• Nierówności ekonomiczne a szanse edukacyjne i bezpieczeństwo społeczne dzieci i młodzieży

Nierówności ekonomiczne a szanse edukacyjne i bezpieczeństwo społeczne dzieci i młodzieży

 • Autor: Grażyna Cęcelek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-837-4
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 278/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Przed współczesną szkołą jako ważnym środowiskiem wychowawczym i instytucją edukacyjną stawia się coraz poważniejsze zadania oraz wskazuje na konieczność zmiany dotychczasowego funkcjonowania szkoły na taki, który pozwoli aktywnie dostosowywać uczniów do otaczającej ich rzeczywistości społecznej. Powielanie w procesie edukacji tradycyjnych koncepcji nauczania okazuje się bowiem mało skuteczne wobec nowych potrzeb życia jednostkowego, społecznego i gospodarczego i tym samym utrudnia otwarcie się młodego pokolenia na nowości.

Celem poznawczym pracy jest zbadanie opinii studentów kierunku pedagogika na temat posiadanych kompetencji społecznych służących realizacji założeń pedagogiki konstruktywistycznej promującej uczenie się jako główny paradygmat procesów edukacyjnych oraz służących likwidowaniu barier w dostępie do edukacji dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk spauperyzowanych, bardzo często niewydolnych wychowawczo i stanowiących poważne zagrożenie dla prawidłowego procesu socjalizacji młodego pokolenia. Jako cel praktyczny opracowania wskazano sformułowanie wskazań pedagogicznych służących upowszechnianiu idei społeczeństwa uczącego się oraz optymalizacji procesu służącemu zapewnianiu „równości w dostępie do edukacji” wszystkim dzieciom, bez względu na status społeczny i ekonomiczny rodziny pochodzenia, w jakiej przyszło im się wychowywać oraz nabywać pierwszych doświadczeń, uczyć się rozumienia norm i wartości, kształtować własne postawy społeczne oraz precyzować cele i plany życiowe oraz pracowanie zaleceń służących optymalizacji procesu edukacji nauczycielskiej ze szczególnym położeniem nacisku na kształtowanie szeroko rozumianych kompetencji społecznych nauczycieli i wychowawców.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I. Nierówności ekonomiczne w kontekście determinowania szans edukacyjnych młodego pokolenia


1. Specyfika współczesnych nierówności o charakterze społeczno-ekonomicznym
1.1. Uwarunkowania i rodzaje nierówności społeczno-ekonomicznych
1.2. Ubóstwo materialne jako ważny wymiar braku spójności społecznej
1.3. Bieda a procesy marginalizacji i wykluczenia społecznego
2. Ubóstwo materialne i kulturowe w przestrzeni życia dzieci i młodzieży
2.1. Specyfika procesu socjalizacji dziecka w rodzinie ubogiej
2.2. Bariery w dostępie do edukacji generowane przez biedę rodziny

Rozdział II. Dostęp do edukacji jako wyznacznik procesu kreowania bezpieczeństwa społecznego młodego pokolenia

1. Specyfika i uwarunkowania procesu bezpiecznego trwania w społeczeństwie
1.1. Problematyka bezpieczeństwa: rozważania definicyjne
1.2. Największe współczesne źródła zagrożeń bezpieczeństwa w ujęciu lokalnym i globalnym
2. Złożoność i wielowymiarowość zagrożeń współczesnego bezpieczeństwa społecznego
2.1. Specyfika współczesnych zagrożenia bezpieczeństwa w wymiarze społecznym
2.2. Społeczeństwo i państwo jako ważne podmioty kreowania bezpieczeństwa społecznego
3. Edukacja i wykształcenie w kontekście kształtowania poczucia bezpieczeństwa społecznego młodego pokolenia
3.1. Bariery w dostępie do edukacji czynnikiem zaburzającym aktualne i przyszłe bezpieczeństwo społeczne dzieci i młodzieży
3.2. Rola szkoły w procesie kształtowania bezpieczeństwa społecznego wychowanków

Rozdział III. Szkoła jako ważne środowisko wychowawcze kreujące szanse życiowe dzieci i młodzieży

1. Rola szkoły w procesie włączania edukacyjnego dzieci zubożonych materialnie i kulturowo
1.1. Nowe spojrzenie na znaczenie edukacji i nowe wymogi stawiane przed współczesną szkołą
1.2. Konstruktywistyczny model edukacji podstawą współczesnej szkoły równych szans     
1.3. Specyfika procesu konstruktywnego włączania edukacyjnego uczniów biednych   
2. Nauczyciel kreatorem procesu edukacji inkluzyjnej
2.1. Przemiany na płaszczyźnie edukacyjnej w kontekście nowych wyzwań dla współczesnego nauczyciela
2.2. Istota pracy pedagogicznej nauczyciela konstruktywisty wyrównującego szanse edukacyjne
2.3. Kompetencje społeczne jako ważne wyznaczniki efektywności pracy nauczyciela włączającego

Rozdział IV. Metodologiczne podstawy przeprowadzonych badań własnych

1. Uzasadnienie wyboru problematyki badawczej pracy
2. Uszczegółowienie problematyki badawczej opracowania
3. Organizacja badań własnych oraz charakterystyka próby badawczej

Rozdział V. Oddziaływanie nierówności społeczno-ekonomicznych na szanse edukacyjne oraz poziom bezpieczeństwa społecznego młodych ludzi (w opinii badanych)


1. Sytuacja materialna badanych a poziom ich bezpieczeństwa społecznego
2. Opinie badanych na temat oddziaływania nierówności społeczno-ekonomicznych na jakość społecznego aktualnego i przyszłego funkcjonowania młodego pokolenia
2.1. Sytuacja materialno-ekonomiczna rodziny w kontekście determinowania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
2.2. Nierówności społeczno-ekonomiczne jako generator marginalizacji i wykluczenia społecznego młodego pokolenia
2.3. Nierówności w społeczeństwie a poziom bezpieczeństwa społecznego młodych ludzi   
3. Wnioski z przeprowadzonych badań

Rozdział VI. Specyfika procesu przeciwdziałania nierównościom edukacyjnym oraz stabilizacja bezpieczeństwa społecznego dzieci i młodzieży – nowe wyzwania i potrzeby oraz rekomendacje, wnioski i postulaty


1. Nowe tendencje w procesie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z rodzin zubożonych materialnie i kulturowo
2. Rekomendacje dla procesu upowszechniania koncepcji szkoły uczenia się nastawionej na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
3. Wnioski i postulaty adresowane do podmiotów polityki społecznej państwa w celu przeciwdziałania nierównościom społeczno-ekonomicznym
4. Edukacja dla bezpieczeństwa w kontekście radzenia sobie ze współczesnymi zagrożeniami

Podsumowanie
Bibliografia
Aneks

Prof. dr hab. Zofia Wilk-Woś:

(…) Jesteśmy obecnie zachęcani do stosowania elastycznych metod nauczania czy tworzenia elastycznej przestrzeni uczenia się dla dzieci i młodzieży, więc tym kontekście warto wykorzystać analizy i wnioski zaprezentowane w pracy do szukania konkretnych rozwiązań polepszających pozycję dziecka, w tym szczególnie tego narażanego na wykluczenie z powodu ubóstwa, zwłaszcza, że elastyczność jest cechą niezwykle istotną z punktu widzenia współczesnego, coraz trudniejszego rynku pracy i potrzeb tzw. long life education. Czytelnikami książki mogą stać się pedagodzy, jak również szerokie grono osób zajmujących się bezpieczeństwem społecznym. Praca będzie przydatna także dla studentów kierunków pedagogicznych i bezpieczeństwa.

Prof. dr hab. Ryszard Stępień:

(…) Publikacja stanowi obszerny, a jednocześnie wartościowy poznawczo materiał, wzbogacony danymi empirycznymi, umożliwiający zdobycie (…) wiedzy na temat związków i zależności między nierównościami ekonomicznymi a szansami edukacyjnymi dzieci i młodzieży. Może być także wykorzystana w realizacji zajęć dydaktycznych z pedagogiki i edukacji dla bezpieczeństwa, zwłaszcza w obszarze radzenia sobie z nowymi zagrożeniami (…). Interesującymi zagadnieniami skłaniającymi do myślenia, mogą być ukazane w pracy związki i zależności między problematyką nierówności ekonomicznych, dostępem do edukacji i poczuciem bezpieczeństwa personalnego oraz instytucjonalnego.

Grażyna Cęcelek
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego. Autorka i współredaktorka monografii pedagogicznych, skryptów akademickich oraz około 150 artykułów naukowych z pogranicza pedeutologii, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, społecznej, opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, a także z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego, edukacji permanentnej, e-edukacji i pedagogiki medialnej, opublikowanych w polskich i zagranicznych periodykach oraz monografiach naukowych.

Książki tego autora

Adamczuk M., Ewolucja strategii i metod działania islamskich ugrupowań terrorystycznych i ich wpływ na bezpieczeństwo Polski, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2011/3.
Amin A., Tomaney J. (red.), Behind the Myth of European Union. Prospects for Cohesion, Routledge, London, New York 1995.
Apanel D., Rozwój integralny ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w warunkach szkoły integracyjnej, [w:] M.Z. Babiarz, M. Rutkowski (red.), Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pedagogiczne dylematy przestrzeni rozwoju integralnego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2013.
Araucz A., Twórcza postawa nauczyciela – jako wyraz kompetencji zawodowych, [w:]
T. Zacharuk (red.), Pedagog – jednej czy wielu dróg? Część 1. Pedagog w teorii, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2005.
Auleytner J., Danecki J., Teoretyczne problemy polityki społecznej, Elipsa, Warszawa 1999.
Auleytner J., Głąbicka K., Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2001.
Babiarz M.Z., Rutkowski M., Inkluzja w edukacji – przestrzeń różnorodności, [w:] S. Sobczak, L. Pytka, T. Zacharuk (red.), Edukacja inkluzyjna. Teoria – system – metoda. Część 1, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2015.
Babińska-Górecka R., Problem wykluczenia społecznego a system świadczeń z pomocy społecznej, [w:] J. Blicharz, J. Boć (red.), Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, Kolonia Limited, Wrocław 2009.
Banach Cz., Nauczyciel wobec wyzwań i zadań reformy edukacji, [w:] R. Parzęcki (red.), Dyskusja o nauczycielu, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2003.
Bałachowicz J., Szkoła jako przestrzeń budowania przyszłości, [w:] J. Bałachowicz, A. Korwin-Szymanowska, E. Lewandowska, A. Witkowska-Tomaszewska, Zrozumieć uczenie się. Zmienić wczesną edukację, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017.
Basińska A., Nierówności społeczne w dostępie do wiedzy. Stare i nowe problemy, [w:]
K. Podemski (red.), Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2009.
Becker G. S., Human Capital, University of Chicago Press, Chicago 1993.
Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Zysk i Spółka, Poznań 2003.
Bera R., Kwiatkowski S. M., Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2019.
Biała J., Dzieciństwo gorszych szans jako wyzwanie dla społeczeństwa obywatelskiego, Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne 2012/21.
Białobrzeska K., Dziecięca bieda – między marginalizacją a automarginalizacją, [w:] M. Ciczkowska-Giedziun, E. Kantowicz (red.), Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Polska pedagogika na początku XXI wieku, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2010.
Bis D., Społeczno-kulturowe uwarunkowania funkcjonowania rodziny w społeczeństwie informacyjnym, [w:] H. Marzec, M. Pindera (red.), Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia, T. I, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2007.
Bloch-Nabiałek A., Nowe spojrzenie na rolę, zadania oraz osobowość opiekuna i wychowawcy, [w:] T. Zacharuk (red.), Pedagog – jednej czy wielu dróg? Część 1. Pedagog
w teorii, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2005.
Boczoń J., Toczyski W., Zielińska A., Ubóstwo jako zjawisko społeczne oraz przedmiot pracy socjalnej, [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Żak, Warszawa 1995.
Bogaj A., Szkoła w społeczeństwie obywatelskim, [w:] A. Bogaj, S.M. Kwiatkowski, Szkoła
a rynek pracy. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006.
Borawska-Kalbarczyk K., Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2015.
Borkowski R., Cywilizacja, technika, ekologia. Wybrane problemy rozwoju cywilizacyjnego u progu XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2001.
Borowska T., „Homo construens” – człowiek budujący. Edukacyjne przygotowanie do radzenia sobie z różnymi zagrożeniami, [w:] J. Gnitecki, J. Rutkowiak (red.), Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, PTP, Warszawa−Poznań 1999.
Bourdieu P., Passeron J., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, PWN, Warszawa 2006.
Broża P., Socjalizacja dziecka w rodzinie biednej – problem dziedziczenia biedy i możliwości jego przezwyciężenia, [w:] M. Ciczkowska-Giedziun, E. Kantowicz (red.), Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2010.
Brown A.L., Ferrara R.A., Poznawanie stref najbliższego rozwoju, [w:] A. Brzezińska, G. Lutomski (red.), Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów, Zysk i S-ka, Poznań 1994.
Bruner J.S., Poza dostarczone informacje. Studia z psychologii poznawania, PWN, Warszawa 1978.
Bruner J.S., Proces kształcenia, PWN, Warszawa 1964.
Brzezińska A.I., Nauczyciel jako organizator społecznego środowiska uczenia się, [w:]
E. Filipiak (red.), Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.
Brzeziński M., Bezpieczeństwo społeczne z perspektywy bezpieczeństwa wewnętrznego, Zeszyty Naukowe WSOWL, 2013/3 (169).
Burr V., Social Constructionism, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York 2003.
Cęcelek G., Kompetencje nauczyciela-wychowawcy jako ważny wyznacznik efektywności procesu kreowania sukcesu edukacyjnego dziecka biednego, [w:] D. Ruszkiewicz, K. Szymczyk (red.), Refleksje o rodzinie. Konteksty edukacyjne i pomocowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2017.
Cęcelek G., Kompetencje społeczne nauczyciela szkoły uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.
Cęcelek G., Nauczyciel wobec edukacyjnych wyzwań współczesnej rzeczywistości, [w:]
T. Zacharuk (red.), Pedagog – jednej czy wielu dróg? Część 1. Pedagog w teorii, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2005.
Cęcelek G., Pauperyzacja rodziny a zagrożenie dziecka wykluczeniem społecznym. „Mazowieckie Studia Humanistyczne”, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, Rocznik XII, 2008/1−2.
Cęcelek G., Permanent Improvement of Teacher Social Competences as an Indispensable Condition for the Process of Equalizing Educational Opportunities of a Child from a Poor Family, Progress in education, Roberta V. Nata, NOVA Science Publishers, New York 2020, Volume 62.
Cęcelek G., Proces socjalizacji dziecka w rodzinie dotkniętej problemem ubóstwa materialnego oraz sposoby kompensacji jego skutków, [w:] H. Marzec, K. Szymczyk (red.), Rodzina, jej teraźniejszość i przyszłość, Tom I, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, Piotrków Trybunalski 2014.
Cęcelek G., Rola nauczyciela-wychowawcy we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej, „Nauczyciel i Szkoła” 2006/1−2.
Cęcelek G., Rola szkoły w procesie zapobiegania skutkom socjalizacji dziecka w rodzinie biednej, „Nauczyciel i Szkoła”, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardy-
nała Augusta Hlonda w Mysłowicach, Mysłowice 2009.
Cęcelek G., School as an Institution Helping the Young to Meet Their Future, „Journal of Human Dignity and Wellbeing” 2016, no. 1(1), http://johdaw.com/download/journals/johdaw_1_2016_web.pdf
Cęcelek G., Socjalizacja dziecka w rodzinie biednej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2009/8.
Cęcelek G., Specyfika pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem ubogim nastawionej na kreowanie jego sukcesu edukacyjnego, [w:] G. Cęcelek, M. Potoczna, M. Przybysz-Zaremba (red.), Rodzina – Szkoła – Środowisko społeczne – obszary kształtowania kreatywności i twórczości dziecka (ucznia), Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach, Skierniewice 2016.
Cęcelek G., Sytuacja szkolna dziecka z rodziny ubogiej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2011.
Cęcelek G., Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży w kontekście procesu socjalizacji w środowisku naznaczonym subkulturą biedy i ubóstwa oraz możliwości ich wyrównywania, [w:] M. Przybysz-Zaremba (red.), Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Heterogeniczny wymiar oddziaływań profilaktycznych. Wybrane aspekty, Wydawnictwo PROSPEKT PR, Olsztyn 2015.
Cęcelek G., Teachers’ preparedness for the process of comprehensive support for children from families affected by the problem of pauperisation − research report. Progress in education, Roberta V. Nata, NOVA Science Publishers, New York 2019, Volume 59.
Cęcelek G., Ubóstwo materialne generatorem upośledzonej atmosfery edukacyjnej rodziny oraz wykluczenia edukacyjnego i społecznego młodego pokolenia, [w:] M. Gogolewska-Tośka, M. Szymańska (red.), Człowiek – edukacja – społeczeństwo. Wybrane zagadnienia i problemy, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk 2017.
 Cęcelek G., Ubóstwo materialne rodziny jako generator wykluczenia społecznego dzieci
i młodzieży, [w:] A. Araucz-Boruc, A. Klim-Klimaszewska, T. Zacharuk (red.), Zagrożenia dzieci i młodzieży we współczesnym społeczeństwie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2012.
Cęcelek G. Ubóstwo materialne rodziny jako implikator zaburzeń procesu socjalizacji dziecka oraz generator poważnych barier w dostępie do edukacji młodego pokolenia, [w:] K. Czykier, T. Sosnowski, T. Bajkowski (red.), Wartości − edukacja − przemiany. Inspiracje dla teorii i praktyki społecznej, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Drukarnia Cyfrowa: druk-24h.com.pl, Białystok 2017.
Cęcelek G., Wykluczenie cyfrowe dzieci z rodzin biednych jako ważny generator ich wykluczenia edukacyjnego i społecznego, [w:] T. Graca, D. Łażewska (red.), Edukacja humanistyczna w kontekście technicyzacji w XXI wieku, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów 2017.
Chorab G., Nauczyciel w paradygmacie konstruktywistycznym, „Szkoła. Zawód. Praca”, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017/13.
Chrabąszcz M., Szkoła sprzyjająca uczeniu się, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Jak budować dobrą szkołę. Potencjał i bariery ewaluacji w oświacie, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2015.
Chrzanowska I., Jachimczak B., Kompetencje współczesnych nauczycieli a praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole, [w:] J. Pyżalski (red.), Kompetencje wychowawcze i społeczno-kulturowe współczesnych nauczycieli, The Q studio, Łódż 2015.
Ciekanowski Z., Rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego − Państwowy Instytut Badawczy, „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” 2010/1.
Ciekanowski Z., Nowicka J., Wyrębek H., Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2016.
Cudowska A., Nierówności społeczne w globalizującym się świecie, [w:] K. Białobrzeska,
S. Kawula (red.), Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2006.
Cybal-Michalska A., Prorozwojowość i proaktywność jako ważkie kategorie edukacyjne
w globalizującym się społeczeństwie, [w:], J. Pyżalski (red.), Nauczyciel w ponowoczesnym świecie. Od założeń teoretycznych do rozwoju kompetencji, The Q studio, Łódź 2015.
Czerepaniak-Walczak M., Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, Edytor,
Toruń 1997.
Czerepaniak-Walczak M., Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.
Czerepaniak-Walczak M., Kompetencja: słowo kluczowe czy „wytrych” w edukacji?, „Neodidagmata” 1998/1999, t. XXIV, Poznań 1999.
Dahrendorf R., Nowoczesny konflikt społeczny, Czytelnik, Warszawa 1993.
Delors J. (pod przewodnictwem), Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku, przetł. z fr. W. Rabczuk, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa 1998.
Denek K., Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1999.
Denek K., Ku dobrej edukacji, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń–Leszno 2005.
Dereń E., W trosce o nową jakość kształcenia nauczycieli. Proponowany model – paradygmat kształcenia nauczycieli, [w:] J. Piekarski, L. Tomaszewska, A. Głowala, M. Kamińska (red.), Nowa jakość w edukacji?, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2013.
Dernowska U., Działania nauczyciela a wiedza pojęciowa uczniów, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2008.
Dobrowolska B., Transmisja i reprodukcja wartości kulturowych w szkole na przykładzie wybranych mniejszości narodowych i etnicznych a kontekst społeczny. Elementy założeń teorii Pierre’a Bourdieu i Basila Bernsteina, „Edukacja Międzykulturowa” 2018/1(8).
Domańska L., Instytucjonalne wsparcie społeczne grup zagrożonych ubóstwem, [w:] B. Chrostowska, E. Kantowicz, C. Kurkowski (red.), Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2010.
Domański H., Struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
Drabik K., Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w perspektywie filozoficznej, [w:]
K. Drabik (red.), Natura bezpieczeństwa w perspektywie personalnej i strukturalnej, AON, Warszawa 2013.
Drabowicz T., Nierówności cyfrowe – nowy wymiar zróżnicowania społecznego, [w:]
J. Klebaniuk (red.), Fenomen nierówności społecznych. Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2007.
Drucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Drzewicz A., Gliwa S., Wyzwanie dla edukacji dla bezpieczeństwa w dobie zagrożeń asymetrycznych, Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, 2016|4(20)|13.
Dylak S., Koniec „nauczania” czy nowy paradygmat dydaktyczny, [w:] L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (red.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.
Dylak S., Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa kształcenia nauczycieli, [w:]. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak (red.), Współczesność a kształcenie nauczycieli, WSP ZNP, Warszawa 2000.
Dylak S., Nauczyciel konstruktywista w klasie szkolnej, „Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej” (zeszyt specjalny), Warszawa–Wrocław 2000/1.
Elak H., Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w świetle nowej reformy oświaty, Zeszyty Naukowe 2017/3(23).
Federowicz M., Sitek M., Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2011.
Filipiak E., Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012.
Filipiak E., Uczenie się w klasie szkolnej w perspektywie socjokulturowej, [w:] E. Filipiak (red.), Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.
Filipiak E., Z Wygotskim i Brunerem w tle: słownik pojęć kluczowych, Wydawnictwo ArtStudio, Bydgoszcz, 2009.
Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Gajewska G., Edukacja środowiskowa w przestrzeni życiowej dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2002.
Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Gierszewski J., Bezpieczeństwo społeczne jako dziedzina bezpieczeństwa, „Historia i Polityka” 2018/23(30).
Głowala A., W poszukiwaniu nauczycielskiej autonomii, [w:] J. Piekarski, L. Tomaszewska, A. Głowala, M. Kamińska (red.), Nowa jakość w edukacji?, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2013.
Gmerek T., Edukacja i nierówności społeczne, [w:] I. Nowosad, I. Mortag, J. Ondráková (red.), Jakość życia i jakość szkoły. Wprowadzenie w zagadnienia jakości i efektywności pracy szkoły, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010.
Godlewska H. (red.), Bezrobocie na polskiej wsi, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
– Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2003.
Gołębiewski J., Anatomia bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2015.
Golczyńska-Grondas A., Działania na rzecz dzieci zagrożonych marginalizacją w największych miastach województwa łódzkiego. Próba oceny, [w:] K. Frysztacki, M. Nóżka,
M. Smagacz-Poziemska (red.), Dzieci ulicy. Procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich, „Zeszyty Pracy Socjalnej” (zeszyt 16), Kraków 2011.
Golczyńska-Grondas A., Rekomendacje dla władz lokalnych oraz instytucji realizujących zadania polityki społecznej, „Praca Socjalna”. Numer specjalny, 2010, lipiec−sierpień.
Golinowska S. (red.), Polityka społeczna wobec ubóstwa. Ujęcie porównawcze, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1996.
Gołębniak B.D., Językowy model nauczania szansą zmniejszenia napięć między nauczycielem i uczniem?, [w:] M. Dudzikowa (red.), Nauczyciel − uczeń. Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy interakcji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996.
Guo J., Chen L., Wang X., The relationship between Internet addiction and depression among migrant children and left-behind children in China, „Cyberpsychol. Behav. Soc. Netw.”, 2012/15.
Grotowska-Leder J., Kruszyński K., Bieda wśród dzieci w gminach województwa łódzkiego o różnym poziomie warunków życia (w roku 2009), [w:] W. Warzywoda-Kruszyńska (red.), Bieda dzieci. Zaniedbanie. Wykluczenie społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
Gryz J., Terroryzm międzynarodowy jako zjawisko społeczne w początkach XXI wieku,
Zeszyty Naukowe AON 2016/1(102).
Hammerschmidt U., Ucząca się szkoła? Uczący się nauczyciele! Próba refleksji krytycznej
i punkt wyjścia do rekonstrukcji, [w:] G. Mazurkiewicz, Teoria ewolucji. Od uczących się jednostek do uczącej się wspólnoty, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
Hinc S., Pierre Bourdieu o edukacji i społeczeństwie oraz reprodukcji kulturowej, Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa 2009/3.
Izdebska J., Dziecko w rodzinie ryzyka – zagrożenia socjalne, [w:] S. Kawula, J. Brągiel,
A. W. Janke, Pedagogika rodziny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
Jagiełło B., Unia Europejska wobec wyzwań dla bezpieczeństwa europejskiego i jego zagrożeń, [w:] K. Żukrowska, M. Grącik (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2006.
Jakubaszek W., Uczyć się, aby wiedzieć…, [w:] J. Piekarski, L. Tomaszewska, A. Głowala,
M. Kamińska (red.), Nowa jakość w edukacji?, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2013.
Jakubczak R., Flis J., (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2006.
Janke A.W., Marginalizacja i wykluczenie społeczne rodziny – perspektywa pedagogiczna, [w:] K. Białobrzeska, S. Kawula (red.), Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2006.
 Janukowicz M., Uczeń w pułapce biedy, „Nowe w Szkole” 2002/2.
 Janukowicz M., Zmagania edukacyjne młodzieży biednej, [w:] S. Czarnecka, Młodzież w lokalnym systemie pomocy społecznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Częstochowa 2003.
Jarmoszko S., Kalita C., Maciejewski J. (red.), Nauki społeczne wobec problemu bezpieczeństwa (wybrane zagadnienia), Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny, Siedlce 2016.
Jarosz M., Wstęp. Obszary wykluczenia w Polsce, [w:] Jarosz (red.), Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2008.
Kaczyńska B., Dzieci bez przyszłości, „Polityka Społeczna” 2003/9.
Kaldor M., New and Old Wars. Organized Violence in a Global Era, Polity Press, Cambridge 1999.
Kantowicz E., Społeczne włączenie i integracja – wyzwaniem dla pedagogów i pracowników socjalnych, [w:] S. Kawula, K. Białobrzeska (red.), Wykluczenie i marginalizacja społeczna. Wokół problemów diagnostycznych i reintegracji psychospołecznej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2006.
Karaszewska H., Silecka-Marek E., Wybrane aspekty bezpieczeństwa i jego zagrożeń
w szkolnych relacjach pomiędzy uczniami, „Studia Edukacyjne” 2014/ 32.
Kawula S., Człowiek w obliczu marginalizacji i społecznego wykluczenia w drodze ku normalizacji życia, „Pedagogika Społeczna” 2006/3.
Kawka Z., Edukacja szansą na integrację społeczną, [w:] M. Kozłowski (red.), Edukacja jako szansa na integrację społeczną, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach, Skierniewice 2010.
Kawula S., Nikłe szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z obszarów biedy. Bariery i szanse, [w:] J. Górniewicz (red.), Dylematy współczesnej edukacji, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2007.
Kawula S., Rodzina o skumulowanych czynnikach patogennych, [w:] S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Pedagogika rodziny, Adam Marszałek, Toruń 2002.
Kawula S., Współczesne zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży, [w:] S. Kawula (red.), Pedagogika społeczna: dokonania – aktualność – perspektywy, Adam Marszałek, Toruń 2003.
Kaźmierczak D., Szanse i wyzwania dla edukacji dla bezpieczeństwa, [w:] J. Falecki, P. Łubiński, Bezpieczeństwo współczesnego świata. Część 2. Wymiar narodowy, Drukarnia Styl Anna Dura, Kraków 2019.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, AON, Warszawa 2011.
Kitler W., Obrona narodowa III RP. Pojęcie. Organizacja. System, ZN AON (dodatek), Warszawa 2002.
Klus-Stańska D., Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2010.
Klus-Stańska D, Konstruowanie wiedzy w szkole, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.
Klus-Stańska D., Nauczyciel wobec utraty jednoznaczności kultury. Podjęcie wyzwania czy ucieczka, [w:] H. Kwiatkowska, T. Lewowicki (red.), Społeczno-kulturowe konteksty edukacji nauczycieli i pedagogów, Warszawa 2003.
Kmiecik-Baran K. (red.), Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży szkolnej. Fachowe porady i gotowe materiały metodyczne dla dyrektorów szkół i nauczycieli, Verlag Dashofer, Warszawa 2006.
Kołaczek B., Dostęp młodzieży do edukacji. Zróżnicowania. Uwarunkowania. Wyrównywanie szans, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
Korcz I., Inteligencja emocjonalna – gwarantem bezpieczeństwa i determinantą rozwoju uczniów, [w:] D. Czajkowska-Ziobrowska, A. Zduniak (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa − bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2007.
Kowalak T., Marginalność i marginalizacja społeczna, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1998.
Kowalak T., Leś E., Kwestia ubóstwa, [w:] A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżopolski (red.), Polityka Społeczna. Materiały do studiowania, Śląsk, Katowice 1998.
Kordziński J., Szkoła uczenia się, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Korzeniowski L.F., Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2012.
Kozarzewski P., Wykluczenie edukacyjne, [w:] M. Jarosz (red.), Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2008.
Kozielecki J., Człowiek wielowymiarowy, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1996.
Krzesińska-Żach B., Główne kierunki pomocy rodzinie i dziecku w środowisku lokalnym, [w:] W. T. Danilewicz, J. Izdebska, B. Krzesińska-Żach, Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2001.
Kubicki P., Cichowicz E., Rodzina wobec wykluczenia społecznego – Analiza „Pamiętników bezrobotnych”, „Polityka Społeczna” 2005/4.
Kubicz A., Zjawisko nierówności społecznych, Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego 2014/2.
Kudlińska I., „Dobro dziecka” a „dobro rodziny” – koncepcje obecne w dyskursie nad problemem zaniedbywania dzieci, [w:] W. Warzywoda-Kruszyńska (red.), Bieda dzieci. Zaniedbanie. Wykluczenie społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
Kujawiński J., Ewolucja szkoły i jej współczesna wizja, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.
Kupersmidt J.B, Griesler P.C., de Rosier M.E. i in., Childhood aggression and peer relations in the context of family and neighbourhood factors. Child Development 1995/66.
Kukułka J., Bezpieczeństwo a współpraca europejska: współzależności i sprzeczności interesów, „Sprawy Międzynarodowe” 1982/7.
Kurzynowski A., Polityka społeczna – warunki realizacji i skuteczności, [w:] J. Auleytner,
J. Danecki (red.), Teoretyczne problemy nauki o polityce społecznej, Elipsa, Warszawa 1999.
Kuss D., Griffiths M., Internet gaming addiction: A systematic review of empirical research. International Journal of Mental Health and Addiction 2012/10(2).
Kuźniar R., Po pierwsze bezpieczeństwo, Rzeczpospolita z 9 stycznia 1996 r.
Kwaśniewicz W. i in. (red.), Encyklopedia Socjologii, T. I, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1998.
Kwiatkowska H., Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Kwiatkowska H., Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
Kwiatkowski S.M., Technologia informacyjna w procesie wyrównywania szans edukacyjnych, Debata Edukacyjna 2005/1.
Kwieciński Z., Tekstualizacja nieobecności. Wprowadzenie, [w:] Z. Kwieciński (red.), Nie-
obecne dyskursy, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Część 1, Toruń 1991.
Lalak D., Pilch T. (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1999.
Laurman-Jarząbek E., Mazur E., Szpringer M., Bezpieczeństwo w szkole w opinii uczniów
i rodziców – komunikat z badań, „Studia Paedagogica Ignatiana”, Akademia Ignatianum w Krakowie, Kraków 2014.
Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku. Zarządzanie bezpieczeństwem, Difin, Warszawa 2011.
Leszczyński M., Bezpieczeństwo socjalne jako obszar zainteresowania badawczego i składnik bezpieczeństwa państwa, [w:] M. Lisiecki (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem
− wyzwania XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa, Warszawa 2008.
Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Kielce 2009.
Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne a współczesne państwo, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” ROK LII, 2011/2 (185).
Leszczyński M., Mika V., Bezpieczeństwo społeczne w nowym pojmowaniu bezpieczeństwa państwa, Acta Scientifica Academiae Ostroviensis 2010/33.
Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym, źródło: http://journals.pan.pl/Content/82799/mainfile.pdf [dostęp: 10.01.2020].
Lewandowicz-Machnikowska M., Regulacja prawna socjalnego wsparcia dla osób o niskich dochodach, Prace naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria: e-Monografie, 2013/33, źródło: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/41181 [dostęp: 14.01.2020].
Lister R. (przełożyła A. Stanaszek), Bieda, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007.
Łojko M., Marginalizacja społeczno-zawodowa długotrwale bezrobotnych, [w:] Kawula S., Białobrzeska K. (red.), Wykluczenie i marginalizacja społeczna. Wokół problemów diagnostycznych i reintegracji psychospołecznej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2006.
Łuczak W., Prawne możliwości wspomagania rodziny niewydolnej wychowawczo, [w:]
M. Ciczkowska-Giedziun, E. Kantowicz, Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2010.
Madalińska-Michalak J., Filary pracy a kompetencje nauczyciela, [w:] J. Madalińska-Michalak, N. Pikuła, K. Białożyt (red.), Edukacja i praca nauczyciela: ciągłość – zmiana – konteksty, Scriptum, Warszawa 2017.
Makarzec P., Bezpieczeństwo społeczne [w:] M. Paździor, J. Trubalska, Ł. Wojciechowski, A. Żywicka (red.), Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2018.
Malec M., Obraz siebie, „Remedium” 2002/5.
Malec M., Percepcja bezpieczeństwa: definicje, wymiary, paradygmaty, PWN, Warszawa 2006.
Marczak J., Bezpieczeństwo narodowe – pojęcie, charakter, uwarunkowania, [w:] R. Jakubczak, J. Marczak, K. Gąsiorek, W. Jakubczak, Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008.
Marczak J., Bezpieczeństwo narodowe, [w:] R. Jakubczak, J. Marczak (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Bellona, Warszawa 2011.
Marczak J., Społeczeństwo w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego, [w:] R. Jakubczak,
J. Marczak, K. Gąsiorek, W. Jakubczak, Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski
w erze globalizacji, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008.
Markowska B., Szafraniec H., Podręcznik do „Arkusza Zachowania się Ucznia” B. Markowskiej, [w:] J. Dembska (red.), aut. M. Choynowski i in., Testy psychologiczne w poradnictwie wychowawczo-zawodowym. Poszerzone podręczniki dla badającego, PWN, Warszawa 1980.
Maslow A., Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1980.
Materne J., Pedagogika socjalna, Mater, Szczecin 1999.
Matyjas B., Dzieciństwo w biedzie i ubóstwie: w świetle analiz i badań, „Pedagogika Rodziny” 2011/1(1).
Marzec H., Dziecko w rodzinie z ubóstwem materialnym, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, Łowicz 2001.
Mazur J., Szkoła i jej otoczenie jako siedlisko i obszar oddziaływań profilaktycznych, [w:]
A. Zduniak, M. Kryłowicz (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa – w rodzinie, szkole i pracy, Elipsa, Warszawa–Poznań 2004.
Mazurkiewicz G., Jakość edukacji: społeczne oczekiwania, polityczne decyzje i praktyczne implementacje, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
Mądrzycki T., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, WSiP, Warszawa 1977.
Melosik Z., Edukacja i stratyfikacja społeczna, [w:] K. Błasińska, S. Pasikowski, G. Piekarski, J. Ratkowska-Pasikowska (red.), Nierówności społeczne. W trosce o otwarcia horyzontów edukacji, Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej, Gdańsk 2015.
Michalak R., Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004.
Michalak R., Konstruktywistyczna teoria uczenia się, [w:] H. Sowińska, R. Michalak (red.), Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.
Michalski J., Gdybym był bogaty, czyli rzecz o ubóstwie, „Pedagogika Społeczna” 2004/2−4.
Mieszalski S., Aktywizować uczniów – co to znaczy?, [w:] K. Kruszewski (red.), Pedagogika w pokoju nauczycielskim, WSIP, Warszawa 2000.
Migała P., Ubóstwo jako zjawisko patologizujące życie rodzinne, [w:] H. Marzec, M. Pindera (red.), Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia, T. 2, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2007.
Miko-Giedyk J., Wiedza i aktywność nauczycieli na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół wiejskich, „Parezja” 2015/2 (4).
Mitchell D. (red.), Contextualizing Inclusive Education. Evaluating Old and New International Perspectives, Routledge: Taylor & Francis Group, London–New York 2005.
Mittler P., Working Towards Inclusive Education: Social Context, Fulton, London 2000.
Molle W., Ekonomika integracji europejskiej, Fundacja Gospodarcza, Gdańsk 2000.
Morbitzer J., Szkoła w epoce płynnej nowoczesności, [w:] E. Musiał, I. Pulak (red.), Człowiek, media, edukacja, Katedra Technologii i Mediów edukacyjnych, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków 2011.
Mucha K., Stalmach-Tkacz A., Wosianek J., Oto ja. Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu, MAC EDUKACJA, Kielce 2017.
Nerwińska E., Psychospołeczne uwarunkowania bezpieczeństwa w szkole, Ośrodek Rozwoju Edukacji, źródło: www. ore.edu.pl [dostęp: 10.04.2020].
Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, WAiP, Warszawa 2009.
Nowak B.M., Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Nowak E., Nowak M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego. Zarządzanie bezpieczeństwem, Difin, Warszawa 2011.
Ochmański M., Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997.
Olak K., Olak A., Współczesne rozumienie bezpieczeństwa narodowego, Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne, 2016/7(1).
Oliwa-Ciesielska M., Ubóstwo jako aspekt nierówności, [w:] K. Podemski (red.), Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2009.
Opozda D., Fenomenologiczno-hermeneutyczna perspektywa badań nad rodziną, [w:]
M. Ciczkowska-Giedziun, E. Kantowicz (red.), Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2010.
Orłowska M., W potrzasku globalizacji, [w:] S. Kawula, K. Białobrzeska (red.), Człowiek
w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2006.Panek T., Ubóstwo i nierówności dochodowe, [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2007.
Panek T., Ubóstwo i nierówności: dylematy pomiaru, [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Warunki i jakość życia Polaków., Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, 2009, źródło: https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Ubostwo_i_nierownosci-dylematy_pomiaru.pdf [dostęp: 20.09.2020].
Panek T., Ubóstwo jako kwestia społeczna, [w:] A. Kurzynowski (red.), Polityka społeczna, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2003.
Parafiniuk-Soińska J., Sytuacja szkolna uczniów z trudnościami w nauce, [w:] J. Łysek (red.), Niepowodzenia szkolne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998.
Peters S.J., Inclusive education: an EFA strategy for all children, World Bank 2004.
 Piaget J., Równoważenie struktur poznawczych, PWN, Warszawa 1981.
Piaget J., To understand is to vent, Penguin Books, New York 1980.
Pieczywok A., Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności, AON, Warszawa 2012.
Pieczywok A., Loranty K., Bezpieczeństwo jako problem edukacyjny, AON, Warszawa 2015.
Pielińska M., Oblicza polskiej biedy – dzieci, Seminarium w Warszawie, „Polityka Społeczna” 2003/10.
Pietraś M., Hybrydowość późnowestfalskiego ładu międzynarodowego, [w:] M. Pietraś,
K. Marzęda (red.), Późnowestfalski ład międzynarodowy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
Plopa M., Psychologia rodziny: teoria i badania, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Elbląg 2004.
Pluta K., Trzaska L., Wyrównywanie szans edukacyjnych: czego należy oczekiwać tego od szkół, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji: różnorodne perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2012.
Podejście konstruktywistyczne. Poszukiwanie wiedzy poprzez interakcje z otoczeniem. Konstruktywizm. Poszukiwanie. Sprawdzanie, Laboratorium dydaktyki cyfrowej, źródło: file:///D:/Downloads/podejscie-konstruktywistyczne%20(3).pdf [dostęp: 10.04.2020].
Panek T., Podgórski J., Szulc A., Ubóstwo: teoria i praktyka pomiaru, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1999.
Parzęcki R., Wprowadzenie, [w:] R. Parzęcki (red.), Dyskusja o nauczycielu, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2003.
Pokrzywa M., Zagrożenie wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w województwie podkarpackim. Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica 2014/49.
Poli R., Agrimi E., Internet addiction disorder: Prevalence in an Italian student population, „Nordic Journal of Psychiatry”, 2012/66.
Przecławska A., Theiss W. (red.), Pedagogika społeczna. Pytania o XXI wiek, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1999.
 Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, T. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
Przybyłka A., Patologia w środowiskach młodocianych i nieletnich, „Polityka Społeczna” 2004/9.
Radziewicz-Winnicki A., Modernizacja niedostrzeganych obszarów rodzimej edukacji, Śląsk, Katowice 1995.
Radziewicz-Winnicki A., Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Radziewicz-Winnicki A., Społeczeństwo w trakcie zmiany. Rozważania z zakresu pedagogiki społecznej i socjologii transformacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
Ratyński W., Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce, T. I, Difin, Warszawa 2003.
Rasfeld M., Breidenbach S., przeł. Emilia Skowrońska, Budząca się szkoła, Dobra Literatura, Słupsk 2015.
Regulska A., Zagrożone poczucie bezpieczeństwa u uczniów a zjawisko fobii szkolnej, [w:] L. Buller (red.), Socjotechniczne aspekty bezpieczeństwa w szkole, PTS, Warszawa 2014.
Rembowski J., Rodzina w świetle psychologii, WSiP, Warszawa 1986.
Rosicki R., O pojęciu i istocie bezpieczeństwa, „Przegląd Politologiczny”, 2010/3.
Roszak-Cyrson A., Postawy rodziców a zachowania wobec dzieci, [w:] M. Ciczkowska-Giedziun, E. Kantowicz, Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2010.
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 października 2005 r. w sprawie progu interwencji socjalnej (Dz.U. 2005/211 poz. 1762).
Rutkowski C., Podstawy nauk o bezpieczeństwie z elementami naukoznawstwa. Bezpieczeństwo jako problem nauki i praktyki, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 2018.
Rutkowski J., Welfare and the Labour Market in Poland. Social Policy during Economic Transition, Washington DC: The World Bank 1998.
Rybińska A. (red.), Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów z SPE na przykładzie rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”. Raport opracowany w ramach projektu systemowego: Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013.
Rysz-Kowalczyk B. (red.), Leksykon Polityki Społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001.
Sankowska A., Sondej M., Technologia informacyjna w diagnozie i terapii pedagogicznej, [w:] M. Tanaś (red.), Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, Wydawnictwo „MIKOM”, Warszawa 2005.
Schaffer H.R. Psychologia dziecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Schaffer H.R., Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006.
Schaffer H.R., Social Development, Blackwell Publisher, 1996.
Schneider M., Stern E., Uczenie się perspektywy poznawczej: dziesięć najważniejszych odkryć, [w:] H. Dumont, D. Istance, F. Benavides (red.), Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
Schultz T.W., Investment in Human Capital The Role of Education and Research, Free Press, New York 1976.
Serafin T., Parszowski S., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa. Zarządzanie bezpieczeństwem, Difin, Warszawa 2011.
Seweryńska A.M., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli, WSiP, Warszawa 2004.
Siadak G., Tworzenie sytuacji sprzyjających zaangażowanej współpracy dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education 2016/2(33).
Sierpowska I., Bezpieczeństwo socjalne jako dobro publiczne, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2015/16(3).
Skrabacz A., Bezpieczeństwo społeczne – podstawy teoretyczne i praktyczne, Elipsa, Warszawa 2012.
Skrabacz A., Loranty K., Bezpieczeństwo społeczne, [w:] R. Jakubczak, J. Marczak (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Bellona, Warszawa 2011.
Spitzer M., Jak uczy się mózg, PWN, Warszawa 2012.
Stachowiak B., Młodzież wobec wykluczenia społecznego, [w:] D. Czajkowska-Ziobrowska, A. Zduniak (red.), Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2009.
Stańczyk J., Istota współczesnego pojmowania bezpieczeństwa – zasadnicze tendencje, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2010/2011( 5).
Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1996.
Stępień R., Aktualne tendencje rozwoju dydaktyki ogólnej i jej rola w edukacji pedagogicznej, [w:] R. Stępień (red.), Kształcenie pedagogów w szkole wyższej. Teoria i praktyka, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk 2015.
Stępień R., Edukacja dla bezpieczeństwa, [w:] R. Jakubczak, J. Marczak (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Bellona, Warszawa 2011.
Stępień R., Teoretyczne zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa, [w:] L. Kanarski, B. Rokicki, J. Świniarski (red.), Bezpieczeństwo personalne i strukturalne wobec wyzwań współczesnego świata. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 21 października 1999 r., AON, Warszawa 2000.
Stochmiałek J., Teoretyczne koncepcje przezwyciężania zjawiska wykluczenia społecznego w sytuacji ubóstwa, „Auxilium Sociale – Wsparcie Społeczne” 2002/2.
Suzuki S., Karmieni miłością. Podstawy kształcenia talentu, Centrum Rozwoju Uzdolnień, Warszawa 2003.
Syslo M.M., Szkoła a nowe technologie i nowe kształcenie, „Zeszyty Nauczycielskie” 2008/7.
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
Szarfenberg R., Nierówności społeczne, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/nierownosci.pdf [dostępu: 15.01.2020].
Szatur-Jaworska B., Diagnoza i diagnozowanie w polityce społecznej, [w:] G. Firlit- Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, PWN, Warszawa 2007.
Szempruch J., Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2012.
Szubrycht T., Analiza podobieństw operacji militarnych innych niż wojna oraz działań pozwalających zminimalizować zagrożenie asymetryczne, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 2006, r. XLVII/1.
Szumiec M., Zagrożenia w środowisku szkolnym i działania ukierunkowane na poprawę stanu bezpieczeństwa, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia de Securitate 8 (2018).
Szumski G., Teoretyczne implikacje edukacji włączającej, [w:] Z. Gajdzica (red.), Uczeń
z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2011.
Szymański M.J., Edukacja jako wartość w warunkach gwałtownej zmiany społecznej, [w:] M. Nowicka-Kozioł (red.), Człowiek – wartości – pedagogika, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005.
Ścibiorek Z. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne, Adam Marszałek, Toruń 2017.
Tabak I., Rodzina, [w:] J. Mazur (red.), Status materialny rodziny i otoczenia a samopoczucie i styl życia młodzieży 15-letniej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2007.
Taplin C., Saddichha S., Li K., Krausz M., Family History of Alcohol and Drug Abuse, Childhood Trauma, and Age of First Drug Injection, „Substance Use & Misuse” 2014, vol. 49/8.
Taraszkiewicz M. , Bezpieczeństwo w szkole, Verlag Dashofer, Warszawa 2003.
Tarkowska E., Bieda dawna i nowa: historie rodzin, [w:] E. Tarkowska (red.), Zrozumieć biednego o dawnej i obecnej biedzie w Polsce, Oficyna Wydawnicza Typografika, Warszawa 2000.
Tarkowska E., Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Koncepcje i polskie problemy, [w:] J. Wasilewski (red.), Współczesne społeczeństwo polskie – dynamika zmian, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
Tarkowska E., Górniak K., Kalbarczyk A., System edukacji, ubóstwo, wykluczenie społeczne, „Polityka Społeczna” 2006/11−12.
Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji włączającej. Rozwój dziedziny
i nowe możliwości w państwach europejskich, Europejska Agencja na rzecz Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, Odense, Dania 2013, źródło: http://www.european­agency.org/publications/ereports [dostęp: 10.07.2020].
Toczyski W. (red.), Natura i kwestia ubóstwa, OBS, Gdańsk–Warszawa 1991.
Trocha J., Wyzwania i zagrożenia stojące przed Polską w kwestii bezpieczeństwa społecznego w XXI wieku, OBRONNOŚĆ. Zeszyty Naukowe 2015/2(14).
Tudge J., Rogoff B., Wpływ rówieśników na rozwój poznawczy – podejście Piageta i Wygotskiego, [w:] A.I. Brzezińska, G. Lutkowski, B. Smykowski (red.), Dziecko wśród rówieśników i dorosłych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1995.
Turnowiecki W., Polityka społeczna, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk 2002.
Tyszka Z., Relacja „rodzina – społeczeństwo globalne” w okresie transformacji, [w:] M. Ziemska (red.), Rodzina współczesna, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999.
Tyszka Z., Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995.
Tyszka Z., Stan rodziny współczesnej a wewnątrzrodzinna socjalizacja dzieci, „Roczniki Socjologii Rodziny” 2000, T. XII.
Tyszka Z., Z metodologii badań socjologicznych nad rodziną, „Pomorze”, Bydgoszcz 1988.
Tyszkowa M., Czynniki determinujące pracę szkolną dziecka, PWN, Warszawa 1964.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. − Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).
Walat W., Poszukiwanie nowego modelu edukacji w oparciu o idee kognitywizmu i konstruktywizmu, „Edukacja - Technika – Informatyka” tom 1, 2010/2.
Walkowska W., Edukacja dzieci i młodzieży, „Polityka Społeczna” 2004/9.
Warzywoda-Kruszyńska W., Przeciwdziałanie ubóstwu dzieci, „Polityka Społeczna” 2007/8.
Warzywoda-Kruszyńska W., Przemiany struktury rodziny a bieda dzieci, „Polityka Społeczna” 2002/4.
Wasylewicz M., Działania przeciw wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży – edukacyjny aspekt zjawiska, „Edukacja – Technika – Informatyka”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kwartalnik Naukowy 2015/4 (14).
Wejner T., Analiza porównawcza szkół zgodnie z teorią stratyfikacji społecznej, źródło: http://www.ptde.org/pluginfile.php/1262/mod_page/content/16/465.pdf [dostęp: 20.06.2020].
Wierzbicki G., Przygotowanie obronne społeczeństwa. Tradycyjne i współczesne ujęcie problematyki, [w:] J. Kunikowski (red.), Uwarunkowania procesu edukacji dla bezpieczeństwa, Akademia Podlaska, Siedlce 2012.
Wiśniewski R., Społeczeństwo a kształtowanie bezpieczeństwa państwa, Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego 2013/5.
Włodarek A., Problemy międzypokoleniowe a poczucie bezpieczeństwa, [w:] D. Czajkowska-Ziobrowska, A. Zduniak (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa − bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2007.
Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
Wójcik S., Ubóstwo dzieci. Dzieci się liczą. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Uniwersytet Warszawski 2017, źródło: chrome-extension://mhjfbmdgcfjbbpaeojofohoefgiehjai/index.html [dostęp: 10.07.2020].
Wódz K. (red.), W kręgu ubóstwa. Próba analizy psychospołecznych aspektów zjawiska, „Śląsk”, Katowice 1993
Wronkowska S., Zmierczak M. (red.), Kompedium wiedzy o społeczeństwie i prawie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005.
Wyczesany J., Mikrut A. (red.), Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002.
Wygotski L.S., Wybrane prace psychologiczne, PWN, Warszawa 1971.
Zabłocki G., Sobczak M., Piszczek E., Kwiecińska M., Ubóstwo na terenach wiejskich północnej Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999.
Zaborowski Z., Problemy wychowania społecznego w szkole, PZWS, Warszawa 1960.
Zacharuk T., Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów, „Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny” 2011/1(20).
Zahorska M., Dzieci ze środowisk marginesu w szkole, [w:] W. Warzywoda-Kruszyńska (red.), Bieda dzieci. Zaniedbanie. Wykluczenie społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
Zakrzewski S., Bezpieczeństwo socjalne a wykluczenie społeczne, Przegląd Strategiczny 2013/1.
Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE L 394, s. 10).
Zawada A., Ubóstwo społeczne w warunkach funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, [w:] A. Radziewicz-Winnicki (red.), Problemy i tendencje rozwojowe we współczesnej pedagogice społecznej w Polsce, Śląsk, Katowice 1995.
Ziemska M., Postawy rodzicielskie, WP, Warszawa 1969.
Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Zięba R., Leksykon pokoju, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1987.
Ziemkowski M., Przeciwdziałanie skutkom ubóstwa, „Polityka Społeczna” 2002/2.
Zwiech P., Eliminacja nierówności społeczno-ekonomicznych jako cel polityki spójności, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2017/310.
Zwiech P., Nierówności dochodowe w państwach europejskich – analiza przy wykorzystaniu współczynnika Giniego, [w:] J. Czech-Rogosz, S. Swadźba (red.), Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty mikro- i mezoekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
Zwiech P., Nierówności ekonomiczne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016.
Żeber-Dzikowska I., Wysocka-Kunisz M., Szydłowska A., Kompetencje nauczyciela w kontekście kształcenia, „Społeczeństwo. Edukacja. Język” 2016/4.
Żukrowska K., Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja, [w:] K. Żukrowska, M. Grącik (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2006.
Żuraw H., Funkcje instytucji edukacyjnych w procesie integracji społecznej, [w:] M.Z. Babiarz, M. Rutkowski (red.), Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pedagogiczne dylematy przestrzeni rozwoju integralnego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2013.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Wybrane obszary diagnozy, profilakt...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Zaangażowanie w naukę i klimat w sz...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Szkoła jako przestrzeń budowania ed...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Szkoła jako przestrzeń uczenia się

60.30 zł 67.00 zł Cena netto: 57.43 zł

Nauczyciel a szkoła jako przestrzeń...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Najczęściej kupowane