz, TRUSZ-
KOWSKA  Joanna  (red.).  Kapitał  ludzki  i  społeczny  w  procesie  kształcenia  ustawicznego  
w świetle badań. Łomża 2010, s. 34-48. ISBN 978-83-919547-9-X.
DEC-MICHALSKA Agnieszka. Oblicza historii. Filmoteka Śląskich Portretów Mówionych Bi-
blioteki Śląskiej w Katowicach. [w:] WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Multibibliotekar-
stwo. Warszawa 2018, s. 97-108. ISBN 978-83-65741-14-1.
DERFERT-WOLF Lidia. Wirtualne usługi informacyjne. [w:] ANTCZAK-SABALA Beata,
KOWALSKA Małgorzata, TKACZYK Lucyna (red.). Przestrzeń informacyjna biblioteki
akademickiej – tradycja i nowoczesność. Toruń 2009, s. 387-395. ISBN 978-83-923607-6-6.
DĘBSKI Maciej. Kreowanie silnej marki. Warszawa  2009. ISBN 978-83-208-1795-9.
DOBIJA Dorota. Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Warsza-
wa 2004. ISBN 83-89437-08-2.
DOMAŃSKI Stanisław R. Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. Warszawa 1993. ISBN 83-01-
10647-6.
DONNERSBERG  Anna,  SZCZYGIEŁ  Maria.  Personal  Management  w  bibliotece?  [doku-
ment  elektroniczny].  Tryb  dostępu:  http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/biblio21/
sesja3ref1.pdf. Stan z dnia 10.09.2018.
DOUCETT Elisabeth. Creating your library brand. Chicago 2008. ISBN 978-0-8389-0962-1.
DOWGIAŁŁO Zygmunt (red.). Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy. Szczecin 2000. ISBN
83-907344-5-1.
DRUCKER Peter. Management challenges for the 21 th  century. New York 1999. ISBN 0-88-
730999-2.
DUDEK-MAŃKOWSKA Sylwia, BALKIEWICZ-ŻEREK Aleksandra. Siła marki miejsca.
Marketing i Rynek. 2015, nr 6, s. 14-23. ISSN 1231-7853.
DUDZIKOWA Maria i in. Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla: diagnoza i uwarun-
kowania. cz. 2. Kraków  2011. ISBN 978-83-7587-5539-9.
DUFUR Mikaela J., PARCEL Toby L., TROUTMAN Kelly P. Does capital at home matter
more than capital at school? Social capital effects on academic achievement. Research in
Social Stratification and Mobility. 2013, nr 31, s. 1-21. ISSN 0276-5624.
DULINIEC Aleksandra. Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Warszawa 1998. ISBN
83-01-12422-9.438 Bibliografia
DYDUCH  Wojciech.  Składniki  i  wymiary  kapitału  społecznego  organizacji.  Organizacja  
i Kierowanie. 2004, nr 1, s. 47-59. ISSN 0137-5466.
DZIAŁEK Jarosław, MURZYN-KUPISZ Monika. Rola bibliotek w budowaniu i wzmacnia-
niu zasobów kapitału społecznego w województwie małopolskim. Zarządzanie Bibliote-
ką. 2014, nr 1, s. 9-32. ISSN 2081-1004.
DZIEWIĘCKA-BOKUN Ludmiła. Społeczeństwo obywatelskie jako fundament kapitału spo-
łecznego. [w:] MOROŃ Dorota (red.). Kapitał ludzki i społeczny: wybrane problemy teorii
i praktyki. Wrocław 2009, s. 60-73. ISBN 978-83-229-3032-8.
DZIOŁAK Marzena, GOŚCIK Monika, HAWRYLUK Maciej. Klaster jako forma współ-
pracy bibliotek. Przykład Klastra Bibliotek Bialskich. Zarządzanie Biblioteką. 2010, nr 1,  
s. 21-33. ISSN 2081-1004.
DZWOŃCZYK  Joanna  [2007].  Kapitał  społeczny  a  rozwój  społeczeństwa  obywatelskiego  
w  Polsce.  [w:]  KRAUZ-MOZER  Barbara,  BOROWIEC  Piotr  (red.).  Samotność  idei?
Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie. Kraków 2007, s. 57-78. ISBN 978-
83-89823-39-7.
DZWOŃCZYK Joanna [2010]. Koncepcja kapitału negatywnego i próba jego użycia do ana-
lizy relacji jednostka – społeczeństwo – państwo w III RP. [w:] KLIMOWICZ Monika,
BOKAJŁO  Wiesław  (red.).  Kapitał  społeczny:  interpretacje,  impresje,  operacjonalizacja.
Warszawa 2010, s. 223-236. ISBN 978-83-7556-356-6.
EBLIDA. Public libraries in Europe welcome refugees [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu:
http://www.eblida.org/activities/public-libraries-in-europe-refugees.html.  Stan  z  dnia
08.09.2018.
Echo Refugee Library [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.facebook.com/
refugeelibrary/. Stan z dnia 06.11.2018.
EDVINSSON Leif, MALONE Michael S. Kapitał intelektualny. Warszawa 2001. ISBN 83-
01-13509-3.
EDVINSSON Leif. Developing intellectual capital at Scandia. Long Range Planning. 1997,  
nr 3, s. 366-373. ISSN 0024-6301.
Everyday advocacy. Identify key stakeholders [dokument elektroniczny]. [Everyday advocacy]
Tryb dostępu: http://www.ala.org/everyday-advocacy/engage/identify-key-stakeholders.
Stan z dnia 05.11.2018.
FALENCIKOWSKI Tadeusz, NOGALSKI Bogdan. Sukces w grupie kapitałowej. Oddzia-
ływanie zasobów niematerialnych. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Gdańskiego. 2007, nr 2, s. 287-297. ISSN 1732-1565.
FEDOROWICZ-KRUSZEWSKA  Małgorzata.  Społeczna  odpowiedzialność  organizacji  
w działalności bibliotek. [w:] ALEKSANDROWICZ Renata, RUSIŃSKA-GIERTYCH
Halina (red.). Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej. Wrocław 2015, s. 339-
351. ISBN 978-83-7977-123-3.
FEDYNYSZYN Karina. Budowanie pozytywnych relacji z czytelnikiem przy zastosowaniu
oddziaływań coachingowych. Zarządzanie Biblioteką. 2012, nr 1, s. 73-81. ISSN 2081-
1004.439 Bibliografia
FEDYSZAK-RADZIEJOWSKA Barbara. Czy kapitał społeczny bez społecznego zaufania jest
możliwy? Przykłady polskich gmin wiejskich. [w:] KAŹMIERCZAK Tomasz, RYMSZA
Marek (red.). Kapitał społeczny, ekonomia społeczna. Warszawa 2007, s. 65-90. ISBN 978-
83-89817-17-4.
FELIKSIAK Michał (oprac.). Oceny działalności instytucji publicznych [dokument elektronicz-
ny].  Tryb  dostępu:  https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_040_18.PDF.  Stan  
z dnia 10.11.2018.
FERGUSON  Kristin  M.  Social  capital  and  children’s  wellbeing:  a  critical  synthesis  of  the
international social capital literature. International Journal of Social Welfare. 2006, nr 1,  
s. 2-18. ISSN 1468-2397.
FERGUSON Stuart. Are public libraries developers of social capital? A review of their con-
tribution  and  attempts  to  demonstrate  it.  The  Australian  Library  Journal.  2012,  nr  1,  
s. 22-33. ISSN 0004-9670.
FIJAŁKOWSKA Justyna. Sprawozdawczość kapitału intelektualnego wyzwaniem dla rachun-
kowości [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.innowacyjnosc.gpw.pl. Stan z dnia
05.01.2018.
FISHER Irving. The nature of capital and income. London 1927.
FITZ-ENZ Jac. Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Kraków 2001. ISBN 83-88597-48-5.
FRANAS-MIROWSKA Urszula, WICHA Karolina. Koncepcja „trzeciego miejsca” jako ele-
ment kreowania wizerunku biblioteki akademickiej w przestrzeni społecznej. [w:] ŁUSZ-
PAK  Agnieszka,  LEŚNIEWSKI  Jędrzej  (red.).  V  Wrocławskie  Spotkania  Bibliotekarzy.
Wrocław 2017, s. 55-74. ISBN 978-83-7493-976-8.
FRANKOWSKA Violetta. Rola edukacyjnych zasobów elektronicznych w kreowaniu pozytywnego
wizerunku biblioteki akademickiej na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Warszaw-
skiej. [w:] ANTCZAK-SABALA Beata, KOWALSKA Małgorzata, TKACZYK Lucyna
(red.). Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej – tradycja i nowoczesność. Toruń 2009,
s. 79-86. ISBN 978-83-923607-6-6.
FUKUYAMA Francis [1999]. Social capital and civil society [dokument elektroniczny]. Tryb
dostępu:  https://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/fukuyama.htm.
Stan z dnia 26.09.2018.
FUKUYAMA Francis [2000]. Wielki wstrząs: natura ludzka a odbudowa porządku społeczne-
go. Warszawa 2000. ISBN 83-7227-481-9.
FUKUYAMA Francis [1997]. Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa
1997. ISBN 83-01-12488-1.
GAJOWIAK Małgorzata. Kapitał społeczny: przypadek Polski. Warszawa 2012. ISBN 978-83-
208-2049-2.
GAMROWSKA  Beata.  Budowanie  marki  na  przykładzie  działań  Sekcji  Promocji  Biblio-
teki  Uniwersytetu  Łódzkiego.  [w:]  WOJCIECHOWSKA  Maja  (red.).  Zarządzanie  
zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy. Warszawa 2016, s. 245-251.
ISBN 978-83-64203-64-0.440 Bibliografia
GANAKOWSKA Urszula. Współpraca biblioteki uniwersyteckiej z partnerami zewnętrznymi
i wewnętrznymi jako zasadnicza część kreacji wizerunku. [w:] JURCZAK Izabela, OKU-
LARCZYK  Elżbieta  (red.).  Partnerzy  bibliotek.  Model  komunikacji  z  otoczeniem.  Łódź
2008, s. 119-125. ISBN 978-83-925616-0-6.
GARBARSKI  Lechosław  (red.).  Marketing.  Kluczowe  pojęcia  i  praktyczne  zastosowania.
Warszawa 2011. ISBN 978-83-208-1957-1.
GAYTON Jeffrey T. Academic Libraries: “Social” or “Communal?”. The nature and future of
academic libraries. The Journal of Academic Librarianship. 2008, nr 1, s. 62. ISSN 0099-
1333.
GĄGULSKA Bernadetta. Otoczenie bibliotek akademickich i jego wpływ na ich funkcjonowanie.
[w:] JURCZAK Izabela, OKULARCZYK Elżbieta (red.). Partnerzy bibliotek. Model ko-
munikacji z otoczeniem. Łódź 2008, s. 21-31. ISBN 978-83-925616-0-6.
GERYK Marcin. Rozwój biblioteki jako element strategii rozwoju w kontekście społecznej odpo-
wiedzialności  uczelni.  [w:]  JURCZAK  Izabela,  OKULARCZYK  Elżbieta  (red.).  Part-
nerzy bibliotek. Model komunikacji z otoczeniem. Łódź 2008, s. 127-138. ISBN 978-83-
925616-0-6.
GĘSICKI Łukasz, GĘSICKI Marek. Słownik terminów ekonomiczno-prawnych. Łódź 1997.
ISBN 83-903385-6-4.
GIDDENS  Anthony,  SUTTON  Philip  W.  Socjologia.  Warszawa  2012.  ISBN  978-83-01-
16956-5.
GLIŃSKI  Piotr.  Bariery  samoorganizacji  obywatelskiej.  [w:]  DOMAŃSKI  Henryk,
OSTROWSKA  Antonina,  RYCHARD  Andrzej  (red.).  Niepokoje  polskie.  Warszawa
2004, s. 227-258. ISBN 83-7388-056-9.
GŁOWACKA  Ewa  [2009].  Badania  i  oceny  jakości  bibliotek.  Tworzenie  kultury  oceny.  
[w:] ANTCZAK-SABALA Beata, KOWALSKA Małgorzata, TKACZYK Lucyna (red.).
Przestrzeń  informacyjna  biblioteki  akademickiej  –  tradycja  i  nowoczesność.  Toruń  2009,  
s. 13-26. ISBN 978-83-923607-6-6.
GŁOWACKA Ewa [2017]. Badania społecznego i ekonomicznego oddziaływania bibliotek aka-
demickich. Obszary, projekty, metody. [w:] WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Zarządza-
nie jakością w bibliotece. Warszawa 2017, s. 23-35. ISBN 978-83-64203-85-5.
GŁOWACKA Ewa [2011]. Badania wartości ekonomicznej usług biblioteczno-informacyj-
nych i ich wpływu na otoczenie. Biblioteka. 2011, nr 15, s. 217-230. ISSN 0551-6579.
GŁOWACKA Ewa [2015]. Kultura oceny w bibliotekach. Obszary, modele i metody badań jako-
ści zasobów oraz usług biblioteczno-informacyjnych. Toruń 2015. ISBN 978-83-231-3501-2.
GŁOWACKA  Ewa  [2009].  Ocena  wpływu  usług  biblioteczno-informacyjnych  na  środowisko
społeczne w  badaniach jakościowych bibliotek. [w:] KAMIŃSKA  Joanna, ŻOŁĘDOW-
SKA-KRÓL  Beata  (red.).  Jakość  usług  bibliotecznych  w  społeczeństwie  informacyjnym.  
Warszawa 2009, s. 13-22. ISBN 978-83-61464-16-7.
