• Pomiar jakości życia i poczucia bezpieczeństwa na poziomie lokalnym. Przykład powiatu chojnickiego

Pomiar jakości życia i poczucia bezpieczeństwa na poziomie lokalnym. Przykład powiatu chojnickiego

 • Autor: Janusz Gierszewski Andrzej Pieczywok Wojciech Piestrzyński
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-247-7
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 248/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 58.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Prezentowane opracowanie może stanowić cenny materiał analityczny dla przedstawicieli samorządu terytorialnego i polityków zaangażowanych w działalność lokalną. Z jej treścią powinni się zapoznać także przedstawiciele instytucji szeroko pojętego bezpieczeństwa. Z pewnością monografia zainteresuje także studentów i wykładowców kierunków bezpieczeństwo, którzy oprócz teorii chcą również zapoznać się z metodyką prowadzenia badań i analiz statystycznych.

Spis treści:

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Struktura zagrożeń w społecznościach lokalnych

1.1. Podział zagrożeń
1.2. Czynniki wpływające na powstanie i rozwój zagrożeń psychospołecznych
1.3. Charakterystyka wybranych zagrożeń
1.3.1. Tożsamościowe zagrożenia bezpieczeństwa człowieka
1.3.2. Zagrożenia egzystencjalne
1.3.3. Zagrożenia socjalne
1.3.4. Zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego
1.4. Patologie sprawowania władzy publicznej
1.5. Obraz i konsekwencje bierności społecznej

ROZDZIAŁ 2. Lokalne projekty i programy prewencyjne

2.1. Charakterystyka centralnych programów prewencyjnych
2.1.1. Program z zakresu prewencji kryminalnej „Bezpieczne miasto”
2.1.2. Program zwiększenia efektywności pracy służby dzielnicowego
2.1.3. Program „17 x 5”
2.1.4. „Bezpieczna Polska” – program poprawy bezpieczeństwa obywateli
2.1.5. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka
2.2. Lokalne projekty, kampanie i programy prewencyjne
2.2.1.  Projekt prewencyjny ograniczenia przestępczości i zachowań aspołecznych w centrum Warszawy „SEKTOR”
2.2.2. Kampania społeczna „Kieruj bez procentów”
2.2.3. Projekt „Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie”
2.2.4. Program „Noc stop”
2.2.5. Program „Zielona strefa”
2.3. Programy realizowane przez stowarzyszenie „Bezpieczny Region Słupski”
2.3.1. Program „Prewencja, ale inaczej”
2.3.2. Program „Z nami bezpiecznie zawsze i wszędzie”
2.3.3. Program „Żyj zdrowo na sportowo, bez nałogów bądź sobą”
2.3.4. Program „Bądź rozsądny w sieci” z naczelnym hasłem „Stop cyberprzemocy”
2.3.5. Program „Tak jest bezpieczniej, z nami bezpieczniej”
2.3.6. Program „Bezpieczny Senior”
2.4. Programy w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa

ROZDZIAŁ 3. Jakość życia mieszkańców i metody jej badania

3.1. Pojęcie jakości życia
3.2. Obiektywny i subiektywny wskaźnik jakości życia
3.3. Mierniki jakości życia
3.4. Zaufanie i poczucie przynależności

ROZDZIAŁ 4. Bezpieczeństwo publiczne i jego pomiar

4.1. Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego
4.2. Organy i instytucje bezpieczeństwa publicznego
4.3. Ujęcie historyczne bezpieczeństwa publicznego
4.4. Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego
4.5. Poczucie i stan bezpieczeństwa publicznego

ROZDZIAŁ 5. Poczucie bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców powiatu chojnickiego. Prezentacja wyników


5.1. Metodologia badań
5.2. Ocena jakości życia
5.3. Poczucie bezpieczeństwa
5.4. Dyskusja

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel 

Dr hab. Krzysztof Drabik, prof. Uniwersytetu w Siedlcach:

Monografia ma charakter teoretyczno-empiryczny. Zawiera m.in.: opis struktury zagrożeń w społecznościach lokalnych, analizę zagrożeń egzystencjalnych i społecznych (codziennych), opisy projektów i programów prewencyjnych, w tym dokonano w niej charakterystyki centralnych programów prewencyjnych i lokalnych projektów. Monografia zawiera analizę badań empirycznych. Charakteryzuje się merytoryczną spójnością i z uznaniem odnoszę się do zamysłu badawczego. Poruszane kwestie wiążą się ze sobą i płynnie przechodzą w kolejne. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że mamy do czynienia z pracą dojrzałą, cenną poznawczo i posiadającą liczne walory zarówno w warstwie teoretycznej, jak i analitycznej (empirycznej).

Dr hab. Marek Stefański, prof. Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku:

Autorzy, analizując proces kształtowania jakości życia oraz poczucia bezpieczeństwa, umiejętnie umieścili potrzeby człowieka w społeczności lokalnej. Poruszane zagadnienia mają charakter interdyscyplinarny i wymagały od nich dogłębnej wiedzy z wielu dyscyplin naukowych. Jest to szerokie spojrzenie na fundamentalne potrzeby człowieka w rzeczywistości przestrzeni społecznej, z umiejscowieniem jednostki w perspektywie kształtowania jakości życia oraz poczucia bezpieczeństwa.

Janusz Gierszewski
profesor doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Socjologii Uniwersytetu Pomorskiego. Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, a w szczególności bezpieczeństwa społecznego i publicznego (w ujęciu personalnym i strukturalnym). Uwzględniając interdyscyplinarny charakter badań nad bezpieczeństwem, podejmuje także zagadnienia organizacyjnej, prawnej, kulturowej oraz metodologicznej problematyki tego obszaru. Autor przeszło stu publikacji poświęconych wielu aspektom bezpieczeństwa.

Książki tego autora

Andrzej Pieczywok
profesor doktor habilitowany, zatrudniony w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajmuje się problematyką współczesnych zagrożeń społecznych i kulturowych, edukacją dla bezpieczeństwa oraz dydaktyką szkoły wyższej. Autor i współautor wielu książek i artykułów w kraju i zagranicą, poświęconych bezpieczeństwu publicznemu i społecznemu, metodologii badań nauk o bezpieczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, a także cyberzagrożeniom.

Książki tego autora

Wojciech Piestrzyński
doktor nauk humanistycznych, pedagog i psycholog, zatrudniony w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku, Instytucie Bezpieczeństwa i Socjologii. Jego zainteresowania badawcze to: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo personalne, zagrożenia społeczne, zachowania ryzykowne, jakość życia, psychoseksualność, gerontologia.

Książki tego autora

Aassve A., Goisis A., Sironi M., Happiness and childbearing across Europe, „Social Indica-
tors Research” 2012, nr 108 (1).
Allardt E., Dimensions of welfare in a Comparative Scandinavian Study, „Acta Sociologica”
1976, vol. 19/3.
Andrews F.M., Inglehart R.M., The structure of subjective well-being in nine western societies,
„Social Indicators Research” 1979, nr 6 (1).
Andrzejczuk H., Aktywność społeczna – charaktery/styka zjawiska, „Polska Młodzież” 1986,
nr 12.
Antoniszyn M., Marek A, Prostytucja w świetle badań kryminologicznych, Wydawnictwo
Naukowe Prawnicze, Warszawa 1985.
Art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Dz.U. z 2001 r. nr 142,
poz. 1592, z późn. zm.
Auleytner J., Głąbicka K., Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków, Wydawnictwo Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2001.
Bacon  F.,  Nowa  Atlantyda,  tłum.  W.  Kornatowski,  J.  Wikarjak,  Wydawnictwo  Alfa,
Warszawa.
Balcerowicz B., Obronność państwa średniego, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1997.
Bałandynowicz A., Środki profilaktyczne i probacyjne w zapobieganiu przestępczości nieletnich,
„Prokuratura i Prawo” 2007, nr 3.
Bańka A. (red.), Psychologia jakości życia, Wydawnictwo Stowarzyszenie Psychologia
i Architektura, Poznań 2005.
Bauman Z., Edukacja według, dla i pomimo nowoczesności, „Teraźniejszość–Człowiek–Edu-
kacja” 2000, nr 4 (12).
Bauman Z., Płynna nowoczesność, tłum. T. Kuntz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
Bezpieczna Polska. Program poprawy bezpieczeństwa obywateli, Rada Ministrów RP Warsza-
wa, 28 sierpnia 2002 r.
Biernat T., Gierszewski J., Poczucie bezpieczeństwa społecznego młodzieży w małym środowi-
sku, Wydawnictwo Akapit, Toruń 2013.
Borkowski J., Człowiek zagrożony i niebezpieczny. Socjologia i psychologia zagrożeń, Wydaw-
nictwo Elipsa, Warszawa 2011.236 Bibliografia
Borkowski R., Cywilizacja, technika, ekologia. Wybrane problemy rozwoju cywilizacyjnego u pro-
gu XXI wieku, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2001.
Borys T., Jakość życia jako kategoria badawcza i cel nadrzędny, [w:] Jak żyć, wybrane problemy
jakości, A. Wachowiak (red.), Wydawnictwo Humanior, Poznań 2001.
Borys T., Jakość, jakość życia oraz pojęcia i relacje pochodne, [w:] W. Ostasiewicz (red.), Meto-
dologia pomiaru jakości życia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,
Wrocław 2002.
Broś W., Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.
Browne S., Roe M., Lane A. et al.: Quality of life in schizophrenia: Relationship to sociodemo-
graphic factors, symptomatology and tardive dyskinesia, „Acta Psychiatr. Scand.” 1996,
nr 94.
Brzozowski P., Skala Wartości – polska adaptacja testu Miltona Rokeacha, [w:] Techni-
ki kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej, R.Ł. Drwal (red.), Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1989.
Brzozowski P., Uniwersalność struktury wartości: Koncepcja Shaloma H. Schwartza, „Roczni-
ki psychologiczne” 2002, nr 5.
Bukalski S., Style przywiązania nupturientów oraz inne czynniki psychologiczne jako predyktory
jakości narzeczeństwa. Analiza empiryczna, Wydawnictwo Volumina, Szczecin 2013.
Cekiera Cz., Etiologia i motywacja usiłowanych samobójstw, Wydawnictwo Studium Psy-
chologiczne, Warszawa 1975.
Ciekanowski  Z.,  Rodzaje  i  źródła  zagrożeń  bezpieczeństwa,  kwartalnik  „Bezpieczeństwo
i Technika Pożarnicza. Safety & Fire Technique” 2010, nr 1.
Cudowska A., Poczucie bezpieczeństwa personalnego w „pękniętej nowoczesności” XXI wieku,
[w:] Czynić świat bardziej bezpiecznym, A. Cudowska, J. Kunikowski (red.), Wydaw-
nictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, t. 1.
Cummins R., The domains of life satisfaction. An attempt to order chaos, „Social Indicators
Reserach” 1996 r., vol. 38.
Czapska J., Bezpieczeństwo obywateli. Studium z zakresu polityki prawa, Wydawnictwo
Polpress, Kraków 2004.
Czerny J., Zagrożenie wychowania we współczesnym świecie, Wydawnictwo Śląsk, Kraków
1999.
Decyzja Rady z dnia 28 maja 2001 r. ustanawiająca europejską sieć prewencji kryminalnej,
Dz.U. UE L 153.
Delsol Ch., Esej o człowieku późnej nowoczesności, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003.
Derbis R., Bańka A., Poczucie jakości życia a swoboda działania i odpowiedzialność, Wydaw-
nictwa Naukowe SPA, Poznań 1998.
Dębowski  J.,  Bezpieczeństwo  zewnętrznego  i  wewnętrznego  środowiska  człowieka,  [w:]  Bez-
pieczeństwo  człowieka  a  proces  transformacji  systemowej,  J.  Dębowskie,  E.  Jarmoch,
A.W. Świderski (red.), Wydawnictwo Akademia Podlaska, Siedlce 2006.
Dębski S., Górka-Winter B., Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, Polski
Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2003.237 Bibliografia
Doręgowska E. Wojnowski K., Edukacja prawna w kształtowaniu świadomości wspólnotowej
i postawy uniwersalistycznej, [w:] Wspólnotowość i postawa uniwersalistyczna, A. Górski
(red.), „Rocznik Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu” 2000–2001, nr 2.
Dunaj B. (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1996.
Dunaj B., Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 2005.
Dworecki S., Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Wydawnictwo AON, Warszawa 1996.
Dzięgielewska M., Człowiek dorosły Wobec wyzwań codzienności, [w:] Edukacja dorosłych. Teo-
ria i praktyka w okresie przemian, J. Saran (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
Dziurowicz-Kozłowska A., Wokół  pojęcia  jakości  życia.  „Psychologia Jakości Życia”
nr 1/2, 2002.
Eco U., Semiologia życia codziennego, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1998.
Fehler W., Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, Wydawnictwo Arte, Warszawa 2009.
Fehler W., Bezpieczeństwo  wewnętrzne  współczesnej  Polski.  Aspekty  teoretyczne  i  praktyczne,
Wydawnictwo Arte, Warszawa 2012.
Fehler W., Zagrożenie – kluczowa kategoria teorii bezpieczeństwa, [w:] Współczesne postrzega-
nie bezpieczeństwa, K. Jałoszyński B. Wiśniewski T. Wojtuszek (red.), Wydawnictwo
WSA, Bielsko-Biała 2007.
Felce D., Perry J., Quality of life: its definition and measurement, „Research in Developmental
Disabilities”, vol. 16, no. 1.
Fromm E., Ucieczka od wolności, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1978.
Fromm E., Ucieczka od wolności, Wydawnictwo vis-a-vis, Warszawa 2000.
Fukuyama F., Koniec człowieka, tłum. B. Pietrzyk, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
Gaweł-Luty E., Wybrane konteksty jakości życia, „Colloquium” 2022, nr 3.
Giddens A., Nowoczesność  i  tożsamość. „Ja”  i  społeczeństwo  w  epoce  późnej  nowoczesności,
przełożyła Alina Szulżycka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
Gierszewski J., Bezpieczeństwo społeczne jako dziedzina bezpieczeństwa narodowego, „Histo-
ria i Polityka” 2018, nr 23(30).
Gierszewski J., Bluhm M., Safety as a New Form of Social Activation in the Area of Public
Safety, „Security Dimensions” 2022, nr 42, DOI: 10.5604/01.3001.0016.0737.
Gierszewski J., Czerniejewska P., Potrzeba bezpieczeństwa człowieka jako obiektywny i su-
biektywny wskaźnik jakości życia, [w:] Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa, K. Drabik
(red.), Wydawnictwo AszWoj, Warszawa 2020.
Gierszewski J., Drabik K., Pieczywok A., Bezpieczeństwo kulturowe w trakcie zmian społecz-
nych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020.
Gierszewski J., Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Wydawnictwo Difin, War-
szawa 2013.
Gierszewski J., Pieczywok A., Bezpieczeństwo kulturowe człowieka w dobie kryzysu jego tożsa-
mości, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2022.
Gierszewski J., Pieczywok A., Public Security and Public Order – Conceptual and Institu-
tional  Scope, „Polish Political Science Yearbook” 2021, nr 50 (2), DOI: 10.15804/
ppsy202126.238 Bibliografia
Gierszewski J., Pieczywok A., Subject and Situational Determinants of Well-Being in the Po-
lice, „European Research Studies Journal”, XXIV, Iss. 4, DOI: 10.35808/ersj/2644.
Gierszewski J., Wokół uniwersum nauk o bezpieczeństwie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2022.
Gierszewski J., Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Wydaw-
nictwo Difin, Warszawa 2013.
Gil S., Śleszyński J., Wskaźnik trwałego dobrobytu ekonomicznego (ISEW), „Ekonomista”
2000, nr 5.
Głowacki R., Łojek K., Tyburska A., Urban A., Poradnik dla członków komisji bezpieczeń-
stwa: porządku, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2009.
Grocki E., Vademecum zagrożeń, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2003.
Guidelines for the Prevention of Crime, Action to promote effective crime prevention,
ECOSOC Re solution 2002/13, Annex, 1.2.
Handbook on planning and action for Crime Prevention in Southern Africa and the Caribbean
Regions, Criminal Justice Handbook Series, United Nations Office on Drugs and Crime,
New York 2008.
Hanusek T., Problemy etiologii tak zwanej przestępczości nieletnich, Wydawnictwo PWN, War-
szawa 2005.
Hanusek T., Ustawa o Policji. Komentarz, Wydawca Zakamycze, Kraków 1996.
Hołyst B., Wiktymologia, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1997.
Jagielski J., Przepisy porządkowe wojewody i gminy, „Człowiek i Środowisko” 1992, nr 1–2.
Jagusiak B., Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.
Jakubczak R., Flis J. (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strate-
gie, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2006.
Jakubik A., Zaburzenia osobowości, [w:] Psychiatria, S. Dąbrowski, J. Jaroszyński, S. Pużyń-
ski (red.), Psychiatria, t. 1, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1987.
Jarosz M., Dewiacyjne zachowania młodzieży i ich determinanty środowiskowe, WSiP, War-
szawa 1992.
Jarosz M., Władza, przywileje, korupcja, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004.
Kapała  m.,  Frąckowiak  T.,  Duchowy  rozwój  człowieka  między  biernością  a  aktywnością,
[w:] Bierność społeczna. Studia interdyscyplinarne, A. Keplinger (red.), Wydawnictwo
Psychologii i Kultury, Warszawa 2008.
Karpowicz P., Jak pomóc człowiekowi i rodzinie, Wydawnictwo Studio Astropsychologii,
Białystok 2002.
Kawka W., Policja w ujęciu historycznymi współczesnym, Wydawnictwo Zakładu Admini-
stracji i Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Stefana Batorego, Wilno 1939.
Kawula  S.,  Bezpieczeństwo  człowieka  i  jego  rodziny  w  społeczeństwie  postmodernistycznym
w Polsce, [w:] Bezpieczeństwo człowieka w środowisku lokalnym, W. Wiczkowski (red.),
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 1999.
Kępiński A., Lęk, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.
Kęsoń T., Społeczne i psychologiczne przyczyny powstawania zagrożeń bezpieczeństwa, Wyższa
Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa 2007.239 Bibliografia
Klasyfikacja  zaburzeń  psychicznych  Amerykańskiego  Towarzystwa  Psychiatrycznego,
DSM – IV.
Klimek M., Bezpieczeństwo socjalne obywateli i jego zagrożenia, [w:] M. Ciecierski, M. Czu-
ryk, M. Karpiuk (red.), Bezpieczeństwo państwa i jego zagrożenia w zmieniającej się rze-
czywistości, społecznej, kulturowej i prawnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego, Olsztyn 2017.
Kołodziejczyk K., Personalny wymiar bezpieczeństwa, „Periodyk Naukowy Akademii Polo-
nijne”j 2010, nr 1.
Kosyrz Z., Oblicza tożsamości, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012.
Kosznik-Biernacka, R. Czyż, P. Lizakowski (red.), Wydawnictwo Akademii Pomorskiej,
Słupsk 2018.
Kowalak T., Polityka społeczna. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Eko-
nomicznej, Białystok 2002.
Kozielecki J., Psychologia w wielkim mieście, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, War-
szawa 2008.
Krajewski Z., Konsumpcja a współczesność w pewnej perspektywie rozumienia świata społeczne-
go, „Kultura i Społeczeństwo” 1997, nr 3.
Krajowa Stratega Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie
przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2010 r.
Krąpiec M.A., Porzucić Świat Absurdów, Wydawnictwo PTTA, Lublin 2002.
Krzesińska-Żach  B.,  Wybrane  kwestie  socjalne  jako  zagrożenie  współczesnego  człowieka,
[w:] Problemy społeczne w grze politycznej, J. Królikowska (red.), Wydawnictwo Uni-
wersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
Księżopolski K.M., Bezpieczeństwo socjalne, [w:] Leksykon polityki społecznej, B. Rysz-Kowal-
czyk (red.), Wydawnictwo Editor, Warszawa 2001.
Kupisiewicz Cz., Pojęcie niepowodzeń szkolnych oraz główne kierunki badań nad ich przyczy-
nami, WSiP, Warszawa 1975.
Kurowska A., Wskaźniki społeczne w polityce społecznej, historia, teoria i zastosowanie w prak-
tyce, Warszawa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001.
Kusterka  J.,  Jakość  życia  w  aspekcie  wybranych  wskaźników  ekorozwoju,  [w:]  Jakość  życia
w  perspektywie  nauk  humanistycznych, ekonomicznych  i  ekologii, J. Tomczyk-Tołkacz
(red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
Kwaśniewski J., Patologia społeczna. Wybrane problemy, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1991.
Kwiatkowski S., Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych. Szkice socjotechnicz-
ne o mądrości przed szkodą, Wydawnictwo Akademii Humanistycznej, Pułtusk 2011.
Lasch Ch., (May 17, 1991), The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing
Expectations, W. W. Norton & Company. ISBN 0393348350.
Lazarus  R.S.,  Folkman  S.,  Stress,  Appraisal  and  Coping,  Wydawnictwo  Springer,  New
York 1984.
Lech M., Mechanizmy  kształtowania  się  poczucia  bezsensu  życia, „Prace Psychologiczne”
1982, nr XVI.240 Bibliografia
Leksykon polityki społecznej, B. Rysz-Kowalczyk (red.), Wydawnictwo Editor, Warszawa 2001.
Lewandowska B., Zdrowe i niezdrowe oblicza bierności, [w:] Bierność społeczna. Studia interdy-
scyplinarne, A. Keplinger (red.), Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2008.
Lis W., Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji pu-
bliczne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.
Lutz W., Fertility rates and future population trends: Will Europe’s birth rate recover or continue
to decline? Int J, Androl 2006.
Makowski A., Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja, Wydawnictwo PWN,
Warszawa 1994.
Malikowski J., Tu nic się nie da zrobić, czyli bierność obywatelska, [w:] Bierność społeczna.
Studia interdyscyplinarne, A. Keplinger (red.), Wydawnictwo Psychologii i Kultury,
Warszawa 2008.
Marks K., Kapitał, t. 1, tłum. J. Maliniak, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1951.
Marshall G., Słownik socjologii i nauk społecznych, PWN, Warszawa 2008.
Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, część 2, Wydawnic-
two PWN, Warszawa 2009.
Maslow A., Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990.
Mathews G., Supermarket  kultury.  Globalna  kultura  a  tożsamość  jednostki, Wydawnictwo
PIW, Warszawa 2003.
Mądrzycki T., Osobowość jako system tworzący i realizujący plany, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 1996.
Michalska-Żyła A., Przywiązanie do Miasta, „Przegląd Socjologiczny” 2008, nr 1.
Michalska-Żyła A., Psychospołeczne więzi mieszkańców z miastem. Studium na przykładzie
Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD – 10.
Mill, J. S., Utylitaryzm, [w:] Utylitaryzm. O wolności, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1959.
Misiuk A., Instytucje policyjne w Polsce. Zarys dziejów od X wieku do współczesności, Wydaw-
nictwo Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2006.
Misiuk A., Rzecz o bezpieczeństwie – geneza, istota, rozwój, e-Politikon, nr 6/2013.
Mokrzycki E., Jaką mamy demokrację?, [w:] Jak żyją Polacy?, H. Domański, A. Ostrowska,
A. Rychard (red.), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2000.
Największe zagrożenia XXI wieku, prognozują J. Grey i R. Perle, „Tygodnik idei – Europa”,
dodatek do „Dziennika”, nr 51(142) z 23 grudnia 2006 roku.
Nikitorowicz J., Kreowanie tożsamości dziecka, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2005.
Obuchowska I., Drogi dorastania. Psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wy-
chowawców, WSiP, Warszawa 1996.
Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Wydawnictwo Graffiti BC, Toruń 2004.
Oleś M., Jakość życia młodzieży w zdrowiu i w chorobie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
Olubiński A., Aktywność i działanie jako forma edukacji do samorealizacji czy zniewolenia?
W  świetle  założeń  edukacji  humanistycznej  i  krytyczno-emancypacyjnej, Wydawnictwo
Impuls, Kraków 2018.241 Bibliografia
Ostasiewicz W., Ocena i analiza jakości życia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.
Oskara Langego, Wrocław 2004.
Ostasiewicz W., Rola metod ilościowych w badaniach społecznych, Wydawnictwo SGH, War-
szawa 1999.
Panek T., Jakość życia. Od koncepcji do pomiaru, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
Papież J., Płukis A. (red.), Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji
ustrojowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
Peccei A., Przyszłość jest w naszych rękach, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1987.
Pecyna M., Rodzinne  uwarunkowania  zachowania  dziecka  w  świetle  psychologii  klinicznej,
WSiP, Warszawa 1998.
Pieprzny S., Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
Pilch T., Niebezpieczeństwo kryzysu czy nadzieja przemiany?, [w:] Oblicza współczesności
w perspektywie pedagogiki społecznej, W. Danilewicz (red.), Wydawnictwo Akademic-
kie „Żak”, Warszawa 2009.
Pilch T., Środowisko lokalne – struktura, funkcje, przemiany, [w:] Pedagogika społeczna. Czło-
wiek w zmieniają cym się świecie, T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Wydawnictwo Akade-
mickie „Żak”, Warszawa 1995.
Piotrowski  J.,  Zabezpieczenie  społeczne  –  problematyka  i  metody,  Wydawnictwo  Książka
i Wiedza, Warszawa 1966.
Podgórecki A., Patologia życia społecznego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1969.
Podgórski J., Ubóstwo subiektywne, [w:] Ubóstwo w świetle badań budżetów gospodarstw do-
mowych, Wydawnictwo GUS, Warszawa 1996.
Pokruszyński W., Straszewski K., Terlikowski T., System bezpieczeństwa publicznego Polski,
Wydawnictwo AON, Warszawa 1996.
Polacy wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Komunikat z badań 38/2022, CBOS, Warszawa 2022.
Probyn E., Outside Belongings, Routledge, London 1996.
Program_prewencyjny_w_zarzadzaniu_bezpieczenstwem_spolecznosci_lokalnych.pdf.
Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Wła-
dysława Stasiaka na lata 2016–2017.
Programy realizowane przez Stowarzyszenie „Bezpieczny Region Słupski”, D. Skalski, S.
Pstrąg D., Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Pedagogicznej, Rzeszów 2000.
Pucek Z., Społeczności lokalne, [w:] Elementy socjologii, M. Boheńska-Seweryn, K. Kluzowa
(red.), PZWL, Warszawa 1996.
Putnam R., Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, tłum.
J. Szacki, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
Rabenda-Bajkowska L., Jakość życia w koncepcjach teoretycznych i w badaniach, „Studia So-
cjologiczne” 1979, nr 3.
Raczkowska-Lipińska M., Problem zagrożeń internetowych w edukacji akademickiej, [w:] Za-
rządzanie bezpieczeństwem w Unii Europejskiej, M. Lisiecki, M. Raczkowska-Lipińska 242 Bibliografia
(red.), Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Józe-
fów 2008.
Radziewicz-Winnicki A., Jubileusz 5-lecia powstania kwartalnika „Auxilium Sociale – Wspar-
cie Społeczne”, „Auxilium Sociale” 2001, nr 3–4.
Radziewicz-Winnicki A., Społeczeństwo w trakcie zmiany. Rozważania z zakresu pedagogiki
społecznej i socjologii transformacji, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2005.
Rajkiewicz A., Potrzeba bezpieczeństwa socjalnego, „Polityka Społeczna” 1988, nr 3.
Raport o stanie prewencji kryminalnej i zadaniach realizowanych w tym zakresie przez jednostki
policyjne w 2000 roku, KGP Biuro Koordynacji Służby Prewencyjnej, Warszawa 2001.
Rapley M., Quality of Life Research – a critical introduction, Sage Publications Incorporated,
Londyn 2003.
„Razem bezpieczniej”, http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/portal/rb, 1995.
Rogoziński K., Marketing usług profesjonalnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu, Poznań 2000.
Rostowska T., Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009.
Rozin M., Han-Ilgiewicz N., Dziecko w konflikcie z prawem karnym, PWN, Warszawa 1965.
Schwartz S. H., A Proposal for Measuring Value Orientations across Nations. Chapter 7 in the
Questionnaire Development Package of the European Social Survey, 2003.
Seeman M., Alienation motifs in contemporary theorizing: The hidden continuity of the classic
themes, „Social Psychology Quarterly” 1983, 46.
Serafin T., Parszowski S., Programy prewencyjne w zarządzaniu bezpieczeństwem społeczności
lokal nych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa, Wydawnictwo Difin, War-
szawa 2011.
Serafin T., Powiatowe programy prewencyjne. Pomiar skuteczności i efektywności, Wydawnic-
two Difin, Warszawa 2017.
Serafin T., Program prewencyjny w zarządzaniu bezpieczeństwem społeczności lokalnych, Cen-
trum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, Program_prewencyjny_w_zarza-
dzaniu_bezpieczenstwem_spolecznosci_lokalnych.pdf [dostęp: 11.10.2023].
Sęk H., Jakość życia a zdrowie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1993,
vol. 55, z. 2.
Siek S., Struktura osobowości, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1986.
Sienkiewicz P., Dylematy edukacyjne społeczeństwa informacyjnego, [w:] Eduka cja w wyższych
szkołach wojskowych, R. Stępień (red.), Wydawnictwo AON, Warszawa 2002.
Sienkiewicz-Małyjurek  Niczyporuk  Z.  T.,  Bezpieczeństwo  publiczne.  Zarys  problematyki,
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
Sierpowska I., Bezpieczeństwo socjalne jako dobro publiczne, „Zeszyty Naukowe Państwo wej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2015, nr 16.
Skorupka S., Auderska H., Łempicka Z. (red.), Mały Słownik Języka Polskiego, Wydawnic-
two PWN, Warszawa 1989.
Skrabacz A. (red.), Ochrona ludności w czasie pokoju oraz w okresie kryzysu i wojny, Centralna
Biblioteka Wojskowa, Warszawa 2010.243 Bibliografia
Sławik K., Ujawnianie przestępstw i wykrywanie sprawców, Wydawnictwo Semper, Warsza-
wa 1994.
Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstw a wzrost gospodarczy, [w:] Czynniki wzro-
stu gospodarczego, M. Haffer (red.), UMK, Toruń 2004.
Stewart J., Komunikacja interpersonalna: kontakt między osobami, [w:] Mosty zamiast murów,
J. Stewart (red.), Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000.
Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004.
Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015 przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada
2006 r.
Sulkowski S., Brzeziński M. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnie-
nia, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2009.
Szczęsny  R.,  Osiński  A.,  Prewencja  kryminalna,  cz.  III,  Szkoła  Policji  w  Słupsku,
Słupsk 1998.
Szlendak T., Komentarz do wyników badań CBOS. Ocena stanu bezpieczeństwa państwa na
zlecenie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, BBN, Warszawa 2012.
Szmyd J., Kryzys szkoły i wychowania, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Pedagogika i Psychologia” 2003, nr 5.
Sztompka P., Trauma  kulturowa.  Druga  strona  zmiany  społecznej, „Master of Business
Administration” 2000, nr 5.
Szymańska J., Programy profilaktyczne, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012.
Ściborek Z., Wiśniewski B., Kuc R.B., Dawidczyk A., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcz-
nik akademicki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.
Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2001.
Świętochowska U., Patologie  cywilizacji  współczesnej, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2001.
Taylor Ch., Etyka autentyczności, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.
Tłokiński W., Lęk, zjawisko umotywowane, Wydawnictwo Arx Regia, Warszawa 1995.
Tomaszewski T., Wstęp do psychologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1971.
Trzebiatowski J., Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja
ujęć definicyjnych , „Hygeia Public Health” 2011, vol. 46.
Tulejski T., Od zasady użyteczności do demokracji. Filozofia polityczna Jeremy Benthama , Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
Tyrała P., Zarys dydaktyki ochrony cywilnej. Pragmatyzm pedagogiki społecznej, Wydawnictwo
Oświatowe Fosze, Warszawa 1998.
Ura E. Ed., Prawo administracyjne, Wydawnictwo LEXISNEXIS, Warszawa 2007.
Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Wydawnictwo WAiP, Warszawa 2009.
Urząd miasta w Gdańsku, http://www.gdansk.pl/urzad/nasze-miasto.512,24879.html.
Veenhoven R., The four qualities of life. Ordering concepts and measures of the good Life, „Jour-
nal of Happiness Studies” 2000, vol. 1.
Wałek T., Lokalne programy prewencyjne w Polsce, „Kultura Bezpieczeństwa – Nauka – Prak-
tyka – Refleksje” 2015, nr  19.244 Bibliografia
Wellman B., Yuk-lin R., Tindall D., Nazer N., A Decade of Network Change. Turnover, Per-
sistence and Stability in Personal Communities, „Social Networks” 1997, vol. 19, nr 1.
WHOQOL Group, The WHO Quality of Life Assesement: Position Paper of the WHO, „So-
cial Science and Medicine” 1995, nr ????.
Wiak R.A., Europejska Sieć Prewencji Kryminalnej a bezpieczeństwo społeczności lokalnych,
[w:] Bezpieczeństwo  w  środowisku  lokalnym, W. Fehler (red.), Wydawnictwo Arte,
Warszawa 2009.
Widacki J. (red.), Ustrój i organizacja Policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie
bezpieczeństwa i porządku, Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, Warsza-
wa–Kraków 1998.
Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, War-
szawa 2005.
Wojnowski K. (red.), Wieś leszczyńska w świetle badań terenowych – stan obecny a perspekty-
wa zmiany, [w:] J. Modrzewski, K. Wojnowski, Społeczno-gospodarcze problemy regionu
leszczyńskiego. Gospodarka struktura regionu leszczyńskiego. Monografia socjoekonomiczna ,
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, Leszno 2000.
Wojnowski K., Zagrożenia egzystencjalne bezrobotnych na wsi barierą wielofunkcyjnego jej roz-
woju i przystąpienia do Unii Europejskiej, „Przegląd Politologiczny” 1999, nr 3–4.
Wojnowski K., Zaufanie jako relacja wspólnotowa i postawa uniwersalistyczna, [w:] Wspólno-
towość i postawa uniwersalistyczna, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu”
1999, nr 1.
Woronowicz W., Apanel D. (red.), Opieka – wychowanie – kształcenie. Moduły edukacyjne,
Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010.
Young M., Morris M., Existential meanings and cultural models: The interplay of indivi-
dual and supernatural agency in American and hindu ways of responding to uncertain-
ty, [w:] The handbook of experimental existential psychology, J. Greenberg, S. Koole,
T. Pszczyński (red.), New York: Guilford Press 2004.
Zagrożenia okresowe występujące w Polsce, Wydawnictwo RCB, Warszawa 2010.
Zalewski  S.,  Bezpieczeństwo  polityczne.  Zarys  problematyki,  Wydawnictwo  Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2013.
Zięba R., Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych „Sprawy
Międzynarodowe” 1989, nr 10.
Ziomek Z., Przyczyny zachowań przestępczych oraz zjawisk patologicznych w świetle teorii socjo-
logicznych, Wydawnictwo Szkoła Policji w Katowicach, Katowice 2008.
Żaroń Z., Prewencja kryminalna. Podstawowe terminy, Centrum Szkolenia Policji, Legio-
nowo 2003.
Żukrowska K., Grącik M. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Wydaw-
nictwo Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane