• Ostrzeganie alarmowanie powiadamianie ratunkowe. Wydanie 2

Ostrzeganie alarmowanie powiadamianie ratunkowe. Wydanie 2

 • Autor: Stanisław J. Rysz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-138-8
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 218/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  52.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
W publikacji zaktualizowano podstawy prawne i uwzględniono spowodowane nimi zmiany w podmiotach i systemach realizujących zadania oraz świadczących usługi ratownicze. Omówiono również wybrane aplikacje wdrożone i udostępnione do korzystania przez osoby posługujące się urządzeniami mobilnymi. Całość zilustrowano rycinami, które pozwalają lepiej zrozumieć specyfikę rozważanych zagadnień.

Spis treści:

Wstęp
Wstęp do I wydania

Rozdział 1. Wprowadzenie do rozważań

1.1. Opis zastosowanej metodologii
1.2. Bezpieczeństwo
1.3. Zagrożenie
1.3.1. Zagrożenia o postępującej materializacji
1.3.2. Zagrożenia o przebiegu nagłym

Rozdział 2. Powiadamianie, ostrzeganie i alarmowanie

2.1. Podstawy prawne i obszary regulowane dla informacji ostrzegawczych
2.2. Ostrzeganie i alarmowanie w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym
2.3. Ostrzeganie i alarmowanie na co dzień
2.4. Przykłady systemów i narzędzi do ostrzegania i alarmowania
2.4.1. Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania
2.4.2. Alert RCB
2.4.3. Regionalny System Ostrzegania – RSO
2.4.4. Miejscowe systemy informacyjne
2.4.5. Lokalne systemu monitoringu i ostrzegania
2.4.6. Środki masowego przekazu w działaniach ostrzegawczych

Rozdział 3. Powiadamianie ratunkowe

3.1. Podstawy prawne i obszary regulacji czynności powiadamiania ratunkowego
3.2. Wzywanie pomocy w sytuacji zagrożenia
3.3. Zgłoszenie alarmowe
3.3.1. Dyspozytorski sposób obsługi zgłoszeń alarmowych
3.3.2. Operatorski system obsługi zgłoszeń alarmowych
3.3.3. Dyspozytorsko-operatorski sposób obsługi zgłoszeń alarmowych
3.4. Powiadomienie o zdarzeniu
3.5. Określanie pozycji zdarzenia
3.5.1. Pozycjonowanie za pomocą satelitów
3.5.2. Pozycjonowanie za pomocą stacji bazowych GSM
3.5.3. Pozycjonowanie telefonów stacjonarnych
3.6. System Powiadamiania Ratunkowego
3.6.1. Telekomunikacyjny mechanizm powiadamiania ratunkowego
3.6.2. Centrum Powiadamiania Ratunkowego
3.6.3. Operatorzy numerów alarmowych
3.6.4. Sprzętowe i aplikacyjne wsparcie Systemu Powiadamiania Ratunkowego
3.6.4.1. Teleinformatyczne systemy wspierające pracę w CPR
3.6.4.2. Systemy Wsparcia Dowodzenia
3.7. Głusi wobec powiadamiania ratunkowego
3.7.1. Uwarunkowania i ograniczenia
3.7.2. Alarm 112 – aplikacja do obsługi zgłoszeń alarmowych przez SMS
3.7.3. Dobra praktyka – przykład obsługi zgłoszeń alarmowych przez SMS
3.8. Powiadamianie ratunkowe dla osób w podeszłym wieku
3.8.1. Bezpieczeństwo osób w podeszłym wieku

Rozdział 4. Ratownictwo jako dopełnienie powiadamiania ratunkowego

4.1. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
4.2. System Państwowe Ratownictwo Medyczne
4.3. Państwowa Straż Pożarna
4.4. Społeczne podmioty ratownicze
4.4.1. Ochotnicze straże pożarne
4.4.2. Polski Czerwony Krzyż
4.4.3. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
4.4.4. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
4.4.5. Inne organizacje i formy ratownictwa
4.4.5.1. STORAT – Ratownicy z psami
4.4.5.2. Ratownicy na motocyklach
4.4.5.3. Ratownicy na rowerach
4.4.5.4. CB Radio w ratownictwie

Rozdział 5. Pakiet skojarzony – informacyjna triada bezpieczeństwa

5.1. Łańcuch zależności
5.2. Automatyzacja w powiadamianiu ratunkowym

Rozdział 6. Podsumowanie

6.1. Specyfikacja rozważanych zagadnień
6.1.1. Zalety
6.1.2. Wady
6.1.3. Szanse
6.1.4. Zagrożenia
6.2. Wnioski i rekomendacje
6.2.1. Ostrzeganie, alarmowanie, powiadamianie
6.2.2. Powiadamianie ratunkowe
6.3. Uwagi końcowe

Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

Stanisław J. Rysz
dr hab. inż. nauk o bezpieczeństwie, praktyk i teoretyk. Przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych (ERESJOT.pl). Twórca i współtwórca wielu praktycznych rozwiązań wdrożonych w systemach bezpieczeństwa, ochrony i zarządzania kryzysowego. Wykładowca akademicki. Autor książek i artykułów poświęconych zagadnieniom integracji i zarządzania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony. Absolwent Politechniki im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Filii w Rzeszowie i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Habilitowany na podstawie m.in. pierwszego wydania tej książki w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Książki tego autora

Książki i opracowania:
  1)  Adamiak A.P., Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce, raport z badania 2012, Stowarzy-
szenie Klon/Jawor, Warszawa 2013.
  2)  Aronson E., Człowiek – istota społeczna, PWN Warszawa 2001.
  3)  Bernstein P.L., Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, PWN, Warszawa 2020.
  4)  Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Sopot 1994.
  5)  Cieślarczyk M., Filipek A., Świderski A., Ważniewska J., Istota kultury bezpieczeństwa
i jej znaczenie dla człowieka i grup społecznych, za M. Cieślarczyk, Kultura bezpieczeństwa
i obronności, Siedlce 2006.
  6)  Czupryński A., Bezpieczeństwo w ujęciu teoretycznym, [w:] A. Czupryński, B. Wi-
śniewski, J. Zboina, „Bezpieczeństwo – teoria – badania – praktyka”, Wydawnictwo
CNBOP-PIB, Józefów 2015, s. 10.
  7)  Czupryński A., Wiśniewski B., Zboina J., Bezpieczeństwo. Teoria – badania – praktyka,
Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów 2015.
  8)  Dworecki S., Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, AON, Warszawa 2001.
  9)  Globan-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji,
Internetu, PWN, Warszawa 2009.
10)  Grocki R., Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia, Difin, Warszawa 2014.
11)  Gwardyński R., Dziadkiewicz A., Grupa a jednostka w sytuacji zagrożenia, [w:] Kata-
strofy naturalne i cywilizacyjne. Współczesne problemy, red. Żuber M., WSOWL, Wro-
cław 2014, s. 211–218.
12)  Hulek A., Badania naukowe nad osobami niepełnosprawnymi i ich znaczenie dla systemu
oświatowego, Warszawa 1980: Biuletyn Informacyjny TWK, s. 18.
13)  Jaworowska M., Socjologia bezpieczeństwa. Wybrane problemy, Wyd. A. Marszałek,  
Toruń 2019.
14)  Jurgilewicz M., Bezpieczeństwo zgromadzeń: komentarz praktyczny, Editions Spotka-
nia, 2015.
15)  Justyński K., Racjonalizacja działań Policji w warunkach zagrożeń i zdarzeń nadzwyczaj-
nych, Akademia Wojsk Lądowych, Wrocław 2019.
16)  Klimek K., Bezpieczeństwo człowieka w perspektywie gerontologicznej. „Edukacja Doro-
słych”, (2011 1(64)), s. 53–64.204 Bibliografia
17)  Kochańczyk R., Czupryński A., Falecki J., Policja w systemie bezpieczeństwa narodowego,
WN AWSB, Dąbrowa Górnicza 2021.
18)  Korzeniowski L.F., Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2012.
19)  Kuliczkowski M., Łepkowski W., Zdrodkowski B. (red.), Słownik terminów z zakresu
bezpieczeństwa, Warszawa 2020.
20)  Lorek M., Babiński A., Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo (inżynieria bezpieczeństwa),
[w:] Państwo, prawo, bezpieczeństwo. T. III, red. Babiński A., Jurgilewicz M., Malec N.,
WSPol, Szczytno 2017.
21)  Marszał K., Sterowanie ruchem klienta w obiektach handlowych, [w:] Merchandising,
(red.) A. Grzegorczyk A., Wiśniewska Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014,  
s. 65–69.
22)  Maslow A., Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990.
23)  Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P., Aspekty medyczne, psychologiczne, socjolo-
giczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, TERMEDIA Wydawnictwa Medycz-
ne, Poznań 2012.
24)  Raczkowski K., Sułkowski Ł., Zarządzanie  bezpieczeństwem.  Metody  i  techniki, Difin,
Warszawa 2014.
25)  Radkowski R., Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jako element organizacji ratownic-
twa i ochrony ludności w Polsce, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Witeltona w Legnicy”, nr 14(1)/2015, s. 37–50.
26)  Rysz S.J., Bezpieczeństwo – obiektywny stan, czy subiektywne wrażenie, „Policja” 4/2015,
s. 32–36.
27)  Rysz S.J., Bezpieczeństwo – potrzeba i usługa pod jednym mianem, Wydawnictwo Kadry
Kierowniczej Policji „Policja” 2/2016, Szczytno 2015, ISSN 1640-9280, s. 48–53.
28)  Rysz S.J., Bezpieczeństwo jako wartość ekonomiczna, „Policja” 3/2016, Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, ISSN 1640-9280, s. 46–48.
29)  Rysz S.J., Bezpieczeństwo wykluczonych – głuchota, w: „Zeszyty Naukowe WSIZiA w War-
szawie”, 1(34) 2016, kwartalnik, ISSN 1641-9707, s. 260–270.
30)  Rysz S.J., Głusi w systemie powiadamiania ratunkowego. Analiza zagadnienia z perspekty-
wy końca roku 2014, [w:] „Zeszyty Naukowe WSIZiA w Warszawie”, nr 1 (30) 2015 r.,  
s. 256–269.
31)  Rysz S.J., Lokalne systemy ostrzegania powodziowego na Podkarpaciu, III Międzynaro-
dowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2012 „Infrastruktura komu-
nalna i gospodarka wodna”, Rzeszów-Kraków 2012, str. 251–258.
32)  Rysz S.J., The potential of specific local initiatives by example warning against flooding in
selected counties of the south-east of Poland, „Zeszyty naukowe PRz, Budownictwo i in-
żynieria środowiska”, Z 59 (nr 2/2012/1), ISSN 0209-2646, s. 191–200.
33)  Rysz S.J., Zarządzanie kryzysowe zintegrowane. Wydanie II, Difin, Warszawa 2020,  
s. 12–28.
34)  Rysz S.J., Zmiany w powiadamianiu ratunkowym w Polsce – saldo korzyści i deficy -
tów,  [w:]  Modern  Management  Review  2/2016,  Rzeszów  2016,  ISSN  2300-6366,  
s. 101–114.205 Bibliografia
35)  Smith D.D., Pedagogika specjalna, Tom 1, Warszawa: Wydawnictwo PWN 2008.
36)  Socha R., Bezpieczeństwo masowych imprez sportowych, Kwartalnik policyjny, CSPol,
Legionowo 2011.
37)  Socha R., Kogut B., Urban Video Surveillance as a Tool to Improve Security in Public
Spaces, Sustainability 2020, 12, 6210.
38)  Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, ISP PAN, Warszawa 1996.
39)  Szmyd J., Bezpieczeństwo jako wartość. Refleksja aksjologiczna i etyczna, [w]: Zarządzanie
bezpieczeństwem, red. P. Tyrała, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kra-
ków 2000, s. 46.
40)  Ścibiorek Z., Wiśniewski B., Kuc R.B., Dawidczyk A., Bezpieczeństwo  wewnętrzne.
Podręcznik akademicki, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2020.
41)  Ullman R.H., Redefining Security , 1983, Vol. 5, No 1.
42)  Wiśniewski B., Prędecka A., Bryk J., Szela A., Bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń
religijnych, SGSP, 2016.
43)  Wiśniewski B., Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2020.
44)  Ziobro J., Lubiewski P., Podstawowe problemy powszechności zagrożeń dla ludzi i środowi-
ska, [w:] Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowie-
dzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne, Tom III, red. B. Wiśniewski, SGSP 2018.
45)  Ziobro J., Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych
w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Część 1. Aspekty prawno-organizacyjne i geo-
graficzno-przestrzenne, Difin, Warszawa 2019.
46)  Ziobro J., Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych
w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Część 2. Sprawność systemu – determinanty,
diagnoza, koncepcja doskonalenia, Difin, Warszawa 2020.
47)  Zwęgliński T., Radkowski R., Organizational Aspects of the Rescue System in Poland [w:]
Wiśniewski B., Kobes P., Sander G.(red.) Security and Law in the Cognitive and Utili-
tarian Context, Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2015.
Netografia:
Internetowe publikacje artykułów i książek:
  1)  Kamiński T., Niezgoda M., Grzeszczyk R., Niski R., Koncepcja wdrożenia systemu
eCall  w  Polsce,  udostępnione  na  stronie:  itspolska.pl/admin/pliki/IVPKITS-To-
masz_Kaminski.pdf (dostęp: 12.12.2016).
  2)  Kołodziński  E.,  Wprowadzenie  do  zarządzania  bezpieczeństwem,  udostępnione
na  stronie:  http://www.uwm.edu.pl/mkzk/download/wprowadzenie.pdf  (dostęp:
21.04.20226).
  3)  Kune D.F., Koelndorfer J., Hopper N., Kim Y., Location leaks on the GSM air inter-
face, University of Minnesota, 2011, udostępnione na stronie: http://www-users.
cs.umn.edu/~hopper/celluloc.pdf (dostęp: 2.01.2015).206 Bibliografia
  4)  Kwaśniewski J., Kundzewicz Z.W., Juda-Rezler K., Aksjologia zagrożeń, udostęp-
nione  na  stronie:  https://repo.pw.edu.pl/docstore/download/WUTf6c228971ac-
64c71931481fdf3f56a8c/N_410_03_Kwasniewski.pdf?entityType=article  (dostęp:
21.0.2022).
  5)  Łepkowski  W.,  Słownik  terminów  z  zakresu  bezpieczeństwa  narodowego,  AON,
Warszawa 2008, udostępnione na stronie: mkuliczkowski.pl/static/pdf/slownik.pdf
(dostęp: 2.09.2016).
  6)  Malak  K.,  Typologia  bezpieczeństwa.  Nowe  wyzwania,  udostępnione  na  stronie:
http://stosunki-miedzynarodowe.pl/bezpieczenstwo/954-typologia-bezpieczen
stwa-nowe-wyzwania?start=1 (dostęp: 25.08.2016).
  7)  Osiatyński W., Wprowadzenie do praw człowieka, udostępnione na stronie: http://
www.hfhrpol.waw.pl/pliki/WOsiatynski_HistIFilo.pdf (dostęp: 20.09.2014)
  8)  Pierzchalska A., Klag P., Społeczne role osób starszych, udostępnione na stronie:
https://umwd.dolnyslask.pl/uploads/media/Spoleczne_role_osob_starszych_-_
artykul_01.pdf (dostęp: 22.02.2022).
  9)  Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2008, udo-
stępnione na stronie: mkuliczkowski.pl/static/pdf/slownik.pdf (dostęp: 2.09.2016).
10)  Surdopedagogika, udostępnione na stronie: http://pieciek.w.interia.pl/46.htm (do-
stęp: 21.12.2014)
11)  Szarfenberg R., Polityka społeczna i usługi społeczne, s. 14, udostępnione na stronie:
rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/psus.pdf (dostęp: (5.10.2016).
12)  Szubrycht  T.,  Współczesne  aspekty  bezpieczeństwa  państwa,  „Zeszyty  naukowe
AMW”, Gdynia 2006, s. 89, udostępnione na stronie: www.amw.gdynia.pl/library/
File/ZeszytyNaukowe/.../Szubrycht_T3.pdf (dostęp: 21.04.2016).
Strony internetowe:
  1)  http://7konferencja.ptpr.org.pl/img/mrmgdansk.jpg (dostęp: 10.12.2016).
  2)  http://aleksandrowkujawski.naszemiasto.pl/artykul/torun-ratownicy-na-rowe-
rach-w-akcji,2325098,art,t,id,tm.html (dostęp: 11.12.2016).
  3)  http://archiwalny.mon.gov.pl/pl/strona/299 (dostęp: 21.09.2016).
  4)  http://atol.am.gdynia.pl/tc/cps2007/analogowa.html (dostęp: 11.12.2016).
  5)  http://bazy.ngo.pl/rest/bazy/pliki/org/59217/logotyp/logotyp_organizacji.jpg
(dostęp: 10.12.2016).
  6)  http://bezpieczna.um.warszawa.pl/kontakt/telefony-alarmowe (dostęp: 21.12.2015).
  7)  http://bramkisms.info/stacja-bazowa-bts,323 (dostęp: 28.09.2016).
  8)  http://coas.wp.mil.pl/pl/8.html,  oraz  rcb.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/ksw
sia.pdf (dostęp: 21.09.2016).
  9)  http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/sprzezenie-zwrotne;3978598.html  (dostęp:
10.12.2016).
10)  http://eu.mio.com/pl_PL/globalny-system-pozycjonowania.htm (dostęp: 2.01.2015).
11)  http://finanse.wp.pl/kat,18453,title,Bezrobocie-jest-dziedziczne,wid,13440659,wia
domosc.html?ticaid=11841e (dostęp: 12.06.2016).207 Bibliografia
12)  http://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/328-ostrzezenie-publiczne-dotyczace-
zywnosci (dostęp: 8.12.2016).
13)  http://gps.put.mielec.pl/gps.htm (dostęp: 27.09.2016).
14)  http://gps.put.mielec.pl/gps.htm (dostęp: 4.01.2015).
15)  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910810351 (dostępna: 21.10.2016).
16)  http://kmg.zut.edu.pl/to/superpoz/dla_2lin.html (dostęp: 23.09.2016).
17)  http://miedzymolami.pl/LOGO.JPG (dostęp: 10.12.2016).
18)  http://mobtech.interia.pl/retro/news-historia-polskiej-telefonii-komorkowe-
j,nId,637238 (dostęp: 28.09.2016).
19)  http://mobtech.interia.pl/retro/news-historia-polskiej-telefonii-komorkowe-
j,nId,637238 (dostęp: 28.09.2016).
20)  http://moto.wp.pl/kat,55194,title,System-eCall-obowiazkowy-w-samochodach-
od-2018-r,wid,17358172,wiadomosc.h (dostęp: 12.12.2016).
21)  http://numer-alarmowy.hopfer.com.pl/wopr/numer_alarmowy_wopr.html (dostęp:
10.12.2016).
22)  http://pliki.rynekzdrowia.pl/i/00/58/95/005895_r0_620.jpg (dostęp: 10.12.2016).
23)  http://pogoda.wp.pl/kat,1034985,title,Rzadowe-Centrum-Bezpieczenstwa-ostrz
ega-przed-intensywnymi-opadami-deszczu,wid,18527179,wiadomosc.html?tica-
id=117d9a (dostęp: 5.10.2016).
24)  http://ratownictwo.org/ (dostęp: 11.12.2016).
25)  http://rowerowalodz.pl/aktualnosci/529-rowerowi-ratownicy-pck (dostęp: 11.12.2016).
26)  http://sedina.pl/wordpress/index.php/2004/07/09/piraci-ze-szczecina/ (dostęp:
29.07.2016).
27)  http://sjp.pl/alarm (dostęp: 4.09.2016).
28)  http://sjp.pl/alert (dostęp: 4.09.2016).
29)  http://sjp.pl/etiologia (dostęp: 21.12.2014).
30)  http://sjp.pl/migi (dostęp: 26.09.2016).
31)  http://sjp.pl/triada (dostęp: 9.09.2016).
32)  http://sjp.pwn.pl/sjp/odsiecz;2493738.html (dostęp: 28.07.2016).
33)  http://sjp.pwn.pl/sjp/pomoc;2504324.html (dostęp: 28.07.2016).
34)  http://sjp.pwn.pl/sjp/stacjonarny;2576108 (dostęp: 28.09.2016).
35)  http://sjp.pwn.pl/sjp/zagro%C5%BCenie;2542384 (dostęp: 21.04.2016).
36)  http://sjp.pwn.pl/slowniki/prawo.html (dostęp: 4.10.2016).
37)  http://sjp.pwn.pl/szukaj/ratunek.html (dostęp: 28.07.2016).
38)  http://sjp.pwn.pl/szukaj/uprzedzenie.html (dostęp: 5.10.2016).
39)  http://sklepznagar.pl/uwaga-samochod-tablica-800x300 (dostęp: 12.09.2016).
40)  http://stowarzyszeniesep.org.pl/ (dostęp: 11.12.2016).
41)  http://strazacki.pl/artyku%C5%82y/2015-r-166-jednostek-osp-w-ksrg  (dostęp:
8.12.2016).
42)  http://strazacki.pl/artyku%C5%82y/ochotnicze-straze-pozarne-nie-tylko-gasza-
pozary-raport-na-temat-osp (dostęp: 8.12.2016).208 Bibliografia
43)  http://supernowosci24.pl/ratownicy-znajda-informacje-na-lodowce/  (dostęp:
4.03.2016).
44)  http://supernowosci24.pl/ratownicy-znajda-informacje-na-lodowce/  (dostęp:
4.03.2016).
45)  http://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/ciekawostki,49/meteor-z-czelabin-
ska-w-szczegolach-gdy-eksplodowal-byl-30-razy-jasniejszy-od-slonca,104838,1,0.
html (dostęp: 21.09.2016).
46)  http://ultramaratonkarkonoski.pl/wp-content/uploads/2014/02/Logo-GOPR-ko-
pia.jpg (dostęp: 9.12.2016).
47)  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7540666,Krakow__Pogoto-
wie_kontra_ratownicy_na_rowerach.html (dostęp: 11.12.2016).
48)  http://wiadomosci.onet.pl/rzeszow/rzeszow-pogotowie-migowe-dla-
nieslyszacych-w-calej-polsce/777gq (dostęp: 26.12.2014).
49)  http://www.abcd.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=89:ko
nsekwencje-ubytku-suchu&catid=13:osoba-z-dysfunkcj-suchu (dostęp: 21.12.2014).
50)  http://www.asta24.pl/2016/07/25/ratownicy-rowerach-pojawili-sie-pile/ (dostęp:
11.12.2016).
51)  http://www.barnabee.pl/img/products/16/3_max.jpg (dostęp: 9.12.2016).
52)  http://www.cematfiz.republika.pl/te5.html (dostęp: 28.09.2016).
53)  http://www.cematfiz.republika.pl/tel2.html (dostęp: 28.09.2016).
54)  http://www.deltami.edu.pl (dostęp: 19.06.2022). http://gpsnawi.prv.pl/Galileo%20
oraz%20inne%20systemy%20GNNS.html (dostęp: 19.06.2022).
55)  http://www.dobrauczelnia.pl/images/zeszytyNaukowe/1_30_2015/00_zn_rysz.
pdf (dostęp: 15.12.2015).
56)  http://www.drapiezniki.pl/704-surykatka.html (dostęp: 2.09.2016).
57)  http://www.gisplay.pl/nawigacja-satelitarna/gps.html (dostęp: 27.09.2016).
58)  http://www.gisplay.pl/nawigacja-satelitarna/gps.html (dostęp: 27.09.2016).
59)  http://www.gopr.org/o-nas/akty-prawne (dostęp: 10.12.2016).
60)  http://www.gsm.edu.pl/historia-gsm,1.html (dostęp: 4.01.2015).
61)  http://www.gsm.tpe.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Ite-
mid=60 (dostęp: 4.01.2015),
62)  http://www.honda-klub.org.pl/viewpage.php?page_id=15 (dostęp: 10.12.2016).
63)  http://www.iro-dogs.org/en/iro-home/introduction.html (dostęp: 10.12.2016).
64)  http://www.iss.edu.pl/blog/pierwsza-pomoc/czym-jest-aed-i-do-czego-sluzy/  (do-
stęp: 10.12.2016).
65)  http://www.iswinoujscie.pl/artykuly/611/ (dostęp: 11.12.2016).
66)  http://www.janow24.cba.pl/cb/cb.html (dostęp: 11.12.2016).
67)  http://www.knf.gov.pl/o_nas/ostrzezenia_publiczne/lista_ostrzezenia.html  (do-
stęp: 8.12.2016).
68)  http://www.komputerswiat.pl/jak-to-dziala/2008/07/jak-dziala-gps.aspx (dostęp:
27.09.2016).209 Bibliografia
69)  http://www.motogen.pl/Ratownicy-na-motocyklach-Dlaczego-jest-ich-tak-
malo,22286.html (dostęp: 11.12.2016).
70)  http://www.napoleon.org.pl/index.php/biografie/slynni-dowodcy/412-jean-domi-
nique-larrey-1766-1842 (dostęp: 25.11.2016).
71)  http://www.nettax.pl/serwis/imgpub/duuel/2010/207/l_20720100806pl00010013.
pdf (dostęp: 23.12.2015 r).
72)  http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/dane-demo-
graficzne/informacje-i-dane-demograficzne/ (dostęp: 3.12.2014).
73)  http://www.ochronamedyczna.pl/galeria/site_media/img/galeria/motocykl/
bmw9.jpg (dostęp: 10.12.2016).
74)  http://www.olsztyn.com.pl/artykul,ratownicy-na-rowerach-w-olsztynie,19057.
html (dostęp: 11.12.2016).
75)  http://www.pcformat.pl/GPS-od-podszewki,a,145,strona,2 (dostęp: 4.01.2015).
76)  http://www.pcformat.pl/GPS-od-podszewki,a,145,strona,2 (dostęp: 27.09.2016).
77)  http://www.pck.pl/pages,55.html (dostęp: 9.12.2016).
78)  http://www.pck.pl/pages,6_75.html (dostęp: 9.12.2016).
79)  http://www.pfron.org.pl/ebi/poprzednie-wydania/numer-52012-ustawa-o-j/129-
,O-komunikacji-z-osobami-nieslyszacymi-dzieciach-gluchych-rodzicow-edukacji-
tych-.html (dostęp: 24 grudnia 2014).
80)  http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/869026,Aleksander-Bell-jego-
wynalazek-opanowal-caly-swiat (dostęp: 28.09.2016).
81)  http://www.radom-ch.ptt.org.pl/informacje/gopr.php#grupa_1 (dostęp: 9.12.2016).
82)  http://www.ratownictwo.org/plcb/sr2(1).gif (dostęp: 11.12.2016).
83)  http://www.ratowniczy.net/ratownicy-na-rowerach/ (dostęp: 11.12.2016).
84)  http://www.ratunek.eu/jak-to-dziala.html (dostęp: 30.11.2014).
85)  http://www.rcit.res.pl/files/telefony_podreczne.htm (dostęp: 16.12.2015)
86)  http://www.rcit.res.pl/files/telefony_podreczne.htm (dostęp: 16.12.2015).
87)  http://www.reporterzy.info/195,techniki_manipulacji_w_tekstach_reklamowych.
html (dostęp: 5.10.2016).
88)  http://www.rkwadrat.pl/ (dostęp: 11.12.2016).
89)  http://www.rkwadrat.pl/o-r2 (dostęp: 11.12.2016).
90)  http://www.ropczyce.prospect.pl/index.php (dostęp: 5.06.2016).
91)  http://www.ropczyce.prospect.pl/wizualizacja/punkt_opadowy.php?prze=NGWI
(dostęp: 5.06.2016).
92)  http://www.ropczyce.prospect.pl/wizualizacja/punkt_pomiarowy.php?prze=OL-
BY (dostęp: 5.06.2016).
93)  http://www.storat.pl/ (dostęp: 10.12.2016).
94)  http://www.storat.pl/aktual/2016.05.04.-Tarnobrzeg_1.jpg (dostęp: 11.12.2016).
95)  http://www.storat.pl/strony/prasa.php (dostęp: 11.12.2016).
96)  http://www.storat.pl/strony/statut.php (dostęp: 10.12.2016).
97)  http://www.straz.gov.pl/download/1009 (dostęp: 11.12.2016).210 Bibliografia
  98) http://www.straz.gov.pl/download/74 (dostęp: 25.11.2016).
  99) http://www.technologiagps.org.pl/#s_kosmiczny (dostęp: 4.01.2015).
100) http://www.technologiagps.org.pl/dzialanie-gps.htm (dostęp: 4.01.2015).
101) http://www.telepern.pl/gsm---podstawy/ (dostęp: 4.01.2015).
102) http://www.trauma.org/archive/history/larrey.html (dostęp: 25.11.2016).
103) http://www.tvn24.pl/raporty/minuty-grozy-na-okeciu,386 (dostęp: 21.09.2016).
104) http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/niezwykle-archiwum-rodzinne-
setki-statkow-rozbitych-na-skalach,366846.html (dostęp: 29.07.2016).
105) http://www.umwd.dolnyslask.pl/uploads/media/Spoleczne_role_osob_star-
szych_-_artykul_01.pdf (dostęp: 20.01.2016).
106) http://www.waznetelefony.pl/ (dostęp: 21.12.2015).
107) http://www.wopr.pl/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gi-
d=150&Itemid=88 (dostęp: 10.12.2016).
108) http://www.wopr.pl/jednostki (dostęp: 10.12.2016).
109) http://www.wroclaw.pl/telefony-alarmowe-zaufania-infolinie-we-wroclawiu  (dostęp:
9.12.2015).
110) http://www.wroclaw.pl/telefony-alarmowe-zaufania-infolinie-we-wroclawiu  (dostęp:
9.12.2015).
111)  http://www.znaki-drogowe.pl/index.php?option=com_content&view=sectio-
n&layout=blog&id=5&Itemid=62 (dostęp: 5.10.2016).
112) http://zdrowie.trojmiasto.pl/W-miasto-wyjechalo-motocyklowe-pogotowie-
ratunkowe-n80560.html (dostęp: 11.12.2016).
113) https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/piktogram (dostęp: 23.06.2022).
114) https://geoforum.pl/gnss/galileo) (dostęp: 15.05.2022).
115) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20120001169/  (dostęp:
26.16.2022)
116) https://kcmrm.pl/swdprm/ (dostęp: 3.07.2022).
117) https://mfiles.pl/pl/index.php/Prawo (dostęp: 4.10.2016).
118) https://mfiles.pl/pl/index.php/System_wczesnego_ostrzegania (dostęp: 21.09.2016).
119) https://monitoring.prospect.pl/app/wisloka/ropczyce/ropczyce.php  (dostęp:
26.05.2022).
120) https://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/ochrona-ludnosci/8758,Ochotnicze-
-Straze-Pozarne.html (dostęp: 8.12.2016).
121) https://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/ochrona-ludnosci/8758,Ochotnicze-
-Straze-Pozarne.html (dostęp: 8.12.2016).
122) https://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/ochrona-ludnosci/8758,Ochotnicze-
-Straze-Pozarne.html (dostęp: 8.12.2016).
123) https://naszemiasto.pl/regulamin/ (dostęp: 26.05.2022).
124) https://pl.wikipedia.org/wiki/CB_radio (dostęp: 11.12.2016).
125) https://pl.wikipedia.org/wiki/Motoambulans (dostęp: 10.12.2016).
126) https://pl.wikipedia.org/wiki/Ochotnicza_stra%C5%BC_po%C5%BCarna#ci-
te_note-9 (dostęp: 8.12.2016).211 Bibliografia
127) https://ratownictworowerowe.wordpress.com/wszystko-o-projekcie/ (dostęp:
11.12.2016).
128) https://rzeszow.uw.gov.pl/cpr/bramka-sms/ (dostęp: 3.07.2022).
129) https://rzeszow.uw.gov.pl/cpr/bramka-sms/ (dostęp: 3.07.2022).
130) https://rzeszow.uw.gov.pl/poradnik/bezpieczne-zycie-seniorow/ (dostęp: 25.01.2016).
131) https://sjp.pwn.pl/
132) https://teamquest.pl/baza-wiedzy/systemy-operacyjne-systemy-mobilne  (dostęp:
25.06.2022).
133) https://technologiagps.org.pl/historia.html (dostęp: 15.06.2022).
134) https://www.eazymut.pl/blog/gps-geneza-oraz-dzialanie-najpopularniejszego-
systemu-geolokalizacji-n56 (dostęp: 15.06.2022)
135) https://www.ecler.com/images/solutions/English/Comercial/Ecler_Commer-
cial_Profesional_Audio_Solutions-Polish.pdf (dostęp: 22.09.2016).
136) https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/surykatka (dostęp: 23.04.20220.
137) https://www.gopr.pl/ (dostęp: 9.12.2016).
138) https://www.gov.pl/ (dostęp: 23.05.2022).
139) https://www.gov.pl/web/mswia/regionalny-system-ostrzegania (dostęp: 21.05.2022).
140) https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112/aplikacja-moblina-alarm112  (do-
stęp: 25.06.2022).
141) https://www.gov.pl/web/zdrowie/lotnicze-zespoly-ratownictwa-medycznego  (do-
stęp: 25.05.2022).
142) https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/dyrektywa-powodziowa (dostęp: 2.08.2021).
143) https://www.lpr.com.pl/ (dostęp: 25.05.2022).
144) https://www.lpr.com.pl/pl/do-pobrania/#post-content (dostęp: 25.05.2022).
145) https://www.medianauka.pl/znaki_drogowe (dostęp: 16.09.2016).
146) https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ostrzezenia_dla_
podrozujacych (dostęp: 8.12.2016).
147) https://www.tabletowo.pl/nie-pomyl-aplikacji-regionalny-system-ostrzegania-to-
nie-rso-regionalny-system-ostrzegania/ (dostęp: 21.05.2022).
148) https://www.uke.gov.pl/tablice-numerow-kierowania-alarmowego-nka-3223  (do-
stęp: 8.09.2016).
149) https://www.uokik.gov.pl/ostrzezenia_konsumenckie.php (dostęp: 8.12.2016).
150) www.fundacja.moto-medic.pl/ (dostęp: 11.12.2016).
151) www.pck.org.pl/pliki/wydawnictwa/IMPCK/Informator_2-2004-wkladka.pdf
(dostęp: 9.12.2016), oraz www.pck.org.pl/pliki/wydawnictwa/Ksiazki/Przewodni-
k_o_ochronie_znaku.pdf (dostęp: 9.12.2016).
152) www.pck.org.pl/pliki/wydawnictwa/Ksiazki/Przewodnik_o_ochronie_znaku.pdf
(dostęp: 9.12.2016).
153) www.straz.gov.pl/download/74, s. 1 (dostęp: 14.11.2016).212 Bibliografia
Akty prawne:
  1)  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
  2)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U. UE L 119/1).
  3)  Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2010/40/UE  w  sprawie  ram  wdra-
żania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego
oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu (Dz.U. UE L 207/1).
  4)  Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r.
w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elek-
tronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej), (Dz.U. UE L
108/51).
  5)  Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r.  
w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (Dz.U.
UE L 108/33).
  6)  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie powiadamiania ratunko-
wego (Dz.U.2021.268 t.j.).
  7)  Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022 poz. 655).
  8)  Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171,
poz. 1800).
  9)  Ustawa z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz.U. 1964 nr 41
poz. 276).
10)  Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015
poz. 184).
11)  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na
zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1241).
12)  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obsza-
rach wodnych (Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240).
13)  Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. 1996 nr 25 poz. 113).
14)  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U.
2013 poz. 1635).
15)  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U.
2013 poz. 1635).
16)  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873).
17)  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81
poz. 351.)
18)  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, Dz.U. 1991 Nr 81
poz. 351, ze zm.19)  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 1991 nr 88
poz. 400).
20)  Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1015).
21)  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 nr 89
poz. 590).
22)  Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24).
23)  Ustawa z dnia 27 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz.U. 2015 poz. 827).
24)  Ustawa z dnia 27 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku Polskiej Rzeczypo-
spolitej Ludowej (Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220).
25)  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 11 poz. 59).
26)  Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104).
27)  Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.
2006 nr 191, poz. 1410).
28)  Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.
2006 nr 191 poz. 1410).
29)  Rozporządzenie  Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  z  dnia  30  października  2013  r.
w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w któ-
rych świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne (Dz.U. 2013 poz. 1281).
30)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego
2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-
-gaśniczego (Dz.U. 2011 nr 46 poz. 239).
31)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia
2021 r. w sprawie organizacji i sposobu funkcjonowania centrum powiadamiania
ratunkowego oraz procedur obsługi zgłoszeń alarmowych (Dz.U. 2021 poz. 832).
32)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w spra-
wie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony prze-
ciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. 2014 poz. 1317).
33)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych
procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspo-
zytora medycznego (Dz.U. 2019 poz. 1703).
34)  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia wa-
runków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się
i uprawiających sporty wodne (Dz.U. 1997 nr 57 poz. 358).
35)  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  7  stycznia  2013  r.  w  sprawie  systemów
wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów
w tych sprawach (Dz.U. 2013 poz. 96).
36)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia
2021 r. w sprawie organizacji i sposobu funkcjonowania centrum powiadamiania
ratunkowego oraz procedur obsługi zgłoszeń alarmowych (Dz.U. 2021r., poz. 832).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Zarządzanie kryzysowe. Dobre prakty...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Analiza zagrożeń sektorowych dla be...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Treningi i ćwiczenia sztabowe z zes...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Logistyka w wybranych służbach mund...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Bezpieczeństwo terrorystyczne budyn...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Bezpieczeństwo terrorystyczne budyn...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Najczęściej kupowane