Bezpieczeństwo

Zagrożenia kreowane przez Federację Rosyjską i ich konsekwencje dla bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej

Zagrożenia kreowane przez Federację...

Zagrożenia kreowane przez Federację Rosyjską i ich konsekwencje dla be...

W monografii podjęto próbę przedstawienia całokształtu problematyki dotyczącej bezpieczeństwa wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej w aspekcie zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej. Przyjęty w książce zakres chronologiczny obejmuje okres od czasów carskiej Rosji do współczesności. Zamiarem autorki było określenie kierunków ewolucji zagrożeń kreowanych przez Federację Rosyjską dla bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej, diagnoza zagrożeń wynikających z prowadzonej wojny hybrydow..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Bezpieczny człowiek w niepewnym świecie w trzeciej dekadzie XXI wieku

Bezpieczny człowiek w niepewnym świ...

Bezpieczny człowiek w niepewnym świecie w trzeciej dekadzie XXI wieku

W tytule monografii wyrażono istotę usytuowanej w niej problematyki badawczej, którą jest przede wszystkim bezpieczeństwo człowieka w relacji z niepewnością świata. To człowiek jest najważniejszym podmiotem i przedmiotem badań prezentowanych w publikacji.Pierwsza część zawiera przede wszystkim analizę wybranych publikacji, podejmujących problemy współczesnego bezpieczeństwa człowieka, uwzględniających istotę fenomenu bezpieczeństwa, teorie i paradygmaty dotyczące tej kategorii społecznej, zagroż..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Perspektywy bezpieczeństwa logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Perspektywy bezpieczeństwa logistyc...

Perspektywy bezpieczeństwa logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolite...

Autor omawia złożoną problematykę kształtowania potencjału logistycznego Sił Zbrojnych RP we wszystkich wymiarach: organizacyjnym, technicznym, mobilizacyjnym, finansowym, w aspekcie strategicznym i operacyjnym, a przede wszystkim w ścisłym odniesieniu do sojuszniczych doktryn strategicznych i wymagań interoperacyjnych NATO. Zasadniczą grupą odbiorców są osoby związane z funkcjonowaniem systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Bezpieczeństwo cyfrowe. Perspektywa organizacyjna

Bezpieczeństwo cyfrowe. Perspektywa...

Bezpieczeństwo cyfrowe. Perspektywa organizacyjna

Książka podejmuje tematykę bezpieczeństwa cyfrowego organizacji łącząc w elastyczny sposób perspektywę badawczą nauk o bezpieczeństwie i nauk o zarządzaniu i jakości. Wyjaśnia istotę, znaczenie i uwarunkowania bezpieczeństwa cyfrowego w funkcjonowaniu współczesnych organizacji ujmując syntetycznie jego tło strategiczne, technologiczne oraz personalno-zarządcze. W przystępny sposób przedstawia podstawowe wytyczne polityki wspólnotowej i krajowej w obszarze kształtowania społeczeństwa informac..

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Bezpieczeństwo militarne Polski w realiach XXI wieku. Wybrane aspekty

Bezpieczeństwo militarne Polski w r...

Bezpieczeństwo militarne Polski w realiach XXI wieku. Wybrane aspekty

Książka stanowi logiczne i spójne kompendium wiedzy na temat współczesnego bezpieczeństwa militarnego Polski. W sposób systemowy ujęte zostały rozproszone badania dotyczące złożonego charakteru bezpieczeństwa militarnego, które zmienia się wraz ze zmianą charakteru współczesnych zagrożeń, wskazano także kierunki przyszłych badań. Treści zawarte w monografii są odniesieniem do najnowszej literatury dotyczącej badanej tematyki. To jedna z niewielu krajowych publikacji porządkujących obszar bez..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Wywiad i analityka w biznesie. Prawne i praktyczne aspekty biznesowej analizy wywiadowczej

Wywiad i analityka w biznesie. Praw...

Wywiad i analityka w biznesie. Prawne i praktyczne aspekty biznesowej ...

Książka stanowi cenne źródło wiedzy dla wszystkich pracowników przedsiębiorstw (głównie jednak wykonujących obowiązki w zakresie wywiadu i analityki) oraz osób zatrudnionych w organach administracji rządowej oraz samorządowej (realizujących czynności związane z bezpieczeństwem działalności gospodarczej), a także dla każdej osoby planującej w przyszłości zająć się zawodowo przedmiotową tematyką w sektorze przedsiębiorstw lub sektorze publicznym. Do grona adresat..

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

System zarządzania bezpieczną eksploatacją jednostek morskich w zarysie. Analiza organizacji i metodyka oceny bezpieczeństwa

System zarządzania bezpieczną ekspl...

System zarządzania bezpieczną eksploatacją jednostek morskich w zarysi...

Publikacja ma na celu przybliżenie praktycznej implementacji Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu (International Safety Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention) – Kodeksu ISM. Może posłużyć kadrom morskim w tworzeniu i doskonaleniu zastosowanych w praktyce lub dopiero przygotowywanych systemów zarządzania bezpieczeństwem...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Rola terenowych organów administracji publicznej w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce

Rola terenowych organów administrac...

Rola terenowych organów administracji publicznej w zapewnianiu bezpiec...

Monografia została poświęcona problematyce funkcjonowania terenowej administracji publicznej w sferze zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Szczególna uwaga skupiona jest na organizacyjno-instytucjonalnych oraz administracyjnoprawnych aspektach działania organów i podmiotów tego szczebla w omawianym zakresie oraz zagrożeń i wyzwań, jakie współcześnie są dostrzegalne w tej sferze. W opracowaniu skoncentrowano się na zadaniach i zakresie kompetencji terenowej administracji publicz..

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Narodowa kultura bezpieczeństwa i obronności. Psychologiczne i aksjologiczne komponenty kultury bezpieczeństwa formacji mundurowych

Narodowa kultura bezpieczeństwa i o...

Narodowa kultura bezpieczeństwa i obronności. Psychologiczne i aksjolo...

Monografia nawiązuje do optyki nauk o bezpieczeństwie oraz przynależnej tu drogi wojownika – aktywnego podmiotu bezpieczeństwa, w swej najgłębszej istocie – drogi opartej na morale i na dążeniu do samorealizacji. Dla pójścia tą drogą bardzo istotne jest odwołanie się do budującego morale formacji mundurowych systemu wartości – są to zarówno wartości jawne, jak i wartości ukryte. Obecnie znaczenie siły zjawiska morale w jej personalnym i zbiorowym wymiarze będzie wzrastało. Będzie to wzrost „..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Opus solidarietatis Pax. Pokój owocem solidarności

Opus solidarietatis Pax. Pokój owoc...

Opus solidarietatis Pax. Pokój owocem solidarności

Opus solidarietatis Pax (Pokój owocem solidarności) obejmuje najważniejsze wydarzenia przełomu stuleci, które u podnóża trzeciego Millenium wstrząsnęły światem. Bohaterem narracji autor uczynił wybitnego Polaka – Generała dr. Stanisława F. Woźniaka – Dowódcę Wielonarodowych Sił ONZ w Libanie – UNIFIL, dyplomatę aktywnie uczestniczącego w randze Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ, dokonującego praktycznej interpretacji krzyżujących się interesów strategicznych niebezpiecznej s..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Tak zwany Interpol. Studium uwarunkowań skuteczności zwalczania przestępczości transgranicznej i terroryzmu w ramach globalnej współpracy policyjnej

Tak zwany Interpol. Studium uwarunk...

Tak zwany Interpol. Studium uwarunkowań skuteczności zwalczania przest...

Prezentowana książka jest pierwszym na świecie opracowaniem poświęconym uwarunkowaniom skuteczności zwalczania zagrożeń transgranicznych w ramach globalnej współpracy policyjnej. Wkładem do nauk o bezpieczeństwie oraz kryminalistyki są przede wszystkim:- interdyscyplinarne przedstawienie uwarunkowań skuteczności globalnej współpracy policyjnej w przeciwdziałaniu przestępczości transgranicznej i terroryzmowi łączące wiedzę z obszarów nauk o bezpieczeństwie, prawa międzynarodowego, kryminalistyki,..

148.50 zł 165.00 zł Cena netto: 141.43 zł

Poradnik dla doktorantów i habilitantów nauk o bezpieczeństwie

Poradnik dla doktorantów i habilita...

Poradnik dla doktorantów i habilitantów nauk o bezpieczeństwie

Przygotowanie każdej pracy promocyjnej, zwłaszcza zaś doktoratu i habilitacji, wymaga solidnego przygotowania organizacyjnego i metodologicznego. Poszczególne etapy przygotowań, począwszy od zbudowania koncepcji doktoratu czy habilitacji (być może zresztą najtrudniejszej części wysiłku promocyjnego) poprzez zgromadzenie materiału badawczego, organizację i przeprowadzenie badań terenowych, opracowanie wyników, pisarskie przygotowanie książki, a na obronie kończąc, to bardzo trudne, złożone i czas..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

The war in Ukraine and international security

The war in Ukraine and internationa...

The war in Ukraine and international security

The monograph deals with current, important, and essential issues, considering that the world has entered a new era in global security, where authoritarian powers are openly contesting core principles of international security and are seeking to re-write the world’s order on which peace and prosperity depend. It is possible to formulate the assumption that the monograph is a reference to an important problem area – changing/new paradigm of the security environment. The idea behin..

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Ostrzeganie alarmowanie powiadamianie ratunkowe. Wydanie 2

Ostrzeganie alarmowanie powiadamian...

Ostrzeganie alarmowanie powiadamianie ratunkowe. Wydanie 2

W publikacji zaktualizowano podstawy prawne i uwzględniono spowodowane nimi zmiany w podmiotach i systemach realizujących zadania oraz świadczących usługi ratownicze. Omówiono również wybrane aplikacje wdrożone i udostępnione do korzystania przez osoby posługujące się urządzeniami mobilnymi. Całość zilustrowano rycinami, które pozwalają lepiej zrozumieć specyfikę rozważanych zagadnień...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Bezpieczeństwo geopolityczne

Bezpieczeństwo geopolityczne

Bezpieczeństwo geopolityczne

Książka prezentuje aktualne problemy bezpieczeństwa geopolitycznego, na którym odciska głębokie piętno agresywnie prowadzona polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Autorzy przedstawiają poglądy o charakterze teoretycznym i praktycznym oraz wyniki badań empirycznych. Zgromadzona wiedza koncentruje się na uwarunkowaniach bezpieczeństwa geopolitycznego oraz daje szeroką perspektywę poznawczą dotyczącą oceny postawy politycznej wybranych państw wobec wyzwań i zagrożeń kreowanych przez Federa..

55.80 zł 62.00 zł Cena netto: 53.14 zł

Pokazuje 1 do 15 z 217 (15 Stron)