• Zachowania ryzykowne i problemowe młodzieży. Uwarunkowania psychospołeczne i rola aktywności wolnoczasowej

Zachowania ryzykowne i problemowe młodzieży. Uwarunkowania psychospołeczne i rola aktywności wolnoczasowej

 • Autor: Magdalena Chęć
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-825-1
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 610/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 110.00 zł

  99.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka obejmuje tematykę szeroko rozumianej psychopatologii rozwojowej w okresie dorastania. W nowatorski sposób prezentuje obszerny wachlarz uwarunkowań i związków czynników psychospołecznych z zachowaniami ryzykownymi i problemowymi młodzieży, uwzględniając w tych relacjach pośredniczące działanie aktywności wolnoczasowej młodych ludzi, szczególne ich uczestnictwa w zajęciach dodatkowych i dowolnych. W teoretycznej części monografii autorka omawia specyfikę i najważniejsze konteksty rozwoju nastolatków, mechanizmy podejmowania przez nich zachowań ryzykownych oraz emocjonalne problemy, z jakimi się borykają. Część empiryczna książki prezentuje badania własne autorki.

Publikacja skierowana jest do odbiorców, którzy zainteresowani są różnymi kontekstami psychopatologii ujawnianej przez dorastającego człowieka. Może stanowić materiał dydaktyczny dla studentów psychologii, socjologii czy pedagogiki, ale też być źródłem wiedzy dla specjalistów i praktyków: psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, socjoterapeutów i innych pracowników oświaty oraz służby zdrowia, którzy pracują z młodzieżą. Jest skierowana również do rodziców, którzy chcą lepiej poznać swoje dorastające dzieci i pomóc im rozwijać się prawidłowo.

Spis treści:

Wstęp

Część I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Rozdział 1. OKRES DORASTANIA


1.1. Definicja, ramy czasowe i cechy adolescencji
1.2. Dynamika zmian w rozumieniu dorastania w koncepcjach psychologicznych
1.3. Zadania rozwojowe młodzieży w okresie dorastania
1.4. Rozwój fizyczny, psychiczny i behawioralny w okresie dorastania
1.4.1. Rozwój fizyczny w okresie dorastania
1.4.2. Rozwój psychiczny w okresie dorastania
1.4.2.1. Rozwój poznawczy młodzieży
1.4.2.2. Rozwój emocjonalny i społeczny w okresie dorastania
1.4.3. Rozwój behawioralny młodzieży w okresie dorastania

Rozdział 2. KONTEKSTY ROZWOJU MŁODZIEŻY W OKRESIE DORASTANIA

2.1 Temperamentalny kontekst rozwoju w okresie adolescencji   
2.1.1. Pojęcie temperamentu
2.1.2. Koncepcje temperamentu skoncentrowane na dziecku
2.1.3. Rozwojowy model temperamentu M. Rothbart
2.1.3.1. Założenia koncepcji M. Rothbart
2.1.3.2. Struktura temperamentu
2.1.4. Struktura temperamentu w adolescencji
2.1.4.1. Reaktywność temperamentalna w adolescencji
2.1.4.2. Samoregulacja temperamentalna w adolescencji
2.1.5. Społeczny kontekst rozwoju w okresie adolescencji
2.1.6. Relacje rodzinne jako kontekst rozwoju w okresie dorastania
2.1.6.1. Pojęcie systemu rodzinnego
2.1.6.2. Wybrane modele systemów rodzinnych
2.1.6.3. Funkcjonowanie rodziny według modelu kołowego D.H. Olsona
2.1.6.4. Rodzinny kontekst funkcjonowania/rozwoju adolescentów
2.1.7. Relacje rówieśnicze jako kontekst rozwoju w okresie dorastania
2.1.7.1. Mechanizmy i funkcje relacji rówieśniczych
2.1.7.2. Relacje rówieśnicze w klasie szkolnej
2.1.7.3. Relacje rówieśnicze w obliczu nowych technologii
2.2. Zajęcia dodatkowe i dowolne jako kontekst rozwoju w okresie dorastania
2.2.1. Czas wolny jako kontekst rozwoju w okresie dorastania
2.2.1.1. Definicje czasu wolnego   
2.2.1.2. Funkcje, formy i uwarunkowania czasu wolnego
2.2.1.3. Rozumienie czasu wolnego młodzieży
2.2.1.4. Sposoby spędzania przez młodzież wolnego czasu
2.2.1.5. Uwarunkowania i skutki wolnego czasu młodzieży
2.2.2. Zajęcia dodatkowe jako kontekst rozwojowy w okresie dorastania
2.2.2.1. Definicja zajęć dodatkowych
2.2.2.2. Rodzaje i wymiary zajęć dodatkowych
2.2.2.3. Funkcje i skutki zajęć dodatkowych
2.2.2.4. Uwarunkowania zajęć dodatkowych   
2.2.3. Zajęcia dowolne jako kontekst rozwojowy w okresie dorastania
2.2.3.1. Definicja zajęć dowolnych
2.2.3.2. Funkcje i skutki zajęć dowolnych młodzieży
2.2.3.3. Uwarunkowania zajęć dowolnych młodzieży

Rozdział 3. WYBRANE PROBLEMY OKRESU DORASTANIA

3.1. Psychopatologia rozwojowa
3.1.1. Definicja psychopatologii rozwojowej
3.1.2. Koncepcja odporności psychicznej (resilience) w psychopatologii rozwojowej dzieci i młodzieży
3.1.3. Współczesne podejście do badań z obszaru psychopatologii rozwoju
3.2. Wybrane problemy okresu dorastania
3.2.1. Zachowania ryzykowne i zachowania problemowe – ramy definicyjne
3.2.2. Zachowania ryzykowne młodzieży w okresie dorastania
3.2.3. Epidemiologia zachowań ryzykownych wśród młodzieży
3.2.3.1. Uwarunkowania zachowań ryzykownych młodzieży – teoria i badania
3.2.3.2. Zachowania ryzykowne młodzieży związane z używaniem substancji psychoaktywnych i dysfunkcyjnym korzystaniem z internetu
3.2.4. Problemy inter- i eksternalizacyjne w okresie dorastania
3.2.4.1. Koncepcja pomiaru i klasyfikacji zaburzeń behawioralnych i emocjonalnych T.M. Achenbacha
3.2.4.2. Epidemiologia zachowań problemowych w okresie dorastania
3.2.4.3. Genetyczno-temperamentalne i środowiskowe uwarunkowania zachowań problemowych

Część II. CZĘŚĆ EMPIRYCZNA

Rozdział 4. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH

4.1. Problematyka i cel badań
4.2. Pytania, hipotezy i zmienne w badaniu
4.3. Metody badań
4.3.1. Kwestionariusz temperamentu we wczesnej adolescencji – wersja zrewidowana (Early Adolescent Temperament Questionnaire – EATQ-R)
4.3.2. Kwestionariusze „Klasa wobec mnie” i „Ja wobec klasy”
4.3.3. Skale Oceny Rodziny (SOR)
4.3.4. Kwestionariusz Youth Self-Report (YSR)
4.3.5. Ankieta własna – Ankieta dla ucznia
4.4. Procedura badań
4.5. Charakterystyka badanych
4.5.1. Charakterystyka socjodemograficzna badanych
4.5.2. Charakterystyka badanych pod kątem ich uczestnictwa w zajęciach dodatkowych i dowolnych
4.5.3. Charakterystyka badanych pod kątem ich relacji rówieśniczych poza szkołą
4.5.4. Charakterystyka badanych pod kątem przejawiania zachowań ryzykownych
4.6. Wstępna analiza danych

Rozdział 5. WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH I DYSKUSJA NAD NIMI


5.1. Zachowania problemowe a zachowania ryzykowne
5.1.1. Analiza wyników badań dotyczących zachowań problemowych i zachowań ryzykownych
5.1.1.1. Związki zachowań problemowych z zachowaniami ryzykownymi
5.1.1.2. Związki zachowań ryzykownych z zachowaniami problemowymi
5.1.2. Zachowania problemowe a zachowania ryzykowne – dyskusja nad wynikami
5.1.2.1. Związki zachowań problemowych z zachowaniami ryzykownymi
5.1.2.2. Związki zachowań ryzykownych z zachowaniami problemowymi
5.2. Temperament a zachowania problemowe oraz ryzykowne związane ze stosowaniem substancji psychoaktywnych i korzystaniem z internetu
5.2.1. Analiza wyników badań dotyczących temperamentu i zachowań problemowych
5.2.1.1. Związki temperamentu z zachowaniami problemowymi
5.2.2. Związki temperamentu z zachowaniami ryzykownymi związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych i korzystaniem z internetu
5.2.3. Temperament a zachowania problemowe i ryzykowne – dyskusja nad wynikami   
5.3. Temperament a podejmowana aktywność wolnoczasowa (zajęcia dodatkowe i dowolne)
5.3.1. Analiza wyników badań dotyczących temperamentu i podejmowanej aktywności wolnoczasowej
5.3.2. Temperament a uczestnictwo w dodatkowych i dowolnych zajęciach – dyskusja nad wynikami
5.4. Czynniki rodzinne a zachowania ryzykowne i zachowania problemowe
5.4.1. Analiza wyników badań dotyczących czynników rodzinnych i zachowań problemowych
5.4.1.1. Związki czynników rodzinnych z zachowaniami problemowymi
5.4.1.2. Związki czynników rodzinnych z zachowaniami ryzykownymi związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych i internetu
5.4.2. Czynniki rodzinne a zachowania ryzykowne i problemowe – dyskusja nad wynikami
5.5. Czynniki rodzinne a podejmowana przez młodzież aktywność wolnoczasowa (zajęcia dodatkowe i dowolne)
5.5.1. Analiza wyników badań dotyczących czynników rodzinnych i aktywności wolnoczasowej
5.5.2. Czynniki rodzinne a podejmowanie zajęć dodatkowych i dowolnych – dyskusja nad wynikami   
5.6. Czynniki rówieśnicze a zachowania problemowe i zachowania ryzykowne
5.6.1. Analiza wyników badań dotyczących czynników rówieśniczych i zachowań problemowych młodzieży
5.6.1.1. Związki czynników rówieśniczych z zachowaniami problemowymi młodzieży
5.6.1.2. Związki czynników rówieśniczych z zachowaniami ryzykownymi związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych i internetu
5.6.2. Czynniki rówieśnicze a zachowania ryzykowne i problemowe – dyskusja nad wynikami   
5.7. Czynniki rówieśnicze a podejmowana aktywność wolnoczasowa (zajęcia dodatkowe i dowolne)
5.7.1. Analiza wyników badań dotyczących czynników rówieśniczych i podejmowanej aktywności wolnoczasowej
5.7.2. Czynniki rówieśnicze a uczestnictwo w zajęciach dodatkowych i dowolnych – dyskusja nad wynikami
5.8. Czynniki psychospołeczne a zachowania ryzykowne i problemowe w okresie dorastania. Pośrednicząca rola zajęć dodatkowych i dowolnych
5.8.1. Analiza wyników badań dotyczących pośredniczącej roli zajęć wolnoczasowych
5.8.1.1. Mediacyjna rola czytania
5.8.1.2. Mediacyjna rola artystycznych zajęć dowolnych
5.8.1.3. Mediacyjna rola spędzania czasu z bliskim
5.8.1.4. Mediacyjna rola spędzania czasu w galerii handlowej
5.8.1.5. Mediacyjna rola zajęć dodatkowych ruchowych
5.8.1.6. Mediacyjna rola aktywnych zajęć dowolnych
5.8.1.7. Mediacyjna rola uczestnictwa w zajęciach dodatkowych
5.8.2. Czynniki rodzinne, rówieśnicze i temperamentalne a zachowania problemowe i ryzykowne w okresie dorastania oraz pośrednicząca rola zajęć dodatkowych i dowolnych – dyskusja nad wynikami

Rozdział 6. WNIOSKI I KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ

ANEKS 1. Zmienne socjodemograficzne a zachowania ryzykowne i problemowe
1. Zmienne socjodemograficzne a zachowania ryzykowne związane z piciem alkoholu
2. Zmienne socjodemograficzne a zachowania ryzykowne związane z paleniem papierosów
3. Zmienne socjodemograficzne a zachowania ryzykowne związane z zażywaniem narkotyków i dopalaczy
4. Zmienne socjodemograficzne a zachowania ryzykowne związane z korzystaniem z internetu
5. Zmienne socjodemograficzne a zachowania problemowe

ANEKS 2. Statystyki opisowe zmiennych ilościowych
ANEKS 3. Zmienne w modelach mediacyjnych

BIBLIOGRAFIA
WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW

Magdalena Chęć
dr, studia psychologiczne i obrona dysertacji doktorskiej na Uniwersytecie Gdańskim, pracuje jako psycholog w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Szczecinie. Od 2011 r. jest pracownikiem Uniwersytetu Szczecińskiego ? obecnie na stanowisku adiunkta w Katedrze Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii. Współpracuje także z Kliniką Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego. Bierze aktywny udział w wielu krajowych i zagranicznych kongresach, zjazdach i sympozjach naukowych. Autorka i współautorka wielu prac opublikowanych w międzynarodowych i polskich czasopismach recenzowanych oraz monografii. Ukończyła liczne kursy w zakresie pomocy psychologicznej oraz terapii dzieci i młodzieży. Obecnie w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nieustanie podejmuje wyzwania dotyczące promocji i szerokiej profilaktyki zdrowia psychicznego wśród młodzieży. Entuzjastka sportów zimowych, dobrej kuchni i gier planszowych.

Książki tego autora

Abbott, B., Barber, B. (2007). Not Just Idle Time: Adolescents’ Developmental Experiences Provided by Structured and Unstructured Leisure Activities. The Australian Educational and Developmental Psychologist, 24(1), 59–81.
Achenbach, T.M. (1991). Integrative guide for the 1991-CBCL/418, YSR, and TRF Profiles. Burlington, VT: University of Vermont Department of Psychiatry.
Achenbach, T.M. (1966). The classification of children’s psychiatric symptoms: A factoranalytic study. Psychological Monographs, 80(615).
Achenbach, T.M. (1985). Assessment and taxonomy of child and adolescent psychopathology. Newbury Park, CA: Sage.
Achenbach, T.M. (1990a). What is „developmental” about developmental psychopathology? W: J. Rolf, A. Masten, D. Cicchetti, K. Neuchterlein, S. Weintraub (red.), Risk and Protective Factors in the Development of Psychopathology (s. 29–48). New York: Cambridge University Press.
Achenbach, T.M. (1990b). Young Adult Behavior Checklist. Burlington, VT: University of Ver-mont, Department of Psychiatry.
Achenbach, T.M. (1993). Empirically based taxonomy: How to use syndromes and profile types derived from the CBCL4-18, TRF, and YSR. Burlington: University of Vermont, De-partment of Psychiatry.
Achenbach, T.M., Edelbrock, C. (1978). The classification of child psychopathology: A review and analysis of empirical efforts. Psychological Bulletin, 85, 1275–1301.
Achenbach, T.M., Howell, C.T., Quay, H.C., Conners, C.K. (1991). National survey of problems and competencies among four-to-sixteen-years-olds: Parents’ reports for normative and clinical samples. Monographs of the Society for Research in Child Development, 56(3),
1–130. doi:10.2307/1166156
Achenbach, T.M., Ivanova, M.Y., Rescorla, L.A. (2017). Empirically based assessment and taxonomy of psychopathology for ages 1½-90+ years: Developmental, multi-informant, and multicultural findings. Compr Psychiatry, 79, 4–18.
Aguilar, J., Bedau, D., Anthony, C. (2009). Growing emotional intelligence through community-based arts. Reclaiming Children and Youth, 18, 3–7.
Ahadi, S.A., Rothbart, M.K., Ye, R. (1993). Childrens’s temperament in the U.S. and China: Similarities and differences. European Journal of Personality, 7, 359–378.
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Deci-sion Processes, 50(2), 179–211.
Akiva, T., Cortina, J.S., Eccles, J.S., Smith, C. (2013). Youth belonging and cognitive engage-ment in organized activities: A large-scale field study. Journal of Applied Developmental Psychology, 34, 208–218.
Allen, J.P., Porter, M., McFarland, C., McElhaney, K.B., Marsh, P. (2007). The relation of attachment security to adolescents' paternal and peer relationships, depression, and externalizing behavior. Child Dev., 78(4), 1222–1239.
Allison, B.N., Schulz, J.B. (2004). Parent-adolescent conflict in early adolescence. Adolescence, 39(153), 101–119.
Al-Sobayel, H., Al-Hazzaa, H.M., Abahussain, N.A., Qahwaji, D.M., Musaiger, A.O. (2015). Gender differences in leisure-time versus non-leisure-time physical activity among Saudi adolescents. Ann Agric Environ Med., 22(2), 344–348.
Altermatt, E.R., Pomerantz, E.M. (2003). The development of competence-related and motivational beliefs: An investigation of similarity and influence among friends. Journal of Educational Psychology, 95, 111–123.
Álvarez-García, D., García, T., Barreiro-Collazo, A., Dobarro, A., Antúnez. Á. (2016). Parenting Style Dimensions as Predictors of Adolescent Antisocial Behavior. Front. Psychol. 7(1383), 1–9.
Amichai-Hamburger, Y., Ben-Artzi, E. (2003). Samotność i korzystanie z internetu. Computers in Human Behaviour, 19, 71–80.
Amon, S., Shamai, S., Ilatov, Z. (2008). Socialization Agents and Activities Young Adolescents. Adolescence, 43(170), 373–397.
Anderson, J.C., Funk, J.B., Elliott, R., Smith, P.H. (2003). Parental support and pressure and children’s extracurricular activities: Relationships with amount of involvement and affective experience of participation. Journal of Applied Developmental Psychology, 24(2), 241–257.
Anderson, S.E., Bandini, L.G., Dietz, W.H., Must, A. (2004). Relationship between tempera-ment, nonresting energy expenditure, body composition, and physical activity in girls. International Journal of Obesity, 28, 300–306.
Arnett, J.J. (1996). Sensation seeking, aggressiveness, and adolescent reckless behavior. Personality & Individual Differences, 20(6).
Arnett, J.J. (1999). Adolescent storm and stress, reconsidered. American Psychologist, 54(5), 317–326.
Arredondo, E.M., Elder, J.P., Ayala, G.X., Campbell, N., Baquero, B., Duerksen, S. (2006). Is parenting style related to children’s healthy eating and physical activity in Latino families? Health Education Research, 21(6), 862–871.
Ary, D., Duncan, T., Biglan, A., Meltzer, C., Noell, J., Smolkowski, K. (1999). Development of adolescent problem behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, 27(2), 141–150.
Asbrand, J., Hudson, J., Schmitz, J., Tuschen-Caffier, B. (2017). Maternal parenting and child behaviour: An observational study of childhood social anxiety disorder. Cognitive Therapy and Research, 41, 562–575.
Atkin, A.J., Corder, K., Goodyer, I., Bamber, D., Ekelund, U., Brage, S., van Sluijs, E.M.F. (2015). Perceived Family Functioning and Friendship Quality: Cross-sectional ssociations with Physical Activity and Sedentary Behaviours. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 12, 23.
Audrain-McGovern, J., Rodriguez, D., Cuevas, J., Sass, J. (2013). Initial insight into why physical activity may help prevent adolescent smoking uptake. Drug Alcohol Depend. 132, 471–478.
Australian Institute of Health and Welfare. National drug strategy household survey 2016: Detailed findings. Canberra: AIHW, 2017.
Badania mokotowskie 2004–2016. Badania ukraińskie, obwód lwowski 2016 (s. 55–76). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Badura, P. (2018). Healthy adolescence in the context of leisure time: The role of organized and unstructured leisure-time activities. Groningen: University of Groningen.
Badura, P., Madarasova-Geckova, A., Sigmundova, D., Sigmund, E., van Dijk, J.P., Reijneveld, S.A. (2018). Can organized leisure-time activities buffer the negative outcomes of unstructured activities for adolescents’ health? International Journal of Public Health, 63, 743–751.
Badura, P., Sigmund, E., Madarasova-Geckova, A., Sigmundova, D., Sirucek, J., van Dijk, J.P., Reijneveld, S. A. (2016). Is Participation in Organized Leisure-Time Activities Associated with School Performance in Adolescence? Pobrano z: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0153276
Baiocco, R., Cacioppo, M., Laghi, F., Tafa, M. (2013). Factorial and Construct Validity of FACES IV Among Italian Adolescents. Journal of Child and Family Studies, 22, 962–970.
Bakker, M.P., Ormel, J., Verhulst, F.C., Oldehinkel, A.J. (2010). Peer Stressors and Gender Differences in Adolescents’ Mental Health: The TRAILS Study. Journal of Adolescent Health, 46, 444–450.
Baldwin, E., O’Flaherty, M. (2018). Enriching the Rich? A Review of Extracurricular Activities, Socioeconomic Status and Adolescent Achievement. Life Course Centre Working Paper
Series, 2018–17. Institute for Social Science Research, The University of Queensland.
Baldwin, M.W., Sinclair, L. (1996). Self – esteem and “if...then” contingencies of interpersonal acceptance. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 1130–1141.
Baltes, P.B. (1987). Theoretical propositions of life-span developmental psychology: On the
dynamics between growth and decline. Developmental Psychology, 23(5), 611–626.
Bancroft, J. (2011). Seksualność człowieka. Tłum. R. Śmietana. Wrocław: Elsevier Urban & Partner.
Bandura, A. (2007). Teoria społecznego uczenia się. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Bańka, A. (2002). Społeczna psychologia środowiskowa. Warszawa: Scholar, 418.
Barber, B.L., Eccles, J.S., Hunt, J., Stone, M. (2003). Extracurricular Activities and Adolescent Development. Journal of Social Issues, 59(40), 865–889.
Barber, B.L., Eccles, J.S., Stone, M.R. (2001). Whatever happened to the jock, the brain, and the princess? Young adult pathways linked to adolescent activity involvement and social identity. J Adolesc Res. 16(5), 429–455.
Bardo, M.T., Donohew, R.L., Harrington, N.G. (1997). Psychobiology of novelty seeking and drug seeking behavior. Behav Brain Res., 77(1–2), 23–43.
Bardziejewska, M. (2005). Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków? W: A.I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (345–378). Gdańsk: GWP.
Bares, C.B., Andrade, F., Delva, J., Grogan-Kaylor, A. (2011). Personality and parenting processes associated with problem behaviours: A study of adolescents in Santiago, Chile. Social Work Research, 35(4), 227–240.
Barnett, L.A., Klitzing, S. (2006). Boredom in free time: Relationships with personality, affect, and motivation for different gender, racial and ethnic student groups. Leisure Sciences: An Interdisciplinary Journal, 28, 223–244.
Baron, R.M., Kenny, D.A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173–1182.
Barrera M., Biglan A., Ary D., Li F. (2001). Replication of a problem behavior model with American Indian, Hispanic, and Caucasian youth. Journal of Early Adolescence, 21(2), 133–157.
Bartko, W.T., Eccles, J.S. (2003). Adolescent participation in structured and unstructured activities: A person-orientated analysis. Journal of Youth and Adolescence, 32, 233–242.
Baumeister, R.F. (2004). Wyczerpywanie się ego i funkcja wykonawcza Ja. W: A. Tester, R.B. Felson, J.M. Suls, (red.), Ja i tożsamość. Perspektywa psychologiczna (s. 18–42). Gdańsk: GWP.
Bąk, T. (2008). Współczesne uwarunkowania kreacji subkultur młodzieżowych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Bean, C., Forneris, T. (2016). Examining the importance of intentionally structuring the youth sport context to facilitate positive youth development. Journal of Applied Sport Psychology, 28(4), 410–425.
Beauchaine, T.P. (2003). Taxometrics and developmental psychopathology. Development and Psychopathology, 15, 501–527.
Beavers, R., Hampton, R. (2000). The Beavers System Model of Family Functioning. Journal of Family Therapy, 22, 128–143.
Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka.
Beisert, M. (2006). Trud dorastania seksualnego. W: M. Beisert (red.). Seksualność w cyklu życia człowieka (s. 145–170). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Beiswenger, K.L., Grolnick, W.S. (2010). Czynniki interpersonalne i intrapersonalne związane
z autonomiczną motywacją w zajęciach pozaszkolnych młodzieży. Interpersonal and intrapersonal factors associated with autonomous motivation in adolescents’ after-school activities. The Journal of Early Adolescence, 30(3), 369–394.
Benarous, X., Hassler, C., Falissard, B., Consoli, A., Cohen, D. (2015). Do girls with depressive symptoms exhibit more physical aggression than boys? A cross sectional study in a national adolescent sample. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 9(41). doi: 10.1186/s13034-015-0064-5
Bender, D., Losel, F. (1997). Protective and risk effects of peer relations and social support on antisocial behaviour in adolescents from multi-problem milieus. Journal of Adolescence, 20, 661–678.
Berger, C., Caravita, C.S. (2016). Why do early adolescents bully? Exploring the influence of prestige norms on social and psychological motives to bully. Journal of Adolescence, 46, 45–56.
Berndt, T.J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Science, 11, 7–10.
Berndt, T.J., Keefe, K. (1995). Friends’ influences on adolescents’ adjustment to school. Child Development, 66, 1312–1329.
Bertalanffy, von L. (1984). Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania. War-szawa: PWN.
Berzonsky, M.D. (1989). Identity style: Conceptualization and measurement. Journal of Adolescent Research, 4(3), 267–281.
Berzonsky, M.D. (2005). Identity processing style and self-definition: Effects of a priming manipulation. Polish Psychological Bulletin, 36, 3, 137–143.
Berzonsky, M.D. (2011). A social-cognitive perspective on identity construction. W: S.J. Schwartz,
K. Luyckx, V.L. Vignoles (red.), Handbook of identity theory and research (s. 55–76). New York: Springer.
Betz, C.L. (1995). Childhood violence: A nursing concern. Issues in Comprehensive Pediatric Nursing 18, 149–161.
Białecka-Pikul, M. (2011). Psychopatologia rozwojowa jako dziedzina badań nad rozwojem atypowym. Psychologia rozwojowa, 16(3), 15–25.
Biechowska, D. (2017). Wzory korzystania z internetu. W: K. Ostaszewski (red.), Badania mokotowskie 2004–2016. Badania ukraińskie, obwód lwowski 2016. (s. 117–128). War-szawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Biolcati, R., Mancini, G., Trombini, E. (2018). Proneness to Boredom and Risk Behaviors During Adolescents’ Free Time. Psychological Reports. 121(2), 303–323.
Bishop, J., Inderbitzen, H. (1995). Peer acceptance and friendship: An investigation of their relation to self-esteem. The Journal of Early Adolescence, 15, 476–489.
Bittner, A., Egger, H.L., Erkanli, A., Costello, J.E., Foley D.L., Angold, A. (2007). What do childhood anxiety disorders predict? The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48(12), 1174–1183. doi: 10.1111/j.1469-7610.2007.01812.x
Blanchard, D.C., Takahashi, S.N. (1988). No change in intermale aggression after amygdala lesions which reduce freezing. Physiology and Behavior, 42(6), 613–616.
Blasi, G., Mattay, V.S., Bertolino, A., Elvevåg, B., Callicott J.H., Das, S., Kolachana, B.S., Egan, M.F., Goldberg, T.E., Weinberger, D.R. (2005). Effect of Catechol-O-Methyltransferase val158met Genotype on Attentional Control. Journal of Neuroscience, 25(20), 5038–5045.
Block, J.J. (2008). Issues for DSM-V: Internet addiction. American Journal of Psychiatry, 165(3), 306–307.
Bloomfield, C.J., Barber, B.L. (2011). Developmental experiences during extracurricular activities and Australian adolescents’ self-concept: Particularly important for youth from disadvantaged schools. Journal of Youth and Adolescence, 40, 582–594.
Błachnio, A. (2007). Przegląd wybranych badań nad wpływem internetu na dobrostan psy-chiczny i kontakty społeczne użytkowników. Psychologia Społeczna, T.2, 3–4(5), 225–233.
Bobrowski, K. (2003). Sposoby spędzania wolnego czasu przez młodzież, a używanie substancji psychoaktywnych. Medycyna Wieku Rozwojowego, VII(1) 2, 91–104.
Bobrowski, K. (2007). Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieży. Alkoholizm i Narkoma-nia, 20(3), 267–287.
Bobrowski, K. (2010). Monitorowanie wybranych wskaźników zdrowia psychicznego 15-latków w badaniach mokotowskich. Zmiany pomiędzy 2004 i 2008 rokiem. W: K. Oku-licz Kozaryn, K. Ostaszewski (red.), Promocja zdrowia psychicznego. Badania i działania w Polsce, część II (s. 145–158). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Bobrowski, K. (2017). Symptomy zaburzeń zdrowia psychicznego. W: K. Ostaszewski (red.),
Bobrowski, K., Czabała, J.C., Brykczyńska, C. (2005). Zachowania ryzykowne jako wymiar oceny stanu zdrowia psychicznego młodzieży. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 14(4), 284–292.
Bohnert, A., Fredricks, J., Randall, E. (2010). Capturing unique dimensions of youth organized activity involvement: Theoretical and methodological considerations. Review of Educational Research, 80(4), 576–610.
Bohnert, A.M., Garber, J. (2007). Prospective relations between organized activity participation and psychopathology during adolescence. Journal of Abnormal Child Psychology, 35, 1021–1033.
Bohnert, A.M., Kane, P., Garber, J. (2008). Organized activity participation and internalizing and externalizing symptoms: Reciprocal relations during adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 37, 239–250.
Bohnert, A.M., Martin, N.C., Garber, J. (2007). Predicting adolescents' organized activity involvement: The role of maternal depression history, family relationship quality, and adolescent cognitions. Journal of Research on Adolescence, 17(1), 221–243.
Bojanowicz, J. (2015). Sposoby spędzania czasu wolnego gimnazjalistów w kontekście za-chowań agresywnych. Edukacja wczoraj – dziś – jutro. Edukacja w dialogu pokoleń i bu-dowaniu lepszej przyszłości (s. 132–143). Radomskie Towarzystwo Naukowe.
Boone, E.M., Leadbeater, B.J. (2006). Game on: Diminishing risks for depressive symptoms in early adolescence through positive involvement in team sports. J Res Adolesc. 16(1), 79–90.
Bornstein, M.H., Hahn, C.S., Haynes, O.M. (2010). Social competence, externalizing, and internalizing behavioral adjustment from early childhood through early adolescence: Developmental cascades. Development and Psychopathology, 22(4), 717–735. doi: 10.1017/S095457941-
0000416
Bosco, G.L., Renk, K., Dinger, T.M., Epstein, M.K., Phares, V. (2003). The connections between adolescents’ perceptions of parents, parental psychological symptoms, and adolescent functioning. Journal of Applied Developmental Psychology, 24(2), 179–200.
Bosma, H., Kunnen, S.E. (2001). Determinants and mechanisms in ego identity development:
A review and synthesis. Developmental Review, 21, 39–66.
Bowen, M. (1974). Toward the Differentiation of Self in One's Family of origin. W: Lanham, M.D. (red.), Family Therapy in Clinical Practice (s. 529–547). Rowman & Littlefield (pub. 2004).
Bowers, E.P., Geldhof, G.J., Johnson, S.K., Lerner, J.V., Lerner, R.M. (2014). Special issue introduction: thriving across the adolescent years: A view of the issues. Journal of Youth and Adolescence, 43(6), 859–868.
Boyd, D., Bee, H. (2007). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań, Zysk i S-ka.
Boylan, K., Vaillancourt, T., Szatmari, P. (2012). Linking oppositional behaviour trajectories to the development of depressive symptoms in childhood. Child Psychiatry and Human Development, 43(3), 484–497.
Bradley, G.L. (2010). Skate parks as a context for adolescent development. Journal of Adole-scent Research, 25(2), 288–323.
Braun-Gałkowska M. (1992). Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Braun-Gałkowska, M. (2003). Dziecko w świecie mediów. Eukacja i Dialog, 6, 2–9.
Brendgen, M., Vitaro, F., Bukowski, W.M. (2000). Stability and variability of adolescents’ affiliation with delinquent friends: Predictors and consequences. Social Development, 9, 205–225.
Brendgen, M., Wanner, B., Morin, A.J.S., Vitaro, F. (2005). Relations with parents and with peers, temperament and trajectories of depressed mood during early adolescence. Journal of Abnormal Child Psychology, 33, 579–594.
Brennan, P.A., Grekin, E.R., Mednick, S.A. (1999). Maternal smoking during pregnancy and adult male criminal outcomes. Archives of General Psychiatry, 56, 215–219.
Broche, Y., Diago, C., Herrera, L.F. (2012). Características resilientes en jóvenesdeportistas
y sus pares de la universidad central Marta Abreu de las Villas. Pen-sando Psicología, Revista de la Facultad de Psicología Universidad Cooperativa de Colombia, 8(14), 10–18.
Bronfenbrenner, U., Morris, P.A. (2006). The Bioecological Model of Human Development. W: R.M. Lerner, W. Damon (red.), Handbook of child psychology: Theoretical models of human development (s. 793–828). John Wiley & Sons Inc.
Brookmeyer, K.A., Fanti, K.A., Henrich, C. (2006). Schools, parents, and youth violence: A multilevel, ecological analysis. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 35, 504–514.
Brown, B.B. (2013). Adolescents, organized activities, and peers: Knowledge gained and knowledge needed. W: J.A. Fredricks, S.D. Simpkins (red.), Organized Out-of-School Activities: Settings for Peer Relationships (s. 77–96). New Directions for Child and Adolescent Development.
Brown, B.B., Dietz, E.L. (2009). Informal peer groups in middle childhood and adolescence. W: K.H. Rubin, W.M. Bukowski, B. Laursen (red.), Social, emotional, and personality development in context. Handbook of peer interactions, relationships, and groups (s. 361–376). New York, NY, US: Guilford Press.
Brown, B.B., Larson, R.W. (2002). The Kaleidoscope of Adolescence. W: B.B., Brown, R.W., Larson, T.S., Saraswathi. The World’s Youth. New York: Cambridge University Press.
Brown, B.B., Mounts N.S. (2007). The Cultural Context of Family-Peer Linkages in Adolescence. New directions for child and adolescent development (s. 116). Wiley Periodicals Inc.
Brown, S.A., McGue, M., Maggs, J., i in. (2008). A developmental perspective on alcohol and youths 16 to 20 years of age. Pediatrics. 121(4), 290–310.
Brown, T.T., Kuperman, J.M., Chung, Y., Erhart, M., McCabe, C., Hagler, D.J., i in. (2012). Neuroanatomical assessment of biological maturity. Curr. Biol. 22(18), 1693-1698.
Brumariu, L.E., Kerns, K.A. (2010). Parent–child attachment and internalizing symptoms in childhood and adolescence: a review of empirical findings and future directions. Dev Psychopathol, 22(1):177-203.
Bruner, J. (2003). Making Stories: Law, Literature, Life. New York, N.Y.: Farrar, Straus, and Giroux.
Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju, „Wykłady z Psychologii”, t. 3, Warsza-wa: Scholar.
Brzezińska, A. (2007). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Scholar.
Brzezińska, A., Trempała, J. (2000). Wprowadzenie do psychologii rozwoju. W: J. Strelau, (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki, t.1., Gdańsk: GWP.
Buchanan, C.M., Eccles, J.S., Becker, J.B. (1992). Are adolescents the victims of raging hor-mones? Evidence for activational effects of hormones on moods and behavior at adolescence. Psychological Bulletin, 111(1), 62-107.
Buchanan, C.M., Eccles, J.S., Becker, J.B. (1992). Are adolescents the victims of raging hor-mones? Evidence for activational effects of hormones on moods and behavior at adolescence. Psychological Bulletin, 111(1), 62-107.
Bucksch, J., Sigmundova, D., Hamrik, Z., Troped, P.J., Melkevik, O., Ahluwalia, N., Inchley, J. (2016). International trends in adolescent screen-time behaviors from 2002 to 2010. Journal of Adolescent Health, 58(4), 417-425.
Budakowska, E. (2005). Tożsamość bez granic. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
Buist, K.L., Dekovic, M., Meeus, W., Van Aken, M.A. (2004). The reciprocal relationship between early adolescent attachment and internalizing and externalizing problem behaviour. J Adolesc, 27(3), 251–266.
Bukowski, W.M., Newcomb, A.F., Hartup, W.W. (1996). The Company They Keep: Friendship in Childhood and Adolescence. New York: Cambridge University Press.
Burl, R.K., Gilliand, E. (2008). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: PARPA.
Burrow-Sanchez, J.J., Hawken, L.S. (2007). Helping students overcome substance abuse. Effective practices for prevention and intervention. New York, London: Guilford Press.
Buss, A.H., Plomin, R. (1984). Temperament: Early Developing Personality Traits. NY: Psy-chology Press.
Busseri, M.A., Rose-Krasnor, L., Willoughby, T., Chalmers, H. (2006). A longitudinal examination of breadth and intensity of youth activity involvement and successful `development. Developmental Psychology, 42(6), 1313–1326.
Calafat, A., García, F., Juan, M., Becoña, E., Fernández-Hermida, J. R. (2014). Which parenting style is more protective against adolescent substance use? Evidence within the European context. Drug Alcohol Depend. 138, 185–192.doi: 10.1016/j.drugalcdep.2014.02.705
Calder, A.J., Lawrence, A.D., Young, A.W. (2001). Neuropsychology of fear and loathing. Nature Reviews Neuroscience, 2(5), 352–363.
Caldwell, C.H., Sellers R.M., Bernat, D.H., Zimmerman, M.A. (2004). Racial identity, parental support, and alcohol use in a sample of academically at-risk African American high school students. American Journal of Community Psychology, 34, 71–81.
Caldwell, L.L, Smith, E. (2006). Leisure as a context for youth development and delinquency prevention. The Australian and New Zealand Journal of Criminology, 39, 398–418.
Caldwell, L.L., Baldwin, C.K., Walls, T., Smith, E.A. (2004). Preliminary effects of a leisure education program to promote healthy use of free time among middle school adolescents. Journal of Leisure Research, 36, 310–335.
Caldwell, L.L., Darling, N., Payne, L., Dowdy, B. (1999). Why are you bored? An examination of psychological and social control causes of boredom among adolescents. Journal of Leisure Research, 31(2), 103–121. doi:10.1080/00222216.1999.11949853
Caldwell, L.L., Faulk, M. (2013) Adolescent leisure from a developmental and prevention perspective. W: T. Freire (red.) Positive leisure science: from subjective experience to social contexts (s. 41–60). Netherlands: Springer.
Campbell, A.J., Cumming, S.R., Hughes, I. (2006). Internet use by the socially fearful: addiction or therapy? Cyber Psychology and Behavior, 9, 69e81.
Campbell, J.D., Assanand, S., Di Paula, A. (2004). Cechy strukturalne pojęcia Ja a przystoso-wanie. W: A. Tesser, R.B., Felson, J.M. Suls (red.), Ja i tożsamość. Perspektywa psycholo-giczna (s. 70–88). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Campbell, S.B., Shaw, D.S., Gilliom, M. (2000). Early externalizing behavior problems: Toddlers and preschoolers at risk for later maladjustment. Development and Psychopathology, 12, 467–488.
Candel, N., Olmedilla, A., Blas, A. (2008). Relaciones entre la práctica de actividad física y el autoconcepto, ansiedad y depresión en chicas adolescentes. Cuadernosde Psicología del Deporte, 8(1), 61–77.
Capaldi, D.M., Rothbart, M.K. (1992). Development and validation of an early adolescent temperament measure. Journal of Early Adolescence, 12, 153–173.
Caplan, S.E. (2003). Preference for online social interaction: a theory of problematic Internet use and psychosocial well-being. Communication Research, 30, 625–648.
Caporale, A., Langham, M.C., Guo, W., Johncola, A., Chatterjee, S., Wehrli, F.W. (2019). Acute Effects of Electronic Cigarette Aerosol Inhalation on Vascular Function Detected at Quantitative MRI. Radiology, 293(1), 97–106.
Cappelli, C., Pike, J.R., Christodoulou, G., Riggs, N.R., Warren, C.M., Pentz, M.A. (2019). The effect of sensation seeking on alcohol use among middle school students: a latent state-trait analysis. Am J Drug Alcohol Abuse, 11, 1–9.
Carter, M., McGee, R., Taylor, B., Williams, S. (2007). Health outcomes in adolescence: Associations with family, friends and school engagement. Journal of Adolescence, 30(1), 51–62.
Carver, A., Timperio, A., Hesketh, K., Crawford, D. (2010). Are children and adolescents less active if parents restrict their physical activity and active transport due to perceived risk? Social Science & Medicine, 70(11), 1799–1805.
Caspi A., Silva, P.A. (1995). Temperamental Qualities at Age Three Predict Personality Traits in Young Adulthood: Longitudinal Evidence from a Birth Cohort. Child Development, 66(2), 486–498.
Cederblad, M., Dahlin, L., Hagnell, O., Hansson, K. (1995). Intelligence and temperament as protective factors for mental health. A cross-sectional and prospective epidemiological study. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci., 245(1), 11–19.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2020). 1991-2017 High School Youth Risk Behavior Survey Data [dostęp: 2.02.2020]. Dostep: w internecie: http://nccd.cdc.gov/youthonline/
Chartier, K.G., Hesselbrock, M. N., Hesselbrock, V. M. (2010). Development and vulnerability factors in adolescent alcohol use. Child and adolescent psychiatric clinics of North America, 19(3), 493–504. https://doi.org/10.1016/j.chc.2010.03.004
Cheetham, A., Allen, N.B., Schwartz, O., Simmons, J.G., Whittle, S., Byrne, M.L., Sheeber, L., Lubman, D.I. (2015). Affective behavior and temperament predict the onset of smoking in adolescence. Psychology of Addictive Behaviors, 29(2), 347–354.
Chen, C., Wang, I., Wang, N., Lu, M., Liu, C., Chen, W. J. (2019). Leisure activity participation in relation to alcohol purchasing and consumption in adolescence. Addictive Behaviors 90, 294–300.
Cheng, H., Furnham, A. (2002). Personality, peer relations and self-confidence as predictors of happiness and loneliness. Journal of Adolescence, 25, 327–339.
Chęć, M. (2010). Style funkcjonowania społeczno-emocjonalnego młodzieży identyfikującej się z subkulturą Emo (niepublikowana praca doktorska). Gdańsk.
Chęć, M., Łodygowska, E. (2010). Funkcjonowanie w rodzinie młodzieży należącej do subkultury Emo. W: T. Rostowska, A. Jarmołowska, (red.), Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego (s. 257–271). Warszawa: Difin.
Chęć, M., Łodygowska, E. (2019). Temperament i struktura rodziny a nieprzystosowanie społeczne adolescentów w klasie szkolnej. W: T. Rostowska, A. Lewandowska-Walter (red.), Psychospołeczne korelaty relacji rodzinnych (s. 207–225). Warszawa: Difin.
Chęć, M., Starkowska, A., Wolańczyk, T., Samochowiec, A., Kołodziej, Ł. (2020). Physical activity and problem behaviors among secondary school students. The role of motivation and satisfaction with participation in extracurricular physical activities.
Chocholska, P., Osipczuk, M. (2009). Uzależnienie od komputera i internetu u dzieci i mło-dzieży. Warszawa: Hachette.
Chodkiewicz, J., Juczyński, Z. (2003). Motywy podejmowania zachowań ryzykownych i ocena ich konsekwencji w opinii młodzieży szkolnej Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica 7, 3–15.
Chun, H., Mobley, M. (2010). Gender and grade-level comparisons in the structure of problem behaviors among adolescents. J Adolesc. 33(1), 197–207.
Ciairano, S., Rabaglietti, E., Beyers, W., Roggero, A., Bonino, S. (2007). Patterns of adolescent friendships, psychological adjustment antisocial behavior: The moderating role of family stress and friendshipreciprocity. International Journal of Behavioral Development, 31(6), 539–548.
Cicchetti, D. (1989). Developmental psychopathology: Some thoughts on its evolution. Development and Psychopathology, 1, 1–4.
Cicchetti, D., Cohen, D. J. (1995). Perspectives on developmental psychopathology. W: D. Cicchetti, D. J. Cohen (red.), Wiley Developmental Psychopathology, t. 1: Theory and Methods (s. 3–20). New York.
Cicchetti, D., Garmezy, N. (1993). Prospects and promises in the study of resilience. Deve-lopment and Psychopathology, 5(4), 497–502.
Cieciuch, J. (2013). Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości. Warszawa: Liberi Libri.
Cierpiałkowska, L. (2007). Koncepcje psychologiczne zaburzeń psychicznych. W: Psychopatologia, Wykłady z Psychologii, t. 15, (s. 67–101). Warszawa: Scholar.
Cierpiałkowska, L., Ziarko, M. (2009). Uwarunkowania internalizacji i eksternalizacji zaburzeń u dzieci i młodzieży. Czasopismo Psychologiczne,15(1), 71–85.
Cierpka, A. (2003). Systemowe rozumienie funkcjonowania rodziny. W: A. Jurkowski (red.),
Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej. Warszawa: Wyd. PAN.
Cillessen, A.H.N. (2009). Sociometric methods. W: K.H. Rubin, W.M. Bukowski, B. Laursen (red.), Social, emotional, and personality development in context. Handbook of peer in-teractions, relationships, and groups (s. 82-99). New York, NY, US: The Guilford Press.
Clark, D.A., Donnellan, M.B., Robins, R.W. (2015). Conger, Rand D. Early adolescent temperament, parental monitoring, and substance use in Mexican- origin adolescents. Journal of Adolescence, 41,121–130.
Clark, L.A., Watson, D. (1991). Tripartite model of anxiety and depression: psychometric evidence and taxonomic implications. Journal of Abnormal Psychology, 100, 316–336.
Clark, R.D., Shields, G. (1997). Family communication and delinquency. Adolescence, 32, 81–93.
Cloninger, C.R. (1994a). Temperament and personality. Current Opinion in Neurobiology, 4(2), 266–273.
Cloninger, C.R. (1994b). The genetic structure of personality and learning: A phylogenetic model. Clinical Genetics, 46(1), 124–137.
Cloninger, C.R. (1997). A psychobiological model of personality and psychopatology. Journal of Psychosomatic Medicine, 37(2), 91–102.
Colder, C. R. (2001). Life stress, physiological and subjective indexes of negative emotionality, and coping reasons for drinking: Is there evidence for a selfmedication model of alcohol use? Psychology of Addictive Behaviors, 15, 237–245.
Colder, C.R., Chassin, L. (1997). Affectivity and impulsivity: Temperament risk for adolescent alcohol involvement. Psychology of Addictive Behaviors, 11(2), 83–97.
Colder, C.R., Scalco, M., Trucco, E.M., Read, J.P., Lengua, L.J., Wieczorek, W.F., Hawk, L.W., Jr. (2013). Prospective associations of internalizing and externalizing problems and their co-occurrence with early adolescent substance use. Journal of Abnormal Child Psychology, 41(4), 667–677. doi:10.1007/s10802-012-9701-0
Colder, C.R., Shyhalla, K., Frndak, S., Read, J.P., Lengua, L.J., Hawk, L. W., Jr., Wieczorek, W.F. (2017). The prospective association between internalizing symptoms and adolescent alcohol involvement and the moderating role of age and externalizing symptoms. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 41(12), 2185–2196.
Coleman, J.C. (2011). The Nature of Adolescence Fourth Edition. New York: Routledge.
Coleman, J.C., Hendry, L.B. (2000). The Nature of Adolescence Third Edition. New York: Routledge.
Collins, W.A., Steinberg, L. (2006). Adolescent development in interpersonal context: Socioemotional processes. W: W. Damon, N. Eisenberg (red.). Handbook of child psychology: Socioemotional processes (s. 1003-1067). New York, NY: Wiley.
Colman, I., Wadsworth, M.E., Croudace, T.J., Jones, P.B. (2007). Forty-year psychiatric out-comes following assessment for internalizing disorder in adolescence. Am J Psychiatry, 164(1): 126–133.
Cooper, N.S. (2006). The identyfication of psychological and social correlates of internet use in children and teenagers, Dissertation Abstarct International: Section B: The Sciences and Engineering, 66.
Cornellŕ-Font, M.G., Vińas-Poch, F., Juárez-López, J.R., Martín-Perpińá, M., Malo-Cerrato, S. (2018). Temperament and attachment as predictive factors for the risk of addiction to substances in adolescents. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 23, 179–187.
Cotterell, J. (1996). Social networks and social influences in adolescence. London: Routledge.
Covay, E., Carbonaro, W. (2010). After the bell: Participation in extracurricular ctivities, classroom behavior, and academic achievement. Sociology of Education, 83(1), 20–45.
Cox, R.B., Criss, M.M., Harrist, A.W. i in. (2017). Are Negative Peer Influences Domain Specific? Examining the Influence of Peers and Parents on Externalizing and Drug Use Behaviors.
J Primary Prevent 38, 515–536.
Crano, W.D. (2001). Social Influence, Social Identity, and Ingroup Leniency. W: C.K. de Dreu, N.K. de Vries (red.), Group Consensus and Minority Influence. Implication for Innovation (s. 122–143). Oxford: Blackwell Publisher.
Creemers, H.E., Dijkstra, J.K., Vollebergh, W., Ormel, J., Verhulst, F.C., Huizink, A.C. (2010). Predicting life-time and regular cannabis use during adolescence; the roles of temperament and peer substance use: The TRIALS study. Addiction, 105, 699–708.
Crosnoe, R. (2002). Academic and Health-Related Trajectories in Adolescence: The Intersection of Gender and Athletics. Journal of Health and Social Behavior, 43, 317–335.
Crouter, A.C., Head, M.R., McHale, S.M., Tucker, C.J. (2004). Family time and the psychoso-cial adjustment of adolescent siblings and their parents. Journal of Marriage and Family, 66(1), 147–162.
Cummings, E, Valentino, K. (2016). Developmental psychopathology. W: R. Lewis, W. Overton (red.), Handbook of child psychology and developmental science (s. 566–606). 7th ed. Hoboken, N.J: Wiley.
Cyders, M.A., Smith, G.T. (2008). Emotion-based dispositions to rash action: Positive and negative urgency. Psychological Bulletin, 134(6), 807–828.
Cynkar, A. (2007). Socially wired instant messaging and e-mail may dispel inhibitions and can lead to closer friendships for children and teens. But how much is too much? Monitor on Psychology, 38(10), 47.
Czajkowski, K. (1970). Pozaszkolna praca opiekuńczo-wychowawcza. Warszawa: Wydawnic-two Związkowe CRZZ
Czajkowski, K. (1979). Wychowanie do rekreacji. Warszawa: WSiP.
Czerepaniak-Walczak, M. (2011). Pedagogika czasu wolnego: schole w szkole i poza szkołą. W: R. Winiarski (red.), Rekreacja i czas wolny (s. 200–235). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
Czerkawski, A. (2008). Czas wolny gimnazjalistów a zachowania ryzykowne. W: A. Czerkawski, A. Nowak (red.), Wybrane zagadnienia patologii społecznej - implikacje empiryczne (s. 66–76). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Czerwińska-Jasiewicz, M. (2005). Rozwój psychiczny młodzieży a jej koncepcje dotyczące własnego życia. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
Czerwińska-Jasiewicz, M. (2015). Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia. Warszawa: Difin.
Dahl, R.E. (2004). Adolescent brain development: Vulnerabilities and opportunities: Keynote address. W: R.E. Dahl, L.P. Spear (red.), Adolescent Brain Development: Vulnerabilities and Opportunities, tom 1021 (s. 1–22). New York: Annals of the New York Academy of Sciences.
Daly, M., Leonard, M. (2002). Against All Odds: Family Life on a Low Income in Ireland, Dublin: Combat Poverty Agency.
Darling, N. (2005). Participation in extracurricular activities and adolescent adjustment: Cross-sectional and longitudinal findings. J Youth Adolesc. 34(5), 493–505.
Darling, N., Cohen, C.L. (2002). Romantic anxiety and avoidance and middle adolescents’
depressive symptoms. Paper presented at the Society for Research on Adolescence. New Orleans, LA.
Daspe, M.E., Arbel, R., Ramos. M.C., Sharpio, L.A.S., Margolin, G. (2019). Deviant Peers and Adolescent Risky Behaviors: The Protective Effect of Nonverbal Display of Parental Warmth. J Res Adolesc. 29(4), 863–878.
Day R.D., Padilla-Walker, L.M. (2009). Mother and Father Connectedness and Involvement DuringEarly Adolescence. Journal of Family Psychology, 23(6), 900 –904.
Dąbrowski, Z. (1966). Czas wolny dzieci i młodzieży. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydaw-nictw Szkolnych.
de Barbaro B. (1994). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydaw-nictwo Collegium Medicum UJ.
de la Haye, K., Green, H.D., Kennedy, D.P., Pollard, M.S., Tucker, J.S. (2013). Selection and influence mechanisms associated with marijuana initiation and use in adolescent friendship networks. Journal of Research on Adolescence, 23(3), 474–486.
De Looze, M., Raaijmakers, Q., Ter Bogt, T., i in. (2015). Decreases in adolescent weekly alcohol use in Europe and North America: evidence from 28 countries from 2002 to 2010. European Journal of Public Health, 25(2), 69–72.
de Looze, M., van den Eijnden, R., Verdurmen, J., Vermeulen-Smit, E., Schulten, I., Volle-bergh, W., ter Bogt, T. (2012). Parenting practices and adolescent risk behavior: Rules on smoking and drinking also predict cannabis use and early sexual debut. Prevention Science, 13(6), 594-604. doi:10.1007/s11121-012-0286-1
De Winter, A.F., Visser, L., Verhulst, F.C., Vollebergh, W.A.M., Reijneveld, S. A. (2016). Longitudinal patterns and predictors of multiple health risk behaviors among adolescents: The TRAILS study. Preventive Medicine, 84, 76–82.
Deci, E.L., Ryan, R.M. (2012). Self-determination theory. W: P.A.M. Van Lange, A.W. Kruglanski, E.T. Higgins (red.), Handbook of theories of social psychology. vol. 1 (s. 416–437). Thousand Oaks, CA: Sage.
Demo, D.H., Allen, K.R., Fine, M.A. (2000). Handbook of Family Diversity. Oxford: University Press.
Denault, A.S. Poulin, F. (2009b). Predictors of Adolescent Participation in Organized Activities: A Five-Year Longitudinal Study. Journal of Research on Adolescence, 19(2), 287–311.
Denault, A.S., Poulin, F. (2009a). Intensity and breadth of participation in organized activities during the adolescent years: Multiple associations with youth outcomes. Journal of Youth and Adolescence, 38, 1199–1213.
Denek, K. (2005). Ku dobrej edukacji. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT.
Denek, K. (2008). Poza ławką szkolną. Żary: Wydawnictwo Naukowe Łużyckiej Wyższej Szko-ły Humanistycznej.
Denek, K. (2009). Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I.
Derks, E.M., Hudziak, J.J., van Beijsterveldt C.E.M. i in. (2006). Genetic analyses of maternal and teacher ratings on attention problems in 7-year-old Dutch twins. Behav. Genet. 36, 833–844.
Derks, E.M., Hudziak, J.J., van Beijsterveldt, C.E.M. i in. (2004). A study of genetic and environmental influences on maternal and paternal CBCL syndrome scores in a large sample of 3-year-old Dutch twins. Behav. Genet. 34, 571–583.
Derryberry, D., Rothbart, M.K. (1997). Reactive and effortful processes in the organization of temperament. Development & Psychopathology, 9(4), 633–652.
Déry, M., Lapalme, M., Jagiellowicz, J., Poirier, M., Temcheff, C., Toupin, J. (2016). Predicting Depression and Anxiety from Oppositional Defiant Disorder Symptoms in Elementary School-Age Girls and Boys with Conduct Problems. Child Psychiatry and Human Development, 1-10. doi: 10.1007/s10578-016-0652-5.
DeVries, A.C., Glasper, E.R., Detillion, C.E. (2003). Social modulation of stress responses. Physiology and Behavior, 79, 399–407.
Dillman-Carpentier, F., Brown, J., Bertocci, M., Silk, J., Forbes, E., Dahl, R. (2008). Sad kids, sad media? Applying mood management theory to depressed adolescents’ use of media.
Media Psychology, 11, 143–166.
Dimitris, K. (2015). The influence of family on adolescents’ use of leisure. Multilingual Academic Journal of Education and Social Science, 3(1), 17–27.
Djurichkovic, A. (2011). Arts in Prisons. A Literature Review of the Philosophies and Impacts of Visual Arts Programs for Correctional Populations. North Hobart: Tas.: Arts Access Australia.
Dodge, K.A., Coie, J.D., Lynam, D. (2006). Aggression and antisocial behavior in youth. W: N. Eisenberg, W. Damon (red.), Handbook of child psychology: vol. 3. Social, emotional, and personality development (6th ed., s. 719–788). Hoboken, NJ: Wiley.
Doliński, A. (2004). Zachowania młodzieży w sytuacjach społecznych jako transmisja wzorów rodzinnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Donohew, L., Zimmerman, R., Cupp, P.S., Novak, S. Colon, S., Abell, R. (2000). Sensation seeking, impulsive decision-making, and risky sex: implications for risk-taking and design of interventions. Personality and Individual Differences 28, 1079–1091.
Dorsch, T.E., Smith, A.L., McDonough, M.H. (2015). Early socialization of parents through organized youth sport. Sport, Exercise, and Performance Psychology, 4(1), 3–18.
Downing, J. (2003). The Independent Media Center Movement and the Anarchist Socialist Tradition’, W: N. Couldry, J. Curran (red.) Contesting Media Power: Alternative Media in a Networked World (s. 243–257). Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
Drabick, D.A. (2009). Can a developmental psychopathology perspective facilitate a paradigm shift toward a mixed categorical-dimensional classification system? Clinical Psychology: Science and Practice.16, 41–49.
Drabick, D.A.G., Kendall, P.C. (2010). Developmental Psychopathology and the Diagnosis of Mental Health Problems among Youth. Clin Psychol. 17(4), 272–280.
Dragan, Ł.W. (2014). Temperament w pierwszym roku życia. Warszawa: Scholar. du Vall, M., Majorek, M. (2014). W stronę nowej kultury gier komputerowych: od komputeryzacji do smartfonizacji. Replay. The Polish Journal of Game Studies 1, 93–106.
Dragan, M. (2013). Czas wolny młodzieży gimnazjalnej. W: M. Banach, T.W. Gierat (red.), Formy spędzania czasu wolnego (s. 11–35). Kraków: Scriptum.
Driessens, C.M. (2015). Extracurricular activity participation moderates impact of family and school factors on adolescents’ disruptive behavioural problems. BMC Public Health 15(1110), 1–13.
Dudovitz, R.N., Chung, P.J., Wong, M.D. (2017). Teachers andcoaches in adolescent social networks are associated with heal-thier self-concept and decreased substance use. Journal of School Health, 87(1), 12–20.
Dumazedier, J. (1959). Rzeczywistość czasu wolnego a ideologia, Nowa Kultura, 36.
Dumazedier, J. (1960). Current Problems of the Sociology of Leisure. International Social Science Journal, 2, 522–531.
Dumont, M., Provost, M.A. (1999). Resilience in adolescents: Protective role of social support, coping strategies, self-esteem, and social activities on experience of stress and depression. Journal of Youth and Adolescence, 28, 343–345.
Duncan, S.C., Duncan, T.E., Strycker, L.A. (2005). Sources and types of social support in youth physical activity. Health Psychol, 24, 3–10.
Durišic, M. (2018). Relations and communication in families of children with externalizing
behavior problems. Research in Pedagogy, 8(2), 111–120.
Dybich, A. (2016). Sytuacja wychowawcza w nowych typach rodzin a zagrożenie niedosto-sowaniem społecznym (87, s. 77–91). Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: organizacja i zarządzanie.
Dyson, R., Robertson, G.C., Wong, M.M. (2015). Brief report: Peer group influences and adolescent internalizing problems as mediated by effortful control. Journal of Adolescence, 41, 131–135.
Dzieńdziura, K. (2005). Ramy czasu wolnego gimnazjalistów. W: Społeczne uczestnictwo młodzieży średniego miasta (s. 155–171). E. Hajduk, P. Karpińczyk (red.) Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak.
Eccles, J.S., Adler, T.F., Futterman, R., Goff, S.B., Kaczala, C.M., Meece, J.L., Midgley, C. (1983). Expectancies, values, and academic behaviors. W: J.T. Spence, R. Helmreich (red.), Achievement and achievement motives: Psychological and sociological approaches (s. 75–146). San Francisco, CA: W.H. Freeman.
Eccles, J.S., Barber, B.L. (1999). Student council, volunteering, basketball, or marching band: What kind of extracurricular involvement matters? Journal of Adolescent Research, 14, 10–43.
Eccles, J.S., Barber, B.L., Stone, M., Hunt, J. (2003). Extracurricular activities and adolescent development. Journal of Social Issues, 59(4), 865–890.
Eccles, J.S., Harold, R.D. (1991). Gender differences in sport involvement: Applying the Eccles expectancy-value model. Journal of Applied Sport Psychology, 3, 7–35.
Edwards, A.C., Latendresse, S.J., Heron, J., Cho, S.B., Hickman, M., Lewis, G., Kendler, K.S. (2014). Childhood internalizing symptoms are negatively associated with early adolescent alcohol use. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 38(6), 1680–1688. doi:10.1111/
acer.12402
Edwards, R.C., Hans, S.L. (2015). Infant risk factors associated with internalizing, externalizing, and co-occurring behavior problems in young children. Developmental Psychology, 51(4), 489–499.
Einziger, T., Levi, L., Zilberman-Hayun, Y., i in. (2017). Predicting ADHD Symptoms in Adolescence from Early Childhood Temperament Traits. Journal of Abnormal Child Psychology: An official publication of the International Society for Research in Child and Adolescent Psychopathology, 1.
Eisenberg, N., Cumberland, A., Spinrad, T.L., Fabes, R.A., Shepard, S.A., Reiser, M., i in. (2001). The relations of regulation and emotionality to children’s externalizing and internalizing problem behavior. Child Development, 72, 1112–1134.
Eisenberg, N., Fabes, R.A., Karbon, M., Murphy, B.C., Wosinski, M., Polazzi, L., Carlo, G., Juhnke, C. (1996). The Relations of Children’s Dispositional Prosocial Behavior to Emo-tionality, Regulation, and Social Functioning. Child Development, 67, 974–992.
Eisenberg, N., Guthrie, I.K., Fabes, R.A., Shepard, S., Losoya, S., Murphy, B.C., i in. (2000). Prediction of elementary school children’s externalising problem behaviors from attention and behavioural regulation and negative emotionality. Child Development, 71, 1367–1382.
Eisenberg, N., Sadovsky, A., Spinrad, T.L., Fabes, R.A., Losoya, S.H., Valiente, C., i.in. (2005). The relations of problem behavior status to children’s negative emotionality, effortful control, and impulsivity: concurrent relations and prediction of change. Developmental Psychology, 41, 193-211. doi:10.1037/0012-1649. 41.1.193.
Eisman, A.B., Stoddard, S.A., Bauermeister, J.A., Caldwell, C.H., Zimmerman, M.A. (2016). Trajectories of Organized Activity Participation Among Urban Adolescents: An Analysis of Predisposing Factors. J Youth Adolesc. 45(1): 225–238.
Eisman, A.B., Stoddard, S.A., Bauermeister, J.A., Caldwell, C.H., Zimmerman, M.A. (2017). Trajectories of organized activity participation among urban adolescents: Associations with young adult outcomes. Journal of Community Psychology, 45(4), 513–527. doi:10.1002/
jcop.21863.
El Asam, A., Samara, M., Terry, P. (2019). Problematic internet use and mental health among British children and adolescents. Addictive Behaviors, 90, 428–436.
Eley, T.C., Lichtenstein, P., Stevenson, J. (1999). Sex differences in the etiology of aggressive and nonaggressive antisocial behavior: results from two twin studies. Child Dev. 70, 155–168.
Elkington, K., Bauermeister, J., Zimmerman, M. (2011). Do parents and peers matter? A prospective socio ecological examination of substance use and sexual risk among African American youth. Journal of Adolescence, 34, 1035–1047.
Ellickson, P.L., Tucker, J.S., Klein, D.J. (2001). High-risk behaviors associated with early smoking: results from a 5-year follow-up. The Journal of Adolescent Health, 28(6), 465–473.
Ellis, L.K. (2002). Individual differences and adolescent psychosocial development (niepublikowana praca doktorska). University of Oregon, Eugene.
Ellis, L.K., Rothbart, M.K. (2001). Revision of the Early Adolescent Temperament Question-naire. Poster an Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development, Minneapolis, Stany Zjednoczone.
Ellis, L.K., Rothbart, M.K., Posner, M.I. (2004). Individual diffrences in executive attention predict self-regulation and adolescent psychosocial behaviors. Annals of the New York Academy of Sciences, 1021, 337–340.
Eme, R. (2017). Developmental psychopathology: A primer for clinical Pediatrics. World J Psychiatr. 7(3), 159–162.
Ennett, S.T., Bauman, K.E. (1994). The contribution of influence and selection to adolescent peer group homogeneity: The case of adolescent cigarette smoking. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 653–663.
Erikson, E.H. (1950). Childhood and society. W W Norton & Co.
Erikson, E.H. (1968). Identity: Youth and crisis. New York: Norton.
Erikson, E.H. (1981). Childhood and society. London: Triad/Granada.
Erikson, E.H. (1997). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Rebis.
Erikson, E.H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Zysk i S-ka.
Erikson, E.H. (2011). Dopełniony cykl życia. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
Estévez-López, E., Pérez, S.M., Ochoa, G.M., Ruiz, D.M. (2008), Adolescent aggression: effects of gender and family and school environments. J Adolesc., 31(4), 433–450.
Evans, D., Rothbart, M.K. (2007). Developing a model for adult temperament. Journal of Research in Personality, 41, 868-888.
Farb, A.F., Matjasko, J.L. (2012). Recent advances in research on school-based extracurricular activities and adolescent development. Developmental Review, 32(1), 1–48.
Farrell, M.P., Barnes, G.M., Banerjee, S. (1995). Family cohesion as a buffer against the effects of problem-drinking fathers on psychological distress, deviant behavior, and heavy drinking in adolescents. J Health Social Behavior, 36, 377–385.
Fauth, R.C., Roth, J.L., Brooks-Gunn, J. (2007). Does the neighborhood contaxt alter the Link between youth’s after-school time activities and developmental outcomes? A multilevel analysis. Dev Psychol. 43(3), 760–77.
Fawcett, L.M. (2007). School's out: Adolescent 'leisure time' activities, influences and conse-quences. Retrieved from https://ro.ecu.edu.au/theses/31
Feldman, A.F., Matjasko, J.L. (2005). The Role of School-Based Extracurricular Activities in Adolescent Development: A Comprehensive Review and Future Directions. Review of Educational Research, 75(2), 159–210.
Felson, R.B. (1989). Parents and the reflected appraisal process: A longitudinal analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 965–971.
Fergus, S., Zimmerman, M.A. (2005). Adolescent resilience: A Framework for Understanding Healthy Development in the Face of Risk. Annu. Rev. Public Health, 26, 399–419.
Fernández-Bustos, J.G., Infantes-Paniagua, Á., Cuevas, R., Contreras, O.R. (2019). Effect of Physical Activity on Self-Concept: Theoretical Model on the Mediation of Body Image and Physical Self-Concept in Adolescents. Front. Psychol. 10, 1537. doi: 10.3389/fpsyg.2019.-
01537
Ferrari, J.R., Olivette, M.J. (1993). Perceptions of parental control and the development of indecision among late adolescent females. Adolescence, 28, 963–970.
Festl, R., Scharkow, M., Quandt, T. (2013). Peer influence, internet use and cyberbullying:
a comparison of different context effects among german adolescents. Journal of Children and Media, 1-17.
Finan, L.J., Schulz, J., Gordon, M.S., Ohannessian, C.M. (2015). Parental problem drinking and adolescent externalizing behaviors: The mediating role of family functioning. Journal of Adolescence, 43, 100–110.
Finn, J.D., Rock, D.A. (1997). Academic success among students at risk for school failure. Journal of Applied Psychology, 82, 221–234.
Fishbein, M., Ajzen, I. (2010). Predicting and changing behavior: the reasoned action ap-proach. New York: Psychology Press.
Fite, P.J., Colder, C.R., O’Connor, R.M. (2006). Childhood behavior problems and peer selection and socialization: risk for adolescent alcohol use. Addictive Behaviors, 31(8), 1454–1459.
Fleming, C.B., Mason, W.A., Mazza, J.J., Abbott, R.D., Catalano, R.F. (2008). Latent growth modeling of the relationship between depressive symptoms and substance use during adolescence. Psychology of Addictive Behaviors, 22, 186–197.
Fletcher, A.C., Nickerson, P., Wright, K. (2003). Structured leisure activities in middle childhood: Links to well-being. Journal of Community Psychology, 31, 641–659.
Franken, I.H.A., Muris, P. (2006). BIS/BAS personality characteristics and college students’ substance use. Personality and Individual Differences, 40, 1497–1503.
Fraser-Thomas, J., Côté, J. (2009). Understanding adolescents’ positive and negative developmental experiences in sport. The Sport Psychologist, 23, 3–23.
Fredricks, J.A. (2012). Extracurricular participation and academic outcomes: Testing the over-scheduling hypothesis. Journal of Youth and Adolescence, 41(3), 295–306.
Fredricks, J.A. Eccles., Eccles, J.S. (2006). Is extracurricular activity participation associated with beneficial outcomes? Concurrent and longitudinal relations. Developmental Psychology, 42, 698–713.
Fredricks, J.A., Eccles, J.S. (2008). Participation in extracurricular activities in the middle school years: Are there developmental benefits for African American and European American youth? Journal of Youth and Adolescence, 37, 1029–1043.
Freud, A. (1969). Adolescence as a developmental disturbance. W: G. Caplan, S. Lebovici (red.), Adolescence (s. 5–10). New York: Basic Books.
Frick, P.J., Morris, A.S. (2004). Temperament and developmental pathways to conduct problems. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 33(1), 54–68.
Gadbois, S., Bowker, A. (2007). Gender differences in the relationships between extracurricular activities participation, self-description, and domain-specific and general self-esteem. Sex Roles, 56, 675–689.
Gajewski, J., Małkowska-Szkutnik A. (2012). Rodzinne i rówieśnicze czynniki związane z upijaniem się i paleniem tytoniu przez 15-letnią młodzież. Developmental Period Medicine, 4, XVI, 322–328.
Galera, C., Bouvard, M.P., Melchior, M., Chastang, J.F., Lagarde, E., Michel, G., Fombonne, E. (2010). Disruptive symptoms in childhood and adolescence and early initiation of tobacco and cannabis use: The Gazel Youth study. European Psychiatry, 25, 402–408.
García, F., Gracia, E. (2009). Is always authoritative the optimum parenting style? Evidence from Spanish families. Adolescence 44, 101–131.
Gardner J. (2000). Living with a child with fetal alcohol syndrome. American Journal of Maternal/Child Nursing 25, 252–257.
Gardner, M., Browning, C., Brooks-Gunn, J. (2012). Can Organized Youth Activities Protect Against Internalizing Problems Among Adolescents Living in Violent Homes? Journal Oof Research On Adolescence, 22(4), 662–677.
Gardner, M., Roth, J., Brooks-Gunn, J. (2008). Adolescents' participation in organized activities and developmental success 2 and 8 years after high school: do sponsorship, duration, and intensity matter? Dev Psychol., 44(3), 814–830.
Garmezy N. (1985). Stress resistant children: The search for protective factors. W: J. Stevenson (red.), Recent research in developmental psychopathology (s. 213–234). New York: Pergamon Press.
Garmezy, N., Masten, A. S., Tellegen, A. (1984). The study of stress and competence in chil-dren: A building block for developmental psychopathology. Child Development, 55(1), 97–111.
Garton, A.F., Harvey, R., Price, C. (2004). The influence of perceived family environment on adolescent leisure participation. Australian Journal of Psychology, 56, 18–24.
Gartstein, M.A., Rothbart, M.K. (2003). Studying infant temperament via the revised infant behawior questionnaire. Infant Behawior and Development, 26(1), 64–86.
Gaś, Z.B., (1995). Pomoc psychologiczna młodzieży. Warszawa: WSiP.
Ge, X., Conger, R.D., Elder, G.H. (2001). Pubertal transition, stressful life events, and the emergence of gender differences in adolescent depressive symptoms. Developmental Psychology, 37(3), 404–417.
Genovese, J.E.C., Wallace, D. (2007). Reward sensitivity and substance abuse in middle school and high school students. Journal of Genetic Psychology, 168, 465–469.
George, D., Mallery, P. (2016). IBM SPSS statistics 23 step by step: A simple guide and refer-ence. New York: Routledge.
Gierat, T.W. (2013). Czas wolny studentów. W: M. Banach, T.W. Gierat (red.), Formy spędza-nia czasu wolnego (s. 59–73). Kraków: Scriptum.
Gilliom, M., Shaw, D.S. (2004). Co-development of externalizing and internalizing problems in early childhood. Development and Psychopathology, 16, 313–334.
Gilman, R., Meyers, J., Perez, L. (2004). Structured extracurricular activities among adolescents: Findings and implications for school psychologists. Psychology in the Schools, 41(1), 31-41.
Ginsburg, G., Bronstein, P. (1993). Family factors related to children's intrinsic/extrinsic motivational orientation and academic performance. Child Development, 64, 1461–1471.
Glaser, K. (1967). Masked depression in children and adolescents. American Journal of Psychotherapy, 21(3), 565–574.
Goggin, K., Murray, T.S., Malcarne, V.L., Brown, S.A., Wallston, K.A. (2007). Do Religious and Control Cognitions Predict Risky Behavior? I. Development and Validation of the Alcohol-related God Locus of Control Scale for Adolescents (AGLOC-A). Cognitive Therapy and Research, 31(1), 111–122.
Goldenberg, H., Goldenberg, I. (2006). Terapia rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Goldsmith, H.H., Lemery, K.S. (2000). Linking temperamental fearfulness and anxiety symptoms: A behavior-genetic perspective. Biological Psychiatry, 48, 1199–1209.
Goldstein, S.E., Davis-Kean, P.E., Eccles, J.S. (2005). Parents, Peers, and Problem Behavior:
A Longitudinal Investigation of the Impact of Relationship Perceptions and Characteristics on the Development of Adolescent Problem Behavior. Developmental Psychology, vol. 41, 2, 401–413. The American Psychological Association.
Goszczyńska, M., Studenski, R. (red.). (2006). Psychologia zachowań ryzykownych. Koncepcje badania praktyka (s. 20–26). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Gottfredson, D.C., Gerstenblith, S.A., Soule, D.A., Womer, S.C., Lu, S. (2004). Do after school programs reduce delinquency? Prev Sci. 5(4), 253–266.
Govender, K., Naicker, S.N., Meyer-Weitz, A., Fanner, J., Naidoo, A., Penfold, W.L. (2013). Associations between perceptions of school connectedness and adolescent health risk behaviors in South African high school learners. J Sch Health., 83(9), 614–622.
Gómez-Ortiz, O., Del Rey, R., Romera, E.M., Ortega-Ruiz, R. (2015). Maternal and paternal parenting styles in adolescence and its relationship with resilience, attachment and bullying involvement. An. Psicol. 31, 979–989. doi: 10.6018/analesps.31.3.180791
Granic, I. (2014). The role of anxiety in the development, maintenance, and treatment of childhood aggres-sion. Development and Psychopathology, 26(4), 1515–1530. doi: 10.1017/
S0954579414001175
Grant, B.F., Dawson, D.A. (1998). Age of onset of drug use and its association with DSM-IV drug abuse and dependence: results from the National Longitudinal Alcohol Epidemiologic Survey. J Subst Abuse, 10(2), 163–173.
Gray, J.A. (1991). The neuropsychology of temperament. W: J. Strelau, A. Angleitner (red.), Explorations in temperament: International perspectives on theory and measurement
(s. 105–128). New York: Plenum Press
Greeley, J., Oei, T. (1999). Alcohol and tension reduction. W: K.E. Leonard, H.T. Blane, (red.), Psychological Theories of Drinking and Alcoholism (s. 14–53). New York: Guilford Press.
Greenhalgh, E.M., Bayly, M., Winstanley, M.H. (2017). Prevalence of smoking – Teenagers. W: M.M. Scollo, M.H. Winstanley (red.). Tobacco in Australia: Facts and issues. Melbourne: Cancer Council Victoria.
Griffin, K.W., Botvin, G.J., Scheier, L.M., Doyle, M.M., Williams, C. (2003). Common predic-tors of cigarette smoking, alkohol use, agression, and delinquency among inner- city minority youth. Addictive Behaviors, 28, 1141–1148.
Griffiths, M.D. (2012). Facebook Addiction: Concerns, criticicm, and recommendations – A response to Andreassein and colleagues. Psychological Reports, 110, 518–520.
Grochociński, M. (1980). Rodzina a czas wolny dziecka. Gdańsk: Krajowa Agencja Wydawni-cza.
Grolnick, W.S., Deci, E.L., Ryan, R.M. (1997). Intemalization within the family: The selfdetermination theory perspective. W: J.E. Grusec, L. Kuczynski (red.), Parenting and children's intemalization of values: A handbook of contemporary theory. New York: John Wiley.
Gross, E.F. (2004). Adolescent Internet use: what we expect, what teens report. Journal of Applied Developmental Psychology, 25, 633–649.
Groth, J. (2007). Rozumowanie moralne nieletnich przestępców. Ruch prawniczy, Ekono-miczny i socjologiczny, 3, 191–205.
Grzegorzewska, I. Cierpiałkowska, L. (2018). Uzależnienia behawioralne. Warszawa: PWN.
Grzesiuk, L., Jakubowska, U. (1994). Podejście systemowe. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia – szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy (s. 60–68). Warszawa: PWN.
Grzesiuk, L., Jakubowska, U. (2005). Terapia systemowa. W: L. Grzesiuk (red.). Psychotera-pia. Teoria (s. 189–199). Warszawa: Eneteia.
Guerin, D.W., Gottfried, A.W., Oliver, P.H., Thomas, C.W. (2003). Temperament: Infancy through adolescence. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
Guerreschi, C. (2005). Nowe Uzależnienia. Kraków: Salwator.
Guest, A.M., McRee, N. (2009). A School-Level Analysis of Adolescent Extracurricular Activity, Delinquency, and Depression. The Importance of Situational Context J Youth Adolescence, 38, 51–62.
Guevremont, A., Findlay, L., Kohen, D. (2014). Organized extracurricular activities: Are in- school and out-of-school activities associated with different outcomes for Canadian youth? Journal of School Health, 84(5), 317–325.
Guilamo-Ramos, V., Turrisi, R., Jaccard, J., Wood, E., Gonzalez, B. (2004). Progression from light experimentation to heavy episodic drinking in early and middle adolescence. Journal of Studies on Alcohol, 65, 494–500.
Gunnarsson, M., Gustavsson, J.P., Tengstrom, A., Franck Fahlke, C. (2008). Personality traits and their associations with substance use among adolescents. Personality and Individual Differences. 45, 356–360.
Gurba, E. (2013). Nieporozumienia z dorastającymi dziećmi w rodzinie. Uwarunkowania
i wspomaganie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Gustafson, S.L., Rhodes, R.E. (2006). Parental correlates of physical activity in children and early adolescents. Sports Medicine (Auckland, N.Z.), 36(1), 79–97.
Ha, J.H., Kim, S.Y., Bae, S.C., Bae, S., Kim, H., Sim, M., i in. (2007). Depression and internet addiction in adolescents. Psychopathology, 40, 424–430.
Haberstick, B.C., Zeiger, J.S, Corley R.P. (2014). Genetic and Environmental Influences on the Allocation of Adolescent Leisure Time Activities. Biomed Res Int. 1–12.
Hakan, S., Mahoney, J.L. (2000). Leisure activities and adolescent antisocial behavior: The role of structure and social context. Journal of Adolescence, 23, 113–127.
Hall, C.S., Lindzey, G., Campbell, J.B. (2012). Teorie osobowości. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Hallfors, D.D., Waller, M.W., Bauer, D., Ford, C.A., Halpern, C.T. (2005). Which Comes First in Adolescence – Sex and Drugs or Depression? American Journal of Preventive Medicine, 29(3), 163–170.
Hammond, D. (2011). Health warning messages on tobacco products: A review. Tob. Control, 20, 5, 327–337.
Handley, E.D., Chassin, L. (2013). Alcohol-specific parenting as a mechanism of parental drinking and alcohol use disorder risk on adolescent alcohol use onset. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 74(5), 684–693.
Hansen, D.M., Larson, R.W., Dworkin, J.B. (2003). What adolescents learn in organized youth activities: A survey of self-reported developmental experiences. Journal of Research on Adolescence, 13, 25–55.
Harju, O., Luukkonen, A., Hakko, H., Rasanen, P., Riala, K. (2011). Is aninterest in computers or individual/teams sports associated with adolescentpsychiatric disorders? Cyberpsychology, Behavior and social Networking, 14, 461–465.
Harrington, M. (2015). Practices and meaning of purposive family leisure among working-and middle-class families. Leisure Studies, 34(4), 471–486.
Harris, P.L. (2000). The work of the imagination, Oxford: Blackwell.
Harrison, M.E., Norris, M.L., Obeid, N., Fu, M., Weinstangel, H., Sampson, M. (2015). Systematic review of the effects of family meal frequency on psychosocial outcomes in youth . Can. Fam. Physician 61, e96–106.
Harrison, P.A., Narayan, G. (2003). Differences in behavior, psychological factors, and environmental factors associated with participation in school sports and other activities in adolescence. The Journal of School Health, 73, 113–121.
Harter, S. (1990). Self and identity development. W: S.S. Feldman, G.R. Elliot (red.), At the threshold: The developing adolescent (s. 352–387). Cambridge, MA: Harvard University Press.
Harwas-Napierała, B. (2006). Komunikacja interpersonalna w rodzinie. Poznań: Wydawnic-two Naukowe UAM.
Hausheer, R., Doumas, D.M., Esp, S., Cuffee, C. (2016). Parental predictors of adolescent alcohol use and alcohol‐related consequences. Journal of Addictions & Offender Counseling, 37(1), 16–34.
Havighurst, R.J. (1981). Developmental task and education. New York: Longmans, Green.
Havighurst, R.J. (1987). Adolescent culture and subculture. W: V.B. Van Hasselt, M. Hersen (red.), Handbook of adolescent psychology (s. 401–412). Elmsford, NY: Pargamon Books.
Hawkins J., Catalano R., Miller J. (1992). Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: Implications for substance abuse prevention. Psychological Bulletin, 112(1), 64–105.
Henneberger, A.K., Mushonga, D.R., Preston, A.M. (2020). Peer Influence and Adolescent Substance Use: A Systematic Review of Dynamic Social Network Research. Adolescent Res Rev. Published: 02 January 2020. https://link.springer.com/article/10.1007/s40894-019-001-
30-0?shared-article-renderer
Hennessy, E., Hughes, S.O., Goldberg, J.P., Hyatt, R.R., Economos, C.D. (2010). Parent– child interactions and objectively measured child physical activity: A crosssectional study. The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 7(1), 71.
Hibell, B., Guttormsson, U., Ahlström, S., Balakireva, O., Bjarnason, T., Kokkevi, A., Kraus, L. (2012). The 2011 ESPAD report. Substance use among students in 36 European countries. Szwedzka Rada ds. Informacji o Alkoholu i Innych Używkach, Sztokholm, Szwecja.
Hicks, B.M., Durbin, C.E., Blonigen, D.M., Iacono, W.G., McGue, M. (2011). Relationship between personality change and the onset and course of alcohol dependence in young adulthood. Addiction, 107, 540–548.
Hicks, B.M., Foster, K.T., Iacono, W.G., McGue, M. (2013a). Genetic and environmental influences on the familial transmission of externalizing disorders in adoptive and twin offspring. JAMA Psychiatry, 70, 1076–1083.
Hicks, B.M., Iacono, W.G., McGue, M. (2013b). Identifying childhood characteristics that underlie premorbid risk for substance use disorders: Socialization and boldness. Development and Psychopathology, 26, 1–17.
Hoeve, M., Dubas, J.S., Gerris, J.R.M., VanderLaan, P.H., Smeenk, W. (2011). Maternal and paternal parenting styles: unique and combined links to adolescent and early adult delinquency. J. Adolesc. 34, 813-827. doi: 10.1016/j.adolescence.2011.02.004
Hoffereth, S. Sandberg, J. (2001). How American children spend their time. Journal of Marriage and Family, 63, 295–308.
Hoffmann, J.P. (2006). Extracurricular activities, athletic participation, and adolescent alcohol use: Genderdifferentiated and school-contextual effects. Journal of Health and Social Behavior, 47(3), 275–290.
Hofmann, A.D., Greydanus, D.E. (1997). Adolescent medicine. Stamford, CT: Appleton & Lange.
Holmbeck, G.N., Kendall, P.C. (2002). Introduction to the special section on clinical adolescent psychology: Developmental psychopathology and treatment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70, 3–5.
Hornowska, E. (2003). Temperamentalne uwarunkowania zachowania. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Hornowska, E. (2004). Możliwość wykorzystania Kwestionariusza Temperamentu i Charak-teru R C. Cloningera w obszarze uzależnień od narkotyków. Raport. Poznań.
Horwitz, A.G., Hill, R.M., King, C.A. (2011). Specific coping behaviors in relation to adolescent depression and suicidal ideation. Journal of Adolescence, 34, 1077–1085. https://gis.gov.-
pl/wp-content/uploads/2018/04/Postawy-Polak%C3%B3w-do-palenia- tytoniu_Raport-Kantar-Public-dla-GIS_2019.pdf
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/temperament;3986321.html
Hudziak J.J., van Beijsterveldt C.E.M., Bartels M. i in. (2003). Individual differences in aggression: genetic analyses by age, gender, and informant in 3-, 7- and 10-year-old Dutch twins. Behav. Genet., 33, 575–589.
Huebner, A.J., Mancini, J.A. (2003). Shaping structured out-of-school time use among youth: The effects of self, family, and friend systems. Journal of Youth and Adolescence, 32, 453–463.
Hurd, N.M., Zimmerman, M. A. (2010). Natural mentoring relationships among adolescent mothers: A study of resilience. Journal of Research on Adolescence, 20, 789–809.
Hussong, A.M., Ennett, S.T., Cox, M.J., Haroon, M. (2017). A systematic review of the unique prospective association of negative affect symptoms and adolescent substance use controlling for externalizing symptoms. Psychol Addict Behav., 31(2), 137–147.
Hussong, A.M., Jones, D.J., Stein, G.L., Baucom, D.H., Boeding, S. (2011). An Internalizing Pathway to Alcohol and Substance Use Disorders. Psychol Addict Behav., 25(3), 390–404.
Hutchinson, S.L., Baldwin, C.K., Caldwell, L.L. (2003). Differentiating parent practices related to adolescent behavior in the free time context. Journal of Leisure Research, 35(4), 396–422.
Igra, V., Irwin Ch.E. (1996). Theories of Adolescents Risk-taking Behavior, W: R.J. Clemente, W.B. Hansen, L.E. (red.), Ponton Handbook of Adolescent Health Risk Behavior. Plenum Press, New York–London.
Ilnicka, R.M. (2008). Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego młodzieży. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT.
Inhelder, B., Piaget, J. (1970). Od logiki dziecka do logiki młodzieży. Warszawa: PWN.
Irwin Jr. Ch. (1990). The Theoretical Concept of At-risk Adolescents, Adolescent Medicine: State of the Art. Reviews, 1, 1.
Isaksson, J., Sjöblom, S., Schwab-Stone, M., Stickley, A., Ruchkin, V. (2020). Risk Factors Associated with Alcohol Use in Early Adolescence among American Inner-City Youth: A Longitudinal Study. Substance use & misuse, 55(3), 358–366.
Iso-Ahela, S.E. (1980). Social Psychological Perspectives on Leisure and Recreation. Springfield: Thomas.
Ivarsson, T., Broberg, A.G., Arvidsson T., Gillberg C. (2005). Bullying in adolescence: Psychiatric problems in victims and bullies as measured by the Youth Self Report (YSR) and the Depression Self-Rating Scale (DSRS). Nordic Journal of Psychiatry, 59(5), 365–373.
Iwaniec, I. (2013). Czas wolny młodzieży licealnej. W: M. Banach, T.W. Gierat (red.), Formy spędzania czasu wolnego (s. 37–58). Kraków: Scriptum.
Izdebska, J. (1978). Czas wolny dzieci miejskich i wiejskich. W: K. Przecławski, (red.), Czas wolny dzieci i młodzieży w Polsce (s. 23–51). Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedago-giczne.
Izdebska, J. (2001). Rodzina. Dziecko. Telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji. Białystok: Trans Humana.
Izdebski Z. (2012). Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jaccard, J., Blanton, H., Dodge, T. (2005). Peer influences on risk behavior: An analysis of the effects of a close friend. Developmental Psychology, 41, 135–147.
Jacobs, J.E., Eccles, J.S. (2000). Parents, task values, and real life achievement choices. W: Sansone, J. Harackiewicz (red.), Intrinsic motivation (s. 405–439). San Diego, CA: Aca-demic.
Jacobus, J., Bava, S., Cohen-Zion, M., Mahmood, O., Tapert, S.F. (2009). Functional conse-quences of marijuana use in adolescents. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 92(4), 559–565.
James, K., Eisenberg, J. (2004). Personal Identity and Group Identity Influence on Algorithmic and Original Task Performance. Creativity Research Journal, 16(1), 91–103, Lawrence Erlbaum Associates.
Jang, K.L., Vernon, P.A., Livesley, W.J. (2001). Behavioural-Genetic Perspectives on Personality Function. Canadian Journal of Psychiatry, 46, 234–244.
Jang, M.H., Ji, E.S. (2012). Gender differences in associations between parental problem drinking and early adolescents’ Internet addiction. Journal of Specialists in Pediatric Nursing, 17(4), 288–300.
Janssen, J.A., Kolacz, J., Shanahan, L., Gangel, M.J., Calkins, S.D., Keane, S.P., Wideman, L. (2017). Childhood temperament predictors of adolescent physical activity. BMC Public
Health, 17, 8, 1–11.
Janssens, A., Van Den Noortgate, W., Goossens, L., Verschueren, K., Colpin, H., De Laet, S., Claes, S., Van Leeuwen, K. (2015). Externalizing Problem Behavior in Adolescence: Dopaminergic Genes in Interaction with Peer Acceptance and Rejection. Journal of Youth and Adolescence: A Multidisciplinary Research Publication, 44(7), 1441–1456.
Jarymowicz, M., Ohme, R.K., Reykowski, J. (2001). Automatyzmy w procesach przetwarzania informacji. Warszawa: Wyd. Instytutu Psychologii PAN.
Jasiński, Z. (2006). Miejsce zainteresowań w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły. W:
A. Skubacz (red.), Rola pasji i zainteresowań w rozwoju osobowości dzieci i młodzieży. Materiały pokonferencyjne (s. 17–22). Opole: MODN Opole.
Jatczak, A. (2010). Śpiew jako jedna z atrakcyjniejszych form aktywności muzycznej dziecka na zajęciach pozalekcyjnych. W: M. Kisiel (red.), Pedagogiczne aspekty rekreacji, turystyki
i wypoczynku dzieci i młodzieży w przedszkolu, szkole i poza szkołą (s. 47–57). Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu.
Jatulewicz, E. (2008). Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Dyrektor Szkoły, 4, 20–22.
Jessor, R. (1998). New perspectives on adolescent risk behaviour. W: R. Jessor (red.), New perspectives on adolescent risk behaviour (s. 1–10). Cambridge University Press.
Jessor, R., Donovan, J., Costa, F. (1991). Beyond Adolescence: Problem Behaviour and Young Adult Development. Cambridge, 23–24.
Jessor, R., Jessor S. (1977). Problem behavior and psychological development: a longitudinal study of youth. New York: Academic Press.
Jędrzejko, M. (red.). (2010). Człowiek wobec uzależnień (narkotyki i dopalacze). Poznań: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
Jędrzejko, M., Janusz, M., Walancik, M. (2013). Czynniki ochronne i ryzyka w uzależnieniach oraz zachowaniach ryzykownych. W: M. Jędrzejko, M. Janusz, M. Walancik, Zachowania ryzykowne i uzależnienia. Zjawisko i uwarunkowania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
Jędrzejko, M., Sarzała, D. (red.) (2010). Człowiek i uzależnienia. Warszawa: Oficyna Wydawni-cza ASPRA-JR.
Jędrzejko, M.Z., Prüfer, P., Kania, S. (2017a). Wprowadzenie. Zachowania ryzykowne – kluczowe tendencje i ich następstwa. W: A. Dobrychłop, M.Z. Jędrzejko, S. Kania, K. Kasprzak, J. Matejek, P. Prüfer, D. Sarzała, R.B. Sieroń, A. Szwedzik, A. Taper. Zachowania ryzykowne nastolatków. Warszawa: ASPRA-JR.
Jędrzejko, M.Z., Sieroń, R. (2017b). Wstęp cele, metoda, organizacja badania. Ryzyka jako obszar analiz socjopedagogicznych. W: A. Dobrychłop, M.Z. Jędrzejko, S. Kania, K. Ka-sprzak, J. Matejek, P. Prüfer, D. Sarzała, R.B. Sieroń, A. Szwedzik, A. Taper. Zachowania ryzykowne nastolatków. Warszawa: ASPRA-JR.
Jędrzejko, M.Z., Sieroń, R.B., Taper, A., Kasprzak, K., Marczak, S., Sarzała, D. (2017c). Zachowania ryzykowne nastolatków – zjawisko, skala, charakter. Wyniki badań i ich analiza. W:
A. Dobrychłop, M.Z. Jędrzejko, S. Kania, K. Kasprzak, J. Matejek, P. Prüfer, D. Sarzała, R.B. Sieroń, A. Szwedzik, A. Taper. Zachowania ryzykowne nastolatków. Warszawa: ASPRA-JR.
Joh, J.Y., Kim, S., Park, J.L., Kim, Y.P. (2013). Relationship between Family Adaptability, Cohesion and Adolescent Problem Behaviors: Curvilinearity of Circumplex Model. Korean
J Fam Med., 34, 169–177.
Joh, J.Y., Kim, S.A., Park, J.L., Kim, Y.P. (2013). Relationship between Family Adaptability, Cohesion and Adolescent Problem Behaviors: Curvilinearity of Circumplex Model. Korean journal of family medicine 34(3), 169–177.
Johnson, R.M., Fairman, B., Gilreath, T., Xuan, Z., Rothman, E.F., Parnham, T., Furr-Holden, C.D.M. (2015). Past 15-Year Trends in Adolescent Marijuana Use: Differences by Race/Ethnicity and Sex. Drug Alcohol Depend., (1)155, 8–15.
Jose, P.E., Ryan, N., Pryor, J. (2012). Does social connectedness promote a greater sense of well-being in adolescence over time? Journal of Research on Adolescence, 22(2), 235–251.
Józefik, B. (2003). Rozwój myślenia systemowego a terapia rodzin. W: L. Górniak, B. Józefik (red.), Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jun, H.J., Sacco, P., Bright, C.L., Camlin, E.A. (2015). Relations among internalizing and externalizing symptoms and drinking frequency during adolescence. Substance Use & Misuse, 50, 1814–1825.
Juvonen, J., Espinoza, G., Knifsend, C. (2012). The role of peer relationships in student academic and extracurricular engagement. W: S.L. Christenson, A.L. Reschly, C. Wylie (red.), Handbook of research on student engagement (s. 387–401). Springer Science + Business Media.
Juza, S., Kloc, T. (2012). Uwikłani w sieci. Wzorce aktywności internetowej w kontekście uzależnienia od internetu i nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży. Innowacje psychologiczne, 1(1), 9–27.
Kaczmarek, B., Kropotow, J. D., Pąchalska, M. (2014). Neuropsychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kaferska-Łysek, M. (2018). Coraz więcej nastolatków ma problemy psychiczne, a opieki brak. Rzeczpospolita Zdrowie; https://www.rp.pl/Zdrowie-/181019908-Coraz-wiecej- nastolatkow-ma-problemy-psychiczne-a-opieki-brak.html (dostęp: 7.10.2018).
Kagan, J. (1994). Galen’s prophecy: Temperament in human nature. New York: Basic Books.
Kagan, J., Reznick, J.S., Snidman, N. (1988). Biological bases of childhood shyness. Science, 240(4849), 167–171.
Kalat, J.W. (2006). Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: PWN.
Kałużny, R. (2016). Aktywność pozalekcyjna i pozaszkolna uczniów gimnazjów – zagospodarowanie czasu wolnego. Ruch pedagogiczny, 4, 59-74.
Kameduła, E. (2015). Zajęcia pozaszkolne w praktyce edukacyjnej. W: K. Denek, Kamińska,
P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Aktywność fizyczna, zdrowie, problematyka czasu wolnego (s. 63–75). Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.
Kamiński, A. (1965). Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza (s. 69–70). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Kaplow, J.B., Curran, P.J., Angold, A., Costello, E.J. (2001). The prospective relation between dimensions of anxiety and the initiation of adolescent alcohol use. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 30(3), 316–326.
Karcher, M.J., Finn, L. (2005). How connectedness contributes to experimental smoking among rural youth: Developmental and ecological analyses. The Journal of Primary Pre-vention, 26(1), 25–36.
Kardefelt-Winther D.A. (2014). Conceptual and methodological critique of Internet addiction research: towards a model of compensatory Internet use. Computer Hum Behav. 31,
351–354.
Karpińczyk, P. (2005). Gimnazjaliści między domem a szkołą. W: E. Hajduk, P. Karpińczyk (red.), Społeczne uczestnictwo młodzieży średniego miasta (s. 141–154). Warszawa: Wy-dawnictwo Akademickie Żak.
Kashdan, T.B., Vetter, C.J., Collins, R.L. (2005). Substance use in young adults: associations with personality and gender. Addict Behav., 30(2), 259–269.
Kasparek, K., Magierowski, M. (2014). Kogo kształcą polskie szkoły? Pobrano z: https://
www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/20015.pdf
Katz-Wise, S.L., Ehrensaft, D., Vetters, R., Forcier, M., Austin, S.B. (2018). Family Functioning and Mental Health of Transgender and Gender-Nonconforming Youth in the Trans Teen and Family Narratives Project. The Journal of Sex Research, 55, 4–5, 582–590.
Kazdin, A.E. (2003). Psychotherapy for children and adolescents. Annual Reviews of Psychology, 54, 253–276.
Keating, D.P. (1990). Adolescent thinking. W: S.S. Feldman, G.R. Elliot (red.), At the thresh-old: The developing adolescent. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Keeler, H., Kaiser, M. (2010). An integrative model of adolescent health risk behawior. Journal of Pediatric Nursig, 25, 126–137.
Keiley, M.K., Bates, J.E., Dodge, K.A., Pettit, G.S. (2010). A Cross-Domain Growth Analysis: Externalizing and Internalizing Behaviors during 8 Years of Childhood. Journal of Abnormal Child Psychology, 28(2), 161–179. doi: 10.1023/A:1005122814723.
Kelly, J.R., Freysinger, V.J. (2000). 21st century leisure: Current issues. MA: Allyn and Bacon.
Kendall, P.C. (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców. Sopot: GWP.
Kendler, K.S., Heath, A.C., Neale, M.C., Kessler, R.C., Eaves, L.J. (1993). Alcoholism and major depression in women: a twin study of the causes of comorbidity. Archives of General Psychiatry, 50, 690–698.
Kerig, P., Ludlow, A., Wenar, C. (2012). Developmental Psychopathology (6th edition).
Kernberg, O.F. (1998). Związki miłosne. Norma i patologia. Tłum. E. Lipska. Poznań: Zysk
i S-ka Wydawnictwo.
Kim, E.J., Namkoong, K., Ku, T., Kim, S.J. (2008). The relationship between online game addiction and aggression, self-control and narcissistic personality traits. European Psychiatry, 23, 212–218.
Kim, I.J., Zane, N., Hong, S. (2002). Protective factors against substance use among asian american youth: a test of the peer cluster theory. Community Psychology, 30(5), 565–584.
Kim, Y.J., Roh, D., Lee, S.K., Canan, F., Potenza, M.N. (2018). Factors Statistically Predicting At-Risk/Problematic Internet Use in a Sample of Young Adolescent Boys and Girls in South Korea. Frontiers in Psychiatry, 9, 351.
Kindermann, T.A. (2007). Effects of naturally-existing peer groups on changes in academic engagement in a cohort of sixth graders. Child Development, 78, 1186–1203.
King, K.A., Vidourek, R.A., Merianos, A.L. (2016). Authoritarian parenting and youth depression: Results from a national study. J Prev Interv Community, 44(2), 130–139.
King, P.E., Schultz, W., Mueller R.A., Dowling, E.M., Osborn, P., Dickerson, E., Lerner, R.M. (2005). Positive Youth Development: Is There a Nomological Network of Concepts Used in the Adolescent Developmental Literature? Applied Developmental Science, 9(4), 216–228.
King, S.M., Iacono, W.G., McGue, M. (2004). Childhood externalizing and internalizing psychopathology in the prediction of early substance use. Addiction, 99(12), 1548–1559.
Kisiel, M. (2010). Rozwijanie zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w różnych formach zajęć pozalekcyjnych. W: M. Kisiel (red.), Pedagogiczne aspekty rekreacji, turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży w przedszkolu, szkole i poza szkołą
(s. 27–37). Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu.
Kivimaki, P., Kekkonen, V., Valtonen, H., Tolmunen, T., Honkalampi, K., Tacke, U., Laukkanen, E. (2014). Alcohol use among adolescents, aggressive behaviour, and internalizing problems. Journal of Adolescence, 37(6), 945–951.
Kleiber, D.A. (1999). Leisure experiences and human development: A dialectical interpretation. New York: Basicbooks.
Kleszczewska, D., Mazur, J., Siedlecka, J. (2019). Family, school and neighborhood factors moderating the relationship between physical activity and some aspects of mental health in adolescents. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 32(4), 423–439.
Knifsend, C.A., Graham, S. (2012). Too much of a good thing? How breadth of extracurricular participation relates to school-related affect and academic outcomes during adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 41(3), 379–389.
Ko, C.H., Yen, J.Y., Chen, C.S. i in. (2009). Predictive values of psychiatric symptoms for Internet addiction in adolescents: a 2-year prospective study. Arch Pediatr Adolesc Med. 163,
937–943.
Ko, C.H., Yen, J.Y., Yen, C.F., Chen, C.S., Wang, S.Y. (2008). The association between Internet addiction and belief of frustration intolerance: the gender difference. Cyber Psychology & Behavior, 11, 273–278.
Kochanska, G. (1997). Multiple pathways to conscience for children with different tempera-ments: from toddlerhood to age 5. Developmental Psychology, 33, 228–240.
Kochanska, G., Murray, K.T., Harlan, E.T. (2000). Effrtful control in early childhood: Continuity and change, antecedents, and implications for social development. Developmental Psychology, 36(2), 220–232.
Kohlberg L. (1969). Stage and Sequence. The Cognitive-Developmental Approach to Socialization. W: D.A. Goslin (red.), Handbook of Socialization Theory and Research (s. 31–53). Chicago: Rand Mc Nally.
Kokociński, M. (2011). Rola grupy rówieśniczej w procesie socjalizacji młodzieży. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania.
Kołakowski, A. Kliniczny obraz zaburzeń zachowania. (2013) W: A. Kołakowski (red.), Zabu-rzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka (s. 15–63). Sopot: GWP.
Kopstein, A., Crum, R.M., Celentano, D.D., Martin, S.S. (2001). Sensation seeking needs among 8th and 11th graders: Characteristics associated with cigarette and marijuana use. Drug and Alcohol Dependence, 62, 195–203.
Kort-Butler, L.A., Hagewen, K.J. (2011). School-Based Extracurricular Activity Involvement and Adolescent Self-Esteem: A Growth-Curve Analysis. Journal of Youth and Adolescence (40), 568–581.
Kostyrka-Allchorne, K., Wass, S.V., Sonuga-Barke, E.J.S. (2020). Research Review: Do parent ratings of infant negative emotionality and self-regulation predict psychopathology in childhood and adolescence? A systematic review and meta-analysis of prospective longitudinal studies. Journal Of Child Psychology And Psychiatry, 61(4), 401–416.
Kościelska, M. (2000). Psychologia kliniczna dziecka. W: J. Strelau (red). Psychologia, t. 3: Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. GWP, Gdańsk, 623–648.
Kouneski, E. (2000). Family assessment and the Circumplex Model: New research develop-ments and applications. Department of Family Social Science, University of Minnesota, USA
Kowalewska, A. (2013). Palenie tytoniu przez dziewczęta w okresie dorastania w kontekście uwarunkowań psychospołecznych. Warszawa: Aspra.
Kowalewska, A. (2018). Picie alkoholu, palenie tytoniu i marihuany. W: J. Mazur, A. Małkowska-Szkutnik, (red.), Zdrowie uczniów w 2018 roku na tle nowego modelu badań HBSC (s. 129–142). Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.
Kowalewska, A., Mazur, J., Woynarowska, B. (2007). Selected psychosocial factors in 15-year-old current smokers and ex-smokers. Przegląd Lekarski, 64(10), 747–751.
Kowalski, M. (red.) (2008). Internet: między edukacją, bezpieczeństwem, zdrowiem. Tychy: Maternus Media.
Kozielecki, J. (1986). Psychologiczna teoria samowiedzy. Warszawa: PWN.
Kraus, R. (2001). Recreation and leisure in modern society (6th ed.). Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers.
Kretschmer, T., Barker, E.D., Dijkstra, J. K., Oldehinkel, A. J., Veenstra, R. (2015). Multifinality of peer victimization: maladjustment patterns and transitions from early to mid-adolescence. Eur Child Adolesc Psychiatry, 24(10), 1169–1179.
Kristjansson, A.L., Sigfusdottir, I.D. Sigfusson, J. (2006). Young people in Iceland. The Ice-landic Ministry of Education, Science and Culture, Reykjavik, Iceland.
Kristjansson, A.L., Sigfusdottir, I.D., Allegrante, J.P., Helgason, A.R. (2008) Social correlates of cigarette smoking among Icelandic adolescents: a populationbased cross-sectional study. BMC Public Health, 8, 86.
Kulawska, E. (2013). Uwarunkowania i konsekwencje odrzucenia dziecka w wieku szkolnym przez grupę rówieśniczą. Seminare t. 33, 193–207.
Kumar, S., Calvo, R., Avendano, M., Sivaramakrishnan, K., Berkman, L.F. (2012). Social support, volunteering and health around the world: Cross-national evidence from 139 countries. Soc Sci Med., 74, 696–706.
Kuntsche, E., Rossowm I., Simons-Mortonm B. i in. (2013). Not early drinking but early drunkenness is a risk factor for problem behaviors among adolescents from 38 European and North American countries. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 37(2), 308–314.
Kushner, M.G., Wall, M.W., Krueger, R.F., Sher, K.J., Maurer, E., Thuras, P., Lee, S. (2012). Alcohol dependence is related to overall internalizing psychopathology load rather than to particular internalizing disorders: Evidence from a national sample. Alcoholism:Clinical and Experimental Research, 36, 325–331.
Kwilecki, K. (2011). Rozważania o czasie wolnym. Wybrane zagadnienia. Katowice: GWSH.
Labouvie-Vief G. (1994). Psyche and Eros. Mind and gender in the life course (s. 33–48). Cambridge University Press.
Lachowska, B. (2013). O znaczeniu modeli teoretycznych w badaniach rodziny. Family Forum, 11-23.
Lachowska, B. (2019). O wszystkich modelach teoretycznych w badaniach rodziny. Forum rodzinne, 3, 11–23.
Ladd, G. W. (1990). Having friends, keeping friends, making friends, and being liked by peers in the classroom: Predictors of children’s early school adjustment? Child Development, 61, 1081–1100.
Ladd, G.W., Herald, S.L., Andrews, R.K. (2006). Young Children's Peer Relations and Social Competence. W: B. Spodek, O.N. Saracho (red.), Handbook of research on the education of young children (s. 23–54). Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
Laghi, F., Pallini, S., Baumgartner, E., Guarino, A., Baiocco, R. (2016). Parent and peer attachment relationships and time perspective in adolescence: Are they related to satisfaction with life? Time & Society, 25(1), 24–39.
Laghi, F., Pompili, S., Zanna, V., Castiglioni, M. C., Criscuolo, M., Chianello, I., Baiocco, R. (2017). How adolescents with anorexia nervosa and their parents perceive family functioning? Journal of Health Psychology, 22(2), 197–207.
Laible, D.J., Carlo, G., Raffaelli, M. (2000). The differential relations of parent and peer attachment to adolescent adjustment. Journal of Youth and Adolescence, 29, 45–60.
Laible, D.J., Gustavo, C., Roesch, S.C. (2004). Pathways to self-esteem in late adolescence: The role of parents and peer attachment, empathy and social behaviours. Journal of Adolescence, 27, 703–716.
Laird, R.D., Jordan, K.Y., Dodge, K.A., Pettit, G.S., Bates, J.E. (2001). Peer rejection in child-hood, involvement with antisocial peers in early adolescence, and the development of externalizing behavior problems. Dev Psychopathol., 13(2), 337–354.
Lam, C.B., McHale, S.M., Crouter, A.C. (2012). Parent-child shared time from middle child-hood to late adolescence: Developmental course and adjustment correlates. Child Devel-opment, 83(6), 2089–2103.
LaRose, R., Lin, C.A., Eastin, M.S. (2003). Unregulated Internet usage: addiction, habit, or deficient self-regulation? Media Psychology, 5, 225-253.
Larson, R.W. (2000). Toward a psychology of positive youth development. American Psy-chologist, 55, 170–183. doi:10.1037//0003-066x.55.1.170
Larson, R.W., Hansen, D.M., Moneta, G. (2006). Differing profiles of developmental experi-ences across types of organized youth activities. Developmental Psychology, 42(5), 849–863. doi:10.1037/0012- 1649.42.5.849
Larson, R., Dworkin, J., Gillman, S. (2001). Facilitating adolescents’ constructive use of time in one-parent families. Applied Developmental Science, 5(3), 143–157.
Larson, R., Richards, M.H. (1994). Divergent realities: The emotional lives of mothers, fathers, and adolescents. New York: Basic Books, Inc.
Laukkanen, E., Shemeikka, S., Notkola, I., Kouvumaa-Honkanen, H., Nissinen, A. (2002). Externalizing and internalizing problems at school as signs of health-damaging behavior and incipient marginalization. Health Promotion International, 17(2), 139–146. doi: 10.1093/heapro/17.2.139
Laursen, B., Collins, W.A. (2004). Parent-child communication during adolescence. W: A.L. Vangelisti (red.), LEA's communication series. Handbook of family communication (s. 333–348). Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
Lavery, B., Siegel, A. (1993). Adolescent Risk – Taking: An Analysis of Problem Behaviors in Problem Children. Journal of Experimental Child Psychology, 55, 277–294.
Lawrence, A.D., Calder, A.J. (2004). Homologizing human emotions. W: D. Evans, P. Cruse red.), Emotion, evolution, and rationality (s. 15-47). Oxford, UK: Oxford University Press.
Lawrence, D., Johnson, S., Hafekost, J. i in. (2015). The mental health of children and adoles-cents: Report on the second Australian Child and Adolescent Survey of Mental Health and Wellbeing. Canberra: Department of Health.
Le Doux, J.E. (1989). Cognitive-emotional interactions in the brain. Cognition and Emotion, 3, 267-289.
Lee, B.W., Stapinski, L.A. (2012). Seeking safety on the Internet: Relationship between social anxiety and problematic Internet use. Journal of Anxiety Disorders, 26(1), 197- 205.
Lee, C.T., Padilla-Walker, L.M., Memmott-Elison, M.K. (2017). The role of parents and peers on adolescents’ prosocial behavior and substance use. Journal of Social and Personal Relationships, 34(7), 1053-1069.
Lee, K. T. H., Vandell, D. L. (2015). Out-of-school time and adolescent substance use. J. Adolesc. Health 57, 523-529.
Lee, M.S., Hong, S.D., Joung, Y.S. (2007). Characteristics of temperament and character properties in adolescents with internet addiction tendency. Journal of Korean Neuropsychiatry Association, 46, 65–70.
Leon-Carrion, J., Garcia-Orza, J., Perez-Santamaria, F.J. (2004). Development of the inhibitory component of the executive functions in children and adolescents. Int. J. Neurosci., 114(10), 1291-1311.
Leong, F.T., Schneller, G.R. (1993). Boredom proneness: Temperamental and cognitive components. Personality and Individual Differences, 14(1), 233–239.
Lepp, A. (2017). Correlating leisure and happiness: the relationship between the leisure expe-rience battery and the Satisfaction with Life Scale. Annals of Leisure Research, DOI: 10.1080/11745398.2017.1325759
Lepp, A. (2018). Correlating leisure and happiness: the relationship between the leisure experience battery and the Satisfaction with Life Scale. Annals of Leisure Research, 21, 246–252.
Lerner, R.M. (2002). Concepts and theories of human development (3rd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Lerner, R.M. (2004b). Liberty: Thriving and civic engagement among America’s youth. Thousand Oaks, CA: Sage Lerner, R.M., Almerigi, J.B., Theokas, C., Lerner, J. V. (2005a). Positive youth development. Journal of Early Adolescence, 25, 10–16.
Lerner, R.M. (2005). Promoting positive youth development: Theoretical and empirical bases. Washington DC: National Research Council/Insitute of Medicine National Academy of Sciences.
Lerner, R.M., Almerigi, J.B. Theokas, C., Lerner, J.V. (2005). Positive youth development. Journal of Early Adolescence, 25, 10–16.
Lerner, R.M., Boyd, M.J., Du, D. (2010a). Adolescent development. Corsini Encyclopedia of Psychology, 1-2.
Lerner, R.M., Steinberg, L. (red.). (2004a). Handbook of adolescent psychology (2nd ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Lerner, R.M., von Eye, A., Lerner, J.V., Lewin-Bizan, S., Bowers, E.P. (2010b). Special issue introduction: The meaning and measurement of thriving: A view of the issues. Journal of Youth and Adolescence, 39(7), 707–719.
Leversen, I., Danielsen, A.G., Birkeland, M.S., Samdal, O. (2012). Basic psychological need satisfaction in leisure activities and adolescents' life satisfaction. Journal of Youth and Adolescence, 41(12), 1588–1599.
Lewin-Bizan, S., Lynch, A.D., Fay, K., Schmid, K., McPherran, C., Lerner, J.V., Lerner, R.M. (2010). Trajectories of positive and negative behaviors from early to middle adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 39(7), 751–763.
Leyton, M., Stewart, S. (2014). Substance abuse in Canada: Childhood and adolescent pathways to substance use disorders. Ottawa, ON: Canadian Centre on Substance Abuse.
Li, X., Li, D., Newman, J. (2013). Parental behavioral and psychological control and problematic Internet use among Chinese adolescents: the mediating role of self-control. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16, 442–447.
Li, X., Newman, J., Li, D., Zhang, H. (2016). Temperament and adolescent problematic Internet use: The mediating role of deviant peer affiliation. Computers in Human Be-havior, 60, 342–350.
Liberska, H. (2007). Kształtowanie się tożsamości a styl wychowania w rodzinie. W: B. Har-was-Napierała, H. Liberska, (red.), Tożsamość a współczesność. Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM.
Lijuan, C., Xin, Z., Mingzheng, W., Aihong, X. (2006). A Research on the Effects of Internet Addiction on Adolescents' Social Development. Psychological Science (China), 29, 34–36.
Linver, M., Roth, J., Brooks-Gunn, J. (2009). Patterns of adolescents’ participation in orga-nized activities: are sports best when combined with other activities? Developmental Psychology, 45(2), 354–357.
Liu, J. (2004). Childhood Externalizing Behavior: Theory and Implications. J Child Adolesc Psychiatr Nurs., 17(3), 93–103.
Long, E.C., Aggen, S.H., Gardner, C., Kendler, K.S. (2015). Differential parenting and risk for psychopathology: a monozygotic twin difference approach. Soc. Psychiatry Psychiatr. Epidemiol., 50(10), 1569–1576.
Lonigan, C.J., Phillips, B.M. (2001). Temperamental influences on the development of anxiety disorders. W: M.W. Vasey, M.R. Dadds (red.), The developmental psychopathology of anxiety (s. 60–91). New York: Oxford University Press.
Lopez, E.E., Perez, S.M., Ochoa, M., Ruiz, D.M. (2008). Adolescent aggression: effects of gender and family and school environments. Journal of Adolescence, 31(2008), 433-450, Elsevier Ltd.
Lopez-Sintas, J., Rojas-DeFrancisco, L., Garcia-Alvarez, E. (2017). Home-based digital leisure: Doing the same leisure activities, but digital. Cogent Social Sciences, 3, 1309741. doi:10.-
1080/23311886.2017.1309741
Loukas, A., Ripperger-Suhler, K., Horton, K. (2009). Examining temporal associations between school connectedness and early adolescent adjustment. Journal of Youth and Adolescence, 38, 804–812.
Loukas, A., Roalson, L.A., Herrera, D.E. (2010). School Connectedness Buffers the Effects of Negative Family Relations and Poor Effortful Control on Early Adolescent Conduct Problems. Journal of Research on Adolescence, 20(1), 13–22.
Loukas, A., Robinson, S. (2004). Examining the moderating role of perceived school climate in early adolescent adjustment. Journal of Research on Adolescence, 14, 209–233.
Luthar, S. (2006). Resilience in development: A synthesis of research across five decade. W:
D. Cicchetti, D. Cohen, (red.), Developmental Psychopathology: Risk, disorder, and adap-tation (s. 740–795), Volume 3 (2nd edition), New York: Wiley.
Luyckx, K. Goossens, L., Soenens, B. (2006). A developmental contextual perspective on identity construction in emerging adulthood: Change dynamics incommitment Formation and commitment evaluation. Developmental Psychology, 42, 366–380.
Lynn, R. (2005). Adolescent Health. Multidisciplinary Approach to Theory, Research, and Intervention. Thousand Oaks, 245.
Macander, D. (2014). Wprowadzenie. W: D. Macander (red.), Ryzyko używania narkotyków przez młodzież. Poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców
(s. 7–10). Warszawa: ORE.
MacKinnon, D.P., Dwyer, J.H. (1993). Estimating mediated effects in prevention studies. Evaluation review, 17(2), 144–158.
Mahoney, J.L. Schweder, A.E. Stattin, H. (2002). Structured after-school activities as a moderator of depressed mood for adolescents with detached relations to their parents. Journal of Community Psychology, 30(1), 69–86.
Mahoney, J.L., Cairns, R.B. (1997). Do extracurricular activities protect against early school dropout? Developmental Psychology, 33, 241–253.
Mahoney, J.L., Harris, A.L., Eccles, J.S. (2006). Organized activity participation, positive youth development, and the over-scheduling hypothesis. Social Policy Report of the Society for Research in Child Development, 20(4), 1–31.
Mahoney, J.L., Larson, R.W., Eccles, J.S., Lord, H. (2005b). Organized Activities as Develop-mental Contexts for Children and Adolescents. W: J. L. Mahoney, R. W. Larson, J.S. Eccles, (red.), Organized Activities as Contexts of Development. Extracurricular Activities, Aftes-School and Community Programs (s. 3–22). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associstes.
Mahoney, J.L., Larson, R., Eccles, J.S. (2005a). Organized activities as contexts of develop-ment: Extracurricular activities, after-school and community programs. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Mahoney, J.L., Stattin, H. (2000). Leisure activities and adolescent antisocial behavior: The role of structure and social context. Journal of Adolescence, 23(2), 113–127.
Mahoney, J.L., Vest, A.E. (2012). The over-scheduling hypothesis revisited: Intensity of organized activity participation during adolescence and young adult outcomes. Journal of Research on Adolescence, 22(3), 409–418.
Mahoney, J., Cairns, B., Farmer, T. (2003). Promoting interpersonal competence and educational success through extracurricular activity participation. Journal of Educational Psychology, 95(2), 409–418.
Mahoney, J., Vandell, D., Simpkins, S., Zarrett, N. (2009). Adolescent out-of-school activities. W: R.M. Lerner, L. Steinberg (red.), Handbook of adolescent psychology, 3rd ed., vol. 2
(s. 228–269). New York: Wiley.
Makara-Studzińska M., Morylowska J. (2007), Rodzina a zachowania ryzykowne młodzieży. Roczniki Teologiczne UMCS, t. LIV, z. 10.
Malinowski, M. (2019). Adolescencja. Obcy język polski. https://obcyjezykpolski.pl/adolescencja/ dostęp: 31.10.2019.
Mandell, D., Muncer, S. (2006). Internet communication: an activity that appeals to shy and socially phobic people? Cyber Psychology and Behavior, 9, 618–622.
Marcia, J.E. (1966). Development and validation of ego-identity status. Journal of Personality and Social Psychology, 3(5), 551–558.
Marcia, J.E. (1994).The empirical study of ego identity. Identity and development: An interdisciplinary approach. W: H.A. Bosma, T.L. Graafsma, H.D. Grotevant, D.J. de Levita, (red.), Identity and development: An interdisciplinary approach. Sage focus editions, vol. 172
(s. 67–80). Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.
Marek, E. (2007). Zajęcia pozalekcyjne jako forma rozwijania zainteresowań dzieci w czasie wolnym. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce: kwartalnik dla nauczycieli 3, 32–44. Pobrano z: http://bazhum.muzhp.pl
Margasiński, A. (1996). Analiza psychologiczna systemów rodzinnych z chorobą alkoholową. Częstochowa: Wydawnictwo WSP.
Margasiński, A. (2013). Skale Oceny Rodziny. Polska adaptacja FACES IV - Flexibility and Cohesion Evaluation Scales, Davida H. Olsona. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Margasiński, A. (2015). Teoria i wybrane modele systemów rodzinnych. W: A. Margasiński (red.). Rodzina w ujęciu systemowym. Teoria i badania (s. 6–32). Warszawa: PTP.
Markon, K.E., Krueger, R.F., Watson, D. (2005). Delineating the Structure of Normal and Abnormal Personality: An Integrative Hierarchical Approach. Journal of Personality and Social Psychology, 88(1), 139–157.
Markus, H. (1983). Self-knowledge: an expanded view. Journal of Personality, 51, 543–565.
Markus, H., Nurius, P. (1986). Possible selves. American Psychologist, 41, 954–969.
Marshall, E.J. (2014). Adolescent alcohol use: Risks and consequences. Alcohol and Alcohol-ism, 49(2), 160–164.
Martin, K., Sinden, A., Fleming, J. (2000). Inactivity may be hazardous to your image: the effects of exercise participation on impression formation. J Sport Exerc Psychol., 22, 283–291.
Martin, M.J., Conger, R.D., Sitnick, S.L., Masarik, A.S., Forbes, E.E., Shaw, D.S. (2015).Reducing risk for substance use by economically disadvantaged young men: Positive family environments and pathways to educational attainment. Child Development, 86(6), 1719-1737.
Martínez-Loredo, V., Fernández-Hermida, J. R., Fernández-Artamendi, S., Carballo, J.L., García-Rodríguez, O. (2015). Spanish adaptation andvalidation of the Barratt Impulsiveness Scale for early adolescents (BIS-11-A). Int. J. Clin. Health Psychol., 15, 274–282.
Mason, M.J., Schmidt, C., Abraham, A., Walker, L., Tercyak, K. (2009). Adolescents’ Social Environment and Depression: Social Networks, Extracurricular Activity, and Family Relationship Influences. J Clin Psychol Med Settings, 16, 346–354.
Masten, A. (2001). Ordinary magic: resilience processes in development. American Psychologist, 56(3), 227–238.
Masten, A.S., Cicchetti, D. (2010). Developmental cascades. Dev Psychopathol., 22, 491–495.
Masten, A.S., Cutuli, J.J., Herbers, J.E., Reed, J.M.G. (2007). Resilience in development. W: S.J. Lopez, C.R. Snyder (red.). The Oxford handbook of positive psychology (s. 117–131).
Oxford, England: Oxford University Press.
Masten, A.S., Gewirtz, A. H. (2006). Resilience in development: The importance of early childhood. W: R.E. Tremblay, R.G. Barr, R.D. Peters (red.), Encyclopedia of early childhood development (s. 1–6). Centre of Excellence for Early Childhood Development.
Mata, A.D., van Dulmen, M.H.M. (2012). Group-based modeling of time spent in structured activities trajectories from middle childhood into early adolescence. Merrill-Palmer Quarterly, 58(4), 463–488.
Matejevic, M., Jovanovic, D., Lazarevic, V. (2014). Functionality of family relationships and parenting style in families of adolescents with substance abuse problems. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 128, 281–287.
Mathew, A.R., Wahlquist, A.E., Garrett-Mayer, E., Gray, K.M., Saladin, M.E., Carpenter, M.J. (2014). Affective motives for smoking among early stage smokers. Nicotine & tobacco re-search: official journal of the Society for Research on Nicotine and Tobacco, 16(10), 1387-1393. https://doi.org/10.1093/ntr/ntu093
Matthews, G., Zeidner, M, Roberts, R.D. (2002). Emotional intelligence: Science and myth. Cambridge, MA: MIT Press.
Mazur, A. (2015).Style funkcjonowania rodziny a tendencje do angażowania się w relacje rówieśnicze obarczone szantażem emocjonalnym. Innowacje psychologiczne, 6, 338-–348.
Mazur, J., Kowalewska, A., Woynarowska, B. (2003). Alcohol drinking and other risk behaviors among adolescents aged 11–15 years. Developmental Period Medicine, 7(1), 75–89.
McCabe, K.O., Modecki, K.L., Barber, B.L. (2016). Participation in Organized Activities Protects Against Adolescents’ Risky Substance Use, Even Beyond Development in Conscientiousness. Journal of Youth and Adolescence, 45, 2292–2306.
McCarty, C.A., Wymbs, B.T., Mason, W.A., King, K.M., McCauely, E., Baer, J., i in. (2013). Early adolescent growth in depression and conduct problem symptoms as predictors of later substance use impairment. Journal of Abnormal Child Psychology, 41(7), 1041–1051.
McCrae, R.R., Costa, P.T., Ostendorf, F., Angleitner, A., Hrebickova, M., Avia, M. (2000). Nature over nurture: Temperament, personality, and life span development. Journal of Personality and Social Psychology, 78(1), 173–186.
McEwen, B.S. (2007). Physiology and neurobiology of stress and adaptation: Central role of the brain. Physiological Review, 87, 873–904.
McGee, R., Williams, S., Howden-Chapman, P., Martin, J., Kawachi, I. (2006). Participation in clubs and groups from childhood to adolescenc and its effects on attachment and self-esteem. Journal of Adolescence, 29(1), 1-17.
McHale, S.M., Crouter, A.C., Tucker, C.J. (2001). Free-time activities in middle childhood: Links with adjustment in early adolescence. Child Development, 72(6), 1764–1778.
McMillan, R., McIsaac, M., Janssen, I. (2016). Family structure as a correlate of organized sport participation among youth. Plos One, 11(2), e0147403.
McRae, K., Gross, J.J., Weber, J., Robertson, E.R., Sokol-Hessner, P., Ray, R. D., i in. (2012). The development of emotion regulation: an fMRI study of cognitive reappraisal in children, adolescents and young adults. Soc. Cognit. Affect. Neurosci. 7(1), 11–22.
Mednick, S.A., Gabrielli, W.F., Hutchings, B. (1984). Genetic influences in criminal convic-tions: Evidence from an adoption cohort. Science, 891–894.
Mello, Z.R., Walker, E.B., Finan, L.J., Stiasny, A.M., Wiggers, I.C.S., McBroom, K.A.A., Wor-rell, F.C. (2018). Time perspective, psychological outcomes, and risky behavior among runaway adolescents, Applied Developmental Science, 22(3), 233–243.
Mercken, L., Snijders, T.A.B., Steglich, C., Vertiainen, E., De Vries, H. (2010). Smoking-based selection and influence in gender-segregated friendship networks: A social network analysis of adolescent smoking. Addiction, 105(7), 1280–1289.
Mesman, J., Bongers, I.L., Koot, H.M. (2001). Preschool developmental pathways to preado-lescent in-ternalizing and externalizing problems. Journal of Child Psychology and Psy-chiatry, 42(5), 679-689. doi: 10.1111/1469-7610.00763.
Mezquita, L., Bravo, A.J., Ortet, G., Pilatti, A., Pearson, M.R., Ibáñez, M.I. (2018).Cross-cultural examination of different personality pathways to alcohol use and misuse in emerging adulthood. Drug and Alcohol Dependence, 192, 193–200.
Micucci, J.A. (1998). The adolescent in family therapy: Breaking the cycle of conflict and control. New York: Guilford.
Migdał, K. (2011). Psychologia czasu wolnego. Warszawa: AlmaMer Szkoła Wyższa.
Miklewska A., Miklewska A. (2000). Związek temperamentu z zachowaniami agresywnymi i zagrożeniem uzależnieniem od alkoholu w świetle regulacyjnej teorii temperamentu J. Strelaua: Sprawozdanie z badań. Przegląd Psychologiczny, 43, 2, 173–190.
Minuchin, S. (1974). Families and family therapy. Cambridge: Harvard University Press.
Moffitt, T.E. (1993). Adolescence limited and life course persistent antisocial behavior - A developmental taxonomy. Psychological Review, 1993, 100, 674–701.
Monahan, K.C., Oesterle, S., Rhew, I., Hawkins, J. D. (2014). The relation between risk and protective factors for depressive symptoms, antisocial behavior and alcohol use in adolescence. Journal of Community Psychology, 42, 5, 621–638.
Moore, D.G., Burland, K., Davidson, J. W. (2003). The social context of musical success: A developmental account. British Journal of Psychology, 94, 529–550.
Moore, K.A., Hatcher, J.L., Vandivere, S., Brown, B. V. (2000). Children’s behavior and well-being: Findings from the national survey of America’s families. Washington DC: Child Trends.
Moore, M.J. Werch, C.E.C. (2005) Sport and physical activity participation, and substance use among adolescents. Journal of Adolescent Health, 36(6), 486–493.
Morgan, C. Cotten, S.R. (2003). The Relationship between Internet Activities and Depressive Symptoms in a Sample of College Freshmen. CyberPsychology & Behavior, 6, 133–142.
Morrison, J. (2016). DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Mortimer, J. (2003). Working and growing up in America. Cambridge, MA: Harvard Univer-sity Press.
Moshman, D. (2011). Adolescent Rationality and Development: Cognition, Morality and Indentity. wyd. 3. New York–London: Psychology Press, Taylor & Francis Group.
Mottram, A.J. Fleming, M.J. (2009). Rapid Communications Extraversion, Impulsivity, and Online Group Membership as Predictors of Problematic Internet Use. Cyber Psychology & Behavior 12(3), 319–321.
Motyka, M. (2016). Zachowania ryzykowne przemyskich gimnazjalistów. Problemy Higieny i Epidemiologii, 97(3), 241–250.
Muhtadie, L., Zhou, Q., Eisenberg, N., Wang, Y. (2013). Predicting internalizing problems in Chinese children: the unique and interactive effects of parenting and child temperament. Dev Psychopathol., 25(3), 653–667.
Mullan, K. (2014). Time use and children’s social and emotional wellbeing and temperament. W: Australian Institute of Family Studies. The Longitudinal Study of Australian Children Annual Statistical Report 2013 (s. 51–70). Melbourne: AIFS.
Mundt, M.P., Mercken, L., Zakletskaia, L. (2012). Peer selection and influence effects on adolescent alcohol use: A stochastic actor-based model. BMC Pediatrics, 12, 115.
Muris, P. (2006), Unique and interactive effects of neuroticism and effortful control on psychopathological symptoms in non-clinical adolescents. Personality and Individual Differences, 40, 1409–1419.
Muris, P., Meesters, C., Blijlevens, P. (2007). Self-reported reactive and regulative temperament in early adolescence: relations to internalizing and externalizing problem behavior and ‘Big three’ personality factors. Journal of Adolescence, 30, 1035–1049.
Muris, P., Meesters, C., Blijlevens, P. (2008). Self-reported reactive and regulative temperament in early adolescence: Relations to internalizing and externalizing problem behavior and “Big Three" personality factors. Journal of Adolescence, 30(6), 1035–1049.
Muris, P., Ollendick, T. H. (2005). The Role of Temperament in the Etiology of Child Psychopathology. Clinical Child and Family Psychology Review, 8(4), 271–290.
Murray, K.T., Kochanska, G. (2002). Effortful control: Factor structure and relation to externalizing and internalizing behaviors. Journal of Abnormal Child Psychology, 30, 503–514.
Musialska, K. (2011). Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej. Kraków: Impuls.
Myers, M.G., Aarons, G.A., Tomlinson, K., Stein, M.B. (2003). Social anxiety, negative affec-tivity, and substance use among high school students. Psychology of Addictive Behaviors, 17,
277–283.
Mynarska, M. (2012). Wykorzystanie teorii planowanego zachowania w celu wyjaśnienia zróżnicowania intencji rodzicielskich - ocena operacjonalizacji i dobroci pomiaru zmiennych. Studia Psychologica,12(1), 83–100.
Myśliwska, K. (2011). Socjologia czasu wolnego. W: R. Winiarski (red.), Rekreacja i czas wolny (s. 134-–159). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
Namysłowska, I. (2000). Terapia rodzin. Wyd.1. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Namysłowska, I. (2004). Adolescencja - wiek dorastania. W: I. Namysłowska (red.), Psychiatria dzieci i młodzieży (s. 231–246). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Namysłowska, I. (2013). Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce – stan rozwoju opieki psychiatrycznej i zadania na przyszłość. Postępy Nauk Medycznych, 26,(1), 4–9.
Naylor, A.H., Gardner, D., Zaichkowsky, L. (2001). Drug Use Patterns among High School Athletes and Nonathletes. Adolescence 36, 627-639.
Neely, S.R., Vaquera, E. (2017). Making it count: Breadth and intensity of extracurricular engagement and highschool dropout. Sociological Perspectives, 1–24.
Nelson, I.A., Gastic, B. (2009). Street ball, swim team and the sour cream machine: A cluster analysis of out of school time participation portfolios. Journal of Youth and Adolescence, 38(9), 1172–1186.
Nevo, G.A., Manassis, K. (2009). Outcomes for Treated Anxious Children: A Critical Review of Long-Term Follow-Up Studies. Depression and Anxiety, 26, 650–660.
Newbury-Birch, D., Gillvary, E., McCardle, P., Ramesh, V., Stewart, S., Walker, J., Avery, Beyer, F., Nicola, B., Jackson, K., Lock, C. (2009). Impact of Alcohol Consumption on Young People: a Systematic Review of Published Reviews (s. 1–66). Nottingham: DCSF Publications.
Newman, B.A., Murray, C.I. (1983). Identity and family relations in early adolescence. Journal of Early Adolescence, 3, 293–303.
Newman, B.M., Lohman, B.J., Newman, P.R. (2007). Peer group membership and a sense of belonging: their relationship to adolescent behavior problems adolescence. Adolescence, 166, 241–263.
Newman, D.B., Tay, L., Diener, E. (2014). Leisure and subjective well-being: A model of psychological mechanisms as mediating factors. Journal of Happiness Studies, 15(3), 555–578.
Nickerson, A.B., Nagle, R.J. (2005). Parent and peer attachment in late childhood and early adolescence. The Journal of Early Adolescence, 25, 223–249.
Nigg, J.T., Glass, J.M., Wong, M.M., Poon, E., Jester, J.M., Fitzgerald, H.E., i in. (2004). Neuropsychological executive function in children at elevated risk for alcoholism: Findings in early adolescence. Journal of Abnormal Psychology, 113, 302–314.
Nigg, J.T., Wong, M.M., Martel, M.M., Jester, J.M., Puttler, L.I., Glass, J.M., Adams, K.M., Fitzgerald, H.E. , Zucker, R.A. (2006). J Am Poor response inhibition as a predictor of problem drinking and illicit drug use in adolescents at risk for alcoholism and other substance use disorders. Acad Child Adolesc Psychiatry, 45(4), 468–475.
Noller, P., Callan, V. (1991). The adolescent in the family. NY: Routledge.
Norris, M.L. (2007). HEADSS up: adolescents and the Internet. Paediatr Child Health, 12, 211–216.
O’Connor, R.M., Stewart, S.H., Watt, M.C. (2009). Distinguishing BAS risk for university students’ drinking, smoking, and gambling behaviors. Personality and Individual Differences, 46, 514–519.
O’Neil, K.A., Conner, B.T., Kendall, P.C. (2011). Internalizing disorders and substance use disorders in youth: Comorbidity, risk, temporal order, and implications for intervention. Clinical Psychology Review, 31(1), 104–112.
Obot, I.S., Anthony, J.C. (2004). Mental health problems in adolescent children of alcohol dependent parents: epidemiologic research with a nationally representative sample. Journal of Child & Adolescent Substance Abuse, 13(4), 83–96.
Obuchowska, I. (1996). Drogi dorastania. Psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców. Warszawa: WSiP.
Obuchowska, I. (2000). Adolescencja. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psycholo-gia rozwoju człowieka (t. 2, s. 163–201). Warszawa: PWN.
Obuchowska, I. (2005a). Adolescencja. W: B. Harwas-Napierała i J. Trempała (red.), Psycho-logia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka (t. 2, s. 163–201). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Obuchowska, I. (2005b). Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży – wybrane zagadnienia. W:
H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna (t. 2. s. 2–46). Warszawa: PWN.
Obuchowski, K. (1995). Przez galaktykę potrzeb. Poznań: Zysk i S-ka.
Odacı, H., Çelik, Ç.B. (2013). Who are problematic Internet users? an investigation of the correlations between problematic Internet use and shyness, loneliness, narcissism, aggression and self-perception. Computers in Human Behavior, 29, 2382–2387.
Oetting, E.R., Beauvais, F. (1986). Peer cluster theory: Drugs and the adolescent. Journal of Counseling & Development, 65(1), 17–22.
Offer, S. (2013). Family time activities and adolescents’ emotional well‐being. Journal of Marriage and Family, 75(1), 26–41.
Ogińska-Bulik, N. (2007). Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Łódź: WSH-E.
Okoń, W. (1984). Słownik pedagogiczny (s. 368). Warszawa: PWN.
Okulicz-Kozaryn, K., Bobrowski, K. (2008). Czynniki ryzyka, czynniki chroniące i indeksy tych czynników w badaniach nad zachowaniami problemowymi nastolatków. Alkoholizm i Narkomania, 21(2), 173 -199.
Okulicz Kozaryn, K., Borucka A. (2017). Wzory picia napojów alkoholowych. W: K. Ostaszewski (red.), Badania mokotowskie 2004–2016. Badania ukraińskie, obwód lwowski 2016 (s. 39–54). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Oldehinkel, A.J., Hartman, C.A., De Winter, A.F., Veenstra, R., Ormel, J. (2004). Tempera-ment profiles associated with internalizing and externalizing problems in preadolescence. Development and Psychopathology 16, 421–440.
Oldehinkel, A.J., Hartman, C.A., Ferdinand, R.F., Verhulst, F.C., Ormel, J. (2007). Effortful control as modifier of the association between negative emotionality and adolescents' mental health problems. Dev Psychopathol., 19(2), 523–539.
Oldfield, J., Humphrey, N., Hebron, J. (2016). The Role of Parental and Peer Attachment Relationships and School Connectedness in Predicting Adolescent Mental Health Outcomes. Child and Adolescent Mental Health, 21(1), 21–29.
Oleszkowicz, A. (1995). Kryzys młodzieńczy – istota i przebieg. Wrocław: Wydawnictwo Uni-wersytetu Wrocławskiego.
Oleszkowicz, A. (2013). Bunt młodzieńczy wczoraj i dzisiaj. W: M. Straś-Romanowska (red.). Drogi rozwoju psychologii w Uniwersytecie Wrocławskim. Tom jubileuszowy z okazji 45-lecia studiów psychologicznych w Uniwersytecie Wrocławskim. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Oleszkowicz, A., Senejko, A. (2011). Dorastanie. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Oleszkowicz, A., Senejko, A. (2013). Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji. Warszawa: PWN.
Oliva, A., Parra, A., Reina, M. (2014). Personal and contextual factors related to internalizing problems during adolescence. Child & Youth Care Forum, 43(4), 505–520.
Olson, D. Gorall, D. (2004). FACES IV: Innovations and applications. Minnesota: Life Innovations.
Olson, D.H. (2000). Circumplex Model of Marital and Family Systems: Assessing family functioning. W: F. Walsh (red.), Normal family processes (s. 104–137). New York: Guilford Press.
Olson, D.H. (2004). Family Satisfaction Scale. Minneapolis: Life Innovations.
Olson, D.H., Gorall, D. (2003). Circumplex model of marital and family systems. W: F. Walsh (red.), Normal family processes (wyd. 3, s. 514–547). New York: Guilford Press.
Olson, D., Gorall, D. (2006). FACES IV & the Circumplex Model. Minnesota: Life Innovations.
Oniszczenko, W. (2005). Genetyczne podstawy ludzkich zachowań. Gdańsk: GWP.
Opić, S., Duranović, M. (2014). Leisure Time of Young Due to Some Socio-demographic Characteristics. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 159, 546–551.
Opielak, G., Nadulska, A., Piotrkowicz, J., Szeszko, Ł. (2014).Palenie tytoniu wśród młodzieży szkół średnich w świetle aktualnych badań. Forum Med. Rodzinnej, 8(4), 190–194.
Oppenheimer, C.W., Hankin, B.L., Young, J. (2018). Effect of parenting and peer stressors on cognitive vulnerability and risk for depression among youth. Journal of Abnormal Child Psychology, 46, 597–612.
Ormel, J., Oldehinkel, A.J., Ferdinand, R.F., Hartman, C.A., De Winter, A.F., Veenstra, erhulst, F.C. (2005). Internalizing and externalizing problems in adolescence: General and dimension-specific effects of familial loadings and preadolescent temperament traits. Psychological Medicine, 35(12), 1825–1835. doi: 10.1017/S0033291705005829
Ormel, J., Oldehinkel, A.J., Ferdinand, R.F., Hartman, C.A., DeWinter, A.F., Veenstra, R. i in. (2005). Internalizing and externalizing problems in adolescence: General and dimension-specific effects of familial loadings and preadolescent temperament traits. Psychological Medicine, 35, 1825–1835.
Osgood, D.W., Anderson, A.L., Shaffer, J.N. (2005). Unstructured leisure in the after-school hours. W: J.L. Mahoney, R. Larson, J.S. Eccles (red.), Organized activities as contexts of development: Extracurricular activities, after-school and community programs (s. 45–64). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Osgood, D.W., Wilson, J.K., O’Malley, P.M., Bachman, J.G., Johnston, L.D. (1996). Routine activities and individual deviant behavior. American Sociological Review, 61, 635–655.
Ostaszewski, K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Ostaszewski, K. (2008a). Podstawy teoretyczne: Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w zachowaniach ryzykownych dzieci i młodzieży. W: J. Mazur, I. Tabak, A. Małkowska-Szkutnik, K. Ostaszewski, H. Kołoło, A. Dzielska, A. Kowalewska. Czynniki chroniące młodzież 15-letnią przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Raport z badań HBSC 2006. Warszaw: Vespa.
Ostaszewski, K. (2008b). Problemy nastolatków związane z używaniem substancji psychoaktywnych. Alkoholizm i Narkomania, 21(4), 363–389.
Ostaszewski, K. (2014). Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów resilience. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Ostaszewski, K. (2017a). Psychospołeczne czynniki problemów internalizacyjnych młodzieży w wieku 15 lat (s. 119–137). W: D. Danielewicz, R. Rola, (red.). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Ostaszewski, K. (2017b). Używanie substancji psychoaktywnych innych niż alkohol. Monitorowanie zachowań ryzykownych, zachowań nałogowych i problemów zdrowia psychicznego 15-letniej młodzieży. W: K. Ostaszewski (red.), Badania mokotowskie 2004–2016. Badania ukraińskie, obwód lwowski 2016 (s. 21–38). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie.
Overturf, J.V., Downs, B. (2003). Adolescent Behavior and Family Relationship. Presenta-
tion at the Annual Meeting of the Population Association of America. Minneapolis, MN,
1–3.05.2003.
Pace, U., Zappulla, C., Guzzo, G., Di Maggio, R., Laudani, C., Cacioppo, M. (2014). Internet Addiction, Temperament, and the Moderator Role of Family Emotional Involvement. Int J Ment Health Addiction, 12, 52–63.
Paglia Boak, A., Adlaf, E.M., Hamilton, H.A., Beitchman, J.H., Wolfe, D., Mann, R.E. (2012). The mental health and well being of Ontario students, 1991–2011: OSDUHS highlights (CAMH Research Document Series No. 35). Toronto, ON: Centre for Addiction and Mental Health.
Palen, L.A., Coatsworth, J.D. (2007). Activity-based identity experiences and their relations to problem behavior and psychological well-being in adolescence. J Adolesc., 30(5), 721–737.
Parco, D.A., Jó, P.S. (2015). Conductas internalizantes y externalizantes en adolescentes. Liberabit, 21(2), 253–259.
Pardini, D., Lochman, J., Wells, K. (2004). Negative emotions and alcohol use initiation in high-risk boys: The moderating ect of good inhibitory control. Journal of Abnormal Child Psychology, 32(5), 505–518.
Park, S., Schepp, K.G. (2014). A systematic review of research on children of alcoholics: their inherent resilience and vulnerability. Journal of Child and Family Studies, 24, 1222–1231.
Parke, R.D., Buriel, R. (2006). Socialization in the Family: Ethnic and Ecological Perspectives. W: N. Eisenberg, W. Damon, R.M. Lerner (red.), Handbook of child psychology: Social, emotional, and personality development (s. 429–504). Hoboken, NJ, US: John Wiley & Sons Inc.
Parrish, K.H., Atherton, O.E., Quintana, A., Conger, R.D., Robins, R.W. (2016). Reciprocal relations between internalizing symptoms and frequency of alcohol use: Findings from a longitudinal study of SUBSTANCE USE & MISUSE 365 Mexican-origin youth. Psychology of Addictive Behaviors, 30(2), 203-208. doi:10.1037/adb0000138
Patrick, H., Ryan, A.M., Alfeld-Liro, C., Fedricks, J.A., Hruda, L.Z., Eccles, J.S. (1999). Adolescents' commitment to developing talent: The role of peers in continuing motivation for sports and the arts. Journal of Youth and Adolescence, 28, 741–764.
Patterson, G.R., Capaldi, D.M. (1990). A mediational model for boys’ depressed mood. W: J. Rolf, A.S. Masten, D. Cicchetti, K.H. Neuchterlin, S. Weintraub (red.), Risk and protective factors in the development of psychopathology (141-163). New York: Cambridge University Press.
Patton, G.C., Coffey, C., Romaniuk, H. i in. (2014). The prognosis of common mental disorders in adolescents: A 14-year prospective cohort study. Lancet, 383(9926), 404–411.
Patton, G.C., Sawyer, S.M., Santelli, J.S., Ross, D.A., Rima Afi, R., Allen, N.B., Arora, M., Azzopardi, P., Baldwin, W., Bonell, Ch., Kakuma, R., Kennedy, E., Mahon, J., McGovern, T., Mokdad, A.H., Patel, V., Petroni, S., Reavley, N., Taiwo, K., Waldfogel, J., Wickremarathne, D., Barroso, C., qar Bhutta, Z., Fatusi, A.O., Mattoo, A., Diers, J., Fang, J., Ferguson, J., Ssewamala, F., Viner, R.M. (2016). Our future: a Lancet commission on adolescent health and wellbeing. The Lancet, 387(10036), 2423–2478.
Paul, B., Bryant, J. A. (2005). Adolescents and the Internet. Adolesc Med Clin., 16, 413–426.
Pavlova, M.K., Silbereisen, R.K. (2015). Leisure Activities Choices among Adolescents. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 830-837.
Peck, S.C., Roeser, R.W., Zarrett, N., Eccles, J.S. (2008). Exploring the Roles of Extracurricular Activity Quantity and Quality in the Educational Resilience of Vulnerable Adolescents: Variable- and Pattern-Centered Approaches. The Journal of social issues, 4(1), 135–156.
Pedersen, M.U., Thomsen, K.R., Heradstveit, O., Skogen, J.Ch., Hesse, M.J.S. (2018). Externalizing behavior problems are related to substance use in adolescents across six samples from Nordic countries. European Child & Adolescent Psychiatry, 27(12), 1551–1561.
Pedersen, S. (2005). Urban Adolescents’ Out-of-School Activity Profiles: Associations with Youth, Family, and School Transition Characteristics. Applied Developmental Science, 9(2), 107–127.
Pelzer, K. (2010). Leisure time physical activity and sedentary behawior and substance use in-school adolescents in eight African countries. International Journal of Behavioral Medicine, 17(4), 271–278.
Pérez, P.M. (2012). Parenting style in Spanish parents with children aged 6 to 14. Psicothema 24, 371–376.
Perry, C.L. (2000). Preadolescent and adolescent influences on health. W: B.D. Smedley, S.L. Syme (red.), Promoting health: Intervention strategies from social and behavioral re-search. Washington: National Academy Press.
Peter, J., Valkenburg, P.M., Schouten, A.P. (2005). Developing a model of adolescent friendship formation on the Internet. Cyber Psychology and Behavior, 8, 423–430.
Peterson, D.R. (1961). Behavior problems of middle childhood. Journal of Consulting Psychology, 25, 205–209.
Piaget J. (1967). Rozwój ocen moralnych. Warszawa: PWN.
Piaget, J. (1970). Science of education and the psychology of the child. New York: Viking
Pięta, J. (2014). Pedagogika czasu wolnego. Nowy Dwór Mazowiecki: Wydawnictwo FREL.
Pingault, J.B., Côté, S.M., Galéra, C., Genolini, C., Falissard, B., Vitaro, F., Tremblay, R.E. (2013). Childhood trajectories of inattention, hyperactivityand oppositional behaviors and prediction of substance abuse/dependence: A 15-year longitudinal population-based study. Molecular Psychiatry, 18, 806–812.
Piotrowski, K., Wojciechowska, J., Ziółkowska, B. (2014). Rozwój nastolatka. Późna faza dorastania. W: A.I. Brzezińska (red.), Niezbędnik dobrego nauczyciela (Seria I, t. 6. s. 1–66). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
Piotrowski, P. (2003). Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychologiczne. Warszawa: Wydaw-nictwo Akademickie Żak.
Plomin, R., De Fries, J.C., McClearn, G.E., McGuffin, P. (2001). Genetyka zachowania. War-szawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Plopa, M. (2004). Psychologia rodziny. Teoria i praktyka. Kraków: Impuls.
Plopa, M. (2012). Rodzice a młodzież. Teoria i metoda badania. Warszawa: Vizja Press&IT.
Polanczyk, G., Rohde, L.A. (2007). Epidemiology of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder across the Lifespan. Current Opinion in Psychiatry 20, 386–392.
Polańska, K., (2002). Ocena zjawiska komputeryzacji w Polsce a gotowość do korzystania z wirtualnych technologii dydaktycznych. W: A. Zbierzchowska (red.), Kształcenie ustawiczne
w warunkach globalizacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Warszawa: Instytut Wiedzy.
Polson, E., Kim, Y., Jang, S., Johnson, B., Smith, B. (2013). Being prepared and stayingcon-nected: Scouting’s influence on social capital and community involvementbeing prepared and staying connected. Social Science Quartely, 94, 758–776.
Ponton, L.E. (1997). The romance of risk: Why teenagers do the things they do. New York: Basic Books.
Popp, D., Laursen, B., Kerr, M., Stattin, H., Burk, W. J. (2008). Modeling homophily over time with an actor-partner interdependence model. Developmental Psychology, 44, 1028–1039.
Poprawa, R. (2013). Znaczenie cech temperamentu dla zaangażowania młodzieży w używanie alkoholu. Psychologia rozwojowa, 18(3), 51–73.
Posner, M.I., Petersen S.E. (1990). The attention system of the human brain. Annual Reviews of neuroscience, 13, 25–42.
Posner, M.I., Rothbart, M.K. (2007b). Research on attentional networks as a model for the integration of psychological science. Annual Review of Psychology, 58, 1–23.
Posner, M.I., Rothbart, M.K., Sheese, B.E. (2007a). Attention genes. Developmental Science, 10(1), 24–29.
Pospiszyl, I. (2008). Patologie społeczne. Warszawa: PWN.
Praszkier, R. (1992). Zmieniać nie zmieniając. Ekologia problemów rodzinnych. Warszawa: WSiP.
Prieto-Damm, B., de la Rosa, P.A., Lopez-del Burgo, C., Calatrava, M., Osorio, A., Albertos, A., de Irala, J. (2019). Leisure activities and alcohol consumption among adolescents from Peru and El Salvador. Drug and Alcohol Dependence, 199, 27–34.
Prior, M., Smart, D., Sanson, A., Oberklaid, F. (2000). Does shyinhibited temperament in childhood lead to anxiety problems in adolescence? Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39, 461–468.
Przecławski, K. (1978). Czas wolny młodzieży miejskiej. W: K. Przecławski (red.), Czas wolny dzieci i młodzieży w Polsce (s. 52–70). Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z. (2014), Psychologia wychowawcza, Tom 2. Warsza-wa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Przetacznik-Gierowska, M., Włodarski, Z. (1994). Psychologia wychowawcza 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Przybysz-Zaremba M. (2017). Uwarunkowania rodzinne zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży – analiza wybranych czynników. Forum Pedagogiczne, 1, 137–142.
Puciato, D., Szczebak, T. (2011). Wybrane aspekty zagospodarowania czasu wolnego u mło-dzieży różnych środowisk. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w Tarnowie, 1, s. 83–94.
Putnam, S.P., Ellis, L.K., Rothbart M.K. (2001). The structure of temperament from infancy through adolescence. W: A. Eliasz, A. Angleitner (red.), Advances in research on temper-ament (s. 165–182). Lengerich, Germany: Pabst Science.
Pużyński, S., Wciórka, J. (2000). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków: Vesalius, 189.
Pychyl, T.A., Coplan, R.J., Reid, P.A.M. (2002). Parenting and procrastination: Gender differences in the relations between procrastination, parenting style and self-worth in early adolescence. Personality and Individual Differences, 33(2), 271–285.
Pyżalski, J. (2014). Elektroniczna agresja rówieśnicza – ustalenia empiryczne ostatniej dekady, W: J Jarczyńska (red.), Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria. Diagnoza. Profilaktyka. Terapia (s. 33–47). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Qin, L., Pomerantz, E. M., Wang, Q. (2009). Aregains in decision-making autonomy during early adolescence beneficial for emotional functioning? The case of the United States And China. Child Development, 80, 1705-1721.
Quay, H.C. (1986). Classification. W: H.C. Quay, J.S. Werry (red.), Psychopathological disor-ders of childhood (3rd ed, s. 1–42). New York: Wiley.
Quinn, P.D., Harden, K.P. (2013). Differential changes in impulsivity and sensation seeking and the escalation of substance use from adolescence to early adulthood. Dev Psychopathol., 25(1), :223–239.
Radochoński, M. (1984), Psychoterapia rodzinna w ujęciu systemowym. Rzeszów: Wydawnic-two Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.
Radochoński, M. (1986), Rodzina jako system psychospołeczny. Problemy Rodziny, 5, 13–21.
Radziwiłłowicz, W. (2010). Depresja u dzieci i młodzieży. Kraków: Oficyna Wydawnicza Im-puls.
Radziwiłłowicz, W., Sumiła, A. (2006). Psychopatologia okresu dorastania. Wybrane zagad-nienia. Kraków: Impuls.
Ramo, D., Liu, H., Prochaska, J. (2012). Tobacco and marijuana use among adolescents and young adults: a systematic review of their co-use. Clinical Psychology Review, 32(2), 105-121.
Rauh H., (2005). At Risk Concept. W: B. Hopkins, R.G. Barr, G.F. Michel, P. Rochat (red.), The Cambridge.
Rees, G., Main, G. (2015). Children’s views on their lives and well-being in 15 countries: A report on the children’s worlds survey, 2013–14. York: Children’s Worlds Project (ISCWeB).
Rembowski, J. (1986). Postawy rodzicielskie w odczuciu młodzieży dorastającej. W: M. Ziemska (red.), Rodzina i dziecko. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Resnick, M.D., Bearman, P.S., Blum, R.W., Bauman, K.E., Harris, K.M., Jones, J., Udry, J.R. (1997). Protecting adolescents from harm: Findings from the National Longitudinal Study on Adolescent Health. Journal of the American Medical Association, 278, 823–832.
Rettew, D.C., Copeland, W., Stanger, C., Hudziak, J.J. (2004). Associations between temperament and DSM-IV externalizing disorders in children and adolescents. Developmental and Behavioral Pediatrics, 25, 383–391.
Reuter, M., Ott, U., Vaitl, D., Hennig, J. (2007). Impaired executive control is associated with a variation in the promoter region of the tryptophan hydroxylase 2 gene. Journal of Cognitive Neuroscience, 19, 401–408.
Reykowski, J. (1986). Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość. Warszawa: PWN.
Rhee, D., Yun, S.C., Khang, Y.H. (2007). Co-occurrence of problem behaviors in South Korean adolescents: findings from Korea Youth Panel Survey. J Adolesc Health., (2):195-197.
Rhodes, J.E., Grossman, J.B., Resch, N.L. (2000). Agents of change: Pathways through whichmentoring relationships influence adolescents academic adjustment. Child Development, 71, 1662–1671
Riala, K., Hakko, H., Isohanni, M., Järvelin, M.R., Räsänen, P. (2004).Teenage smoking and substance use as predictors of severe alcohol problems in late adolescence and in young adulthood. Journal of adolescent health, 35, 245–254.
Rice, F.P., Dolgin, K.G. (2002). The adolescent: Development, relationships, and culture (10th ed.). Boston: Allyn & Bacon
Richard, J., Derevensky, J. (2017). Identifying the Relationship Between Mental Health Symptoms, Problem Behaviors and Gambling Among Adolescents. Ann Behav Sci., 3(2), 1–8.
Richards, M. H., Crowe, P. A., Larson, R., Swarr, A. (1998). Developmental patterns and gender differences in the experience of peer companionship during adolescence. Child Development, 69, 154–163.
Richardson, C., Avripas, S., Neal, D., Marcus, S. (2005). Increasing lifestyle physical activity in patients with depression or other serious mental illness. Journal of Psychiatric Practice, 11(6), 379–388.
Ridge, T. (2002). Childhood Poverty and Social Exclusion: From a Child’s Perspective. Bristol: The Policy Press.
Rietveld, M.J.H., Hudziak, J.J., Bartels, M. i in. (2004). Heritability of attention problems in children: longitudinal results from a study of twins, age 3 to 12. J. Child Psychol. Psychiatry, 45, 577–588.
Ritakallio, M., Koivisto, A.M., Von der Pahlen, B., Pelkonen, M., Marttunen, M.M., Kaltiala-
-Heino, R. (2008). Continuity, comorbidity and longitudinal associations between depression and antisocial behaviour in middle adolescence: A 2-year prospective follow-up study. Journal of Adolescence, 31(3), 355-370. doi: 10.1016/j.adolescence.2007.06.006.
Roberti, J.W. (2004). A review of behavioral and biological correlates of sensation seeking. Journal of Research in Personality, 38, 256–279.
Robinson, N S. (1995). Evaluating the nature of perceived support and its relation to perceived self-worth in adolescents. Journal of Research in Adolescence, 5, 253–280.
Roeser R.W., Eccles J.S., Sameroff A.J. (2000), School as a context of early adolescents’ academic and social-emotional development: A summary of research findings. The Elementary School Journal, 100, 443–471.
Rogala-Obłękowska, J. (2002). Narkotyki w życiu młodzieży. W: Style życia młodzieży a nar-kotyki. Wyniki badań empirycznych (s. 185–320). Instytut Spraw Publicznych.
Rose, S.L., Rose, S.A., Feldman, J.F. (1989). Stability of behavior problems in very young children. Development and Psychopathology, 1(1), 5-19. doi: 10.1017/S0954579400000213
Rostowska T., Rostowski J. (2006). Jakość życia rodzinnego w kontekście teorii systemowej. W: H. Cudak (red.), Pedagogika Rodziny (t. 1, s. 127–146). Łódź: Wydawnictwo Naukowe WSHE.
Rostowska, T. (1995). Transmisja międzypokoleniowa w rodzinie w zakresie wybranych wymiarów osobowości. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
Rostowska, T. (2006). Rozwojowe aspekty jakości życia rodzinnego. W: T. Rostowska, (red.), Jakość życia rodzinnego, wybrane zagadnienia. Łódź: Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi.
Rostowska, T., Chęć, M. (2008). Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania rodziny dziecka z ADHD w świetle teorii systemowej. W: H. Cudak (red.), Pedagogika rodziny (t. 3, s. 73–82). Łódź: WSHE.
Rostowski, J. (2005). Rodzinne uwarunkowania kształtowania się tożsamości osobowej człowieka. Psychologia Rozwojowa. Osobowość i rozwój we współczesnym świecie, T.10(2), 13–21.
Rostowski, J. (2012). Rozwój mózgu człowieka w cyklu życia. Aspekty bioneuropsychologiczne. Warszawa: Difin.
Roth, J.L., Brooks-Gunn, J. (2003). Youth development programs: Risk, prevention and policy. Journal of Adolescent Health, 32(3), 170–182.
Roth, J.L., Brooks-Gunn, J., Murray, L., Foster, W. (1998). Promoting healthy adolescents: Synthesis of youth development program evaluations. Journal of Research on Adolescence, 8, 423–459.
Rothbart, M.K. (2007). Temperament, Development, and Personality. Current Directions in Psychological Science, 16, 4, 207–212.
Rothbart, M.K. (2011). Becoming Who We Are. Temperament and Personality in Development. NJ: The Guilford Press.
Rothbart, M.K. (2012). Temperament. W: M.K. Rothbart (red.), Encyclopedia on Early Child-hood Development (s. 4–6). Oregon: The Lawson Fundation.
Rothbart, M.K., Ahadi, S.A. (1994). Temperament and the development of personality. Journal of Abnormal Psychology, 103(1), 55–66.
Rothbart, M.K., Ahadi, S.A., Hershey, K.L. (1994). Temperament and social behavior in childhood. Merrill-Palmer Quarterly, 40(1), 21–39.
Rothbart, M.K., Ahadi, S.A., Hershey, K., Fisher, P. (2001). Investigations of temperament at three to seven years: The children’s behawior questionnaire. Child development, 72(5), 1394–1408.
Rothbart, M.K., Bates, J.E. (2006). Temperament. W: W. Damon, R. Lerner, N. Eisenberg (red.), Handbook of child psychology (6th ed.): vol.3. Social, emotional, and personality development (s. 99–176). New York: Wiley.
Rothbart, M. K., Derryberry, D. (1981). Development of Individual Differences in Tempera-ment. W: M.E. Lamb, A.L. Brown (red.), Advances in Developmental Psychology (t. 1, s. 37–86). Hillsdale: NJ, Erlbaum.
Rothbart, M.K., Derryberry, D., Hershey, K. (2000). Stability of temperament in childhood: Laboratory infant assesment to parent report at seven years. W: V.J. Molfese, D.L. Molfese (red.), Temperament and personality development across the life span (s. 85–119). Hillsdale, NY: Erlbaum.
Rothbart, M.K., Ellis, I.K., Rueda, M.R., Posner, M.I. (2003). Developing mechanisms of temperamental effortul control. Journal of Personality, 71, 1113–1143.
Rothbart, M.K., Mauro, J.A. (1990). Questionnaire approaches to the study of infant temperament. W: J.W. Fagen, J. Colombo (red.), Individual differences in infancy: reliability, stability, and prediction, 411-429. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Rothbart, M.K., Posner, M.I. (1985). Temperament and the development of self-regulation. W: L.C. Hartledge, C.F. Telzrow (red.). The neuropsychology of individual differences: A developmental perspective. New York: Plenum.
Rothbart, M.K., Posner, M.I. (2006). Temperament, attention, and developmental psycho-pathology. W: D. Cicchetti, D.J. Cohen, (red.), Developmental Psychopathology (vol. 2,
s. 465–501). NJ: Wiley.
Rozkrut, D. (2019). Główny Urząd Statystyczny. Mały Rocznik Statystyczny Polski. Pod redak-cją: Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1492).
Ruana, H., Zhoua, Y., Luob, Q. i in. (2019). Adolescent binge drinking disrupts normal trajectories of brain functional organization and personality maturation. NeuroImage, Clinical, 22, 101804.
Ruiz, R., De la Vega, R., Poveda, J., Rosado, A., Serpa, S. (2012). Análisis psicométricode la escala de resiliencia en el deporte del futbol. Revista de Psicología del Deporte, 21, 143–151.
Rutter M. (2002). Nature, Nurture, and Development: From Evangelism through Science toward Policy and Practice. Child Development, 73, 1–21.
Rutter, M. (1987). Psychosocial resilience and protective mechanisms. American Journal of Orthopsychiatry, 57, 316–331.
Ruvalcaba, N.A., Gallegos, J., Borges, A., Gonzalez, N. (2017). Extracurricular activities and group belonging as a protective factor in adolescence. Psicología Educativa, 23, 1, 45–51.
Ryan, A.M. (2001). The peer group as a context for the development of young adolescents’ motivation and achievement. Child Development, 72, 1135–1150.
Rydz, S. (2002). Rozwój tożsamości osobowej u młodzieży w świetle koncepcji Wima Meeus’a. W: T. Rostowska, J. Rostowski, (red.), Rodzina – rozwój – praca, wybrane zagadnienia. Łódź: Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi.
Sagar, S.S., Boardley, I.D., Kavussanu, M. (2011). Fear of failure and student athletes' interpersonal antisocial behaviour in education and sport. British Journal of Educational Psychology, 81(3), 391–408.
Salem, A., Zimmerman, M., Notaro, P. (1998). Effects of family structure, family proces, and father involvement on psychological outcomes among African American adolescents. Family Relations, 47, 331-341.
Sales, J.M., Irwin Jr., E.C. (2009). Theories of adolescent risk taking: the biopsychosocial odel. W: R.J. Diclemente, J.S. Santelli, R.A. Crosby (red.), Adolescent health. Understanding and Preventing Risk Behaviors (s. 41–50). John Wiley & Sons.
Salvy, S.J, de la Haye, K., Bowker, J.C., Hermans, R.C.J. (2012). Influence of peers and friends on children's and adolescents' eating and activity behaviors. Physiology & Behavior, 106, 369–378.
Salvy, S.J., Roemmich, J.N., Bowker, J.C., Romero, N.D., Stadler, P.J., Epstein, L.H. (2009). Effect of peers and friends on youth physical activity and motivation to be physically active.
J Pediatr Psychol, 34, 217–225.
Samochowiec, J., Fiszer-Piosik, E., Kucharska-Mazur, J., Horodnicki, J. (2000). Wpływ genów na kształtowanie się cech osobowości. Psychiatria Polska, 34(1), 99–109.
Sánchez-Pérez, N., Fuentes, L.J., Eisenberg, N., González-Salinas, C. (2018). Effortful control is associated with children's school functioning via learning-related behaviors. Learning and Individual Differences, 63, 78–88.
Sánchez-Queija, I., Oliva, A., Parra, Á., Camacho, C. (2016). Longitudinal analysis of the role of family functioning in substance use. Erratum. Journal of Child and Family Studies, 25(1), 354.
Saraceno, L., Munafo, M., Heron, J., Craddock, N., Van Den Bree, M. (2009). Genetic and nongenetic influences on the development of cooccurring alcohol problem use and internalizing symptomatology in adolescence: A review. Addiction, 104(7), 1100–1121.
Sarriera, J.C., Casas, F., Bedin, L., Paradiso, A.C., Abs, D., Gonzalez, M. (2014). Aspects of leisure on adolescent's well-being in two countries. Child Indicators Research, 7(2), 245–265. doi:10.1007/s12187-013-9220-8
Sarzała, J., Jędrzejko, M.Z., Kania, S., Kasprzak, K. (2017). W: A. Dobrychłop, M. Z. Jędzrzejko, S. Kania, K. Kasprzak, J. Matejek, P. Prüfer, D. Sarzała, R.B. Sieroń, A. szwedzki, A. Taper (red.). Zachowania ryzykowne nastolatków. Warszawa: ASPRA-JR.
Saunders, P. E., Chester, A. (2008). Shyness and the Internet: social problem or panacea? Computers in Human Behavior, 24, 2649–2658.
Scarr, S., McCartney, K. (1983). How people make their own environments: a theory of genotype-environment effects. Child Dev. 54, 24–35.
Schaefer, D.R., Simpkins, S.D., Vest, A.E., Price, C.D. (2011). The contribution of extracurricular activities to adolescent friendships: New insights through social network analysis. Developmental Psychology, 47(4), 1141–1152.
Schaffer, D.R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Har-monia Universalis.
Schaffer, H.R. (2006). Rozwój społeczny, dzieciństwo i młodość. Kraków: Wydawnictwo Uni-wersytetu Jagiellońskiego.
Schaffer, H.R. (2014). Psychologia dziecka (s. 343). Warszawa: PWN.
Schleider, J.L., Weisz, J.R. (2017). Family process and youth internalizing problems: A triadic model of etiology and intervention. Development and Psychopathology, 29, 273–301.
Schneider, B.H., Younger, A.J. (1996). Adolescent-parent attachment and adolescents’ rela-tions with their peers: a closer look. Youth and Society, 28, 95–108.
Schwartz, C.E., Snidman, N., Kagan, J. (1996). Early childhood temperament as a determinant of externalizing behavior in adolescence. Development and Psychopathology, 8, 527–537.
Selfhout, M.H., Branje, S.J., Delsing, M., ter Bogt, T.F., Meeus, W.H. (2009). Different types of Internet use, depression, and social anxiety: The role of perceived friendship quality. J Adolesc, 32(4), 819–833.
Seligman, M.E.P., Walker, E.F., Rosenhan, D.L. (2003). Psychopatologia. Poznań: Wydawnic-two Zysk i S-ka.
Sentse, M., Ormel, J., Veenstra, R., Verhulst, F.C., Oldehinkel, A.J. (2011). Child temperament moderates the impact of parental separation on adolescent mental health: The trails study. Journal of Family Psychology, 25(1), 97–106.
Seroczynski, A.D., Evans, W.N., Jobst, A.D., Horvath, L., Carozza G. (2015). Reading for Life and Adolescent Re-Arrest: Evaluating a Unique Juvenile Diversion Program. South Bend, Ind.: University of Notre Dame, Center for Children and Families
Sękowski, A., Berej, M. (2019). Temperament i inteligencja emocjonalna sportowców dyscyplin indywidualnych i zespołowych. Czasopismo Psychologiczne, 25(1), 7–15.
Sharp, E.H., Coatsworth, J.D., Darling, N., Cumsille, P., Ranieri, S. (2007). Gender differences in the self-defining activities and identity experiences of adolescents and emerging adults. Journal of Adolescence, 30, 251–269.
Sharp, E.H., Ecclesv, L.L., Grahacm, J.W., Ridenour, T.A. (2006). Individual motivation and parental influence on adolescents’ experiences of interest in free time: a longitudinal examination. Journal of Young People and Adolescence, 35(3), 340–353.
Shaw, M., Hodgkins, P., Caci, H., Young, S., Kahle, J. i in. (2012). A Systematic Review and Analysis of Long-Term Outcomes in Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Effects of Treatment and Non-Treatment. BMC Medicine 10, 99.
Shaw, S.M., Dawson, D. (2001). Purposive leisure: Examining parental discourses on family
activities. Leisure Sciences, 23(4), 217–231.
Shaw, S.M., Kleiber, D.A., Caldwell, L.L. (1995). Leisure and identity formation in male and female adolescents: A preliminary examination. Journal of Leisure Research, 27, 245–263.
Shennar-Golan, V., Walter, O. (2018). Physical Activity Intensity Among Adolescents and Association with Parent – Adolescent Relationship and Well-Being. American Journal of Men’s Health, 12(5), 1530–1540.
Sher, K.J. (1991). Children of Alcoholics: A Critical Appraisal of Theory and Research. Univ. of Chicago Press; Chicago, IL.
Sher, K.J., Grekin, E.R., Williams, N.A. (2005), The developmental of alcohol use disorders. Annual Review of Clinical Psychology, 1, 493–523.
Sher, K.J., Trull, T. (1994). Personality and disinhibitory pathology: Alcoholism and antisocial personality disorder. Journal of Abnormal Psychology, 103, 92-102.
Sher, K.J., Trull, T.J., Bartholow, B.D., Vieth, A. (2003). Osobowość a alkoholizm: teorie, metody, procesy etiologiczne. W: K.E. Leonard, H.T. Blane (red.), Picie i alkoholizm w świetle teorii psychologicznych (s. 77–132). Warszawa: PARPA.
Shernoff, D.J., Vandell, D.L. (2007). Engagement in after-school program activities: Quality of experience from the perspective of participants. Journal of Youth and Adolescence, 36, 891–903.
Shin, K.M., Cho, S.M., Shin, Y.M., Park, K.S. (2016). Effects of Early Childhood Peer Relationships on Adolescent Mental Health: A 6- to 8-Year Follow-Up Study in South Korea. Psychiatry Investig., 13(4), 383–388.
Shklovski, I., Kraut, R., Rainie, L. (2004). The Internet and social participation: Contrasting cross-sectional and longitudinal analyses. Journal of Computer Mediated Communication, 10(1). z http://jcmc.indiana.edu/vol10/issue1/shklovski_kraut.html (dostęp: 7.10.2019).
Sierosławski, J. (2011). Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2011 r. Europejski program badań ankietowych w szkołach ESPAD. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Simpkins, S.D., Davis-Kean, P.E., Eccles, J.S. (2005). Parents’ socializing behavior and children’s participation in math, science, and computer out-of-school activities. Applied Developmental Science, 9(1), 14–30.
Simpkins, S.D., Vest, A.E., Price, C.D. (2011). Intergenerational Continuity and Discontinuity in Mexican-Origin Youths' Participation in Organized Activities: Insights from Mixed-Methods. Journal of Family Psychology, 25(6), 814–824.
Słownik języka polskiego PWN. Pobrane z: https://sjp.pwn.pl/sjp/adolescencja;2438672.html (dostęp: 31.10.2019).
Smagacz-Poziemska. M. (2014). (Nowe) przestrzenie życiowe młodych mieszkańców miasta. Na podstawie badań w Krakowie i Katowicach. Politeja, 27, 263–279.
Smith, T. (1997). Adolescent gender differences in time alone and time devoted to conversation. Adolescence, 32, 483–496.
Sobczak, K. (2018). Co drugi uczeń chodzi na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Prawo. Pl. Pobrane z: https://www.prawo.pl/oswiata/co-drugi-uczen-chodzi-na-dodatkowe-zajecia-pozalekcyjne,135397.html (dostęp: 27.10.2019).
Soenens, B., Vansteenkiste, M., Lens, W., Luyckx, K., Goossens, L., Beyers, W., Ryan, R.M. (2007). Conceptualizing parental autonomy support: Adolescent perceptions of promotion of independence versus promotion of volitional functioning. Developmental Psychology, 43(3), 633–646.
Sokoluk, W. (2003). Wychowanie do życia w rodzinie. Poradnik metodyczny dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Solinska, U. (2015). The ways of leisure time preferred by gymnasium students and their domestic environment. Problems of Modern Psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, G.S. Kostiuk Institute of Psychology at the National Academy of Pedagogical Science of Ukraine /scientific editing by S.D. Maksymenko, L.A. Onufriieva. Kamianets-Podilskyi: Aksioma, 30, 600–611.
Sołtysiak, J. (1981). Sprawność psychofizyczna a czas wolny i rekreacja fizyczna. W: W.M. Kuś (red.), Czas wolny, rekreacja i zdrowie (s. 6–10). Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
Song, M., Corwyn, R.F., Bradley, R.H., Lumeng, J.C. (2017). Temperament and Physical Activity in Childhood. Journal of Physical Activity and Health, 14(11), 837–844.
Sorenson, S.B., Rutter, C.M. (1991). Transgenerational patterns of suicide attempts. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59(6), 861–866.
Spaeth, M., Weichold, K., Silbereisen, R.K. (2015). The Development of Leisure Boredom in Early Adolescence: Predictors and Longitudinal Associations with Delinquency and De-pression. Developmental Psychology, 51(10), 1380–1394.
Spear, L.P. (2016). Consequences of adolescent use of alcohol and other drugs: Studies using rodent models. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 70, 228–243
Spruyt, B., Vandenbossche, L., Keppens, G., Siongers, J., Van Droogenbroeck, F. (2018). Social differences in leisure boredom and its consequences for life satisfaction among young people. Child Indicators Research, 11(1), 225–243.
Squeglia, L.M., Jacobus, J. Tapert, S.F. (2009). The Influence of Substance Use on Adolescent Brain Development. Clin EEG Neurosci., 40(1), 31–38.
Squeglia, L.M., Jacobus, J., Tapert, S.F. (2014). The effect of alcohol use on human adolescent brain structures and systems. Handbook of Clinical Neurology, 125, 501–510.
Sroufe L.A. (1990). Considering normal and abnormal together: The essence of developmental psychopathology. Development and Psychopathology, 2(4), 335–347.
Sroufe L.A., Rutter M. (1984), The domain of developmental psychopathology. Child Deve-lopment, 55(1), 17–29.
Stachowski, R. (2000). Historia współczesnej myśli psychologicznej. Warszawa: ScholarStarcevic, V. (2010). Problemowe użytkowanie Internetu: odrębne zaburzenie, przejaw głębszej psychopatologii, czy niepożądane zachowanie? Postępy Psychiatrii i Neurologii 19(4), 255–256.
Steinberg, L. (1989). Pubertal maturation and parent-adolescent distance: an evolutionary perspective. W: G. Adams, R. Montemayor, T. Gullotta (red.), Advances in Adolescent Be-havior and Development. Newbury Park, CA: Sage Publications.
Steinberg, L. (2001). We know some things: Parent-adolescent relations in retrospect and prospect. Journal of Research in Adolescence, 11(1), 1–19.
Steinberg, L., Lamborn, S.D., Darling, N., Mounts, N.S., Dornbusch, S.M. (1994). Over-time changes in adjustment and competence among adolescents from authoritative, authoritarian, indulgent, and neglectful families. Child Development, 6, 754–770.
Steinberg, L., Silverberg, S.B. (1986). The vicissitudes of autonomy in early adolescence. Child Development, 57(4), 841–851.
Stępień, E. (2004). Psychospołeczne korelaty używania narkotyków wśród młodzieży. Przegląd badań z lat 1997–2002. Warszawa: IPiN (maszynopis).
Stępień, M., Topolewska, E. (2014). Style tożsamości w ujęciu Berzonsky’ego a prokrastynacja. Młoda Psychologia, 2, 145–159.
Stoff, D., Breiling, J., Maser, J. (1997). Handbook of antisocial behavior. New York: Wiley.
Stojkovic, I., Dimoski, S., Eminovic, F. (2013). Problemi u ponasanjuinjihovikorelati u adolescenciji- longitudinalnastudija. Behavioral problems and their correlates in adolescence - longitudinal study. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 12 (4), 455–479.
Strasburger, V.C. (1995). Adolescents and the media: Medical and psychological impact. Tho-usand Oaks: Sage.
Strelau, J. (2001). Psychologia temperamentu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Strelau, J. (2002). Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: Scholar.
Strelau, J. (2014). Różnice indywidualne. Historia, determinanty, zastosowania (s. 788). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej SWPS.
Strelau, J., Doliński, D. (2008). Psychologia podręcznik akademicki tom 1. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Strus, W. (2012). Dojrzałość emocjonalna a funkcjonalność moralne. Warszawa: Liberi Libri.
Stubbe, J. H., Boomsma, D.I., de Geus, E.J.C. (2005). Sports participation during adolescence: A shift from environmental to genetic factors. Med. Sci Sports Exerc., 37, 563–570.
Szkodny, W., Kaczor-Szkodny P.M., (2018). Wybrane aspekty zachowań ryzykownych wśród młodzieży. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 24(4), 234–240.
Sznitman S., Engel-Yeger, B. (2017). Sensation Seeking and Adolescent Alcohol Use: Exploring the Mediating Role of Unstructured Socializing With Peers. Alcohol and Alcoholism, 52(3) 396-401.
Szpringer, M., Wojcichowska, M., Orczykowski, T. (2015). Używanie substancji psychoaktyw-nych przez młodzież gimnazjalną z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych jako błędne pojmowanie dobrostanu. Zdrowie i Dobrostan, 2, 363–281.
Szredzińska, R. (2017). Zdrowie dzieci i młodzieży. Dzieci się liczą. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce. Fundacja Dajemy dzieciom siłę.
Tabak, I. (2014). Zdrowie psychiczne u dzieci i młodzieży. Wsparcie dzieci i młodzieży w pokonywaniu problemów. Studia Biura Analiz Sejmowych, 2(38), 113–138.
Tafà, M., Cerniglia, L., Cimino, S., Ballarotto, G., Bracaglia, F., Bottone, C. (2016). Female adolescents with Eating Disorders, parental psychopathological risk and family functioning. Journal of Child and Family Studies, 26, 28–39.
Takakura, M. (2015). Relations of participation in organized activities to smoking and drinking among Japanese youth: contextual effects of structural social capital in high school. International Journal of Public Health, 60(6), 679–689.
Tarter, R.E., Kirisci, L., Mezzich, A., Cornelius, J.R., Pajer, K., Vanyukov, M. i in. (2003). Neurobehavioral disinhibition in childhood predicts early age at onset of substance use disorder. American Journal of Psychiatry, 160, 1078–1085.
Tarver, D.B., Wong, N.T., Neighbors, H.W., Zimmerman, M.A. (2004). The role of father support in the prediction of suicidal ideation among Black adolescent males. W: N. Way, J.Y. Chu, (red.), Adolescent boys: Exploring diverse cultures of boyhood (s. 144–163). New York: New York University Press.
Theodorakis, Y., Papaioannou, A., Karastogianidou, K. (2004). Relations Between Family Structure and Students’ Health-related Attitudes and Behaviors. Psychological Report, 95.
Thomas, A., Chess, S. (1977). Temperament and development. New York: Bruner/Mazel
Thomas, A., Chess, S. (1986). The New York Longitudinal Study: From infancy to early adult life. W: R. Plomin, J. Dunn (red.), The study of temperament: Changes, continuities and challenges. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Thorlindsson, T., Sigfusdottir, I.D., Bernburg, J.G., Halldorsson, V. (1998) Substance use among young people [Vı´muefnaneysla ungs fo´ lks: Umhverfi og aðstæður]. Rannso´ knarstofnun uppeldis-og menntama´ la. Reykjavik, Iceland.
Tichon, J.G., Shapiro, M. (2003). The process of sharing social support in cyberspace. Cyber Psychology & Behavior, 6, 161–170.
Toczek-Werner, S. (2007). Czas wolny – nowe wyzwania dla działalności edukacyjnej w szkole. Wychowanie na co dzień, 7(8).
Toeplitz, Z. (1977). Skala Poszukiwania Wrażeń M. Zuckermana jako narzędzie pomiaru zapotrzebowania na stymulację. Przegląd Psychologiczny, 20(1), 145–159.
Trainor, S., Delfabbro, P., Anderson, S., Winefield, A. (2010). Leisure activities and adolescent psychological well-being. Journal of Adolescence, 33(1), 173–186.
Trost, S.G., Loprinzi, P.D. (2011). Parental influences on physical activity behavior in children and adolescents: A brief review. American Journal of Lifestyle Medicine, 5(2), 171–181.
Truszkowska-Wojtkowiak, M. (2012). Fenomen czasu wolnego. Gdańsk: Harmonia Universalis.
Tyszkowa, M. (1977). Aktywność i działalność dzieci i młodzieży. Warszawa: WSiP.
Urban B. (2001). Kryteria, mechanizmy i konsekwencje odrzucenia dziecka przez grupę rówieśniczą, W: B. Urban (red). Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu (s. 9–22). Kraków: Wydawnictwo UJ.
Urban, B. (2000). Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Urban, B. (2012). Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: Wydawnictwo Nau-kowe PWN.
Valdemoros-San-Emeterio, M. A., Sanz-Arazuri, E., Ponce-de-León-Elizondo, A. (2017). Digital Leisure and Perceived Family Functioning in Youth of Upper Secondary Education. Comunicar, 50, 99-107.
Valiente, C., Eisenberg, N., Smith, C. L., Reiser, M., Fabes, R. A., Losoya, S., i in. (2003). The relations of effortful control and reactive control to children’s externalizing problems: A longitudinal assessment. Journal of Personality, 71, 1171-1196.
Valkenburg, P. M., Peter, J. (2007). Online Communication and Adolescent Well‐Being: Testing the Stimulation Versus the Displacement Hypothesis. Journal of Computer- Mediated Communication, 12(4), 1169–1182.
Valkenburg, P. M., Schouten, A. P., Peter, J. (2005). Adolescents’ identity experiments on the Internet. New Media and Society, 7, 383–402.
Van der Eecken, A., Spruyt, B., Bradt, L. (2018). Parental encouragement and autonomygranting and adolescents’ use of organized and unorganized leisure time. Young, 26(4), 406–425.
Van der Horst, K., Kremers, S., Ferreira, I., Singh, A., Oenema, A., Brug, J. (2007). Perceived parenting style and practices and the consumption of sugar-sweetened beverages by adolescents. Health Education Research, 22(2), 295–304.
Van der Valk, J.C., van den Oord, E.J.C.G., Verhulst, F.C., Boomsma D.I. (2001). Using parental ratings to study the etiology of 3-year-old twins’ problem behaviors: different views or rater bias? J. Child Psychol. Psychiatry, 42, 921–931.
Van der Zwaluw, C.S., Scholte, R.H., Vermulst, A.A., Buitelaar, J.K., Verkes, R.J., Engels, R.C.M.E. (2008). Parental problem drinking, parenting, and adolescent alcohol use. Journal of Behavioral Medicine, 31, 189–200.
Van Westrhensen, N., Fritz, E. (2014). Creative Arts Therapy as Treatment for Child Trauma: An Overview. The Arts in Psychotherapy 41(5): 527–534.
Van Zundert, R.M.P., Van Der Vorst, H., Vermulst, A.A., Engels, R.C.M.E. (2006). Pathways to alcohol use among Dutch students in regular education and education for adolescents with behavioral problems: The role of parental alcohol use, general parenting practices, and alcohol-specific parenting practices. Journal of Family Psychology, 20, 456–467.
Vancampfort, D., Ashdown-Franks, G., Smith L., Firth, J., Van Damme, T., Christiaansen, L., Stubbs, B., Koyanagi, A. (2019). Leisure-time sedentary behavior and loneliness among 148,045 adolescents aged 12–15 years from 52 low- and middle-income countries. Journal of Affective Disorders, 251, 149–155.
Vasta, R., Haith, Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP.
Veal, A. J., Lynch, R. (2001). Australian leisure (2nd ed.). NSW: Pearson Education Australia.
Verstraeten K., Vasey M.W., Raes F., Bijttebier P. (2009), Temperament and risk for depressive symptoms in adolescence: Mediation by rumination and moderation by effortful control. Journal of Abnormal Child Psychology, 37, 349–361.
Veselska, Z., Geckova, A.M., Orosova, O., Gajdosova, B., van Dijk, J.P., Reijneveld, S.A. (2009). Self-esteem and resilience: The connection with risky behavior among adolescents. Addictive Behaviors, 34(3), 287–291.
Vetulani, J. (2001). Uzależnienia lekowe: mechanizmy neurobiologiczne i podstawy farmakoterapii. Alkoholizm i Narkomania, 14. http://www.ipin.edu.pl/ain/2001/1/- t14n1_2.htm.
Vijayakumara, N., Whittle, S., Dennison, M., Yücel, M., Simmons, J., Allen, N.B. (2014). Development of temperamental effortful control mediatesthe relationship between maturation of the prefrontal cortexand psychopathology during adolescence: A 4- yearlongitudinal study. Developmental Cognitive Neuroscience, 9, 30–43.
Vodanovich, S.J., Watt, J.D. (2016). Self-report measures of boredom: an updated review of the literature. The Journal of Psychology, 150(2), 196–228.
Votruba-Drzal, E. (2006). Economic disparities in middle childhood development: Does income matter? Developmental Psychology, 42(6), 1154–1167.
Wadsworth, B. (1998). Teoria Piageta: poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka. Warszawa: WSiP.
Waldman, I.D., Singh, A.L., Lahey, B.B. (2006). Dispositional dimensions and the causal structure of child and adolescent conduct problems. W: R.F. Krueger, J.L. Tackett (red.). Personality and psychopathology (s. 112–152). Guilford Press; New York.
Walęcka-Matyja, K. (2012). Jakość klimatu emocjonalnego rodzin pochodzenia adolescentów jako predykator ich kompetencji emocjonalnych. Studia Dydaktyczne, 24, 274–287.
Wang, F.L., Eisenberg, N., Valiente, C., Spinrad, T.L. (2016). Role of temperament in early adolescent pure and co-occurring internalizing and externalizing problems using a bifactor model: Moderation by parenting and gender. Development and Psychopathology 28, 1487–1504.
Wang, J., Chen, J., Yang, L., Gao, S. (2013). Meta-analysis of the relationship between sensation seeking and Internet addiction. Advances in Psychological Science, 21, 1720–1730.
Watson, D., Kotov, R., Gamez, W. (2006). Basic Dimensions of Temperament in Relation to Personality and Psychopathology. W: R.F. Krueger, J.L. Tackett (red.) Personality and psychopathology (s. 7-38). Guilford Press.
Weerman, F.M., Bernasco, W., Bruinsma, G.J.N., Pauwels, L.J.R. (2015). When is spending time with peers related to delinquency? The importance of where, what, and with whom. Crime & Delinquency, 61(10), 1386–1413.
Weininger, E.B., Lareau, A., Conley, D. (2015). What money doesn't buy: Class resources nd children's participation in organized extracurricular activities. Social Forces, 94(2), 479-503.
Weiser, E.B. (2001). The functions of Internet use and their social and psychological conse-quences. CyberPsychology and Behavior, 4, 723–743.
Wellman, B., Quan Haase, A., Witte, J., Hampton, K. (2001). Does the Internet increase, decrease, or supplement social capital? Social networks, participation, and community commitment. American Behavioral Scientist, 45(3), 436–455. https://doi.org/10.1177/000276-
40121957286
Wentzel, K.R., McNamara-Barry, C., Caldwell, K.A. (2004). Friendships in middle school: Influences on motivation and school adjustment. Journal of Educational Psychology, 96, 195–203.
Westling, E., Andrews, J.A., Hampson, S.E., Peterson, M. (2008). Pubertal Timing and Substance Use: The Effects of Gender, Parental Monitoring and Deviant Peers. J Adolesc Health., 42(6): 555–563.
Willem, L, Bijttebier, P, Claes, L, Uytterhaegen, A. (2012). Temperament and problematic alcohol use in adolescence: An examination of drinking motives as mediators. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 34, 282–292.
Willem, L., Bijttebier, P., Claes, L., Sools, J., Vandenbussche, I., Nigg, J.T. (2011). Tempera-mental characteristics of adolescents with substance abuse and/or dependence: A case-control study. Personality and Individual Dierences, 50(7), 1094–1098.
Wills, T. A., Cleary, S., Filer, M., Shinar, O., Mariani, J., Spera, K. (2001b ). Temperament Related to Early-Onset Substance Use: Test of A Developmental Model. Prevention Sci-ence, 2(3), 145–163.
Wills, T. A., Dishion, T. J. (2004). Temperament and adolescent substance use: A transactional analysis of emerging self-control. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 33, 69–81.
Wills, T.A., Sandy, J.M., Yaeger, A., Shinar, O. (2001a). Family risk factors and adolescent substance use: Moderation effects for Temperament Dimensions. Developmental Psychology, 37(3), 283–297.
Wills, T.A., Vaccaro, D., McNamara G. (1992).The role of life events, family support, and competence in adolescent substance use: a test of vulnerability and protective factors. Am J Community Psychol., 20(3), 349–374.
Wills, T.A., Vaccaro, D., McNamara, G. (1994). Novelty seeking, risk taking, and related constructs as predictors of adolescent substance use: An application of Cloninger’s theory. Journal of Substance Abuse, 6, 1–20.
Wills, T.A., Windle, M., Cleary, S.D. (1998). Temperament and novelty seeking in adolescent substance use: Convergence of dimensions of temperament with constructs from Cloninger’s theory. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 387–406.
Wilson J. (2000). Volunteering. Annu Rev Sociol., 26, 215–240.
Windle, M. (2016). Drinking Over the Lifespan. Focus on Early Adolescents and Youth. Alcohol Res., 38(1), 95–101.
Windle, M., Hooker, K., Lernerz, K., East, P.L., Lerner, J.V., Lerner, R.M. (1986). Tempera-ment, perceived competence, and depression in early- and late adolescents. Developmental Psychology, 22, 384–392.
Wingo, T., Nesil, T., Choi, J. S., Li, M.D. (2016). Novelty Seeking and Drug Addiction in Humans and Animals: From Behavior to Molecules. J Neuroimmune Pharmacol., 11(3), 456–470.
Winiarski, R. (2011). Wprowadzenie do zagadnień rekreacji i czasu wolnego. W: R. Winiarski (red.), Rekreacja i czas wolny (s. 13–28). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
Włodarczyk, O., Pawils, S., Metzner, F., Kriston, L., Klasen, F., Ravens-Sieberer, U., BELLA Study Group. (2017). Risk and protective factors for mental health problems in preschool-aged children: Cross-sectional results of the BELLA preschool study. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 11, ID 12.
Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna (s. 636). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scho-lar.
Wolak, J., Mitchell, K.J., Finkelhor, D. (2003). Escaping or connecting? Characteristics of youth who form close online relationships. Journal of Adolescence, 26, 105–119.
Wolan-Nowakowska, M. (2006). Aktywny wypoczynek jako działanie profilaktyczne. W: T. Rostowska, J. Rostowski (red.), Wokół wychowania. Rola rodziny i szkoły w procesie so-cjalizacji dziecka (s. 62–66). Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki.
Wolańczyk, T. (2002). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce: rozprawa habilitacyjna (s. 221). Warszawa: Dział Wydaw. AM.
Wong, M., Olds, T., Gold, L., Lycett, K., Dumuid, D., Muller, J. (2017). LSAC’s Child Health CheckPoint Investigator Group. Time-use patterns and health-related quality of life in adolescents. Pediatrics, 140(1). doi:10.1542/peds.2016-3656
Woolfolk, A. (2007). Educational Psychology. Tenth Edition. Boston: Pearson Education.
Woronowicz, B.T. (2009). Uzależnienia: geneza, terapia, powrót do zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Parpamedia.
Wysocka, E., Ostafińska-Molik, B. (2014). Zaburzenia internalizacyjne i eksternalizacyjne a typ rodziny pochodzenia – analiza teoretyczna i wyniki badań. Resocjalizacja Polska, 8, 131–155.
Xie, H., Scott, J.L., Caldwell, L.L. (2017). Urban adolescents’ physical activity experience, physical activity levels, and use of screen-based media during leisure time: A structural model. Front. Psychol., 8, 2317.
Xie, H., Weybright, E.H., Caldwell, L.L., Wegner, L., Smith, E. A. (2019). Parenting practice, leisure experience, and substance use among South African adolescents. Journal of Leisure Research, 1, 20. DOI: 10.1080/00222216.2019.1620144
Yan, Z., Fu-chun, L., Ya-song, D., Ling-di, Q., Zhi-min, Z., Jian-rong, X., Hao, L. (2011). Gray matter abnormalities in Internet addiction: A voxel-based morphometry study. European Journal of Radiology, 79(1), 92–95.
Yao, C.A., Rhodes, R.E. (2015). Parental correlates in child and adolescent physical activity:
a meta-analysis. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 12(10).
Yap, M.B.H., Allen, N.B., Sheeber, L. (2007). Using an emotion regulation framework to understand the role of temperament and family processes in risk for adolescent depressive disorders. Clinical Child and Family Psychology Review, 10(2), 180–196.
Yen, J., Ko, C., Yen, C., Chen, S., Chung, W., Chen, C. (2008). Psychiatric symptoms in adolescents with Internet addiction: comparison with substance use. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 62, 9–16.
Yin, P., Hou, X., Qin, Q., Deng, W., Hu, H., Luo, Q., Du, L., Qiu, H., Qiu, T., Fu, Y., Meng, H., Li, T. (2016). Genetic and Environmental Influences on the Mental Health of Children: A Twin Study. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv., 54(8), 29–34.
Yoon, S., Pei, F., Wang, X., Yoon, D., Lee, G., Shockley McCarthy, K., Schoppe-Sullivan, S.J. (2018). Vulnerability or resilience to early substance use among adolescents at risk: The roles of maltreatment and father involvement. Child Abuse & Neglect, 86, 206–216.
Young, K.S. (1999). Internet addiction: Evaluation and treatment. Student British Medical Journal, 7, 351–352.
Young, K.S., de Abreu, C.N. (2011). Internet addiction: A handbook and guide to evaluation and treatment. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
Youssef, G.J. Whittle, S., Allen, N.B., Lubman, D.I., Simmons, J.G., Yücel, M. (2016). Cognitive Control as a Moderator of Temperamental Motivations Toward Adolescent Risk-Taking
Behavior. Child Development, 87(2), 395–404.
Yuan M., Cross S.J., Loughlin S.E., Leslie F.M. (2015). Nicotine and the adolescent brain.
J. Physiol., 593, 16, 3397–3412.
Zaff, J., Moore, K., Papillo, A., Williams, S. (2003). Implications of Extracurricular Activity Participation During Adolescence on Positive Outcomes. Journal of Adolescent Research, 18(6), 599–630.
Zajęcka, B. (2014). Zachowania ryzykowne młodzieży gimnazjalnej, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, 23, s. 309–319.
Zaniewska, K.A., (2012). Kultura czasu wolnego młodzieży akademickiej średniego miasta
(s. 123–144). Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Akademia Po-morska w Słupsku.
Zasacka, Z. (2014). Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
Zasępa, E., Wolańczyk, T. (2011). Koncepcja pomiaru i taksonomii zaburzeń behawioralnych
i emocjonalnych Thomasa Achenbacha oraz ważne dla niej dane fenotypowe i genetyczne. Psychiatr. Psychol. Klin., 11(2), 105–109.
Zazzo, B. (1972). Oblicza młodości. Psychologia różnicowa wieku dorastania. Warszawa: PWN.
Zdaniewicz, M. (2016). Zarządzanie czasem wolnym w warunkach współczesnej cywilizacji. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Zill, N., Nord, C.W., Loomis, L.S. (1995). Adolescents time use, risky behavior, and outcomes: An analysis of national data. A report by Westat, Inc. for the Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation, U.S. Department of Health and Human Services.
Zimmerman, M.A. (2013). Resiliency Theory: A Strengths-Based Approach to Research and Practice for Adolescent Health. Health Education & Behavior 40(4), 381–383.
Zimmerman, M.A., Arunkumar, R. (1994). Resiliency research: Implications for schools and policy. Society for Research in Child Development, 8, 1–19.
Zimmerman, M.A., Bingenheimer, J.B., Notaro, P.C. (2002). Natural mentors and adolescent resiliency: A study with urban youth. American Journal of CommunityPsychology, 30, 221–243.
Zimmerman, M.A., Brenner, A.B. (2010). Resilience in adolescence: Overcoming neighborhood disadvantage. W: J. Reich, A.J. Zautra, J.S. Hall (red.), Handbook of adult resilience (s. 283–308). New York: Guilford Press.
Zimmerman, M.A., Copeland, L., Shope, J., Dielman, T. (1997). A longitudinal study of self-esteem: Implications for adolescent development. Journal of Youth and Adolescence, 26, 117–142.
Zimmerman, M.A., Steinman, K.J., Rowe, K.J. (1998). Violence among urban African Ameri-can adolescents: The protective effects of parental support. W: X.B. Arriaga, S. Oskamp (red.), Addressing community problems: Psychological research and interventions (s. 78–103). Thousand Oaks, CA: Sage.
Zimmerman, M.A., Stoddard, S.A., Eisman, A.B., Caldwell, C.H., Aiyer, S.M., Miller, A. (2013). Adolescent Resilience: Promotive Factors That Inform Prevention. Child development perspectives, 7(4), 215–220.
Zuckerman, M. (1979). Sensation seeking: Beyond the optimal level of arousal. Hillsdale, NJ, US: Lawrence Erlbaum 10.
Zwierzyńska E., Matuszewski, A. (2006). Kwestionariusze Klasa wobec mnie, Ja wobec klasy. Podręcznik. Warszawa: CMPP-P.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Strategie radzenia sobie młodzieży ...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Resocjalizacja młodzieży niedostoso...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

O depresji. Rozmowy bez wstydu

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Agresywność nieletnich. Fenomen, et...

51.30 zł 57.00 zł Cena netto: 48.86 zł

Prewencja ryzyka samobójstw wśród d...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Wyzwania wychowania w świetle probl...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Najczęściej kupowane