GŁOWACKA Ewa [2013]. Społeczne korzyści z funkcjonowania bibliotek. Obszary, metody
analizy i oceny. Przegląd Biblioteczny. 2013, z. 4, s. 431-439. ISSN 0033-202X.441 Bibliografia
GŁÓWCZYK Jan. Uniwersalny słownik ekonomiczny. Warszawa 2000. ISBN 83-86169-22-2.
Główny Urząd Statystyczny. Biblioteki publiczne w 2017 r. [dokument elektroniczny]. Tryb do-
stępu: file:///C:/Users/Maja/Downloads/biblioteki_publiczne_w_2017.pdf. Stan z dnia  
10.01.2019.
GŁUSZEK  Ewa.  Zarządzanie  zasobami  niematerialnymi  przedsiębiorstwa.  Wrocław  2004.
ISBN 83-7011-700-7.
GOMUŁKA  Magdalena.  Rola  Międzynarodowej  Sieci  Bibliotekarzy  (International  Libra-
rians Network) w ich rozwoju zawodowym. [w:] WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Za-
rządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy. Warszawa 2016,  
s. 156-169. ISBN 978-83-64203-64-0.
GONG Hongmian, JAPZON Andrea C., CHEN Cynthia. Public libraries and social capital
in three New York City neighbourhoods. Journal of Economic and Social Geography. 2008,
nr 1, s. 65-83. ISSN 1467-9663.
GORZELAK Grzegorz, JAŁOWIECKI Bohdan. Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społecz-
na w gminach ’95. Raport z pierwszego etapu badań. Warszawa 1996. ISBN 83-905-393-0-6.
GOS Waldemar. Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej. Warszawa 2012. ISBN
978-83-7641-657-1.
GOULDING Anne. Libraries and social capital. Journal of Librarianship and Information
Science. 2004, nr 1, s. 3-6. ISSN 0961-0006.
GRABOWSKA  Dorota.  Formy  i  metody  pracy  z  młodzieżą  w  bibliotekach  publicznych.  
[w:] JASIEWICZ Justyna, ZYBERT Elżbieta Barbara (red.). Czas przemian – czas wy-
zwań. Rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesne-
go człowieka. Warszawa 2014, s. 83-102. ISBN 978-83-64203-22-0.
GRABOWSKA Hanna [2018]. Kształtowanie świadomości marki biblioteki akademickiej na
przykładzie bibliotek polskich i brytyjskich [praca doktorska]. Toruń 2018.
GRABOWSKA Hanna [2016]. Platforma „Zapytaj bibliotekarza” jako narzędzie wspierające
budowę kompetencji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. [w:] WOJCIECHOWSKA
Maja  (red.).  Zarządzanie  zasobami  niematerialnymi  bibliotek  w  społeczeństwie  wiedzy.
Warszawa 2016, s. 385-392. ISBN 978-83-64203-64-0.
GRABOWSKA Hanna [2011]. Zarządzanie marką w bibliotece na przykładzie Biblioteki Uni-
wersyteckiej w Poznaniu. Zarządzanie Biblioteką. 2011, nr 1, s. 111-122. ISSN 2081-1004.
GRANOVETTER Mark S. The strength of weak ties. American Journal of Sociology. 1973,  
nr 6, s. 1360-1380. ISSN 0002-9602.
GREWIŃSKI Mirosław, KAMIŃSKI Stanisław. Obywatelska polityka społeczna. Warszawa
2007. ISBN 83-88278-90-8.
GRIFFIS Matthew R., JOHNSON Catherine A. Social capital and inclusion in rural public
libraries: A qualitative approach. Journal of Librarianship and Information Science. 2014,
nr 2, s. 96-109. ISSN 0961-0006.
GROMOW Natalia. Czy biblioteka to marka? Biblioteka Publiczna. 2017, nr 1, s. 17-19. ISSN
2353-8007.442 Bibliografia
GROOTAERT Christiaan, NARAYAN Deepa, NYHAN JONES Veronica, WOOLCOCK
Michael. Measuring social capital. An integrated Questionnaire. Washington 2004. ISBN
0-8213-5661-5.
GROSSMAN  Michael.  On  the  concept  of  health  capital  and  demand  for  health.  Journal  
of Political Economy. 1972, nr 2, s. 223-255. ISSN 0022-3808.
GROWIEC Katarzyna. Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje. Warszawa 2011.
ISBN 978-83-62443-10-9.
GRUSZKA  Zbigniew.  Finansowanie  bibliotek  publicznych  i  zadań  związanych  z  książką  
i promocją czytelnictwa w budżetach obywatelskich miast wojewódzkich w Polsce w 2017
roku. Zarządzanie Biblioteką. 2018, nr 1. ISSN 2081-1004.
GRZESIK Katarzyna. Kapitał społeczny w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw.
Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego  we  Wrocławiu.  2014,  nr  340,  s.  675-687.
ISSN 1899-3192.
GRZYWACZ Jacek. Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura. Warszawa 2012. ISBN 978-
83-7378-714-8.
Guidelines  for  outreach  to  immigrant  populations  [dokument  elektroniczny].  [Guidelines]
Tryb  dostępu:  http://www.ala.org/rt/sites/ala.org.rt/files/content/EMIERT%20
Guidelines%20for%20Outreach%20to%20Immigrant%20Populations.pdf.  Stan  z  dnia
12.11.2018.
HALPERN David. Social capital. Cambridge 2005. ISBN 0-7456-2548-7.
HAMEL Gary, PRAHALAD Coimbatore K. [1993]. Strategy as stretch and leverage. Har-
vard Business Review. 1993, nr 2, s. 75-84. ISSN 0017-8012.
HAMEL Gary, PRAHALAD Coimbatore K. [1990]. The core competencies of the corpora -
tion. Harvard Business Review. 1990, nr 3, s. 79-91. ISSN 0017-8012.
HANIFAN Lyda Judson. The Rural School Community Center. The Annals of the American
Academy of Political and Social Science. 1916, vol. 67, s. 130-138. ISSN 0002-7162.
HARIFF Subnum, ROWLEY Jennifer. Branding of UK public libraries. Library Management.
2011, nr 4/5, s. 346-360. ISSN 0143-5124.
Hartford Public Library. Imigration and citizenship [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu:
https://www.hplct.org/library-services/immigration-citizenship. Stan z dnia 30.11.2018.
HARTMAN Karen. Retaining intellectual capital retired faculty and academic libraries. Refer-
ence & User Services Quarterly. 2009, nr 4, s. 384-390. ISSN 1094-9054.
HELLER Włodzimierz, PIESZAK Elżbieta. Czy w bibliotece publicznej jest miejsce na komu-
nikację interpersonalną? [w:] PONIEDZIAŁEK Ewelina (red.). Rola biblioteki w lokalnej
przestrzeni informacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej. Poznań 2009, s. 90-107. ISBN 978-83-
62135-004.
HELLIWELL John F., PUTNAM Robert D. Education and social capital. Eastern Economic
Journal. 2007, nr 1, s. 1-19. ISSN 1939-4632.
HEMMINGS  Annette.  Seeing  the  light:  cultural  and  social  capital  productions  in  an  In-
ner-city High School. The High School Journal. 2007, nr 3, s. 9-17. ISSN 0018-1498.443 Bibliografia
HERBST Mikołaj (red.). Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny. Warszawa 2007.
ISBN 978-83-7383-210-7.
HILLENBRAND Candy. [2005a] A place for all: social capital at The Mount Barker Com -
munity Library, South Australia. Australasian Public Libraries and Information Services.
2005, nr 2, s. 41-60. ISSN 1030-5033.
HILLENBRAND Candy. [2005b] Public libraries as developers of social capital. Australasian
Public Libraries and Information Services. 2005, nr 1, s. 4-12. ISSN 1030-5033.
HOOD David, HENDERSON Kay. Branding in the United Kingdom public library service.
New Library World. 2006, nr 1/2, s. 16-28. ISSN 0307-4803.
HORVAT Erin M., WEININGER Elliot B., LAREAU Annette. From social ties to social
capital: class differences in the relations between schools and parent network. American
Educational Research Journal. 2003, nr 2, s. 319-351. ISSN 0002-8312.
HOWLETT Steven, MACHIN Joanna, MALMERSJO Gertrud. Volunteering in museums,
libraries and archives [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.volunteerspi-
rit.org/files/volunteer_survey_2006_9500.pdf. Stan z dnia 04.11.2018.
HRYNIEWICZ Janusz. Endo- i egzogenne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów.
Studia Regionalne i Lokalne. 2000, nr 2, s. 53-77. ISSN 1509-4995.
HUCZEK Marian. Marketing organizacji non profit. Sosnowiec 2003. ISBN 83-89275-30-9.
HUOTARI Maija-Leena A., IIVONEN Mirja. Knowledge processes. A strategic foundation
for the partnership between the university and its library. Library Management. 2005,  
nr 6-7, s. 324-335. ISSN 0143-5124.
HYS  Jolanta.  Aktywność  Biblioteki  Narodowej  w  zakresie  zarządzania  marką  Uniwersalnej
Klasyfikacji Dziesiętnej. [w:] WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Zarządzanie zasobami
niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy. Warszawa 2016, s. 252-262. ISBN 978-
83-64203-64-0.
IFLA/UNESCO Multicultural Library Manifesto [dokument elektroniczny]. [a] Tryb dostępu:
https://www.ifla.org/node/8976. Stan z dnia 13.05.2018.
IFLA/UNESCO Public Library Manifesto 1994 [dokument elektroniczny]. [b] Tryb dostępu:
https://www.ifla.org/publications/iflaunesco-public-library-manifesto-1994. Stan z dnia
05.11.2018.
IGNATOW Gabe, WEBB Sarah M., POULIN Michelle, PARAJULI Ramesh, FLEMING
Peter, BATRA Shika, NEUPANE Diptee. Public libraries and democratization in three
developing countries: exploring the role of social capital. Libri. 2012, nr 1, s. 67-80. ISSN
1865-8423.
IIVONEN  Mirja,  HUOTARI  Maija-Leena.  The  university  library’s  intellectual  capital.  
[w:] GARTEN Edward D., WILLIAMS Delmus E., NYCE James M., TALJA Sanna
(red.). Advances in library administration and organization. Bingley  2007, s. 83-96. ISBN
978-0-7623-1411-9.
Informacje lokalne – jak je zbierać i upowszechniać [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu:
https://issuu.com/publikacjefrsi/docs/informacje-lokalne. Stan z dnia 09.11.2018.444 Bibliografia
INGLEHART Ronald, BAKER Wayne E. Modernization, cultural change and the persistence
of traditional values. American Sociological Review. 2000, nr 1, s. 19-51. ISSN 0003-1224.
IWANKIEWICZ-RAK  Barbara.  Marketing  partnerski  w  kreowaniu  wizerunku  biblioteki.  
[w:] JURCZAK Izabela, OKULARCZYK Elżbieta (red.). Partnerzy bibliotek. Model ko-
munikacji z otoczeniem. Łódź 2008, s. 33-41. ISBN 978-83-925616-0-6.
IZDEBSKI Hubert, MAŁEK Monika. Formy prawne przedsiębiorczości społecznej w Polsce. [w:]
KAŹMIERCZAK Tomasz, RYMSZA Marek (red.). Kapitał społeczny, ekonomia społeczna.
Warszawa  2007, s. 193-235. ISBN 978-83-89817-17-4.
JABŁOŃSKI  Marek.  Koncepcja  wartościowania  kapitału  intelektualnego  organizacji.  
[w:]  BOROWIECKI  Ryszard,  KWIECIŃSKI  Mirosław  (red.).  Informacja  i  wiedza  
w zintegrowanym systemie zarządzania. Kraków  2004, s. 251-280. ISBN 83-7333-414-9.
JAMKA Beata. Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Warszawa
2011. ISBN 978-83-2641281-3.
JANASZ Krzysztof, JANASZ Władysław, WIŚNIEWSKA Joanna. Zarządzanie kapitałem  
w przedsiębiorstwie. Warszawa 2007. ISBN 978-83-7251-703-6.
JANASZ Krzysztof. Kapitał jako podstawa rozwoju przedsiębiorstwa. Studia i Prace Wydziału
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 2008, nr 1, s. 69-79. ISSN 2080-4881.
JANOŚ-KRESŁO  Mirosława.  Usługi  społeczne  w  procesie  przemian  systemowych  w  Polsce.  
Warszawa 2002. ISBN 83-7225-170-3.
JARSKA Lidia M. Internetowe forum dyskusyjne – platforma informacyjna i komunikacyjna
między  bibliotekarzami  a  czytelnikami.  [w:]  MATWIEJCZUK  Wanda,  SZEWCZYK
-KŁOS Danuta (red.). Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmie-
niających się potrzeb czytelników: edycja II. Materiały konferencyjne, Opole, 16-17 listopada
2011 r. Opole 2012, s. 247-269. ISBN 978-83-7395-527-1.
JASKOWSKA Bożena [2008]. Gesty obok słów: mowa ciała dla bibliotekarzy. Bibliotheca  
Nostra. 2008, nr 2, s. 16-22. ISSN 1734-6576.
JASKOWSKA  Bożena  [2010].  Wypalenie  zawodowe  w  środowisku  bibliotekarskim.  
Bibliotheca Nostra. 2010, nr 1, s. 46-59. ISSN 1734-6576.
JASKOWSKA Małgorzata. Cechy kształtujące wizerunek bibliotek naukowych w Internecie.
Przegląd Biblioteczny. 2007, z. 1, s. 29-41. ISSN 0033-202X.
JAZDON Artur. Zarządzanie marką w bibliotece. [w:] Zarządzanie strategiczne i marketingo-
we w bibliotekach. Poznań 2004, s. 71-78. ISBN 83-7205-202-6.
