• Pedagogika i jej struktury w dyskursie o nauce naukowości i naukoznawstwie

Pedagogika i jej struktury w dyskursie o nauce naukowości i naukoznawstwie

 • Autor: Barbara Baraniak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-63-2
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 164/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Kluczowym zadaniem tej publikacji jest ukazanie struktur pedagogiki, poznawanie, gromadzenie i systematyzowanie wiedzy pedagogicznej oraz opis dyscyplin naukowego poznania wraz z dziedzinami poznania umysłowego jako podstawa klasyfikowania (systematyzowania) dziedzin wiedzy naukowej i jej badania. Ten aspekt jest również cenny dla pracowników naukowych, a przystępność zaprezentowanych treści może zachęcić do korzystania z powyższej książki również praktyków i podejmowanych przez nich prób badawczych, a także systematyzacyjnych nad projekcjami naukowymi, i potrzebą ich poznawania poprzez badania.

Spis treści:

Wstęp
 
Pedagogika i jej struktura w dyskursie o nauce, naukowości i naukoznawstwie
 
Rozdział pierwszy. Naukowość w triadzie nauki i naukoznawstwa

1. Nauka
2. Naukowość
3. Naukoznawstwo
 
Rozdział drugi. Nauka w poznawaniu i gromadzeniu oraz systematyzowaniu wiedzy

1. Człowiek w procesie poznania i tworzenia nauki
2. Wiedza i jej specyfika oraz systematyzacja w opisie dyscyplin naukowego poznania
2.1. Wiedza – jej rodowód oraz rodzaje
2.2. Elementy strukturalne wiedzy naukowej u podstaw jej naukowości
3. Wybrane klasyfikacje nauki – różne koncepcje
3.1. Dziedziny poznania umysłowego podstawą systematyzowania (klasyfikowania) dziedzin wiedzy naukowej
3.2. Metody podstawą klasyfikowania nauki
3.3. Klasyfikowanie nauki według jej genezy
3.4. Klasyfikowanie nauki dla potrzeb organizacyjnych
3.5. Wybrane międzynarodowe klasyfikacje nauki
3.6. Międzynarodowa Klasyfikacja Kierunków Kształcenia ISCED-F 2013
 
Rozdział trzeci. Metodologia u podstaw struktur nauki

1. Metodologia – jej rozumienie i systematyzacja
2. Metodologia − jej systematyzacja a związki z nauką
3. Wybrane metody badawcze versus techniki stosowane w naukach społecznych, w tym w pedagogice oraz jej subdyscyplinach – charakterystyka
3.1. Obserwacja
3.2. Wywiad
3.3. Ankieta
3.4. Badanie dokumentów, w tym wytworów np. pracy
3.5. Testy pedagogiczne
3.6. Eksperyment
3.7. Testy psychologiczne
3.8. Monografia pedagogiczna
3.9. Metoda indywidualnych przypadków (metoda kazuistyczna, studium przypadku)
3.10. Metoda autobiograficzna
3.11. Metoda symulacji komputerowej
4. Typologie metod versus technik badawczych – propozycje wybranych metodologów
4.1. Typologia T. Pilcha z modyfikacją T. Bauman
4.2. Typologia metod badawczych według M. Łobockiego
4.3. Typologia metod badawczych według S. Juszczyka
4.4. Typologia metod badawczych według W. Zaczyńskiego
4.5. Typologia metod badawczych według K. Konarzewskiego
 
Rozdział czwarty. Teoretyczność wyrazem naukowości opisanej kryteriami wyodrębniania dyscyplin (subdyscyplin) naukowych

1. Dyskusja znaczeniowa pojęcia teorii
2. Podstawy wyodrębniania teorii
3. Drogi dochodzenia do teorii
4. Funkcje teorii – wybrane stanowiska
4.1. Funkcje teorii według C. Ornsteina i F.P. Hunkinsa
4.2. Funkcje teorii według A. de Tchorzewskiego
 
Rozdział piąty. Dyscyplinarność i instytucjonalność kolejnymi kryteriami wyodrębniania dyscyplin (subdyscyplin) naukowych
 
1. Kryteria instytucjonalizacji u podstaw wyodrębniania dyscyplin (subdyscyplin) naukowych
2. Kryteria dyscyplinarności u podstaw wyodrębniania dyscyplin (subdyscyplin) naukowych
 
Podsumowanie
Bibliografia
Streszczenie

Prof. dr hab. Stanisław Palka:

Problematyka nauki, naukowości i naukoznawstwa nie stanowi, jak dotąd wielu opracowań, dlatego powinna ona znaleźć zainteresowanie czytelników, głównie studentów. Publikacja wypełnia lukę tematyczną i może pełnić rolę książki wdrażającej studentów i innych czytelników w arkana nauki, naukowości i naukoznawstwa, poprzez przystępność zaprezentowanych treści (…).

Barbara Baraniak
doktor habilitowana w zakresie pedagogiki (pedagogiki pracy), profesor uczelni (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Pracy, a od 2019 roku kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej; wieloletni pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie - adiunkt, sekretarz naukowy i p.o. dyrektora Instytutu. Autorka licznych publikacji o charakterze monografii autorskich i wieloautorskich, podręczników, słowników, prac redakcyjnych, druków zwartych oraz artykułów. Twórczyni teorii doboru treści kształcenia zawodowego, teorii programów kształcenia zawodowego, integracji teorii edukacji zawodowej oraz pracy człowieka i potrzeby jej badania, a także zielonego poradnictwa zawodowego. Stanowią one treść następujących monografii: Treści kształcenia zawodowego - kryteria i metody doboru; Programy kształcenia zawodowego. Teoria, metodologia, aplikacje; Edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej; Metody badania pracy i Współczesna pedagogika pracy z perspektywy edukacji, pracy i badań oraz monografii wieloautorskiej Poradnictwo zawodowe zorientowane na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Od teorii do praktyki. Dopełnienie twórczości stanowią prace zwarte pod redakcją, a wśród nich m.in. Wartości w pedagogice pracy; Jubileusz 95 lat życia Tadeusza W. Nowackiego; Od manualizmu do pedagogiki pracy; Człowiek w pedagogice pracy oraz współautorskie opracowanie Nowego Słownika Pedagogiki Pracy. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Książki tego autora

Ackoff R.L., O systemie pojęć systemowych, „Prakseologia” 1973, nr 2.
Ajdukiewicz K., Język i poznanie, Warszawa 2006.
Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1975.
Ajdukiewicz K., Język i poznanie, t. II, Warszawa 1965.
Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1949.
Ajdukiewicz K., Metodologia i metanauka, „Życie Nauki” 1948, z. VI.
Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. prace doktorskie i habilitacyjne, Warszawa 2005.
Apanowicz J., Metodologia nauk, Toruń 2004.
Ary  Jacob  L,Ch.,  Razevieh  A.,  Introduction  to  research  in education,  Fort  Worth, Horcourt Brace, 1996.
Babicki Z., Duchowy wymiar opieki nad dzieckiem, [w:] Pedagogika wobec duchowości-duchowość wobec pedagogiki, (red.) Z. Babicki, D. Stępkowski. 2016.
Baszkiewicz J., Młodość uniwersytetów, Warszawa 1997.
Baraniak B., Marzenia, duchowość i mistrzostwo zawodowe wpisane w dążenia człowieka – pracownika do kariery zawodowej w koncepcji Tadeusza W. Nowackiego, [w:]
Ad  moiora  natus  sum.  Człowiek  na  skrzyżowaniu  materialno-duchowych  wyzwań współczesności,  (red.)  E.  Sternal,  L.  Kijewaja,  J.  Burzyńska-Sylwestrzak.  Seria  Humanistyka t. 21, Świecie 2008.
Baraniak  B.,  Współczesna  pedagogika  pracy  z  perspektywy  edukacji,  pracy  i  badań, Warszawa 2010, wyd. I; 2013, wyd. II.
Baraniak B., Metody badania pracy, Warszawa 2009.
Baraniak, Szkolny i pozaszkolny system kształcenia zawodowego, [w:] Edukacja a rynek pracy, (red.) S.M. Kwiatkowski, A. Bogaj, Warszawa 2008.
 Baraniak B., Kwalifikacje i kompetencja oczekiwanymi kategoriami współczesnej pracy, cz. I, Pedagogik pracy, 2004, nr 43−44.
Baraniak  B.,  Programy  kształcenia  zawodowego.  Teoria,  metodologia  aplikacje,  Warszawa 2001.
Bogaj  M.,  O  etosie,  etyce,  etykiecie  oraz  moralności  ogólnej  i  zawodowej,  [w:]  Szkoła  a rynek pracy, Warszawa 2006.
Borowska T., Pedagogika ograniczeń ludzkiej egzystencji, Warszawa 1998.
Chojnacki. W., Teoria poznania, Warszawa 1969.
Cohen L., Manion L., Research Methods in Education, London & New York 1995.
Czerepaniak-Walczak M., Podmiotowość jako kategoria pedagogiczna i edukacyjna, [w:] Podmiotowość w wychowaniu. Między ideą a realnością, (red.) E. Kubiak-Szymborska, Bydgoszcz 1999.
Czerwińska M., Aktywność twórcza w procesie rehabilitacji osób w niepełnosprawnością wzrokową, [w:] Dylematy (niepełno)sprawności – rozważania na marginesie studiów kulturowo-społecznych, (red.) M. Dycht, L. Marszałek, Warszawa 2009.
Czyżowski T., Uniwersytet nowoczesny, [w:] Tożsamość uniwersytetów, (red.) W. Wiecławski, Toruń 1994.
Czeżowski T., Główne zasady nauk filozoficznych, Toruń 1946.
Danner H., Methoden geisteswissenschaftliecher. Podagogik, Munchen−Basel 1989.
Duraj-Nowakowa K., Modelowanie systemowe w pedagogice, Kraków 1997.
Encyklopedia popularna, Warszawa 1992−1998.
Feyerabend  P.K.,  Jak  być  dobrym  empirystą?,  Warszawa  1979  (wyd.  I.  polskie;  wyd. oryginalne 1978).
Furmanek W., Podstawy edukacji technicznej, Rzeszów 2000.
Furmanek W., Zarys humanistycznej teorii pracy, Warszawa 2006.
Gasparski E. (red.), Rozważania metodologiczne. Język – literatura – teatr, Warszawa 2000.
Gerstmann S., Rozmowa i wywiad w psychologii, Warszawa 1976.
Gnitecki J., Zarys teorii programów kształcenia w szkole wyższej, Zielona Góra 1991.
Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Poznań, 1997.
Goleman D., Inteligencja emocjonalna w praktyce, Poznań 1998.
Goźlińska E., Szlosek F., Słownik nauczyciela szkoły zawodowej, Radom 1997.
Groben N., Subjective theories and the explanation oh human action, [w:] Everyday understanding: social and scientific implication, (red.) G.R. Semin, K.J. Georgen (red.), London 1990.
Grobler A., Typy nauk i ich odmienności metodologiczne, [w:] Nauki pogranicza, E. Zielonacka-Lis (red.), Poznań 1998.
Grzegorczyk A., Życie jak wyzwanie. Wprowadzenie w filozofię realistyczną, Warszawa 1993.
Guzik-Tkacz  M.,  Badania  diagnostyczne  w  pedagogice  i  psychopedagogice,  Warszawa 2011.  
Hałas E., Biografia a orientacja symbolicznego interakcjonizmu, [w:] Metoda biograficzna w socjologii, (red.) Włodarski J., Ziółkowski M., Warszawa−Poznań 1990.  
Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Warszawa 2008.
Hejnicka-Bezwińska T., W poszukiwaniu tożsamości pedagogiki. Świadomość teoretyczna  i  metodologiczna  współczesnej  pedagogiki  polskiej  (geneza  i  stan),  Bydgoszcz 1989.
Heller M., Filozofia nauki, Kraków 1992.
Hoerning  E.,  Rola  wydarzeń  życiowych:  doświadczenia  i  rewitalizacja  w  perspektywie biograficznej, [w:] Metoda biograficzna w socjologii, (red.) J. Włodarek, M. Ziółkowski, Warszawa−Poznań 1990.
Hessen S., Podstawy pedagogiki, Warszawa 1997.
Jadacki. J.J., Spór o granice poznania. Prolegomena do epistemologii, Warszawa 1985.
Jan Paweł II, Laborem exercens. Tekst i komentarz pod red. ks. Jana Kruciny, Wrocław 1983.
Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Kraków 2004.
Janowski A., Poznanie uczniów. Zdobywanie informacji o pracy wychowawczej, 1985.
Juszczyk S., Metodologiczne podstawy badań w informatyce, Kraków 1998.
Kamiński A., Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej. Studia
pedagogiczne. T. XIX. Metodologia środowiskowych badań pedagogicznych, Warszawa 1970.
Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1998.
Kamiński S., Pojęcie nauki i klasyfikacja nauki, Lublin 1981.
Kamiński S., Jak filozofować, Lublin 1989.
Kamiński  S.,  Metodologia  nauk. Współczesne problemy i  tendencje.  „Zeszyty  naukowe KUL”, 19, 1976, nr 2.
Kamiński S., Filozofia nauki, [w:] Encyklopedia katolicka. T. V, Lublin 1989.
Kardynał Stefan Wyszyński, Duch pracy ludzkiej, Poznań 1991.
Kartezjusz,  Rozprawa  o  metodzie.  Rozprawa  nad  zasadami  filozoficznymi,  Warszawa 2008.
Kerlinger F., Zais R.S., Curriculum principles and foundations, Crowell, New York 1988.
Kielar-Turska M., Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia, [w:] Psychologia – Podręcznik akademicki (red.) J. Strelau, Gdańsk 2000.
Kierski F., Wstęp. Kartezjusz. Rozprawa o metodzie. Rozmyślania nad zasadami filozofii, Warszawa 2008.
Kijeński J., Miedzy ambicjami a Europą. Kształcenie w zawodach chemicznych (Referat wygłoszony na kongresie chemików), Wrocław 1998.  
Kiryk F., Nauk przemożna perłą, Kraków 1986
Kmita J.,  Rozwój poznania naukowego, [w:]  Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, (red.) Z. Cackowski, Wrocław 1987.
Kofta M. (red.), Wychowanie jako podmiot działań, Warszawa 1989.
Kohli M., Sozilogie de Lebenlufs Dermastandt-Neuwied, Luchterhand Verlag, 1978.
Kohli M., Robert G., Biographie und Soziale Wirklichkeit, Stuttgart 1984.
Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 2000.
Kotarbiński T., Dzieła wybrane. Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Wrocław−Warszawa−Kraków−Poznań 1999.
Kotarbiński T., Abecadło praktyczności, Warszawa 1972.
Kotarbiński T., Sprawność i błąd, Warszawa 1970.
Kotarbiński  T.,  Elementy  teorii  poznania  logiki  formalnej  i  metodologii,  Wrocław−Warszawa−Kraków− Poznań 1961.
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Łódź 1955.
Kozielecki J., Humanistyka przełomu wieków, Warszawa 1997.
Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1980.
Krajewski W., Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych, Warszawa 1982.
Kryszewski W., Nauka, [w:] Wielka encyklopedia T. XVII, Warszawa 2001.
Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowej, Warszawa 1968 (wyd. oryginalne 1962).
Kuhn T.S., Tradycja i nowatorstwo w badaniach, Warszawa 1985.
Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Lublin 1991, wyd. I; 1993 wyd. II.
Lewin A., System wychowania a twórczość pedagogiczna, Warszwa1983.
Lewowicki T., Humanista i idee humanizmu spełnione w pedagogice pracy, [w:] Pedagogika  pracy  w  kontekście  integracji  europejskiej,  (red.)  Z.  Wiatrowski,  U.  Jeruszka,  H. Bednarczyk, Warszawa 2003.
Łobocki M., Metody badań pedagogicznych, Wrocław 1978.
Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2006.
Moskwa J., Prorok i polityk, Warszawa 2006
Maslow A.H., Motywacja i osobowość, Warszawa 1996.
Muszyński H., Ideał i cel wychowania, Warszawa 1972.
Muszyński H., Wstęp do metodologii pedagogiki, Warszawa 1971.
Nagel E., Struktura nauki, Warszawa 1961.
Niemiec J., Homo Creator, Pedagogika Pracy 2003, nr 43. 156 | Bibliografia
Niemierko  B.,  Koncepcja  systemu  oceniania  wyników  kształcenia  zawodowego,  [w:]
Wdrażanie i ewaluacja kształcenia zawodowego w Polsce, K. Symela (red.), t. III serii
Unowocześnianie kształcenia zawodowego, Warszawa 1998.
Niemierko  B.,  Inwentarz  programowy,  [w:]  Program  szkolny.  Założenia,  zasady,  problematyka, A.C Ornstein., F.P. Hunkins, Warszawa 1998.
Niemierko B., Pomiar wyników kształcenia zawodowego, Warszawa 1997.
Niemierko  B.,  Testy  osiągnięć  szkolnych.  Podstawowe  pojęcia  i  techniki  obliczeniowe, Warszawa 1975.
Nowa L., Model ekonomiczny, Warszawa 1972.
Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 1999.
Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 1970.
Nowak S., Studia z metodologii nauk społecznych, Warszawa 1965.
Nowacki T., Świat marzeń, Warszawa 2010.
Nowacki T., Przedmowa, [w:] Andragogika pracy, L. Turos, Warszawa 2006.  
Nowacki T., Wspomnienia, [w:] Jubileusz 95-lecia życia, (red.) B. Baraniak, Warszawa 2005.
Nowacki T., Leksykon pedagogiki pracy, Radom 2004.
Nowacki  T.,  Korabiowska-Nowacka  K.,  Baraniak  B.,  Nowy  słownik  pedagogiki  pracy, Warszawa 2000.
Nowacki T., Zawodoznawstwo, Radom 1999.
Nowacki  T.,  Pedagogika  jako  dyscyplina  pedagogiczna,  [w:]  Problematyka  i  przegląd badań. pracy, Warszawa 1982.
Nowacki T., Metodologia pedagogiki pracy, Warszawa 1976.
Nowacki T., Pedagogika jako dyscyplina pedagogiczna, [w:] Pedagogika pracy. Rocznik 1, Warszawa 1975.
Nowacki T., Teczka biograficzna ucznia, Warszawa 1974, wyd. II; 1960, wyd. I.
Nowacki  T.,  Nauczanie  programowane  i  zadania  dydaktyczne  w  wojsku,  Warszawa 1965.
Nowacki T., Podstawy dydaktyki zawodowej, Warszawa 1971; 1976, 1977.
Nowacki T., Jeruszka U., Dydaktyka pracy, Warszawa 2004.
Obuchowski K., Człowiek intencjonalny, Warszawa 1993.
Obuchowski K., Galaktyka potrzeb, Poznań 2001.
Okoń W., Nowy Słowni pedagogiczny, Warszawa 1996.
Ossowscy M. i S., Nauka o nauce, [w:] O nauce, S. Ossowski, Warszawa 1967
Ornstein.  A.C,.  Hunkins  F.P.,  Program  szkolny.  Założenia,  zasady,  problematyka,  Warszawa 1998.
Palka  S.,  Wiązanie  podejść  metodologicznych  w  pedagogice  teoretyczno-praktycznej, Warszawa 2018.
Palka S., Metodologia Badania Praktyka pedagogiczna, Gdańsk 2006.
Palka S., Teoria pedagogiczna a praktyczne doświadczenie nauczycieli, Warszawa 1989.  
Paszkiewicz E., Struktura teorii psychologicznych. Behawioryzm. Psychoanaliza. Psychologia humanistyczna, Warszawa 1983.
Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław−Warszawa−Kraków.1961.
Pieter J., Nauka i wiedza, Warszawa 1967.
Pietrusiński Z., Ekspansja nowych umysłów. Nowy renesans i ożywcza autokreacja, Warszawa 2009.
Pilcha T. i Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2001.
Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wrocław−Warszawa 1995.
Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wrocław–Warszawa 1977.
Piorunek M., Projektowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej w okresie wczesnej adolescencji, Poznań 2004.
Poniatowski Z., Religia a nauka, Warszawa 1963.
Popielski  T.,  Egzystencja:  wzrastanie  bio-psycho-duchowe,  [w:]  Wzrastanie  człowieka w godności, miłości i miłosierdziu, (red.) E. Kalinowski. Lublin 2005.
Popper K.R., Logika odkrycia naukowego, Warszawa 1977 (wyd. polskie); 1959 (wyd. oryginalne).  
Popper K.R., Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Warszawa 1992.
Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii zarządzania, Wrocław 1978.
Puślecki W., Metody badań pedagogicznych, Kielce 1985.
Readings R., Uniwersytet w ruinie, Warszawa 2017.
Schaff A., Zajęcie zamiast pracy, [w:] Mikroelektronika i  społeczeństwo. Na dobre i na złe, (red.) Fridrisch G., Schaff A., Warszawa 1987.
Scriven M., The Methodology of Evaluation, [w:] Perspectives of curriculum evaluation, (red.) R. Tyler, R.M. Gange, M. Scriven, Chicago 1967.
Słownik wyrazów obcych (red.) W. Kopaliński, Warszawa 1983.
Snow R., ASCD Committe on research and Theory Measuring and attaining the gools of education.  Aleksandria,  Va.:  Association  fir  Supervision  and  Cuuriculum  Development, za: Ornstein A. C., Hunkins F. P. (1998), Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka, Warszawa1980.
Socha  P.,  Psychologia  rozwoju  duchowego.  Zarys  zagadnienia,  [w:]  Duchowy  rozwój człowieka.  Fazy  życia,  osobowość,  wiara,  religijność,  stadialne  koncepcje  rozwoju w ciągu życia (red.) P. Socha. Kraków 2000.
Solak A., Z etosu nauczycielskiej asystencji, [w:] Uczeń i nauczyciel w wyścigu do wiedzy – wybrane aspekty nauczania i uczenia się, (red.) W. Furmanek, S. Chrobak, Warszawa 2006.
Spengler O., Historia. Kultura. Polityka, Warszawa 1990.
Spradley J.P., The etnograic interview, New York, Holt, Rinehart i Winston 1979.
Stępień A.B., Wstęp do filozofii, Lublin 1976.
Strzelecka  A.,  Konstruowanie  indywidualnych  charakterystyk  pedagogicznych,  [w:]  Z metodologicznych i empirycznych problemów pedagogiki, (red.) B. Żochowska. Toruń 1990.
Such J., Wiedza naukowa a wiedza potoczna, [w:] Kulturowe konteksty poznania, (red.)  B. Kotowa, J. Such, Poznań 1990.
Such J., O rodzajach wiedzy, „Człowiek i Społeczeństwo” 1986, nr 2.
Such J., Szcześniak M., Filozofia nauki, Poznań 1997.
Such  J.,  Problemy  klasyfikacji  nauk,  [w:]  Nauki  pogranicza,  E.  Zielonacka-Lis  (red.), Poznań 1998.
Suchodolski B., Badanie a nauczanie, „Nauka Polska”, Warszawa 1936, t. XXI.
Sztobryn S., Historia wychowania, [w:] Pedagogika. Podstawy wychowania, (red.) B. Śliwerski, t. I, Gdańsk 2006.  
Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999.
Sztumski J., Wstęp do technik i metod badawczych, Katowice 1995.
Ślipko T., Podmiotowość człowieka − na czym polega i dokąd prowadzi?, [w:] Podmiotowość w wychowaniu. Między ideą a realnością, (red.) E, Kubiak-Szymborska. Bydgoszcz 1999.
Tatarkiewicz W., Nauki nomologiczne a typologia. Roczniki – historia − filozofia Polska, Warszawa 2008.  
Tchorzewski de A., Wychowanie w kontekście teoretycznym, Bydgoszcz1993.
Tomaszewski T., Człowiek jako podmiot i człowiek jako przedmiot, [w:] Studia z psychologii motywacji i osobowości, emocji, (red.) J. Reykowski, O.W. Owczynnikowa, K. Obuchowski, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1977.
Tulejska B., Monografia pedagogiczna i studium przypadku, [w:] Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, (red.) S. Palka, Kraków 1998.
Turos L., Andragogika pracy, 2006.
Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2005.
Wiatrowski Z., Praca zbiorach pracujących, bezrobotnych i młodzieży szkolnej, Włocławek 2004.
Wiatrowski Z., U podstaw pedagogiki pracy, [w:] Szkoła – Zawód – Praca, Złotów 1973; Warszawa 1974.
Wiatrowski  Z.,  Kryteria  wyodrębniania  i  samodzielności  dyscyplin  naukowych,  [w:] Szkoła – Zawód – Praca, Złotów 1975; Warszawa 1976.  
Wielka encyklopedia PWN, Warszawa 2010.
Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1968.
Ziemski M., Powstanie i rozwój nauki w czasie, Warszawa 1971. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, Warszawa 1976.
 
Netografia:
Główny Urząd Statystyczny, Oddział w Gdańsku, dane z dnia: 27.07.2019.
Henrich W., Poradnik dla samouków, Warszawa 1901, https://www.sbc.org.pl/dlibra/
publication/60487 (dostęp: 12.08.2019).
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytety_w_Polsce (dostęp: 31.01.2019).
https://pl.wikipedia.org/wiki/ Pieróg S., Seminarium „Historia Filozofii”. Słowo: wpro-
wadzające, Wł. Tatarkiewicz o pisaniu historii filozofii (dostęp: 7.10.2020).  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytety_w_Polsce (dostęp: 31.01.2019).
https://www.studenckamarka.pl/serwis.php?s=73&pok=2056 (dostęp: 2.02.2019).
Międzynarodowa  Klasyfikacja  Kierunków  Kształcenia  ISCED-F  2013,  http://proces-
bolonski.uw.edu.pl/dane/aktualna%20klasyfikacja_isced.pdfSzkolnictwowyższe
(dostęp: 14.12.2020).
www. Wilikpipedia. Hasło: nauka (dostęp: 21.07.2019).
www.  Szkolnictwo  wyższe  i  ich  finanse  w  2017 r.  https://www.google.com/search-
?client=firefox-bd&q=WWW.+Szko%C5%82y+wy%C5%BCsze+i+ich+finanse  (do-
stęp: 12.08.2019).
www. Szkolnictwo wyższe i ich finanse wg stanu za rok 2017. https://www.google.-
com/search?client=firefox-b-d&q=WWW.+Szko%C5%82y+wy%C5%BCsze+i+-
ich+finanse (dostęp: 12.08.2019).
 
Akty prawne:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. RP z 5.09.2014 r., poz. 1198).
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 r. Nr 164, poz. 1365).
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z 30.08.2018).  
Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w  sprawie  tytułów  zawodowych  nadawanych  absolwentom  studiów,  warunków wydawania  oraz  niezbędnych  elementów  dyplomów  ukończenia  studiów  i  świadectw ukończenia studiów  podyplomowych oraz wzoru  suplementu  do  dyplomu (Dz. U. z 2011 r. Nr 196, poz. 1165).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie do Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Od manualizmu do pedagogiki pracy

10.00 zł 40.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Człowiek w pedagogice pracy

42.70 zł Cena netto: 42.70 zł

Szkoła, nauczyciel, uczeń w przestr...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Wybrane obszary diagnozy, profilakt...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Antropologia pedagogiczna w perspek...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Nauczyciel w obliczu szans i zagroż...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Edukacja w zmieniającym się społecz...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Podstawy teoretyczno-metodologiczne...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Pedagogika homo amans. Inspiracje, ...

59.40 zł 66.00 zł Cena netto: 56.57 zł

Retoryka. Zapomniany fragment szkoł...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane