• Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego

Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego

 • Autor: Stanisław Bęza
 • Wydawca: PWN
 • ISBN: 978-83-7195-026-1
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 448
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 51.00 zł

  40.80 zł

 • 20% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h
 • Cena netto: 38.86 zł

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Publikacja przeznaczona dla wszystkich uczących się języka niemieckiego, którzy chcieliby powtórzyć, uzupełnić, rozszerzyć oraz sprawdzić swoje umiejętności z zakresu gramatyki. Ze względu na szczegółowy komentarz do poszczególnych zagadnień w języku polskim, liczne przykłady wzorcowe, ilustrujące daną strukturę oraz obecność klucza do wszystkich ćwiczeń repetytorium może być z powodzeniem wykorzystywane do samodzielnej nauki. Słownictwo zawarte w ćwiczeniach nie wykracza poza podstawowy zakres leksykalny, trudniejsze słowa i wyrażenia są tłumaczone. Repetytorium może także służyć nauczycielom jako materiał uzupełniający wykorzystywane na zajęciach podręczniki kursowe. Duża liczba ćwiczeń testujących, ale także wdrażających, automatyzujących i utrwalających ułatwi uczniom opanowanie poszczególnych struktur gramatycznych języka niemieckiego.

OD AUTORA
UWAGI DOTYCZĄCE AKCENTU WYRAZOWEGO, WYMOWY ORAZ NOWEJ PISOWNI W JĘZYKU NIEMIECKIM  
część A
GRAMATYKA  
RODZAJNIK – DER ARTIKEL
Rodząjnik nieokreślony – Der unbestimmte Artikel  
Rodzajnik określony – Der bestimmte Artikel
Opuszczanie rodzajnika (rodzajnik zerowy) – Der Null-Artikel 
RZECZOWNIK – DAS SUBSTANTIV  
Rodzaj męski – Das männliche Geschlecht (Maskulinum) 
Rodzaj żeński – Das weibliche Geschlecht (Femininum) 
Rodzaj nijaki – Das sachliche Geschlecht (Neutrum)
Liczba rzeczownika – Der Numerus des Substantivs
Liczba mnoga rzeczowników – Der Plural der Substantive
Szczególne przypadki tworzenia liczby mnogiej – Besondere Pluralformen 
Odmiana rzeczowników – Die Deklination der Substantive 
Odmiana słaba – Die schwache Deklination
Odmiana mocna – Die starke Deklination
Odmiana mieszana/nieregularna – Die gemischte/unregelmäßige Deklination 
Dopełniacz rzeczownika – Der Genitiv des Substantivs
Rzeczowniki złożone – Zusammengesetzte Substantive
Rzeczowniki złożone oznaczające osoby – Zusammengesetzte Personenbezeichnungen
Nazwy krajów i ich mieszkańcy – Ländernamen und ihre Einwohner 
Homonimy – Homonyme*
Rekcja rzeczownika – Die Rektion des Substantivs* 
ZAIMEK – DAS PRONOMEN 
Zaimek osobowy – Das Personalpronomen 
Zaimek nieosobowy – Das unpersönliche Pronomen  
Zaimek dzierżawczy – Das Possessivpronomen
Zaimek zwrotny oraz zaimek wzajemny einander – Das Re?exivpronomen und das reziproke
Pronomen einander .
Zaimek wskazujący – Das Demonstrativpronomen 
Zaimek nieokreślony – Das Inde?nitpronomen 
Zaimki einer, eine, eins z dopełniaczem – Die Pronomen einer, eine, eins mit dem
Genitiv
Zaimek pytający – Das Interrogativpronomen
Przysłówki zaimkowe – Die Pronominaladverbien   .
PRZYIMEK – DIE PRÄPOSITION  
Przyimki z celownikiem – Die Präpositionen mit dem Dativ
Przyimki z biernikiem – Die Präpositionen mit dem Akkusativ  
Przyimki z dopełniaczem – Die Präpositionen mit dem Genitiv  
Przyimki z celownikiem lub biernikiem – Die Präpositionen mit dem Dativ oder
Akkusativ   
Przyimki służące do określania miejsca, czasu i przyczyny – systematyzacja i rozsze-
rzenie ich znaczenia – Präpositionen in lokaler, temporaler und kausaler Bedeutung –
Systematisierung und Erweitening ihrer Bedeutung
Określenia miejsca – Die Ortsangaben  
Określenia czasu – Die Zeitangaben 
Określenia przyczyny – Die Kausalangaben  
PRZYMIOTNIK – DAS ADJEKTIV
Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem określonym – Die Adjektivdeklination mit dem bestimmten Artikel 
Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym – Die Adjektivdeklination mit
dem unbestimmten Artikel
Odmiana przymiotnika z zaimkiem dzierżawczym oraz zaimkiem nieokreś lonym kein,
keine, kein – Die Adjektivdeklination mit dem Possessivpronomen und dem
unbestimmten Pronomen kein, keine, kein
Odmiana przymiotnika bez rodzajnika – Die Adjektivdeklination ohne Artikel 
Przymiotnikowa odmiana innych części mowy – Die wie Adjektive deklinierten
Wortarten
Przymiotniki pochodzące od nazw własnych – Die von Eigennamen abgeleiteten
Adjektive
Szczególne przypadki odmiany przymiotnika – Besondere Formen der Adjektiv-deklination
Stopniowanie przymiotników – Die Komparation der Adjektive
Przymiotniki złożone – Zusammengesetzte Adjektive 
Rekcja przymiotnika – Die Rektion des Adjektivs 
PRZYSŁÓWEK – DAS ADVERB
Stopniowanie przysłówków – Die Komparation der Adverbien
LICZEBNIK – DAS NUMERALE  
Liczebniki główne – Die Kardinalzahlen
Liczebniki porządkowe – Die Ordnungszahlen
Liczebniki ułamkowe – Die Bruchzahlen  
CZASOWNIK – DAS VERB   .
Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym – Die Konjugation des Verbs im Präsens 
Czasowniki zwrotne – Die re?exiven Verben
Czasowniki modalne – Die Modalverben 
Dalsze znaczenia czasowników modalnych* – Weitere Bedeutungen der Modalverben
Czasy przeszłe czasowników modalnych* – Vergangenheitsformen der Modalverben  
Czasowniki złożone – Die zusammengesetzten Verben  
Formy podstawowe czasownika – Die Grundformen des Verbs 
Czas teraźniejszy  –  Das Präsens 
Czas przeszły Imperfekt (Präteritum) – Das Imperfekt (Präteritum) als Vergangen-heitsform 
Imperfekt czasowników odmiany słabej – Das Imperfekt von schwachen Verben
Imperfekt czasowników odmiany nieregularnej – Das Imperfekt von unregelmäßigen   
Verben 
Imperfekt czasowników odmiany mocnej – Das Imperfekt von starken Verben
Imiesłowy –  Die Partizipien
Czas przeszły Perfekt – Das Perfekt als Vergangenheitsform 
Perfekt z czasownikiem posiłkowym haben – Das Perfekt mit dem Hilfsverb haben
Perfekt z czasownikiem posiłkowym sein – Das Perfekt mit dem Hilsverb sein 
Czas zaprzeszły – Das Plusquamperfekt
Bezokolicznik – Der In?nitiv
Bezokolicznik bez zu – Der In?nitiv ohne zu
Perfekt z czasownikami, po których występuje bezokolicznik bez zu – Das Perfekt mit
Verben, nach denen der In?nitiv ohne zu steht
Czasownik lassen – Das Verb lassen 
Bezokolicznik z zu – Der Ini?nitiv mit zu
Czas przyszły – Das Futur
Strona bierna – Das Passiv
Strona bierna z czasownikami modalnymi – Das Passiv mit Modalverben
Formy konkurencyjne dla strony biernej – Konkurrenzformen des Passivs
Strona bierna określająca stan – Das Zustandspassiv 
Tryb rozkazujący – Der Imperativ
Tryb przypuszczający – Der Konjunktiv  
Konjunktiv II
Tworzenie oraz zastosowanie Konjunktiv Imperfekt – Bildung und Anwendung
von Konjunktiv Imperfekt
Tworzenie oraz zastosowanie Konjunktiv Plusquamperfekt – Bildung und Anwendung von
Konjunktiv Plusquamperfekt
Tryb warunkowy – Der Konditional
Zdania warunkowe – Die Konditionalsätze (Bedingungssätze)
Konjunktiv I  
Mowa zależna – Die indirekte Rede
Rekcja czasownika – Die Rektion des Verbs 
Czasowniki wymagające dopełnienia w odpowiednim przypadku – Verben, die ein
Objekt im entsprechenden Kasus verlangen
Czasowniki z przyimkami – Die Verben mit den Präpositionen 
Transformacja wyrażeń rzeczownikowych na czasownikowe – Die Verbalisierung nominaler
Ausdrücke 
Transformacja wyrażeń czasownikowych na rzeczownikowe – Die Nominalisierung  
verbaler Ausdrücke
Czasowniki dźwiękonaśladowcze – Onomatopoetika
Wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe – Nomen-Verb-Verbindungen/Funktionsverbge-
füge
PARTYKUŁY – DIE PARTIKELN 
Partykuły hin i her – Die Partikeln hin und her 
NAUKA O ZDANIU – SYNTAX 
Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym – Die Wortfolge im einfachen Satz 
Szyk wyrazów w zdaniu złożonym współrzędnie –  Die Wortfolge in der Satzverbindung
Zdania pytające – Die Fragesätze  
Zdania z zaprzeczeniem – Die Sätze mit der Negation
Zdania poboczne – Die Nebensätze 
Zdanie dopełnieniowe i zdanie pytające zależne – Der Objektsatz und der indirekte  
Fragesatz
Zdanie okolicznikowe przyczyny – Der Kausalsatz
Zdanie warunkowe – Der Konditionalsatz (Bedingungssatz)
Zdanie okolicznikowe czasu – Der Temporalsatz
Zdania czasowe ze spójnikami als oraz wenn – Die Temporalsätze mit den Konjunktionen
als und wenn
Zdania czasowe ze spójnikami: während, bevor (ehe), seitdem, bis, sobald, solange –
Die Temporalsätze mit den Konjunktionen: während, bevor (ehe), seitdem, bis, sobald,
solange 
Zdanie czasowe z nachdem – Der Temporalsatz mit nachdem 
Ćwiczenia zbiorcze dotyczące zdań czasowych – Vermischte Übungen zu Temporalsätzen
Zdanie okolicznikowe celu – Der Finalsatz 
Zdanie przydawkowe (względne) – Der Attributsatz (Relativsatz)
Przydawka rozwinięta – Das erweiterte Attribut
Dopowiedzenie – Die Apposition*
Zdanie okolicznikowe sposobu – Der Modalsatz
Zdanie porównawcze – Der Komparativsatz (Vergleichssatz) 
Zdanie przyzwalające – Der Konzessivsatz
Zdanie podmiotowe – Der Subjektsatz 
Zdanie skutkowe – Der Konsekutivsatz
Zdania ze spójnikami wieloczłonowymi – Sätze mit mehrteiligen Konjunktionen
Wykaz ważniejszych czasowników mocnych
część B
TEST KOŃCOWY  
część C
KLUCZ DO ĆWICZEŃ GRAMATYCZNYCH
część D
KLUCZ DO TESTU KOŃCOWEGO  

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane