Zarządzanie

Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki

Zarządzanie zasobami informacyjnymi...

Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki

Ryszard Borowiecki, Janusz Czekaj redakcja naukowa

Publikacja jest jedną z wielu ważnych pozycji wydawniczych zaliczanych do oferty poszerzenia wiedzy o przemianach w działalności współczesnych przedsiębiorstw i tworzenia przewagi konkurencyjnej opartej na informacji. Całość rozważań autorów zastała podzielona na trzy części tematyczne, ściśle ze sobą powiązane. Część pierwsza prezentuje metodologiczne wyzwania zarządzania zasobami informacyjnymi, druga ukazuje wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania informacją w procesie tworzen..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Techniki perswazyjne

Techniki perswazyjne

Techniki perswazyjne

Michał Gajlewicz

Książka zawiera opis sposobów oddziaływania na ludzi, wpływania na posta­wy i zachowania. Omówione zostały tylko techniki perswazyjne, które są stosowane w bardziej klasyczny i zinstytucjonalizowany sposób, przede wszystkim w ramach promocji i reklamy, a także niektórych dziedzin pokrewnych. W większości publikacji na ten temat omawia się głównie językowe i erystyczne aspekty prze­konywania. Praca wychodzi poza tak określoną problematykę, ukazuje także inne możliwości, wynikające np. ze sposobó..

38.70 zł 43.00 zł Cena netto: 36.86 zł

Doskonalenie funkcjonowania organizacji 50% rabatu

Doskonalenie funkcjonowania organiz...

Doskonalenie funkcjonowania organizacji 50% rabatu

Zdzisław Gomółka

Praca podejmuje ważną i ciągle aktualną problematykę rozwoju i doskonalenia organizacji – przede wszystkim w aspekcie konieczności bieżącej oceny jakości, wydajności i kosztów procesów podstawowych oraz pomocniczych – prowadzonej dostępnymi technologiami informatycznymi...

12.50 zł 25.00 zł Cena netto: 11.90 zł

Rozwój zdolności uczenia się przedsiębiorstwa 50% rabatu

Rozwój zdolności uczenia się przeds...

Rozwój zdolności uczenia się przedsiębiorstwa 50% rabatu

Anna Zgrzywa-Ziemak, Robert Kamiński

Celem pracy jest przedstawienie metody doskonalenia zdolności uczenia się przedsiębiorstwa. W szczególności zdefiniowano pojęcie zdolności uczenia się przedsiębiorstwa, zaprezentowano model zdolności opracowany w oparciu o badania empiryczne oraz nakreślono ogólny tok postępowania w doskonaleniu owej zdolności...

21.00 zł 42.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Determinanty zachowań menedżerów w chronicznym stresie zawodowym 50% rabatu

Determinanty zachowań menedżerów w ...

Determinanty zachowań menedżerów w chronicznym stresie zawodowym 50% r...

Jacek Szostak

Autor podejmuje problematykę chronicznego stresu zawodowego na przykładzie menedżerów. To grupa zawodowa bardzo podatna na stres tego rodzaju, a jednocześnie nie zawsze potrafiąca poradzić sobie z jego skutkami w życiu zawodowym i osobistym. Podstawowym celem opracowania jest analiza zachowań menedżerów przeprowadzona na podstawie badań własnych oraz w oparciu o bogatą literaturę przedmiotu. Połączenie dorobku kilku dziedzin nauki pozwala szerzej spojrzeć na przedstawiony problem, a tym samym..

21.00 zł 42.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Klastry na świecie. Studia przypadków

Klastry na świecie. Studia przypadk...

Klastry na świecie. Studia przypadków

Bożena Mikołajczyk, Agnieszka Kurczewska, Joanna Fila

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie różnorodności doświadczeń w tworzeniu i rozwijaniu klastrów na świecie i tym samym określenie roli, jaką pełnią klastry w gospodarce. Analiza zjawiska klasteringu przyczynia się do lepszego zrozumienia procesów współczesnej gospodarki, źródeł jej innowacyjności i konkurencyjności. Książka składa się dwóch części. Pierwsza z nich w sposób syntetyczny prezentuje dorobek teoretyczny dotyczący klastrów. W części drugiej analizie poddano poszczegól..

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 32.57 zł

Kontrola jako funkcja zarządzania

Kontrola jako funkcja zarządzania

Kontrola jako funkcja zarządzania

Bolesław Rafał Kuc

Głównym celem książki jest pokazanie możliwości wypracowania inteligentnego systemu kontroli równoważącego aspekty „władzy”, jaką daje pozycja kontrolującego, z użytecznością informacji zwrotnej, której nie można pozyskać za pomocą innego niż kontrola źródła. W podręczniku podkreśla się potrzebę przesunięcia uwagi z kontroli operacyjnej na kontrolę strategiczną, kontroli ex post na kontrolę ex ante. Koniecznością jest również przesunięcie zainteresowania z kontroli wyników na kontrolę procesó..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Refleksje na temat rządzenia 50% rabatu

Refleksje na temat rządzenia 50% ra...

Refleksje na temat rządzenia 50% rabatu

Eugeniusz Wojciechowski

Koncepcja pracy oparta jest na kompilacji wybranych zagadnień, tworzących pewną całość. Główna uwaga została zwrócona bardziej na opis, niż na wyjaśnianie kwestii szczegółowych. Punktem wyjścia do rozważań jest kategoria władzy i rządzenia, wszechobecna w różnych obszarach aktywności człowieka. Od zarania dziejów ludzi pociągał czar władzy oraz magia rządzenia, które odbywały się i odbywają w sferze publicznej. Władza, polityka, rządzenie są reakcyjne, przynoszą nie tylko sławę, zaszczyty, pieni..

23.00 zł 46.00 zł Cena netto: 21.90 zł

Multimedia w biznesie i zarządzaniu

Multimedia w biznesie i zarządzaniu

Multimedia w biznesie i zarządzaniu

Leszek Kiełtyka redakcja naukowa

Książka została wydana z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w zarządzaniu. Przedstawiono w niej najistotniejsze zagadnienia – zarówno teoretyczne, jak i praktyczne – zastosowania multimediów w biznesie oraz zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Spotkania ludzi nauki z przedstawicielami biznesu zostały zapoczątkowane jeszcze w XX wieku przez pracowników Katedry Informatycznych Systemów Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Inicjatorem tych międzynarodowych spotkań był ki..

76.50 zł 85.00 zł Cena netto: 72.86 zł

Praktyka skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem

Praktyka skutecznego zarządzania pr...

Praktyka skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem

Mariusz Sagan, Iwona Sierzputowska redakcja naukowa

W publikacji zaprezentowano sposoby skutecznego kierowania organizacjami na podstawie doświadczeń menedżerskich praktyków z różnych obszarów funkcjonalnych zarządzania przedsiębiorstwem. Zespół autorski składa się w znakomitej większości z menedżerów wyższego szczebla i konsultantów biznesowych, których przedsiębiorstwa odniosły lub odnoszą sukcesy na różnych rynkach branżowych w kraju, a także, co wydaje się szczególnie istotne, na rynkach zagranicznych...

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych

Globalizacja a społeczne aspekty pr...

Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych

Arkadiusz Potocki redakcja naukowa

W publikacji autorzy określili, jakie zmiany nastąpiły w funkcjonowaniu organizacji w aspekcie społecznym, co jest szczególnie istotne z tego względu, że organizacje są systemami społecznymi. Oznacza to, że tworzą je ludzie i od nich zależy upadek, trwanie, czy ich przyszły rozwój. Zatem zasadne jest udzielnie odpowiedzi na pytania: jak funkcjonuje pracownik w organizacji? Czy globalizacja wpłynęła na zmianę jego roli? Czy kapitał ludzki jest traktowany przez menedżerów jako najważniejszy czynni..

81.00 zł 90.00 zł Cena netto: 77.14 zł

Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji

Instrumenty i obszary przeobrażeń i...

Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach ...

Arkadiusz Potocki redakcja naukowa

W książce zaprezentowano poglądy praktyków i teoretyków zarządzania jak nie ulec w walce konkurencyjnej w warunkach globalizacji, a także w sytuacji obecnego globalnego kryzysu ekonomicznego. Jak nie ulec, to znaczy jakie stosować instrumenty zarządzania i w jakich obszarach działalności. Pierwszy fragment książki poświęcony jest dwu zagadnieniom. Pierwsze dotyczy odpowiedzi na pytanie: czy adaptować się do zmian w otoczeniu, czy kształtować otoczenie zewnętrzne? Jakie przyjmować formy organi..

81.00 zł 90.00 zł Cena netto: 77.14 zł

Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem

Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejś...

Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwe...

Alberto Lozano Platonoff

Koncepcja zarządzania dynamicznego pozwala menedżerom sformułować właściwy sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa, który na bieżąco dostosowuje się do zmian na zewnątrz i wewnątrz organizacji. Wdrażanie tej koncepcji w organizacjach umożliwia kadrze kierowniczej: - identyfikację poszczególnych czynników determinujących rozwój firmy w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, - całościową analizę działalności firmy i jej otoczenia, - zapewnienie stałego dostępu do syntetycznej, b..

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia. Wydanie drugie rozszerzone

Zamówienia publiczne w ochronie zdr...

Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia. Wydanie drugie rozszerzone

Hanna Lewandowska

Pierwsze wydanie monografii ukazało się w 2007 roku jako wynik wieloletnich badań nad modelem funkcjonowania publicznych podmiotów sektora ochrony zdrowia na rynku zamówień publicznych. Kwantyfikacja informacji zawartych w publikacjach o zamówieniach publicznych (dostawy), które na rynek emitowały podmioty sektora ochrony zdrowia (publiczne) pozwoliła na opracowanie wielostronnych analiz tych zamówień oraz przedstawienie występujących zależności przyczynowo-skutkowych. W wydaniu drugim, analo..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia. Perspektywa międzynarodowa

Restrukturyzacja przedsiębiorstw w ...

Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego...

Małgorzata Porada-Rochoń redakcja naukowa

W publikacji przedstawiono kluczowe zagadnienia restrukturyzacji przedsiębiorstw w architekturze współczesnego otoczenia. Zwrócono uwagę na zjawiska kryzysowe oraz perspektywy innowacyjnego spojrzenia na kryzys, dokonano wnikliwej analizy specyfiki zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu zmian. Wskazano także na międzynarodowe doświadczenia w zakresie procesów przystosowania przedsiębiorstw do nowych warunków ekonomicznych, społecznych i politycznych w celu kreowania globalnej przewagi konkurenc..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Pokazuje 196 do 210 z 241 (17 Stron)