Zasoby Ludzkie

Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej 50% rabatu

Potencjał ludzki w rozwoju przedsię...

Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporac...

Beata Jamka redakcja naukowa

Przedsiębiorczość jest jedną z trzech komplementarnych ról zarządczych, nieustannie obecnych w praktyce zarządzania, choć obdarzanych zmiennym zainteresowaniem. Jej znaczenie w rozwoju gospodarki i społeczeństw jest fundamentalne, dlatego analiza wszelkich jej uwarunkowań stanowi wiedzę strategiczną, pozwalającą uzyskać przewagę konkurencyjną. Główne pytania badawcze stawiane w książce to: 1. Jaki jest zestaw dyspozycji psychologicznych i kompetencyjnych charakterystycznych dla przedsiębio..

19.00 zł 38.00 zł Cena netto: 18.10 zł

Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne

Zachowania innowacyjne w pracy. Wyb...

Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i prak...

Agnieszka Wojtczuk-Turek

Głównym przesłaniem książki jest dostarczenie wiedzy dotyczącej czynników organizacyjnych (np. kultura organizacyjna, przywództwo) oraz podmiotowych (np. wiedza, kompetencje, cechy osobowości, motywacja, kapitał psychologiczny) warunkujących występowanie zachowań innowacyjnych w miejscu pracy. Książka jest połączeniem teorii dotyczącej zachowań innowacyjnych w miejscu pracy z empirią – przeprowadzone badania stanowią podstawę formułowania rekomendacji praktycznych dla zarządzania kapitałem ludzk..

39.60 zł 44.00 zł Cena netto: 37.71 zł

Lojalność pracownicza. Od diagnozy typów lojalności pracowników do Zarządzania Relacjami z Pracownikami (Employee Relationship Management)

Lojalność pracownicza. Od diagnozy ...

Lojalność pracownicza. Od diagnozy typów lojalności pracowników do Zar...

Anna Lipka, Alicja Winnicka-Wejs, Jan Acedański

Autorzy prezentowanej książki dokonali uporządkowania i wzbogacenia wiedzy dotyczącej (typów) lojalności pracownika i jej uwarunkowań, motywów oraz mechanizmów wewnętrznych, a także metod jej pomiaru w oparciu o analizę stopnia przydatności wiedzy z zakresu lojalności konsumenckiej. W książce omówiono ekonomiczno-prawne, a także psychologiczne i społeczno-kulturowe korelaty lojalności pracowniczej oraz jej powiązania z pracoholizmem oraz percepcją czasu przez pracobiorców. Autorzy opisali sposob..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Współczesne tendencje w zarządzaniu...

Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Małgorzata Tyrańska redakcja redakcja

Celem podręcznika jest przybliżenie Czytelnikowi współczesnych problemów w zarządzaniu zasobami ludzkimi, występujących zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach sektora publicznego. W poszczególnych sześciu rozdziałach przedstawiono strategiczne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, które staje się koniecznością współczesnych organizacji, tak biznesowych, jak i sektora publicznego, gwarantującą ich efektywne funkcjonowanie i dynamiczny rozwój. Podręcznik został napisany z myślą ..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Diversity management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników

Diversity management. Narzędzie sku...

Diversity management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników

Anna Wziątek-Staśko

Praca stanowi szczególny wkład w uporządkowanie oraz poszerzenie wiedzy dotyczącej zarządzania różnorodnością oraz jego wpływu na biznes, wskazując zarówno teoretykom, jak i praktykom nowe kierunki optymalizacji procesu zarządzania. W części teoretycznej szczególną uwagę poświęcono omówieniu istoty zarządzania różnorodnością, zalet i wad tej strategii, także jej miejsca w procesie szerzej pojętego procesu zarządzania organizacją, w tym zarządzania ludźmi. W części empirycznej dokonano prezent..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Zarządzanie i życie. Refleksje coacha

Zarządzanie i życie. Refleksje coac...

Zarządzanie i życie. Refleksje coacha

Olga Rzycka

Celem książki jest zachęcenie Czytelnika do refleksji nad sprawami związanymi z zarządzaniem ludźmi, zarządzaniem zespołami, szeroko pojętym biznesem. W książce znajdują się 52 - refleksje coacha - na każdy tydzień roku, a także przypowieści i pytania, które skłaniają do samorozwoju...

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Potencjał ludzki w organizacji 50% rabatu

Potencjał ludzki w organizacji 50% ...

Potencjał ludzki w organizacji 50% rabatu

Marek Adamiec

Ze wstępu: Cele tej książki? Są cztery główne. Chcę pokazać ideę ludzkiego potencjału, możliwości każdego z nas. Pokazać poglądy, które są uważane dziś za wiedzę, a które są pseudowiedzą, szkodzącą ludziom w praktyce: niszczącą nasz potencjał. Pokazać inne możliwe poglądy, które zastąpią te poglądy destruktywne. Pokazać, że w organizacjach można tworzyć nowe narzędzia, sprzyjające realizacji tego, co w ludziach najlepsze...

30.00 zł 60.00 zł Cena netto: 28.57 zł

Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej

Zarządzanie zasobami ludzkimi w biz...

Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej

Jolanta M. Szaban

Prac poświęconych problematyce zarządzania zasobami ludzkimi ukazało się w Polsce bardzo wiele. Stąd uzasadnione pytanie: czym różni się od innych kolejna pozycja dotycząca tego zagadnienia? Otóż przedmiotem prezentowanej książki są wybrane elementy procesu zarządzania zasobami ludzkimi (zzl) – tak jak wyglądają one obecnie, w czasach daleko posuniętej globalizacji, z uwzględnieniem sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazł się w ostatnich latach współczesny świat, a także z uwzględnieniem specyfiki..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Dysfunkcjonalne zachowania pracowników 50% rabatu

Dysfunkcjonalne zachowania pracowni...

Dysfunkcjonalne zachowania pracowników 50% rabatu

Joanna Wachowiak

Dlaczego pracownicy działają na szkodę pracodawcy? Dlaczego kradną, dokonują aktów sabotażu, wandalizmu, prześladują współpracowników, wrogo i cynicznie odnoszą się do klientów, świadczą pracę niskiej jakości? Przedmiotem zainteresowania niniejszej publikacji są właśnie tego rodzaju zachowania, określane mianem dysfunkcjonalnych, i czynniki, które sprzyjają ich występowaniu. Rzadko kiedy te zachowania wynikają wyłącznie z tego, że firmie trafiło się „złe ziarno” w postaci jednostek o określonych..

16.50 zł 33.00 zł Cena netto: 15.71 zł

Przywództwo w organizacjach gospodarczych w warunkach polskich

Przywództwo w organizacjach gospoda...

Przywództwo w organizacjach gospodarczych w warunkach polskich

Piotr Dzikowski

W publikacji Autor przedstawił kompetencje przywódcze liderów prowadzących mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w kontekście szybko postępującej globalizacji gospodarki polskiej. Analiza źródeł sukcesów i porażek przedsiębiorstw w naturalny sposób prowadzi do osób stojących na ich czele. To oni ponoszą odpowiedzialność za wyniki gospodarcze uzyskiwane w coraz bardziej konkurencyjnym i nieprzewidywalnym otoczeniu gospodarczym, w którym kreatywność, umiejętność dostrzegania wyłaniają..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Zarządzanie pracownikami klientami wewnętrznymi w organizacjach projakościowych 50% rabatu

Zarządzanie pracownikami klientami ...

Zarządzanie pracownikami klientami wewnętrznymi w organizacjach projak...

Marek Bugdol

W książce omówiono problemy związane z zarządzaniem ludźmi w firmach, w których dominującymi koncepcjami zarządzania są TQM (zarządzanie przez jakość) oraz lean manufacturing. Praca jest przewodnikiem, jakim mogą posługiwać się pracownicy odpowiedzialni w firmach za zasoby ludzkie i zarządzanie jakością. Nowością oferowanej pracy jest rozdział, w którym przedstawiono zasady stosowania podejścia procesowego i idei klienta wewnętrznego (m.in. problemy typowania właścicieli procesów w różnych st..

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Zatrudnienie niepracownicze 50% rabatu

Zatrudnienie niepracownicze 50% rab...

Zatrudnienie niepracownicze 50% rabatu

Anna Musiała

Problematyka niniejszej publikacji skupia się wokół zjawiska zatrudnienia niepracowniczego – zagadnienia świadczenia pracy potocznie zwanego samozatrudnieniem – które dotyczy osób pracujących osobiście przez dłuższy czas na rzecz jednego kontrahenta, a więc znajdujących się wobec podmiotu zatrudniającego w uzależnieniu ekonomicznym. Sytuacja faktyczna świadczenia pracy przez owych niepracowniczo zatrudnionych jest bardzo podobna do sytuacji pracowników, ale pod względem prawnych uwarunkowań – st..

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Kreatywność i rutyna w działalności personalnej. Granice HR-owego kreacjonizmu  50% rabatu

Kreatywność i rutyna w działalności...

Kreatywność i rutyna w działalności personalnej. Granice HR-owego krea...

Anna Lipka, Małgorzata Król, Alicja Winnicka-Wejs

Działalność personalna jest jednym z wielu możliwych zastosowań praktycznych wiedzy o twórczości, czyli kreatologii. Działalność ta ma zwiększać wartość kapitału ludzkiego organizacji poprzez takie kształtowanie jego jakości, które – w porównaniu do rynkowych konkurentów – charakteryzuje się oryginalnością. Wydaje się bowiem, że nie może być mowy o uzyskiwaniu odpowiedniej jakości i wartości kapitału ludzkiego (w) organizacji, jeśli działalność uczestniczących w gospodarowaniu tym kapitałem podm..

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 22.38 zł

Świadczenia na rzecz pracowników w świetle ustaw podatkowych. Zawiera interpretacje organów podatkowych oraz porady praktyczne  50% rabatu

Świadczenia na rzecz pracowników w ...

Świadczenia na rzecz pracowników w świetle ustaw podatkowych. Zawiera ...

Rafał Styczyński

Publikacja stanowi komentarz wraz z odpowiedziami na pytania do zagadnień związanych z rozliczaniem wynagrodzeń, jak i różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników. Książka z pewnością zainteresuje każdego, kto pragnie, aby jego firma prawidłowo rozliczała wynagrodzenia. Adresatem książki mogą być zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i działy kadr podmiotów gospodarczych, biura rachunkowe oraz kancelarie doradztwa podatkowego. Książka powstała na podstawie wieloletniego doświa..

26.00 zł 52.00 zł Cena netto: 24.76 zł

Fenomenologia zarządzania. Przywództwo 50% rabatu

Fenomenologia zarządzania. Przywódz...

Fenomenologia zarządzania. Przywództwo 50% rabatu

Bronisław Bombała

Przedmiotem książki jest analiza fenomenologiczna zarządzania jako aktu przywództwa. Wątkiem przewodnim i zarazem głównym problemem badawczym jest poszukiwanie istoty (eidos) przywództwa w kontekście rozwoju osobowego uczestników organizacji, a także jej interesariuszy zewnętrznych...

19.00 zł 38.00 zł Cena netto: 18.10 zł

Pokazuje 31 do 45 z 56 (4 Stron)