JĘDRYCH Elżbieta, BERNIAK-WOŹNY Justyna. Kształtowanie kapitału społecznego organi-
zacji. Warszawa 2018. ISBN 978-83-01-19770-4.
JOHNSON Catherine A. [2010] Do public libraries contribute to social capital? A prelimi-
nary investigation into the relationship. Library & Information Science Research. 2010, nr 2,  
s. 147-155. ISSN 0740-8188.
JOHNSON Catherine A. [2012] How do public libraries create social capital? An analysis of in-
teractions between library staff and patrons. Library and Information Science Research. 2012,  
nr 34, s. 52-62. ISSN 0740-8188445 Bibliografia
JOHNSON Catherine A. [2007] Social capital and the search for information: examining the
role of social capital in information seeking behavior in Mongolia. Journal of the American
Society for Information Science and Technology. 2007, nr 58, s. 883-894. ISSN 2330-1635.
JOHNSON Catherine A., GRIFFIS Matthew R. A place where everybody knows your name?
Investigating the relationship between public libraries and social capital. The Canadian
Journal of Information and Library Science. 2009, nr 3/4, s. 159-191. ISSN 1195-096X.
JUCHNOWICZ Marta (red.). Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy, narzędzia, aplikacje.
Warszawa 2014. ISBN 978-83-208-2093-5.
JURCZAK Izabela, OKULARCZYK Elżbieta (red.). Partnerzy bibliotek. Model komunikacji  
z otoczeniem. Łódź 2008. ISBN 978-83-925616-0-6.
KALL Jacek, SOJKIN Bogdan (red.). Zarządzanie produktem – wyzwania przyszłości. Poznań
2006. ISBN 978-83-7417-182-3.
KAMIŃSKA Joanna [2008]. Kapitał intelektualny biblioteki. [w:] KAMIŃSKA Joanna, ŻO-
ŁĘDOWSKA-KRÓL Beata (red.). Zarządzanie kadrami w bibliotece. Warszawa 2008,  
s. 13-19. ISBN 987-83-89316-97-4.
KAMIŃSKA Joanna [2006]. Marketing wewnętrzny w bibliotece. Katowice 2006. ISBN 83-
226-1558-2.
KAMIŃSKA  Joanna  [2016].  Zarządzanie  talentami  jako  metoda  wzbogacania  zaso-
bów  niematerialnych  biblioteki.  [w:]  WOJCIECHOWSKA  Maja  (red.).  Zarządza-
nie  zasobami  niematerialnymi  bibliotek  w  społeczeństwie  wiedzy.  Warszawa  2016,  
s. 80-89. ISBN 978-83-64203-64-0.
KAMIŃSKA Joanna [2007]. Zastosowanie marketingu w bibliotekach jako niedochodowych or-
ganizacjach usługowych. [w:] WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Marketing biblioteczny:
rozważania, dyskusje, konteksty. Gdańsk 2007, s. 7-23. ISBN 978-83-61079-00-2.
KAMIŃSKA Wioletta. Kapitał ludzki i społeczny na obszarach wiejskich w Polsce. Przykład
województwa świętokrzyskiego. Kielce 2011. ISBN 978-83-60026-38-0.
KANAFA-CHMIELEWSKA Dorota. Zmiana negatywnego kapitału społecznego w pozytyw-
ny jako cel psychologii społeczności (community psychology). [w:] KLIMOWICZ Monika,
BOKAJŁO  Wiesław  (red.).  Kapitał  społeczny:  interpretacje,  impresje,  operacjonalizacja.
Warszawa 2011, s. 237-249. ISBN 978-83-7556-356-6.
KANCZAK Agnieszka, OBRZUT Anna. Skuteczna komunikacja vs konflikt w bibliotece . [w:]
ANTCZAK-SABALA  Beata,  KOWALSKA  Małgorzata,  TKACZYK  Lucyna  (red.).
Przestrzeń  informacyjna  biblioteki  akademickiej  –  tradycja  i  nowoczesność.  Toruń  2009,  
s. 319-324. ISBN 978-83-923607-6-6.
KARWOWSKI Marcin. Secret client: metoda badania jakości obsługi w bibliotekach. Zarzą-
dzanie Biblioteką. 2016, nr 1, s. 163-166. ISSN 2081-1004.
KAŹMIERCZAK Tomasz, RYMSZA Marek (red.). Kapitał społeczny, ekonomia społeczna.
Warszawa 2007. ISBN 978-83-89817-17-4.
KAŹMIERCZAK  Tomasz  [2007a].  Kapitał  społeczny  a  rozwój  społeczno-ekonomiczny  
– przegląd podejść. [w:] KAŹMIERCZAK Tomasz, RYMSZA Marek (red.). Kapitał spo-
łeczny, ekonomia społeczna. Warszawa 2007, s. 41-64. ISBN 978-83-89817-17-4.446 Bibliografia
KAŹMIERCZAK Tomasz [2007b]. Zrozumieć ekonomię społeczną. [w:] KAŹMIERCZAK
Tomasz, RYMSZA Marek (red.). Kapitał społeczny, ekonomia społeczna. Warszawa 2007,  
s. 93-126. ISBN 978-83-89817-17-4.
KELLER Kevin. Conceptualizing, measuring and managing Customer-Based Brand Equity.
Journal of Marketing. 1993, nr 1, s. 8-22. ISSN 0022-2429.
KENNEWAY  Melinda.  Branding  for  libraries:  communicating  your  value  to  increase  reader
awareness and usage of the library service [dokument elektroniczny]. 2006. Tryb dostępu:
https://serials.uksg.org/articles/abstract/10.1629/19120/. Stan z dnia 10.11.2018.
KIJONKA Tadeusz. Ludzie i instytucje jako kapitał społeczny. [w:] SZCZEPAŃSKI Marek
Stanisław (red.). Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i regionalny. Tychy 2000,  
s. 57-66. ISBN 83-909523-6-X.
KISILOWSKA Małgorzata [2010]. Biblioteka w sieci – sieć w bibliotece. Wybrane społeczne  
i kulturowe aspekty współczesnego bibliotekarstwa. Warszawa 2010. ISBN 978-83-61464-
35-8.
KISILOWSKA Małgorzata [2001]. Już nie wiem jak mam do ciebie mówić... czyli komunikacja
biblioteczna. Warszawa 2001. ISBN 83-88581-02-3.
KISILOWSKA Małgorzata [2017]. Kompetencje informacyjne jako kompetencje kulturowe. [w:]
PULIKOWSKI Arkadiusz (red.). Kultura książki i informacji. Księga jubileuszowa dedy-
kowana Profesor Elżbiecie Gondek. Katowice 2017, s. 327-339. ISBN 978-83-226-3095-2.
KISILOWSKA Małgorzata [2008]. Przeciwdziałanie skutkom negatywnego doboru do zawo-
du.  Wybrane  sposoby  rozwoju  kadr  jako  narzędzia  zarządzania  wiedzą.  [w:]  KAMIŃ-
SKA Joanna, ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL Beata (red.). Zarządzanie kadrami w bibliotece.  
Warszawa 2008, s. 33-42. ISBN 978-83-89316-97-4.
KLIMOWICZ Monika, BOKAJŁO Wiesław (red.). Kapitał społeczny: interpretacje, impresje,
operacjonalizacja. Warszawa 2010. ISBN 978-83-7556-356-6.
KLONOWSKI Jerzy. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych bibliotekarzy: pierwszy
kontakt z klientem. Bibliotekarz. 2004, nr 1, s. 8-12. ISSN 0208-4333.
KNAPIK  Wioletta,  KOWALSKA  Magdalena  (red.).  Kapitał  ludzki,  kulturowy  i  społeczny  
a jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich województwa małopolskiego. Kraków 2011.
ISBN 83-60391-95-5.
KNAPIK  Wioletta.  Kapitał  społeczny  obszarów  wiejskich  województwa  małopolskiego.  
[w:] KNAPIK Wioletta, KOWALSKA Magdalena (red.). Kapitał ludzki, kulturowy i spo-
łeczny a jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich województwa małopolskiego. Kraków
2011, s. 153-178. ISBN 83-60391-95-5.
KNOKE David. Social network analysis. Quantitative applications in the social sciences. Los An-
geles 2008. ISBN 978-1-4129-2749-9.
KNOX Emily T.M. Supporting intellectual freedom: symbolic capital and practical philoso-
phy in librarianship. The Library Quarterly. 2014, nr 1, s. 8-21. ISSN 0024-2519.
KOCH  Richard.  Słownik  zarządzania  i  finansów:  narzędzia,  terminy,  techniki  od  A  do  Z.  
Kraków 1997. ISBN 83-85441-67-3.447 Bibliografia
KOENIG Michael E.D. Intellectual capital and how to leverage it. The Bottom Line: Managing
Library Finances. 1997, nr 3, s. 112-118. ISSN 0888-045X.
KOKOT Kamila, TELESZYŃSKA Alicja. Dwa typy bibliotekarzy – dwa zestawy umiejętno-
ści? [w:] X Forum Młodych Bibliotekarzy [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://
www.sbp.pl/repository/FMB/XFMB/ABSTRAKTY_REFERATY_STOLIKI_EKS-
PERCKIE.pdf. Stan z dnia 18.07.2018.
KOLMAN Romuald. Jakość życia na co dzień: o umiejętności kształtowania jakości swego życia.
Bydgoszcz 2002. ISBN 83-7291-040-5.
KOŁAKOWSKA Joanna. Budowanie relacji w zespole bibliotecznym. Annales Universitatis
Pedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam. 2017, nr 15, s. 75-85. ISSN
2081-1861.
KOŁODZIEJSKA Jadwiga. Biblioteki publiczne w strukturze społecznej. Warszawa 2010. ISBN
978-83-61464-34-1.
KOSTAGIOLAS Petros A. [a] Managing capital in public libraries for a knowledge-driven so-
cioeconomic environment [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://conference.ifla.
org/past-wlic/2012/141-kostagiolas-en.pdf. Stan z dnia 02.07.2018.
KOSTAGIOLAS Petros A. [2012]. Managing intellectual capital in libraries: beyond the bal-
ance sheet. Oxford 2012. ISBN 978-1-84334-678-4.
KOSTAGIOLAS  Petros  A.  [2013].  Managing  knowledge  capital  in  public  libraries  for  
a  knowledge-driven  socioeconomic  environment.  Library  Management.  2013,  nr  8/9,
s. 677-689. ISSN 0143-5124.
KOSTAGIOLAS Petros A., ASONITIS Stefanos [2009]. Intangible assets for academic li-
braries.  Definitions,  categorization  and  an  exploration  of  management  issues.  Library
Management. 2009, nr 6-7, s. 419-429. ISSN 0143-5124.
KOSTAGIOLAS Petros A., ASONITIS Stefanos [2011]. Managing intellectual capital in li-
braries and information services. [w:] WOODSWORTH Anne (red.). Advances in librar-
ianship. Amsterdam 2011, s. 31-50. ISBN 978-0-85724-755-1.
KOSTAGIOLAS Petros A., TSOUBRAKAKOU Anastasia [2014]. An analysis of library’s
intellectual capital resources for library networks. Qualitative and Quantitative Methods in
Libraries. 2014, nr 3, s. 627-636. ISSN 2241-1925.
KOSZEMBAR-WIKLIK  Małgorzata.  Blogi  w  public  relations  organizacji  niedochodowych.
[w:] JURCZAK Izabela, OKULARCZYK Elżbieta (red.). Partnerzy bibliotek. Model ko-
munikacji z otoczeniem. Łódź 2008, s. 153-163. ISBN 978-83-925616-0-6.
KOŚCIELNIAK-OSIAK  Agnieszka.  Pojęcie  marki  w  kontekście  biblioteki  uniwersytec-
kiej. Analiza działań i celów na przykładzie funkcjonowania Oddziału Promocji, Wystaw  
i Współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. [w:] WOJCIECHOWSKA Maja
(red.). Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy. Warszawa
2016, s. 263-271. ISBN 978-83-64203-64-0.
KOTARSKI Hubert. Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego.
Rzeszów 2013. ISBN 978-83-7338-890-1.448 Bibliografia
KOTULSKA Jadwiga. Postmodernistyczna analiza roli i znaczenia marketing wewnętrznego  
w  bibliotece  akademickiej.  [w:]  BRZEZIŃSKA-STEC  Halina,  KUDRAWIEC  Jolanta
(red.). Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. II Ogólnopol-
ska Konferencja Naukowa, Białystok, 24-26 czerwca 2009. Białystok  2010, s. 93-109. ISBN
978-83-7431-240-0.
KOTUŁA Ewa. Potencjał ludzki bibliotek. Biblioteka i Edukacja [dokument elektroniczny].
2015,  nr  8.  Tryb  dostępu:  http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/
view/128. Stan z dnia 12.09.2018.
KOWALSKA Magdalena [2011]. Zasoby ludzkie i kapitał kulturowy obszarów wiejskich woje-
wództwa małopolskiego. [w:] KNAPIK Wioletta, KOWALSKA Magdalena (red.). Kapi-
tał ludzki, kulturowy i społeczny a jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich województwa
małopolskiego. Kraków 2011, s. 136-152. ISBN 83-60391-95-5.
KOWALSKA Małgorzata [2015]. Crowdsourcing internetowy. Pozytywny wymiar partycypacji
społecznej: konteksty – istota – uwarunkowania. Warszawa 2015. ISBN 978-83-64203-60-2.
KOWALSKA Małgorzata [2012]. Wykorzystywanie koncepcji mądrości tłumu w działalności
bibliotek. Toruńskie Studia Bibliologiczne. 2012, nr 2, s. 99-112. ISSN 2080-1807.
KOWALSKI Stanisław. Socjologia wychowania w zarysie. Warszawa 1974.
KRANICH Nancy. Libraries create social capital. Library Journal. 2001, nr 15, s. 40-41. ISSN
0363-0277.
KRÓLIKOWSKA Anna. Finansowanie instytucji ekonomii społecznej. Trzeci Sektor. 2005,  
nr 2, s. 73-82. ISSN 1733-2265.
Kto  stoi  za  akcją  „STOP  likwidacji  bibliotek  szkolnych”?  [w:]  Wyborcza.pl  [dokument  elek-
troniczny].  Tryb  dostępu:  http://wyborcza.pl/1,76842,13549988,Kto_stoi_za_akcja
__STOP_likwidacji_bibliotek_szkolnych__.html. Stan z dnia 13.10.2018.
KUCHMACZ  Bożena.  Kapitał  społeczny  jako  czynnik  rozwoju  lokalnego.  Warszawa  2016.
ISBN 978-83-7556-816-5.
KUKLIŃSKI Antoni. O nowym modelu polityki regionalnej – artykuł dyskusyjny. Studia Re-
gionalne i Lokalne. 2003, nr 4, s. 5-15. ISSN 1509-4995.
KUNASZ Marek. Klasyfikacja metod oraz narzędzi pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów
niematerialnych. [w:] GRYSA Krzysztof (red. nauk.). Rola informatyki w naukach ekono-
micznych i społecznych. Kielce 2007, s. 73-84. ISBN 83-89274-19-1.
LASKOWSKA  Jolanta.  E-learning  –  nowa  forma  edukacji  i  jej  zastosowanie  w  bibliotece.  
[w:] WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Koncepcje organizacji bibliotek. Gdańsk 2012,  
s. 201-218. ISBN 978-83-61079-16-3.
LEDBETTER Eleanor E. The Polish immigrant and his reading. Chicago 1924.
LEENDERS Roger, GABBAY Shaul M. (red.). Corporate social capital and liability. Boston
2009. ISBN 978-1-4613-7284-4.
LEPKOWSKA Emilia. Wpływ komunikacji interpersonalnej na wizerunek biblioteki i relacje
bibliotekarz–użytkownik. [w:] ANTCZAK-SABALA Beata, KOWALSKA Małgorzata,
TKACZYK Lucyna (red.). Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej – tradycja i no-
woczesność. Toruń 2009, s. 303-318. ISBN 978-83-923607-6-6.449 Bibliografia
Libraries for all [dokument elektroniczny]. [Libraries for all]Tryb dostępu: https://librariesfo-
rall.eu/. Stan z dnia 22.09.2018.
Libraries for peace [dokument elektroniczny]. [Libraries for peace] Tryb dostępu: http://libra-
riesforpeace.org/about/. Stan z dnia 15.10.2018.
Libraries for refugees and asylum seekers [dokument elektroniczny]. [Libraries for refugees] Tryb
dostępu:  https://www.culturepartnership.eu/en/article/biblioteki-dlya-bejentsev-i-iska-
teley-ubejischa. Stan z dnia 11.11.2018.
Libraries serve refugees. Resources by librarians – for everyone [dokument elektroniczny]. [Li-
braries serve refugees] Tryb dostępu: https://refugeelibraries.org/. Stan z dnia 19.11.2018.
Libraries Without Borders [dokument elektroniczny]. [Libraries Without Borders] Tryb dostę-
pu: https://www.librarieswithoutborders.org/. Stan z dnia 23.09.2018.
Library Bill of Rights [dokument elektroniczny]. [Library Bill] Tryb dostępu: http://www.ala.
org/advocacy/sites/ala.org.advocacy/files/content/intfreedom/librarybill/lbor.pdf.  Stan
z dnia 01.10.2018.
Library services to immigrants and refugees: webinar recording now available [dokument elek-
troniczny].  [Library  services]  Tryb  dostępu:  https://www.ifla.org/node/10483.  Stan  
z dnia 11.11.2018.
LIN Nan. Social capital. A theory of social structure and action. Cambridge 2001. ISBN 978-0-
521-47431-3.
LISTWAN Tadeusz. Słownik zarządzania kadrami. Warszawa 2005. ISBN 83-7387-405-4.
LOR  Peter  Johan.  Libraries,  internationalism,  and  peace  [dokument  elektroniczny].
Tryb  dostępu:  http://librariesforpeace.org/files/2016/07/Lor_LibrariesInterna -
ti_3104661_12072016132640.pdf. Stan z dnia 09.09.2018.
ŁAGODZIŃSKA Alina. Zarządzanie kompetencjami kadr bibliotecznych. [w:] BRZEZIŃ-
SKA-STEC Halina,  KUDRAWIEC Jolanta  (red.). Marketing wewnętrzny i zarządza-
nie  zasobami  ludzkimi  w  bibliotece.  II  Ogólnopolska  Konferencja  Naukowa,  Białystok,  
24-26 czerwca 2009. Białystok 2010, s. 51-62. ISBN 978-83-7431-240-0.
ŁOBOCKA Agnieszka. Centra informacji i galerie – współczesne tendencje organizacji prze-
strzeni  publicznej  w  bibliotekach  polskich.  [w:]  WOJCIECHOWSKA  Maja  (red.).  
Fizyczna przestrzeń biblioteki. Gdańsk 2013, s. 53-64. ISBN 978-83-64335-00-6.
ŁUKASIŃSKI Wiesław. Kapitał relacyjny a konkurencyjność organizacji. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. 2011, nr 73, s. 389-400. ISSN
1640-6818.
MACIEJEWSKA Łucja, URBAŃCZYK Barbara. Kształtowanie pozytywnego i nowoczesne-
go wizerunku biblioteki akademickiej. [w:] KOCÓJOWA Maria (red.). Public relations.
Biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa, uczelnie. Kraków 2004, s. 108-116. ISBN
83-233-1838-7.
MAGDOŃ Antoni (red.). Leksykon bankowy. Warszawa–Katowice 1993. ISBN 83-900834-5-0.
MAJEWSKA Mirosława. Kompetencje bibliotekarza wobec zmian społecznych i edukacyjnych
[dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/do -
kumenty/jarocin6.pdf. Stan z dnia 19.11.2018.450 Bibliografia
MAKOWSKI  Grzegorz,  PAZDERSKI  Filip  (red.).  Inspirator  obywatelski:  przewodnik  po
nieformalnej  edukacji  obywatelskiej  w  bibliotekach  publicznych  i  nie  tylko…  [dokument
elektroniczny].  Tryb  dostępu:  http://programrozwojubibliotek.org/wp-content/
uploads/2015/07/ISP_Inspirator_obywatelski-poradnik_dla_bibliotek.pdf.  Stan  z  dnia
29.01.2018.
MAKUCH Marta. Kapitał ludzki – fundament gospodarki XXI wieku. Tworzenie, wykorzy-
stanie, perspektywy. [w:] MOROŃ Dorota (red.). Kapitał ludzki i społeczny: kreowanie  
i zarządzanie. Wrocław 2012, s. 29-44. ISBN 978-83-229-3307-7.
MALINOWSKI  Marcin.  Nowe  formy  społecznościowej  współpracy  bibliotekarzy.  [w:]  JUR-
CZAK Izabela, OKULARCZYK Elżbieta (red.). Partnerzy bibliotek. Model komunikacji
z otoczeniem. Łódź 2008, s. 165-171. ISBN 978-83-925616-0-6.
Manifest  UNESCO/IFLA  o  bibliotece  wielokulturowej  [dokument  elektroniczny].  [Manifest
UNESCO]  Tryb  dostępu:  https://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multi -
cultural-populations/publications/multicultural_library_manifesto-pl.pdf.  Stan  z  dnia
10.09.2018.
MARCHEWKA  Kamilla.  Główne  nurty  w  teorii  kapitału.  Ruch  Prawniczy,  Ekonomiczny  
i Socjologiczny. 2000, z. 3, s. 105-120. ISSN 0035-9629.
MARCINKOWSKA Monika. [2008] Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkuren-
cyjnej współczesnej firmy . [w:] SZABLEWSKI Andrzej, TUZIMEK Rafał (red.). Wycena  
i zarządzanie wartością firmy. Warszawa 2008, s. 61-94. ISBN 83-88840-59-2.
MARCINKOWSKA  Monika  [2013].  Kapitał  relacyjny  banku:  próba  konceptualizacji.  
Zarządzanie i Finanse. 2013, nr 2, s. 356-369. ISSN 2084-5189.
MARKOWSKA-PRZYBYŁA Urszula. Diagnoza zasobów kapitału społecznego w rozwoju re-
gionalnym Polski z wykorzystaniem ekonomii eksperymentalnej. Warszawa 2017. ISBN 978-
83-01-18714-9.
MÅRTENSSON Maria. A critical review of knowledge management as a management tool.
Journal of Knowledge Management. 2000, nr 3, s. 204-216. ISSN 1367-3270.
MARZEC-HOLKA Krystyna. Kapitał społeczny a wspólnoty wiejskie w obronie „małych szkół”:
przykład województwa kujawsko-pomorskiego. Bydgoszcz 2015. ISBN 978-83-8018-021-5.
MASŁYK Tomasz. Więź moralna jako substrat kapitału społecznego, na przykładzie wybranych
krajów  europejskich.  [w:]  KNAPIK  Wioletta,  KOWALSKA  Magdalena  (red.).  Kapitał
ludzki, kulturowy i społeczny a jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich województwa
małopolskiego. Kraków 2012, s. 32-51. ISBN 83-60391-95-5.
MATERSKA Katarzyna. Społeczna przestrzeń bibliotek publicznych drugiej dekady XXI wieku.
[w:] LADORUCKI Jacek (red.). Biblioteka publiczna w przestrzeni społecznej. Łódź 2017,
s. 69-85. ISBN 978-83-85925-77-4.
MATYSIAK Andrzej. Kapitał jako proces. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekono-
micznego. 2008, nr 6, s. 85-101. ISSN 1644-8979.
MAYERS John, OPPENHEIM Charles, ROGERS Stephen. A study in the characteristics of
brand names used in the marketing of information products and services. Aslib Proceedin-
gs. 1979, nr 12, s. 551-60. ISSN 0001-253X.451 Bibliografia
MAZURKIEWICZ Anna. Kapitał ludzki jako niematerialne aktywa organizacji. Zeszyty Na-
ukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Marketing i Zarządzanie. 2004,  
z. 20, s. 154-161. ISSN 1730-3478.
MAZUR-KULESZA Katarzyna, WIERZBICKA Dorota. Idea klienta wewnętrznego a jej re-
alizacja na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego. [w:] BRZEZIŃSKA
-STEC Halina, KUDRAWIEC Jolanta (red.). Marketing wewnętrzny i zarządzanie zaso-
bami ludzkimi w bibliotece. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 24-26 czerwca
2009. Białystok 2010, s. 357-371. ISBN 978-83-7431-240-0.
MĄDRZYCKI  Tadeusz.  Psychologiczne  prawidłowości  kształtowania  się  postaw.  Warszawa
1977.
MCCAUGHAN Dave. Brand strategies and libraries. Special Libraries. 1991, nr 3, s. 178-182.
ISSN 0038-6723.
Measuring social impact: the foundation of social return on investment (SROI) [dokument elek-
troniczny].  [Measuring]  Tryb  dostępu:  volunteer.ca/contentmeasuring-social-impact.
Stan z dnia 05.05.2018.
Mein Zuhause, dein Zuhause. Weinheim 2015.  [Mein Zuhause] ISBN 978-3-407-74663-4.
MICKIEWICZ  Tomasz,  RODZINKA  Jacek,  SKICA  Tomasz.  Lokalne  i  regionalne  czyn-
niki wspierania przedsiębiorczości: klasteryzacja, promocja, doradztwo i kapitał społeczny.  
Warszawa 2016. ISBN 978-83-255-8879-3.
Miejsce dla obywateli: e-administracja [dokument elektroniczny]. [Miejsce dla obywateli] Tryb
dostępu: https://issuu.com/publikacjefrsi/docs/e-administracja. Stan z dnia 11.15.2018.
Mieszkańcy Legnicy bronią biblioteki. [w:] Radio Wrocław [dokument elektroniczny]. [Miesz-
kańcy Legnicy ] Tryb dostępu: http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/15542/Miesz-
kancy-Legnicy-bronia-biblioteki#. Stan z dnia 13.10.2018.
Mieszkańcy  walczą  o  bibliotekę.  [w:]  Wspolczesna.pl  [dokument  elektroniczny].  [Mieszkań-
cy  walczą]  Tryb  dostępu:  https://wspolczesna.pl/mieszkancy-walcza-o-biblioteke/
ar/5817417. Stan z dnia 13.10.2018.
MIKIEWICZ Piotr. Kapitał społeczny i edukacja. Warszawa 2014. ISBN 978-83-01-17989-2.
MILLER Judith. A comparative study of public libraries in Edinburgh and Copenhagen and
their potential for social capital creation. Libri. 2014, nr 4, s. 316-326. ISSN 1865-8423.
MINCER  Jacob.  Investment  in  human  capital  and  personal  income  distribution.  Journal  
of Political Economy. 1958, nr 4, s. 281-302. ISSN 0022-3808.
Ministerstwo  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego.  Kultura  Dostępna  w  bibliotekach  [doku-
ment  elektroniczny].  Tryb  dostępu:  http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/
finansowanie-i-mecenat/kultura-dostepna/kultura-dostepna-w-bibliotekach.php.  Stan  
z dnia 02.09.2018.
MOCZYDŁOWSKA Joanna M., KOROMBEL Anna, BITKOWSKA Agnieszka. Relacje
jako kapitał organizacji. Warszawa  2017. ISBN 978-83-8085-544-1.
MOLASY  Mateusz.  Kształtowanie  kultury  organizacyjnej  jako  warunek  efektywnego  zarzą-
dzania  kapitałem  ludzkim  i  społecznym.  [w:]  MOROŃ  Dorota  (red.).  Kapitał  ludzki  452 Bibliografia
i społeczny: wybrane problemy teorii i praktyki. Wrocław 2009, s. 161-170. ISBN 978-83-
229-3032-8.
MOROŃ Dorota (red.) [2009a]. Kapitał ludzki i społeczny: wybrane problemy teorii i praktyki.
Wrocław 2009. ISBN 978-83-229-3032-8.
MOROŃ Dorota [2009b]. Kapitał społeczny – próba definicji. [w:] MOROŃ Dorota. Kapitał
ludzki i społeczny: wybrane problemy teorii i praktyki. Wrocław 2009, s. 25-38. ISBN 978-
83-229-3032-8.
MOROŃ Dorota [2012]. Specyfika zarządzania kapitałem ludzkim i społecznym w trzecim
sektorze. [w:] MOROŃ Dorota (red.). Kapitał ludzki i społeczny: kreowanie i zarządzanie.
Wrocław 2012, s. 169-183. ISBN 978-83-229-3307-7.
MROCHEN Izabela, MARCINKOWSKI Przemysław, LUBOŃ Marcin, MARCINKOW-
SKI Artur. Metodologia badania dostępności strony www dla osób niepełnosprawnych, star-
szych i innych narażonych na wykluczenie cyfrowe w oparciu o WCAG 2.0 we współpracy  
z Uniwersytetem Śląskim [dokument elektroniczny]. 2013. Tryb dostępu: http://widzialni.
org/container/metodologia-badania-dostepnosci-stron-www.pdf. Stan z dnia 28.02.2018.
MULARSKA-KUCHAREK Monika [2013]. Kapitał społeczny a jakość życia na przykładzie
zbiorowości wielkomiejskiej. Łódź 2013. ISBN 978-83-7969-040-4.
MULARSKA-KUCHAREK Monika [2012]. Kapitał społeczny a postawy i działania przedsię-
biorcze mieszkańców Łodzi. Łódź  2012. ISBN 978-83-7525-822-6.
Multimedia  i  nowoczesna  komunikacja  [dokument  elektroniczny].  [Multimedia]  Tryb  do-
stępu:  https://issuu.com/publikacjefrsi/docs/nowowczesna-komunikacja.  Stan  z  dnia
02.02.2018.
NAGIĘĆ Magdalena, WĘDZICHA Władysława. Marka Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie. [w:] WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Zarządzanie zasoba-
mi niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy. Warszawa 2016, s. 272-284. ISBN
978-83-64203-64-0.
NAHAPIET Janine, GHOSHAL Sumantra. Social capital, intellectual capital, and the or-
ganizational advantage. Academy of Management Review. 1998, nr 2, s. 242-266. ISSN
0363-7425.
NALEWAJSKA  Lilianna.  Wizerunek  biblioteki  i  bibliotekarzy  akademickich  w  kontek-
ście  współpracy  z  kadrą  naukową  uczelni  wyższych.  [w:]  WOJCIECHOWSKA  Maja,  
LASKOWSKA Jolanta (red.). Bibliotekarz – przewodnik po księgozbiorze, wiedzy i infor-
macji. Gdańsk 2013, s. 91-102. ISBN 978-83-61079-27-9.
New immigrants [dokument elektroniczny]. [New immigrants] Tryb dostępu: http://www.ala.
org/tools/atoz/new-immigrants. Stan z dnia 05.11.2018.
NIEDZIÓŁKA Arkadiusz, WĘGLOWSKA Agnieszka. Jakość życia mieszkańców obszarów
wiejskich województwa małopolskiego. [w:] KNAPIK Wioletta, KOWALSKA Magdalena
(red.). Kapitał ludzki, kulturowy i społeczny a jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich
województwa małopolskiego. Kraków 2011, s. 179-195. ISBN 83-60391-95-5.
NIEDŹWIEDZKA Barbara. Kompetencje informacyjne – ważna składowa kompetencji zdro-
wotnych.  [w:]  JASIEWICZ  Justyna,  ZYBERT  Elżbieta  Barbara  (red.).  Czas  przemian 453 Bibliografia
– czas wyzwań. Rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji
współczesnego człowieka. Warszawa  2014, s. 326-338. ISBN 978-83-64203-22-0.
NOWAK  Marek,  NOWOSIELSKI  Michał  (red.).  Czy  społeczny  bezruch?  O  społeczeństwie
obywatelskim i aktywności we współczesnej Polsce. Poznań 2006. ISBN 978-83-87688-71-4.
NOWAKOWSKA  Izabela.  Komunikacja  z  użytkownikiem  biblioteki  w  aspekcie  konfliktu .  
[w:] WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii
i koncepcji organizacyjnych bibliotek. Gdańsk 2013, s. 91-102. ISBN 978-83-61079-22-4.
NYCZAJ-DRĄG  Mirosława.  Osiągnięcia  szkolne  uczniów  w  kontekście  kapitału  społecznego
rodziny.  Analiza  porównawcza  dwóch  równoległych  klas  pierwszych  szkoły  podstawowej.
[w:]  MĘCZKOWSKA-CHRISTIANSEN  Astrid,  MIKIEWICZ  Piotr  (red.).  Idee  –
diagnozy – nadzieje. Szkoła polska a idee równości (szkice teoretyczne i studia empiryczne).  
Wrocław 2009, s. 103-120. ISBN 978-83-895-18-89-7.
Okrągły stół „Lokalne biblioteki jako centra edukacji obywatelskiej” [dokument elektroniczny].
[Okrągły  stół]  Tryb  dostępu:  http://www.bibliotekawszkole.pl/krotko/2010/ISP-FRSI
-Okragly_stol_bibliotekarzy-ogloszenie.pdf. Stan z dnia 04.12.2018.
OLCZAK-KARDAS Monika. Rola stron internetowych urzędów miast i gmin w kreowaniu
wizerunku biblioteki publicznej w społeczności lokalnej na przykładzie województwa święto-
krzyskiego. [w:] WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Sfera kultury, sfera nauki. Współczesny
obraz biblioteki. Gdańsk 2014, s. 47-64. ISBN 978-83-64335-05-1.
OLECHNICKI Krzysztof, ZAŁĘCKI Paweł. Słownik socjologiczny. Toruń 2000. ISBN 83-
900784-1-4.
OLZACKA Barbara, PAŁCZYŃSKA-GOŚCINIAK Renata. Leksykon zarządzania finansa -
mi. Gdańsk 1998. ISBN 83-71871-35-X.
OSBERT-POCIECHA Grażyna, POCIECHA Wojciech. Wycena i raportowanie kapitału
intelektualnego – case study na przykładzie firmy szkoleniowo-doradczej (T&C). Pra-
ce Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse, Bankowość, Rachunkowość.
2006, nr 4, s. 90-106. ISSN 0324-8445.
OTWINOWSKA Dorota. Zarządzanie kompetencjami zawodowymi jako czynnik kształtujący
kulturę organizacyjną w bibliotekach. [w:] BRZEZIŃSKA-STEC Halina (red.). Kultu-
ra organizacyjna w bibliotece. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 4-6 czerwca
2007. Białystok 2008, s. 209-220. ISBN 978-83-7431-159-5.
PATKOWSKI Paweł. Potencjał konkurencyjny marki. Jak zdobyć przewagę na rynku. Warszawa
2010. ISBN 978-83-7561-061-1.
PAUL Magdalena [2016]. Wpływ społeczny bibliotek publicznych – badania i dobre praktyki.
Zarządzanie Biblioteką. 2016, nr 2, s. 18-30. ISSN 2081-1004.
PAUL Magdalena [2018a]. Wpływ społeczny bibliotek publicznych. Badanie użytkowników bi-
bliotek w województwie mazowieckim. Warszawa  2018. ISBN 978-83-85534-99-0.
PAUL Magdalena [2018b]. Wpływ społeczny bibliotek publicznych. Na przykładach inicjatywy
bibliotecznej „Wykiełkuj na rynku pracy” oraz korzystania z mazowieckich bibliotek publicz-
nych [praca doktorska]. Warszawa 2018.454 Bibliografia
PAZDERSKI  Filip.  Biblioteka  Publiczna  jako  przestrzeń  nieformalnej  edukacji  obywatelskiej  
i kształtowania wspólnotowych postaw. [w:] JASIEWICZ Justyna, ZYBERT Elżbieta Bar-
bara (red.). Czas przemian – czas wyzwań. Rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie
kształtowania kompetencji współczesnego człowieka. Warszawa 2014, s. 144-176. ISBN 978-
83-64203-22-0.
PAŹDZIERZ Andrzej. „Kapitał ludzki” w bibliotekach publicznych. Poradnik Bibliotekarza.
2009, nr 11, s. 35-37. ISSN 0032-4752.
PENC Józef. Leksykon biznesu. Warszawa 1997. ISBN 83-85428-20-8.
PĘKATY Wiktoria. Kapitał intelektualny biblioteki – jego rola i wartość. Studia Bibliologicz-
ne. 2006, t. 16, s. 39-47. ISBN 83-226-1514-0.
PILITOWSKA  Katarzyna.  Elementy  koncepcji  społecznej  odpowiedzialności  biznesu  (CSR)
w  procesie  konstruowania  misji  i  wizji  biblioteki.  [w:]  JURCZAK  Izabela,  OKULAR-
CZYK Elżbieta (red.). Partnerzy bibliotek. Model komunikacji z otoczeniem. Łódź 2008,  
s. 65-72. ISBN 978-83-925616-0-6.
PIOTROWSKA Agnieszka. Analiza badań przeprowadzonych metodą delficką . [w:] KNA-
PIK  Wioletta,  KOWALSKA  Magdalena  (red.).  Kapitał  ludzki,  kulturowy  i  społeczny  
a jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich województwa małopolskiego. Kraków 2011,  
s. 196-210. ISBN 83-60391-95-5.
PŁUCINICZAK Beata. Biblioteka jako miejsce spotkania z innym. [w:] JASIEWICZ Justyna,
ZYBERT Elżbieta Barbara (red.). Czas przemian – czas wyzwań. Rola bibliotek i ośrodków
informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka. Warszawa 2014,
 s. 177-184. ISBN 978-83-64203-22-0.
POCZTOWSKI Aleksander. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod.
Kraków 1998. ISBN 83-87493-45-7.
POLL  Roswitha,  PAYNE  Philip.  Impact  measures  for  libraries  and  information  services.  
Library Hi Tech. 2006, nr 4, s. 547-562. ISSN 0737-8831.
POLL Roswitha. Benchmarking in the form of performance indicators and Balanced Scorecard.
[w:] HEANEY Michael (red.). Library statistics for the twenty-first century world: proceed -
ings of the conference held in Montréal on 18-19 August 2008 reporting on the Global Library
Statistics Project. München 2009, s. 61-71. ISBN 978-3-598-22043-2.
Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju [dokument
elektroniczny]. [Polska 2030] Tryb dostępu: http://www.kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Li-
teratura/002_Strategia_DSRK_PL2030_RM.pdf. Stan z dnia 27.11.2018.
PONG Suet-Ling. The school compositional effect on single parenthood on 10 th  grade achieve-
ment. Sociology of Education. 1998, nr 3, s. 24-43. ISSN 0038-0407.
POPŁAWSKA Karolina. E-learning w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy. Z doświadczeń
w Polsce. [w:] BRZEZIŃSKA-STEC Halina, KUDRAWIEC Jolanta (red.). Marketing we-
wnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. II Ogólnopolska Konferencja Nauko-
wa, Białystok, 24-26 czerwca 2009. Białystok 2010, s. 301-314. ISBN 978-83-7431-240-0.
POPŁAWSKI Tadeusz. Kapitał społeczny i kulturowy wsi podlaskiej. Spojrzenie przez pryzmat
struktury  społecznej.  [w:]  POPŁAWSKI  Tadeusz,  TRUSZKOWSKA  Joanna  (red.).  455 Bibliografia
Kapitał ludzki i społeczny w procesie kształcenia ustawicznego w świetle badań. Łomża 2010,  
s. 20-33. ISBN 978-83-919547-9-X.
PORS Niels Ole [2007]. Globalisation, culture and social capital: library professionals on the
move. Library Management. 2007, nr 4/5, s. 181-190. ISSN 0143-5124.
PORS Niels Ole [2008]. Trust and organizational effectiveness. Discrepancies between users’
service preferences and the library system’s construction of their needs. Performance Mea-
surement and Metrics. 2008, nr 1, s. 59-68. ISSN 1467-8047.
PORTES Alejandro. Social capital: its origins and applications in modern sociology. Annual
Review of Sociology. 1998, vol. 24, s. 1-24. ISSN 0360-0572.
Powszechna Deklaracja UNESCO o różnorodności kulturowej [dokument elektroniczny]. [Po-
wszechna Deklaracja] Tryb dostępu: http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/
Powszechna_Dekl_o_roznorodnosci.pdf. Stan z dnia 10.10.2018.
Program  Kapitał  Ludzki  [dokument  elektroniczny].  [Program  Kapitał...]  Tryb  dostępu:
http://www.efs.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Documents/
Stan_wdrazania_PO_KL_30_11_2015.pdf. Stan z dnia 10.09.2018.
Program Rozwoju Bibliotek [dokument elektroniczny]. [Program Rozwoju Bibliotek] Tryb do-
stępu: http://programrozwojubibliotek.org. Stan z dnia 02.01.2018.
Program Strategiczny Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego [dokument elektroniczny]. [Pro-
gram  Strategiczny  Dziedzictwo]  Tryb  dostępu:  http://docplayer.pl/8500184-Program
-strategiczny-dziedzictwo-i-przemysly-czasu-wolnego.html. Stan z dnia 21.09.2018.
Program  Strategiczny  Przemysły  Kreatywne  i  Przemysły  Czasu  Wolnego  [dokument  elektro-
niczny].  [Program  Strategiczny  Przemysły]  Tryb  dostępu:  http://www.rpo.wzp.pl/sites/
default/files/pliki/9_program_strategiczny_-_przemysly_kreatywne_i_przemysly_cza -
su_wolnego.pdf. Stan z dnia 10.09.2018.
Project Welcome [dokument elektroniczny]. [a] Tryb dostępu: https://americanlibrariesmaga-
zine.org/2017/09/22/project-welcome-refugees/. Stan z dnia 05.11.2018.
Project  Welcome:  Libraries  Serving  Refugees  [dokument  elektroniczny].  [b]  Tryb  dostępu:
http://librariesforpeace.org/project-welcome-libraries-serving-refugees/.  Stan  z  dnia
20.10.2018.
Projekt „Czytacz”. Poradnik dla bibliotekarek i bibliotekarzy organizujących głośne czytanie dla
seniorów…  i  nie  tylko  [dokument  elektroniczny].  [Projekt  „Czytacz”]  Tryb  dostępu:  fi-
le:///C:/Users/Maja/Downloads/Czytacz_poradnik.pdf. Stan z dnia 01.0.2018.
Projekt „Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością” [dokument elektroniczny].
[Projekt  „Ustawa”]  Tryb  dostępu:  http://www.niepelnosprawni.pl/files/www.niepelno -
sprawni.pl/public/formularze/ustawa_ostateczna.pdf. Stan z dnia 05.10.2018.
Protest w obronie biblioteki w Miłkowie. [w:] Jelonka.com [dokument elektroniczny]. [Protest
w obronie] Tryb dostępu: https://www.jelonka.com/protest-w-obronie-biblioteki-w-mil-
kowie-71151. Stan z dnia 13.10.2018.
Przepis  na  współpracę  w  bibliotece.  Poradnik  praktyk  i  inspiracji  [dokument  elektroniczny].
[Przepis] Tryb dostępu: file:///C:/Users/Maja/Downloads/przepis_na_wspolprace_w_
bibliotece.pdf. Stan z dnia 15.12.2018.456 Bibliografia
Przestrzeń  dla  mieszkańców  z  inicjatywą  [dokument  elektroniczny].  [Przestrzeń]  Tryb  do-
stępu:  https://issuu.com/publikacjefrsi/docs/przestrzen-dla-mieszkancow.  Stan  z  dnia
02.02.2018.
PRZYBYSZ  Janina,  ZIELENIECKA  Barbara  [2010].  Stres  w  zawodzie  bibliotekarza.  [w:]
GERYK  Marcin  (red.).  Bibliotekarz:  zawód  czy  powołanie.  Gdańsk  2010,  s.  247-265.
ISBN 978-83-926884-4-0.
PRZYBYSZ Jerzy, SAUŚ Jan [2004]. Kapitał społeczny. Szkice socjologiczno-ekonomiczne. Po-
znań 2004. ISBN 83-7143-599-1.
PUTNAM Robert D., FELDSTEIN Lewis M., COHEN Don. Better together: Restoring the
American community. New York 2003. ISBN 0-7432-3546-0.
PUTNAM Robert D., LEONARDI Robert, NANETTI Raffaella Y. Making democracy work:
civic traditions in modern Italy. Princeton 1993. ISBN 0-691-07889-0.
PUTNAM Robert D., LEONARDI Robert, NANETTI Raffaella Y., PAVONCELLO Fran -
co. Explaining institutional success. The case of Italian regional government. The American
Political Science Review. 1983, nr 1, s. 55-74. ISSN 0003-0554.
PUTNAM Robert [1995]. Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych
Włoszech. Kraków 1995. ISBN 83-7006-426-4.
PUTNAM  Robert  [2008].  Samotna  gra  w  kręgle:  upadek  i  odrodzenie  wspólnot  lokalnych  
w Stanach Zjednoczonych. Warszawa 2008. ISBN 978-83-608-0736-1.
Raport o Kapitale Intelektualnym Polski [dokument elektroniczny]. Warszawa, 2008. Tryb do-
stępu: https://zds.kprm.gov.pl/przegladaj-raport-o-kapitale-intelektualnym. Stan z dnia
27.10.2018.
RAWŁUSZKO Józef. O problemach szacowania wartości kapitału intelektualnego. Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. 2010, nr 597, s. 461-
466. ISSN 1896-382X.
Refugee ‘Sprachraum’: meet, greet, learn [dokument elektroniczny]. [Refugee ‘Sprachraum’] Tryb
dostępu:  http://citiesofmigration.ca/good_idea/refugee-sprachraum-meet-greet-learn/.
Stan z dnia 15.10.2018.
Refugee work experience programme: ReLink [dokument elektroniczny]. [Refugee work] Tryb
dostępu:  http://www.uva.nl/en/about-the-uva/working-at-the-uva/applicants/refuge-
e-work-experience-programme-relink/refugee-work-experience-programme-relink.html.
Stan z dnia 21.10.2018.
REŠETOVÁ  Kvetoslava.  The  use  of  an  academic  library  for  intellectual  capital  development
in the academic environment. [w:] Proceedings of the European Conference on Intellectu-
al  Capital  [dokument  elektroniczny].  Tryb  dostępu:  http://web-1a-1ebscohost-1com
-18znubv170147.hansolo.bg.ug.edu.pl/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=7965e-
599-ecac-487b-bf3a-74de24ee5355%40sdc-v-sessmgr05. Stan z dnia 05.02.2018.
Resolution in Support of Immigrant Rights [dokument elektroniczny]. [Resolution in Support]
Tryb  dostępu:  http://www.ala.org/aboutala/sites/ala.org.aboutala/files/content/wo/re -
ference/colresolutions/PDFs/012407-CD20.2.pdf. Stan z dnia 12.01.2018.457 Bibliografia
Resolution on Improving Access to Spanish, Bilingual, and Books in Various Languages for Chil-
dren  in  Detention  Centers  [dokument  elektroniczny].  [Resolution  on  Improving]  Tryb
dostępu:  http://www.ala.org/aboutala/sites/ala.org.aboutala/files/content/governance/
council/council_documents/2015_annual_council_documents/cd_38_Resol_on_chl-
drn_n_%20crisis_rev_63015_final.pdf. Stan z dnia 10.09.2018.
Responding! Public libraries and refugees [dokument elektroniczny]. [Responding!] Tryb dostę-
pu:  https://www.ifla.org/files/assets/public-libraries/publications/library-service-to-re -
fugees.pdf. Stan z dnia 01.10.2018.
ROGOZIŃSKI Krzysztof (red.) [2006a]. Zarządzanie relacjami w usługach. Warszawa 2006.
ISBN 83-7251-602-2.
ROGOZIŃSKI Krzysztof [2006b]. Wpisanie relacji w marketingowy kontekst. [w:] ROGO-
ZIŃSKI Krzysztof (red.). Zarządzanie relacjami w usługach. Warszawa 2006, s. 13-43.
ISBN 83-7251-602-2.
ROMANOWSKA Maria et. al. Leksykon zarządzania. Warszawa 2004. ISBN 83-7251-438-0.
ROWLEY Jennifer. Managing branding and corporate image for library and information ser-
vices. Library Review. 1997, nr 4, s. 244-250. ISSN 0024-2535.
RYMSZA Marek. Druga fala ekonomii społecznej w Polsce a koncepcja aktywnej polityki społecz-
nej. [w:] KAŹMIERCZAK Tomasz, RYMSZA Marek (red.). Kapitał społeczny, ekonomia
społeczna. Warszawa 2007, s. 175-189. ISBN 978-83-89817-17-4.
SADOWSKA Ewa [2009]. Metodologia badań rynku wewnętrznego organizacji. [w:] BRZE-
ZIŃSKA-STEC Halina, KUDRAWIEC Jolanta (red.). Marketing wewnętrzny i zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok,
24-26 czerwca 2009. Białystok 2010, s. 343-354. ISBN 978-83-7431-240-0.
SADOWSKA Jadwiga [2010]. Na marginesie zarządzania – wizerunek biblioteki. Bibliote-
karz. 2010, nr 9, s. 15-18. ISSN 0208-4333.
SADOWSKI Andrzej. Białystok. Kapitał społeczny mieszkańców miasta. Białystok 2006. ISBN
978-83-87981-23-5.
SAJKIEWICZ  Alicja  (red.).  Kompetencje  menedżerów  w  organizacji  uczącej  się.  Warszawa
2008. ISBN 978-83-7251-912-2.
SAPPINGTON Jayne, BEDFORD Denise. Assessment of intellectual capital of library and
information professionals. Proceedings of the Association for Information Science and Tech-
nology. 2017, nr 1, s. 798-799. ISSN 2373-9231.
SCHLAK Timothy M. [2015]. Social capital and leadership in academic libraries: the broader
exchange around “Buy In”. Library Management. 2015, nr 6/7, s. 394-407. ISSN 0143-
5124.
SCHLAK Timothy M. [2016]. Social capital as operative in liaison librarianship: librarian
participants’ experiences of faculty engagement as academic library liaisons. The Journal of
Academic Librarianship. 2016, nr 42, s. 411-422. ISSN 0099-1333.
SCHOFIELD Alice E., SEN Barbara A., VASCONCELOS Ana C. Evaluating the intellec-
tual assets in the scholarship and collections directorate at the British Library. Library  458 Bibliografia
Management [dokument elektroniczny]. 2015, nr 3, s. 215-222. Tryb dostępu: http://
eprints.whiterose.ac.uk/85520/3/WRRO_85520.pdf. Stan z dnia 20.05.2018.
SCHULTZ Theodore [1981]. Investing in people. The economics of populations quality. Berkeley
1981.
SCHULTZ Theodore [1961]. Investment in human capital. The American Economic Review.
1961, nr 1, s. 1-17. ISSN 0002-8282.
SECOMSKI Kazimierz (red.). Mała encyklopedia ekonomiczna. Warszawa 1974.
SEMERTZAKI  Eva.  Special  libraries  as  knowledge  management  centers.  Burlington  2011.
ISBN 9781780632667.
SEROKA Katarzyna. Noc Bibliotek w Lille jako przykład budowania pozytywnego wizerunku bi-
blioteki. [w:] WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Zarządzanie zasobami niematerialnymi
bibliotek w społeczeństwie wiedzy. Warszawa 2016, s. 223-231. ISBN 978-83-64203-64-0.
SHARP Byron. Brand equity and market-based assets of professional service firms. Services
Marketing Quarterly. 1995, nr 1, s. 5-13. ISSN 1533-2969.
SIENKIEWICZ Jolanta. Komunikacja w bibliotece. [w:] CZYŻEWSKA Maria (red.). Kształ-
towanie wizerunku biblioteki. Białystok 2007, s. 133-150. ISBN 83-87981-39-7.
SIUDAK Marek. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa 2001. ISBN 83-7207-
258-2.
SKRZYPEK  Elżbieta.  Raportowanie  kapitału  intelektualnego  organizacji.  Prace  Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2017, nr 481, s. 94-105. ISSN 1899-3192.
SŁABIK Eliza. Kapitał relacyjny [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://employees.
pl/kapital-relacyjny. Stan z dnia 02.03.2018.
SŁAWECKI Bartosz. Zatrudnianie po znajomości. Kapitał społeczny na rynku pracy. Warszawa
2011. ISBN 978-83-255-1619-2.
SŁAWEK Tadeusz. Uniwersytet i kapitał kulturowy. [w:] SZCZEPAŃSKI Marek S. (red.).
Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i regionalny. Tychy 2000, s. 19-24. ISBN 83-
909523-6-X.
SŁOŃSKA  Zofia.  Kompetencje  zdrowotne  (health  literacy)  i  ich  znaczenie  dla  zdrowia.  
[w:] JASIEWICZ Justyna, ZYBERT Elżbieta B. (red.). Czas przemian – czas wyzwań.
Rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego czło-
wieka. Warszawa 2014, s. 339-353. ISBN 978-83-64203-22-0.
SŁUPIŃSKA Monika. Terytorialne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw: terytorium, kapi-
tał społeczny, governance. Łódź 2016. ISBN 978-83-8088-093-1.
ŠMID Wacław. Leksykon menedżera. Kraków 2000. ISBN 83-7230-020-8.
SMITH Adam. Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa 2015. ISBN
978-83-01-18419-3.
SMITH Mark H., BEAULIEU Lionel J., ISRAEL Glenn D. Effects of human capital and so -
cial capital on dropping out of high school in the south. Journal of Research in Rural Edu-
cation. 1992, s. nr 1, s. 75-87. ISSN 1551-0670.459 Bibliografia
SMULLEN John, HAND Nicholas (red.). Słownik finansów i bankowości. Warszawa 2008.
ISBN 978-83-01-15080.
SOBIECH Anna, KOZŁOWSKA Monika. Współpraca środowiska bibliotekarskiego w świe-
tle badań ankietowych. [w:] WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Współpraca bibliotek na
szczeblu regionalnym, krajowym, międzynarodowym. Gdańsk 2011, s. 7-16. ISBN 978-83-
61079-14-9.
Socjologia: przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 2008. [Socjologia] ISBN 978-83-01-15538-4.
SOPIŃSKA Agnieszka, WACHOWIAK Piotr [2003]. Istota kapitału intelektualnego przed-
siębiorstwa  –  model  pomiaru.  W:  BOROWIECKI  Ryszard,  KWIECIŃSKI  Mirosław
(red.). Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem: pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona
(wybrane problemy teorii i praktyki). Kraków 2003, s. 101-129. ISBN 83-7333-175-1.
SOPIŃSKA  Agnieszka,  WACHOWIAK  Piotr  [2004a].  Jak  mierzyć  kapitał  intelektualny  
w przedsiębiorstwie? E-mentor. 2004, nr 2, s. 42-47. ISSN 1731-6758.
SOPIŃSKA  Agnieszka,  WACHOWIAK  Piotr  [2004b].  Pomiar  kapitału  intelektualnego  
w przedsiębiorstwie a uwarunkowania sektorowe. Metodyka pomiaru. [w:] BOROWIECKI
Ryszard, KWIECIŃSKI Mirosław (red.). Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie
zarządzania. Kraków 2004, s. 279-297. ISBN 83-7333-414-9.
SRIBORISUTSAKUL Somsak. Developing performance indicators to evaluate organization-
al intellectual assets of Thai academic libraries [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu:
http://etheses.whiterose.ac.uk/14544/1/531152.pdf. Stan z dnia 21.05.2018.
STACHOWICZ  Anna.  Wspieranie  czytelnictwa  u  dzieci  upośledzonych  umysłowo  w  stop-
niu umiarkowanym na przykładzie Biblioteki w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi.  
[w:] WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój,
bariery, technologie. Warszawa 2015, s. 128-136. ISBN 978-83-64203-38-1.
STEWART Thomas A. [1998]. Intellectual capital: the new wealth of organisations. London
1998. ISBN 1-857-88183-4.
STEWART Thomas A. [2001]. The wealth of knowledge. Intellectual capital and the twenty-first
century organization. London 2001. ISBN 978-1857882889.
STĘPIEŃ  Justyna.  Konsument  na  rynku  usług  bibliotecznych  –  zachowania,  trendy.  
[w:] WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek
w społeczeństwie wiedzy. Warszawa 2016, s. 41-52. ISBN 978-83-64203-64-0.
STIVERS Richard. The culture of cynicism: American morality in decline. Oxford 1994. ISBN
1-55786-533-7.
STONE Wendy. Measuring social capital. Towards a theoretically informed measurement frame-
work for researching social capital in family and community life [dokument elektroniczny].
Tryb  dostępu:  http://www.cedarscenter.org/resources/Measuring_Social_Capital.pdf.
Stan z dnia 22.12.2018.
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020. Tekst główny [dokument elektroniczny].
[a]  Tryb  dostępu:  http://ks.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20120112_Strate-
gia_Rozwoju_Kapitalu_Spolecznego_po_uzgodnieniach_miedzyresortowych_–_tekst_
glowny_21-12-11.pdf. Stan z dnia 20.05.2018.460 Bibliografia
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020. Załącznik nr 1 – Diagnoza [dokument
elektroniczny].  [b]  Tryb  dostępu:  http://ks.mkidn.gov.pl/media/download_galle-
ry/20120112_Strategia_Rozwoju_Kapitalu_Spolecznego_po_uzgodnieniach_miedzy-
resortowych_–_zal_1_diagnoza_21-12-11.pdf. Stan z dnia 10.03.2018.
Strategia  Rozwoju  Kapitału  Społecznego  2011-2020.  Załącznik  nr  2  –  Zastosowanie  instru-
mentów  wdrożeniowych  w  SRKS  [dokument  elektroniczny].  [c]  Tryb  dostępu:  http://
ks.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20120112_Strategia_Rozwoju_Kapitalu_
Spolecznego_po_uzgodnieniach_miedzyresortowych_–_zal_2_instrumenty_21-12-11.
pdf. Stan z dnia 10.03.2018.
STYŁA Rafał. Kwestionariusz do Pomiaru Indywidualnego Kapitału Społecznego (KPIKS)
– wstępna propozycja oparta na idei generatora zasobów Toma Snijdersa. Psychologia Spo-
łeczna. 2009, nr 1/2, s. 67-77. ISSN 1896-1800.
Suggested guidelines: how to respond to law enforcement requests for library records and user infor-
mation [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.ala.org/advocacy/privacy/
lawenforcement/guidelines. Stan z dnia 04.10.2018.
SULA Piotr. Wpływ kapitału społecznego na efektywność administracji publicznej. [w:] MO-
ROŃ Dorota (red.). Kapitał ludzki i społeczny: kreowanie i zarządzanie. Wrocław 2012,  
s. 77-86. ISBN 978-83-229-3307-7.
SUN Yongmin. The academic success of East-Asian-American students: an investment model.
Social Science Research. 1998, nr 4, s. 432-456. ISSN 0049-089X.
SUS Joanna. Próba pomiaru kapitału intelektualnego w małym przedsiębiorstwie. [w:] BORO-
WIECKI Ryszard, KWIECIŃSKI Mirosław (red.). Informacja w zarządzaniu procesem
zmian. Kraków 2003, s. 263-280. ISBN 83-7333-247-2.
SVENDSEN Gunnar L.H. Public libraries as breeding grounds for bonding, bridging and in-
stitutional social capital: the case of branch libraries in rural Denmark. Sociologia Ruralis.
2013, nr 1, s. 52-73. ISSN 1467-9523.
SWIANIEWICZ Paweł, DZIEMIANOWICZ Wojciech, MACKIEWICZ Marta [2000].
Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce – zróżnicowanie regionalne.
Warszawa–Gdańsk 2000. ISSN 1508-2644.
SWIANIEWICZ Paweł, ŁUKOMSKA Julita [2004]. Władze samorządowe wobec lokalnego
rozwoju gospodarczego. Które polityki są skuteczne? Samorząd Terytorialny. 2004, nr 6,
s. 14-32. ISSN 0867-4973.
SZACKA Barbara. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa 2008. ISBN 978-83-7459-061-7.
SZAWIEL Tadeusz. Społeczeństwo obywatelskie i kapitał społeczny w Polsce na przełomie wieków
(1995-2001). [w:] MISZALSKA Anita, PIOTROWSKI Andrzej (red.). Obszary ładu
i anomii. Konsekwencje i kierunki polskich przemian. Łódź 2006, s. 77-94. ISBN 978-83-
7525-016-9.
SZCZEPAŃSKI Jan. Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa 1972.
SZCZEPAŃSKI Marek S. Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i regionalny. Prolego-
mena. [w:] SZCZEPAŃSKI Marek S. (red.). Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny
i regionalny. Tychy 2000, s. 5-15. ISBN 83-909523-6-X.461 Bibliografia
SZCZĘSNY Wiesław (red.). Finanse firmy: jak zarządzać kapitałem. Warszawa 2012. ISBN
978-83-255-3687-9.
SZCZYGŁOWSKA  Lidia  [2017].  Marka  biblioteki.  Zarządzanie  Biblioteką.  2017,  nr  1,  
s. 9-19. ISSN 2081-1004.
SZCZYGŁOWSKA Lidia [2016]. Zarządzanie niematerialnymi zasobami organizacyjnymi  
w bibliotece. [w:] WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Zarządzanie zasobami niematerial-
nymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy. Warszawa 2016, s. 9-32. ISBN 978-83-64203-64-0.
SZLENDAK Tomasz, KARWACKI Arkadiusz. Napięcia, starcia, rozładowania. Samotna gra
w kręgle w obszarze kultury. Elbląg 2015. ISBN 978-83-61282-60-0.
SZTABA  Sławomir  (red.).  Ekonomia  od  A  do  Z.  Encyklopedia  podręczna.  Warszawa  2007.
ISBN 978-83-60501-79-5.
SZTAUDYNGER Jan J. Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja. Warsza-
wa 2005. ISBN 83-01-14591-9.
SZTOMPKA  Piotr  [1999].  Kulturowe  imponderabilia  szybkich  zmian  społecznych:  zaufa-
nie, lojalność, solidarność. [w:] SZTOMPKA Piotr (red.). Imponderabilia wielkiej zmia-
ny. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji. Warszawa–Kraków 1999,  
s. 265-282. ISBN 83-01-12973-5.
SZTOMPKA Piotr [1996]. Looking back: The year 1989 as a cultural and civilizational break.
Communist and Post-Communist Studies. 1996, nr 2, s. 115-129. ISSN 0967-067X.
SZTOMPKA Piotr [2010]. O pojęciu kapitał społeczny. Małopolskie Studia Regionalne. 2010,
nr 1, s. 45-51. ISSN 2080-8151.
SZTOMPKA Piotr [2012]. Socjologia: analiza społeczeństwa. Kraków 2012. ISBN 978-83-
240-1895-6.
SZYDLIK Leszek. Komunikacja marketingowa biblioteki uczelnianej z otoczeniem (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem relacji bibliotekarz–użytkownik). [w:] Zarządzanie marketingowe
biblioteką. Poznań 2008, s. 193-205. ISBN 978-83-7205-265-0.
ŚWIĄTKIEWICZ  Wojciech.  Wokół  socjologicznej  koncepcji  kapitału  kulturowego.  
[w:] SZCZEPAŃSKI Marek S. (red.). Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i re-
gionalny. Tychy 2000, s. 25-36. ISBN 83-909523-6-X.
TAWFIK  Renata.  Stres  w  bibliotece:  syndrom  wypalenia  zawodowego.  [w:]  GERYK  Mar-
cin (red.). Bibliotekarz: zawód czy powołanie. Gdańsk 2010, s. 266-276. ISBN 978-83-
926884-4-0.
The  Worcester  Refugee  Archive  at  Clark  University  [dokument  elektroniczny].  [The  Worces-
ter  Refugee]  Tryb  dostępu:  https://wordpress.clarku.edu/refugeearchive/.  Stan  z  dnia
30.11.2018.
THEISS Maria [2007]. Krewni, znajomi, obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka spo-
łeczna. Toruń 2007. ISBN 978-83-7441-831-7.
THEISS Maria [2005]. Operacjonalizacja kapitału społecznego w badaniach empirycznych. [w:]
JANUSZEK  Henryk  (red.).  Kapitał  społeczny  we  wspólnotach.  Poznań  2005,  s.  59-69.
ISBN 83-7417-064-6.462 Bibliografia
THORHAUGE Jens. Branding the new library. Scandinavian Public Library Quarterly. 2007,
nr 4, s. 3. ISSN 0036-5602.
TOBOŁA Alicja. Bibliotekarz. Marka. Jakość. Bibliotekarz. 2017, nr 6, s. 15-19. ISSN 0208-
4333.
TOWN  Stephen  [2015].  Measures  of  relationship  capital  for  the  value  scorecard.  Library
Management. 2015, nr 3, s. 235-247. ISSN 0143-5124.
TOWN Stephen [2014]. The value of people: A review and framework for human capital as-
sessment in academic and research libraries. Performance Measurement and Metrics. 2014,
nr 1/2, s. 67-80. ISSN 1467-8047.
TRUSZKOWSKA  Joanna.  Szanse  edukacyjne  osób  niepełnosprawnych.  Wybrane  pro-
blemy  edukacyjne  osób  niepełnosprawnych  na  terenie  Łomży  i  dawnego  województwa  
łomżyńskiego. [w:] POPŁAWSKI Tadeusz, TRUSZKOWSKA Joanna (red.). Kapitał ludzki  
i społeczny w procesie kształcenia ustawicznego w świetle badań. Łomża 2010, s. 61-74. ISBN
978-83-919547-9-X.
TUROWSKI Krzysztof. Model kapitału intelektualnego. Studia i Prace Wydziału Nauk Eko-
nomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. 2014, nr 37, t. 2, s. 169-181. ISSN
2450-7733.
Uczenie się przez całe życie: rola systemów edukacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej
[dokument  elektroniczny].  [Uczenie  się]  Tryb  dostępu:  https://publications.europa.eu/
en/publication-detail/-/publication/e36cfb36-b16a-4dd8-99e1-c70482e392b9/langu-
age-pl. Stan z dnia 01.09.2018.
URBANEK Grzegorz [2006]. Determinanty kapitału klienta a kluczowe kompetencje przed-
siębiorstwa. Marketing i Rynek. 2006, nr 9, s. 8-14. ISSN 1231-7853.
URBANEK  Grzegorz  [2007].  Pomiar  kapitału  intelektualnego  i  aktywów  niematerialnych
przedsiębiorstwa. Łódź 2007. ISBN 978-83-7525-051-0.
URBANEK Grzegorz [2012]. Strategiczne znaczenie marki w działalności organizacji. Marke-
ting Instytucji Naukowych i Badawczych. 2012, nr 1, s. 137-145. ISSN 2353-8414.
URBANEK Grzegorz [2008]. Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Warszawa
2008. ISBN 978-83-1758-4.
URBANEK Grzegorz [2002]. Zarządzanie marką. Warszawa 2002. ISBN 83-208-1999-9.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. z 2018 r., poz. 395.
Van der GAAG Martin, SNIJDERS Tom A.B. Proposals for the measurement of individual so-
cial capital. [w:] FLAP Henk, VÖLKER Beate (red.). Creation and returns of social capital:
a new research program. London 2004, s. 199-218. ISBN 0-415-30059-2.
Van der GAAG Martin, SNIJDERS Tom A.B. The Resource Generator: measurement of in -
dividual social capital with concrete items. Social Networks. 2005, nr 27, s. 1-29. ISSN
0378-8733.
