• Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury i turystyki kulturowej

Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury i turystyki kulturowej

 • Autor: Stanisław Andrzej Bąk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-705-0
 • Data wydania: 2007
 • Liczba stron/format: 200/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  22.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 22.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Zagadnienia prawne i ekonomiczne międzynarodowego i krajowego ruchu osobowego, w tym różnych kategorii odwiedzających, w Polsce, w Europie i na innych kontynentach były od połowy lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku przedmiotem zainteresowań naukowych Autora. Z chwilą utworzenia w 1957 r. Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (od 1992 r. Wspólnoty Europejskiej) swoboda ruchu osób została podniesiona do rangi fundamentalnej zasady (jednej z czterech o identycznym znaczeniu) nowej struktury europejskiej.

Rzeczową analizę oparto na zasadach ogólnych redagowania tekstów wspólnotowego dorobku prawnego (acquis communautaire), co pozwoliło Autorowi na formułowanie ocen niezależnych od opinii funkcjonariuszy resortów ds. kultury i gospodarki.

Opracowanie obejmuje wstęp, trzy rozdziały, wnioski oraz swa załączniki. Rozdział 1 poświęcony jest charakterowi prawno-międzynarodowemu Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej, który został omówiony porównawczo w odniesieniu do innych kategorii międzynarodowych organizacji gospodarczo-politycznych. Istotne miejsce w tym rozdziale zajmują rozważania nad rodzajami i jakością redagowania aktów prawnych stanowionych zarówno we Wspólnocie Europejskiej, jak i Unii Europejskiej. Wiele miejsca poświęcono zasadom działania Wspólnoty i Unii ważnym dla sektora kultury i dziedziny turystyki, tj. zasadzie współpracy wzmożonej, zasadzie pomocniczości, zasadzie proporcjonalności oraz zasadzie jawności.

Rozdział 2 poświęcono koncepcji działania zarówno Wspólnoty, jak i Unii na rzecz kultury i kulturoznawstwa. Rozdział ten obejmuje zagadnienia miejsca sektora kultury w budżecie UE oraz problematykę programów kulturowych Wspólnoty. Rozdział kończy analiza wskaźników sektora kultury w państwach-członkach UE.

W rozdziale 3 przedstawiono analizę pojęć z dziedziny turystyki, opracowanych przez wyspecjalizowane organizacje międzynarodowe, aby następnie omówić rozwijanie ram prawnych dla działań i Wspólnoty, i Unii związanych bezpośrednio lub pośrednio ze zjawiskiem turystyki trwale odnawialnej. Rozdział kończy analiza głównych wskaźników kulturowej turystyki wewnątrzeuropejskiej.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Charakter prawnomiędzynarodowy Wspólnoty Europejskiej i Unii  Europejskiej
 
1.1. Charakter prawny Wspólnoty Europejskiej
1.2. Charakter prawny Unii Europejskiej
1.3. Unia Europejska a inne kategorie międzynarodowych organizacji politycznych
1.4. Rozwój struktury europejskiej w sektorach kultury i turystyki kulturowej
1.5. Akty prawne stanowione w strukturze europejskiej
1.5.1. Akty prawnie wiążące Wspólnoty Europejskiej
1.5.2. Akty prawne Wspólnoty Europejskiej z mocą niewiążącą
1.5.3. Akty prawne Unii Europejskiej w Konstytucji dla Europy
1.6. Jakość redagowania aktów prawnych Unii Europejskiej i jej wpływ na język ustawodawstw wewnętrznych Państw-Członków
1.7. Zasady działania Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarczej i społecznej
1.7.1. Zasada współpracy wzmożonej
1.7.1.1. Klauzula ogólna współpracy wzmożonej - Tytuł VII Traktatu o UE
1.7.1.1.1. Warunki uczestnictwa Państw we współpracy wzmożonej
1.7.1.1.2. Przesłanki merytoryczne współpracy wzmożonej
1.7.1.2. Klauzule specjalne współpracy wzmożonej
1.7.1.2.1. Artykuły 11 i 11A Traktatu o WE
1.7.1.2.2. Artykuły 40, 40A i 40B Traktatu o UE
1.7.2. Zasada pomocniczości
1.7.3. Zasada proporcjonalności
1.7.3.1. Ocena aktów prawnych Wspólnoty
1.7.3.2. Ocena aktów prawa krajowego Państw-Członków Wspólnoty
1.7.4. Zasada jawności
1.7.4.1. Rozwiązania prawne problemu jawności wprowadzone przed podpisaniem Traktatu Amsterdamskiego
1.7.4.1.1. Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji
1.7.4.1.2. Jawność procesu decyzyjnego w Radzie
1.7.4.2. Zasada jawności w Traktacie Amsterdamskim
1.7.4.2.1. Zasada otwarcia (art. 1 Traktatu o UE)
1.7.4.2.2. Prawo dostępu do dokumentów (art. 255 Traktatu o WE)
1.7.4.2.3. Wprowadzanie w życie przez Radę UE prawa dostępu oraz zasady jawności
 
Rozdział 2. Koncepcja działań Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej na rzecz kultury i kulturoznawstwa
 
2.1. Definicje pojęć cywilizacja, kultura i kulturoznawstwo stosowanych w instytucjach WE i UE
2.2. Historia rozwoju sektora kultury i kulturoznawstwa w traktatach Wspólnoty Europejskiej oraz Unii Europejskiej
2.3. Sektor kultury w budżecie Unii Europejskiej
2.3.1. Procedura ustanawiania budżetu
2.3.2. Finansowanie wieloletniej działalności Unii Europejskiej
2.4. Programy działania Wspólnoty Europejskiej w sferze kultury
2.4.1. Programy kulturowe Wspólnoty Europejskiej sensu stricto
2.4.1.1. Działania nowatorskie, wyjątkowe i/lub eksperymentalne
2.4.1.2. Działania zintegrowane w ramach wieloletnich porozumień o współpracy kulturowej
2.4.1.3. Specjalne wydarzenia kulturowe na skalę wspólnotową bądź ponadwspólnotową
2.4.1.4. Wspieranie organizacji kulturowych w Europie
2.4.2. Aspekty finansowe Programu KULTURA 2000
2.5. Kultura a media audiowizualne
2.5.1. Aspekty historyczne zaangażowania Wspólnoty Europejskiej w sektor mediów audiowizualnych
2.5.2. Instrumenty polityki Wspólnoty w sektorze mediów audiowizualnych
2.5.2.1. Dyrektywa Rady «Telewizja bez granic»
2.5.2.2. Programy MEDIA
2.6. Kultura a inne sektory działania Wspólnoty Europejskiej
2.7. Główne wskaźniki sektora kultury Unii Europejskiej
 
Rozdział 3. Koncepcja działań Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej na rzecz turystyki kulturowej i turyzmu
 
3.1. Definicje pojęć z dziedziny turystyki opracowane przez wyspecjalizowane organizacje międzynarodowe
3.2. Rozwijanie ram prawnych dla działań Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej na rzecz sektora turystyki
3.2.1. Wspólnotowe przedsięwzięcia bezpośrednie na rzecz turystyki
3.2.2. Wspólnotowe działania związane pośrednio z turystyką
3.2.2.1. Ochrona spuścizny przyrodniczej i kulturowej w latach 1990-1999
3.2.2.2. Kierunki trwale odnawialnego rozwoju turystyki kulturowej po 2000 r.
3.2.2.2.1. Wkład Wspólnoty Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych w rozwój turystyki w skali świata
3.2.2.2.2. Wspieranie turystyki wewnątrzeuropejskiej przez Wspólnotę Europejską i inne organizacje międzynarodowe
3.3. Główne wskaźniki kulturowej turystyki wewnątrzeuropejskiej
 
Wnioski
 
Załączniki
I. Akty prawne ustawodawstwa wspólnotowego dotyczące kultury i kulturoznawstwa w latach 1992-2004
II. Akty prawne ustawodawstwa wspólnotowego dotyczące turystyki i turyzmu w latach 1957-2003
 
Bibliografia dzieł cytowanych

Stanisław Andrzej Bąk

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane