• VAT w gminach 2015

VAT w gminach 2015

 • Autor: Elżbieta Rogala
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-740-1
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 291/A5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 90.00 zł

  9.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9.00 zł

  90% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja jest już dziewiątą z kolei (poczynając od 2006 roku) pozycją opublikowaną przez nasze wydawnictwo, zajmującą się kompleksowo rozliczaniem VAT przez gminy i ich jednostki oraz zakłady budżetowe. Wciąż bowiem wprowadzane są bardzo istotne zmiany przepisów w dokumentowaniu i rozliczaniu podatku VAT. Wynikają one z konieczności dostosowywania polskich przepisów o VAT do przepisów unijnej dyrektywy VAT 2006/112/UE oraz do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wymagają zatem ciągłego szczegółowego omawiania.

Tak jest również w przypadku zmian wprowadzonych w 2015 roku, które jak każde ustawowe zmiany podatkowe wymagają bardzo długiego okresu wdrażania. Wszystkie najważniejsze zmiany wprowadzone w życie w ostatnim okresie, czyli zarówno obowiązujące od 1 stycznia oraz od 1 kwietnia 2014 r., jak i zmiany obowiązujące od 1 stycznia i 1 lipca 2015 r., a także mające być wdrożone dopiero od 1 stycznia 2016 r., dotyczące dokumentowania i rozliczania podatku VAT, zostały szczegółowo omówione w tym opracowaniu.

Na szczególną uwagę zasługują te zmiany, które związane są z dużymi ograniczeniami w odliczeniach podatku naliczonego VAT od zakupów dokonywanych przez gminę po 1 stycznia 2016 r.

Ograniczenia te to nowe prewskaźniki, czyli nowe proporcje odliczeń dotyczące zakupów służących jednocześnie dwojakiemu rodzajowi działalności – gospodarczej i publicznej. Ta pierwsza działalność, czyli gospodarcza, to działalność w rozumieniu ustawy o VAT, druga zaś, czyli publiczna, to działalność w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.W sumie nowych prewskaźników, czyli nowych proporcji odliczeń, są cztery rodzaje: przychodowy, kadrowy, czasowy i powierzchniowy. Przy czym dane do ich wyliczenia mogą pochodzić z roku poprzedzającego poprzedni rok podatkowy, czyli dla 2016 roku będą to dane z roku 2014.

Kompleksowe sprawy związane z podatkiem VAT w gminach omówione w niniejszym opracowaniu to ponadto: VAT od obrotu nieruchomościami, VAT od nieodpłatnych świadczeń, VAT od sprzedaży rzeczy używanych w działalności publicznej oraz od starych budynków i lokali, odzyskiwanie VAT od niezapłaconych należności (ulga za złe długi), system rozliczania VAT w ramach tzw. odwrotnego obciążenia oraz wzrost stawki VAT na sprzęt przeciwpożarowy z 8% do 23%, a także wiele innych drobniejszych kwestii.

Książka nic nie traci na aktualności w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r.

Spis treści:
   
Wstęp
   
I. Specyfika VAT w gminach
   
1. Zasady specyfiki VAT w gminach
1.1. Opłaty publicznoprawne nie podlegają VAT
1.2. Urzędy nie mogą być zarejestrowanymi podatnikami VAT
1.3. Jednostka oraz zakład budżetowy – aktualnie odrębnymi od gmin podatnikami VAT
1.4. Usługi pomiędzy jednostkami i zakładami budżetowymi zwolnione od VAT
1.5. Czynności jednostek i zakładów budżetowych na rzecz gminy z VAT
2. Opłaty publicznoprawne – niepodlegające VAT
3. Najnowsze opłaty publicznoprawne
3.1. Opłata śmieciowa
3.2. Opłata za korzystanie z przystanków i dworców
4. Urzędy nie mogą być zarejestrowanymi podatnikami VAT
4.1. Podatnikiem VAT musi być gmina, a nie jej urząd
4.2. Gmina może odliczać VAT z faktur wystawionych na jej urząd
5. Świadczenie usług pomiędzy jednostkami i zakładami budżetowymi
5.1. Media dla użyczonego pomiędzy jednostkami budżetowymi  pomieszczenia  
6. Centralizacja VAT w gminach – co dalej z uchwałą NSA z 24 czerwca 2013 r.?  
6.1. Kazus gminy P. w Polsce
6.2. Jak obecnie ma się zachować gmina, jeśli centralizację już wdrożyła?
6.3. Świadczenia gmin na rzecz własnych jednostek i zakładów budżetowych
6.4. Wystawianie faktur w imieniu i na rzecz gminy
   
II. Obowiązek podatkowy (moment rozliczenia VAT należnego)
   
1. Zasada ogólna
2. Przedpłaty, zaliczki, zadatki itp.
2.1. Przepłacony czynsz bez VAT
3. Grunty, lokale, budynki i budowle
3.1. Użytkowanie wieczyste
4. Najem, dzierżawa i podobne usługi
5. Dostawa mediów
6. Refakturowanie, czyli przenoszenie kosztów
7. Odszkodowania wywłaszczeniowe i dotacje
8. Usługi budowlane i budowlano-montażowe
9. Czy można wcześniej rozliczyć VAT?
   
III. Podstawa opodatkowania – należność, od której należy liczyć VAT
   
1. Ogólne zasady
2. Dwie metody liczenia kwoty VAT od zapłaty  
2.1. Od kwoty netto, czyli metodą „do sta”
2.2. Od kwoty brutto, czyli metodą „w stu”
3. Obniżenie należności i obniżenie VAT
4. Podwyższenie należności i podwyższenie VAT
   
IV. Dokumentacja VAT
   
1. Ogólnie o fakturach
2. Przepisy o fakturowaniu
2.1. „Faktura” i „faktura elektroniczna” – definicje
3. Faktura wystawiana przez podatnika zwolnionego od VAT
4. Faktura wewnętrzna
5. Refakturowanie (przenoszenie kosztów)
6. Rachunki
7. Noty księgowe
   
V. Kasy rejestrujące w 2015 roku
   
1. Tabela zwolnień od kas rejestrujących w 2015 roku
1.1. Czy gminy muszą mieć kasy rejestrujące?
1.2. Czy szkoły muszą mieć kasy rejestrujące?
2. Czynsz najmu – zafakturowany lub bezgotówkowy – zwolniony z kas rejestrujących
3. Zawsze kasa rejestrująca
4. Wyszczególnienie zmian na lata 2015–2016
   
VI. Wybrane zwolnienia od VAT
   
1. Usługi gmin i ich jednostek
2. Towary używane
2.1. Towary używane w działalności publicznej
3. Zbycie obiektów budowanych i ulepszanych – bez prawa do odliczeń
3.1. Stare budynki i lokale
4. Wynajem nieruchomości mieszkalnych i dzierżawa gruntów rolnych
   
VII. usługi objęte 8-procentowym VAT
   
1. Wykaz usług z 8-proc. stawką VAT
2. Niektóre usługi z 8-proc. stawką VAT
2.1. Dostawa wody  
2.2. Odbiór ścieków
2.3. Utrzymanie terenów zielonych
2.4. Sprzątanie
2.5. Usługi obiektów sportowych
2.5.1. Usługi obiektów sportowych – stanowiska Ministra Finansów
2.5.2. Wstęp na siłownię – stanowiska NSA
2.5.3. Wstęp na siłownię – stanowisko Ministra Finansów
2.6. Zarządzanie cmentarzami i utrzymanie cmentarzy
   
VIII. Wybrane transakcje niepodlegające VAT
   
1. Nieodpłatne transakcje
1.1. Nieodpłatne przekazania (darowizny)
1.1.1. Nagrody  
1.2. Nieodpłatne użytkowania (użyczenia)
2. Odpłatne zbycie przez gminę majątku nabytego nieodpłatnie
3. Zużycie artykułów spożywczych na spotkaniach służbowych
4. Świadczenia finansowane z ZFŚS
5. Wspólne finansowanie przedsięwzięcia
   
IX. Odliczenie VAT od zakupów  
   
1. Odliczenie VAT naliczonego związane z poborem VAT należnego
1.1. Niepodleganie VAT i zwolnienie od VAT – wyklucza odliczenie
1.2. Brak faktycznej zapłaty należnego VAT – wyklucza odliczenie
2. Podstawowe problemy gmin z odliczaniem VAT
2.1. Gmina działa przede wszystkim jako podmiot publiczny
2.2. Nie każda zawierana przez gminę umowa dzierżawy to działalność gospodarcza
3. Terminy odliczania VAT
3.1. W ciągu 3 miesięcy od otrzymania faktury
3.2. W ciągu 5 lat od otrzymania faktury
3.3. W ciągu 10 lat od oddania inwestycji do użytkowania  149
3.4. Odliczenie jednorazowe po zmianie przeznaczenia inwestycji podczas jej realizacji  
3.5. Termin do odliczenia VAT – w interpretacjach Ministra Finansów
4. Roczna proporcja sprzedaży
4.1. Dostawa nieruchomości: kiedy ujmowana, a kiedy nie, w proporcji sprzedaży?
4.2. Utrzymanie urzędu gminy
4.3. Odliczenie VAT od promocji gminy
5. Czynności mieszane: będące i niebędące działalnością gospodarczą
5.1. Uchwała NSA z 2011 roku
5.2. Sposób odliczania VAT od inwestycji realizowanych po 1 stycznia 2011 roku
5.3. Odliczenia VAT wg prewskaźników – zmiany od 1 stycznia 2016 roku  
5.3.1. Dwa rodzaje działalności mieszanej
5.3.2. Cztery prewskaźniki  
5.3.3. Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
5.3.4. Zmarginalizowanie odliczeń VAT przez gminy w 2016 roku
6. Korekty podatku naliczonego i czas ich trwania
7. Czy gmina może odliczyć VAT, gdy ona dokonuje zakupu, a jej jednostka sprzedaży?  
8. Zasady odliczeń VAT od samochodów o DMC do 3,5 tony  
8.1. Odliczenia VAT od aut – interpretacja Ministra Finansów  
   
X. VAT od obrotu nieruchomościami
   
1. Użytkowanie wieczyste
2. Dostawa terenów budowlanych
2.1. Ustalanie przeznaczenia gruntu niezabudowanego
2.2. VAT od gruntów budowlanych – interpretacja ogólna
2.3. Działki budowlane sprzedawane przez osobę fizyczną – wg orzecznictwa TSUE
3. Wadium – kiedy przekształca się w zaliczkę?
4. Wynajem i dzierżawa nieruchomości
4.1. Stawki VAT od wynajmu i dzierżawy
4.1.1. Wynajem obiektów sportowych
4.2. Naliczanie jednakowej stawki VAT od wszystkich składników czynszu
4.3. Refakturowanie mediów dla najemcy przez wynajmującego
4.4. Warunki refakturowania mediów przez wynajmującego
4.5. Czy wynajmująca gmina może stosować na wodę i ścieki 8-proc. VAT?
5. Sprzedaż nieruchomości na raty
6. Zbycie gruntu zabudowanego ze środków własnych nabywcy
7. Zbycie budynków przeznaczonych do rozbiórki
8. Aporty wnoszone przez gminę do spółek
9. Oddanie gruntu w zamian za odszkodowanie
9.1. Odszkodowanie wywłaszczeniowe kwotą brutto
10. Partycypowanie mieszkańców w kosztach budowy inwestycji
11. Zamiana  
12. Bezumowne korzystanie z nieruchomości
12.1. Milcząca zgoda na najem lub dzierżawę
13. Udział w nieruchomościach – dostawą towaru
14. Budownictwo mieszkaniowe: remont, konserwacja, budowa, sprzedaż
14.1. PKOB 11
   
XI. Inne zmiany i aktualności
   
1. Odwrotne obciążenie – złom, makulatura, stal, miedź
1.1. Zmiany dot. odwrotnego obciążenia od 1 lipca 2015 roku
1.2. Odwrotne obciążenie a cena oferty w zamówieniach publicznych
2. Sprzęt przeciwpożarowy – zmiana stawki od 1 stycznia 2016 roku
3. Odzyskiwanie VAT od niezapłaconych należności
4. Metoda kasowa
   
XII. Załączniki
   
A. Wybrane przepisy prawne  
1. Ustawa o VAT (wyciąg)
2. Ustawa o finansach publicznych (wyciąg)
3. Ustawa o samorządzie gminnym (wyciąg)  
B. Komunikaty Ministra Finansów  
C. Najważniejsze akty prawne dotyczące VAT  
D. Przydatne dla podatnika VAT strony internetowe (WWW)
 

Elżbieta Rogala
Zajmuje się tematyką podatku VAT. Głównie w formie pracy zawodowej, wykładów i publika­cji. Autorka zajmuje się od ponad 17 lat, czyli od samego początku wprowadzenia w Polsce podatku VAT. Najpierw była to kilkuletnia praca w Urzędzie Skarbowym w Wołominie, potem kilkunastoletnia praca w Ministerstwie Finansów. Od 1995 r. prowadzi wykłady, warsztaty, seminaria, konferencje otwarte, szkolenia zamknięte, zlecane przez różne firmy szkoleniowe i same instytucje, zaś od 1994 roku publikuje artykuły prasowe z tematyki podatku VAT głównie w sferze budżetowej. www.elzbietarogala.pl

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane