• Bezpieczny człowiek w niepewnym świecie w trzeciej dekadzie XXI wieku

Bezpieczny człowiek w niepewnym świecie w trzeciej dekadzie XXI wieku

 • Autor: Roman Stawicki Edmund Szweda
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-209-5
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 238/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 54.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W tytule monografii wyrażono istotę usytuowanej w niej problematyki badawczej, którą jest przede wszystkim bezpieczeństwo człowieka w relacji z niepewnością świata. To człowiek jest najważniejszym podmiotem i przedmiotem badań prezentowanych w publikacji.

Pierwsza część zawiera przede wszystkim analizę wybranych publikacji, podejmujących problemy współczesnego bezpieczeństwa człowieka, uwzględniających istotę fenomenu bezpieczeństwa, teorie i paradygmaty dotyczące tej kategorii społecznej, zagrożenia, wyzwania i ryzyka wobec człowieka w trzeciej dekadzie XXI wieku. Ponadto znajdują się w niej również rozważania na temat wpływu niepewności na bezpieczeństwo indywidualne i społeczne człowieka. W głównej mierze dlatego, że powszechnie formułuje się tezę o wszechobecności niepewności w społeczeństwie współczesnym, w każdej dziedzinie ludzkiego życia. Druga część monografii jest efektem przeprowadzonych badań empirycznych. Celem tych badań była diagnoza bezpieczeństwa człowieka w trzeciej dekadzie XXI wieku i projekcja zmian, niezbędna w kontekście niepewnego świata.

Pierwszą i drugą część monografii łączy intencja jej autorów zweryfikowania relacji: bezpieczny człowiek – niepewny świat, zarówno w aspekcie teoretyczno – poznawczym, jak i przez mały wycinek poznania opinii społecznej, wynikający z praktyki społecznej.

Spis treści:

Wprowadzenie

Część I. TEORETYCZNO-POZNAWCZE I METODOLOGICZNE PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA CZŁOWIEKA W ŚWIECIE NIEPEWNOŚCI

Rozdział 1. Od fenomenu bezpieczeństwa do bezpieczeństwa zintegrowanego człowieka


1.1. Fenomen bezpieczeństwa, fenomen społeczny, fenomen społeczno-kulturowy
1.2. Paradygmaty i koncepcje bezpieczeństwa człowieka
1.3. Podmiotowość człowieka bezpiecznego
1.4. Indywidualny i społeczny (zintegrowany) wymiar bezpieczeństwa człowieka

Rozdział 2. Człowiek zagrożony – wymiar globalny i indywidualny

2.1. Zagrożenia i wyzwania wobec człowieka – ujęcia interpretacyjne
2.2. „Za pięć dwunasta koniec świata”
2.3. Czy świat został urządzony właściwie?
2.4. Psychologiczno-społeczne źródła zagrożeń, wyzwań, ryzyka

Rozdział 3. Człowiek wobec niepewności świata

3.1. Fenomen niepewności w społeczeństwie współczesnym
3.2. Niepewność a konsekwencje dla rozumienia świata
3.3. Niepewność, ryzyko, bezpieczeństwo
3.4. Edukacja wobec niepewności tego świata

Część II. BEZPIECZNY CZŁOWIEK W OPINIACH MŁODEGO POKOLENIA. DIAGNOZA I PROJEKCJA ZMIAN

Rozdział 4. Bezpieczeństwo indywidualne i społeczne człowieka

4.1. Bezpieczeństwo człowieka w świetle wyzwań i zagrożeń
4.2. Społeczny kontekst współczesnego bezpieczeństwa człowieka

Rozdział 5. Wpływ przeobrażeń współczesnego świata na projekcję bezpieczeństwa człowieka

5.1. Przemiany społeczne i cywilizacyjne a bezpieczeństwo zintegrowane człowieka
5.2. Projekcja zmian związanych z bezpieczeństwem indywidualnym i społecznym młodych ludzi

Rozdział 6. Indeks poczucia niepewności wobec bezpieczeństwa człowieka

Zakończenie
Bibliografia
Kwestionariusz ankiety

dr hab. Iwona Klonowska, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie:

Publikacja zabiera w podróż pełną pytań dotyczących bezpieczeństwa, jego zagrożeń i ograniczeń, a także wyzwań stojących przed jednostką. Młodzi ludzie żyją w szczególnie trudnych czasach, pełnych sprzeczności i wyzwań. W czasach zagrożeń i obaw jakie im towarzyszą w każdej ze sfer życia. Publikacja pozwala dokonać swoistej oceny i wskazać na kierunki działania będące realną szansą przeciwdziałania zagrożeniom. Polecam lekturę monografii, która może stanowić doskonały punkt wyjścia do dyskusji nad człowiekiem i zmieniającym się światem.

dr hab. Marek Leszczyński, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach:

Lektura tekstu przekonuje mnie o wysokich walorach poznawczych i aplikacyjnych monografii. Cechą wyróżniającą książkę jest empiryzm, dobrze przeprowadzone i udokumentowane badania terenowe. Opracowany indeks powinien być szeroko upowszechniony w środowisku specjalistów nauk o bezpieczeństwie i dyscyplin pokrewnych. Z kolei solidna część teoretyczna stanowić będzie cenne źródło do dalszych prac nad teorią bezpieczeństwa (w ujęciu humanocentrycznym).

dr hab. Piotr Płonka, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu:

Autorzy dokonali szerokiego przeglądu literatury krajowej dotyczącej badanego problemu, całość przeprowadzonych analiz uzupełnia omówienie krajowych unormowań w zakresie prowadzonych badań. Stanowi ona swoisty zasób wiedzy z zakresu rozpatrywanych problemów. Wydaje się, że było to jedno z trudniejszych zagadnień, z którym zmierzyli się Autorzy. Należy przyznać, że przyjęty wybór jest przekonujący i na potrzeby niniejszego opracowania przedstawione fakty stanowią wystarczającą bazę pojęciową. Rzetelna oraz interesująca analiza podnosi walory poznawcze prezentowanych treści i nadaje im wymiar praktyczny.

Roman Stawicki
doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie. Obecnie profesor w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przez ponad 27 lat pełnił służbę w Policji. Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo człowieka, migracje, uchodźstwo, metodologia bezpieczeństwa, bezpieczeństwo społeczności lokalnych, patologie społeczne oraz bezpieczeństwo państwa.

Książki tego autora

Edmund Szweda
doktor habilitowany nauk wojskowych. Obecnie profesor na Wydziale Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi (Filia w Warszawie). Przez 30 lat pełnił służbę w Siłach Zbrojnych RP. Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo człowieka, historia bezpieczeństwa, bezpieczeństwo społeczności lokalnych, zarządzanie humanistyczne w naukach o bezpieczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo państwa.

Książki tego autora

Monografie i opracowania zwarte

Aleksandrowicz T.R., Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa XXI wieku, Difin, Warszawa 2020.
Augustynek A., Wprowadzenie do psychologii, Difin, Warszawa 2018.
Auleytner J., Przed wielkim chaosem, [w:] Czy świat należy urządzić inaczej: schyłek i początek, B. Galwas, P. Kozłowski, K. Prandecki (red.), Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa 2019.
Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Bargiel-Matusiewicz K., Negocjacje i mediacje, wyd. 3 zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
Bartnicka J., Procesy bezpieczeństwa w inżynierii produkcji jako dyscyplinie nauk technicznych, [w:] Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie. Paradygmat. Wiedza. Demarkacja, K. Raczkowski, K. Żukrowska, M. Żuber (red.), Difin, Warszawa 2013.
Bauman Z., Płynny lęk, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008.
Cieciuch J., Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości, Wydawnictwo Liberi Libri, Warszawa 2013.
Cieślarczyk M., Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa, Wydawnictwo Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce 2011.
Cieślarczyk M., Zakończenie, [w:] Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa, t. 5: Jedność i różnorodność w naukach o bezpieczeństwie i obronności, M. Fałdowska, A. Filipek, J. Ważniewska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2017.
Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
Gajda J., Odpowiedzialność człowieka wobec totalnych zagrożeń Ziemi w epoce antropocenu, [w:] Czy świat należy urządzić inaczej: schyłek i początek, B. Galwas, P. Kozłowski, K. Prandecki (red.), Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa 2019.
Galwas B., Kozłowski P., Prandecki K. (red.), Słowo wstępne i redakcja, [w:] Czy świat należyurządzić inaczej: schyłek i początek, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa 2019.
Galwas B., Kozłowski P., Prandecki K. (red.), Czy świat należy urządzić inaczej: schyłek i początek, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa 2019.
Galwas B., O roli edukacji w programowaniu przyszłości świata, [w:] Czy świat należy urządzić inaczej: schyłek i początek, B. Galwas, P. Kozłowski, K. Prandecki (red.), Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa 2019.
Gates B., Jak ocalić świat od katastrofy klimatycznej. Rozwiązania, które już mamy, zmiany, jakich potrzebujemy, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2021.
Gierszewski J., Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2013.
Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1995.
Goleman D., Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań 1999.
Goleman D., Inteligencja społeczna, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2018.
Grzymała-Moszczyńska J., Jaśko K., Psychologia aktywizmu klimatycznego, [w:] Za pięć dwunasta. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk, Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022.
Iwaszkiewicz-Eggebrecht E., Łukasik P., Utrata bioróżnorodności, [w:] Za pięć dwunasta. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk, Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022.
Jackson R., Sorensen G., Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Znak, Kraków 2005.
Jarmoszko S., O zainteresowaniu nauk społecznych fenomenem bezpieczeństwa, [w:] Nauki społeczne wobec problemu bezpieczeństwa (wybrane zagadnienia), S. Jarmoszko, C. Kalita, J. Maciejewski (red.), Wydawnictwo Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce 2016.
Jasikowska K., Pałasz M., Wstęp. Kryzys klimatyczno-ekologiczny i akademia: emocje, polityczność, wyobraźnia, [w:] Za pięć dwunasta. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk, Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022.
Jasikowska K., Sierpowski P., Stymol N., Guzik D., (Nie)sprawiedliwość klimatyczna, [w:] Za pięć dwunasta. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk, Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022.
Karkoszka A., Świat bez wojen – marzenie czy utopia? Alternatywne ścieżki rozwoju świata, [w:] Czy świat należy urządzić inaczej: schyłek i początek, B. Galwas, P. Kozłowski, K. Prandecki (red.), Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa 2019.
Kazanecka A., Dziurny A., Hacaga M., Kazanecki W., Bezpieczeństwo militarne i polityczne na świecie do 2050 r. w ujęciu prognoz ostrzegawczo-katastroficznych: perspektywa 2019, [w:] Czy świat należy urządzić inaczej: schyłek i początek, B. Galwas, P. Kozłowski, K. Prandecki (red.), Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa 2019.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2011.
Kofta M., Rędzio  A.M. (red.), Poczucie kontroli i niepewność: konsekwencje dla rozumienia świata społecznego, publikacja finansowana z funduszy Narodowego Centrum Nauki, Wydawnictwo Liberi Libri, Warszawa 2020.
Kossowska M., Szumowska E., Niepewność i potrzeba domknięcia poznawczego a przetwarzanie informacji, [w:] Poczucie kontroli i niepewność: konsekwencje dla rozumienia świata społecznego, M. Kofta, A.M. Rędzio (red.), publikacja finansowana z funduszy Narodowego Centrum Nauki, Wydawnictwo Liberi Libri, Warszawa 2020.
Krzeszowski W., Kosmos jako arena przyszłych działań. Uwarunkowania prawne militarnej działalności w przestrzeni kosmicznej, [w:] Siły i środki walki zbrojnej w wojnach przyszłości, A. Polak, P. Paździorek (red.), Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2016.
Kuczabski M.J., Psychologia zagrożeń i bezpieczeństwa, t. 1, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2020.
Lidwa W. (red.), Zarządzanie kryzysowe, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2015.
Majerek B., Niepewność w społeczeństwie współczesnym. Studium socjopedagogiczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Warszawa 2018.
Marczuk K.P., Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej. Od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.
Marchlewska M., Cichocka A., Cisłak A., Poczucie zagrożenia, niepewność i wiara w teorie spiskowe, [w:] Poczucie kontroli i niepewność: konsekwencje dla rozumienia świata społecznego, M. Kofta, A.M. Rędzio (red.), publikacja finansowana z funduszy Narodowego Centrum Nauki, Wydawnictwo Liberi Libri, Warszawa 2020.
Mayor F., Przyszłość świata, Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, Warszawa 2001.
Najder-Stefaniak K., O bezpieczeństwie człowieka. Refleksja inspirowana filozofią Alberta Schweitzera, [w:] Wspólnotowość i postawa uniwersalistyczna, A. Górski (red.), nr 7/2010–2011, Polskie Towarzystwo Uniwersalizmu, Warszawa 2010.
Nowikowska M., Stańczuk I., Realizacja interesów jednostek, grup społecznych i interesów narodowych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP, Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Warszawa 2020.
Panek B., Stawicki R. (red. nauk.), Świat wobec wyzwań i zagrożeń w drugiej dekadzie XXI wieku, Difin, Warszawa 2018.
Pieczywok A., Idee bezpieczeństwa człowieka w teoriach i badaniach naukowych. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2021.
Pieczywok A., Kategorie edukacji dla bezpieczeństwa, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa. Współczesne kategorie, I. Urych (red.), Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2018.
Prokop Z., Byszko J., Nowak K., Epoka człowieka?, [w:] Za pięć dwunasta. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk, Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022.
Rosa R., Bezpieczeństwo i prawa człowieka we współczesnej filozofii chrześcijańskiej (wybrane koncepcje i problemu), [w:] Bezpieczeństwo i prawa człowieka w teoriach i praktyce społecznej początków XXI wieku, R. Rosa, R. Matysiuk (red.), Akademia Podlaska, Siedlce 2009.
Shaw M., Jak organizacja pracy akademickiej napędza kryzys klimatyczno-ekologiczny, [w:] Za pięć dwunasta. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk, Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022.
Siemieniecki B., Wiśniewska-Nogaj L., Kwiatkowska W., Agresja – zjawisko, skutki, zapobieganie. Perspektywa pedagogiki kognitywistycznej, psychoprofilaktyki oraz edukacji moralnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020.
Stawicki R., Współczesne bezpieczeństwo człowieka. Dystans społeczny. Uchodźcy. Percepcja zagrożeń, Difin, Warszawa 2019.
Stawicki R., Szweda E., Nauki o bezpieczeństwie wobec człowieka w trzeciej dekadzie XXI wieku, [w:] Human security. Wybrane zagadnienia, M. Molendowska, R. Miernik (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2021.
Stawicki R., Poczucie bezpieczeństwa w społeczności lokalnej, [w:] Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna a pandemia COVID-19 , O. Telak, Z.K. Mikołajczyk, J. Telak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2022.
Stępień J., Socjologia pracy i zawodu, Polskie Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augustyna Cieszkowskiego, Poznań 2001.
Symonides E., Człowiek i biosfera: szanse przetrwania Homo sapiens w zdegradowanym środowisku przyrodniczym, [w:] Czy świat należy urządzić inaczej: schyłek i początek, B. Galwas, P. Kozłowski, K. Prandecki (red.), Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa 2019.
Szweda E., Stawicki R., Bezpieczeństwo człowieka w perspektywie indywidualnej i społecznej, [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa w rejonie suwalskim. Rola i zadania sektora pozamilitarnego, M. Wiszniewska, M. Andryszczak, Z. Ciekot, J. Maj, A. Sęk, P. Soroka (red.), Difin, Warszawa 2020.
Świniarski J., Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa , Agencja Wydawnicza Egros, Warszawa 1999.
Tusznio J., Zerwanie więzi z naturą, [w:] Za pięć dwunasta. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk, Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022.
Urbanek, A. Psychologiczne i społeczne aspekty poczucia bezpieczeństwa, [w:] Poczucie bezpieczeństwa publicznego i ocena działań Policji w percepcji mieszkańców Słupska (4), M. Stefański (red.), Drukarnia Boxpol, Słupsk 2013.
Wajda A., Globalizacja. Społeczeństwo i jego rozwój, wyd. 1, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2011.
Wróblewski R., Determinanty efektywnego zarządzania bezpieczeństwem narodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2021.
Wyrębek H., Cyberprzestrzeń. Zagrożenia. Strategie cyberbezpieczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2021.
Zalasiewicz J., Williams M., Klimat Ziemi od archaiku po antropocen, [w:] Za pięć dwunasta. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk, Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022.
Zięba R., Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, R. Zięba, D.B. Bobrow, E. Haliżak (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
Zięba R., Bezpieczeństwo w ujęciu różnych paradygmatów naukowych, [w:] Bezpieczeństwo. Dyscyplina wobec funkcjonowania państwa, R. Skarzyński, E. Kużelewska (red.), Agencja Wydawnicza Ekopress, Białystok 2018.
Zimbardo P.G., Gerrig R.J., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2016.

Artykuły w czasopismach i tomach zbiorowych

Bera R., Pedagogika bezpieczeństwa w kontekście współczesnych zagrożeń i wyzwań wobec bezpieczeństwa człowieka, „Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska” 2017, vol. 30, 4, Sectio J.
Drabik K., Paradygmat podmiotowości w naukach o bezpieczeństwie, [w:] Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa, t. 4: Odkrywanie znaczeń w naukach o bezpieczeństwie, A. Filipek (red.),Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2015.
Drabik K., Filozofia bezpieczeństwa jako najogólniejsza teoria bezpieczeństwa personalnego, [w:] Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa, t. 5: Jedność i różnorodność w naukach o bezpieczeństwie i obronności, M. Fałdowska, A. Filipek, J. Ważniewska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego,  
Siedlce 2017.
Gawłowicz I., Pojęcie „wspólnoty międzynarodowej” w retoryce Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, „Lingwistyka Stosowana” 2017, t. 24, nr 4.
Kęsy M., Przemiany cywilizacyjne i kulturowe społeczeństwa informacyjnego, „Edukacja–Technika–Informatyka” 2017, nr 2/20.
Glen A., Model procesu poznania w naukach o bezpieczeństwie, „Zeszyty Naukowe AON” 2014, nr 4(97).
Ibek A., Niepewność w systemach bezpieczeństwa, „Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały” 2013, nr 2(13).
Kalinowski S., Łuczak A., Dychotomia uczuć bezpieczeństwa w wymiarze społecznym mieszkańców miast w czasie pandemii COVID-19, „Gospodarka Narodowa” 2022, nr 2(310).
Kołodziejczyk A., Bezpieczeństwo jako fenomen społeczny. Pojęcie bezpieczeństwa, jego interpretacje i odmiany, „Saeculum Christianum” 2007, vol. 14, nr 1.
Kołodziejczyk A., O użyteczności perspektywy socjologicznej w badaniu problemów bezpieczeństwa życia zbiorowego, [w:] Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa, t. 4: Jedność i różnorodność w naukach o bezpieczeństwie i obronności, M. Fałdowska, A. Filipek, J. Ważniewska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-
-Humanistycznego, Siedlce 2017.
Kuciński J., Nauka o państwie współczesnym, „Studia i Monografie” 2019, nr 87.
Kukułka J., Nowe uwarunkowania i wymiary bezpieczeństwa międzynarodowego Polski, „Wieś i Państwo” 1995, nr 1.
Miernik R., Plan odbudowy dla Europy jako wzmocnienie bezpieczeństwa społecznego obywateli Unii Europejskiej po pandemii COVID-19, „Roczniki Nauk Społecznych” 2022, t. 14(50), nr 1.
Muweis J., Odpowiedzialność i zrównoważone korzystanie z przestrzeni kosmicznej, „Zarządzanie i Finanse” 2017, vol. 15, nr 2/1.
Pieczywok A., Bezpieczeństwo człowieka w warunkach ryzyka i niepewności, „Studia nad bezpieczeństwem” 2019, nr 4.
Urbanek A., W poszukiwaniu paradygmatu bezpieczeństwa personalnego, [w:] Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa, t. 5: Jedność i różnorodność w naukach o bezpieczeństwie i obronności, M. Fałdowska, A. Filipek, J. Ważniewska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2017.
Warchoł A., Pojęcie cyberprzestrzeni w strategiach bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej, „Studia de Securitate” 2019, nr 9(4).
Zięba R., O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, „Zeszyty Naukowe AON” 2012, nr 1(86).
Zięba R., Pojęcie bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, „Sprawy Między-narodowe” 1989, nr 10.
Zybała A., Kulturowe źródła konfliktu politycznego w Polsce , „Przegląd Socjologiczny” 2019, t. 68, nr 3.
Dokumenty, akty prawne, raporty Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich, CBOS, 2018, nr 29, Warszawa, luty 2018.
Grabowska M., Gwiazda M. (red.), Młodzież 2018, Centrum Badania Opinii Społecznej i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2019.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie strategii UE w zakresie Unii Bezpieczeństwa, Komisja Europejska, Bruksela, 24.07.2020.
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021–2027, polityka publiczna z perspektywą do roku 2030 (M. P. z 2021 r. poz. 843).
Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenie przestępczością. Komunikat z badań, CBOS, 2021, nr 67, Warszawa, czerwiec 2021.
Polacy w obliczu wojny na Ukrainie, CBOS, 2022, nr 86, Warszawa, czerwiec 2022.
Polacy wobec zmian klimatu, CBOS, 2018, nr 158, Warszawa, listopad 2018.
Opinie o integracji i działaniach UE, CBOS, 2022, nr 90, Warszawa, lipiec 2022.
Rodzina – jej znaczenie i rozumienie, CBOS, 2019, nr 22, Warszawa, luty 2019.
Słownik klimatyczno-ekologiczny. 400 pojęć z wielu nauk, [w:] Za pięć dwunasta. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk, Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2020.
United Nations Development Program, Human Development Report 1994, New York 1994.
Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 823).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138).
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2008).
Wydarzenie roku 2021 w Polsce i na świecie, CBOS, 2022, nr 16, Warszawa, luty 2022.

Źródła internetowe

Cocron A., Aronhime L., Ryzyko, niepewność i innowacyjność, „Przegląd NATO (NATO Review)” 2022, https://www.nato.int/docu/reviev/pl/articles/2022/04/14/ryzyko-niepewnosc-innowacyjnosc/index.html [dostęp: 10.10.2022].
Majerek B., Autoreferat do postępowania habilitacyjnego, aps.pl/nauka/habilitacje-i-profesury/postepowania-habilitacyjne-wszczęte-do-30-04-2019-r/przebieg [dostęp: 17.09.2022].
www.300gospodarka.pl/news/uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce-liczba [dostęp: 1.08.2022].
www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/mamy-w-polsce-3-37-mln-uchodzco-w-z-ukrainy-najwiecej-w-duzych-miastach,393360.html [dostęp: 1.08.2022].
www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/covid-19/jaka-jest-faktyczna-liczba-ofiar-covid-19-w-polsce-ekspert-komentuje-aa-bk2M-HcF3-Crrm.html [dostęp: 1.08.2022].
www.un.org/development/desa/en/ [dostęp: 1.08.2022].
www.belsat.eu/pl/news/31-12-2021-kalendarium-kryzysu-rok-2021-na-granicy-polsko-bialoruskiej/ [dostęp: 1.08.2022].
www.sjp.pwn.pl/sjp/kryzys;2565070 [dostęp: 2.08.2022].
www.businessinsider.com.pl/gospodarka/bezrobocie-w-polsce-gus-publikuje-dane-za-czerwiec-2022-r/jl6y28j [dostęp: 3.08.2022].
www.eurostudent.pl/mlodzi-bezrobotni [dostęp: 3.08.2022].
www.statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/121940,Przestepstwa-ogolem.html [dostęp: 3.08.2022].
www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/104802,zamachy-terrorystyczne-w-europie-w-ostatnich-latach.html [dostęp: 3.08.2022].
www.eapn.org.pl/eapn/uploads/2021/10/monitoring_ubostwa_2021_final.pdf [dostęp: 6.08.2022].
www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/zasieg-ubostwa-ekonomicznego-w-polsce-w-2021-roku,14,9.html [dostęp: 7.08.2022].
www.gu.com.pl/piu-polscy-kierowcy-nadal-tolerancyjni-dla-lamania-przepisow/ [dostęp: 7.08.2022].
www.rmf24.pl/fakty/polska/news-zapytano-kierowcow-jak-oceniaja-swoje-umiejetnosci-wyniki-za,nld,6141575#crp_state=1 [dostęp: 7.08.2022].
www.pulsmedycyny.pl/malpia-ospa-who-wprowadzila-globalny-stan-zagrozenia-mimo-sporu-ekspertow-1156665#:text=Małpia%20ospa [dostęp: 11.08.2022].
www.badaniadlabezpieczenstw.pl/wp-content/uploads/2022/07Poczucie-bezpieczeńśtwa-i-narażenie-na-przestępstwa-wśród-młodzieży-fala-3-maj-2022pdf [dostęp: 3.08.2022].
www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/spadlo-zaufanie-do-strazy-miejskiej-jak-wielu-byloby-za-jej-likwidacja,326510.html [dostęp: 15.08.2022].
www.internews.com.pl/jaki-jest-wplyw-technologii-na-zycie-czlowieka [dostęp:17.08.2022].
www.nczas.com/2022/08/13/kiedy-koniec-wojny-na-ukrainie-nierealne-oczekiwania/ [dostęp: 19.08.2022].
www.planeta.pl/Wiadomosci/Swiat/Kiedy-koniec-wojny-w-Ukrainie-Amerykanie-znaja-date-10-04-2022 [dostęp: 19.08.2022].
www.studocu.com/pl/document/uniwersytet-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie/pedagogikascojologia/integracja-i-dezintegracja-spoleczna/5478062 [dostęp: 21.08.2022].

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane