• Zespół Aspergera. Zrozumieć, aby uzdrowić. Wydanie 2

Zespół Aspergera. Zrozumieć, aby uzdrowić. Wydanie 2

 • Autor: Agnieszka Kozdroń
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-988-3
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 318/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka koncentruje się na kilku obszarach istotnych dla tej problematyki. Obszar pierwszy to zagadnienia merytoryczno-naukowe dotyczące tego, czym jest zaburzenie, jak jest klasyfikowane oraz jaka jest najnowsza wiedza dotycząca etiologii zaburzenia w kontekście integracji wiedzy z wielu dziedzin nauki. Obszar drugi skierowany jest do pedagogów, terapeutów, nauczycieli i tych wszystkich, którzy zawodowo zajmują się pracą z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Trzeci obszar natomiast związany jest z rodziną i skierowany jest do rodziców na indywidualny tok myślenia i wspierania rozwoju dziecka przy jego pełnej akceptacji i uruchomieniu przez nich działań stymulujących u nich, a pośrednio u dziecka, właściwe zachowania społeczno-emocjonalne. Spajającym całość są dwa unikatowe projekty skierowane do wszystkich odbiorców, dotyczące skutecznej pracy nad lękiem i nad rozwojem kompetencji społeczno-emocjonalnych.

Spis treści:

Wstęp

ROZDZIAŁ I. ZESPÓŁ ASPERGERA – PRZEGLĄD DONIESIEŃ NAUKOWYCH

1. Determinanty zaburzeń rozwojowych
2. Etiologia zespołu Aspergera
3. Kryteria diagnostyczne zespołu Aspergera
4. Niepożądane działanie leków na organizm człowieka a autystyczne spektrum zaburzeń
5. Charakterystyka osobowości dotkniętej zespołem Aspergera
6. Zaburzenia integracji sensorycznej
6.1. Polisensoryczne zaburzenia w ujęciu praktycznym

ROZDZIAŁ II. PORADNIK DLA PEDAGOGÓW

1. Pedagog kreator czy demotywator w procesie edukacji dziecka z zespołem Aspergera
2. Przyczyny niepowodzeń dziecka z zespołem Aspergera w placówkach edukacyjnych
3. System rodzinny przyczyną trudności i niepowodzeń edukacyjnych dziecka z zespołem Aspergera
4. Integracja społeczna – mit czy realność
5. Adekwatne zaspokajanie potrzeb dziecka w placówce edukacyjnej
5.1. Określenie potrzeb dziecka z zespołem Aspergera rozpoczynającego proces edukacji formalnej w placówce przedszkolnej
5.2. Wspieranie rozwoju dziecka z zespołem Aspergera w placówce edukacyjnej
5.3. Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem Aspergera w zakresie kompetencji społecznych
5.4. Adekwatne oddziaływania pedagogiczne w kontekście zaburzeń integracji sensorycznej dziecka z zespołem Aspergera
5.5. Efektywna współpraca z opiekunami dziecka

ROZDZIAŁ III. PORADNIK DLA RODZICÓW


1. Pierwsze kroki na drodze do zaspokojenia potrzeb dziecka z zespołem Aspergera w środowisku rodzinnym
1.1. Diagnoza
1.2. Orzeczenie o niepełnosprawności
1.3. Życie rodzinne dziecka z zespołem Aspergera
2. Terapia dla twojego dziecka
2.1. Organizacja procesu terapeutycznego
2.2. Przemoc w terapii
2.3. Zalecane metody terapeutyczne w pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera
2.4. Efekty terapeutyczne
3. Terapeutyczne oddziaływania w środowisku domowym
3.1. Zaspokojenie potrzeb dziecka w środowisku rodzinnym
3.2. Postawy rodzicielskie wobec niepełnosprawności
4. Gdy zespół Aspergera zdiagnozowany jest u ojca, syna, a czasem matki

Tytułem zakończenia
Zrozumieć i pokonać lęk
Uspołecznienie dziecka w spontanicznych interakcjach
Bibliografia

Dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP:

Autorka uwzględniając zmiany zachodzące we współczesnej teorii i praktyce w światowej oraz polskiej pedagogice specjalnej odwołuje się do osobistych doświadczeń i analizuje zakres rzeczywistych potrzeb rozwojowych osób z Zespołem Aspergera. Podaje również szczegółowe wskazówki i rozwiązania dotyczące terapii, rehabilitacji i edukacji dla tej grupy osób.

