komentarz do konstytucji

Komentarz do Konstytucji RP Art. 61, 62

Komentarz do Konstytucji RP Art. 61...

Komentarz do Konstytucji RP Art. 61, 62

Tom zawiera obszerny, kompleksowy komentarz do dwóch przepisów Konstytucji dotyczących praw politycznych. Art. 61 dotyczy obywatelskiego prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, a także innych podmiotów, w zakresie w jakim wykonują one zadania władzy publicznej. Natomiast art. 62 określa krąg osób, którym przysługuje czynne prawo wyborcze oraz prawo udziału w referendum...

48.60 zł 54.00 zł Cena netto: 46.29 zł

Komentarz do Konstytucji RP Art. 42, 43, 44, 46

Komentarz do Konstytucji RP Art. 42...

Komentarz do Konstytucji RP Art. 42, 43, 44, 46

Tom poświęcony został konstytucyjnym standardom prawa i procesu karnego w Polsce, omawia podstawowe w tym zakresie normy konstytucyjne, przede wszystkim zasady odnoszące się do prawa karnego i kształtujące pozycję oskarżonego w procesie...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Komentarz do Konstytucji RP Art. 186, 187

Komentarz do Konstytucji RP Art. 18...

Komentarz do Konstytucji RP Art. 186, 187

Prezentowany komentarz dotyczy jedynie dwóch artykułów Konstytucji. Przedmiotem ich regulacji jest jednak status organu o szczególnym znaczeniu dla realnego funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego – mającego stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów – Krajowej Rady Sądownictwa. Konstytucyjna misja KRS powoduje, że w wielu miejscach trzeba odwoływać się do niektórych innych przepisów Konstytucji – przede wszystkim do art. 179, wskazującego podst..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Komentarz do Konstytucji RP Art. 109, 110, 111

Komentarz do Konstytucji RP Art. 10...

Komentarz do Konstytucji RP Art. 109, 110, 111

Prezentowany tom zawiera komentarz do trzech przepisów dotyczących organizacji i działania Sejmu i Senatu. Art. 109 dotyczy obradowania parlamentu w trybie permanencji oraz zwoływania Sejmu i Senatu na pierwsze posiedzenie, zaś w art. 110 uregulowano kwestie organów wewnętrznych obu izb, w tym Marszałków, komisji stałych i komisji nadzwyczajnych. Komentarz do art. 111 dotyczy pozycji ustrojowej i trybu działania sejmowej komisji śledczej...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP Art. 102, 103, 104

Komentarz do Konstytucji RP Art. 10...

Komentarz do Konstytucji RP Art. 102, 103, 104

W tomie komentarza zawarto trzy przepisy odnoszące się do statusu posłów i senatorów. Art. 102 zabrania łączenia mandatów posła i senatora, zaś art. 103 wprowadza niepołączalność personalną mandatu parlamentarzysty z określonymi stanowiskami, zawodami i funkcjami. Z kolei art. 104 określa przedstawicielski charakter mandatu wolnego oraz odnosi się do ślubowania parlamentarzystów i rozpoczęcia przez nich sprawowania mandatu...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Komentarz do Konstytucji RP Art. 97, 98

Komentarz do Konstytucji RP Art. 97...

Komentarz do Konstytucji RP Art. 97, 98

W prezentowanym tomie została zawarta analiza dwóch przepisów Konstytucji RP dotyczących składu Senatu i zasad wyborów (przymiotników wyborczych) do tej izby (art. 97), a także kadencji Sejmu i Senatu, zarządzania wyborów parlamentarnych oraz skrócenia kadencji w drodze uchwały Sejmu lub postanowienia Prezydenta RP (art. 98)...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP Art. 41, 45

Komentarz do Konstytucji RP Art. 41...

Komentarz do Konstytucji RP Art. 41, 45

Prezentowany tom jest kolejną częścią komentarza do przepisów Konstytucji RP. Jego przedmiotem są przepisy dotyczące państwowej funkcji karaniazawarte w Konstytucji RP w art. 41 i 45, które zostały zamieszczone w Rozdziale II „Wolności prawa i obowiązki człowieka i obywatela”, w części dotyczącej „Wolności i praw osobistych”. Obydwa przepisy odnoszą się do szeroko pojmowanego prawa jednostki do wymiaru sprawiedliwości oraz praw i obowiązków odnoś..

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 40.29 zł

Komentarz do Konstytucji RP Art. 105, 106, 107, 108

Komentarz do Konstytucji RP Art. 10...

Komentarz do Konstytucji RP Art. 105, 106, 107, 108

W prezentowanym tomie komentarza do Konstytucji poddano analizie niektóre aspekty statusu prawnego parlamentarzystów, w tym m.in. kwestie immunitetu parlamentarnego (immunitetu materialnego, immunitetu formalnego oraz przywileju nietykalności), aspekty proceduralne immunitetu, zagadnienie odpowiedzialności quasi konstytucyjnej posłów i senatorów za prowadzenie działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego oraz nabywanie tego majątku...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP Art. 225, 226

Komentarz do Konstytucji RP Art. 22...

Komentarz do Konstytucji RP Art. 225, 226

Przedstawiamy kolejny tom komentarza do Konstytucji RP. W tomie tym zawarto analizę dwóch przepisów znajdujących się w rozdziale X „Finanse publiczne”. W art. 225 określona jest fakultatywna możliwość skrócenia kadencji Sejmu przez Prezydenta RP, jeżeli w ciągu 4 miesięcy od przedłożenia projektu Sejm nie przedstawi Prezydentowi uchwalonej ustawy do podpisu. Art. 226 dotyczy obowiązku przedłożenia przez Radę Ministrów sprawozdania z wykonania budżetu, wraz z uprawni..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Pakiet: Komentarze do Konstytucji RP

Pakiet: Komentarze do Konstytucji R...

Pakiet: Komentarze do Konstytucji RP

Pakiet zawiera:1. Komentarz do Konstytucji RP Art. 15, 16, 163-1722. Komentarz do Konstytucji RP Art. 95, 963. Komentarz do Konstytucji RP Art. 6, 70, 734. Komentarz do Konstytucji RP Art. 11, 135. Komentarz do Konstytucji RP Art. 30, 31, 32, 336. Komentarz do Konstytucji RP Art. 225, 2267. Komentarz do Konstytucji RP Art. 105, 106, 107, 1088. Komentarz do Konstytucji RP Art. 97, 989. Komentarz do Konstytucji RP Art. 41, 4510. Komentarz do Konstytucji RP Art. 102, 103, 10411. Komentarz do Konsty..

386.00 zł Cena netto: 367.62 zł

Komentarz do Konstytucji RP Art. 15, 16, 163-172

Komentarz do Konstytucji RP Art. 15...

Komentarz do Konstytucji RP Art. 15, 16, 163-172

Przedmiotem niniejszego komentarza są przepisy Konstytucji RP dotyczące samorządu terytorialnego: art. 15 i art. 16, zamieszczone w pierwszym rozdziale  „Rzeczpospolita”, określającym podstawowe zasady ustroju RP, oraz art. 163–172, czyli całość przepisów rozdziału siódmego „Samorząd terytorialny”. W komentarzu uwzględniono stan prawny na dzień 15 marca 2020 r...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Komentarz do Konstytucji RP Art. 95, 96

Komentarz do Konstytucji RP Art. 95...

Komentarz do Konstytucji RP Art. 95, 96

Prezentujemy kolejny tom komentarza do Konstytucji RP. Zawiera analizę dwóch przepisów otwierających rozdział IV, a poświęconych istocie dwuizbowości i podstawowych funkcji Sejmu, a także składowi tej izby i podstawowym zasadom (przymiotnikom) wyborczym do Sejmu, czyli powszechności, równości, bezpośredniości, proporcjonalności oraz tajności głosowania...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Komentarz do Konstytucji RP Art. 6, 70, 73

Komentarz do Konstytucji RP Art. 6,...

Komentarz do Konstytucji RP Art. 6, 70, 73

Przedmiotem komentarza są dwa artykuły rozdziału II Konstytucji RP usytuowane w podrozdziale "Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne": art. 70 i art. 73, a ściśle powiązany z art. 73 in fine, zwłaszcza w zakresie swojego ust. 1, art. 6, mimo iż znajduje się on w rozdziale I "Rzeczpospolita"...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Komentarz do Konstytucji RP Art. 11, 13

Komentarz do Konstytucji RP Art. 11...

Komentarz do Konstytucji RP Art. 11, 13

Prezentowany tom jest kolejną częścią komentarza do przepisów Konstytucji RP. Zawiera kompleksową analizę dwóch przepisów Konstytucji, które znajdują się w rozdziale I pośród jej zasad naczelnych. Obydwa te przepisy odnoszą się do partii politycznych. Art. 11 zawiera zasadę pluralizmu politycznego oraz jawności finansowania partii politycznych, zaś art. 13 zakazuje istnienia partii i innych organizacji, które są zagrożeniem dla istnienia systemu demokratycznego...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Komentarz do Konstytucji RP Art. 30, 31, 32, 33

Komentarz do Konstytucji RP Art. 30...

Komentarz do Konstytucji RP Art. 30, 31, 32, 33

Prezentowany tom jest pierwszą częścią serii wydawniczej, która w ciągu najbliższych lat ukaże się nakładem wydawnictwa Difin. Seria ta jest komentarzem do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. W jednym tomie znajdzie się od kilku do kilkunastu przepisów, komentowanych przez wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach, przede wszystkim profesorów z Uniwersytetu SWPS oraz z innych wiodących ośrodków akademickich...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Pokazuje 1 do 15 z 15 (1 Stron)