• Design thinking. Inspiracje dla dydaktyki

Design thinking. Inspiracje dla dydaktyki

 • Autor: Zofia Okraj
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-578-6
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 250/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Design thinking jest podejściem inspirującym i przydatnym w wielu dziedzinach ludzkiego działania także w edukacji, gdzie możliwe jest jego wieloaspektowe zastosowanie zarówno w całości, jako procesu projektowania rozwiązań lub częściowo, przez wykorzystanie różnych technik i narzędzi, za pomocą których można rozwijać w uczniach/studentach empatię, kreatywność, a także zdolność do innowacyjnego współdziałania w zespole. W książce Czytelnik znajdzie inspiracje teoretyczne dotyczące design thinking, obejmujące opis: istoty i celów jego podejścia, jego fazy, zasady, a także efekty w kontekście wiedzy o twórczości. Ważną część publikacji stanowią przydatne dla nauczycieli inspiracje metodyczne zawierające opisy technik i narzędzi związanych z design thinking wraz z przykładami ich zastosowania w procesie kształcenia oraz analiza uwarunkowań tego procesu. Treści teoretyczne dopełniają inspirujące egzemplifikacje twórczej pracy dydaktycznej z wykorzystaniem design thinking realizowane przez nauczycieli na wszystkich szczeblach kształcenia: w szkole podstawowej, średniej i wyższej.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. DESIGN THINKING: INSPIRACJE TEORETYCZNE

1.1. Istota i cele design thinking
1.2. Specyfika, rodzaje, strategie rozwiązywania problemów w kontekście DT
1.2.1. Specyfika procesu rozwiązywania problemów
1.3. Etapy twórczego rozwiązywania problemów: wybrane perspektywy
1.3.1. Strategie i reguły rozwiązywania problemów: klasyfikacje i przykłady
1.4. Fazy procesu design thinking
1.4.1. Empatyzowanie
1.4.2. Definiowanie problemu
1.4.3. Generowanie pomysłów
1.4.4. Budowanie prototypów
1.4.5. Testowanie
1.5. Zasady design thinking
1.6. Efekty design thinking: pomysły, projekty, innowacje

Rozdział 2. DESIGN THINKING: INSPIRACJE METODYCZNE


2.1. Przegląd technik i narzędzi stosowanych w design thinking
2.1.1. Wywiad w design thinking
2.1.2. Persona
2.1.3. Mapa empatii
2.1.4. Mapa doświadczeń
2.1.5. Filtr pomysłów
2.1.6. Mood board
2.1.7. Diagram przyczyn i skutków
2.1.8. Technika 5xWHY
2.1.9. Analiza SWOT
2.1.10. Bodystorming
2.1.11. Mapy myśli
2.1.12. Przykłady zastosowania technik i narzędzi DT w procesie kształcenia
2.2. Techniki i metodyka twórczych dyskusji w design thinking (ujęcie autorskie)
2.3. Uwarunkowania metodyczne stosowania design thinking w kształceniu studentów

Rozdział 3. INSPIRACJE BADAWCZE – ILUSTRACJE TWÓRCZEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM DESIGN THINKING


3.1. Empatia, wykorzystanie myślenia obrazami oraz elastyczne dopasowywanie narzędzi design thinking w pracy dydaktycznej dr hab. Elżbiety Dul-Ledwosińskiej
3.2. Świadome podążanie własną ścieżką w kierunku utylitarnych i twórczych rozwiązań w pracy dydaktycznej Izabeli Wyppich
3.3. Inspirujące stosowanie design thinking w podejściu do uczniów i w realizowanych z nimi projektach w pracy dydaktycznej Izabelli Bartol

ZAKOŃCZENIE
ANEKS. ĆWICZENIA STYMULUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI WAŻNE W DT
BIBLIOGRAFIA

Zofia Okraj
dr nauk hum., adiunkt w Instytucie Pedagogiki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Książki tego autora

Adams K., Galanes G.J., Komunikacja w grupach, PWN, Warszawa 2008.
Andrukowicz W., Wokół fenomenu i istoty twórczości, Toruń 2000.
Antony J., A SWOT analysis on Six Sigma: some perspectives from leading acade-
mics and practitioners, “International Journal of Productivity and Performance
Management” 2012, nr 6/61.
Antoszkiewicz J., Metody heurystyczne, PWE, 1982.
Antoszkiewicz  J.D.,  Innowacje w firmie:praktyczne metody wprowadzania zmian ,
Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2008.
Baer U., Gry dyskusyjne: materiały pomocnicze do pracy z grupą, Wyd. Klanza,
Lublin 2000.
Baruk J., Nowa gospodarka a innowacje, „Problemy Jakości” 2003, nr 12.
Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego. Of. Wyd. „Impuls”, Kraków 2001.
Berliński L., Projektowanie i ocena strategii innowacyjnych, Wyd. AJG, Bydgoszcz
2003.
Bieluga  K.,  Nauczycielskie  rozpoznawanie  cech  inteligencji  i  myślenia  twórczego.
Of. Wyd. „Impuls”, Kraków 2003.
Blackburn S., Oksfordzki Słownik Filozoficzny , Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
Bratsberg H.M., Empathy maps of the foursight preferences. International Center for
Studies in Creativity, 2019.
Brower R., Constructive Repetition, Time and the Evolving System Approach, „Cre-
ativity  Research  Journal”,  Special  issue:  Festschrift  for  Howard  E.  Gruber,
2003, nr 1/15.
Brown T., Change by design, Harpercollins Publishers 2009.
Brown, T., Katz B., Change by design, “Journal of product innovation management”
2011, nr 3/28.
Bruce  M.,  Bessant  J.,  Design  In  Business.  Strategic  Innovation  Through  Design,
Pearson Education Limited, England 2002.
Bućko J., Procesy i organizacje innowacyjne (wybrane zagadnienia), [w:] J. Bućko
(red.), Innowacje, kształcenie, zarządzanie, Wyd. Instytutu Technologii Eksplo-
atacji – PIB, Radom 2006.
Buzan T., Buzan B., Mapy Twoich myśli, Wyd. Ravi, Łódź 2003.242 Bibliografia
Caban-Piaskowska K., Design thinking jako przykład twórczego wykorzystywania
badań  marketingowych  –  analiza  przypadku,  „Przedsiębiorczość  i  Zarządza-
nie” 2016, nr 20.
Cassidy T., The mood board process modeled and understood as a qualitative design
research tool, “Fashion Practice” 2011, nr 2/3.
Chomątowska  B.,  Żarczyńska-Dobiesz  A.,  Janiak  A.M.,  Wykorzystanie  wybranych
narzędzi  design  thinking  w  budowaniu  doświadczeń  zróżnicowanych  pokole-
niowo pracowników, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2019.
Christensen C.R., Każdy student uczy i każdy wykładowca zdobywa wiedzę: wza-
jemne  obdarowywanie  się  w  uczeniu  przez  dyskusję,  [w:]  J.  Stewart  (red.),
Mosty zamiast murów: o komunikowaniu się między ludźmi, Wyd. Naukowe
PWN, Warszawa 2002.
Ciechanowska D., Twórczość w edukacji, Wyd. US, Szczecin 2007.
Cropley A.J., In praise of convergent thinking, “Creativity Research Journal” 2006.
Czerepaniak-Walczak M., Fabryki dyplomów czy universitas?, Oficyna Wydawnicza
Impuls, Kraków 2013.
Czupryński M., Wpływ pragmatyzmu Johna Deweya na życie społeczne i jego roz-
wój, Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Aka-
demii Sztuki Wojennej 2016, nr 2/18.
Day  Ch.,  Nauczyciel  z  pasją:  jak  zachować  entuzjazm  i  zaangażowanie  w  pracy,
GWP, Gdańsk 2008.
Dewey J., Moje pedagogiczne credo, Wyd. Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1933.
Dobrołowicz  W.,  Psychologia  twórczości  technicznej,  WN-T  Fundacja  Książka
Naukowo-Techniczna, Warszawa 1997.
Dorst K., The core of ‘design thinking’and its application, “Design studies” 2011,
nr 6/32.
Doshi J., Kamdar A., Jani, S. Chaudhary, Root Cause Analysis using Ishikawa dia-
gram  for  reducing  radiator  rejection,  “International  Journal  of  Engineering
Research and Applications” 2012, nr 2(6).
Duraj-Nowakowa K., Teoria systemów a pedagogika, WN WSP, Kraków 1992.
Ferreira B., W. Silva, E.A. Oliveira, T. Conte, (2015, May). Designing Personas with
Empathy Map, In SEKE 2019, nr 152.
Fisher R., Uczymy, jak myśleć, WSiP, Warszawa 1999.
Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Fumoto H., Robson S., Greenfield S., Hargreaves D., Young children’s creative thin-
king, SAGE Publications, California 2012.
Garner S., McDonagh-Philp D., Problem interpretation and resolution via visual sti-
muli: the use of ‘mood boards’ in design education, “Journal of Art & Design
Education” 2011, nr 1/20. 243 Bibliografia
Gawroński  H.,  Seredocha  I.,  Proces  ewaluacji  projektu  „Wzrost  innowacyjności
i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko
wykwalifikowanej kadry , [w:] Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach
i politykach publicznych, Kraków 2012.
Góralski A., Twórcze rozwiązywanie zadań, PWN, Warszawa 1980.
Gordon T., Wychowanie bez porażek w praktyce, IW PAX, Warszawa 1994.
Goźlińska E., Szlosek F. (red.), Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodo-
wego, Wyd. ITE, Radom 1997.
Gralewski J., Testy zdolności twórczych w Polsce, [w:] M. Karwowski (red.), Identyfi-
kacja potencjału twórczego: teoria, metodologia, diagnostyka, Wyd. APS, War-
szawa 2009.
Gruber H.E., And the Bush Was Not Consumed: The Evolving Systems Approach to
Creativity, [w:] S. Modgil, C. Modgil (red.), Towards a Theory of Psychological
Development, NFER Publishers, Windsor 1980.
Gruber H.E., Barrett P.H., Darwin on Man: A Psychological Study of Scientific Cre-
ativity. Chicago: University of Chicago Press, 1980.
Gruber H.E., Creativity and Human Survival, [w:] H.E. Gruber, D.B. Wallace, Cre-
ative People at Work. Twelve Cognitive Case Studies, Oxford University Press,
New York 1989.
Gruber H.E., Davis S.N., Inching our Way up Mount Olympus: the Evolving-Sys-
tems Approach to Creative Thinking, [w:] R.J. Sternberg (red.), The Nature of
Creativity.  Contemporary  Psychological  Perspectives,  Cambridge  University
Press, Cambridge, 1988.
Gruber H.E., From Epistemic Subject to Unique Creative Person at Work, „Archives
de Psychologie”, 1985, nr 53.
Gruber H.E., The Evolving Systems Approach to Creative Work, [w:] D.B. Wallace,
H.E. Gruber, Creative People at Work. Twelve Cognitive Case Studies, Oxford
University Press, New York 1989.
Gruber H.E.,. Wallace D.B, The Case Study Method and Evolving Systems Approach
for Understanding Unique Creative People at Work, [w:] H.E. Gruber, K. Böde-
ker (red.), Creativity, Psychology and The History Of Science, „Boston Studies
In The Philosophy Of Science”, Springer 2005.
Guilford J.P., Natura inteligencji człowieka, PWN, Warszawa 1978.
Helman J., Rosienkiewicz M., Design thinking jako koncepcja pobudzania innowa-
cji, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Ofi-
cyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016.
Heslin  P.A.,  Better  than  brainstorming?  Potential  contextual  boundary  conditions
to brainwriting for idea generation in organizations, “Journal of Occupational
and Organizational Psychology” 2009, nr 1.244 Bibliografia
Hill T., Westbrook R., SWOT analysis: it’s time for a product recall, “Long range
planning” 1997, nr 1/30.
Ippolito M.F., Tweney R.D., The Journey to Jacob’s Room: The Network of Enterprise
of  Virginia  Woolf’s  First  Experimental  Novel,  “Creativity  Research  Journal”,
Special issue: Festschrift for Howard E. Gruber 2003, nr 1/15, Routledge.
Jensen, M. B., Lozano, F., Steinert, M. The origins of design thinking and the rele-
vance in software innovations, International Conference on Product-Focused
Software Process Improvement, Springer, Cham, 2016..
Johansson‐Sköldberg U., Woodilla J., Çetinkaya M., Design thinking: past, present
and possible futures. “Creativity and innovation management” 2013.
John-Steiner  V.,  From  Life  to  Diary  to  Art.  In  the  Work  of  Anais  Nin,  [w:]  (red.)
H.E. Gruber, D.B. Wallace, Creative People at Work: Twelve Cognitive Case Stu-
dies, Oxford University, New York 1989.
Kankainen  A.,  Vaajakallio  K.,  Kantola  V.,  Mattelmäki  T.,  Storytelling  Group–a  co-
-design method for service design, „Behaviour & Information Technology” 2012,
nr 3/31.
Kardas E., The assessment of quality of products using selected quality instruments,
“Production Engineering Archives” 2016, nr 1/10.
Karwowski  M.,  Kreatywność:  feeria  rozumień,  uwikłań,  powodów.  Teoretyczno-
-empiryczna  prolegomena,  [w:]  M.  Karwowski,  A.  Gajda  (red.),  Kreatywność
(nie tylko) w klasie szkolnej, Wyd. APS, Warszawa 2010.
Karwowski M., Zgłębianie kreatywności: studia nad pomiarem poziomu i stylu twór-
czości, Wyd. APS, Warszawa 2009.
Kędzior-Niczyporuk E., Wprowadzenie do pedagogiki zabawy. Wybór tekstów druko-
wanych w „Kropli” w latach 1992–1994, Wydawnictwo „Klanza”, Lublin 2003.
Kimbell L., Rethinking: Design Thinking, “Design & Culture” 2011, nr 3/3.
Kirton M.J., De Ciantis S.M., Cognitive style and personality: The Kirton adaption–
innovation and Cattell’s sixteen personality factor inventories, „Personality and
Individual Differences” 1986, nr 2/7.
Klus-Stańska  D.,  Nowicka  M.,  Sensy  i  bezsensy  edukacji  wczesnoszkolnej,  Wyd.
Harmonia Universalis, Gdańsk 2013.
Knasiecka-Falbierska K., Student–klient na współczesnym uniwersytecie, „Pedago-
gika Szkoły Wyższej” 2014, nr 15.
Kocowski T., Tokarz A., [w:] Tokarz A., (red.), Stymulatory i inhibitory aktywności
twórczej, Kraków 1991.
Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP,
Warszawa 2000.
Kozie lecki J., Czynność myślenia, [w:] T. Tomaszewski (red.), Psychologia, PWN, 1979.
Kozielecki J., Psychotransgresjonizm: nowy kierunek psychologii, Wyd. Akademickie
„Żak”, Warszawa 2007.245 Bibliografia
Kraśniewski A., Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami Kra-
jowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego ? MNiSW, Warszawa 2011.
Królak P., Nejman Ż., Management of eco-innovative selected methods for the identifi-
cation of the problem in universal design, “World Scientific News” 2016, nr 57.
Krzywoń D., Twórcza postawa młodzieży o różnym typie lateralizacji, Katowice 2003.
Kujawiński J., Twórczość metodyczna nauczyciela, WN UAM, Poznań, 2001.
Kvale  S.,  Interviews:  wprowadzenie  do  jakościowego  wywiadu  badawczego,  Wyd.
Trans Humana, Białystok 2014.
Kvale S., Prowadzenie wywiadów, WN PWN, Warszawa 2010.
Kwieciński L., Design thinking – behawioralny aspekt kreowania przedsiębiorczości,
„Horyzonty Wychowania” 2016, nr 15/34.
Łasiński G., Rozwiązywanie problemów w organizacji: moderacje w praktyce, PWE,
Warszawa 2007.
Latoch-Zielińska  M.,  Słowne  potyczki,  czyli  o  trudnej  sztuce  dyskutowania,  WP
ZNP 1999.
Lavery D., Creative Work: On the Method of Howard Gruber, „The Journal of Huma-
nistic Psychology” 1993, 33.2.
Liliana L., A new model of Ishikawa diagram for quality assessment, [w:] IOP Con-
ference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 161, No. 1, p. 012099.
IOP Publishing.
Lockwood T., Design Thinking: Integrating Innovation, Customer Experience, and
Brand Value, Allworth Press, New York 2009.
Luchs  M.G.,  Swan  M.G.,  Griffin  A.,  Design  thinking:  New  product  development
essentials from the PDMA, John Wiley & Sons 2015.
Luecke R., Zarządzanie kreatywnością i innowacją. Techniki twórczego myślenia,
MT Biznes, Warszawa 2005.
Madsen D.B., Finger J.R., Comparison of a written feedback procedure, group brainstor-
ming, and individual brainstorming, “Journal of Applied Psychology” 1978, nr 1.
Madsen D.B., Finger J.R., Comparison of a written feedback procedure, group brainstor-
ming, and individual brainstorming, “Journal of Applied Psychology” 1978, nr 1.
Marciszewski W., Rola dyskusji w nauczaniu i wychowaniu, „KiW”, Warszawa 1976.
Marciszewski W., Sztuka dyskutowania, Wyd. Iskry, Warszawa 1996.
Melosik Z., Pedagogika pragmatyzmu, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Peda-
gogika. Podręcznik akademicki, WN PWN, Warszawa 2006.
Michalska-Dominiak B., Grocholiński P., Poradnik design thinking – czyli jak wyko-
rzystać myślenie projektowe w biznesie, Wyd. Helion, Gliwice 2019.
Mietzel G., Psychologia kształcenia: praktyczny podręcznik dla pedagogów i nauczy-
cieli, GWP, Gdańsk 2012.
Najder-Stefaniak K., Wstęp do innowatyki, Wyd. SGGW, Warszawa 2010.
Nęcka E., Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk 2001.246 Bibliografia
Nęcka E., Trening twórczości: podręcznik dla psychologów pedagogów i nauczycieli,
Of. Wyd. „Impuls”, Kraków 1998.
Nęcka E., TROP: Twórcze rozwiązywanie problemów, Of. Wyd. „Impuls”, Kraków 1994.
Nęcka E., Wymiary twórczości, [w:] K.J. Szmidt, K.T. Piotrowski (red.), Nowe teorie
twórczości: nowe metody pomocy w tworzeniu, Wyd. Impuls, Kraków 2005.
Neil T., Kreatywność i innowacje według Johna Adaira, Oficyna a Wolters Kluwer
Business, Kraków 2009.
Nicińska M., Indywidualne wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe.
Analiza porównawcza, „ASK 2000”, nr 8.
Nosal C., Psychologia myślenia i działania menedżera: rozwiązywanie problemów,
podejmowanie decyzji, kreowanie strategii, Wyd. Akade, Wrocław 2001.
Okoń W., Nowy Słownik Pedagogiczny, Wyd. Żak, Warszawa 2004.
Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. Żak, Warszawa 1996.
Okraj Z., Bez szablonu. Twórcza praca dydaktyczna w doświadczeniach nauczycieli
akademickich, Wyd. Difin, Warszawa 2019.
Okraj Z., Funkcje dyskusji w stymulowaniu twórczego myślenia studentów, Wyd.
UJK, Kielce 2012.
Okraj Z., Twórcze rozwiązywanie problemów z zastosowaniem nowych technik dys-
kusji: teoria, metodyka, trening, Wyd. UJK, Kielce 2015.
Okraj Z., Zasady i formy twórczych dyskusji–relacja z badań eksperymentalnych, „Stu-
dia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne” 2013, nr 22.
Okraj,  Nowe  techniki  twórczej  dyskusji  w  kształceniu  osób  dorosłych  –  raport
z badań eksperymentalnych, „Edukacja Dorosłych” 2016, nr 2.
Osowski J.V., Ensembles of Metaphor in the Psychology of Wiliam James, [w:] (red.)
H.E. Gruber, D.B. Wallace, Creative People at Work: Twelve Cognitive Case Stu-
dies, Oxford University, New York 1989.
Oulasvirta A., Kurvinen A., Kankainen T., Understanding contexts by being there: case
studies  in  bodystorming,  “Personal  and  ubiquitous  computing”  2003,  nr  2/7,  
s. 125–134.
Papanek V., Fuller R.B., Design for the real world, Thames and Hudson, London, 1972.
Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany, Wyd. UŁ,
Łódź 2010.
Pietrasiński Z., Myślenie twórcze, PZWS, Warszawa 1969.
Pietrasiński Z., Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa 1970.
Polya G., Jak to rozwiązać?, WN PWN, Warszawa 1993.
Popek S., Człowiek jako jednostka twórcza, Wyd. UMCS, Lublin 2001.
Prauzner  T.,  Mapa  Myśli:  nowoczesna  technika  zapisu  i  zarządzania  informacją,
„Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Tech-
niczna i Informatyczna” 2008, nr 3.
Proctor T., Twórcze rozwiązywanie problemów: poradnik dla menedżerów, GWP, Gdańsk
2002.247 Bibliografia
Przyborowska  B.,  Pedagogika  innowacyjności:  między  teorią  a  praktyką,  WN  UMK,
Toruń 2013.
Radomski A., O zastosowaniu map myśli w nauce i edukacji, „Kultura i Historia” 2019,
nr 36.
Ratajczak Z., Człowiek w sytuacji innowacyjnej, PWN, Warszawa 1980.
Rawski M., Technika konfrontowania silnych i słabych stron z szansami i zagroże-
niami w analizie SWOT, „Przegląd Organizacji” 2002, nr 3.
Rietzschel E.F., Bernard E.F.,, Nijstad A., Stroebe W., Productivity is not enough:
A comparison of interactive and nominal brainstorming groups on idea gene-
ration and selection, “Journal of Experimental Social Psychology” 2006, nr 2.
Rostan S.M., In the Spirit of Howard E. Gruber’s Gift: Case Studies of Two Young
Artists’Evolving Systems, „Creativity Research Journal” 2003, nr 1 (15).
Rudnicki S. (red.), Komercjalizacja wiedzy: praktyczny przewodnik dla przedstawi-
cieli nauk społecznych, Wyd. WSE, Kraków 2013.
Runco M.A., Commentary: divergent thinking is not synonymous with creativity,
“Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts” 2008.
Runco  M.A.,  Creativity,  [w:]  V.S.  Ramachandran  (red.),  Encyclopedia  of  Human
Behavior, T. 2, San Diego, California 1994.
Rutkowiak J. (red.), Pytanie, dialog, wychowanie, WN PWN, Warszawa 1992.
Sackstein  S.,  Innovative  Assessment  that  Amplifies  Student  Voice ,  [w:]  J.  Casas,
T. Whitaker, J. Zoul (red.), 10 perspectives of innovation in education, Taylor@
Francis, Routlege, New York 2019.
Santanen E., Briggs O.R., De Vreede G.J., The cognitive network model of creativity:
a new causal model of creativity and a new brainstorming technique, “System
Sciences” 2000, Proceedings of the 33rd Annual Hawaii International Confe-
rence on. IEEE.
Schleicher D., Jones P., Kachur O., Bodystorming as embodied designing, “Interac-
tions”, 2010, nr 6/17.
Schulz R., Twórczość pedagogiczna. Elementy teorii i badań, Wyd. IBE, Warszawa 1994.
Schulz R., Twórczość: społeczne aspekty zjawiska, Warszawa 1990.
Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Wyd. Impuls, Kraków 2001.
Śnieżyński M., Sztuka dialogu: teoretyczne założenia a szkolna i akademicka rze-
czywistość, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2008.
So C., Joo J., Does a persona improve creativity? „The Design Journal” 2017, nr 4/20.
Sobczyk D., Ten się śmieje ostatni, kto najwolniej kojarzy? Wpływ treningu twórczo-
ści z wykorzystaniem humoru na poziom kreatywności uczniów, [w:] M. Kar-
wowski, A. Gajda (red.), Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej, Wyd. APS,
Warszawa 2010.
Sobota D.R., Szewczykowski P., Design thinking jako metoda twórczości, Filo-Sofija,
Uniwersytet  Technologiczno-Przyrodniczy  im.  Jana  i  Jędrzeja  Śniadeckich
w Bydgoszczy, nr 2.248 Bibliografia
Sosnowski  A.,  Strategie  badań  jakościowych  w  badaniu  społeczności  wielokultu-
rowej z zastosowaniem arkusza dyspozycji do ukierunkowanego pogłębionego
wywiadu, Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, „Nauki Społeczne” 2012,
nr 4, s. 149–160.
Starostka J., Myślenie projektowe, jako sposób na tworzenie innowacji, „Logistyka”
2015.
Sternberg R.J., Kaufman J.C.,. Pretz J.E, The Propulsion Model of Creative Contri-
butions Applied to the Arts and Letters, „Journal of creative behavior” 2001,
nr 2/35.
Stickdorn M., Hormess M.E., Lawrence A., Schneider J., This is service design doing:
Applying service design thinking in the real world, O’Reilly Media, Inc., 2018.
Stróżewski W., Dialektyka twórczości, Wyd. „Znak”, Kraków 1983.
Studzińska  M.,  Narzędzie  wspomagające  projektowanie  usług  design-thinking,
„Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie”, Politechnika Śląska 2017, nr 113.
Surmaczyński M. Warsztaty metodologiczne doktorantów socjologii, Of. Wyd. „Arbo-
retum”, 2002.
Szewczuk W, Słownik psychologiczny, „WP”, Warszawa 1979.
Szmidt K.J., ABC kreatywności, Wyd. Difin, Warszawa 2010.
Szmidt K.J., Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności, Wyd. UŁ, Łódź 2017.
Szmidt  K.J.,  Od  potencjalności  do  transgresji  historycznych–kreatywność  na  róż-
nych poziomach. „Chowanna” 2014, nr 2/43.
Szmidt K.J., Pedagogika twórczości, GWP, Gdańsk 2007.
Szmidt K.J., Pedagogika twórczości, GWP, Sopot 2013.
Szmidt K.J., Pedagogika twórczości: idee – aplikacje – rady na twórczą drogę, Wyd.
Impuls, Kraków 2005.
Szmidt K.J., Współczesne koncepcje wychowania do kreatywności i nauczania twór-
czości: przegląd stanowisk polskich, [w:] K.J. Szmidt (red.), Dydaktyka twórczo-
ści: koncepcje – problemy – rozwiązania, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2003.
Szmidt K.J., Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności, Wyd. UŁ, Łódź 2017.
Szmidt K.J., Trening kreatywności: podręcznik dla pedagogów, psychologów i trene-
rów grupowych, Wyd. Helion, Gliwice 2013.
Szmidt K. J., Sesje twórczej pomysłowości dla pedagogów, psychologów i trenerów
grupowych, Wyd. Helion, Gliwice 2016.
Szmidt K.J., Modrzejewska-Świgulska M. (red.), Walidacja komunikacyjna w analizie
wyników badań pedagogicznych, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, 2004, nr 2.
Szymański K.R., Innowacje w przedsiębiorstwie przemysłowym, Instytu Wydawniczy
CRZZ,  Warszawa  1979,  s.  25,  [w:]  L.  Berliński  (red.),  Projektowanie  i  ocena
strategii innowacyjnych, Wyd. AJG, Bydgoszcz 2003.
Thienen J., Meinel C., Nicolai C., How design thinking tools help to solve wicked
problems, [w:] H. Plattner, C. Meinel, L. Leifer (red.), Design Thinking Rese-
arch. Building Innovations Eco-Systems 2014, s. 97–102.Tonkinwise C., Design Studies—What Is it Good For? “Design and Culture” 2014,
nr 1/6.
Tschimmel K., Design Thinking as an effective Toolkit for Innovation, [w:] Proce-
edings of the XXIII ISPIM Conference: Action for Innovation: Innovating from
Experience, Barcelona 2012.
Vogt M., Historia filozofii dla wszystkich, Bauer-Weltbild Media,Warszawa 2004.
Wallace D.B., Studying the Individual: The Case Study Method and Other Genres,
[w:] H.E. Gruber, D.B. Wallace (red.), Creative People at Work: Twelve Cogni-
tive Case Studies, Oxford University, New York 1989.
West  M.A.,  Rozwijanie  kreatywności  wewnątrz  organizacji,  WN  PWN,  Warszawa
2000.
Więckowski R., Pedagogika wczesnoszkolna, WSiP, Warszawa 1993.
Woodward C.E., Art And Elegance in the Synthesis of Organic Compounds: Robert
Burns  Woodward,  [w:]  H.E.  Gruber,  D.B.  Wallace,  Creative  People  at  Work.
Twelve Cognitive Case Studies, Oxford University Press, New York 1989.
Wong C.K., Using an Ishikawa diagram as a tool to assist memory and retrieval
of  relevant  medical  cases  from  the  medical  literature,  [w:]  IOP  Conference
Series: Materials Science and Engineering 2011, Vol. 161, No. 1, p. 012099.
IOP Publishing.
Yin  R.K.,  Studium  przypadku  w  badaniach  naukowych:  projektowanie  i  metody,
Wyd. UJ, Kraków 2015.
Żegnałek K., Dydaktyka ogólna: wybrane zagadnienia, Wyd. WSP TWP, Warszawa
2005.
Zimbardo P.G.,. Ruch F.L, Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1997.
Żuk T., Uzdolnienie twórcze a osobowość, Wyd. UAM, Poznań 1986.
Żmijska M., Turek J., Żmijski J., Kołowacik E., Myślenie projektowe z klasą, Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej, https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uplo-
ads/2016/11/myslenie_projektowe_design_thinking_z_klasa_mala_wersja_1.pdf.
Żygulski K., Psychologia kultury, [w:] W. Szewczuk (red.), Encyklopedia psycholo-
gii, Wyd. Fundacji Innowacja, Warszawa 1998.
Netografia
https://designthinking.pl/co-to-jest-design-thinking/
https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/myslenie_projektowe_
design_thinking_z_klasa_mala_wersja_1.pdf

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Nauczyciel w obliczu szans i zagroż...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Edukacja w zmieniającym się społecz...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Zaangażowanie w naukę i klimat w sz...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Kompetencje cyfrowe i ich cyfrowy r...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Przyszłość edukacji. Szkoła przyszł...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Uczeń w szkolnej przestrzeni uczeni...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Najczęściej kupowane