• Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz praktyczny

Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz praktyczny

 • Autor: redakcja naukowa Monika Mucha
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-673-2
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 260/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  14.75 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 14.75 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W publikacji omówiono wszystkie przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Autorzy przedstawili i wyjaśnili praktyczne problemy związane z interpretowaniem i stosowaniem w praktyce postanowień tej ustawy. Komentarze do poszczególnych przepisów zawierają przedstawienie stanowisk sądów unijnych, krajowych sądów administracyjnych i powszechnych oraz liczne wyjaśnienia organów administracji podatkowej.

Publikacja odnosi się do zagadnień prawa podatkowego i elementów prawa cywilnego oraz handlowego w sposób praktyczny, pozwalający na szybkie i rzetelne wyjaśnienie niejednokrotnie zawiłych i niezrozumiałych przepisów. Kierowana jest głównie do przedsiębiorców, biur rachunkowych, notariuszy, organów administracji publicznej, studentów nauk prawnych, a także do wszystkich podatników podatku od czynności cywilnoprawnych.

Publikacja uwzględnia stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Przedmiot opodatkowania

1. Pojęcie czynności cywilnoprawnej
2. Zasada zamkniętego katalogu
3. Zasada terytorialności
4. Zakres przedmiotu opodatkowania

Część I. Opodatkowanie zdarzeń gospodarczych w nieprofesjonalnym obrocie rzeczami i prawami majątkowymi

1. Umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych
1.1. Sprzedaż rzeczy ruchomych
1.2. Sprzedaż nieruchomości  
1.3. Powiernicze nabycie nieruchomości  
1.4. Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie
1.5. Sprzedaż i zamiana praw majątkowych
1.6. Zamiana rzeczy i praw majątkowych
1.7. Umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku
1.8. Umowy podobne do umowy pożyczki – cash pooling   
1.9. Umowy darowizny  
1.10. Umowy dożywocia
1.11. Umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności  
1.12. Ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności
1.13. Służebność
1.14. Hipoteka umowna
1.15. Umowa depozytu nieprawidłowego

Część II. Opodatkowanie zdarzeń gospodarczych w spółkach

1. PCC a Dyrektywa
2. Umowa spółki
2.1. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.
2.2. Zmiana umowy spółki
2.3. Wniesienie lub podwyższenie wkładu
2.4. Zmiana umowy spółki cywilnej
3. Podwyższenie kapitału zakładowego
3.1. Uchwały dotyczące podwyższenia kapitału
4. Pożyczka udzielana spółce osobowej przez wspólnika
4.1. Wpłaty do spółki niestanowiące pożyczki
5. Dopłaty
6. Oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego korzystania
7. Nabycie udziałów w celu umorzenia
8. Aport  
9. Aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
10. Konwersja wierzytelności
11. Odnowienie zobowiązania
12. Przymusowy wykup akcji  
13. Przekształcenie spółek
14. Łączenie spółek
15. Przeniesienie siedziby lub rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej  
16. Zbycie udziałów – wartość rynkowa a cena

Rozdział II. Moment powstania obowiązku podatkowego

1. Pojęcie obowiązku podatkowego
2. Moment powstania obowiązku podatkowego
2.1. Zasada generalna
2.2. Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności
2.3. Umowa spółki i jej zmiany  
2.4. Oświadczenia o ustanowieniu hipoteki oraz zawarcie umowy ustanowienia hipoteki  
2.5. Uprawomocnienie się orzeczenia sądu, doręczenie wyroku sądu polubownego lub zawarcie ugody  
2.6. Powołanie się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej
3. Podmiot, obciążany obowiązkiem podatkowym
4. Podmiot, obciążany obowiązkiem zapłaty podatku

Rozdział III. Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku

1. Pojęcie zobowiązania podatkowego
2. Ustalanie wartości rynkowej
3. Ustalenie podstawy opodatkowania  
3.1. Umowa sprzedaży
3.2. Umowa zamiany
3.3. Umowa darowizny
3.4. Umowa dożywocia
3.5. Umowa o zniesienie współwłasności lub o dział spadku
3.6. Umowa odpłatnego użytkowania lub służebności
3.7. Umowa pożyczki i depozytu nieprawidłowego
3.8. Umowa spółki
3.9. Ustanowienie hipoteki
4. Stawki podatku

Rozdział IV. Zwolnienia podatkowe

1. Reguły ogólne oraz pojęcie zwolnienia podatkowego
2. Zwolnienia podmiotowe
2.1. Zwolnienie podmiotów zagranicznych i międzynarodowych oraz ich jednostek
2.2. Organizacje pożytku publicznego i ich czynności
2.3. Jednostki samorządu terytorialnego  
2.4. Skarb Państwa
2.5. Czynności realizowane przez osoby niepełnosprawne
2.6. Agencja Rezerw Materiałowych  
3. Zwolnienia przedmiotowe
3.1. Sprzedaż walut obcych
3.2. Formy przeniesienia własności nieruchomości lub jej części na rzecz gospodarstwa rolnego
3.3. Sprzedaż praw majątkowych związanych z nieruchomościami byłemu właścicielowi nieruchomości lub użytkownikowi wieczystemu w ciągu 5 lat od daty otrzymania odszkodowania
3.4. Sprzedaż praw do budynku lub lokalu w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych związanych z umową zamiany
3.5. Zamiana praw do budynku lub lokalu mieszkalnego pomiędzy osobami I grupy podatkowej
3.6. Sprzedaż rzeczy ruchomych o niskiej wartości
3.7. Sprzedaż bonów i obligacji skarbowych
3.8. Sprzedaż bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego
3.9. Formy sprzedaży instrumentów finansowych
3.10. Sprzedaż towarów giełdowych na giełdach towarowych
3.11. Zbycie akcji i udziałów przez Bank Gospodarstwa Krajowego
3.12. Zwolnienie z podatku umów pożyczek
3.13. Zwolnienie umów spółki
3.14. Zwolnienie ustanowienia hipoteki
3.15. Sprzedaż nieruchomości dokonana w ramach realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawionych poza obecnymi granicami RP nieruchomości

Rozdział V. Zapłata, pobór i zwrot podatku

1. Zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych
1.1. Pojęcie podatnika  
1.2. Realizacja obowiązku zapłaty PCC
1.3. Skutki zapłaty PCC przez inny niż podatnik podmiot
2. Pobór podatku od czynności cywilnoprawnych  
2.1. Pojęcie płatnika od czynności cywilnoprawnych
2.2. Odpowiedzialność i obowiązki płatnika PCC
3. Zwrot podatku
3.1. Względna nieważność
3.2. Spełnienie się warunku zawieszającego jako odroczenie w czasie czynności cywilnoprawnej
3.2. Brak wpisu hipotecznego w księdze wieczystej
3.3. Niezarejestrowanie podwyższenia kapitału spółki lub zarejestrowanie podwyższenia kapitału spółki w wysokości niższej od uchwalonej

Rozdział VI. Właściwość miejscowa organów podatkowych

1. Podstawowe definicje
1.1. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1.2. Miejsce zamieszkania
1.3. Siedziba podatnika oraz rzeczywisty ośrodek zarządzania
1.4. Wykonywanie prawa majątkowego na terytorium kraju
2. Zasada ogólna
3. Wyjątki od zasady ogólnej
3.1. Nieruchomości
3.2. Umowa spółki
3.3. Umowa zamiany
4. Zastosowanie zasady ogólnej
4.1. Rezydenci i odpowiedzialność solidarna rezydentów
4.2. Nierezydenci
4.3. Położenie przedmiotu transakcji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
5. Właściwość rzeczowa organów podatkowych  
6. Spory o właściwość
7. Pozostałe uregulowania w zakresie ustalania właściwości miejscowej

Bibliografia
Artykuły
Glosy
Wyjaśnienia

Zakończenie

Notki biograficzne autorów

dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Uniwersytet Wrocławski:

…Komentarz praktyczny do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma zatem doniosłe znaczenie nie tylko praktyczne, ale także teoretyczne. Jego Autorzy, prezentując i badając orzecznictwo sądów administracyjnych i interpretacje organów podatkowych, zmierzają do oceny poszczególnych rozwiązań prawnych oraz praktyki stosowania przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przez organy podatkowe. Co warte podkreślenia, Autorzy – komentując poszczególne przepisy - nie unikają zagadnień problemowych, trudnych, niejednoznacznych, powstałych na gruncie ich stosowania w praktyce, co niewątpliwie zasługuje na podkreślenie, jak również świadczy o dużym doświadczeniu praktycznym jego Autorów, znajomości badanej materii, którym należą się słowa uznania. […] Uważam go za bardzo przydatne źródło wiedzy, tak dla praktyków, przede wszystkim organów podatkowych, ale także zawodów prawniczych, doradców podatkowych, radców prawnych, jak i przedstawicieli doktryny, ale także studentów studiów prawniczych i słuchaczy studiów podyplomowych….

redakcja naukowa

Monika Mucha
dr, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskała w 2002 r. Prawnik, doradca podatkowy nr 09739, były współpracownik Roedl & Partner Oddział we Wrocławiu. Aktualnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego, jest wspólnikiem i współzałożycielem spółki Tax Advisors Group Sp. z o.o., Spółka Doradztwa Podatkowego we Wrocławiu oraz biura rachunkowego. Autorka licznych publikacji książkowych z zakresu prawa podatkowego oraz licznych artykułów, publikowanych m.in. na łamach: Monitora Podatkowego, Przeglądu Podatkowego, Przeglądu Sądowego, Przetargów Publicznych, Samorządu Terytorialnego, Finansów Publicznych. Pełniła też funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego "Podatki w sektorze publicznym". Stały współpracownik renomowanych firm szkoleniowych, np.: Infor, Stowarzyszenie Księgowych, Presscom, PTE, BDO. Prowadzi kursy dla kandydatów na księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów. Wykładowca prawa podatkowego w Wyższej Szkole Służb Publicznych "Asesor" we Wrocławiu, w Dolnośląskiej Wyższej Szkole, były Kierownik Katedry Administracji Publicznej, uczestniczka licznych konferencji naukowych, wykładowca studiów podyplomowych.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane