Zarządzanie

Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach 50% rabatu

Przedsiębiorstwo i klient w gospoda...

Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach 50% rabatu

Iga Rudawska, Magdalena Soboń redakcja naukowa

Usługi zyskują na znaczeniu nie tylko jako wyodrębniony sektor gospodarki narodowej. W działalność usługową angażują się coraz częściej przedsiębiorstwa dwóch pozostałych sektorów: przemysłu i rolnictwa. Usługi zostają „wbudowane” w końcowy rezultat procesu produkcyjnego, stanowią element kompleksowej oferty wielu przedsiębiorstw przemysłowych i rolnych. Jak deklaruje menedżer jednego z globalnych koncernów, zawsze, kiedy nie możemy bezpośrednio dotrzeć do klienta z jakimś produktem, oferujemy m..

37.50 zł 75.00 zł Cena netto: 35.71 zł

Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce

Zarządzanie organizacjami w teorii ...

Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce

Wiesław Kowalczewski, Wiesław Matwiejczuk redakcja naukowa

W książce przedstawiono przegląd i analizę najważniejszych problemów zarządzania współczesnymi organizacjami biznesowymi i administracyjnymi. Omówiono kierunki i tendencje rozwoju nauk o zarządzaniu, instrumenty wspomagające zarządzanie i podejmowanie decyzji, zarządzanie zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji menedżerskich i etyki w biznesie, zarządzanie jakością oraz działalność inwestycyjną...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Identyfikacja tożsamości organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 50% rabatu

Identyfikacja tożsamości organizacy...

Identyfikacja tożsamości organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwe...

Anna Zarębska

Opracowanie jest pierwszym na polskim rynku kompendium wiedzy na temat tożsamości organi­zacyjnej. Prezentuje także wyniki badań nad tożsamością polskich spółek. Czytelnik znajdzie tu odpowiedzi na pytania: - Dlaczego przedsiębiorstwa (mimo posiadanej strategii) nie osiągają, bądź tylko częściowo osiągają zakładane cele? - W jakim stopniu przedsiębiorstwa potrafią realizować spójne programy zarządzania tożsamością organizacyjną? - Czy tożsamość organizacyjna jest zależna od stopnia rozwoju ..

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej

Innowacje w strategii rozwoju organ...

Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej

Władysław Janasz redakcja naukowa

Praca jest wnikliwym i wartościowym studium ukazującym istotę procesów innowa­cyjnych, sens aktywności badawczo-rozwojowej organizacji oraz uwarunkowania tych działań i procesów. Omawiane zagadnienia odnoszą się do tych sfer działalności go­spodarczej i intelektualnej, bez poprawy których nie jest możliwy wzrost efektywności gospodarowania w organizacjach. Ramy poznawcze publikacji wyznaczają następujące stwierdzenia: 1) aktywność innowacyjna organizacji należy do najważniejszych wymogów w..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Kreowanie i zarządzanie reputacją firmy

Kreowanie i zarządzanie reputacją f...

Kreowanie i zarządzanie reputacją firmy

Franciszek Krawiec

Książka pokazuje, w jaki sposób wykorzystać i powiązać siłę zgodności zewnętrznej pomiędzy środowiskiem rynkowym i zasobami, kompetencjami firmy oraz oferowanymi produktami, i zgodności wewnętrznej pomiędzy strategią, strukturą, procesami biznesowymi a stylem zarządzania firmą w celu zbudowania silnej reputacji zapewniającej znaczne korzyści czy trwałą przewagę konkurencyjną. Przedstawia sposoby ilościowego wyrażania czy szacowania wartości reputacji – kardynalny wymóg jej efektywnego zarządzani..

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstwa 50% rabatu

Stymulowanie rozwoju przedsiębiorst...

Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstwa 50% rabatu

Bolesław Budzisz, Wiesław Urban, Anna Wasiluk redakcja naukowa

Autorzy przedstawiają pogłębione spojrzenie na czynniki stymulujące rozwój firm. W książce znajduje się rozwinięcie takich problemów, jak: znaczenie i rezultaty dysponowania wiedzą w firmie, elastyczność struktur, budowanie kompetencji, skuteczność menedżera, motywacja, technologie IT, zaufanie oraz monitorowanie osiągnięć firmy. Omówienie każdego z tych zagadnień jest wsparte bogatym materiałem badawczym...

18.00 zł 36.00 zł Cena netto: 17.14 zł

Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu

Współczesne paradygmaty nauk o zarz...

Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu

Wiesław Kowalczewski redakcja naukowa

Książka jest adresowana w pierwszym rzędzie do pracowników naukowych zainteresowanych problematyką zarządzania. Prezentuje wyniki analiz i badań nowych kierun­ków zarządzania oraz kształtowania współczesnych paradygmatów nauk o zarządzaniu, prowadzonych przez wybitnych znawców problematyki. Może być przydatna także dla doktorantów oraz studentów piszących prace dyplomowe z tematyki zarządzania. Wska­zując na nowe kierunki zmian w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, powinna wspierać przygoto..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów

Zarządzanie organizacjami. Diagnoza...

Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów

Wiesław Kowalczewski, Wiesław Matwiejczuk redakcja naukowa

Autorzy monografii koncentrują się na wynikających z potrzeb praktyki gospodarczej i życia publicznego problemach: - doskonalenia organizacji i procesu zarządzania - podnoszenia konkurencyjności organizacji - wykorzystania nowoczesnych metod i narzędzi usprawniających zarządzanie - zarządzania zasobami ludzkimi w różnych typach organizacji - rozwiązywania bieżących problemów zarządzania z wykorzystaniem systemów informatycznych...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Controlling. Teoria, zastosowania. Wydanie 3 zmienione

Controlling. Teoria, zastosowania. ...

Controlling. Teoria, zastosowania. Wydanie 3 zmienione

Stanisław Marciniak

Cechą charakterystyczną książki jest prezentacja sformalizowanych systemów controllingu, co znajduje swoje odbicie w zapisie proceduralnym postępowania na etapie projektowania, wdrażania i eksploatacji. W pierwszej części przedstawiono zagadnienia teoretyczne controllingu, takie jak: idea, paradygmaty, dylematy, rodzaje oraz charakterystyka systemowego ujęcia instrumentu wspomagającego zarządzanie. W ramach prezentacji teorii przedmiotu dużo miejsca poświęcono modelowaniu controllingu. W c..

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa 50% rabatu

Klastry a międzynarodowa konkurency...

Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsi...

Marian Gorynia, Barbara Jankowska

Konstrukcja i treść niniejszej monografii zostały podporządkowane odpowiedzi na pytanie – czy i jak klastry mogą oddziaływać na konkurencyjność oraz internacjonalizację firm biorących w nich udział. Autorzy odwołali się do literatury przedmiotu i przeprowadzili badania wśród polskich przedsiębiorstw z trzech klastrów. Procesy tworzenia klastrów w gospodarkach potransformacyjnych, w tym także w gospodarce polskiej, jeszcze przez wiele lat będą stanowiły zajmujący i zasługujący na uwagę problem..

23.00 zł 46.00 zł Cena netto: 21.90 zł

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorst...

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka

Ryszard Żuber

W publikacji autor przedstawił szereg oryginalnych badań dotyczących barier rozwoju firmy, źródeł finansowania przedsięwzięć, form organizacyjnych realizacji prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych oraz nowoczesnych technik wykorzystywanych w tej działalności. Ważne jest też omówienie zagadnień restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz transferu technologii i jej wdrażania. Publikacja może być znakomitą pozycją dydaktyczną dla studentów wydziałów zarządzania ze względu na zakres poruszanych zag..

38.70 zł 43.00 zł Cena netto: 36.86 zł

Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie 50% rabatu

Instrumenty komunikacji wewnętrznej...

Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie 50% rabatu

Arkadiusz Potocki

Filozofia zarządzania strategicznego narzuciła przekonanie o potrzebie poszukiwania źródeł sukcesu przede wszystkim w otoczeniu organizacji gospodarczej. Dopiero badania nad zarządzaniem wiedzą, kapitałem intelektualnym i innymi elementami wartości niematerialnych wskazały na fakt istnienia wewnątrz przedsiębiorstw istotnego potencjału sukcesu, do którego należy zaliczyć sprawną komunikację wewnątrzorganizacyjną. W konsekwencji każdy menedżer powinien zostać wyposażony w odpowiednią wiedzę w zak..

19.50 zł 39.00 zł Cena netto: 18.57 zł

Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą 50% rabatu

Scenariusze, dialogi i procesy zarz...

Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą 50% rabatu

Kazimierz Perechuda, Małgorzata Sobińska redakcja naukowa

W opracowaniu przedstawiono w formie dialogów, scenariuszy, prezentacji procesów oraz studiów przypadków decyzyjnych i opisów sytuacyjnych: - metody analizy dotychczasowego potencjału przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania wiedzą, - projektowanie i akcelerację wdrożeń zarządzania wiedzą w organizacjach gospodarczych i pozagospodarczych. Książka składa się z części metodologicznej, opisu przypadków decyzyjnych oraz scenariuszy.   Wiodącą ideą opracowania jest pokazanie i propagowani..

23.00 zł 46.00 zł Cena netto: 21.90 zł

Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą

Technologie i systemy komunikacji o...

Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą

Leszek Kiełtyka redakcja naukowa

Publikacja została wydana z okazji cyklicznie odbywających się Konferencji nt. Multimedia w Zarządzaniu, gdzie wiodącymi zagadnieniami są teoretyczne i praktyczne zastosowania multimediów w biznesie. Spotkania ludzi nauki z przedstawicielami biznesu zostały zapoczątkowane przez pracowników Katedry Informatycznych Systemów Zarządzania. Inicjatorem tych międzynarodowych spotkań był aktualnie kierujący Katedrą prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka. W ramach procesu dydaktycznego w Katedrze realizo..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Zarządzanie w energetyce. Koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej

Zarządzanie w energetyce. Koncepcje...

Zarządzanie w energetyce. Koncepcje, zasoby, strategie, struktury, pro...

Andrzej Chochowski, Franciszek Krawiec redakcja naukowa

Celem książki jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania w energetyce. Autorzy skoncentrowali się na podstawowych zagadnieniach związanych z tym tematem. W części pierwszej przedmiotem rozważań są: liberalizacja rynku energii elek­trycznej, stan i kierunki transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego, prognozowanie zapotrzebowania na energię, koncepcja i metody planowania rozwoju energetyki oraz problemy polskiego ciepłownictwa. W części drugiej przedstawiono zagadnienia małej ..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Pokazuje 211 do 225 z 241 (17 Stron)