VÅRHEIM Andreas, STEINMO Sven, IDE Eisaku. Do libraries matter? Public libraries and
the creation of social capital. Journal of Documentation. 2008, nr 6, s. 877-892. ISSN 0022-
0418.463 Bibliografia
VÅRHEIM Andreas [2011]. Gracious space: library programming strategies towards immi-
grants as tools in the creation of social capital. Library & Information Science Research.
2011, nr 1, s. 12-18. ISSN 0740-8188.
VÅRHEIM Andreas [2009]. Public libraries: places creating social capital? Library Hi Tech.
2009, nr 3, s. 372-381. ISSN 0737-8831.
VÅRHEIM Andreas [2007a]. Social capital and public libraries: The need for research. Library
& Information Science Research. 2007, nr 3, s. 416-428. ISSN 0740-8188.
VÅRHEIM Andreas [2007b]. Social capital and the multiethnic challenge: the role of the public
library. [w:] SHARMA Rashmi (red.). Social Capital: an introduction. Hyderabad 2007,
s. 100-110.
VÅRHEIM Andreas [a]. Theoretical approaches on public libraries as places creating social cap -
ital [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://archive.ifla.org/IV/ifla74/papers/
091-Varheim-en.pdf. Stan z dnia 16.10.2018.
Volunteering abroad for refugee relief  [dokument elektroniczny]. [Volunteering] Tryb dostępu:
https://www.volunteerforever.com/article_post/volunteering-abroad-for-refugee-relief.
Stan z dnia 25.09.2018.
WACHOWIAK  Piotr  (red.).  Pomiar  kapitału  intelektualnego  przedsiębiorstwa.  Warszawa  
2005. ISBN 83-7378-212-5.
WALTON Graham. Theory, research, and practice in library management 5: branding. Libra-
ry Management. 2008, nr 8/9, s. 770-776. ISSN 0143-5124.
WASILEWSKA Agnieszka. Wiedza i kapitał intelektualny w bibliotece. Folia Bibliologica.
2016, vol. 58, s. 107-117. ISSN 2449-8246.
WEISBROD Burton. Education and investment in human capital. Journal of Political Econo-
my. 1962, nr 5, s. 106-123. ISSN 0022-3808.
Welcome to Your Library Project. Developing public library services for asylum seekers and refugees
in the London Boroughs of Brent, Camden, Enfield, Merton, Newham [dokument elektron-
iczny].   [Welcome (a)] Tryb dostępu: http://www.seapn.org.uk/uploads/files/WTYL_
PC_FINAL_REPORT.pdf. Stan z dnia 20.09.2018.
Welcome to Your Library. Leicester project plan 2006-2007  [dokument elektroniczny]. [Wel-
come  (b)]  Tryb  dostępu:  http://www.welcometoyourlibrary.org.uk/content_files/files/
LeicesterWTYLProjectPlanFinalJun06.pdf. Stan z dnia 29.01.2018.
WHITE Larry N. [2007a]. A kaleidoscope of possibilities: strategies for assessing human capi-
tal in libraries. The Bottom Line . 2007, nr 3-4, s. 109-115. ISSN 109-115.
WHITE Larry N. [2007b]. Imperfect reflections. The challenges in implementing human cap -
ital assessment in libraries. The Bottom Line. 2007, nr 4, s. 141-147. ISSN 109-115.
WIELECKI Krzysztof. Kapitał społeczny a małe i średnie przedsiębiorstwa. [w:] KIETLIŃSKI
Krzysztof (red.). Wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Europie. War-
szawa 2016, s. 95-110. ISBN 978-83-8090-250-3.
WIĘCKOWSKA-TRZYSZKA Joanna (oprac.). Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie społeczne
2004-2009 (literatura polska w wyborze). Warszawa 2010. ISBN 978-83-61752-01-1.464 Bibliografia
WIKTORSKA-ŚWIĘCKA Aldona. Zarządzanie kapitałem społecznym w przedsiębiorstwie.
[w:] MOROŃ Dorota (red.). Kapitał ludzki i społeczny: kreowanie i zarządzanie. Wro-
cław 2012, s. 139-154. ISBN 978-83-229-3307-7.
WILKINSON Richard, PICKETT Kate. Duch równości. Tam gdzie panuje równość, wszystkim
żyje się lepiej. Warszawa 2011. ISBN 978-83-7554-334-6.
WOJCIECHOWSKA Maja (red.) [2011a]. Współpraca bibliotek na szczeblu regionalnym, kra-
jowym, międzynarodowym. Gdańsk 2011. ISBN 978-83-61079-14-9.
WOJCIECHOWSKA  Maja,  KAMIŃSKA  Joanna,  ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL  Beata,  JA-
SKOWSKA Bożena. [2019] Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie.
Warszawa 2019. ISBN 978-83-65741-17-2.
WOJCIECHOWSKA Maja [2009a]. Dobór i ocean efektywności szkoleń pracowników biblioteki.
[w:] BRZEZIŃSKA-STEC Halina, KUDRAWIEC Jolanta (red.). Marketing wewnętrzny
i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Biały-
stok, 24-26 czerwca 2009. Białystok 2010, s. 315-324. ISBN 978-83-7431-240-0.
WOJCIECHOWSKA Maja [2010a]. Kompetencje zawodowe bibliotekarzy. Metody bada-
nia. Bibliotheca Nostra. 2010, nr 1, s. 25-35. ISSN 1734-6576.
WOJCIECHOWSKA Maja [2012]. Kształtowanie pozycji bibliotek na rynku usług informa-
cyjnych i edukacyjnych w skutek działań lobbingowych. Zarządzanie Biblioteką. 2012,  
nr 1, s. 41-60. ISSN 2081-1004.
WOJCIECHOWSKA Maja [2011b]. Marketing szeptany – instrument propagandy współcze-
snych bibliotek? [w:] KUŹMINA Dariusz (red.). Bibliologia polityczna. Warszawa 2011,  
s. 398-405. ISBN 978-83-61464-88-4.
WOJCIECHOWSKA Maja [2009b]. Media relations jako forma komunikacji marketingowej
biblioteki. Toruńskie Studia Bibliologiczne. 2009, nr 2, s. 81-91. ISSN 2080-1807.
WOJCIECHOWSKA Maja [2010b]. Rozwój zarządzania relacjami w bibliotekach i ich oto-
czeniu. [w:] WROCŁAWSKA Maria, JERZYK-WOJTECKA Justyna (red.). Stare i nowe
w bibliotece: współpraca czy konkurencja. Konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego:
materiały konferencyjne. Łódź 2010, s. 37-42. ISBN 978-83-7525-413-6.
WOJCIECHOWSKA Maja [2010c]. Standaryzowane pomiary w badaniach marketingowych
bibliotek. [w:] WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Standardy biblioteczne. Gdańsk 2010,
s. 75-82. ISBN 978-83-61079-08-8.
WOJCIECHOWSKA Maja [2014]. Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organi-
zacyjnymi bibliotek. Gdańsk 2014. ISBN 978-83-7865-240-3.
WOJCIECHOWSKA Maja [2009c]. Wartości etyczne w wybranych aspektach zarządzania  
i organizacji bibliotek. [w:] KAMIŃSKA Joanna, ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL Beata (red.).
Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym. Warszawa 2009, s. 175-184.
ISBN 978-83-61464-16-7.
WOJCIECHOWSKA Maja [2010d]. Zarządzanie rozwojem kompetencji zawodowych kadry
biblioteki. [w:] GERYK Marcin (red.). Bibliotekarz: zawód czy powołanie. Gdańsk 2010,  
s. 27-40. ISBN 978-83-926884-4-0.465 Bibliografia
WOJCIECHOWSKA Maja [2010e]. Zjawisko lojalności wśród klientów bibliotek. Bibliothe-
ca Nostra. 2010, nr 1, s. 25-35. ISSN 1734-6576.
WOJCIECHOWSKA Maja [2013]. Znaczenie kompetencji zawodowych w procesie rekrutacji
i selekcji pracowników w sektorze usług informacyjnych. [w:] WOJCIECHOWSKA Maja
(red.). Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bi-
bliotek. Gdańsk 2013, s. 143-164. ISBN 978-83-61079-22-4.
WOJCIECHOWSKI Jacek [1993]. Marketing w bibliotece. Warszawa 1993. ISBN 83-85778-
08-01.
WOJCIECHOWSKI  Jacek  [1997].  Organizacja  i  zarządzanie  w  bibliotekach.  Warszawa,  
Kraków 1997. ISBN 81-01-12432-6.
WOLANIN Lidia, JADCZAK Urszula. Marketing wewnętrzny biblioteki jako element efek-
tywnego zarządzania jakością. [w:] BRZEZIŃSKA-STEC Halina, KUDRAWIEC Jolan-
ta (red.). Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. II Ogólno-
polska Konferencja Naukowa, Białystok, 24-26 czerwca 2009. Białystok 2010, s. 420-429.
ISBN 978-83-7431-240-0.
Working  and  volunteering  [dokument  elektroniczny].  Tryb  dostępu:  https://www.wienerli-
brary.co.uk/Work-with-Us. Stan z dnia 23.09.2018.
WÓDZ Jacek, WÓDZ Kazimiera. Lokalny kapitał społeczno-kulturowy i lokalni liderzy zmian.
[w:] SZCZEPAŃSKI Marek S. (red.). Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i re-
gionalny. Tychy 2000, s. 81-91. ISBN 83-909523-6-X.
WÓJCICKI  Ryszard.  Finansowanie  działalności  przedsiębiorstw.  Olsztyn  2001.  ISBN  83-
87867-61-6.
ZAGAŁA  Zbigniew  [2000].  Kapitał  społeczno-kulturowy  w  opiniach  liderów  lokalnych.  
[w:] SZCZEPAŃSKI Marek S. (red.). Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i re-
gionalny. Tychy  2000, s. 93-109. ISBN 83-909523-6-X.
ZAGAŁA Zbigniew [2001]. Kapitał społeczny. [w:] SZCZEPAŃSKI Marek S., ROJEK Pau-
lina (red.). Cnoty i instytucje obywatelskie w społeczności lokalnej. Tychy  2001, s. 93-109.
ISBN 83-909523-7-8.
ZALEGA Tomasz. Leksykon ekonomii. Łódź 2001. ISBN 83-87814-27-X.
ZALEWSKI Damian. „Zarządzanie wiedzą w bibliotece” – Brzmi dumnie, ale co to znaczy?
Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [dokument elektroniczny]. 2008, nr 1.
Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2008/92/a.php?zalewski. Stan z dnia 21.10.2018.
ZAMORSKA Katarzyna. Dostęp do praw społecznych a kapitał ludzki i społeczny. [w:] MO-
ROŃ Dorota (red.). Kapitał ludzki i społeczny: kreowanie i zarządzanie. Wrocław  2012,
s. 15-28. ISBN 978-83-229-3307-7.
ZARĘBSKA Anna. Marka organizacyjna a reputacja – różnice i zależności. Przegląd Organi-
zacji. 2008, nr 6, s. 8-12. ISSN 0137-7221.
ZARZECZNY Józef. Poziom innowacyjności polskiej gospodarki a stan kapitału ludzkiego i spo-
łecznego. [w:] MOROŃ Dorota (red.). Kapitał ludzki i społeczny: wybrane problemy teorii
i praktyki. Wrocław 2009, s. 106-118. ISBN 978-83-229-3032-8.466 Bibliografia
ZBROJA Andrzej. Pomiar kapitału intelektualnego. [w:] MARKIEWICZ Katarzyna, WA-
WER Monika (red.). Problemy społeczne we współczesnych organizacjach. Warszawa 2005,
s. 330-339. ISBN 83-7251-535-2.
ZYBERT Elżbieta B. Kultura organizacyjna w bibliotece. Warszawa 2004. ISBN 83-89316-21-8.
ZYCH  Barbara.  Aranżacja  wnętrza  jako  czynnik  kształtowania  wizerunku  biblioteki.  
[w:] ANTCZAK-SABALA Beata, KOWALSKA Małgorzata, TKACZYK Lucyna (red.).
Przestrzeń  informacyjna  biblioteki  akademickiej  –  tradycja  i  nowoczesność.  Toruń  2009,  
s. 325-332. ISBN 978-83-923607-6-6.
ŻOŁĘDOWSKA  Beata.  Miejsce  public  relations  w  systemie  komunikacyjnym  biblioteki.
[w:]  CHODYŃSKI  Andrzej,  HUCZEK  Marian,  SOCHA  Irena  (red.).  Zarządzanie  
w organizacjach non-profit. Strategie. Marketing. Bielsko-Biała 2001, s. 112-123. ISBN 83-
913509-2-4.
ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL Beata (red.) [2008a]. Zarządzanie kadrami w bibliotece. Warszawa
2008. ISBN 978-83-89316-97-4.
ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL Beata [2008b]. Badanie opinii pracowników jako instrument wspo-
magający zarządzanie relacjami wewnętrznymi w bibliotece. [w:] KAMIŃSKA Joanna,
ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL  Beata  (red.).  Zarządzanie  kadrami  w  bibliotece.  Warszawa
2008, s. 48-56. ISBN 987-83-89316-97-4.
ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL  Beata  [2010].  Koncepcja  i  narzędzia  marketingu  wewnętrznego  
w bibliotece. [w:] BRZEZIŃSKA-STEC Halina, KUDRAWIEC Jolanta (red.). Marke-
ting wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. II Ogólnopolska Konferencja
Naukowa, Białystok, 24-26 czerwca 2009. Białystok 2010, s. 110-120. ISBN 978-83-7431-
240-0.
ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL  Beata  [2006].  Wizerunek  biblioteki  publicznej.  Katowice  2006.
ISBN 83-226-15337.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane