• Narodowa kultura bezpieczeństwa i obronności. Psychologiczne i aksjologiczne komponenty kultury bezpieczeństwa formacji mundurowych

Narodowa kultura bezpieczeństwa i obronności. Psychologiczne i aksjologiczne komponenty kultury bezpieczeństwa formacji mundurowych

 • Autor: Juliusz Piwowarski Wojciech Czajkowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-160-9
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 166/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 53.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Monografia nawiązuje do optyki nauk o bezpieczeństwie oraz przynależnej tu drogi wojownika – aktywnego podmiotu bezpieczeństwa, w swej najgłębszej istocie – drogi opartej na morale i na dążeniu do samorealizacji. Dla pójścia tą drogą bardzo istotne jest odwołanie się do budującego morale formacji mundurowych systemu wartości – są to zarówno wartości jawne, jak i wartości ukryte. Obecnie znaczenie siły zjawiska morale w jej personalnym i zbiorowym wymiarze będzie wzrastało. Będzie to wzrost „popytu” na morale, a niekoniecznie „podaży”. Jest to bowiem potencjał specyficzny i coraz rzadziej występujący w czasach nacechowanych egoizmem i alienacją atomizacji społecznej, w epoce coraz słabiej zauważalnego terroru konsumpcjonizmu i czasie amoralnych dążeń do skuteczności – za-wszelką cenę, w których sięga się dzisiaj niemal po każdy środek, który może prowadzić do jej zwiększenia.

Spis treści:

Wstęp

Część I. Dziedzictwo nauk społecznych a nauki o bezpieczeństwie

Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające w problematykę pracy


1.1. Jubileusz dyscypliny
1.2. Cel naukowy
1.3. Cel naukowy pracy
1.4. Metoda naukowa
1.5. Pytania badawcze

Rozdział 2. Podstawowe pojęcia NoB. Kultura bezpieczeństwa, zagrożenia bezpieczeństwa i radzenie sobie z nimi

2.1. Poczucie zagrożenia i poczucie bezpieczeństwa
2.2. Poczucie zagrożenia i radzenie sobie w danej sytuacji

Rozdział 3. Psychologia na rzecz bezpieczeństwa – wielkie eksperymenty społeczne

3.1. Zagadkowe przyczyny zgody ludzi na nieprawdę
3.2. Zagadkowe pobudki decyzji o krzywdzeniu innych – eksperyment Milgrama
3.3. Niepokojąca utrata twarzy – eksperyment więzienny Zimbardo

Rozdział 4. Klimat bezpieczeństwa a psychologia w kontekście humanizmu


4.1. Koncepcja Maslowa a bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa człowieka
4.2. Koncepcja Shaloma Schwartza – między wąskim i szerokim ujęciem bezpieczeństwa

Rozdział 5. Podsumowanie części pierwszej

Część II. Kultura i bezpieczeństwo w świecie współczesnym: zwrot kulturowy w badaniach nad bezpieczeństwem

Rozdział 6. Bezpieczeństwo i zagrożenia a wymiary kultury


6.1. O definicji zagrożenia bezpieczeństwa jeszcze słów kilka
6.2. Bezpieczeństwa w kategoryzacji Geerta Hofstede i Roberta House’a

Rozdział 7. Sekuritologiczna możliwość praktycznego wykorzystania zjawisk wpływu społecznego i kapitału społecznego

Rozdział 8. Podsumowanie: związki między kulturą a naukami o bezpieczeństwie i ich implikacje


8.1. Znaczenie i moc sprawcza kultury. Mariaż zjawisk społecznych – bezpieczeństwa i kultury
8.2. Definicja kultury bezpieczeństwa i stopień jej popularności na arenie naukowej

Część III. Nowe perspektywy i wyzwania

Rozdział 9. Relacje społeczne w filozofii perspektywie bezpieczeństwa

9.1. Relacje – perspektywa aksjologiczna
9.2. Epistemologiczne interpretacje relacji międzyludzkich, problem intersubiektywności

Rozdział 10. Proces komunikowania się i jego wyzwania jako przedmiot badań nad bezpieczeństwem

10.1. Nawiązanie kontaktu a manipulowanie w aspekcie poczucia bezpieczeństwa
10.2. Relacje z innymi jako kategoria kultury bezpieczeństwa.Przywództwo i dowodzenie
10.3. Empatia w relacjach społecznych a podmiot bezpieczeństwa

Rozdział 11. Badania wartości i struktury osobowości z perspektywy jaką rysuje model kultury bezpieczeństwa

Zakończenie
Bibliografia
Słownik pojęć

Prof. dr  hab. Andrzej Misiuk:

Recenzowana publikacja autorstwa Juliusza Piwowarskiego i Wojciecha Czajkowskiego doskonale wpisuje się w trwającą dyskusję nad charakterem i istotą nauk o bezpieczeństwie. Ich (tj. nauk o bezpieczeństwie) immamentną cechą jest interdyscyplinarność, a może bardziej multidyscyplinarność. Już we wcześniejszych publikacjach prof. Piwowarskiego przedmiotem rozważań była problematyka kultury bezpieczeństwa przez pryzmat zagadnień moralnych. Ta publikacja podejmuje próbę ujęcia behawioralnego kultury bezpieczeństwa, czyli analizy przez pryzmat doświadczeń psychologii społecznej.

Juliusz Piwowarski
dr hab. profesor WSBPI Apeiron w Krakowie, jej rektor i założyciel (2005). Współzałożyciel Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony Bodyguard (1994). Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa w ujęciu transdyscyplinarnym w powiązaniu z psychologią społeczną, filozofią bezpieczeństwa, prakseologią oraz socjologią moralności rozumianą, jako czynnik pierwszego i drugiego filaru kultury bezpieczeństwa. Autor czternastu monografii i około stu artykułów naukowych. W 2012 roku założył Cracow Research Institute for Security and Defence WSBPI Apeiron, którego zadaniem jest intensyfikacja międzynarodowych kontaktów, doświadczeń naukowych i dydaktycznych, m.in. poprzez cyklicznie odbywającą się latem w Krakowie konferencję Security Forum Cracow oraz publikacje dotyczące szerokiego zakresu problematyki, jaką obejmują współczesne badania problemów bezpieczeństwa.

Książki tego autora

Wojciech Czajkowski

dr, nauczyciel akademicki, APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie.

Książki tego autora

Adams G., Estrada-Villalta S., Sullivan D., Markus H.R., The  Psychology  of  Neolibera-
lism and the Neoliberalism of Psychology [w:] „Journal of Social Issues”, 2019, nr 75,  
s. 189–216, DOI: 10.1111/josi.12305.
Ahearne J., Cultural insecurity and its discursive crystallization in contemporary France [w:]
„Modern & Contemporary France”, 2017, t. 25(3), s. 265–280.
Aleksandrowicz T.R., Tożsamość nauk o bezpieczeństwie [w:] „Tożsamość nauk o bezpie-
czeństwie”, S. Sulowski (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.
Aleksandrowicz T.R., Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa, ludzie. W poszukiwaniu nowego
paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2018.
Allen P.M., Varga L., Complexity: The Co-evolution of Epistemology [w:] „Axiology and Onto-
logy. Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences”, 2007, nr 11(1), s. 19–50.
Allen T.F.H., Starr T.B., Hierarchy: Perspectives for ecological complexity, University of Chi-
cago Press, 1982.
Aluchna M., Płoszajski P., Zarządzanie japońskie. Ciągłość i zmiana, Szkoła Główna Han-
dlowa, Warszawa 2008.
Ambroży  D.,  Wielowymiarowość  estetyki  codzienności  [w:]  „Zeszyt  Naukowy  Apeiron”,
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krako-
wie, 2011, nr 5.
Ambroży D., Ambroży T., Aksjologia sportu [w:] „Realizacja wartości estetycznych w wido-
wisku gimnastycznym poprzez kreacje wartości ciała”, Estrella, Warszawa 2001.
Ambroży T., Duda H., Ambroży D., Piwowarski J., Dybińska E., Intelectualization of Phy-
sical Education in View of Single Aspects of Safety Culture [w:] „Теория  и  практика
физической культуры” 2013, nr 11, s. 31–35.
Antonovsky A., Poczucie koherencji jako determinanta zdrowia [w:] „Psychologia zdrowia”,
I. Heszen-Niejodek, H. Sęk (red.), Warszawa 1997, PWN, s. 206–231.
Antonsen S., Safety Culture: Theory, Method and Improvement, Ashgate, Burlington 2009.
APA Presidencial Task Force on Evidence Based – Practice, Evidence Based Practice in Psycho-
logy [w:] „American Psychologist”, nr 61(4), 2006, s. 271–285.
Appadurai A., Modernity At Large: Cultural Dimensions of Globalization, Minneapolis, Uni-
versity of Minnesota Press, 1996.140 Bibliografia
Appadurai A., The Future as Cultural Fact: Essays on the Global Condition, Verso, 2013.
Aranowska E., Goszczyńska M. (red.), Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności.
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Kozieleckiemu, Scholar, Warszawa
2006.
Asmundson G.J.G., Taylor S., Coronaphobia: Fear and the 2019-nCoV Outbreak [w:] „Journal
of Anxiety Disorders”, 2020, 70, 10296, https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2020.102196.
Bandura A., Self-efficacy mechanism in human agency  [w:] „American Psychologist”, t. 37,
nr 2, 1982, s. 122–147.
Barbaro de N., Dojść  do  głosu.  Radykalnie  praktyczny  przewodnik  po  kampanii  wyborczej,
Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.
Barney J., Griffin R.W., The Management of Organizations, 1992, Houghton Mifflin Co.
Baron-Cohen S., Teoria zła. O empatii i genezie okrucieństwa, Smak Słowa, Sopot 2014.
Bartoszek A., Kapitał społeczno-kulturowy młodej inteligencji wobec wymogów rynku, Uniwer-
sytet Śląski w Katowicach, Katowice 2003.
Baudrillard J., The Illusion of the End, Cambridge University Press, 1992.
Beattie P., The Road to Psychopathology: Neoliberalism and the Human Mind [w:] „Journal of
Social Issues”, 2019, nr 75, s. 89–112, DOI: 10.1111/josi.12304.
Bennett M., A developmental Special Issue on Intercultural Training [w:] „International Jour-
nal of Intercultural Relations”, 1986, nr 10, s. 65–72.
Bennett M., Toward Ethnorelativism: A Developmental Model of Intercultural Sensitivity [w:]
„Education for the Intercultural Experience”, R. Michael Paige (red.), Yarmouth, ME:
Intercultural Press, 1993, s. 21–71.
Bennett, J.M., The SAGE encyclopedia of intercultural competence, Thousand Oaks, CA, Sage,
2015.
Berger P., Luckmann T., The Social Construction of Reality: a Treatise in the Sociology of Know-
ledge, Penguin, UK 1991.
Bernstein R.J., Research methods in education, Praxis and Action, Philadelphia, University of
Pennsylvania Press, 1971.
Berry J.W., Achieving a global psychology [w:] „Canadian Psychology”, 2013, 54(1), s. 55–61,
http://dx.doi.org/10.1037/a0031246.
Berry J.W., Poortinga Y.H., Breugelmans S.M., Chasiotis A., Sam D.L., Cross-Cultural Psy-
chology: Research and Applications, Cambridge University Press, 2011.
Berzonsky M.D., Forming a personal sense of identity in the contemporary world: Challenges
and difficulties [w:] „Psychologia Rozwojowa”, 2009, nr 14(4), s. 9–20.
Biała  Księga  Bezpieczeństwa  Narodowego  Rzeczypospolitej  Polskiej,  Biuro  Bezpieczeństwa
Narodowego, Warszawa 2013.
Bloom P., Against Empathy, www.bostonreview.net/forum/paul-bloom-against-empathy
(dostęp 12.02.2015).
Bocheński J.M., Logika i filozofia , PWN, Warszawa 1993.
Bocheński J.M., De Virtute Militari. Zarys etyki wojskowej, Philed, Kraków 1993.141 Bibliografia
Bonnell V.E., Hunt L., Beyond the Cultural Turn, University of California Press, Berkeley
1999.
Bourdieu P., Passeron J.C., Reproduction in Education, Society and Culture, Sage, London
1990.
Bourdieu P., The Forms of capital, http://www.marxists.org/reference/subject/ philoso-
phy/works/fr/bourdieu-forms-capital.htmp.
Bortini P., Behrooz M.A., SALTO  Youth, Intercultural Competence Research Report,
UE, 2012, http//ec.europa.eu/youth.
Boski  P.,  Kulturowe  ramy  zachowań  społecznych.  Podręcznik  psychologii  międzykulturowej,
PWN: Academica Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2009.
Brandom R., A Spirit of Trust: A Reading of Hegel’s Phenomenology, Harvard University
Press, 2019.
Brzozowski P., Uniwersalna hierarchia wartości – fakt czy fikcja? [w:] „Przegląd Psycholo-
giczny” 2005, nr 3, t. 48, s. 261–276.
Buber M., I and Thou, T. & T. Clark, Edinburgh 1927/1992.
Buber M., I and Thou, transl. R.G. Smith, Scribner’s, New York 1927.
Buber M., Ja i Ty: wybór pism filozoficznych , Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1992.
Buber M., Społeczne i międzyludzkie, tłum. A. Doktór [w:] „Psychologia humanistyczna.
Wybór tekstów”, z. 1, oprac. K. Starczewska, Warszawa 1980.
Buber M., The Knowledge of Man: A Philosophy of the Interhuman, Harper, New York 1966.
Buchanan R.A., History of technology, Encyclopedia Britannica, 18 października 2019, inc.
https://www.britannica.com/technology/history-of-technology.
Bukowski J., Wspólnota osób w świecie [w:] „Znak”, 1983, nr 346.
Buzan B., People, States and Fear. An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold
War Era, Hemel Hempstead, Harvester 1991.
Byram M., Teaching  and  Assessing  Intercultural  Communicative  Competence, Multilingual
Matters, Clevedon 1997.
Byrne D.G., The Frustration of Success. Type A Behaviour, Occupational Stress and Cardiova-
scular Disease [w:] „Stress and Health: Research and Clinical Applications”, D. Kenny,
J. Carlson, F.J. McGuigan, J.I. Sheppard (red.), Harwood Academic Publishers, Syd-
ney 2000, s. 411–436.
Byrne D.G., Reinhart, M.I. Heaven, P.C., Type A behaviour and the authoritarian persona-
lity, [w:] „British Journal of Medical Psychology”, 1989, 62 (Pt II), s. 163–172.
Campbell J., Hall C., Lindzey G., Teorie osobowości, PWN, Warszawa 2006.
Carr W., Kemmis S., Becoming critical: Education, Knowledge and Action Research, Falmer,
London 1986.
Carroll J.S., Safety culture as an ongoing process: Culture surveys as opportunities for enquiry and
change [w:] „Work & Stress”, 1998, nr 12.
Carter S.M., Little M., Justifying Knowledge, Justifying Method, Taking Action: Epistemologies,
Methodologies, and Methods in Qualitative Research [w:] „Qualitative Health Research”,
2007, nr 17(10), s. 1316–1328.142 Bibliografia
Červinková H., Badania w działaniu i zaangażowana antropologia edukacyjna [w:] „Teraź-
niejszość–Człowiek–Edukacja”, 2012, nr 1(57), s. 7–18.
Chaiken Sh., Dual-process Theories in Social Psychology, Guilford Press, New York 1999.
Chamberlain  K.,  Creamer  G.,  Finch  H.W.,  Methods  in  psychology:  Opening  a  dialogue
[w:] „Methods in Psychology”, 2020, t. 2, s. 2590–2601, https://doi.org/10.1016/j.
metip.2020.1000.
Chlewiński Z., Ingracjacja czyli dobrowolny przymus [w:] „Ethos: Journal of the Society for
Psychological Anthropology”, nr 2, 1992.
Chutiphimon H. i in., Effectiveness of Innovation Media for Improving Physical Distancing
Compliance during the COVID-19 Pandemic: A Quasi-Experiment in Thailand [w:] „Inter-
national Journal of Environmental Research and Public Health”, 2020, 17(22): 8535.
https://doi.org/10.3390/ijerph17228535.
Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psy-
chologiczne, Gdańsk 2007.
Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psy-
chologiczne, Gdańsk 2012.
Cieciuch J., Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości, Wydaw-
nictwo Liberi Libri, Warszawa 2013.
Cieciuch J., Pomiar wartości w zmodyfikowanym modelu Shaloma Schwartza [w:] „Psycholo-
gia Społeczna”, 2013, t. 8 1 (24), s. 22–41.
Cieślarczyk  M.,  Teoretyczne  i  metodologiczne  podstawy  badania  problemów  bezpieczeństwa
i obronności państwa, Akademia Podlaska w Siedlcach, Siedlce 2009.
Cieślarczyk M., Fenomen bezpieczeństwa i zjawisko kryzysów postrzegane w perspektywie kultu-
rowej [w:] „Jedność i różnorodność”, E. Rekłajtis, B. Wiśniewski, J. Zdanowski (red.),
Aspra-JR, Warszawa 2010.
Cieślarczyk M., Trzpil I.A., Zbroszczyk D. (red.) Bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce uwa-
runkowania  personalne  i  strukturalne,  Uniwersytet  Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach, Siedlce 2017.
Cieślarczyk M., Filipek A., Krzewniak D., Kultura bezpieczeństwa młodzieży akademickiej
w  kontekście  zrównoważonego  rozwoju,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Przyrodniczo-
-Humanistycznego, Siedlce 2021.
Cieślarczyk M., Kołodziejczyk A., Czynnik X. Morale w życiu osobistym, w działalności spo-
łecznej i zawodowej, Difin, Warszawa 2019.
Cieślarczyk M., Kultura bezpieczeństwa i obronności, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej,
Siedlce 2010.
Cieślarczyk M., Wprowadzenie [w:] „Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych pro-
blemów bezpieczeństwa”, A. Filipek (red.), t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Przy-
rodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2014.
Convay M., Singer J.A., Tagini A., The Self and Autobiographical Memory: Correspondence
and Coherence, Social Cognition, 2004.
Coolican H., Research Methods and Statistics in Psychology, Psychology Press, Hove 2014.143 Bibliografia
Cooper M.D., Towards a model of safety culture [w:] „Safety Science”, 2000, nr 36.
Cooper M.D., Phillips R.A., Exploratory analysis of the safety climate and safety behavior rela-
tionship [w:] „Journal of Safety Research”, 2004, t. 35, nr 5, s. 497–512.
Crozier M., Friedberg E., Człowiek i system. Ograniczenia działania systemowego, Państwowe
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1982.
Csikszentmihalyi M., Urok codzienności. Psychologia emocjonalnego przepływu, Wydawnic-
two WAB, Warszawa 1998.
Cunnigham  A.  Zelazo  P.D.  Packer  D.J.  Van  Bavel  J.J.,  The  Iterative  Reprocessing  Model:
A Multilevel Framework for Attitudes and Behavior [w:] „Social Cognition”, 2007, 25(5),
s. 736–760, DOI: 10.1521/soco.2007.25.5.736.
Cummins A., The Book of Bushido: The Complete Guide to Real Samurai Chivalry, Watkins
Publishing, London 2022.
Cynarski W.J., Sztuki walki budo w kulturze Zachodu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna,
Rzeszów 2000.
Czajkowski W., Analiza warunków wstępnych nawiązania kontaktu [w:] „Rocznik Naukowo-
-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Psychologiczne”, z. 141, nr 3, Kraków 1992.
Czajkowski  W.,  Bezpieczeństwo  a  relacje  społeczne  i  manipulacja  [w:]  „Bezpecne  Sloven-
sko a Europska Unia, Zbornik prispevkov 5. Medzinarodnej vedeckej konferencie”,
Vysoka Skola Bespecnostneho Manazerstva, Koszyce 2011.
Czajkowski W., Interpersonal Framework of Establishing Contact in Psychotherapy [w:] „Stu-
dies on Communication and Stress”, M. Kliś, J. Kossewska, W. Czajkowski (red.),
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2006.
Czajkowski W., Interpersonalne warunki nawiązania kontaktu w psychoterapii [w:] „Dziecko
chore  na  astmę.  Integracja  działań  pedagogicznych,  medycznych  i  psychologicz-
nych”, R. Kurzawa, J. Wyczesany (red.), Universitas, Kraków 1995.
Czajkowski W., Interpersonal Framework of Establishing Contact in Psychotherapy [w:] „Stu-
dies on Communication and Stress”, M. Kliś, J. Kossewska, W. Czajkowski (red.),
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagicznej w Krakowie, Kraków 2006.
Czajkowski W., Normatywne warunki nawiązania kontaktu w relacjach społecznych a poczu-
cie bezpieczeństwa, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Security Forum Katowice,
Katowice 2014.
Czajkowski W., Pojęcie rozwoju [w:] „Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów kie-
runków nauczycielskich”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Kra-
kowie, Kraków 2004, s. 33–35.
Czajkowski W., Psychologiczne  mechanizmy  działania  w  warunkach  zagrożenia  bezpieczeń-
stwa,  Wyższa  Szkoła  Bezpieczeństwa  Publicznego  i  Indywidualnego  „Apeiron”
w Krakowie, Katowice 2014.
Czajkowski W., Społeczno-kulturowa transmisja wzoru zachowania A [w:] „W poszukiwaniu
międzypokoleniowej transmisji wzorców zachowań, postaw i wartości”, K. Mudyń
(red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 207–227.144 Bibliografia
Czajkowski  W.,  Type  A  Behavioral  Pattern  and  Coronary  Heart  Disease:  Theoretical  and
Methodological  Dillemmas  [w:]  „Studies  on  Communication  and  Stress”,  M.  Kliś,  
J. Kossewska, W. Czajkowski (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej,
Kraków 2006.
Czajkowski W., Warunki normatywne nawiązywania kontaktu a manipulowanie w relacjach
organizacyjnych  i  administracyjnych  [w:]  „Człowiek  –  praca  –  organizacja.  wymiary
socjologiczne,  psychologiczne  i  zarządcze”,  F.  Bylok,  A.  Czarnecka,  A.  Słocińska
(red.), Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2010.
Czajkowski W., Współczesna myśl psychologiczna [w:] „Podstawy psychologii. Podręcznik
dla studentów kierunków nauczycielskich”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Peda-
gogicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 13–32.
Czajkowski W., Zachowania publiczne i wizerunek polityka – skuteczność w odbiorze społecz-
nym [w:] „Państwo i Społeczeństwo”, V: 2005, nr 4.
Czajkowski  W.,  Piwowarski  J.,  Administrowanie  jakością  życia  człowieka  poprzez  system
modern bushido [w:] „IDO. Ruch dla kultury”, 2010, nr 10.
Czapiński J., Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny: polski paradoks,
[w:] „Zarządzanie Publiczne”, 2008, nr 4.
Czerepaniak-Walczak M., Badania w działaniu w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli,
[w:] „Przegląd Badań Edukacyjnych”, 2014, nr 2(19), s. 181–194.
Czop  A.,  Udział  firm  ochrony  osób i   mienia  w  zapewnianiu  bezpieczeństwa  publicznego
w Polsce, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”
w Krakowie, Kraków 2014.
David Ch.-Ph., La guerre et la Paix: approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie,
Presses de Sciences, Paris 2000, s. 87–121.
Davis J., Prelude to the Great Society: Cultural Change in the 20th Century America. Honors Col-
lege Capstone Experience/Thesis Projects, Paper 78, 1994, http://digitalcommons.wku.
edu/stu_hon_theses/78.
Deardorff D.K., A Comparative Analysis and Global Perspective of Regional Studies on Inter-
cultural Competence, UNESCO, Paris 2010.
Deardorff D.K., Implementing Intercultural Competence Assessment [w:] „The SAGE Hand-
book of Intercultural Competence”, D.K. Deardorff (red.), Sage, Thousands Oaks
2009, s. 477–491.
Deardorff D.K., Intercultural Competence: A Definition, Model and Implications for Educa -
tion Abroad [w:] “Developing Intercultural Competence and Transformation: Theory,
Research, and Application in International Education”, V. Savicki (red.), Stylus, Ster-
ling 2008, s. 32–52.
Deardorff D.K., The Identification and Assessment of Intercultural Competence as a  Student
Outcome of Internationalization at Institutions of Higher Education in the United States [w:]
„Journal of Studies in International Education”, 2006, 10, s. 241–266.145 Bibliografia
Denis D., Young B., Methodology in Psychology [w:] “The Cambridge Handbook of the
Intellectual History of Psychology”, R. Sternberg, W. Pickren (red.), Cambridge Uni-
versity Press, 2019, s. 29–62.
Dickens B.L., Koo J.R., Wilder-Smith A., Cook A.R., Institutional, Not Home-Based, Isola-
tion Could Contain The COVID-19 Outbreak, Lancet 2020, 395: 1541–1542.
Domański S.R., Kapitał ludzki. Stan i perspektywy [w:] Raport Rady Strategii Społeczno-Gospo-
darczej przy Radzie Ministrów, Warszawa 1998, nr 27.
Dmowski, R. Myśl nowoczesnego Polaka [w:] „Wybór pism”, R. Dmowski, t. 1, Zysk i S-ka,
Poznań 2014.
Drabik K., Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w perspektywie filozoficznej, Akademia
Obrony Narodowej, Warszawa 2013.
Draeger D.F., Smith R., Asian Fighting Arts, Kodansha International, Tokyo 1969.
Duchowy  rozwój  człowieka,  red.  P.  Socha,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,
Kraków 2000.
Durkheim E., Samobójstwo. Studium z socjologii, tłum. K. Wakar, Oficyna Naukowa, War-
szawa 2006.
Edmunds J., Turner B.S., Global generations: social change in the twentieth century [w:] „The British
Journal of Sociology”, 2005, nr 56, s. 559–577, DOI: 10.1111/j.1468-4446.2005.00083.x.
Engel B.T., Assessment and alteration of physiological reactivity [w:] “Biobehavioral Basis of
Coronary Heart Disease”, T.M. Dembroski, T.H. Schmidt, G. Blumchen (red.), Kar-
ger. Basel, New York 1983, s. 450–458.
Engel G.L., The clinical application of the biopsychosocial model [w:] „American Journal of
Psychiatry”, 1980, nr 137(5), s. 535–544.
Erikson E.H., Childhood and society, Norton, New York 1950.
Erikson E.H., Identity: Youth and crisis, Norton, New York 1968.
Etzioni A., Aktywne społeczeństwo, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2012.
Etzioni A., Spirit Of Community: The Reinvention American Society, Touchstone, New York
1994.
Everly G.S., Rosenfeld R., Stres. Przyczyny, terapia i autoterapia, PWN, Warszawa 1992.
Farnicka M., Future perspectives as a condition of positive adaptation of young adults after trau-
matic experience [w:] „Current Issues in Personality Psychology”, 2014, 2(3), s. 164–170,
DOI: 10.5114/cipp.2014.46232.
Fehler W., Zagrożenie – kluczowa kategoria teorii bezpieczeństwa [w:] „Współczesne postrze-
ganie  bezpieczeństwa”,  K.  Jałoszyński,  B.  Wiśniewski,  T.  Wojtuszek  (red.),  WSA,
Bielsko-Biała 2007.
Fetters M.D., Curry L.A., Creswell J.W., Achieving integration in mixed methods designs –
principles and practices [w:] „Health Serv. Res.”, 2013, nr 48(6 pt 2), s. 2134–2156, DOI:
10.1111/1475-6773.12117.
Fierke K., Changing games, changing strategies: Critical investigations in Security, Manchester
University Press 1998.146 Bibliografia
Finger S., Origins of Neuroscience: A History of Explorations into Brain Function, Oxford Uni-
versity Press, New York 2001.
Fitzgerald D.A., Nunn K., Isaacs D., Consequences of physical distancing emanating from the
COVID-19 pandemic: An Australian perspective [w:] „Paediatric Respiratory Reviews”,
2020, nr 35, s. 25–30, https://doi.org/10.1016/j.prrv.2020.06.005.
Flint G.A., A Theory and Treatment of Your Personality: A Manual for Change, NeoSolTerric
Enterprises, Vernon 2006.
Foakes R.A., Hamlet versus Lear [w:] „Cultural Politics and Shakespeare’s Art”, 1993, s.
12–44, https://doi.org/10.1017/CBO9780511518867.003.
Folkman S., The case for positive emotions in the stress process [w:] „Anxiety Stress Coping”,
nr 21(1), 2008, s. 3–14.
Fourier Ch., The Theory of the Four Movements, Cambridge University Press, 1996.
French J.R.P., Raven B., The basis of social power [w:] „Studies in Social Power”, D. Cartwright
(red.), Institute for Social Research, University of Michigan Press, Ann Arbor 1959.
Fromm E., The Sane Society, Taylor&Francis, London 2001.
Gardner H., Inteligencje wielorakie, Media Rodzina, Poznań 2002.
Goffmann E., Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates,
Anchor Books, New York 1961.
Gibb J.R., Defensive Communication [w:] “Messages: A Reader in Human Communica-
tion”, J.M. Civikly (red.), Random House, New York 1974.
Giddens A., Modernity and Self–Identity, Stanford University Press, Stanford 1991.
Gierszewski J., Personal Security within the Human Security Paradigm [w:] „Security Dimen-
sions. International  and  National  Studies”,  2017,  nr  23,  s.  51–66.  DOI:  10.24356/
SD/23/2.
Gierszewski J., Pieczywok A., Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka, Difin, Warszawa
2019.
Gierszewski J., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Difin, Warszawa 2019.
Gierszewski J., Pieczywok A., Piwowarski J., Wyzwania i zagrożenia w obszarze bezpieczeń-
stwa kulturowego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.
Gierszewski J., Drabik K., Pieczywok A., Bezpieczeństwo kulturowe w trakcie zmian społecz-
nych, Difin, Warszawa 2020.
Glen A., Aksjologiczne i ontologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego. Metodologia
badań bezpieczeństwa narodowego [w:] „Bezpieczeństwo 2010”, P. Sienkiewicz, M. Mar-
szałek, H. Świeboda (red.), t. 1, AON, Warszawa 2010.
Glen A., Paradygmat poznania w naukach o bezpieczeństwie [w:] „Tożsamość nauk o bezpie-
czeństwie”, S. Sulowski (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.
Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H. i P. Śpiewakowie, PIW, War-
szawa 1981.
Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Poznań, Media Rodzina, 1997.
Goleman D., Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań 1999.
Golka M., Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1980.147 Bibliografia
Grabińska T., Osoba a indywiduum – kontekst humanistyczny a kontekst społeczny bezpieczeń-
stwa [w:] „Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. III: Czynniki
antropologiczne i społeczne bezpieczeństwa personalnego”, T. Grabińska, Z. Kuźniar
(red.), WSOWL, Wrocław 2015.
Green E., The Secret Guide To Dark Psychology: 5 Books in 1: Psychological Manipulation,
Emotional Blackmail, Dark Mind Control in NLP, Dark Seduction and Persuasion, and
Gaslighting, Modern Mind Media, New York 2020.
Griffin M.A., Neal A., Perceptions of safety at work: A framework for linking safety climate
to safety [w:] „Journal of Occupational Health Psychology”, 2000, t. 5(3), s. 347–358.
Gryz J., Zarys podstaw teorii bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2010.
Gryz J., Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2013.
Habermas J., Postmetaphysical thinking: Philosophical Essays, Cambridge University Press,
1992.
Habermas J., Theory and practice, Beacon Press, 1990.
Hackman D., Socioeconomic status and the developing brain [w:] „Trends in Cognitive Scien-
ces” 2009, nr 13(2), s. 65–73.
Hall C.S., Lindzey G., Teorie osobowości, PWN, Warszawa 1994.
Hall C.S, Lindzey G., Theories of Personality, John Willey, New York 1994.
Hanerz U., Cosmopolitans and Locals in World Culture, Columbia University Press, New
York 1992.
Hanerz U., Cultural Complexity: Studies in the Social Organization of Meaning, Columbia
University Press, New York 1992.
Harwas-Napierała B.F, Rola rodziny w przygotowaniu młodzieży do dorosłości [w:] „Problemy
Rodziny”, 1993, nr 3.
Hepburn A., Wiggins S. (red.), Discursive Research in Practice, Cambridge University Press,
2007.
Herman T., The Alter Ego Effect: The Power of Secret Identities to Transform Your Life, Harper
Collins, New York 2019.
Heszen I., Ratajczak Z. (red.), Człowiek w sytuacji stresu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślą-
skiego, Katowice 2000.
Heszen-Niejodek  I.,  Radzenie  sobie  z  konfrontacją  stresowa  (wybrane  zagadnienia)  [w:]
„Nowiny Psychologiczne”, 1991, 72–73(1–2), 13–26.
Heyward M., From International to Intercultural: Redefining the International School for a  Glo-
balized  World  [w:]  „Journal  of  Research  in  International  Education”,  2002,  1(1),  s.
9–32, https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/30482_1.pdf.
Hill Ch., The World Turned Upside Down: Radical Ideas During the English Revolution, Pen-
guin, 1984.
Hobfoll S.E., Conservation of resources. A new attempt at conceptualizing stress [w:] „Am Psy-
chol”, 1989, 44(3), s. 513–524.
Hobfoll S.E., Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu , GWP, Gdańsk 2006.148 Bibliografia
Hofstede  G.,  Culture’s  consequences:  International  differences  in  work  related  values,  Sage,
Beverly Hills 1980.
Hofstede G., Hofstede G.J., Cultures and organizations: Software of the mind, McGraw-Hill,
New York 2005.
Hofstede G., Kultury  i  organizacje, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2007.
Hołyst B., Bezpieczeństwo jednostki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
Hood R.W., Dimensions of Mystical Experiences: Empirical Studies and Psychological Links,
Rodopi 2001.
Horgan, J. Psychologia terroryzmu, PWN, Warszawa 2008.
Horney K., Neurotyczna osobowość naszych czasów, Biblioteka Psychologii Współczesnej,
PWN, Warszawa 1976.
Horyń W., Środowisko wojskowe a kształtowanie osobowości podchorążych, Uniwersytet Wro-
cławski, Wrocław 2006.
House R.J., Preface [w:] „Culture, leadership, and organizations: The GLOBE study of 62
societies (s. xxii-xxviii)”, R.J. House, P.J. Hanges, M. Javidan, P.W. Dorfman, V. Gupta
(red.), Sage, Thousand Oaks 2004.
Huntington S., The Clash of Civilizations, Simon and Schuster, New York 2007.
Inglis F., Kultura, tłum. M. Stolarska, Sic!, Warszawa 2007.
Integracja działań pedagogicznych, medycznych i psychologicznych, Universitas, Kraków 1995.
Jacobs M., Spillman L., Cultural sociology at the crossroads of the discipline [w:] „Poetics. Jour-
nal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts”, 2005, nr 33.
Jakubowska U., Przywództwo polityczne [w:] „Podstawy psychologii politycznej”, K. Skar-
żyńska (red.), Warszawa, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2002.
Jameson F., Globalization and Political Strategy [w:] „New Left Review”, 2000, nr 4.
Jameson F., Postmodernism and Cultural Theories. Lectures in Chi- na (Houxiandaizhuyi he
Wenhualilun), Shanxi Teacher’s University, Xi’an 1987.
Jameson F., Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, Duke University Press,
Durham 1991.
Jameson F., The Cultural Turn: Selected Writings on the Postmodern 1983–1998, Verso Books
Publ., London–New York 1998.
Jan XXIII, Encyklika Mater et magistra.
Jan XXIII, Encyklika Pacem in terries.
Janik  P.,  Koncepcja  przekonania  w  ujęciu  semiotyczno-pragmatycznym:  Charles  S.  Peirce
(1839–1914), WAM, Kraków 2011.
Jarmoszko S., Nowe wzory kultury bezpieczeństwa a procesy deterioracji więzi społecznej [w:]
„Jedność i różnorodność. Kultura vs. Kultury”, E. Rekłajtis, R. Wiśniewski, J. Zda-
nowski (red.), Aspra-JR, Warszawa 2010.
Jarmoszko S., O zjawisku i strategiach humanizowania wojny – ujęcie antropologiczne [w:] „Obli-
cza współczesnych wojen”, M. Kubiak, R. Wróblewski, S. Jarmoszko, Aspra-JR, Uni-
wersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Warszawa-Siedlce 2018, s. 213.149 Bibliografia
Jarmoszko S., Za kulisami przetrwania. Diachroniczna perspektywa antropologii bezpieczeń-
stwa, Tom I Konteksty teoriometodologiczne – Biologiczne dziedzictwo – Pradzieje, Uniwer-
sytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2019.
Jarmuż  S.,  Paradoksalna  psychologia.  Czyli  zdrowy  rozsądek  na  manowcach,  Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2020.
Jones E.E., Ingratiation: A social psychologist analysis, Appleton-Century-Croft, New York
1964.
Kaczmarczyk B., Zagrożenia i jego typologie [w:] „Zeszyty Naukowe SGSP”, 2013, Szkoła
Główna Służby Pożarniczej, nr 48(4), s. 88–101.
Kahneman, D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań
2012.
Kalina R.M., Ogólne kategorie klasyfikacji i charakterystyki zagrożeń zewnętrznych [w:] „Czło-
wiek w sytuacji trudnej”, B. Hołyst (red.), Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej,
Warszawa 1991.
Kando T.M., Social Interaction, The C.V. Mosby Company, Saint Louis 1977.
Katz D., Kahn R.L., Społeczna psychologia organizacji, Biblioteka Psychologii Współcze-
snej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
Kemmis S., Exploring the relevance of critical theory for action research: Emancipatory action
research in the footsteps of Jurgen Habermas [w:] “Handbook of Action Research: Par-
ticipative Inquiry and Practice”, P. Reason, H. Bradbury (red.), Sage, London 2005,  
s. 91–102.
Kim Y., Steiner P., Quasi-experimental designs for causal inference [w:] „Educational psycho-
logist”, 2016, nr 51(3–4), s. 395–405.
King M., How to make Social Crime Prevention Work: The French Experience, NACRO, 1988.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Aka-
demia Obrony Narodowej, Warszawa 2011.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe. Podstawowe kategorie, dylematy pojęciowe i próba systema-
tyzacji [w:] „Zeszyt Problemowy”, TWO, nr 1(61), 2010.
Kitler W., Obrona cywilna (niemilitarna) w Polsce, Ministerstwo Obrony Narodowej, War-
szawa 2002.
Klimczuk A., Cultural Capital [w:] “The Wiley-Blackwell Concise Encyclopedia of Con-
sumption  and  Consumer  Studies”,  D.T.  Cook,  J.M.  Ryan  (red.),  Wiley-Blackwell,
Hoboken 2015.
Kłoskowska A., Socjologia kultury, PWN, Warszawa 2007.
Klus-Stańska D., Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Wydawnictwo Akademickie Żak,
Warszawa 2010.
Kmieciak B., Czy szpital psychiatryczny jest (nadal) instytucją totalną? [w:] „Psychiatria i Psy-
chologia Kliniczna”, 2017, nr 17.
Kmita J., Banaszak G., Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, Instytut Kultury, Warszawa
1994.150 Bibliografia
Kocowski T., Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa, Ossolineum, Warszawa–Wrocław
1982.
Kodeks Honorowy Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego, Dziennik Urzędowy Ministra
Obrony Narodowej, Warszawa 2008, nr 5.
Korzeniowski L.F., Securitologia na początku XXI wieku [w:] „Securitologia”, 2007, nr 5.
Korzeniowski L., Securitologia. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych,
EAS, Kraków 2008.
Korzeniowski L.F., Ambroży T., Potrzeba aktywności fizycznej i bezpieczeństwa a hierarchia
wartości  w  treningu  holistycznym  [w:]  „Annales.  Medicina”,  Akademia  Medyczna,
Lublin 2005.
Korzeniowski L.F., Pepłoński A., Wywiad gospodarczy. Historia i współczesność, EAS, Kra-
ków 2005.
Kowalik S., Globalisation as a psychological context in human functioning [Globalizacja jako
kontekst funkcjonowania psychologicznego ludzi]  [w:] „Science” [„Nauka”], 2015, nr 1,  
s. 7–37.
Kozyra A., Estetyka zen, Trio, Warszawa 2010.
Krasnodębski Z., Rozumienie ludzkiego zachowania, PIW, Warszawa 1986.
Krasnodębski Z., Upadek idei postępu, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2009.
Krąpiec M.A, Dobro wspólne [w:] „Powszechna encyklopedia filozofii”, t. 2, Polskie Towa -
rzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001.
Kroeber A., Istota kultury, PWN, Warszawa 2002.
Kroeber A.L., Configurations of Culture Growth , University of California Press, Berkeley
1944.
Kroeber A.L., The Nature of Culture, University of Chicago Press, Chicago 1952.
Krucina  J.,  Dobro  wspólne  [w:]  „Encyklopedia  Katolicka”,  t.  3,  Towarzystwo  Naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1985, k. 1379.
Krzemiński I., Co się dzieje między ludźmi, Wydawnictwo Naukowe i Literackie OPEN,
Warszawa 2002.
Krznaric R., Empathy. A Handbook for Revolution, Rider Books, 2014.
Krzysztofek K., Kulturowy wymiar bezpieczeństwa europejskiego. Wielokulturowość jako czyn-
nik ryzyka [w:] „Europa – kontynent ryzyka?”, M. Bożek, M. Troszczyński (red.), Aka-
demia Obrony Narodowej, Warszawa 2007.
Kudelska M., Filozofia Indii – kilka uwag wstępnych  [w:] „Filozofia Wschodu. Wybór tek -
stów”, B. Szymańska (red.), Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2002.
Kulczycki R., Bezpieczeństwo a nauka i dydaktyka [w:] „Współczesne postrzeganie bezpie-
czeństwa”, K. Jaroszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtaszek (red.), WSA, Bielsko-Biała 2007.
Kumar S., Nayyer S., Universal Human Values and Professional Ethics, Thakur Publication,
Sultanpur 2010.
Lazarus R.S., Folkman S., Stress, appraisal and coping, Springer, New York 1984.
Leary M., Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2012.151 Bibliografia
Letkiewicz A. (red.), Etyka w Zarządzaniu Policją, WSPol w Szczytnie, Szczytno 2011.
Leung K., Ang S., Tan Mei L., Intercultural Competence [w:] „Annual Review of Organizational
Psychology & Organizational Behavior, 2014, t., z. 1, s. 489–519, 2014, https://ssrn.com/
abstract=2414417 or http://dx.doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-031413- 091229.
Lewin K., Action research and minority problems [w:] „J Soc. Issues”, 1946, nr 2(4), s. 34–46.
Lewin K., Field theory in social science; selected theoretical papers, Harper Row, New York
1951.
Lefkowitz J., Ethics and Values in Industrial-Organizational Psychology, Routledge, New York
2017.
Letkiewicz A., Szankin T.M., Organizacja i zarzadzanie: kompetencje menedżerskie w policji,
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2013.
Linde M.S.B., Słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa 1994.
Lindhard T., Security and Defense [w:] „Security in Infrastructures”, J.M. Ramirez, J.C. Fer-
nandez (red.), s. 20–26, Scholars Publishing, Cambridge 2016.
Lomas  T.,  Positive  cross-cultural  psychology:  Exploring  similarity  and  difference  in  construc-
tions and experiences of wellbeing [w:] „International Journal of Wellbeing”, 2015, 5(4),  
s. 60–77, DOI: 10.5502/ijw.v5i4.437.
Lukas J., A Short History of the Twentieth Century, Belknap Press, 2013.
Lummis D., Radical Democracy, Cornell University Press, 1997.
Łukaszewski W., Doliński D., Maruszewski T., Ohme R., Manipulacja, Smak Słowa, Sopot
2009.
M.S. Friedman, Carl Rogers and Martin Buber: Self-actualization and dialogue [w:] „Person-
-Centered Review”, 4, 1987, s. 409–436.
Maciuszek J., Człowiek i problemy wychowania w koncepcji Abrahama Maslowa, „Rocznik
Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”, 1992, z. 141, s. 9–24.
Majewski T., Kierownik – dowódca w organizacji, zadania, czynności, umiejętności, Akademia
Obrony Narodowej, Warszawa 2003.
Mallick  P.K.,  Challenges  of  21st  Century  Military  Leadership  –  How  Do  We  Train?  [w:]
„Defence Management”, 2002.
Mała Encyklopedia PWN, Warszawa 1996.
Malinowski B., Naukowa teoria kultury [w:] „Szkice z teorii kultury”, Książka i Wiedza,
Warszawa 1958.
Mamdani M., Beyond Rights Talk and Culture Talk: Comparative Essays on the Politics and
Rights and Culture, Palgrave Macmillan, New York 2000.
Marcia J.E., Identity in adolescence. Handbook of adolescent psychology, 1980, 9(11), s. 159–187.
Maree K. (red.), Psychology of Career Adaptability, Employability and Resilience, Springer,
Pretoria 2017.
Maruszewski  M.,  Reykowski  I.,  Tomaszewski  T.,  Psychologia  jako  nauka  o  człowieku,
Książka i Wiedza, Warszawa 1966.
Maslow A.H, Motivation and Personality, Harper & Row, New York 1987.
Maslow A., Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.152 Bibliografia
Matheny K.B., Aycock D.W., Pugh J.L., Curlette W.L., Canella K., Stress Coping: A Quali-
tative and Quantitative Synthesis with Implications for Treatment [w:] „The Counseling
Psychologist”, 1986, nr 14(4), s. 499–549.
Matthews K.A., Psychological perspectives on the Type A behavior pattern [w:] „Psychological
Bulletin”, 1982, 91, s. 293–323.
Mayer-Schoenberger V., Big Data – Eine Revolution, die unser Leben Veraendem wird, Bundes-
gesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 58(8), 2015, s. 788–793.
Mazur M., Cybernetyka i charakter, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.
McCrae R.R., Costa P.T., Osobowość dorosłego człowieka, WAM, Warszawa 2006.
McLeod S.A., Erik Erikson, 2013, www.simplypsychology.org/Erik- Erikson.html.
McLuhan M., Gutenberg Galaxy, University of Toronto Mess, Toronto 1962.
McLuhan M, Understanding Media, Routledge, Oxon 1964.
Meakin J., A 20th – Century Retrospective, Society and Culture, Vision, 1999, https://www.
vision.org/20th-century-retrospective-looking-back-age-extremes-801.
Mente de B.L., Samuraje a współczesny biznes, Bellona, Warszawa 2006.
Metody badań nad bezpieczeństwem i obronnością, red. P. Sienkiewicz, AON, Warszawa 2010.
Misiuk A., Historia Policji w Polsce. Od X wieku do współczesności, WAP, Warszawa 2008.
Mitchel J.H., Trespassing: An Inquiry into the Private Ownership of Land, Perseus Books,
1998.
Mol S., Classical Fighting Arts of Japan, Kodansha International, Tokyo 2003.
Morin E., On Complexity, Hampton Press Inc, New York 2008.
Mudyń K., Rzeczywiste-Nierzeczywiste. Podręcznik metody RN-02 do badania orientacji życio-
wych, Fundacja Zdrowia Publicznego, Kraków 2010.
Nakamura H., Ways of thinking of Eastern People: India-China-Tibet-Japan, KeganPaul Publi-
shing, London 1964.
Nedoh B. (red.), Lacan and Deleuze: A Disjunctive Synthesis, Edinburgh University Press,
2016, s. 193
Newman M.L., Roberts N.A. (red) Health and Social Relationships: The Good, the Bad and
the Complicated, American Psychological Association.
Nieman M.D., Shocks and Turbulence: Globalization and the Occurrence of Civil War [w:]
„International Interactions”, 2011, nr 37(3), s. 263–292.
O’Connor N.J., Manson J.E., O’Connor G.T., Buring J.E., Psycho-social risk factors and non-
fatal myocardial infarction, Circulation, 1995, 92(6); s. 1458–1464.
Orne M.T., On the social psychology of the psychological experiment: With particular reference to
demand characteristics and their implications [w:] „American Psychologist”, nr 17(11),
1962, s. 776–783, http://dx.doi.org/10.1037/h0043424.
Ossowska M., Koncepcja pokolenia [w:] „Studia Socjologiczne”, 1963, nr 2.
O’Sullivan C., Killing on Command: The Defence of Superior Orders in Modern Combat,
Palgrave Macmillan Palgrave Macmillan, New York 2017.153 Bibliografia
Pagani C., Violence as a complexity [w:] „Conflict and aggression: developmental and social
conditions”, C. Pagani, M. Farnicka, H. Liberska, J.M. Ramirez (red.), Difin, War-
szawa 2014.
Penc J., Leksykon biznesu, Placet, Warszawa 1997.
Pendleton D.A., Furnham A., Skills: A Paradigm for Applied Social Psychological Research
[w:]  „The  Analysis  of  Socials  Skills”,  W.T.  Singleton,  P.  Spurgeon,  R.B.  Stammers
(red.), Plenum Press, New York 1980.
Perloff R.M., The Dynamics of Persuasion: Communication and Attitudes in the Twenty-First
Century, Routledge, New York–London 2016.
Petersen A., On Popper’s Contributions to Psychology as a Part of Biology [w:] „The Cam-
bridge Companion to Popper”, J. Shearmur, G. Stokes (red.), Cambridge University
Press, 2016, s. 69–103.
Petrova T., The Little Book of Universal Values: A Primer for Living in a Globalized World,
Visionary Media, Bristol 2015.
Peyrefitte A. (red.), Rapport Du Comite D’Etudes sur la Violence, La Criminaite et La Deli-
quence Society, La Documentation Françoise, 1977.
Pidgeon N., Safety culture and risk management in organizations [w:] „The Journal of Cross
Cultural Psychology”, 1991, nr 22.
Piwowarski J., Czajkowski W., Psychospołeczne i aksjologiczne determinanty kultury bezpieczeń-
stwa służb mundurowych, Wydawnictwo Społeczno-Prawne, Słupsk 2015.
Piekarski  J.,  Perspektywa  uczestnicząca  w  badaniach  empirycznych  –  zarys  tematyczny  [w:]
„Przegląd Badań Edukacyjnych”, 2017, nr 25(2), s. 267–298.
Piwowarski J. (red.), Funkcje teorii nauk o bezpieczeństwie, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2014.
Piwowarski J., Etyczność funkcjonariusza policji, Difin, Warszawa 2019.
Piwowarski J., Etyka funkcjonariusza Policji, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego
i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2012.
Piwowarski J., Fenomen bezpieczeństwa. Pomiędzy zagrożeniem a kulturą bezpieczeństwa, Wyż-
sza Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie,
Kraków 2014.
Piwowarski J., Kapitał ludzki i kapitał społeczny a problematyka zagrożeń [w:] „Jednostka
– zbiorowość – państwo w  dobie społeczeństwa ponowoczesnego”,  Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Józefów 2016.
Piwowarski J., Nauki o bezpieczeństwie. Kultura bezpieczeństwa i redefinicja środowiska bezpie-
czeństwa, Difin, Warszawa 2020.
Piwowarski J., Nauki o bezpieczeństwie. Zagadnienia elementarne, Wyższa Szkoła Bezpie-
czeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2016.
Piwowarski J., Ochrona VIP-a a czworokąt bushido. Studium japońskiej kultury bezpieczeństwa
[w:] „Bezpieczeństwo osób podlegających ustawowo ochronie wobec zagrożeń XXI
wieku”, P. Bogdalski, J. Cymerski, K. Jałoszyński (red.), Szczytno 2014.154 Bibliografia
Piwowarski J., Rozwój osobowości jako przyczynek do konstrukcji autonomicznego systemu
bezpieczeństwa  [w:] „Zeszyt Problemowy. Nauka–Praktyka–Refleksje”, nr 2, Wyż -
sza Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie,
Kraków 2011.
Piwowarski J., Samodoskonalenie i bezpieczeństwo w samurajskim kodeksie Bushido, Colle-
gium Columbinum, Kraków 2011.
Piwowarski J., Siedem cnót Bushido [w:] „Zeszyt Problemowy. Nauka–Praktyka–Reflek -
sje”, nr 5, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”
w Krakowie, Kraków 2011.
Piwowarski J., Three Pillars of Security Culture [w:] „Security Dimensions. International
and National Studies”, 2015, nr 14, s. 10–16, DOI: 10.24356/SD/14/1.
Piwowarski J., Transdyscyplinarna istota kultury bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo
Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2016.
Piwowarski J., Trzy  filary  kultury  bezpieczeństwa  [w:] „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka–
Praktyka–Refleksje”, nr 19, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidu-
alnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2015, ISSN 2299-4033, s. 21–33.
Piwowarski J., Zachuta A., Pojęcie bezpieczeństwa w naukach społeczno-prawnych, Wyższa
Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kra-
ków 2013.
Piwowarski J., Czajkowski W., Kapitał ludzki versus kapitał społeczny z perspektywy filarów
kultury  bezpieczeństwa  [w:]  „Zagrożenia  i  wyzwania  bezpieczeństwa  współczesnego
świata”, I. Oleksiewicz, K. Stępień (red.), Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2016.
Pokruszyński  W.,  Piwowarski  J.,  Teoria  bezpieczeństwa,  Wyższa  Szkoła  Bezpieczeństwa
Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2014.
Proudhon P.J., What is Property, Cambridge University Press, 1994.
Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna, t. 2, PWN, Warszawa
2008.
Radlińska H., Stosunek  wychowawczy  do  środowiska  społecznego, Nasza Księgarnia, War-
szawa 1935.
Ramirez J.M., The Limits of Science and the Benefit of Unified Values [w:] „Earth’s Environ-
mental Crisis and the Role of Science”, 2017, Hyo Jeong International Foundation
for the Unity of the Sciences Press, s. 7–30.
Ratajczak J., Dwie teorie samorealizacji [w:] „The Peculiarity of Man”, t. 7, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Warszawa 2002.
Reskrypt Cesarski do Żołnierzy i Żeglarzy (1882), [cyt. za:] A. Ślósarczyk, Samuraje (japoński
duch bojowy), TWW, Warszawa 1939.
Rexroth K., Communalism: From Its Origins to the Twentieth Century, Seabury Press, 1974.
Robbins S.P., Zasady zachowania w organizacji, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
Rokeach M., The Nature of Human Values, Free Press, New York 1973.
Rorty R., Philosophy and the mirror of nature, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1979.
Rosa R., Filozofia bezpieczeństwa , Bellona, Warszawa 1995.155 Bibliografia
Rosa R., Zarys polskiej filozofii bezpieczeństwa na tle europejskiej myśli polemologicznej i irenolo-
gicznej, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009.
Rosenhan D., On Being Sane in Insane Places [w:] „Science”, 1973, nr 179, s. 250–258,
http://web.archive.org/web/20070107073636/http://www.scottsdalecc.edu/ricker/
pests/online_articles/Rosenhan1975.pdf.
Rosenman R.H., Friedman M., Neurogenic factors in pathogenesis of coronary heart disease [w:]
„Medical Clinics of North America”, 1974, 58, s. 269–279.
Roth P.A., Meaning and method in the social sciences: The case for methodological pluralism,
Cornell University Press, Ithaca 1987.
Rotschild E., What Is Security? [w:] „Daedalus”, 1995, t. 124, nr 3, s. 53–98.
Rozporządzenie  w  sprawie  obszarów  wiedzy,  dziedzin  nauki  i  sztuki  oraz  dyscyplin
naukowych i artystycznych z dnia 8 sierpnia 2011 r., Dz.U. nr 179, poz. 1065.
Rudziński R., Człowiek w obliczu nieskończoności. Metafizyka i egzystencja w filozofii Karla
Jaspersa, Książka i Wiedza, Warszawa 1980.
Ryan M.J., Adaptability: How To Survive Change You Didn’t Ask For, Broadway Books, New
York 2009.
Salzman M.B., Globalization, Culture, and Anxiety: Perspectives and Predictions from Terror
Management Theory [w:] „Journal of Social Distress and the Homeless”, 2001, 10(4),  
s. 337–352, DOI: 10.1023/A:1011676025600.
Sampson E.E., The challenge of social change for psychology: Globalization and psychology’s
theory of the person [w:] „American Psychologist”, 1989, nr 44(6), s. 914–921, http://
dx.doi.org/10.1037/0003-066X.44.6.914.
Sandel M., Czego nie można kupić za pieniądze. Moralne granice rynku, Kurhaus Publishing,
Warszawa 2012.
Sattler D.N., Climate change and extreme weather events: the mental health impact [w:] „Cli-
mate change adaptation in Pacific countries”, W.L. Fihlo (red.), Cham: Springer, 2017,
s. 73–85.
Schäfer S.K., Becker N., King L., Horsch A., Michael T., The relationship between sense of
coherence and post-traumatic stress: a meta-analysis [w:] „European Journal of Psychotrau-
matoogy”, 2019, DOI: 10.1080/20008198.2018.1562839.
Schön D.A., Educating the Reflective Practitioner: Toward a  New Design for Teaching and Lear-
ning in the Profession, Jossey-Bass Publishers, Oxford 1987.
Schultz D.P., Schultz S.E., A History of Modern Psychology, Wadsworth 2011.
Schütz A., Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die Verstehende Soziolo-
gie, Springer-Verlag, Wien 1960.
Schütz A., Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, tłum. D. Lachowska [w:]
„Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej”, t. 1,  
E. Mokrzycki (red.), PIW, Warszawa 1984.
Schwartz S., An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values [w:] „Online Readings in
Psychology and Culture”, 2012, 2(1). http://dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1116.156 Bibliografia
Schwartz S., Basic human values: theory, measurement, and applications [w:] „Revue française
de sociologie”, 2006, 47(4), s. 929–968.
Scruton R., Kultura jest ważna. Wiara i uczucie w osaczonym świecie, Zysk i S-ka, Poznań
2010.
Scruton R.V., Modern Culture, Continuum International Publishing Group, London–New
York 2013.
Seligman M.E.P., Csikszentmihalyi M., Positive psychology: An introduction [w:] „American
Psychologist”, 2000, nr 55(1), s. 5–14. http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.5.
Sen A., Development as a Freedom, Oxford University Press, 1999.
Shadish W.R., Cook T.D., Campbell D.T., Experimental and quasi-experimental designs for
generalized causal inference, W.R. Shedish, T.D. Cook, D.T. Campbell, Houghton Mif-
flin, Boston 2002.
Shamir B., Ben-Ari E., Challenges of military leadership in changing armies [w:] „Journal of
Political & Military Sociology”, 2000, t. 28, nr 1, s. 43–59, University Press of Florida
Gainesville.
Shaughnessy J., Zechmeister E., Zechmeister J., Research Methods in Psychology, McGraw
Hill, New York 2002.
Shiraev E.B., Levy D.A., Cross Cultural Psychology: critical thinking and contemporary appro-
aches, Routledge, London–NY 2017.
Siemiątkowski P., Tomaszewski P., Jurgilewicz O., Poplavska Z., Assessment of basic elements
of the security system of local communities [w:] „Journal of Security and Sustainability
Issues”, 2019, nr 9(2), s. 617–635.
Skarżyńska K., Człowiek i polityka. Zarys psychologii politycznej [w:] „Wykłady z psycholo-
gii”, t. 13, Scholar, Warszawa 2005.
Skurej J., Integracja i dezintegracja społecznej struktury w wojsku w kontekście socjologicznym
[w:] „Rekrutacja do grup dyspozycyjnych”, J. Maciejewski, M. Liberacki (red.), Uni-
wersytet Wrocławski, Wrocław 2011.
Smuts J.C., Holism and Evolution, Mac Millan Co. Ltd., London 1927.
Spitzberg,  B.H.,  Chagnon  G.,  Conceptualizing  intercultural  competence  [w:]  “The  SAGE
Handbook of Intercultural Competence”, D.K. Deardorff (red.), s. 2–52, Sage, Tho-
usand Oaks 2009.
Stawnicka J., Dialogiczny wymiar bezpieczeństwa. Rzecz o polskiej Policji, Uniwersytet Śląski,
2013.
Stefański K., Duch bushido armii cesarskiej, czyli tragedia pomyłek [w:] „W kręgu wartości
kultury Japonii. W 140. rocznicę urodzin Nishidy Kitarō (1870-1945)”, A. Kozyra
(red.), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013.
Steinmetz G., State/Culture: State-Formation after the Cultural Turn, Ithaca, Cornell Univer-
sity Press, New York 1999.
Stevens J., Three Budo Masters, Kano (Judo), Funakoshi (Karate), Ueshiba (Aikidō), Kodansha
International Ltd., Tokyo 1995.157 Bibliografia
Stępień R. (red.), Edukacja w wyższych szkołach wojskowych, Akademia Obrony Narodowej,
Warszawa 2002.
Strelau  J.  (red.),  Psychologia.  Podręcznik  akademicki,  [w:]  „Podstawy  psychologii”,  t.  1,
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna, t. 2, PWN, Warszawa
2008.
Williams, P.D. (red.), Studia bezpieczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2012.
Susman  G.I,  Evered  R.D.,  An  Assessment  of  the  Scientific  Merits  of  Action  Research   [w:]
„Administrative Science Quarterly”, 1978, nr 23, s. 582–603.
Ścibiorek Z., Podejmowanie decyzji, Wydawnictwo Ulmak. Warszawa 2005.
Świniarski J., Główne koncepcje wojny, pokoju i bezpieczeństwa filozofów starożytnych i średnio-
wiecznych [w:] „Edukacja dla bezpieczeństwa – bezpieczeństwo w edukacji”, R Rosa,
J. Świniarski (red.), Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce
2010.
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
Szulc M.B., Pierzchała K., Człowiek  we  współczesnym  społeczeństwie  (Wybrane  problemy),
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2022.
Taylor  S.,  Landry  C.A.,  Paluszek  M.M.,  Fergus  T.A.,  McKay  D.,  Asmundson  G.J.G.,
COVID stress syndrome: Concept, structure, and correlates, 2020, https://doi.org/10.1002/
da.23071.
Terelak J.F., Stres psychologiczny, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1995.
The scope of social psychology. Theory and application, Hewstone M. (red.), Schut HAW, De
Wit JBF i in., NY: Psychology Press, s. 193–208.
The Seville Statement on Violence [w:] „American Psychologist”, 1990, t. 45(10), s. 1167–1168,
http://culture-of-peace.info/vita/199& 0/Seville.pdf.
Thelen E., Smith L.B., A dynamic systems approach to the development of cognition and action,
Cambridge, MA, MIT Press, 1993.
Todd Z., Nerlich B., McLeown S., Clarke D.D., Mixing methods: The integration of qualitative
and quantitative methods in theory and practice, Psychology Press, 2004.
Toffler A., Szok przyszłości, tł. W. Osiatyński, E. Ryszka, E. Woydyłło-Osiatyńska, Zysk
i S-ka, Poznań 1998.
Turay T.M., English L., Toward a Global Culture of Peace [w:] „Journal of Transformative
Education”, 2008, nr 6(4), s. 286–301.
Tylor E.B., Primitive Culture, t. 1, t. 2, John Murray, London 1871.
Tymochowicz P., Biblia skuteczności, Wydawnictwo Trans, Wrocław 2007.
Uchnast Z., Koncepcja człowieka jako osoby w psychologii humanistyczno-egzystencjalnej [w:]
„Człowiek – pytanie otwarte”, K. Popielski (red.), Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin
1987.158 Bibliografia
Uchwała Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych z dnia 28 stycznia
2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki
oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, MP nr 14, poz. 149.
Ueshiba M., Budo. Teaching of the Founder of Aikido, Kodansha International, Tokyo 1996.
UNICEF, Don’t let children be the hidden victims of COVID-19 pandemic, 9 kwietnia 2020,
https://www.unicef.org/press-releases/dont-let-children-be-hidden-victims-covid-
19-pandemic (dostęp 3 marca 2021).
United Nations Development Program, Human Development Report, New York 1994.
Urbanek A., Personal Security: Current State and Development Prospects for the Reflection on
Security of Individuals and Human Collectivities [w:] „Security Dimensions. Internatio-
nal and National Studies”, 2017, nr 23, s. 30–50, DOI: 10.24356/SD/23/1.
Wagner A.F., What the stock market tells us about the post-COVID-19 world [w:] „Nat Hum
Behav”, 2020, 4(5):440, DOI: 10.1038/s41562-020-0869-y.
Wallis M., Koncepcje biologiczne w humanistyce [w:] „Fragmenty filozoficzne”, T. Kotarbiń -
ski (red.), Warszawa 1959.
Wang C., Pan R., Wan X., Tan Y., Xu L., Ho C.S. i in., Immediate Psychological Responses
and Associated Factors During the Initial Stage of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-
19) Epidemic among the General Population in China [w:] „Int. J. Environ. Res. Public
Health”, 2020, 17:1729. DOI: 10.3390/ijerph17051729.
Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, (Wirtschaft und Gesell-
schaft, Tubingen 1922), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2002.
Węgrzecki A., O poznawaniu drugiego człowieka [w:] „Zeszyty Naukowe Akademii Ekono-
micznej w Krakowie”, Monografie nr 51, Kraków 1982.
Williams P.D., McDonald M., Security Studies An Introduction, Routledge, London–New
York 2018.
Wiśniewski B., System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i  praktyczne, Wyższa
Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2013.
Witkowski  T.,  Psycho-manipulacje.  Biblioteka  Moderatora,  Oficyna  Wydawnicza  UNUS,
b.m., 2000.
Wood R.E., Martin Buber’s Ontology: An Analysis of I and Thou, Northwestern University
Press, Evanston 1969.
Wrześniewski K., Styl życia a zdrowie: wzór zachowania A, Wydawnictwo Instytutu Psy-
chologii PAN, Warszawa 1993.
Yamamoto Tsunetomo, Bushido: The Way of the Samurai, Kodansha International, Tokyo
1979.
Yee S., Tang F., Lin Choi P., The Development of Personal, Intercultural and Professional Com-
petence in International Field Experience in Initial Teacher Education [w:] „Asia Pacific
Education Review”, 2004, t. 5(1), s. 50–63.
Zaborowski Z., Współczesne procesy psychologii społecznej i psychologii osobowości, Profil,
Warszawa 1994.159 Bibliografia
Zacher L.W., Jednostkowe i społeczne konteksty i wyzwania dla bezpieczeństwa [w:] „Metodo-
logia badań bezpieczeństwa narodowego”, t. 3, Akademia Obrony Narodowej, War-
szawa 2012.
Zajas S., Aksjologiczne i ontologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego. Metodologia
badań bezpieczeństwa narodowego [w:] „Bezpieczeństwo 2010”, P. Sienkiewicz, M. Mar-
szałek, H. Świeboda (red.), t. 1, AON, Warszawa 2010.
Zajas S., Nauki wojskowe a nauki o bezpieczeństwie i obronności [w:] „Metodologia badań
bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo 2010”, P. Sienkiewicz, M. Marszałek,
H. Świeboda (red.), t. 2, AON, Warszawa 2011.
Zalewski S., W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeństwie [w:] „Metodologia badań
bezpieczeństwa narodowego”, t. 3, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2012.
Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M, Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy
i McCrae, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2008.
Zdrodowski B., Dylematy poznawcze bezpieczeństwa [w:] „Metodologia badań bezpieczeń-
stwa narodowego. Bezpieczeństwo 2010”, P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda
(red.), t. 2, AON, Warszawa 2011.
Zduniak A., Majchrzak N., Świadomość emocjonalna jako dystraktor w procesach badawczych
bezpieczeństwa [w:] „Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego”, t. 3, Akademia
Obrony Narodowej, Warszawa 2012.
Zhang H., Wiegmann D.A., von Thaden T.L., Safety Culture: a concept in chaos?, Urbana
Champaign:  University  of  Illinois,  http://www.humanfactors.uiuc.edu/Report-
s&PapersPDFs/humfac02/zhawiegvonshamithf02.pdf (dostęp 25 grudnia 2008).
Zięba R., Kategorie bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych [w:] „Bezpieczeń-
stwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku”, D.B. Bobrow, E. Haliżak,  
R. Zięba (red.), Scholar, Warszawa 1997.
Zimbardo P., Efekt lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, PWN, Warszawa 2008.
Ziółkowski M., Znaczenie, interakcja, rozumienie. Studium z symbolicznego interakcjonizmu
i socjologii fenomenologicznej jako wersji socjologii humanistycznej, PWN, Warszawa 1981.
Zohar D., Safety climate in industrial organizations: Theoretical and applied implications, [w:]
„Journal of Applied Psychology”, 1980, nr 65.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Bezpieczeństwo militarne Polski w r...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Najczęściej kupowane