Wioletta Siedliska-Koter, Fundacja Wspierania Rozwoju Krok po kroku:

Książka Agnieszki Kozdroń wyjaśnia wiele wątpliwości, odpowiada na pytania, jakie codziennie zadają sobie rodzice dzieci z Zespołem Aspergera. Autorka przekazuje bardzo cenną wiedzę, z której mogą korzystać zarówno pedagodzy, terapeuci i rodzice, jak i osoby, które nie mają bezpośredniego kontaktu z dziećmi ze spektrum autyzmu, ale chcieliby zrozumieć specyfikę i niezwykłość Zespołu Aspergera. Wiedza teoretyczna poparta jest wieloma przykładami z życia dzieci i ich rodzin, co zwiększa jeszcze przystępność i atrakcyjność publikacji. (…) Dziecko z Zespołem Aspergera każdego dnia boryka się z wieloma trudnościami. Rolą rodziców, pedagogów, terapeutów jest wspieranie rozwoju dziecka (każda grupa w innym zakresie) i pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności, aby poradziło sobie z wyzwaniami otoczenia, w domu, przedszkolu i szkole. Jest to zadanie złożone i niełatwe, ale po lekturze książki „Zespół Aspergera. Zrozumieć, aby uzdrowić” będzie prostsze, bardziej uporządkowane i efektywne”.

Agnieszka Kozdroń
właścicielka serwisu www.agnieszkakozdron.pl, pedagog zdrowia i profilaktyki społecznej, coach, specjalista analizy biograficznej, od kilkunastu lat zawodowo zajmuje się promowaniem zdrowych wzorców życia, a przede wszystkim prawidłowych postaw wychowawczych wobec dzieci zdrowych i z deficytami, organizując szkolenia dla rad pedagogicznych, warsztaty dla rodziców, kobiet, przyszłych rodziców w szkole rodzenia, najpierw pod marką AKSON Centrum Wspierania Rodziny, teraz Agnieszka Kozdroń. Była współzałożycielem i członkiem zarządu Stowarzyszenia Rodziców po Poronieniu. Brała udział w społecznym projekcie Możesz na mnie polegać, Bież Garściami Życie realizowanym przez Fundację BGŻ. Prowadziła w radio Puławy 24 autorskie audycje Pół godziny dla Rodziny, współpracowała ze Stowarzyszeniem TYM SPOSOBEM oraz Domem Kultury AMIK w Puławach w charakterze pedagoga i coacha. Współpracowała w charakterze wykładowcy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jest autorką kilku artykułów naukowych wydanych przez: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie, Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie oraz przez Uniwersytet Rzeszowski. W 2019 roku otworzyła przewód doktorski na Uniwersytecie Rzeszowskim, Wydział Pedagogiczny. Jest autorką kilku artykułów wydanych w miesięczniku Bliżej Przedszkole oraz wydała pod marką własną kilka e-poradników.

Książki tego autora

311
Bibliografia
Al-Khamisy  D.  (2006).  Edukacja  przedszkolna  a  integracja  społeczna.  Warszawa:
Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”.
Attwood T. (1998). Zespół Aspergera. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
Ayres A.J. (2015). Dziecko a integracja sensoryczna. Gdańsk: Harmonia Universalis.
Bee H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo ZYSK i S-ka.
Blanchard  K.  (2007).  Przywództwo  wyższego  stopnia.  Warszawa:  Wydawnictwo
Naukowe PWN.
Bluestone J. (2012). Materia autyzmu. Łączenie wątków w spójną teorię. Warszawa:
Fundacja Rozwiązać Autyzm.
Borkowska m., Wagh K. (2010). Integracja sensoryczna na co dzień. Warszawa: PZWL
Wydawnictwo Lekarskie.
Brandem N. (2014). 6 filarów poczucia własnej wartości. Łódź: Wydawnictwo Feeria.
Brauner A. i F. (1993). Dziecko zagubione w rzeczywistości, historia autyzmu od cza-
sów baśni o wróżkach. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
Brazelton T.B., Sparrow J.D. (2013). Rozwój dziecka od 0 do 3 lat. Sopot: Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne.
Bremond A., Couet J.-F Davie A. (2006). Kompendium wiedzy socjologia. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Chauvel D., michel V. (1999). Pierwsze doświadczenia naukowe przedszkolaka. War-
szawa: Wydawnictwo Cyklady.
Cieszyńska  J.,  Korendo  m.  (2007).  Wczesna  interwencja  terapeutyczna,  stymulacja
rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia. Kraków: Wydawnictwo Eduka-
cyjne.
Copeland J. (1995). Z miłości do Ani. Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Synapsis.
Cyrulnik B. (1997). Anatomia uczuć. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
Cytowska B. (2006). Idea wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka
(w:) B. Cytowska, B. Winczura (red. nauk.). Wczesna interwencja i wspomaganie
rozwoju małego dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Cytowska  B.,  Wilczura  B.  (2006).  Wczesna  interwencja  i  wspomaganie  rozwoju
małego dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „ImPULS”.
Cytowska B., Wilczura B., Stawarski A. (2006). Dziecko z zaburzeniami w rozwoju.
Kraków: Oficyna Wydawnicza „ImPULS”.
De mello A. (2006). Przebudzenie. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Delacato C.H. (1991). Dziwne, niepojęte. Autystyczne dziecko. Warszawa: Wydaw-
nictwo SYNAPSIS. 312
Di Nicola G.P., Danese A. (2010). Mężczyzna i kobieta z perspektywy personalizmu.
Lublin: Wydawnictwo KUL.
Doroszewska J. (1989). Pedagogika specjalna. Warszawa: Zakład Narodowy Osso-
lińskich.
Duraj-Nowakowa K. (2008). Podejście całościowe do pedagogiki. Rzeszów: Wydaw-
nictwo UR.
Eker T.H. (2012). Bogaty albo biedny, po prostu różni mentalnie. Warszawa: Wydaw-
nictwo Studio EmKA.
Emmons P.G., Anderson L.m. (2007). Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.
Warszawa: Wydawnictwo K.E. Liber.
Fairbair G. i S. (2000). Integracja dzieci o specjalnych potrzebach, wybrane zagadnie-
nia  etyczne.  Warszawa:  Centrum  metodyczne  Pomocy  Psychologiczno-Pedago-
gicznej mEN.
Fletcher H., Hickey I., Winter P. (2011). Genetyka. Warszawa: PWN.
Florczykiewicz J. (2014). Model resocjalizacyjnej zmiany w działaniu arteterapeuitcy-
znym [w:] B. Łozay, A. Chmielnicka-Plaskoty (red. nauk.) Arteterapia cz. 1, War-
szawa: DIFIN SA.
Frith U. (2005). Autyzm i zespół Aspergera. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Frith U. (2008). Autyzm wyjaśnienie tajemnicy Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psy-
chologiczne.
Gałecki P., Pilecki m., Rymaszewska J., Szulc A., Sidorowicz S., Wciórka J. (2018).
Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych DSM V. Wrocław: Edra Urban &
Partner.
Gazzaniga m.S. (1997). O tajemnicach ludzkiego umysłu, biologiczne korzenie myśle-
nia,  emocji,  seksualności,  języka inteligencji. Warszawa: Wydawnictwo  Książka
i Wiedza.
Gerrig  R.J.,  Zimbardo.  P.G.  (2006).  Psychologia  i  życie.  Warszawa:  Wydawnictwo
Naukowe PWN.
Giddens A. (2004). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Goleman D. (2014). Fokus. Sztuka koncentracji jako ukryte dążenie do doskonałości.
Poznań: media Rodzina Sp. z o.o.
Goleman  D.,  Boyatzis  R.,  mcKee  A.  (2002).  Naturalne  przywództwo,  odkrywanie
mocy inteligencji emocjonalnej. Warszawa: JS & CO Dom Wydawniczy Sp. z o.o.
Grandin T. Scariano m.m. (1995). Byłam dzieckiem autystycznym. Wrocław: PWN.
Han-Ilgiewicz N. (1961). Trudności wychowawcze i ich tło psychiczne. Warszawa:
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
Hill D. (1998). Mężczyźni. Warszawa: Pruszyński i S-ka.
Isaacson  R.  (2010).  Opowieść  ojca  przez  mongolskie  stepy  w  poszukiwaniu  cudu.
Warszawa: Nasza Księgarnia.
Izdebska H. (1975). Aby szkoła dała się lubić. Warszawa: Nasza Księgarnia.
Jackson  L.  (2005).  Świry,  dziwadła  i  zespół  Aspergera.  Warszawa:  Wydawnictwo
Fraszka Edukacyjna we współpracy z Wydawnictwem Fundacja SYNAPSIS.
Kalat  J.W.  (2006).  Biologiczne  podstawy  psychologii.  Warszawa:  Wydawnictwo
Naukowe PWN.313
Karga m. (2006). Podstawowe zasady obserwacji i terapii zaburzeń integracji senso-
rycznej  u małego  dziecka [w:]  B.  Cytowska, B. Winczura (red. nauk.) Wczesna
interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków: Oficyna Wydawni-
cza „ImPULS”.
Kaufman B.N. (1995). Uwierzyć w cud, prawdziwa historia Robertita. Warszawa: Fun-
dacja SYNAPISIS.
King G. (2003). Umiejętności terapeutyczne nauczycieli. Gdańsk: Gdańskie Wydaw-
nictwo Pedagogiczne.
Kiyosaki R. (2013). Dlaczego piątkowi uczniowie pracują dla trójkowych, a czwór-
kowi zostają urzędnikami, Osielsko: Instytut Praktycznej Edukacji.
Kołakowski A., Pisula A. (2012). Sposób na trudne dziecko, przyjazna terapia behawio-
ralna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Kostkiewicz J. (2003). Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej. Stalowa Wola: Oficyna
Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej.
Kozdroń A. (2018). Trudne doświadczenia rodzinne. Jak się z nich wyzwolić i być
szczęśliwym? Warszawa: DIFIN SA.
Kruk-Lasocka  J.  (2012).  Epidemia  autyzmu  –  pułapki  cywilizacyjne  czy  trudności
diagnostyczne [w:] m. Sekułowicz, m. Oleniacz (red. nauk.) Niesamodzielność.
Studia z pedagogiki specjalnej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej
Szkoły Wyższej.
Krzywisz-Rynkiewicz B. (2008). Odpowiedzialność podmiotowa dzieci. Jak rozumieć
i inspirować jej rozwój. Kraków: Oficyna Wydawnicza „ImPULS”.
Kupisiewicz  Cz.  (1995).  Podstawy  dydaktyki  ogólnej.  Warszawa:  Polska  Oficyna
Wydawnicza „BGW”.
Kutscher m. (2007). Dzieci z zaburzeniami łączonymi. Warszawa: Wydawnictwo K.E.
Liber.
Leventhal  H.  Patrick-miller  L.  (2005).  Emocje  a  choroby  somatyczne  –  przyczyny
i wskaźniki podatności na zachorowania [w:] m. Lewis,  J.m. Haviland-Jones (red.
nauk.) Psychologia emocji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Liberska H. (2011). Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym – możliwości i ogranicze-
nia rozwoju. Warszawa: Difin SA.
Łuczak B. (2000). Niepowodzenia w nauce, przyczyny, skutki, zapobieganie. Poznań:
Oficyna Wydawnicza Poznań G & P.
maas V.F. (1998). Uczenie się przez zmysły: wprowadzenie do teorii integracji senso-
rycznej. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna.
maas V.F. (2007). Integracja sensoryczna a neuronauka – od narodzin do starości. War-
szawa: Fundacja Innowacja i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna.
maciarz A. (1996). Poradnik Opiekuńczo – Wychowawczy. Zielona Góra: Wydawnic-
two „YERBUm”.
maciarz  A.,  Drała  D.  (2010).  Dziecko  autystyczne  z  zespołem  Aspergera.  Kraków:
Oficyna Wydawnicza „ImPULS”.
michałowski S. (1993). Pedagogika wartości. Bielsko-Biała: Wydawnictwo DEBIT.
Niehoff D. (2011). Biologia przemocy. Poznań: media Rodzina.
Nowicka A. (2001). Psychospołeczna integracja dzieci przewlekle chorych w szkole
podstawowej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „ImPULS”. 314
Oatley K. Jenkins J.m. (2003). Zrozumieć emocje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN.
Ogińska-Buli  N.,  Juczyński  Z.  (2010).  Stres  a  zdrowie.  Warszawa:  Wydawnictwo
DIFIN SA.
Okoń W. (2001). Słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN.
Olechowicz H. (1997). Dobre chwile z naszym dzieckiem. Warszawa: Wydawnictwo
Szkolne i Pedagogiczne.
Pacyna S.m.B. (1998). Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka w świetle psy-
chologii klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
Palak Z., Bujanowska A. (2008). Kompetencje pedagoga specjalnego. Lublin: Wydaw-
nictwo UmSC.
Pennock  K.  (1992).  Ratowanie  dzieci  z  uszkodzeniem  mózgu.  Toruń:  Bookinista  –
Wydawnictwo.
Pisula E. (2000). Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja etiologia. Warszawa: Wydaw-
nictwo Naukowe PWN.
Pisula  E.  (2005).  Małe  dziecko  z  autyzmem,  diagnoza  i  terapia.  Gdańsk:  Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne.
Pisula E. (2010). Autyzm przyczyny, symptomy, terapia. Gdańsk: Gdańskie Wydawnic-
two Psychologiczne.
Pospiszył K. (1980). Ojciec a rozwój dziecka. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Przetacznikowa m. (1967). Rozwój psychiczny dzieci i młodzieży. Warszawa: Pań-
stwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
Przyrowski  Z.  (2012).  Integracja  sensoryczna.  Wprowadzenie  do  teorii,  diagnozy
i terapii. Warszawa: Empis.
Radziwiłłowicz W. (2004). Rozwój poznawczy dzieci w młodszym wieku szkolnym.
Kraków: Oficyna Wydawnicza „ImPULS”.
Randall P. Parker J. (2002). Autyzm jak pomóc rodzinie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnic-
two Psychologiczne.
Richardson R.W., Richardson L.A. (1999). Najstarsze, średnie, najmłodsze. Jak kolej-
ność narodzin wpływa na twój charakter. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psy-
chologiczne.
Rostowski J. (2010). Rozwój mózgu człowieka w cyklu życia. Warszawa: DIFIN SA.
Rothschild B. (2014). Ciało pamięta. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego.
Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramo-
wych  statutów  publicznego  przedszkola  oraz  publicznych  szkół  (Dz.U.  nr  61,
poz. 624).
Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 w sprawie organi-
zowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z dnia 12 lutego 2009).
Rudnicka-Drożak E. (2014). Czynniki kształtujące stan zdrowia (w:) T.B Kulik, A. Pacian
(red. nauk.) Zdrowie publiczne. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie.
Sajdera J. (2006). Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce. Opole: Wydawnictwo
Uniwersytetu Opolskiego.
Sakson-Obada O. (2009). Pamięć ciała, JA cielesne w relacji przywiązania i w traumie.
Warszawa: DIFIN SA.315
Satir V. (2000). Rodzina. Tu powstaje człowiek. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psy-
chologiczne.
Schaffer H.R. (2006). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN.
Schaffer H.R. (2010). Psychologia rozwojowa, podstawowe pojęcia. Kraków: Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Seach  D.,  Lloyd  m.,  Preston  m.  (2006).  Pomóż  dziecku  z  autyzmem.  Warszawa:
Wydawnictwo K.E. Liber.
Seley H. (1960). Stres życia. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie.
Senator D. (2012). Więź zdezorganizowana jako czynnik ryzyka patologii w dzieciń-
stwie i dorosłości [w:] B. Tryjarska (2012). Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciń-
stwie a zaburzenia w dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Smith A. (1989). Umysł. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie.
Spitzer m. (2007). Jak uczy się mózg. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Steuden m. (2008). Struktura i funkcja układu nerwowego [w:] Ł. Domańska, A.R. Bor-
kowska (red. nauk.) Podstawy neuropsychologii klinicznej. Lublin: Wydawnictwo
UmCS.
Strumińska  A.  (2003).  Psychopedagogiczne  aspekty  hipoterapii  dzieci  i  młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze
i Leśne.
Sztompka P. (2012). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Szulc W. (2011). Arteterapia. Warszawa: DIFIN SA.
Szulc.  W.  (2014).  Szkoły  i  programy  kształcenia  arteterapuetów  (w:)  B.  Łozay,  
A. Chmielnicka-Plaskoty (red. nauk.) Arteterapia cz. 1, Warszawa: DIFIN SA.
Szymańska A. (2003). Elementy psychoterapii w zajęciach hipoterapeutycznych (w:)
A. Strumińska (red. nauk.) Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i mło-
dzieży  niepełnosprawnych  intelektualnie.  Warszawa:  Państwowe  Wydawnictwo
Rolnicze i Leśne.
Taylor P.G. (2011). Spektrum zaburzeń autystycznych. Przewodnik dla początkują-
cych.  Podstawowe  informacje  dla  rodziców  i  pedagogów.  Warszawa:  Fraszka
Edukacyjna.
Tombak m. (1999). Droga do zdrowia. Łódź: Firma Księgarska Serwis Galaktyka Sp. z o.o.
Turner J.S., Helis D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne.
Vasta R., Haith m.m., miller S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSIP.
Von der Kolk B.A. (1994). The body keeps the score. Harvard: Harvard Review of Psy-
chiatry, 1.
Wciórka  J.  (2008).  Kryteria  diagnostyczne  według  DSM-IV-TR.  Wrocław:  Elsevier
Urban & Partner.
Wiela-Hejeńska  A.,  Łapiński  Ł.  (2010).  Niepożądane  działania  leków  –  rodzaje,
podział, przyczyny i skutki ekonomiczne. Warszawa: Farm Pol.
Wilczek-Rużyczka  E.  (2002).  Empatia  i  jej  rozwój  u  osób  pomagających.  Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wilmot W.W., Hocker J.L. (2011). Konflikty międzyludzkie. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN. 316
Winter m. (2006). Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien. Warszawa:
Fraszka Edukacyjna.
Witak-Światłowicz L. (2006). Wczesne komunikowanie się dziecka, narodziny miłości
(w:) B. Cytowska, B. Winczura (red. nauk.) Wczesna interwencja i wspomaganie
rozwoju małego dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Woynarowska  B.  (2010).  Edukacja  zdrowotna.  Warszawa:  Wydawnictwo  Naukowe
PWN.
Zoller D. (1995). Gdybym mógł z wami rozmawiać, autystyczny chłopiec szuka poro-
zumienia. Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Synapsis.
netografia
Źródło: http://czydelfinoterapia.Pl/artykuly/nie-ma-dowodow-naukowych-ale-efekty-sie-
pojawiaja/.
Źródło: http://bycblizejsiebie.Pl/.
Źródło:  http://czydelfinoterapia.pl/artykuly/zaskakujace-stanowisko-dr-nathansona-o-
uzyciu-sztucznego-delfina-w-dat/.
Źródło: http://pl.Wikipedia.Org/wiki/akceptacja.
Źródło: http://www.autism-society.org/about-the-autism-society/history/.
Źródło: http://www.dsm5.org/.
Źródło: http://www.giffordlectures.org/author.asp?authorid=240.
Źródło: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1932/sherrington-
-bio.html.
Źródło: http://www.parpa.pl/download/remedium/zespolstycz.pdf.
Źródło: https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/integration.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/eugen_bleuler.
Źródło: https://polskiautyzm.pl/klasyfikacje-diagnostyczne-autyzmu/.
Źródło: https://ptfarm.pl/pub/file/farmacja%20polska/2010/04-2010/08%20%20ndl.pdf.
Źródło: www.icd-code.de/icd/code/f84.5.html.
Źródło: www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2419.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Dziecko z zespołem Aspergera

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 32.57 zł

Ogrodoterapia. Scenariusze zajęć i ...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Znaczenie technik muzykoterapeutycz...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Wspomaganie rozwoju dziecka w spekt...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Najczęściej kupowane