Bezpieczeństwo

Kluczowe kompetencje systemu bezpieczeństwa narodowego

Kluczowe kompetencje systemu bezpie...

Kluczowe kompetencje systemu bezpieczeństwa narodowego

Jarosław Gryz, Aneta Nowakowska-Krystman, Łukasz Boguszewski

Autorzy książki tworzą podstawy wiedzy z zakresu określenia oraz posługiwania się w praktyce terminem „kluczowe kompetencje systemu bezpieczeństwa narodowego". Monografia w sposób nowatorski wypełnia lukę wiedzy w obszarze kreowania środowiska systemu. Jej rezultatem jest trwały efekt w postaci podnoszenia kwalifikacji kadr zajmujących się problematyką bezpieczeństwa w Polsce w różnego typach instytucjach państwa. Książka adresowana jest do pracowników i funkcjonariuszy administracji rządowej..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Globalna sieć Al-Kaidy. Nowe państwo islamskie?

Globalna sieć Al-Kaidy. Nowe państw...

Globalna sieć Al-Kaidy. Nowe państwo islamskie?

Artur Wejkszner

Książka traktuje o fenomenie współczesnego ruchu dżihadystycznego, którego podstawową emanacją jest właśnie Al-Kaida wraz ze związanymi z nią glokalnymi strukturami operacyjnymi (regionalnymi sieciami komórek czy organizacjami afiliowanymi). Analizie genezy samego projektu i ideologii leżącej u podstaw jego funkcjonowania towarzyszy refleksja nad różnymi przejawami aktywności dżihadystycznej (medialno-propagandowej, rekrutacyjnej, paramilitarnej czy terrorystycznej). Klamrą zamykającą merytor..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Powiatowe programy prewencyjne. Pomiar skuteczności i efektywności

Powiatowe programy prewencyjne. Pom...

Powiatowe programy prewencyjne. Pomiar skuteczności i efektywności

Tomasz Serafin

W książce pokazano, że na bezpieczeństwo społeczności lokalnej trzeba spojrzeć wieloaspektowo, a planowane działania zapobiegawcze powinny obejmować tę problematykę w sposób zintegrowany. Opisana struktura zarządzania sferą prewencyjną opiera się na strategiach, programach i projektach. W strategiach i programach zapisane są przede wszystkim główne kierunki działania. Poszczególne problemy danej społeczności znajdują swoje odzwierciedlenie w projektach prewencyjnych o różnorodnym charakterze. ..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Technologia w ochronie penitencjarnej. Współpraca: człowiek - technika

Technologia w ochronie penitencjarn...

Technologia w ochronie penitencjarnej. Współpraca: człowiek - technika

Krzysztof Jędrzejak, Magdalena Tomaszewska-Michalak redakcja naukowa

Opracowanie zawiera szereg artykułów odzwierciedlających współczesne potrzeby lub problemy służb ochrony, a także gotowe propozycje ich rozwiązania. Czytelnik może zapoznać się z socjologiczną stroną stosowania techniki w ochronie obiektów, istotą realizowania ochrony dynamicznej, zarysem powstania grup interwencyjnych Służby Więziennej oraz metod ich szkolenia. Autorzy zachęcają do podjęcia dyskusji, pomagającej w wyborze najlepszych, optymalnych rozwiązań, a wszystko w celu podniesienia jak..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Teoria organizacji bezpieczeństwa na przykładzie masowej ewakuacji ludności

Teoria organizacji bezpieczeństwa n...

Teoria organizacji bezpieczeństwa na przykładzie masowej ewakuacji lud...

Paweł Gromek

Najważniejszym przesłaniem książki jest ukazanie nowego kierunku rozwoju nauk o bezpieczeństwie. Stanowi go teoria organizacji bezpieczeństwa. Zgodnie z jej założeniami, działania służące zapewnianiu bezpieczeństwa obywateli można grupować i opisywać analogicznie jak przedsiębiorstwa. Analiza ich strategii, struktury, zasobów i zasad zarządzania pozwala wychodzić naprzeciw problemom bezpieczeństwa, bardzo trudnym (wręcz niemożliwym) do rozwiązania przy zastosowaniu klasycznych sposobów myślenia...

55.80 zł 62.00 zł Cena netto: 53.14 zł

Szkolenie taktyczne rosyjskich pododdziałów rozpoznawczych. Akrobatyka bojowa i szkolenie ogniowe. Część 2

Szkolenie taktyczne rosyjskich podo...

Szkolenie taktyczne rosyjskich pododdziałów rozpoznawczych. Akrobatyka...

Marek Mroszczyk, Paweł Makowiec

W drugiej części serii „Szkolenie taktyczne rosyjskich pododdziałów rozpoznawczych” omówiono kolejno: akrobatykę bojową z uwzględnieniem specyficznej metodyki nauczania, strzelanie statyczne oraz strzelanie bojowo-taktyczne, przy czym główny nacisk położono na wykorzystanie poszczególnych elementów w działaniach na polu walki. Większość z przedstawionego materiału stała się przedmiotem wnikliwych analiz autorów i była wielokrotnie testowana zarówno na sali gimnastycznej,..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Podstawy nauk o bezpieczeństwie wydanie 2

Podstawy nauk o bezpieczeństwie wyd...

Podstawy nauk o bezpieczeństwie wydanie 2

Leszek F. Korzeniowski

Wydanie drugie podręcznika zostało znacznie uaktualnione w stosunku do pierwszego wydania. Zmienione są rozdziały poświęcone przednaukowej refleksji nad bezpieczeństwem i podmiotowemu podejściu nauk o bezpieczeństwie. Nowy rozdział dotyczy przeciwdziałaniu zagrożeniom, zarówno pierwotnym siłom sprawczym, jak i zagrożeniom wtórnym i bezpośrednim. Książka jest podstawowym podręcznikiem dla studentów specjalności bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo obywatelskie, z..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Ostrzeganie alarmowanie powiadamianie ratunkowe

Ostrzeganie alarmowanie powiadamian...

Ostrzeganie alarmowanie powiadamianie ratunkowe

Stanisław J. Rysz

Książka dotyczy zagadnień informacyjnych, jakie realizowane są w obliczu kataklizmów, awarii i innych zdarzeń kryzysowych. Omawia zagadnienia ostrzegania, powiadamiania, alarmowania i powiadamiania ratunkowego. Ukazuje występujące między nimi różnice i podobieństwa. Przedstawia zależności, jakie zachodzą pomiędzy intensywnością materializacji zagrożenia, a podejmowanymi działaniami ostrzegania, alarmowania oraz powiadamiania ratunkowego. Publikacja może być użytecznym poradnikiem dla pracowni..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Procedury bezpieczeństwa w Unii Europejskiej

Procedury bezpieczeństwa w Unii Eur...

Procedury bezpieczeństwa w Unii Europejskiej

Waldemar Zubrzycki, Aleksander Babiński

Publikacja prezentuje zagrożenia poszczególnych rodzajów bezpieczeństwa, występujących w Europie, oraz sposoby przeciwdziałania im i reagowania na nie. Przedstawia europejskie rozwiązania prawno-instytucjonalne w tym zakresie, a także ich wpływ na rozwiązania stosowane w RP. Książka jest skierowana nie tylko do specjalistów zajmujących się analizą bezpieczeństwa UE, ale przede wszystkim do studentów kierunków bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne. Świadomość społeczna i edukacyjna

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne. ...

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne. Świadomość społeczna i edukacyjna

Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka redakcja naukowa

Książka poświęcona została współczesnemu obliczu zagrożeń terrorystycznych w kontekście przeciwdziałania im na płaszczyźnie edukacji społecznej i poszerzania wiedzy obywatela na temat zagrożeń i pożądanych sposobów zachowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia. Autorzy przedstawili różne postacie zagrożeń i wybrane metody zwalczania terroryzmu, jak również prezentują sposoby docierania do ludzi w celu kształtowania odpowiednich postaw i przekazywania wiedzy umożliwiającej włączenie obywate..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Zasady bezpieczeństwa. Standardy europejskie

Zasady bezpieczeństwa. Standardy eu...

Zasady bezpieczeństwa. Standardy europejskie

Jan Gołębiewski

W ćwierćwieczu „transformacji” podejmowano wiele prób porządkowania problematyki bezpieczeństwa. Zazwyczaj działania okazywały się być poprawne, napawające nadzieją, zanim trafiły do konsultacji (międzyresortowych). Gdy tam trafiły, czyniono wysiłki, aby storpedować prace, gdyż przyjęcie ich za słuszne prowadziłoby do konieczności poważnych zmian personalnych w obszarze bezpieczeństwa na wszystkich szczeblach. Pojawiały się propozycje alternatywne bardziej zrozumiałe dla „elit” politycznych.Akty..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Przeciwdziałanie i zwalczanie piractwa morskiego

Przeciwdziałanie i zwalczanie pirac...

Przeciwdziałanie i zwalczanie piractwa morskiego

Daria Olender

Publikacja swoim zakresem przedmiotowym obejmuje metody i środki przeciwdziałania oraz zwalczania współczesnego piractwa morskiego w świetle obowiązujących uregulowań prawnych oraz międzynarodowej praktyki zwalczania tego zjawiska. Wyjaśniono pojęcie piractwa i ukazano je na tle innych form przemocy morskiej. Przedstawiono historię piractwa oraz genezę i charakterystykę zjawiska w dzisiejszej formie. Dokonano geograficznej rejonizacji wraz z przedstawieniem metod działania piratów w poszczególny..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Konflikt ukraiński w rozgrywkach geopolitycznych

Konflikt ukraiński w rozgrywkach ge...

Konflikt ukraiński w rozgrywkach geopolitycznych

Krzysztof Surdyk

Autor wyjaśnia geopolityczne przyczyny rozwoju obecnej sytuacji na świecie i opisuje rywalizację o miejsce w światowej geopolityce. Przedstawia tę rywalizację na wielu płaszczyznach, w tym jako walkę o dostęp do nowych zasobów surowcowych, ekonomiczno-finansowych, w kontrolowanie szlaków transportowych oraz o przewagę w wyścigu zbrojeń. Zmagania o dominację we współczesnym świecie odbywają się z wykorzystaniem nowych, niekonwencjonalnych metod walki. Toczone są niewidoczne gołym okiem wojny ekon..

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Gotowość państwa do obrony i ochrony

Gotowość państwa do obrony i ochron...

Gotowość państwa do obrony i ochrony

Zbigniew Groszek

Książka podejmuje problematykę gotowości państwa do obrony przed zewnętrznymi, militarnymi zagrożeniami bezpieczeństwa państwa. Przedstawia organy administracji publicznej zaangażowane w działania ochronne ludzi, ich mienia i środowiska oraz infrastruktury krytycznej w sytuacji wystąpienia wewnętrznych lub zewnętrznych zagrożeń militarnych i niemilitarnych. Ponadto wyjaśnia istotę gotowości państwa do obrony i ochrony. Zawiera krytyczną analizę i ocenę obecnego stanu rozwiązań normatywnych, orga..

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Powstanie Warszawskie 1944. Taktyka walki w mieście

Powstanie Warszawskie 1944. Taktyka...

Powstanie Warszawskie 1944. Taktyka walki w mieście

Paweł Makowiec

W książce przedstawiono fragmenty najważniejszych podręczników taktycznych Państwa podziemnego. Na kanwie wydarzeń podczas Powstania Warszawskiego zaprezentowana została taktyka oddziałów powstańczych. Problematyce pracy podporządkowana została jej struktura, którą stanowi pięć rozdziałów, kolejno omawiających: plan powstania, analizę taktyczną terenu Warszawy, plan opanowania miasta, działanie w Godzinie „W” oraz praktyczne doświadczenia uzyskane w walkach powstańczych. Zasadność omówieni..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Pokazuje 46 do 60 z 145 (10 Stron)