• Zamachy terrorystyczne. Istota i koncepcja reagowania

Zamachy terrorystyczne. Istota i koncepcja reagowania

 • Autor: Jarosław Stelmach
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-233-0
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 458/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 99.00 zł

  89.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 89.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Planowana data wydania 2023-09-15

Dostępność: Przedsprzedaż
Przedmiotem badań, których wyniki zaprezentowano w niniejszej publikacji, jest organizacja reagowania na zamachy terrorystyczne w Polsce rozpatrywana w wymiarze diagnostycznym i projektowym. Ze względu na złożony charakter pola eksploracji naukowej, proces poznawczy rozpoczęto od identyfikacji zakresu i charakteru zjawiska terroryzmu oraz zamachów terrorystycznych. Dokonano szczegółowej charakterystyki zidentyfikowanych metod, form i narzędzi ataków. Efekty tych dociekań stały się fundamentem kontynuowania procesu poznania w zasadniczej części rozważań naukowych zogniskowanych wokół zaprojektowania koncepcji organizacji przedmiotowego reagowania w ujęciu czynnościowym i atrybutowym.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Zakres i charakter terroryzmu

1.1. Wprowadzenie
1.2. Istota i cechy terroryzmu
1.3. Cele terroryzmu
1.4. Skutki terroryzmu
1.5. Terroryzm a bezpieczeństwo państwa
1.6. Podsumowanie

Rozdział 2. Konceptualizacja natury zamachów terrorystycznych

2.1. Wprowadzenie
2.2. Istota zamachów terrorystycznych
2.3. Cechy zamachów terrorystycznych
2.4. Zamachy terrorystyczne w aspekcie czasu
2.5. Środowisko zamachów terrorystycznych
2.6. Podsumowanie

Rozdział 3. Typologia metod przeprowadzania zamachów terrorystycznych

3.1. Wprowadzenie
3.2. Zamachy bombowe
3.3. Zabójstwa masowe z użyciem broni palnej lub białej
3.4. Zamachy na osoby publiczne
3.5. Sytuacje zakładnicze
3.6. Taranowanie
3.7. Zamachy CBRN
3.8. Sabotaże
3.9. Groźby zamachów
3.10. Podpalenia
3.11. Rozboje
3.12. Cyberataki
3.13. Multizamachy
3.14. Podsumowanie

Rozdział 4. Praktyczny wymiar reagowania państwa na zamachy terrorystyczne


4.1. Wprowadzenie
4.2. Zamach w Londynie – 7 lipca 2005 r.
4.3. Zamach w Oslo oraz na wyspie Utøya – 22 lipca 2011 r.
4.4. Zamach w Bostonie – 15 kwietnia 2013 r.
4.5. Zamach w Paryżu – 13/14 listopada 2015 r.
4.6. Zamach w Manchesterze – 22 maja 2017 r.  
4.7. Zamach w Londynie – 3 czerwca 2017 r.
4.8. Wnioski i uogólnienia
4.9. Podsumowanie

Rozdział 5. Organizacja reagowania na zamachy terrorystyczne w Polsce

5.1. Wprowadzenie
5.2. Istota i skuteczność reagowania państwa na zamachy terrorystyczne
5.3. Reagowanie na zamachy terrorystyczne w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski
5.4. Prawno-organizacyjne aspekty reagowania na zamachy terrorystyczne w Polsce
5.5. Ocena organizacji reagowania na zamachy terrorystyczne w Polsce
5.6. Podsumowanie

Rozdział 6. Koncepcja organizacji reagowania na zamachy terrorystyczne w Polsce


6.1. Wprowadzenie
6.2. Podstawy teoretyczne koncepcji
6.3. Konceptualizacja struktury organizacyjnej oraz etapów organizacji reagowania państwa na zamachy terrorystyczne
6.3.1. Etap I – Uruchomienie
6.3.2. Etap II – Planowanie
6.3.3. Etap III – Realizacja
6.3.4. Etap IV – Monitorowanie i kontrola
6.3.5. Etap V – Zamknięcie
6.4. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia  
Załącznik 1
Załącznik 2  
Spis tabel   
Spis rycin   
Spis zdjęć  

dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, prof. Akademii Policji w Szczytnie:

Recenzowana monografia wypełnia istotną lukę w polskim piśmiennictwie naukowym. O ile problematyka reagowania kryzysowego znajduje od lat swoje miejsce jako przedmiot badań naukowych, podobnie jak zjawisko terroryzmu i jego zwalczania, tak kwestia specyfiki reagowania kryzysowego na zagrożenia terrorystyczne została w recenzowanej monografii podjęta po raz pierwszy w tak kompleksowym ujęciu. Należy przy tym zauważyć, iż Autor jest – z uwagi na swoje doświadczenia zawodowe i dotychczasowy dorobek naukowy – osobą w pełni predystynowaną do podjęcia tego niewątpliwie trudnego zadania. W recenzowanej monografii dokonano szczegółowej analizy nie tylko terroryzmu jako zjawiska, ale przede wszystkim czynów kwalifikowanych jako zamachy terrorystyczne, łącznie ze szczegółowymi case studies, które obejmują nie tylko sam przebieg zamachów, lecz także reagowanie na nie. Na tym tle Autor prezentuje opis polskiego systemu reagowania na zamachy terrorystyczne, by – niejako sumując dotychczasową wiedzę – zaproponować autorski model organizacji tego systemu, obejmujący wszystkie istotne kwestie i możliwe modus operandi sprawców. Z tego punktu widzenia są to zatem rozważania de lege lata i de lege ferenda.
Publikacja jest bardzo dobrze udokumentowana, co jednoznacznie wskazuje na dogłębną znajomość problematyki. Uwagę zwraca także rygorystyczne przestrzeganie przez Autora zasad metodologicznych w przeprowadzonych badaniach naukowych, których rezultatem jest monografia. Podkreślić też należy, iż Autor posługując się językiem adekwatnym do prac  naukowych, w wyraźny sposób dba o klarowność swoich wywodów tak, iż nawet czytelnik nie będący specjalistą w omawianej problematyce nie napotka na trudności ze zrozumieniem wywodów Autora; brak jest bowiem hermetyczności wykorzystanego języka, co znacznie ograniczyłoby krąg odbiorców. Recenzent nie wątpi, iż monografia znajdzie wielu odbiorców, zarówno wśród  badaczy, jak i studentów (szczególnie kierunków Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne czy Administracja publiczna), lecz także praktyków zaangażowanych w procesy reagowania kryzysowego i projektowania systemu (udoskonalania istniejącego). W ocenie recenzenta zaproponowana przez Autora koncepcja reagowania na zamachy terrorystyczne w Polsce stanowi nie tylko istotny wkład w rozwój dyscypliny nauki o bezpieczeństwie, ale jest również godną uwagi propozycją, która powinna stać się przedmiotem zainteresowania praktyków. Z uwagi na wskazany powyżej pozbawiony hermetyczności język i klarowność wywodu monografia będzie również dostępna dla osób spoza wymienionego grona badaczy, studentów i praktyków, a więc przede wszystkim dziennikarzy zajmujących się problematyką zagrożeń terrorystycznych i ich zwalczania oraz osób zainteresowanych podejmowanymi przez Autora kwestiami.
Reasumując, zdecydowanie rekomenduję recenzowaną monografię do publikacji.


Prof. dr hab. Bogdan M. Szulc:
                                
Zagadnienia bezpieczeństwa, a co z tym się wiąże również obronności, stanowią jeden z zasadniczych problemów współczesnego świata. Wzrost wszelkiego rodzaju zagrożeń wymaga różnego rodzaju działań, mogących przeciwstawić się tym zagrożeniom lub zmniejszyć skutki w przypadku ich wystąpienia. Dotychczasowa praktyka oraz doświadczenia z całego niemal świata wskazują dość jednoznacznie, iż zdolność przeciwstawienia się zagrożeniom jest wynikiem szeregu czynników, z których efektywność działań  oraz organizacja właściwych, kompetentnych służb, zdolnych do organizacji działalności o charakterze ochronnym i obronnym ma znaczenie zasadnicze.  
Wśród wielu współczesnych zagrożeń niewątpliwie jednym z ważniejszych są działania terrorystyczne. Przeciwstawianie się takim zagrożeniom jest niezwykle istotne zarówno w kontekście bezpieczeństwa państwa i poszczególnych regionów, jak również bezpieczeństwa człowieka jako jednostki oraz różnych zespołów ludzkich. Nie ulega jednak wątpliwości, iż bezpieczeństwo jest kategorią wielowymiarową i we współczesnym sensie poznawczym wieloaspektową. To zaś wymaga różnorodności podejść oraz rozpatrywań w różnych kontekstach. Dlatego też z wielkim zadowoleniem należy przyjąć pracę dra Jarosława Stelmacha traktującą całościowo kwestie zamachów terrorystycznych oraz skutecznego przeciwstawiania się wszelkiego rodzaju terroryzmowi. Już we wstępnym oglądzie widać bowiem, iż problematykę reagowania na różne akty terrorystyczne ujmuje Autor właśnie wieloaspektowo, podejmując kwestie często pomijane w dotychczasowej publicystyce związanej z przedmiotem rozpatrywań. 
Przyznaję, że ten jakże aktualny temat podjęty przez dra Jarosława Stelmacha, już w pierwszej refleksji wzbudził moje uznanie i niezwykłe zaciekawienie. Uznanie ze względu na fakt niezwykle skomplikowanej materii przedmiotu poznania oraz znacznych kontrowersji  występujących zazwyczaj wobec wszelkich zmian procesowych i organizacyjnych w utrwalonej wiedzy, i to zarówno w sensie czysto teoretycznym, jak również praktycznym. Wszak powinna tu wystąpić pewna krytyka stanu zastanego, która przecież jest warunkiem koniecznym każdej refleksji naukowej, ale – niestety – także zjawiskiem  nielubianym przez różnego rodzaju gremia kierownicze oraz dydaktyków uczących danej problematyki, dla których zupełnie inne formy treści budzą często niepokój i chęć przeciwstawienia się zmianom. Zaciekawienie zaś wynika ze względu na konieczność podejścia epistemologicznego, które w kontekście podjętej problematyki  nie mogło być standardowe, a wymagało szerokiej i głębokiej, racjonalnej refleksji autorskiej.
Generalizując, stwierdzam, że Autor podjął niezwykle skomplikowany, interdyscyplinarny  w swej naturze problem. Problem o najwyższym, przynajmniej w moim przekonaniu, stopniu trudności. Wymagało to dużej odwagi intelektualnej oraz dobrego przygotowania metodologicznego, doświadczenia, a przede wszystkim dobrej znajomości literatury przedmiotu, a także innych dyscyplin naukowych, do których Autor musiał się odwoływać, jeżeli chciał poszczególne kwestie rozpatrzeć dogłębnie. Niewątpliwie duże znaczenie w rozpatrywaniu podjętych zagadnień miało także doświadczenie Autora.
W kontekście powyższego oceniam, że przedstawione do recenzji dzieło jest wielce ciekawym podejściem autorskim do kwestii terroryzmu i przeciwstawiania się aktom tego typu w różnych kontekstach i obszarach poznawczych. Autor książki  udanie podzielił podjętą problematykę, umieszczając treści we wstępie, sześciu zasadniczych rozdziałach oraz zakończeniu. Dzieło otwiera wielce refleksyjny, a jednocześnie precyzyjny w swej wymowie wstęp stanowiący bardzo udane wprowadzenie do prezentowanych w poszczególnych rozdziałach treści. Niezwykle istotne jest tu wyeksponowane pytań będących jednocześnie, przynajmniej w sensie metodologicznym, zasadniczymi problemami, które Autor pragnie w pracy rozwiązać. Trafność tych pytań, z jednej strony ukierunkowuje oczekiwania ewentualnych czytelników, z drugiej wzmacnia chęć dogłębnego poznania prezentowanych treści. Podkreślają to także precyzyjnie i jednoznacznie określone cele.   
W narracji całokształtu dzieła można wyróżnić trzy zasadnicze nurty. Pierwszy odnieść można do wyłuszczenia przez autora istoty terroryzmu. Drugi zaś, stanowiący  niejako kontynuację nurtu pierwszego, dotyczy zagadnień reagowania na zamachy terrorystyczne. Trzeci nurt związany jest z autorską koncepcją organizacji reagowania na zamachy terrorystyczne w RP. Koncentrując się jednak na całościowej ocenie daje się zauważyć, iż cały proces intelektualnej transgresji  Autora koncentruje się na zamachach terrorystycznych a głównie dążności do stworzenia podstaw nowej koncepcji reagowania na zamachy, koncepcji, opartej przede wszystkim na spójnej  organizacji służb oraz sprawnym procesie reagowania przez kompetentne organy i służby. Tak trudne zadanie, jakie sobie postawił Autor, wymagało dokładnych uzasadnień opartych na dobrej znajomości podjętej problematyki oraz szerokiej i głębokiej refleksji nad dotychczasowymi koncepcjami  w międzynarodowej literaturze przedmiotu. W moim przekonaniu zadanie to udało się zrealizować w całej pełni, o czym świadczy nie tylko głębia rozważań ujętych w poszczególnych częściach, ale też uzasadniona racjonalnie koncepcja prezentowana w szóstym rozdziale dzieła.
Pierwszy nurt pracy stanowi wielce ciekawe rozważania nad istotą terroryzmu. Cały wykład zaczyna się od zasadniczych wyjaśnień związanych z terroryzmem w jego różnych konotacjach. Obejmuje on w części zasadniczej trzy pierwsze rozdziały (1-3). Przekonujące jest tu podejście Autora, który dąży wyraźnie do jednoznacznego zdefiniowania zasadniczych kategorii związanych z terroryzmem i zamachami terrorystycznymi. Rację ma bowiem, iż  w definiowaniu panuje dość znaczna dowolność szczególnie w kontekstach politycznych. Istotne wydaje się podejście, w którym Autor z dużą swobodą poznawczą docieka relacji między terroryzmem a zamachami terrorystycznymi. Właśnie szczegółowość tych dociekań jest doskonałą podstawą  wskazania natury zamachów i – co ma niebagatelne znaczenie – w konsekwencji reagowania na te zamachy.
Wielce konstruktywne, a jednocześnie interesujące poznawczo są dociekania Autora w kwestii odniesienia terroryzmu do bezpieczeństwa państwa. Zastanawiające wydają się dociekliwe wskazania  w kwestii przypisania zagrożeń do pewnych nurtów terroryzmu. 
To niezwykle kontrowersyjne zagadnienia i dobrze, że potraktowano je z dużą szczegółowością. W moim przekonaniu Autor poszukuje wyraźnie uzasadnień dla empirycznych podejść do badań bezpieczeństwa. Jest to moje, niejako oddzielne, zdanie, ale w kontekście współczesnych rozpatrywań takie ujęcie wydaje się także konieczne. Nie umniejsza to dociekań autorskich w kwestii samego terroryzmu. Te zaś bazują na dobrych ścieżkach interpretacji jako metody sporadycznie stosowanej w naukach społecznych.
Drugi ze wskazanych nurtów rozważań autorskich odnoszę do zagadnień związanych z zamachami terrorystycznymi. W pełni należy się zgodzić z wielce przekonującą tezą Autora pracy, który przekonująco twierdzi, iż „Siła i zakres oddziaływania terrorystycznego zawiera się przede wszystkim w zamachach terrorystycznych. One są koniecznym i kluczowym warunkiem istnienia terroryzmu, stając się podstawowym katalizatorem generowania emocji strachu i przerażenia społecznego. Ataków, podobnie z resztą jak zjawiska terroryzmu, nie sposób przewidzieć w pełnym zakresie, a wszelkie próby historycznego ujmowania tego zagadnienia skazane są na porażkę. Wynika to przede wszystkim z asymetrycznego charakteru zagrożenia terrorystycznego”. To bardzo ważna teza, która przewija się w całości autorskich rozpatrywań. Widać to także w analizach innych problemów. W tym nurcie cenne i wielce interesujące są rozpatrywania dotyczące podejść do kwestii bezpieczeństwa, a w tym szczególnie bezpieczeństwa wewnętrznego. Autor wnika w istotę dotychczasowego definiowania bezpieczeństwa bazując na kilku wybranych podejściach po to, aby z kolei podnieść rangę podmiotu w bezpieczeństwie i w konsekwencji skupić się na istocie i zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa choć zagrożenia mają charakter wewnętrzny. Szczególnie ważna jest tu kwestia niezwykle interesującej deskrypcji różnorakich podejść. Autor z dużą szczegółowością odnosi się do niektórych podejść reprezentacyjnych w tej sferze nauki, (mam tu na myśli Nauki o Bezpieczeństwie) z wnikliwością poznawczą, zauważając pewne niedociągnięcia, a nawet brak logicznych uzasadnień pewnych koncepcji. Sądzę, że zarówno opis, jak i krytyka są jednoznaczne i wystarczająco uzasadnione. 
Wielce konstruktywne, a jednocześnie niezwykle interesujące poznawczo są dociekania Autora w kwestii natury zamachów terrorystycznych. Zastanawiające wydają się dociekliwe wskazania uwarunkowań i relacji w aspekcie czasu. To dość kontrowersyjne zagadnienie w analizie Autora nabiera  przekonującego projektu i dobrze, że potraktowano je  z dużą szczegółowością. Do szerszej refleksji zmuszają również dociekania  w kwestii środowiska zamachów a wyszczególnione 14 cech zamachów jest przykładem dobrej charakterystyki zjawiska dając perfekcyjny jego obraz. Można się spierać co do typologii metod przeprowadzenia zamachów, jednak trzeba przyznać, iż Autor uwzględnił wszelkie możliwe do zaistnienia sytuacje, spełniając tym samym wymóg zupełności. Dobrze się stało, że w książce znalazło miejsce aż sześć studiów przypadku. Zarówno w sensie metodologicznym, jak również czysto analitycznym mamy do czynienia z dużą starannością metodologiczną Autora, ze starannością i dociekliwością poznawczą. Zarówno analizy, jak i syntezy Autora prezentowane w podsumowaniach poszczególnych rozdziałów świadczą o dobrym podejściu naukowym i dużych zdolnościach poznawczych Autora dzieła.
Konsekwencją wielce ciekawych analiz i badań jest projekt (koncepcja) autorski  organizacji reagowania na zamachy terrorystyczne w Polsce. Jako pewna koncepcja wymaga z pewnością procesu weryfikacyjnego. Generalnie jednak jest dopracowana w szczegółach i możliwa do realizacji (zastosowania). W moim odczuciu jest przekonująca we wszystkich częściach. Sądzę, że przedstawiona koncepcja jest nie tylko propozycją  nowego spojrzenia na problemy reagowania na zamachy terrorystyczne, lecz także, a może przede wszystkim, wskazaniem kierunków przemian w projektowaniu przyszłych struktur, działań oraz strategii. 
Reasumując, stwierdzam, iż opiniowane dzieło należy ocenić jako konstrukcję wielce interesującą i nowatorską w swej generalnej wymowie. Wielowątkowość książki, choć może czasem zdumiewać, nie jest w żadnym wypadku minusem. Rozmach zamysłu kompozycyjnego został tu połączony z rzeczowością i jasnością całościowego ujęcia problematyki terroryzmu oraz precyzją argumentacji. Publikacja może być z powodzeniem wykorzystywana nie tylko do szczegółowych analiz  naukowych, ale także w procesie dydaktycznym studentów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszystkie wyodrębnione w rozdziałach problemy kończą się właściwymi uzasadnieniami i dowodzeniem racji autorskich, które w zdecydowanej większości są poprawnie wywiedzione w procesie racjonalnej wnikliwości i ciekawie konstruowane. Prowadzone analizy są przekonujące  i poprawne logicznie. Płynna poetyka wywodów  i znakomita narracja autorska stanowią o doskonałości i oryginalności dzieła. Pozytywnie oceniając całość monografii warto podkreślić, że jest ona dobrze ułożona treściowo i napisana poprawnym językiem. Dzieło ma wysoką wartość poznawczą i dydaktyczną. 

Jarosław Stelmach

mjr rez. dr inż. Ekspert w obszarze antyterroryzmu oraz bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej. Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Safety Project oraz pomysłodawca i organizator międzynarodowego kongresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego SAFE PLACE. Dziekan Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu WSBPiI Apeiron, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. Tadeusza Kościuszki oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień naukowy doktora nauk o bezpieczeństwie uzyskał w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, broniąc z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej na temat ograniczania skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej. Zdobył doświadczenie zawodowe w jednostkach wojsk aeromobilnych oraz terenowych i specjalnych Żandarmerii Wojskowej. Ukończył wiele kursów i szkoleń, w tym kurs specjalistyczny dla oficerów policji sił powietrznych w USA oraz kurs dla dowódców operacji policyjnych i negocjatorów policyjnych. Wykonywał zadania negocjatora w Żandarmerii Wojskowej oraz kierował działaniami prewencyjnymi podczas zabezpieczeń uroczystości i przedsięwzięć wojskowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki antyterroryzmu, negocjacji policyjnych, prawnych oraz instytucjonalnych wymiarów bezpieczeństwa narodowego. Autor licznych monografii i artykułów naukowych z tego obszaru. Posiada aktualne wpisy na listy kwalifikowanych pracowników ochrony oraz zabezpieczenia technicznego. Ekspert zewnętrzny w grupie zadaniowej MSWiA w zakresie bezpieczeństwa AT IK w latach 2017-2018.

Książki tego autora

Publikacje monograficzne
Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Wyd. PWN, Warszawa 1974.
Aleksandrowicz T., Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa XXI wieku, Wyd. Difin,
Warszawa 2020.
Aleksandrowicz T., Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych. Aspekty metodologiczne, Wyd.
Difin, Warszawa 2022.
Aleksandrowicz T., Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa, ludzie. W poszukiwaniu nowego
paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Wyd. Difin, Warszawa 2018.
Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy, Wyd. Akademickie i Literackie, Warszawa
2015.
Apanowicz J., Metodologia ogólna, Wyd. Bernardinum, Gdynia 2002.
Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Bartalanffy L., Ogólna teoria systemów, Wyd. PWN, Warszawa 1984.
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne. Świadomość społeczna i edukacyjna, red. K. Liedel, P. Piasec-
ka, Wyd. Difin, Warszawa 2017.
Białek T., Terroryzm. Manipulacja strachem, Wyd. Studiom Emka, Warszawa 2005.
Biesok G., Wyród-Wróbel J., Podejścia do tworzenia map procesów [w:] Uwarunkowania i me-
todyczne aspekty rozwoju organizacji, red. I. Dudzik-Lewicka, H. Howaniec, W. Waszkie-
lewicz, Wyd. ATH w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2012.
Bitkowska A., Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach, Wyd. Difin, Warszawa
2013.
Bitkowska A., Kolterman K., Wójcik G., Wójcik K., Zarządzanie procesami w przedsiębior-
stwie, Wyd. Difin, Warszawa 2011.
Bolechów B., Polityka antyterrorystyczna w świetle badań nad terroryzmem, Wyd. UWr,
Wrocław 2012.
Bolechów B., Terroryzm w świecie podwubiegunowym, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003.
Bolechów B., Terroryzm. Aktorzy, statyści, widownie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Borkowski  R.,  Agresja,  destrukcja,  przemoc  [w:]  Człowiek,  etyka,  polityka,  J.  Galerowicz,
M. Siciński, I.S. Fiut i inni, Wyd. Oficyna wydawnicza ABRYS, Kraków 1998.393 Bibliografia
Borkowski R., Refleksja nad stanem świata w  20 lat po dramacie 11 września 2001 r. [w:] Dwie
dekady  walki  z  terroryzmem, red. P. Piasecka, K. Maniszewska, R. Borkowski, Wyd.  
Difin, Warszawa 2022.
Borkowski R., Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, Wyd. Adam Marsza-
łek, Toruń 2014.
Bryk J., Wiktymizacja [w:] Kryminologia, red. P. Łobuz, I. Malinowska, M. Michalski, Wyd.
Difin, Warszawa 2020.
Cabała P., Leśniewski P., Procesy zarządzania projektami [w:] Metody doskonalenia procesów
zarządzania projektami w organizacji, red. P. Cabała, Wyd. Difin, Warszawa 2016.
Caravelli J., Trim P.R.J., Strategizing Resilience and Reducing Vulnerability, Wyd. Nova Scien-
ce Publishers, New York, USA 2009.
Chomentowski P., Polski system antyterrorystyczny. Prawno-organizacyjne kierunki ewolucji,
Wyd. Difin, Warszawa 2014.
Cichomski M., Horoszko M., Idzikowska I., Przygotowanie do przejmowania kontroli nad
zdarzeniami o charakterze terrorystycznym oraz reagowanie w przypadku wystąpienia ta-
kich zdarzeń w świetle rozwiązań ustawy o działaniach antyterrorystycznych – w kontekście
zadań resortu spraw wewnętrznych [w:] Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na
zagrożenia współczesnym terroryzmem, red. W. Zubrzycki, K. Jałoszyński, A. Babiński,
Wyd. WSPol w Szczytnie, Szczytno 2016.
Ciećkiewicz J., Organizacja  pomocy  medycznej  w  wypadkach  masowych  i  katastrofach [w:]  
Ratownictwo  medyczne  w  wypadkach  masowych,  red.  J.  Ciećkiewicz,  Wyd.  Górnicki  
Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2008.
Cieślarczyk M., Metody techniki i narzędzia badawcze oraz elementy statystyki, Wyd. AON,
Warszawa 2006.
Cymerski J., Terroryzm a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013.
Cupryjak  M.,  Prewencja  antyterrorystyczna  państwa  demokratycznego,  Wyd.  Naukowe
IPiEUS, Szczecin 2019.
Czaja J., Bezpieczeństwo narodowe a bezpieczeństwo państwa. Niektóre aspekty teorii bezpieczeń-
stwa [w:] Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, red. W. Kitler,
T. Kośmider, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
Czerwiński M., Makowiec P., Podstawy ratownictwa taktycznego, Wyd. Difin, Warszawa
2014.
Czop A., Udział firm ochrony osób i mienia w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego w Polsce,
Wyd. WSBPI Apeiron, Kraków 2014.
Czupryński A., Cel poznawczy i utylitarny w naukach o bezpieczeństwie [w:] Nauki o bez-
pieczeństwie. Wybrane problemy, red. A. Czupryński, B. Wiśniewski, J. Zboina, Wyd.
CNBOP-PIB, Józefów 2017.
Czupryński A., Metoda naukowa [w:] Nauki o bezpieczeństwie. Wybrane problemy, red. A.
Czupryński, B. Wiśniewski, J. Zboina, Wyd. CNBOP-PIB, Józefów 2017.
Czupryński A., Obszar oraz obiekt i przedmiot badań w naukach o bezpieczeństwie [w:] Nauki
o bezpieczeństwie. Wybrane problemy, red. A. Czupryński, B. Wiśniewski, J. Zboina, Wyd.
CNBOP-PIB, Józefów 2017.394 Bibliografia
Daniluk P., Bezpieczeństwo i zarządzanie. Analiza strategiczna, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
Dawidczyk A., Jurczak J., Łuka P., Metody, techniki, narzędzia nauk o bezpieczeństwie, Wyd.
Difin, Warszawa 2019.
Dawidczyk  A.,  Analiza  strategiczna  w  dziedzinie  bezpieczeństwa,  Wyd.  Difin,  Warszawa
2020.
Dawidczyk A., Jurczak J., Metodologia bezpieczeństwa w przykładach i zastosowaniach. Pod-
ręcznik akademicki, Wyd. Difin, Warszawa 2022.
Dawidczyk A., Poradnik dla doktorantów i habilitantów nauk o bezpieczeństwie, Wyd. Difin,
Warszawa 2023.
Dietl  W.,  Hirschmann  K.,  Tophoven  R.,  Terrroryzm,  red.  wydania  polskiego  K.  Liedel,
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Doskonalenie struktury organizacyjnej, red. A Stabryła, Wyd. Państwowe Wydawnictwo Eko-
nomiczne, Warszawa 1991.
Drucker P.F., Nadchodzi nowa organizacja [w:] Zarządzanie wiedzą, tłum. Magda Witkow-
ska, Wyd. Helion, Gliwice 2006.
Dwie dekady walki z terroryzmem, red. P. Piasecka, K. Maniszewska, R. Borkowski, Wyd.
Difin, Warszawa 2022.
Dwutomowa encyklopedia PWN, O-Z, red. A. Krupa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Dziadoń J., Typologia kryteriów oceny systemu zarządzania [w:] Metodologiczne aspekty zarzą-
dzania, red. A. Stabryła, J. Trzcieniecki, Wyd. PAN, Wrocław 1986.
Dziubek I., Edukacja obronna. Wiedza, Wyd. Uczelniane PWSZ w Kaliszu, Kalisz 2015.
Dziubek I., Media a współczesny terroryzm [w:] Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terrory-
zmem, red. K. Jałoszyński, T. Aleksandrowicz, K. Wiciak; Wyd. WSPol w Szczytnie,
Szczytno 2016.
Encyklopedia  terroryzmu,  red.  A.  Zasieczny,  A.  Sobkowski,  Dom  Wydawniczy  Bellona,
Warszawa 2004.
Englund L., The bomb attack in Oslo and the shootings at Utøya, Norway, 2011: Experiences  
of communication and media management [w:] Via Spatiosa: Festschrift to Ragnar Anders-
son on his 67th birthday, red. S. Mooniruzzaman, F. Nilson & E. Svensson, Karlstad
University Press, Karlstad 2015.
Ficoń K., Bezpieczeństwo narodowe i jego typologie, Wyd. BEL Studio, Warszawa 2020.
Ficoń K., Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe, Wyd. Bel Studio, Warsza-
wa 2007.
Fiszer M., Militarne aspekty terroryzmu [w:] Terroryzm. Anatomia zjawiska, red. K. Liedel,
Wyd. Naukowe „Scholar”, Warszawa 2006.
Fiszer  M.,  Terroryzm  jako  konflikt  asymetryczny  [w:]  Terroryzm.  Anatomia  zjawiska,  red.
K. Liedel, Wyd. Naukowe „Scholar”, Warszawa 2006.
Flick U., Jakość w badaniach jakościowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Gabriel-Węglowski  M.,  Działania  antyterrorystyczne.  Komentarz,  Wyd.  Wolters  Kluwer,
Warszawa 2018.
Gasparski W. , Prakseologia, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.395 Bibliografia
Gasztold A., Dwie wieże runęły [w:] Terroryzm i antyterroryzm w opiniach ekspertów w XX rocz-
nicę zamachów na WTC i Pentagon, red. J. Stelmach, Wyd. Difin, Warszawa 2021.
Gąsiorowski J., Współpraca Policji ze służbami ratowniczymi w trakcie zabezpieczenia miejsca
zdarzenia w przypadku zaistnienia zdarzeń o szczególnym charakterze [w:] Studia przypad-
ków w badaniach bezpieczeństwa, red. J. Zych, Wyd. WSB, Poznań 2016.
German M., Thinking Like a Terrorist: Insights of a Former FBI Undercover Agent, Wyd. Uni-
versity of Nebraska Press, Washington, D.C., USA, 2007.
Gierszewski J., Pieczywok A.,  Metodologiczne  podstawy  badań  problemów  bezpieczeństwa,
Wyd. Difin, Warszawa 2020.
Glen A., Podstawy poznania bezpieczeństwa podmiotu. Aksjologia, ontologia, epistemologia, meto-
dologia, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2022.
Glen A., Terroryzm lotniczy. Istota zjawiska, organizacja przeciwdziałania, Wyd. Akademii
Obrony Narodowej, 2014.
Glen  A.,  WTC  11  września  2001  r.  –  refleksje  przeciwlotnicze,  etyczne i   organizacyjne  [w:]  
Terroryzm w opiniach ekspertów. W XX rocznicę zamachów na WTC i Pentagon, red.
J. Stelmach, Wyd. Difin, Warszawa 2021.
Grajewski P., Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja , Wyd. PWE, Warszawa 2007.
Grocki R., Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Wyd. Difin, Warszawa 2020.
Gromek P., Dorobek teorii organizacji i zarządzania w projektowaniu systemów bezpieczeństwa
– pętla implementacyjna [w:] Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodo-
wego, red. W. Kitler, T. Kośmider, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
Gromek  P.,  Teoria  organizacji  bezpieczeństwa  na  przykładzie  masowej  ewakuacji  ludności,
Wyd. Difin, Warszawa 2017.
Gromek P., W sieci ratownictwa, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 2018.
Gromek  P.,  Zagrożenia  operacyjne  w  funkcjonowaniu  systemu  bezpieczeństwa  powszechnego
[w:] Wprowadzenie do oceny ryzyka operacyjnego w funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa
powszechnego, red. P. Gromek, Wyd. SGSP, Warszawa 2022.
Hamid Al-Bayati T., A New Counterterrorism Strategy: Why the World Failed to Stop Al Qaeda
and ISIS/ISIL and How to Defeat Terrorists, Wyd. Praeger, Santa Barbara, California,
USA 2017.
Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Bertelsmann Media, Warszawa 1999.
Hołyst B., Terroryzm, Tom 1, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2011.
Hołyst B., Terroryzm, Tom 2, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2011.
Hopkin P., Fundamentals of Risk Management, Understanding, evaluating and implementing
effective risk management, Wyd. KoganPage, Londyn 2010.
Horgan J., Psychologia terroryzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Indecki K., Prawo karne wobec terroryzmu i aktu terrorystycznego, Łódź 1998.
Jackson B.A., Peterson D.J., Bartis J.T., LaTourrette T., Brahmakulam I.T., Protecting emergen-
cy responders: Lessons learned from terrorist attacks, Wyd. Rand Corporation, USA 2002.
Jagiełło D., Kontrowersyjne techniki przesłuchań osób podejrzanych o terroryzm [w:] Pozyskiwa-
nie informacji w walce z terroryzmem, red. P. Herbowski, D. Słapczyńska, D. Jagiełło,
Wyd. Difin, Warszawa 2017.396 Bibliografia
Jajuga K., Elementy teorii systemów [w:] Elementy teorii systemów i analizy systemowej, red.  
T. i K. Jajuga, K. i S. Wrzosek, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1992.
Jakóbiec W.W., Metodyka diagnozy organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego, Wyd. Instytut
Wyd. Związków Zawodowych, Warszawa 1987.
Jakubczak R., System obrony terytorialnej w zwalczaniu dywersji, Wyd. AON, Warszawa 1996.
Jałoszyński K., Współczesny wymiar antyterroryzmu, Wyd. Trio, Warszawa 2008.
Jałoszyński K., Jednostka kontrterrorystyczna – element działań bojowych w systemie bezpieczeń-
stwa antyterrorystycznego, Wyd. WSPol w Szczytnie, Szczytno 2011.
Jałoszyński K., Terroryzm jako źródło zagrożenia bezpieczeństwa osób podlegających ochronie
w Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Bezpieczeństwo osób podlegających ustawowo ochronie wo-
bec zagrożeń XXI wieku, red. P. Bogdalski, J. Cymerski, K. Jałoszyński, Wyd. WSPol
w Szczytnie, Szczytno 2014.
Jałoszyński K., Stępiński M., Olechnowicz M., Policyjne siły kontrterrorystyczne w Polsce.
Organizacja. Zadania. Uzbrojenie i wyposażenie, Wyd. Bellona, Warszawa 2019.
Jarmoszko S., Ścieżki konceptualizacji strategii bezpieczeństwa, Wyd. UP-H w Siedlcach,  
Siedlce 2015.
Jashapara A., Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, tłum. J. Sawicki, Wyd. PWE,  
Warszawa 2008.
Jasiński A., Architektura w czasach terroryzmu. Miasto – przestrzeń – budynek, Wyd. LEX
a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.
Jaworski  M.,  Ekonomia  a  terroryzm  [w:]  Terroryzm.  Anatomia  zjawiska,  Wyd.  Naukowe
Scholar.Collegium Civitas Press, Warszawa 2006.
Karolczak K., Encyklopedia terroryzmu, Wyd. SPAR, Warszawa 1995.
Karwowska  J.,  Specjalne  użycie  broni  –  emocje  w  debacie  publicznej  a  merytoryczne  opinie
ekspertów [w:] Specjalne użycie broni. Stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań, red.  
K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, J. Stelmach, Wyd. WSPol w Szczytnie, Szczytno 2017.
Kisielnicki, J. Zarządzanie projektami. Ludzie – procedury –wyniki, Wyd. Wolters Kluwer
Polska, Warszawa 2012.
Kitler W., Obrona cywilna (niemilitarna) w Polsce, Wyd. MON, Warszawa 2002.
Kitler W., Transdyscyplinarność badań w naukach o bezpieczeństwie i w naukach o obronno-
ści [w:] Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, Wyd. Difin,
Warszawa 2015.
Kitler W., Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty ustrojowe,
prawno-administracyjne i systemowe, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2018.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe. Teoria i praktyka, Wyd. Towarzystwa Wiedzy Obron-
nej, Warszawa 2020.
Kłak M., Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wyd. WSEiP w Kielcach,
Kielce 2010.
Korzeniowski L.F., Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Wyd. Difin, Warszawa 2017.
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wyd. UŁ, Łódź 2019.397 Bibliografia
Kozicki A., Władze cywilne wobec ataków terrorystycznych w Norwegii w 2011 r. Przywódz-
two, zasoby kulturowe i język politycznego opisu [w:] Reagowanie na zamachy terrorystyczne.  
Wybrane zagadnienia, red. J. Stelmach, Wyd. Difin, Warszawa 2016.
Koziński J. , Kontrola [w:] Podstawy zarządzania organizacjami red. J. Koziński, T. Listwan,
Wyd. Terra, Poznań 1999.
Koziński J., Listwan T., Podstawy zarządzania organizacją, Wyd. Terra, Poznań 1999.
Koziński J., Organizacja [w:] Podstawy zarządzania organizacją, red. J. Koziński, T. Listwan,  
Wyd. Terra, Poznań 1999
Królikowski H., Problem  terroryzmu  wymaga  rozwiązań  politycznych  [w:] Terroryzm  i  an-
tyterroryzm w opiniach ekspertów. W XX rocznicę zamachów na WTC i Pentagon, red.  
J. Stelmach, Wyd. Difin, Warszawa 2021.
Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Wyd. Naukowe PWN, War-
szawa 1992.
Kubiak K., Przemoc na oceanach. Współczesne piractwo i terroryzm morski, Wyd. Trio, War-
szawa 2009.
Kydd A.H. ,Walter B.F., The Strategies of Terrorism [w:] Contending with Terrorism : Roots,
Strategies, and Responses, red. M.E. Brown, O.R. Coté Jr., S.M. Lynn-Jones, S.E. Miller,
Wyd. The MIT Press Cambridge 2010.
Lasota M., B. Grenda, Arena samobójców. Wybrane aspekty terroryzmu i terroryzmu samobój-
czego, Wyd. ASzWoj., Warszawa 2017.
Liedel K., Budowanie systemu przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce a potrzeba prowadze-
nia wielopłaszczyznowych badań [w:] Terroryzm. Anatomia zjawiska, red. K. Liedel, Wyd.  
Naukowe „Scholar”, Warszawa 2006.
Liedel K., Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa, Wyd.
Difin, Warszawa 2010.
Liedel K., Piasecka P., Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych, Wyd. Trio, Warszawa
2008.
Liedel K., Piasecka K., Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu. Jak przeżyć zamach terrorystyczny,
Wyd. Difin, Warszawa 2018.
Lipka M., Zagrożenia bezpieczeństwa osób publicznych. Zabójcy i ich motywacje [w:] Bezpie-
czeństwo osób podlegających ustawowo ochronie wobec zagrożeń XXI wieku, red. P. Bogdal-
ski, J. Cymerski, K. Jałoszyński, Wyd. WSPol w Szczytnie, Szczytno 2014.
Lisiński M., Nalepka A., Metodyka kompleksowego usprawniania struktury organizacyjnej
[w:] Metodologiczne aspekty zarządzania, red. A. Stabryła, J. Trzcieniecki, Wyd. Zakład  
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986.
Lisiński M., Projektowanie struktury organizacyjnej [w:] Doskonalenie struktury organizacyjnej,
red. A. Stabryła, Wyd. PWE, Warszawa 1991.
Loranty A., Waluszko D., Ofiary zdarzeń o  charakterze terrorystycznym [w:] Współczesne za-
grożenia terroryzmem oraz metody działań antyterrorystycznych, red. J. Szafrański, Wyd.
WSPol w Szczytnie, Szczytno 2007.
Lubiewski  P.,  Terroryzm  a  migracja.  Zależności  i  skutki,  Wyd.  Wrocławskiej  Księgarni  
Archidiecezjalnej, Wrocław 2018.398 Bibliografia
Machnikowski R.M., Zabójcze idee. Co próbują nam przekazać terroryści?, Wyd. UŁ, Łódź
2020.
Machnikowski R.M., Na terroryzmie kariery się nie zrobi… [w:] Terroryzm i antyterroryzm w
opiniach ekspertów w XX rocznicę zamachów na WTC i Pentagon, red. J. Stelmach, Wyd.
Difin, Warszawa 2021.
Maciejewski J., Socjologia grup dyspozycyjnych. Analiza socjologiczna, Wyd. UWr., Wrocław
2015.
Maniszewska K., Zagrożenie terroryzmem w Europie w świetle badań opinii publicznej. Eduka-
cja jako element systemu działań antyterrorystycznych [w:] Polska ustawa antyterrorystyczna
– odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem, red. W. Zubrzycki, K. Jałoszyński,
A. Babiński, Wyd. WSPol w Szczytnie, Szczytno 2016.
Maziarz B., Pater B., Policyjna jednostka specjalna w regionalnej polityce bezpieczeństwa, Wyd.
UO, Opole 2018.
Mesjasz C., Skarbek T., Identyfikacja struktury organizacyjnej [w:] Metodologiczne aspekty za-
rządzania, red. A. Stabryła, J. Trzcieniecki, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Wrocław 1986.
Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP, red. W. Skomra,
Wyd. BEL Studio, Warszawa 2015.
Mikołajczyk J., Performans, który wymknął się spod kontroli: relacje „intymnego” z „publicz-
nym” w zamachach z 11 września [w:] Intymne – prywatne – publiczne, red. W. E. Wąchoc-
ka, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
Mikuła B., Geneza, przesłanki i istota zarządzania wiedzą [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsię-
biorstwie, red. K. Parachuda, Wyd. PWN, Warszawa 2005.
Misiuk A., Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Wyd. Difin, Warszawa 2013.
Mleczek T., Zamach jako krwawe widowisko z maksymalną liczbą ofiar śmiertelnych. Zmiana
w taktyce terrorystów: pojawienie się aktywnych zabójców/strzelców i mordowanie zakładni-
ków podczas sytuacji zakładniczej [w:] Dwie dekady w walce z terroryzmem, red. P. Piasec-
ka, K. Maniszewska, R. Borkowski, Wyd. Difin, Warszawa 2022.
Moch  N.,  System  kierowania  obroną  narodową  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  perspektywie
XXI wieku, Wyd. WAT, Warszawa 2018.
Nahotko S., Diagnozowanie menadżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Oficyna
Wyd. Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1996.
Nalepka A., Diagnoza struktury organizacyjnej [w:] Doskonalenie struktury organizacyjnej, red.
A. Stabryła, Wyd. PWE, Warszawa 1991.
Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, Wyd. PWN, Warszawa
Kraków 1999.
Nowak S., Metodologia badań społecznych, Wyd. PWN, Warszawa 2012.
Nuclear Terrorism : Response Preparedness Issues of Major Cities, red. C.A. Lloyd, Wyd. Nova
Science Publishers, Hauppauge, New York, USA 2013.
Olbrycht P., Zagrożenia asymetryczne jako główne zagrożenia bezpieczeństwa w czasach pozim-
nowojennych [w:] Podsystem  niemilitarny  w  przygotowaniach  obronnych  Rzeczypospolitej
Polskiej, red. Z. Ścibiorek, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2017.399 Bibliografia
Olson D.T., Tactical Counterterrorism: The Law Enforcement Manual of Terrorism Prevention,
Wyd. Charles C Thomas, Springfield, Illinois, USA 2012.
Pacek P., Terroryzm jako istotny element wojny hybrydowej na Ukrainie [w:] Edukacja dla bez-
pieczeństwa. Charakterystyka współczesnych zagrożeń terrorystycznych, Tom I, red. B. Bącz-
kiewicz, M. Ilnicki, M. Szulca, Wyd. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2017.
Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wyd. PWN, Warszawa 2006.
Pawłowski K., System bezpieczeństwa narodowego (państwa) – rozważania teoretyczne [w:] Współ-
czesne  wyzwania  dowodzenia  i  zarządzania, red. T. Majewski, M. Piotrowska-Trybull,  
S. Sirko, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.
Piątek Z., Procedury i przedsięwzięcia systemu reagowania kryzysowego, Wyd. AON, Warszawa
2006.
Piekarski M., Wojtasik K., Polski system antyterrorystyczny a realia zamachów drugiej dekady
XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2020.
Pietras P., Szmit M., Zarządzanie projektami wybrane metody i techniki, Wyd. Oficyna Księ -
garsko-Wydawnicza „Horyzont”, Łódź 2003.
Pietrek G., System zarządzania kryzysowego. Diagnoza i kierunki doskonalenia, Wyd. Difin,
Warszawa 2018.
Piłejko K., Prakseologia – nauka o sprawnym działaniu, Wyd. PWN, Warszawa 1976.
Piwowarski J., Nauki o bezpieczeństwie. Kultura bezpieczeństwa i redefinicja środowiska bezpie-
czeństwa, Wyd. Difin, Warszawa 2020.
Pokruszyński W., Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, podręcznik akademicki, Wyd. WSGE,
Józefów 2010.
Pokruszyński W., Piwowarski J., Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, Wyd. WSBPI Apeiron,
Kraków 2016.
Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem, red.
W. Zubrzycki, K. Jałoszyński, A. Babiński, Wyd. WSPol w Szczytnie, Szczytno 2016.
Pszczołowski T., Problemy dobrej diagnozy, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.
Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wyd. Ossolińskich 1978.
Pszczołowski T., Dylematy sprawnego działania, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1982.
Radkowski R., Koordynacja  jako  przejaw  harmonizacji  organizacji  działań  ratowniczych [w:]
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za
bezpieczeństwo wewnętrzne, Tom III, red. B. Wiśniewski, Wyd. WGSP, Warszawa 2018.
Raspond  J.,  Łączność  radiowa  [w:]  Ratownictwo  medyczne  w  wypadkach  masowych,  red.
J. Ciećkiewicz, Wyd. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2008.
Rokiciński K., Terrroryzm w istocie konfliktu hybrydowego  [w:] Reagowanie na zamachy terro-
rystyczne. Wybrane zagadnienia, red. J. Stelmach, Wyd. Difin, Warszawa 2016.
Rudniański J., Elementy prakseologicznej teorii walki. Z zagadnień kooperacji negatywnej, Wyd.
PWN, Warszawa 1983.
Sadowski W., Podstawy ogólnej teorii systemów. Analiza logiczno-metodologiczna, Warszawa 1978.
Senkus P., Zarządzanie i dowodzenie z wykorzystaniem orientacji procesowej. Sektor prywatny,
sektor publiczny, sektor non profit, Wyd. Difin, Warszawa 2013.400 Bibliografia
Serafin T., Pomiar skuteczności i efektywności w projektach prewencji zagrożeń [w:] Bezpieczeń-
stwo antyterrorystyczne. Świadomość społeczna i edukacyjna, red. K. Liedel, P. Piasecka,
Wyd. Difin, Warszawa 2017.
Sienkiewicz P., Analiza systemowa. Podstawy i zastosowania, Wyd. Bellona, Warszawa 1984.
Sienkiewicz P., Inżynieria systemów. Wybrane zastosowania wojskowe, Wyd. MON, Warsza-
wa 1983.
Sienkiewicz-Małyjurek K., Zarządzanie kryzysowe w ujęciu procesowym – istota, zadania,
efekty [w:] Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – uwarunkowania XXI wieku. Współ-
czesne  aspekt  zarządzania  bezpieczeństwem, red. M. Włodarczyk, A. Marjański, Wyd.
SWSPiZ, Łódź 2010.
Sienkiewicz-Małyjurek K., Skuteczne zarządzanie kryzysowe, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
Silva T.P., Butler J.M., Terrorist Attacks and Counterinsurgency Practices, Wyd. Nova Science
Publishers, Inc, New York, USA 2011.
Skarbek T., Założenia kształtowania struktur organizacyjnych [w:] Organizacja i zarządzanie.
Zarys problematyki, red. A. Stabryła, J. Trzcieniecki, Wyd. PWH, Warszawa 1986.
Skomra W., Panowanie nad ryzykiem w ramach zarządzania kryzysowego, Wyd. Bel Studio,
Warszawa 2018.
Słowiński B., Podstawy sprawnego działania, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Koszalin 2008.
Słownik języka polskiego PWN, Tom A-K, red. M. Szymczak, Wyd. Naukowe PWN, Warsza-
wa 2002.
Słownik języka polskiego PWN, Tom R–Z, red. M. Szymczak, Wyd. Naukowe PWN, War-
szawa 2002.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego AON, Wydanie szóste, Warszawa 2006
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa, red. J. Pawłowski, B. Zdrodowski, M. Kulicz-
kowski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2020.
Słownik wyrazów bliskoznacznych PWN, red. M. Bańka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
2006.
Sobolewski G., Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa, Wyd. SGSP, Warszawa
2020.
Specjalne  użycie  broni.  Stan  obecny,  zagrożenia,  propozycje  rozwiązań,  red.  K.  Jałoszyński,  
W. Zubrzycki, J. Stelmach, Wyd. WSPol w Szczytnie, Szczytno 2017.
Stabryła A., Przedmiot i zakres nauki organizacji i zarządzania [w:] Organizacja i zarządza-
nie. Zarys problematyki, red. A. Stabryła, J. Trzcieniecki, Wyd. PWN, Warszawa 1986.
Stabryła A., Metodyka analizy i projektowania systemów zarządzania procesowego [w:] Analiza
i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, red. A. Stabryła, Wyd. Mfiles, 2010.
Stalski P., Prawo do obrony koniecznej [w:] Acta Erasmiana, Tom V, red. M. Sadowski, Wyd.
UWr, Wrocław 2013.
Stańczyk J., Formułowanie kategorii pojęciowej bezpieczeństwa, Wyd. FNCE, Poznań 2017.
Stelmach J., Instytucje bezpieczeństwa narodowego, Wyd. WSOWL, Wrocław 2016.
Stelmach J., Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w działaniach policyjnych, Wyd. WSOWL,
Wrocław 2016.401 Bibliografia
Stelmach J., Działania antyterrorystyczne w kontekście identyfikacji znamion przestępstwa o cha-
rakterze terrorystycznym [w:] Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia
współczesnym terroryzmem, red. W. Zubrzycki, K. Jałoszyński, A. Babiński, Wyd. WSPol
w Szczytnie, Szczytno 2016.
Stelmach J., Rozważanie w cieniu nicejskiej tragedii [w:] Reagowanie na zamachy terrorystyczne,
red. J. Stelmach, Wyd. Difin, Warszawa 2016.
Stelmach J., Skutki zamachu terrorystycznego [w:] Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terro-
ryzmem, red. K. Jałoszyński, T. Aleksandrowicz, K. Wiciak, Wyd. WSPol Szczytno,
Szczytno 2016.
Stelmach J., Kategorie obiektów użyteczności publicznej i stopnie ich ochrony w kontekście zagro-
żenia współczesnym terroryzmem [w:] Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użytecz-
ności publicznej. Analiza – diagnoza – case study, red. B. Wiśniewska-Paź, M. Szostak,
J. Stelmach, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2018.
Stelmach J., Rekomendacje do prowadzenia edukacji antyterrorystycznej w budynkach użytecz-
ności publicznej [w:] Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej.
Tom 3, Terroryzm, zamachy, sprawcy vs sposoby minimalizacji skutków, red. B. Wiśniew-
ska-Paź, J. Stelmach, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.
Stelmach J., Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie. Zarys problematyki, Wyd. Safety
Project, Wrocław 2022.
Stelmach J., Reagowanie na zamachy. Dobre praktyki i rekomendacje, Wyd. Difin, Warszawa
2021.
Stelmach J., Minimalizacja skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności
publicznej dobre praktyki i rekomendacje, Wyd. Safety Project, Wrocław 2023.
Stępiński M., Teoretyczne i prawno-organizacyjne uwarunkowania decyzji dowódczych w Policji,
Wyd. WSPol w Szczytnie, Szczytno 2015.
Stępiński M., Formalno-organizacyjne uwarunkowania dowodzenia działaniami kontrterro-
rystycznymi realizowanymi przez wyspecjalizowane siły Policji w świetle przepisów ustawy
o działaniach antyterrorystycznych [w:] Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na
zagrożenia współczesnym terroryzmem, red. W. Zubrzycki, K. Jałoszyński, A. Babiński,
Wyd. WSPol w Szczytnie, Szczytno 2016.
Szafrański J., Bezpieczeństwo i obrona państwa w aspekcie zagrożeń terrorystycznych [w:] Współ-
czesne zagrożenia terroryzmem oraz metody działań antyterrorystycznych, red. J. Szafrański,
Wyd. WSPol w Szczytnie, Szczytno 2007.
Szandrocho R., System bezpieczeństwa i stany nadzwyczajne [w:] Teoretyczne i metodologiczne
podstawy problemów z zakresu bezpieczeństwa. Podręcznik akademicki, red. Z. Ścibiorek,
Z. Zamiar, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.
Szczepańska K., Bugdoł M., Podstawy zarządzania procesami, Wyd. Difin, Warszawa 2016.
Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice 2005.
Szulc B.M,, Kształcenie. Nauka. Wartości, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015 r.
Ścibiorek Z., Wiśniewski B., Kuc R.B., Dawidczyk A., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcz-
nik akademicki, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015.402 Bibliografia
Taleb N.N., Czarny Łabędź. Jak nieprzewidywane zdarzenia rządzą naszym życiem, przeł.
O. Siara, Wyd. Zysk i S-ka, Warszawa 2007.
Targalski J., Podejmowanie decyzji [w:] Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki, red.  
A. Stabryła, J. Trzcieniecki, Wyd. PWN, Warszawa 1986.
Teoria organizacji i zarządzania, red. J. Kurnal, Wyd. Państwowe Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 1979.
Terror w Polsce – analiza wybranych przypadków, K. Liedel, A. Mroczek, Wyd. Difin, War -
szawa 2013.
Terroryzm i antyterroryzm w opiniach ekspertów. W XX rocznicę zamachów na WTC i Penta-
gon, red. J. Stelmach, Wyd. Difin, Warszawa 2021.
Townshend Ch., Terroryzm, tłum. R.M. Machnikowski, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 2017.
Trzcieniecki J., Projektowanie systemów zarządzania, Wyd. PWN, Warszawa 1979.
Trzcieniecki M., Usprawnianie organizacji [w:] Organizacja i zarządzanie. Zarys problematy-
ki, red. A. Stabryła, J. Trzcieniecki, Wyd. PWN, Warszawa 1986.
Trzcieniecki  J.,  Doskonalenie  struktury  organizacyjnej,  red.  A  Stabryła,  Wyd.  Państwowe  
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991.
Tyrała P., Kierowanie, organizowanie, zarządzanie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001.
Uniwersalny słownik języka polskiego, Tom K–Ó, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Vademecum bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, R. Klepka, R. Kopeć, Wyd. Libron – Filip Loh-
ner, Kraków 2018.
Wejkszner A., Wojny XXI wieku. Istota współczesnych konfliktów asymetrycznych  [w:] Zagroże-
nia asymetryczne współczesnego świata, red. S. Wojciechowski, R.A. Fiedler, Wyd. Naukowe
Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
Poznań 2009.
Wejkszner A., Samotne wilki kalifatu. Państwo islamskie i indywidualny terroryzm dżihady-
styczny w Europie Zachodniej, Wyd. Difin, Warszawa 2018.
Wejkszner A., Europejska Armia Kalifatu. Centrum supersieci, Tom I, Wyd. Difin, Warszawa
2020.
Wiatr M., Wstęp [w:] Siły zbrojne w walce z terroryzmem, red. M. Wiatr, J. Stelmach, Wyd.
WSOWL, Wrocław 2017.
Wiśniewski B., System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i prawne, Wyd. WSPol
w Szczytnie, Szczytno 2013.
Wiśniewski B., Kozioł J., Falecki J., Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych, Wyd.
WSPol Szczytno, Szczytno 2017.
Wiśniewski B., Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa, Wyd. Difin, Warszawa 2020.
Wojciechowski S., Osiewicz P., Zrozumieć współczesny terroryzm, Wyd. Difin, Warszawa 2017.
Wojtasik K., Anatomia zamachu. O strategii i taktyce terrorystów, Wyd. Grupa Medium, War-
szawa 2019.
Wróbel R., Stopnie alarmowe w działaniach antyterrorystycznych organów administracji pu-
blicznej, Wyd. SGSP, Warszawa 2018.403 Bibliografia
Wróblewski R., Wprowadzenie do nauk o bezpieczeństwie, Wyd. UP-H w Siedlcach, Siedlce
2017.
Wróblewski R., Bezpieczeństwo narodowe zintegrowane i zrównoważone, Wyd. UP-H w Siedl-
cach, Siedlce 2019.
Wróblewski W., Wartości w podsystemie ochronnym systemu bezpieczeństwa narodowego. Warto-
ści funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej, Wyd. Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
Warszawa 2020.
Yin R.K., Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, tłum. J. Gilewicz,
Wyd. UJ, Kraków 2015.
Zamach w Norwegii. Nowy wymiar zagrożenia terroryzmem w Europie, red. K. Liedel, P. Piasecka,
T.R. Aleksandrowicz, Wyd. Difin, Warszawa 2011.
Zamiar Z., Wełyczko L., Zarządzanie kryzysowe, Wyd. WSOWL, Wrocław 2013.
Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych, red. M. Nepelski,
J. Struniawski, Wyd. WSPol w Szczytnie Szczytno 2017.
Zarządzanie  kryzysowe  w  aspekcie  zagrożeń  terrorystycznych, red. B. Michailiuk, J. Solarz,
J. Stempień, Wyd. ASW, Warszawa 2019.
Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk. Wydanie rozszerzone, red. D. Wróblew-
ski, Wyd. CNBOP, Józefów 2018.
Zelek A., Zarządzanie strategiczne. Diagnozy, decyzje, strategie, Wyd. Zachodniopomorskiej
Szkoły Biznesu, Szczecin 2000.
Zieleniewski J., O problemach organizacji, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1970.
Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, Wyd. PWN, Warszawa 1976.
Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, Wyd. PWN, Warszawa 1981.
Ziemski S., Problemy dobrej diagnozy, Wyd. Wiedza Powszechna, Gdańsk 1973.
Zięba R., Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych [w:] Bezpieczeń-
stwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. D.B. Bobrow, E. Haliżak,  
R. Zięba, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997.
Zięba R., Teoria ogólna bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych [w:] Stosunki
międzynarodowe w XXI wieku, red. E. Haliżak i inni, Wyd. Scholar, Warszawa 2006.
Zięba  R.,  Wprowadzenie.  Pozimnowojenny  paradygmat  bezpieczeństwa  międzynarodowego
[w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Zięba, Wyd. Akademickie
i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Zimny M., Terroryzm samobójczy. Fakty, geneza, analiza, Wyd. Difin, Warszawa 2017.
Zubrzycki  W.,  Aleksandrowicz  T.,  Cymerski  J.,  Terroryzm.  Działania  antyterrorystyczne,
Wyd. Bellona, Warszawa 2019
Zubrzycki W., Antyterrorystyczne formacje Policji w przypadku zbrojnej agresji na RP, Wyd.
WSPol w  Szczytnie, Szczytno 2014.
Żuber M., Terroryzm i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym, Wyd. WSOWL, Wrocław
2013.
Żuber M., Broń masowego rażenia w działalności terrorystycznej, Brakuje wydawnictwa War-
szawa 2015.404 Bibliografia
Żuber M., Groźba użycia broni masowego rażenia w atakach terrorystycznych [w:] M. Żuber (red.)
Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Zagrożenia i reagowanie kryzysowe, Wrocław 2006.
artykuły naukowe
Adamczuk M., Ewolucja  strategii  i  metod  działania  islamskich  ugrupowań  terrorystycznych
i ich wpływ na bezpieczeństwo Polski, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 3/19.
Adamczuk M., Rodzimy terroryzm jako zjawisko zagrażające bezpieczeństwu w Europie, „Bez-
pieczeństwo Narodowe” 2011, nr 17/1.
Bąk T., Zarządzanie kryzysowe w przypadku zamachu terrorystycznego, „Zeszyty Naukowe
WSOWL” 2010, nr 3/157.
Beňová P., Hošková-Mayerová Š., Navrátil J., Terrorist attacks on selected soft targets, „Journal
of Security and Sustainability Issues” 2019, nr 3/8.
Brajer-Marczak R., Konsekwencje ciągłego doskonalenia procesów w organizacjach, „Prace na-
ukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Podejście Procesowe w Organi-
zacjach” 2009, nr 52.
Brisard  J.Ch.,  Jackson  K.,  The  Islamic  State’s  External  Operations  and  the  French-Belgian  
Nexus, ,,CTC SENTINEL” 2016, nr 9/11.
Chatterjee S., Abkowitz M.D., A Methodology for Modeling Regional Terrorism Risk, „Risk
Analysis” 2011, nr 7/31.
Chlebowicz P., Czynności analityczno-informacyjne w polskim porządku prawnym, „Prawo
w Działaniu” 2022, Tom 51 – Sprawy karne.
Christensen T., Laegreid P. i Rykkja L.H., After a Terrorist Attack: Challenges for Political
and Administrative Leadership in Norway, „Journal of Contingencies and Crisis Mana-
gement” 2013, nr 3/21.
Compa T., Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa transportu lotniczego, „Facta Simonidis”
2018, nr 11.
Craigie R.J., Farrelly P.J., Santos R., Manchester Arena bombing: lessons learnt from a mass
casualty incident, „BMJ Mil Health” 2020, nr 166.
Czyżak M., Wybrane aspekty zjawiska cyberterroryzmu, „Telekomunikacja i Techniki infor-
macyjne” 2010, nr 1–2.
Deptała D., Terroryzm samobójczy. Wybrane problemy, „Res Politicae” 2016, tom VIII.
Destein J., The rise of revenge terrorism, „The Journal of Counterterrorism & Homeland
Security International” 2020, nr 25.
Dillinger J., Organized Arson as a Political Crime. The Construction of a «Terrorist»  
Menace in the Early Modern Period, „Crime, History & Societies” 2006, nr 2/10.
Flyvbjerg B., Pięć mitów o badaniach typu studium przypadku, „Studia Socjologiczne” 2005,
nr 2/177.
Frąckowiak K., Cechy dystynktywne terroryzmu morskiego w ujęciu fenomenologicznym, „Studia
Prawnoustrojowe” 2015, nr 29.405 Bibliografia
Garber L., Have we learned a lesson? The Boston marathon bombing and information sharing,
„Administrative Law Review” 2015, Nr 2/67.
Gasztold A., Gasztold P., The Polish Counterterrorism System and Hybrid Warfare Threats,
„Terrorism and Political Violence” 2020, nr 6/34.
Gates J., Arabian S., Biddinger P. i inni, The initial response to the Boston marathon bombing:
lessons learned to prepare for the next disaster, „Annals of Surgery” 2014, nr 260/6.
Gembala K., Projektowanie organizacji, „Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach” 2013.Brakuje nr lub rocznika.
Golarz M., Zamach w Londynie z 7 lipca 2005 r. Przygotowania, przebieg, skutki i podjęte
działania, „Kwartalnik Policyjny” 2016, nr 1.
Górka M., Wybrane aspekty definicyjne cyberterroryzmu i ich znaczenie w perspektywie polityki
bezpieczeństwa, „Cywilizacja i Polityka” 2017 , nr 15.
Grabowski M., Zając A., Dane,  informacja,  wiedza  –  próba  definicji, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2009, nr 798.
Harasim K., Terroryzm samobójczy w interpretacji islamu, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka
–Praktyka – Refleksje” 2017, nr 25.
Harris T., London and anti-terrorism in Europe, “European View” 2017, nr 16.
Hoffman B., Responding to terrorism across the technological spectrum, “Terrorism and Politi-
cal Violence” 1994, nr 3.
Izak K., Anders Behring Breivik. Studium przypadku skrajnie prawicowego terrorysty – samotne-
go wilka (część 1), „Terroryzm – Studia, Analizy, Prewencja” 2022, nr 2/2.
Izak K., Anders Behring Breivik. Studium przypadku skrajnie prawicowego terrorysty – samotne-
go wilka (część 2), „Terroryzm – Studia, Analizy, Prewencja” 2023, nr 3/3.
Jałoszyński  K.,  Działania  militarne  Izraela  w  walce  z  terroryzmem,  „Zeszyty  Naukowe
AON” 1999, nr 2/35.
Jałoszyński K., Stelmach J., Bezpieczeństwo terrorystyczne czy antyterrorystyczne? W poszuki-
waniu prawdy o pojęciach, „Przegląd Policyjny” 2022, nr 1/145.
Jasiński A., Wielkomiejski dylemat – przestrzeń publiczna czy przestrzeń bezpieczna, „Przestrzeń
i Forma” 2009, nr 12.
Karolczak K., Terroryzm XXI wieku – wybrane aspekty, „Terroryzm – Studia, Analizy, Prewen-
cja” 2022, nr 1/1.
Kądziołka K., Ocena poziomu zagrożenia terroryzmem w krajach Unii Europejskiej z wykorzy-
staniem GTI, „Ekonomia Międzynarodowa” 2018, nr 23.
Kijewska M., Lewicowy terroryzm w Europie Zachodniej w drugiej połowie XX i na początku
XXI wieku. Podstawowe informacje i kierunki rozwoju, „Radzyński Rocznik Humani-
styczny” 2018, tom 1/16.
Kogut B., Lubiewski P., Organizacja działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych spowo-
dowanych atakami terrorystycznymi (na przykładzie organizacji światowych dni młodzieży),
„Початкова сторінка” 2018, nr 18.
Kołodziejczyk R., Nowa odsłona terroryzmu – Cyberterroryzm, „Rocznik Bezpieczeństwa
Międzynarodowego” 2017, nr 11/2.406 Bibliografia
Kordel P., Struktura hipertekstowa jako istotne narzędzie zarządzania organizacją opartą na
wiedzy, „Organizacja i Zarządzanie: Kwartalnik Naukowy” 2009, nr 1.
Kotowski W., Warunki przewozu towarów niebezpiecznych, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 2.
Kowalczyk B., Kowalewski M., Parapura H., Sieci i usługi telekomunikacyjne w zarządzaniu
kryzysowym, „Telekomunikacja i Techniki Informacyjne” 2011, nr 1–2.
Koziej S., Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, Polityczno-strate-
giczne aspekty bezpieczeństwa, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 2/18.
Kwieciński M., Procesowe i systemowe ujęcie procesu zarządzania bezpieczeństwem, „Bezpie-
czeństwo. Teoria i Praktyka” 2012, nr 2/7.
Larson R.C., Metzger M.D., Cahn M.F., Responding to Emergencies: Lessons Learned and the
Need for Analysis, „Homeland Security: Operations Research Initiatives and Applica-
tions” 2006, nr 6/36.
Lelito R., Podejście procesowe w naukach o bezpieczeństwie i obronności, „Bezpieczeństwo.
Teoria i Praktyka” 2015, nr 2.
Lindekilde L., O’Connor F., Schuurman B., Radicalization patterns and modes of attack
planning and preparation among lone-actor terrorists: an exploratory analysis, „Behavioral
Sciences of Terrorism and Political Aggression” 2019, nr 11/2.
Malindžák D., Olejarz T., Logistyka w zarządzaniu kryzysowym, „Przegląd Nauk o Obron-
ności” 2017, nr 4/2.
Meszaros T., Crises and Attacks: Some Avenues to Be Explored and Guidelines for Action,  
„International Journal on Criminology” 2018, nr 1/6.
Michailiuk B., Broń biologiczna i bioterroryzm, „Zeszyty Naukowe AON” 2016, nr 1/102.
Michalus  J.,  Definicja  terroryzmu  międzynarodowego ,  „Ruch  Prawniczy,  Ekonomiczny  
i Socjologiczny” 1993, nr 4.
Midor K., Klimasara G., Mapa procesu jako innowacyjne narzędzie optymalizacji jakościowej
procesu produkcji, „Systems Supporting Production Engineering” 2016, nr 4/16.
Mirowski M., Kierunki zarządzania wiedzą. Nowe formy organizacji oparte na wiedzy, „Stu-
denckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” 2011, nr 9.
Misiuk A., Dobrowolska-Opała M., Zagrożenia terrorystyczne imprez masowych organizowa-
nych w Polsce, „Studia Politologiczne” 2018, nr 49.
Moch  N.,  Bryczek-Wróbel  P.,  Stelmach  J.,  Raport  kongresu  Safe  Place,  „Przegląd  Nauk
o Obronności” nr 14/2022.
Mroczek A., Głąbkowska E., Akty terroru w Polsce z udziałem „samotnego wilka, „Bezpie-
czeństwo. Teoria i Praktyka” 2016.
Nalepa  T.,  Popiel  S.,  Terroryzm  chemiczny,  „Przegląd  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego”
2009, nr 1.
Nesser P., Single Actor Terrorism: Scope, Characteristics and Explanations, „Perspectives on
Terrorism” 2012, nr 6/6.
Nesser P. and Stenersen A., The Modus Operandi of Jihadi Terrorists in Europe, „Perspectives
on Terrorism” 2016, nr 6/12.
Nowak M., Zakres i treść nazwy według Kazimierza Ajdukiewicza (zastosowanie związków
Galois), „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2013, nr 4/88.407 Bibliografia
Ogrodnik B., Ewentyzm i reizm : teoria zbiorów jako ontologia, „Prace Naukowe Uniwersy-
tetu Śląskiego, Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica” 1995, Tom 13.
Oźóg-Wróbel K., Katalog metod prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, „Roczni-
ki Nauk Prawnych” 2012, Tom XXII nr 4.
Piekarski M., Ewolucja taktyki terrorystów po roku 2001, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego” 2015, 7/13.
Ragin-Skorecka K., Nowak F., Analiza procesowa jako narzędzie do usprawnienia działalności
organizacji, „Studia i Prace WNEIZ US” 2017, nr 48/2.
Rogala P., Zarządzanie procesami według norm ISO serii 9000, „Prace Naukowe Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 169.
Saran J., Klasyfikacje i typologie jako sposoby uprawiania empirycznych badań pedagogicznych,
„Studia i Prace Pedagogiczne” 2014, nr 4.
Saska P., Klimentowski F., Kowalczyk P., Charakterystyka improwizowanych urządzeń wybu-
chowych stosowanych w konflikcie irackim , „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2008, nr 1/147
Schmid A.P., Twelve  Rules  for  Preventing  and  Countering  Terrorism  by  Alex  P.  Schmid,
„Perspectives on Terrorism” 2012, nr 3/6.
Schmid A.P., Forest J., Lowe T., Counter-Terrorism Studies: A Glimpse at the Current State of
Research, “Perspectives on Terrorism” 2021, nr 4/15.
Sinkkonen T., Can Political Leaders Make a Difference? Norwegian versus Spanish Experiences
in Responding to Terrorist Attacks, “Studies in Conflict & Terrorism” 2016, nr 4/39.
Smith M., Zeigler S.M., Terrorism before and after 9/11 – a more dangerous world? „Research
& Politics” 2017, nr 4/4.
Stelmach J., Goals of terrorist attacks in the perspective of the indirect strategy of terrorism,  
„Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tade -
usza Kościuszki” 2017, nr 2/184.
Stelmach J., Znaczenie  interpretacji  znamion  przestępstwa  o  charakterze  terrorystycznym  dla
skuteczności prowadzenia działań antyterrorystycznych w Polsce, „Annales Universitatis
Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica” 2019, nr 11/2.
Stelmach J., Moch N., Time in Responding to Terrorist Attacks in Cities, „Sustainability”
2022, nr 14/24.
Stelmach J., The practical dimension of the response of public security institutions to contemporary
terrorist attacks, „Przegląd Strategiczny” 2022, nr 15.
Stelmach J., Zwalczanie zagrożeń terrorystycznych w reżimach stopni alarmowych – wyzwania
i praktyczne trudności, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego” 2022, nr 25/3.
Strom K.J., Eyerman J., Interagency Coordination: Lessons Learned From the 2005 London
Train Bombings, „NIJ Journal” 2008, nr 261.
Szafran E., Guła P., Wybrane aspekty działań ratowniczych i medycznych w aktach terroru,
„Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” 2011, nr 1.
Szubrycht T., Cyberterroryzm jako nowa forma zagrożenia terrorystycznego, „Zeszyty Nauko-
we Akademii Marynarki Wojennej” 2005, nr 1/160.
Szulc B., Rozważania na temat bezpieczeństwa państwa [recenzja książki Państwo – polityka
–- bezpieczeństwo wewnętrzne], „Nowa Polityka Wschodnia” 2021, nr 4/31.408 Bibliografia
Tomasiewicz J., Strategia oporu niekierowanego w wojnie asymetrycznej, „Przegląd Geopoli-
tyczny” 2009, nr 1.
Tomasiewicz J., Terrorism strategies. An attempt at conceptualization, „The Police Review”
2020, nr 139/3.
Toruński J., Podejście procesowe w zarządzaniu jakością, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2012, nr 93/20.
Trzos  A.,  Łyziński  K.,  Jurowski  K.,  Ratownictwo  medyczne  w  zdarzeniach  CBRNE/
HAZMAT, „Safety & Fire Technology” 2019, nr 2/54.
Vasiliauskienė V., Vasiliauskas M., Definition of Terrorism and Eu Counter-Terrorism Policy ,
„Border Security & Management” 2020, nr 3.
VE H., The Need for a Coordinated and Strategic Local Police Approach to Terrorism: A Practi-
tioner’s Perspective, „Police Practice & Research” 2002, nr 3/4.
Włodarczyk-Madejska J., Zachowania niezgodne z prawem osób ze stwierdzoną niepoczytalno-
ścią, „Biuletyn PTK” 2015, nr 22.
Wojtasik K., Pozorowana sytuacja zakładnicza i jej konsekwencje. Zamach w Orlando (USA,
Floryda), „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2019, nr 20.
Wołejszo J., Skuteczność i jakość w dowodzeniu, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2018, nr 41.
Żuber M., Infrastruktura Krytyczna państwa jako obszar potencjalnego oddziaływania terrory-
stycznego, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2019, nr 8/2.
Źródła prawa
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78
poz. 483).
Decyzja Rady UE z dnia 28 listopada 2002 r. ustanawiająca europejską sieć ochrony osób
publicznych (Dz.U. UE 2002 nr L 2002.333.1).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/40/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. do-
tycząca ataków na systemy informatyczne i zastępująca decyzję ramową Rady 2005/222/
WSiSW (Dz.U. UE 2008 nr L 218/8).
Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2017/541  z  dnia  15  marca  2017  r.
w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca Decyzję Ramową Rady 2002/475/WSiSW
oraz zmieniająca Decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz.U. UE 2017 nr 88.6).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179).
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz.U. 1990 nr 78
poz. 461).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555).
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740).
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o  działach  administracji  rządowej (Dz.U. 1997 nr 141  
poz. 943).
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. 2001 nr 3 poz. 18 z późn. zm.).409 Bibliografia
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządko-
wych (Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1353).
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 2002 nr 62 poz. 558).
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz.U. 2002 nr 74 poz. 676).
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. 2002 nr 113 poz. 985).
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowód-
cy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. 2002 nr 156 poz. 1301).
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006  
nr 191 poz. 1410).
Ustawa  z  dnia  26  kwietnia  2007  r.  o  zarządzaniu  kryzysowym  (Dz.U.  z  2007  r.  nr  89,  
poz. 590 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz.U. 2008 nr 171
poz. 1055).
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570).
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
(Dz.U. 2009 nr 31 poz. 206).
Ustawa  z  dnia  5  sierpnia  2010  r.  o  ochronie  informacji  niejawnych  (Dz.U.  2010  nr  182  
poz. 1228).
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. 2013
poz. 628).
Ustawa  z  dnia  22  listopada  2013  r.  o  systemie  powiadamiania  ratunkowego  (Dz.U.  2013  
poz. 1635).
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 2016 poz. 904
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terrory -
zmu (Dz.U. 2018 poz. 723).
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022 poz. 655).
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2018 poz. 1560).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej
państwa (Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2218).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsię-
wzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP
(Dz.U. 2016 poz. 1101).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r.  
w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. 2021  
poz. 1737).410 Bibliografia
Zarządzenie nr 36 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie
zadań realizowanych przez policję w sytuacjach kryzysowych (Dz. U. KGP 2017, poz. 73).
Zarządzenie nr 88 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 18 października
2018 r. w sprawie sposobu reagowania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przypadku
uzyskania informacji o wystąpieniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym (Dz. U. ABW
2018, poz. 39).
Zarządzenie nr 9 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie postę-
powania Policji w przypadku uprowadzenia osoby dla okupu (Dz. U. KGP 2019 poz. 28).
Zarządzenie nr 26 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie metod
i form działania pododdziałów kontrterrorystycznych Policji (Dz. U. KGP 2019 poz. 47).
Zarządzenie nr 12 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie Systemu
Wspomagania Dowodzenia w Policji (Dz. U. KGP 2020 poz. 23).
Zarządzenie nr 20 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie metod
i form przygotowania i realizacji działań policyjnych w związku ze zdarzeniami szczególny-
mi (Dz. U. KGP 2020 poz. 35).
Publikacje internetowe
3 Hours In Orlando: Piecing Together An Attack And Its Aftermath, https://www.npr.org/
2016/06/16/482322488/orlando-shooting-what-happened-update.
15 lat temu terroryści weszli do szkoły w Biesłanie, https://tvn24.pl/swiat/rosja-15-lat-od-
ataku-terrorystycznego-na-szkole-w-bieslanie-ra965934-2285229.
17 lat temu terroryści dokonali krwawych zamachów samobójczych w Londynie, https://www.
polskieradio.pl/39/156/artykul/2546280,17-lat-temu-terrorysci-dokonali-krwawych-
zamachow-samobojczych-w-londynie.
105. rocznica zamachu w Sarajewie, który wywołał I wojnę światową, https://dzieje.pl/aktu-
alnosci/105-rocznica-zamachu-w-sarajewie-ktory-wywolal-i-wojne-swiatowa.
A visual guide to the London Bridge attacks, https://www.theguardian.com/uk-news/2017/
jun/04/visual-guide-to-london-bridge-attacks.
ABW:  Breivik  kupował  w  Polsce  nawozy  sztuczne,  https://www.polskieradio24.pl/5/3/
Artykul/407625,ABW-Breivik-kupowal-w-Polsce-nawozy-sztuczne.
ABW  zatrzymała  kolejnego  szpiega  z  siatki  pracującej  na  rzecz  Rosji,  https://www.pap.pl/
aktualnosci/news%2C1595110%2Cabw-zatrzymala-kolejnego-szpiega-z-siatki-
pracujacej-na-rzecz-rosji.html.
After Action Report for the Response to the 2013 Boston Marathon Bombings, https://archives.
lib.state.ma.us/handle/2452/264302
Augustynek Z., Zdarzenia, rzeczy, procesy, http://filozofiauw.wdfiles.com/local--files/tek -
sty-zrodlowe/Augustynek%20-%20Zdarzenia,%20rzeczy,%20procesy.pdf.
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeń-
stwa Narodowego, Warszawa 2013, https://www.bialystok.ap.gov.pl/arch/teksty/bia-
la_ksiega.pdf.411 Bibliografia
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2020, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/
Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP_2020.pdf.
Strategia  Rozwoju  Systemu  Bezpieczeństwa  Narodowego  Rzeczypospolitej  Polskiej  2022,
https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/strategia_rozwoju_systemu_bezpieczenstwa_
narodowego_rp_2022.pdf.
Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015–2019, https://policja.pl/pol/kgp/
biuro-prewencji/wydzial-profilaktyki-sp/programy-krajowe-i-rzad/122841,
Narodowy-Program-Antyterrorystyczny-na-lata-2015-2019.html.
Al-Kaida  bierze  odpowiedzialność  za  próbę  zamachu,  https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/
news-al-kaida-bierze-odpowiedzialnosc-za-probe-zamachu,nId,80471#crp_state=1
Al-Kaida straszy zamachami, https://wiadomosci.wp.pl/al-kaida-straszy-zamachami-603
7171424535681a
Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 roku w sprawie za-
sad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia, https://
www.gov.pl/web/uw-podlaski/dokumentacja-szefa-ock-w-sprawie-ewakuacji.
Anderson D., Attacks in London and Manchester, Independent assessment of MI5 and Police
internal  reviews,  https://www.gov.uk/government/publications/attacks-in-london-
and-manchester-between-march-and-june-2017
Atak terrorystyczny w Kenii. Islamiści porwali autobus i zabili 28 pasażerów, https://polskie-
radio24.pl/5/3/artykul/1296153,atak-terrorystyczny-w-kenii-islamisci-porwali-auto
bus-i-zabili-28-pasazerow
Atak w Londynie, https://tvn24.pl/raporty/atak-w-londynie-rr1187-2590320
Atak w supermarkecie. Co stało się w Trebes, https://tvn24.pl/swiat/francja-atak-w-carcassonne-
-i-trebes-ra824459-2354984
Attack on Manchester Arena on 22nd May 2017, https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/994856/CCS032
1126370-002_MAI_Report_Volume_ONE_WebAccessible.pdf
Belmonte M.A., Terroryzm w Hiszpanii i jego wpływ na postawę elektoratu, Universitat Abat
Oliba CEU, 2010, https://docplayer.pl/13092669-Terroryzm-w-hiszpani-i-jego-wp3
yw-na-postawe-elektoratu.html.
Berlin lorry attack: What we know? https://www.bbc.com/news/world-europe-38377428.
Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej wobec zagrożeń ze strony platform bezzałogowych, Ra-
port PTBN, Tom II , Wyd. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego, 2021,
https://www.academia.edu/53235120/Bezpiecze%C5%84stwo_infrastruktury_kry-
tycznej_wobec_zagro%C5%BCe%C5%84_ze_strony_platform_bezza%C5%82o-
gowych_Raport_PTBN_Tom_II.
Biegał i wystrzelił co najmniej 100 pocisków. Może nawet więcej. Relacja świadka ataku w Wied-
niu, https://tvn24.pl/swiat/austria-strzaly-w-wiedniu-sa-zabici-i-ranni-4740084.
Bonalumi N., Reagowanie na zamach terrorystyczny w Bostonie – wymiar medyczny, „Ochro-
na  Mienia  i  Informacji”  3/2014,  https://ochrona-bezpieczenstwo.pl/bezpieczen-
stwo-publiczne/terroryzm/1105-reagowanie-na-zamach-terrorystyczny-w-bostonie-
wymiar-medyczny.412 Bibliografia
Borkowska K., Ósma rocznica ataku na World Trade Center – czy boimy się ataku terrorystycz-
nego?, „TH!NK” 2011, nr 1 (5), https://docplayer.pl/8595205-Osma-rocznica-ataku-
na-world-trade-center-czy-boimy-sie-ataku-terrorystycznego.html
Boston Marathon terror attack, https://edition.cnn.com/interactive/2013/04/us/boston-
-marathon-terror-attack/.
Building Resilience Against Terrorism: Canada’s Counter-terrorism Strategy, https://www.pu-
blicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/rslnc-gnst-trrrsm/index-en.aspx.
Brisard J-Ch., The Paris Attacks and the Evolving Islamic State Threat to France, https://ctc.
westpoint.edu/the-paris-attacks-and-the-evolving-islamic-state-threat-to-france/.
Bruksela:  Groźba  zamachów  bombowych  w  metrze,  https://wgospodarce.pl/informa-
cje/124563-bruksela-grozba-zamachow-bombowych-w-metrze
Centre for the Protection of National Infrastructure, Integrated Security A Public Realm
Design Guide for Hostile Vehicle Mitigation - Second Edition, 2023 https://www.cpni.gov.
uk/hostile-vehicle-mitigation.
Chauzal G., Colijn K., Ginkel B., Paulussen Ch., Zavagli S. (ICCT), Paris: 11/13/15 Analy-
sis and Policy Options, JSTOR, 2015, https://www.jstor.org/stable/resrep17487.
Chief Coroner of England and Wales, Inquests arising from the deaths in the London Bridge
and borough market terror attack, https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2019/
11/London-Bridge-Borough-Market-Terror-Attack-2019-0332.pdf.
Cieślak G., Samotne wilki i naśladownictwo. Jakie będzie ostatnie słowo IS? https://wyda-
rzenia.interia.pl/tylko-u-nas/news-samotne-wilki-i-nasladownictwo-jakie-bedzie-
ostatnie-slowo-i,nId,2134295.
Communicating in a Crisis: Risk Communication Guidelines for Public Officials, Wyd. Samhsa,
2019,  https://store.samhsa.gov/product/communicating-crisis-risk-communication-
guidelines-public-officials/pep19-01-01-005.
Coroner’s report, Inquests arising from the deaths in the London Bridge and borough market terror
attack,  https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2019/11/London-Bridge-Bo-
rough-Market-Terror-Attack-2019-0332.pdf.
CPNI, Protecting against terrorism. Third edition, https://www.gov.uk/government/publi-
cations/protecting-against-terrorism.
Crisis meta leadership lessons from the Boston marathon bombings response the ingenuity of swarm
intelligence,  https://cdn2.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/88/2016/09/
Marathon-Bombing-Leadership-Response-Report.pdf.
Cudem uniknęliśmy tragedii jakiej w Polsce jeszcze nie było, https://www.newsweek.pl/pol-
ska/-spoleczenstwo/zamach-bombowy-we-wroclawiu/5rg2f50.
CUTA – Connecting the dots, https://cuta.belgium.be/?cn-reloaded=1.
Ćwiczenie KRYZYS-15, https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/113451,Cwiczenia-anty-
terrorystyczne-Kryzys-15.html.
Ćwiczenie  KRYZYS-16,  https://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/19673?t=Cwiczenia-
Kryzys-16-Terrorysci-na-uczelni.
Ćwiczenie  Renegade/Sarex  16/I,  https://archiwum.rcb.gov.pl/renegade-sarex-16i-zawyja-
-syreny/.413 Bibliografia
Data Collection Methodology, https://www.start.umd.edu/gtd/using-gtd/.
Downarowicz  T.,  Dlaczego  nieszczęścia  chodzą  parami?,  „Sprawy  Nauki”  2010,  https://
www.sprawynauki.edu.pl/archiwum/dzialy-wyd-elektron/318-matematyka-el/1672-
dlaczego-nieszczescia-chodza-parami.
Downarowicz T., Prawo Serii w ujęciu matematycznym, Instytut Matematyki i Informa-
tyki, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2011 http://prac.im.pwr.wroc.pl/~downar/
polish/dokumenty/prawo%20serii.pdf.
Encyklopedia zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Sabota%C5%BC.
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 juillet 2016, Rapport, https://www.
assemblee-nationale.fr/14/rap-enq/r3922-t1.asp.
FEMA, Managing the Emergency Consequences of Terrorist Incidents, https://www.fema.gov/
pdf/plan/managingemerconseq.pdf.
FEMA, Managing the Emergency Consequences of Terrorist Incidents. Interim planning guide for
state and local governments, USA 2002.
FEMA, Resource Improve Your Community’s Awareness and Reporting Activity For
Law  Enforcement  and  Community  Partners,  https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-
library/abstracts/resource-guide-improve-your-communitys-awareness-and-reporting.
Gilbert S., Borough Market, Report into the fatal shootings by police of Khuram Butt, Rachid
Redouane, Youssef Zaghba and the serious injury of Mr A, Borough Market, Independent
Police Complaints Commission, London 3 June 2017, https://www.policeconduct.
gov.uk/sites/default/files/Borough_Market_Final_report_for_publication.pdf.
Gorczyński J., Jerozolima. Osiem osób rannych w wyniku ataku terrorystycznego w autobusie,
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,28789419,jerozolima-osiem-
-osob-rannych-w-wyniku-ataku-terrorystycznego.html.
Grabowski W., Przyczyny, przebieg i skutki zamachu w Londynie z 7 lipca 2005 roku, http://
www.terroryzm.com/przyczyny-przebieg-i-skutki-zamachu-w-londynie-z-7-lipca-
2005-roku/.
Gryga M., Wojska Specjalne a zagrożenia hybrydowe cz. 1: Czym tak naprawdę jest wojna  
hybrydowa?,  Raport,  https://defence24.pl/sily-zbrojne/wojska-specjalne-a-zagroze-
nia-hybrydowe-cz-1-czym-tak-naprawde-jest-wojna-hybrydowa-raport.
Hamm  M.,  Spaaj  R.,  Lone  Wolf  Terrorism  in  America:  Using  Knowledge  of  Radicalization  
Pathways to Forge Prevention Strategies, No. 248691, 2015, https://www.ojp.gov/pdffiles1/
nij/grants/248691.pdf.
Harris T., London prepared: a city-wide endeavour. An Independent Review of London’s Pre-
paredness to Respond to a Major Terrorist Incident, 2022, https://www.london.gov.uk/
mopac-publications-0/london-prepared-city-wide-endeavour.
Harris T., London’s Preparedness to Respond to a Major Terrorist Incident, 2016, https://www.
london.gov.uk/sites/default/files/londons_preparedness_to_respond_to_a_major_
terrorist_incident_-_independent_review_oct_2016.pdf.
How are threat levels decided?, https://www.mi5.gov.uk/threat-levels.
HSAC, White paper. The attacks on Paris: lessons learned. A Presentation of Findings, https://
publicpolicy.pepperdine.edu/hsac/content/hsac-paris-lessons-learned_whitepaper.pdf.414 Bibliografia
Independent Police Complaints Commission (IPCC), Borough Market. Report into the fa-
tal shootings by police of Khuram Butt, Rachid Redouane, Youssef Zaghba and the serious
injury of Mr A, Borough Market, London 3, June 2017, https://www.policeconduct.gov.
uk/sites/default/files/Borough_Market_Final_report_for_publication.pdf.
Ioana I., The terrorism and its psychological effects, International Conference of Scientific
Paper Afases 2015 Brasov, https://www.afahc.ro/ro/afases/2015/afases_2015/socio/
Irina%20Ioana.pdf.
Joint Terrorism Analysis Centre, https://www.mi5.gov.uk/joint-terrorism-analysis-centre.
Kasacja  Prokuratora  Generalnego  w  sprawie  zamachu  bombowego  we  Wrocławiu,  https://
www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/kasacja-prokuratora-generalnego-w-sprawie-
zamachu-bombowego-we-wroclawiu.
Kidnapping  for  ransom  and  terrorism,  https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/
module-16/key-issues/kidnapping-for-ransom-and-terrorism.html.
Kołodziej  D.,  Polski  kierowca  zginął  w  Berlinie  z  rąk  terrorysty,  https://kultura.onet.
pl/film/lukasz-urban-zginal-z-rak-terrorysty-w-berlinie-teraz-powstanie-o-tym-
serial/3klxxmj.
Komunikat z badań CBOŚ nr 50/2015 (Zagrożenie terroryzmem), https://www.cbos.pl/SPI-
SKOM.POL/2015/K_050_15.PDF.
Komunikat z badań CBOŚ nr 177/2015 (Zagrożenie terroryzmem po zamachach w Paryżu),
https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_177_15.PDF.
Komunikat z badań CBOŚ nr 127/2016 (Zagrożenie terroryzmem), https://www.cbos.pl/SPI-
SKOM.POL/2016/K_127_16.PDF.
Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, https://www.gov.pl/web/rcb/krajowy-plan-za-
rzadzania-kryzysowego.
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. prekursorów materiałów wybuchowych, https://www.gov.pl/
web/mswia/prekursory-materialow-wybuchowych.
Krwawy zamach w Nicei: Celem ataku stali się ludzie, którzy świętowali wolność, równość i brater-
stwo,  https://www.dw.com/pl/krwawy-zamach-w-nicei-celem-ataku-stali-si%C4%9-
9-ludzie-kt%C3%B3rzy-%C5%9Bwi%C4%99towali-wolno%C5%9B%C4%87-
r%C3%B3wno%C5%9B%C4%87-i-braterstwo/a-19401848.
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy, https://digital-strategy.ec.europa.eu/pl/news/
new-stronger-rules-start-apply-cyber-and-physical-resilience-critical-entities-and-
networks.
London  Bombings  Overview, Centre Of Excellence Defence Against Terrorism (COE-
-DAT), Special Report, nr 2, https://www.coedat.nato.int/.
Lone Actors as a Challenge for P/CVE, Publications Office of the European Union, 2021,
https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2021-10/ran_lone_actors_as_chal-
lenge_for_pcve_july_2021_en.pdf.
Łuck. Uprowadzenie autobusu na Ukrainie. Uwolniono wszystkich zakładników, https://wia-
domosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,26148559,luck-uprowadzenie-autobusu-z-
-zakladnikami-uwolniono-trzy-osoby.html.
Manchester Arena bombing: Emergency services timeline, https://www.bbc.com/news/uk-en-
gland-435551.415 Bibliografia
Manchester Arena Inquiry Volume 2: Emergency Response, Volume 2-II, https://manchestera-
renainquiry.org.uk/report-volume-two
Manchester attack: 22 dead and 59 hurt in suicide bombing, https://www.bbc.com/news/uk-
-england-manchester-40010124.
Manchester City Council. Manchester bomb 1996 and the city’s regeneration, https://www.
manchester.gov.uk/directory_record/212397/manchester_bomb_1996_and_the_ci-
tys_regeneration.
Mayor of London statements - London Bridge attack, https://www.london.gov.uk/who-we-
-are/what-mayor-does/mayor-london-statements-london-bridge-attack.
Metodologia raportu TE-SAT, https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/do -
cuments/ Tesat_Report_2022_0.pdf.
Metodyka oględzin miejsc przestępstw o charakterze terrorystycznym i katastrof, https://policja.
pl/pol/kgp/biuro-kryminalne/dokumenty/zagadnienia-procesu-kar/problematyka-
-katastrof/177811,Metodyka-ogledzin-miejsc-przestepstw-o-charakterze-terrorystyc
znym-i-katastrof.html.
MI5’s mission is to keep the country safe, https://www.mi5.gov.uk/.
Miejski  Plan  Zarządzania  Kryzysowego  –  Szczecin  2021,  https://bip.um.szczecin.
pl/files/E6174D83B5EE447388EA99414AE09C5F/Miejski%20Plan%20Zarz%
C4%85dzania%20Kryzysowego.pdf.
Miejski  Plan  ZK,  https://bip.um.szczecin.pl/files/F4E10F54836843A4A4DBCB0C -
575FE72F/Miejski%20Plan%20Zarz%C4%85dzania%20Kryzysowego%20
2023%20r.pdf.
Mitigating the Threat of Terrorist-Initiated Arson Attacks on Wildland-Urban Interface Areas,
https://www.dni.gov/files/NCTC/documents/jcat/firstresponderstoolbox/124s_-_
Mitigating_the_Threat_of_Terrorist-Initiated_Arson_Attacks_on_Wildland-
-Urban_Interface_Areas.pdf.
MSZ Węgier: sabotaż na Nord Stream trzeba uznać za atak terrorystyczny, https://energety-
ka24.com/gaz/wiadomosci/msz-wegier-sabotaz-na-nord-stream-trzeba-uznac-za-
atak-terrorystyczny.
MZdsZT,  Metodyka  identyfikacji  ciał  ofiar  katastrof ,  https://policja.pl/pol/kgp/biuro-
kryminalne/dokumenty/zagadnienia-procesu-kar/problematyka-katastrof/177
809,Metodyka-identyfikacji-cial-ofiar-katastrof.html.
NaCTSO, Counter terrorism protective security advice for bars, pubs and clubs, https://www.
gov.uk/government/publications/counter-terrorism-protective-security-advice-for-
bars-pubs-and-clubs.
National Strategy for Counterterrorism of the United States of America, https://www.dni.gov/
index.php/features/national-strategy-for-counterterrorism
NCTC, DHS, FBI, Bus Attacks Highlight Potential Tactics and Mitigation Efforts, ‘’First
Responder  Toolbook”,  2019,  https://www.dni.gov/files/NCTC/documents/jcat/
firstresponderstoolbox/Bus_Attacks_Highlight_Potential_Tactics_and_Mitiga-
tion_Efforts.pdf.
NCTC, DHS, FBI, Planning and Preparedness Can Promote an Effective Response to a Terro-
rist Attack at Open-Access Events, First Responder Toolbox 2018, https://www.dni.gov/416 Bibliografia
files/NCTC/documents/jcat/firstresponderstoolbox/First-Responders-Toolbox---
Planning-Promotes-Effective-Response-to-Open-Access-Events.pdf.
NCTC,  DHS,  FBI,  First_Responders_Toolbix_-_Special_and_Significant_Events_with_  
Feedback.pdf,  2020, https://www.dni.gov/files/NCTC/documents/jcat/firstrespon -
derstoolbox/First_Responders_Toolbox_-_Special_and_Significant_Events_with_
Feedback.pdf.
Noc terroru w Paryżu, https://tvn24.pl/magazyn-tvn24/czemu-francuzi-morduja-francu-
zow,14,300.
NOU  Rapport  fra  22.  juli-kommisjonen, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/
nou-2012-14/id697260/.
Palestyński  atak  buldożerem  w  centrum  Jerozolimy  ,  https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/
news-palestynski-atak-buldozerem-w-centrum-jerozolimy,nId,221946
Palombi S., Gomis B., Lone-Actor Terrorism Policy Paper 2: Attack Methodology and Logistics,
Countering  Lone-Actor  Terrorism, https://rusi.org/explore-our-research/publications/
occasional-papers/lone-actor-terrorism-policy-paper-2-attack-methodology-and-
logistics.
Paris  attacks:  What  happened  on  the  night, https://www.bbc.com/news/world-europe-34
818994.
PN-EN ISO 9001, https://www.pkn.pl/informacje/2016/07/iso-9001-po-polsku.
PN-EN ISO 9001:2015-10 - wersja polska, https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-9001-2015-10p.
html?options=cart.
Plan zarządzania kryzysowego dla Miasta Poznania, https://www.poznan.pl/mim/ma-
in/-,p,1443,1482,1487.html.
Plan  zarządzania  kryzysowego  gminy  Głogówek,  http://bip.glogowek.pl/334/plan-za-
rzadzania-kryzysowego-gminy-glogowek.html.
Plan  Zarządzania  Kryzysowego  Gminy  Ślesin,  http://slesin.nowoczesnagmina.pl/?
c=1396.
Podłożył  bombę  w  autobusie.  Grozi  mu  dożywocie,  https://tvn24.pl/wroclaw/wroclaw-
poczatek-procesu-bombera-oskarzony-o-terroryzm-ra724349-2569564.
Pomoc psychologiczna: którą formę pomocy wybrać? https://centrumharmonii.pl/pomoc-
-psychologiczna.
Poradnik - materiały jądrowe, https://www.paa.gov.pl/strona-184-poradnik_materialy_ja-
drowe.html.
Powiatowy Plan ZK dla miasta Opola, https://www.bip.um.opole.pl/umo,25_739.
Prime Minister, Government Response to the Intelligence and Security Committee’s Report into
the London Terrorist Attacks on 7 July 2005, 2006, https://irp.fas.org/world/uk/govre-
s_7july.pdf.
Proces karny we Francji, https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1270741%2Cfrancja-
byl-najwiekszy-proces-karny-w-historii-dzis-wyrok-w-sprawie-atakow.
Project  Management  Institute,  A  guide  to  the  project  management  body  of  knowledge
(PMBOK® guide)- Fifth edition, Wyd. Project Management Institute, USA (Pennsy-
lvania) 2013, https://www.academia.edu/43812564/PMBOK_Guide_Fifth_Edition. 417 Bibliografia
Przemówienie  Sekretarza  Generalnego  ONZ, online: https://www.unic.un.org.pl/terro-
ryzm/madryt.php.
Psychologiczna Pierwsza Pomoc: Przewodnik dla pracowników w terenie, WHO 2012, https://
www.who.int/poland/pl/publications/9789241548205.
Radiation Emergencies, https://www.cdc.gov/nceh/radiation/emergencies/index.htm.
RAN, ex post paper study visit: Responding to crisis – Building resilience, Manchester, United
Kingdom Crisis response: Lessons from the Manchester Arena bombing of 2017, https://
home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2019-07/ran_study_visit_crisis_response_
manchester_21-22_03_2019_en.pdf.
Raport CERT 2021, https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty/5006,Raport-CERT-2021.html.
Raport Enisa, https://www.traple.pl/raport-europejskiej-agencji-ds-cyberbezpieczenstwa-
enisa-dotyczacy-zagrozen-dla-bezpieczenstwa-informacji-z-2022-r/.
Raporty EU za lata 2015-2022, https://www.europol.europa.eu/publications-events/ma-
in-reports/tesat-report.
Rapport, fait au nom de la commission d’enquête, relative aux moyens mis en oeuvre par l’État
pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015S, https://www.assemblee-nationa-
le.fr/14/rap-enq/r3922-t1.asp.
Raporty o stanie cyberbezpieczeństwa RP, https://csirt.gov.pl/cer/publikacje/raporty-o-stani-
e-bezpi/977,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa-cyberprzestrzeni-RP-w-2021-roku.html.
Report of the Official Account of the Bombings in London on 7th July 2005 , https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/228837/1087.pdf.
Raporty TE-SAT za lata 2015–2022, https://www.europol.europa.eu/publications-events/
main-reports/tesat-report.
Ray  M.,  London  bombings  of  2005,  London  2005,  https://www.britannica.com/event/
London-bombings-of-2005.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Księga Komunikacji Kryzysowej - 2017. Podstawy zarzą-
dzania informacją w kryzysie, 2017, https://www.gov.pl/web/rcb/ksiega-komunikacji-
-kryzysowej.
Ruf M., RAN Crisis response: Lessons from the Manchester Arena bombing of 2017, https://
home-affairs.ec.europa.eu/pages/page/ran-study-visit-crisis-response-lessons-
manchester-arena-bombing-2017-manchester-21-22-march-2019_en.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego – Aktualiza-
cja 2021/2022, https://www.gov.pl/web/rcb/krajowy-plan-zarzadzania-kryzysowego.
Schmid A.P., Prevention of Kidnappings and Hostage-Takings by Terrorists [w:] Handbook of
terrorism prevention and preparedness, red. A.P. Schmid, „The International Centre for
Counter-Terrorism”,  Haga  2021,  https://www.icct.nl/handbook-terrorism-preven-
tion-and-preparedness.
Search  results:  209706  incidents,  https://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?
charttype=pie&chart=attack&casualties_type=b&.418 Bibliografia
Search  results:  139872  incidents,  https://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?
charttype=pie&chart=attack&casualties_type=b&casualties_max=&start_yearonly-
=2000&end_yearonly=2020&dtp2=all.
Simple Sabotage Field Manual, United States. War Department. Strategic Services Unit, https://
www.hsdl.org/c/abstract/?docid=750070.
Special report: Remote damage control during the attacks on Paris: Lessons learned by the Paris Fire
Brigade and evolutions in the rescue system, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28328673/.
Stopnie alarmowe i stopnie alarmowe CRP, MSWiA, https://www.gov.pl/web/mswia/stop-
nie-alarmowe-i-stopnie-alarmowe-crp.
Strefa Schengen, https://policja.pl/pol/sirene/strefa-schengen/57736,Strefa-Schengen.html.
Suicide by Cop: Protocol and Training Guide, https://www.policeforum.org/suicidebycop.
System antyterrorystyczny RP, https://www.gov.pl/web/mswia/system-antyterrorystyczny-rp.
System powiadamiania ratunkowego, https://www.gov.pl/web/mswia/system-powiadamia-
nia-ratunkowego.
System  zarządzania  kryzysowego,  https://www.gov.pl/web/rcb/obieg-informacji-i-rola-rcb-
w-systemie-zarzadzania-kryzysowego.
Systemy  infrastruktury  krytycznej,  https://www.gov.pl/web/rcb/systemy-infrastruktury-kry-
tycznej
Ten dramat wstrząsnął światem. Udawali martwych, by przeżyć, https://www.fakt.pl/hob-
by/-historia/norwegia-9-lat-temu-anders-breivik-dokonal-zamachow-w-oslo-i-na-
wyspie-utoya/znltdsx.
Terroryzm, https://www.google.com/search?q=terroryzm&oq=terroryzm&aqs=chrome..69
i57j35i39j69i60j69i65l3j69i60l2.1881j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8.
Terrorism and extremism, https://crisiscenter.be/en/risks-belgium/security-risks/terro-
rism-and-extremism.
Terrorism risk insurance programmes by country, https://www.oecd.org/daf/fin/insurance/
terrorism-risk-insurance-programmes.htm.
Terrorist Threat Assessment Netherlands, https://english.nctv.nl/topics/terrorist-threat-as-
sessment-netherlands.
The attacks on Paris: lessons learned, Wyd. HSAC, June 2016, https://publicpolicy.pepperdi-
ne.edu/hsac/content/hsac-paris-lessons-learned_whitepaper.pdf.
The 2017 Attacks: What needs to change? https://isc.independent.gov.uk/wp-content/uplo-
ads/2021/01/20181122_HC1694_The2017Attacks_WhatNeedsToChange_Accessi-
ble.pdf.
The Kerslake Report: An independent review into the preparedness for, and emergency response
to, the Manchester Arena attack on 22nd May 2017, https://www.jesip.org.uk/uploads/
media/Documents%20Products/Kerslake_Report_Manchester_Are.pdf.
The red dots died, the yellow dots survived: Court sees chilling map of Breivik’s deadly rampage
around  island,  https://www.dailymail.co.uk/news/article-2130608/Anders-Behring-
Breivik-Chilling-map-lived-died-Utoya.html.
Threat levels, https://www.mi5.gov.uk/threat-levels.419 Bibliografia
The United Kingdom’s Strategy for Countering Terrorism 2018, https://www.gov.uk/government/
publications/counter-terrorism-strategy-contest-2018.
EU Terrorism Situation
&
 Trend Report (TE-SAT), https://www.europol.europa.eu/publi-
cations-events/main-reports/tesat-report.
European Union Terrorism Situation and Trend report 2023, https://www.europol.europa.
eu/publication-events/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-
report-2023-te-sat.
Unabomber, https://www.fbi.gov/history/famous-cases/unabomber.
USA. Waszyngton zagrożony? Niepokojąca groźba zamachu, https://wiadomosci.wp.pl/usa-
waszyngton-zagrozony-niepokojaca-grozba-zamachu-6594408269876032a.
W Düsseldorfie zamknięto wszystkie jarmarki bożonarodzeniowe. Ze względu na groź -
by zamachu terrorystycznego, https://i.pl/w-dusseldorfie-zamknieto-wszystkie-
jarmarki-bozonarodzeniowe-ze-wzgledu-na-grozby-zamachu-terrorystycznego/ar/
c1-17103499.
Wood M., Lessons from the Norway terror attack, https://www.police1.com/mass-casualty/
articles/lessons-from-the-norway-terror-attack-yqryvkU9N0q8qdYT/.
Wojewódzki  Plan  Zarządzania  Kryzysowego  –  woj.  Zachodniopomorskie,  https://
www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/57/(20210409.094445).wpzk_2021_  
czesc_i_podp_skompr.pdf.
Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego – Województwo Pomorskie 2019, https://uwg-
dansk.bip.gov.pl/komunikaty-ogloszenia-konkursy-plany-wbizk/wojewodzki-plan-
zarzadzania-kryzysowego-2019-czesc-a-i-b.html.
Wojewódzki  Plan  Zarządzania  Kryzysowego,  https://czkw.kielce.uw.gov.pl/czk/wo-
jewodzkie-centrum-zarz/wojewodzki-plan-zarzadza/6974,Wojewodzki-Plan-
Zarzadzania-Kryzysowego.html.
Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego, https://www.gov.pl/web/uw-opolski/woje-
wodzki-plan-zarzadzania-kryzysowego.
Zabicie lidera opozycji demokratycznej w Rosji – B. Niemcowa w 2015 r., https://www.radio-
pik.pl/3,27552,lider-opozycji-borys-niemcow-zastrzelony-przed-m.
Zabójstwo  rosyjskiej  dziennikarki  Anny  Politkowskiej  w  2006  r.,  https://www.dw.com/
pl/zab%C3%B3jstwo-politkowskiej-zleceniodawcy-s%C4%85-nieznani-i-
bezkarni/a-59438712.
Zagrożenia informacyjne dla infrastruktury krytycznej na przykładzie technologii 5G, Raport
PTBN,  Tom  III  (2022),  https://drive.google.com/file/d/1ewT3oF_E8tSfy534CW -
LIHW4k17TEhHhN/view.
Zagrożenia o charakterze terrorystycznym a system antyterrorystyczny w RP, Raport PTBN,
Tom  I  (2020),  https://drive.google.com/file/d/1aGtxf1JQf1bpLd7JHu2Ogcimra -
6OFjyB/view.
Zagrożenia o charakterze terrorystycznym w RP w latach 2021-2022, Raport PTBN, Tom IV (2023),
https://drive.google.com/file/d/18pyfzcSlHe7mSkavU_qXanw425ObYYzH/view.
Zamach w  Carcassonne i Trèbes, 23 marca 2018, https://tvn24.pl/swiat/francja-atak-w-car-
cassonne-i-trebes-ra824459-2354984.420 Bibliografia
Zamach na autostradzie A100 w Berlinie – sprawca celowo wjeżdżał w inne pojazdy, http-
s://40ton.net/zamach-na-autostradzie-a100-w-berlinie-sprawca-celowo-wjezdzal-w-
inne-pojazdy/.
Zamach  terrorystyczny  w  Trèbes  i  Carcassonne:  ceremonia  państwowa  ku  czci  pułkownika
Arnaud  Beltrame’a,  https://pl.ambafrance.org/Zamach-terrorystyczny-w-Trebes-i-
Carcassonne-ceremonia-panstwowa-ku-czci.
Zamach  w  Barcelonie.  Furgonetka  wjechała  w  tłum  ludzi, https://www.rp.pl/Terroryzm-
/170819281-Zamach-w-Barcelonie-Furgonetka-wjechala-w-tlum-ludzi.html.
Zamach w Glasgow związany z atakami w Londynie, https://tvn24.pl/swiat/zamach-w-
glasgow-zwiazany-z-atakami-w-londynie-ra26658-3599627.
Zamość: Podpalił punkt szczepień i sanepid. Wcześniej walczył z 5G. „Terrorysta” Hubert C.,
https://lublin.se.pl/zamosc-podpalil-punkt-szczepien-i-sanepid-wczesniej-walczyl-
z-5g-terrorysta-hubert-c-aa-3iG7-6tMz-gXPC.html.
Międzynarodowa Konwencja przeciwko braniu zakładników, sporządzona w Nowym  
Jorku dnia 8 grudnia 1979 r., https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=
WDU20001061123.
Strategia UE w dziedzinie walki z terroryzmem, https://eur-lex.europa.eu/PL/legal-con-
tent/summary/counter-terrorism-strategy.html.
Counter-terrorism  strategy  for  2023-2027  (EU),  https://search.coe.int/cm/pages/re-
sult_details.aspx?objectid=0900001680a9ad67.
Strategia UE w zakresie unii bezpieczeństwa, Bruksela 2020, https://eur-lex.europa.eu/PL/
legal-content/summary/eu-security-union-strategy.html.
Słownik terminów i definicji NATO APP-6 , 2017, https://wcnjik.wp.mil.pl/u/AAP6PL.pdf.
Hoffman B., The logic of suicide terrorism, RAND Reprints 2003, https://www.rand.org/
pubs/reprints/RP1187.html.
inne
Wnioski i rozwój sytuacji od czasu zamachów terrorystycznych z 7 lipca 2005 roku, Regional-
ne Forum Obronności w Londynie, London Resilience 2006 r. – dokument roboczy
w zasobach autora.
Porozumienie  Szefa  Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego,  Komendanta  Głównego
Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Żandar-
merii Wojskowej i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 7 marca
2018 r. w sprawie współdziałania i zarządzania czynnościami na miejscu zdarzenia o cha-
rakterze terrorystycznym (niepublikowane).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane