• Szkoła jako przestrzeń budowania edukacyjnego dialogu

Szkoła jako przestrzeń budowania edukacyjnego dialogu

 • Autor: Elżbieta Stokowska-Zagdan Grażyna Cęcelek Elżbieta Woźnicka redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-039-8
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 298/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Publikacja odpowiada na ciągle aktualną i niezaspokojoną potrzebę budowania edukacyjnego dialogu w polskiej szkole. Fundamentem i podstawowym warunkiem niezbędnym dla realizacji w środowisku szkolnym procesu uczenia się jako obiecującej perspektywy kształcenia są bowiem właściwe relacje uczestników tego procesu, oparte na szeroko rozumianym, budującym i wartościowym dialogu, w obszarze którego wzajemne oddziaływania nauczyciela i ucznia przeplatają się, uzupełniają oraz wzbogacają. Relacje takie są niezbędne dla organizowania procesu wszechstronnego rozwoju wychowanków oraz budowania solidnych podstaw umożliwiających ich wartościowe, świadome i racjonalne przyszłe uczestnictwo społeczne. Autorzy publikacji zaprezentowali problematykę budowania dialogu edukacyjnego z perspektywy społecznej, aksjologicznej i epidemicznej, wskazując na liczne szanse, ale także bariery występujące w procesie rozwijania wartościowych, dialogowych relacji szkolnych. Treści monografii mogą być pomocne w budowaniu wśród wszystkich uczestników procesu edukacyjnego otwartości na zmiany, w dążeniach do nieustannego kreowania i współtworzenia nowych, znaczących dla procesu wychowania młodego pokolenia sytuacji edukacyjnych oraz w podejmowaniu krytycznej refleksji nad przebiegiem i rezultatami dialogu w środowisku szkolnym, służącej nieustannemu jego doskonaleniu.

Spis treści:

Wstęp   

CZĘŚĆ I. MIEJSCE I SPECYFIKA DIALOGU EDUKACYJNEGO W SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

1. Grażyna Cęcelek
Specyfika funkcjonowania szkoły jako przestrzeni uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych

2. Kamila Witerska
Dialog jako podstawowy warunek, narzędzie i efekt metod performatywnych w edukacji

3. Teresa Janicka-Panek
Dialog dorosłego z dzieckiem jako źródło wiedzy o rozwoju wychowanka oraz jego środowisku wychowawczym

4. Daria Modrzejewska
Profilaktyka szkolna jak sposób na budowanie dialogu edukacyjnego

5. Małgorzata Piasecka
Rola dialogu nauczyciel-uczeń w ograniczaniu zachowań ryzykownych wśród uczniów

6. Piotr Klimczyk
Użyteczność psychologii narracyjnej w badaniach nad edukacją

CZĘŚĆ II. SZKOŁA UCZENIA SIĘ W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ

7. Teresa Myjak
Opinie studentów o praktykach zawodowych i proponowanych kierunkach zmian w obszarze merytorycznym i organizacyjnym

8. Konrad Rokoszewski
Wybrane aspekty współpracy szkół z otoczeniem w tworzeniu warunków edukacji obywatelskiej w kontekście możliwości Programu Erasmus+

9. Alojzy Pilich
Bezpieczeństwo państwa a kształcenie pracowników wywiadu

10. Zdzisław Jezierski
Rola szkoły w działaniach edukacyjno-wychowawczych dla społeczności lokalnych

CZĘŚĆ III. ŚWIAT WARTOŚCI I DIALOGU MŁODEGO CZŁOWIEKA W SPOŁECZEŃSTWIE KONSUMPCYJNYM

11. Dorota Kulik-Nowak
Aksjologiczny wymiar zajęć wychowania do życia w rodzinie

12. Mirosław Wójcik
Refleksje nad szkołą jako przestrzenią aksjologiczną uczennic i uczniów

13. Danuta Kocurek
Wybrane aspekty wychowania do wartości we współczesnym procesie dydaktycznym (w świetle dokumentów szkolnych)

14. Aleksandra Stankiewicz
Kompetencje, wartości, postawa a rola nauczyciela w oczach uczniów pokolenia Alfa

CZĘŚĆ IV. DIALOG EDUKACYJNY W CZASIE PANDEMII I NIEPEWNOŚCI JUTRA

15. Agata Jopkiewicz
Zdrowie psychiczne młodzieży szkolnej w czasie lockdownu w pandemii COVID-19

16. Agnieszka Gołębieska-Wesołowska
Blaski i cienie zdalnego nauczania w dobie pandemii jako bliskie spotkanie ze światem wirtualnym

17. Małgorzata Gajak-Toczek
Wybrane aspekty nauczania zdalnego na lekcjach języka polskiego w szkole średniej

18. Aleksandra Szczygieł
„Między słowami” – wieloaspektowość komunikacji uczeń–nauczyciel w kontekście cyfryzacji życia i nauczania online

Noty o autorach

Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK:

Szkoła jako przestrzeń budowania dialogu edukacyjnego ma wiele wymiarów, autorzy niniejszej monografii ukazali te wymiary z perspektywy różnych dyscyplin naukowych i subdyscyplin pedagogiki. Treści zawarte w publikacji odnoszą się zarówno do rozważań teoretycznych, badań naukowych, analizy literatury, ale również zawierają własne refleksje autorów nad współczesną szkołą, zmieniającą się rzeczywistością i konsekwencjami pedagogiczno-psychologicznymi wynikającymi z pandemii COVID-19. Dlatego może być ona lekturą zarówno dla badaczy zajmujących się problematyką szkoły, czynnych nauczycieli, a także studentów kierunków pedagogicznych.

Elżbieta Stokowska-Zagdan
doktor, profesor PUSB, rektor Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego.
Zainteresowania naukowe: kształtowanie kooperacji pedagogiki z medycyną, pedagogizowanie pacjentów, związki między naukami biologicznymi i społecznymi.

Książki tego autora

Grażyna Cęcelek
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego. Autorka i współredaktorka monografii pedagogicznych, skryptów akademickich oraz około 150 artykułów naukowych z pogranicza pedeutologii, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, społecznej, opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, a także z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego, edukacji permanentnej, e-edukacji i pedagogiki medialnej, opublikowanych w polskich i zagranicznych periodykach oraz monografiach naukowych.

Książki tego autora

Elżbieta Woźnicka
dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwentka kierunku pedagogika na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania naukowe w obszarze: andragogiki, gerontologii społecznej, surdopedagogiki. Zajmuje się problematyką kształcenia dorosłych, aktywizacji osób starszych, a także zagadnieniami z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz edukacji i sytuacji społeczno-kulturowej osób niesłyszących. Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, członek redakcji Rocznika Andragogicznego, zastępca redaktora naczelnego czasopisma Kultura i Wychowanie.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Nauczyciel mentor. Zbuduj klasę mar...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Szkoła w sytuacji trudnej. Zdążyć z...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Q edukacji cyfrowej

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Szkoła na miarę ucznia z dysleksją

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Nierówności ekonomiczne a szanse ed...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Nauczycielska diagnoza pedagogiczna...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Nauczyciel w obliczu szans i zagroż...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Szkoła jako przestrzeń uczenia się

60.30 zł 67.00 zł Cena netto: 57.43 zł

Kompetencje cyfrowe i ich cyfrowy r...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Nauczyciel a szkoła jako przestrzeń...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Najczęściej kupowane