Zarządzanie

Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania

Doskonalenie sformalizowanych syste...

Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania

Tadeusz Borys, Piotr Rogala redakcja naukowa

Sformalizowane systemy zarządzania funkcjonują już od ponad 20 lat. W tym okresie znacznie ponad milion organizacji na całym świecie zdecydowało się z nich skorzystać. Zostały wdrożone i poddane certyfikacji. Zwykle dostarczały organizacjom wielu korzyści zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Z biegiem czasu - w większości wypadków - funkcjonowanie tych systemów staje się rutynowe i pozbawione cechy innowacyjności. Niektóre organizacje rezygnują z ich utrzymywania, ale większość z nich poszu..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Dylematy organizacji gospodarczych. Teoria i praktyka początku XXI wieku

Dylematy organizacji gospodarczych....

Dylematy organizacji gospodarczych. Teoria i praktyka początku XXI wie...

Wiesław Matwiejczuk redakcja naukowa

Wielkie tempo i wielopłaszczyznowość zmian dokonujących się we współczesnym otoczeniu społeczno-gospodarczym organizacji rodzi wiele bieżących problemów oraz stwarza ogromne zagrożenia dla ich dalszego funkcjonowania. Książka prezentuje wybrane problemy, którymi żyją dziś przedsiębiorstwa, a rozwiązanie których będzie decydowało o ich pozycji rynkowej i przyszłości. Problemy poruszane przez autorów opracowania dotyczą różnych aspektów zarządzania kapitałem ludzkim współczesnych organizacji or..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Nowe warunki gospodarowania. Wyzwania dla zarządzania

Nowe warunki gospodarowania. Wyzwan...

Nowe warunki gospodarowania. Wyzwania dla zarządzania

Urszula Kobylińska redakcja naukowa

Przedstawione w publikacji problemy stanowią aktualne zagadnienia, z jakimi zmierzają się menedżerowie nie tylko przedsiębiorstw, ale także organizacji publicznych. Zostały one zgrupowane w dwie części zawierające rozdziały tematyczne. Zespół autorski stanowią pracownicy naukowi krajowych i zagranicznych uczelni, a także praktycy zarządzania. Książka składająca się z 11 opracowań została podzielona na dwie części. Pierwsza część została poświęcona problematyce wizerunku, wiedzy, ryzyka i jako..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Strategiczne zarządzanie innowacjami. Strategie małych i średnich przedsiębiorstw IT

Strategiczne zarządzanie innowacjam...

Strategiczne zarządzanie innowacjami. Strategie małych i średnich prze...

Michał Żebrowski, Kazimierz Waćkowski

Na znaczny potencjał rozwoju polskiego rynku informatycznego wpływają zarówno wysokie kompetencje naszych specjalistów IT, jak i liczebność małych i średnich firm IT. Informatyka jest wskazywana jako jeden ze strategicznych kierunków rozwoju Polski. Z jednej strony uważa się, że kluczem rozwoju konkurencyjnego rynku IT jest innowacyjność przedsiębiorstw, a z drugiej – brak badań i publikacji w języku polskim poświęconych problematyce strategii konkurowania małych i średnich przedsiębiorstw IT..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Dane osobowe w firmie. Praktyczny poradnik przedsiębiorcy 50% rabatu

Dane osobowe w firmie. Praktyczny p...

Dane osobowe w firmie. Praktyczny poradnik przedsiębiorcy 50% rabatu

Leszek Kępa

Publikacja przedstawia wyczerpująco najistotniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych pogrupowane tak, aby czytelnik mógł z łatwością odnaleźć interesujące go treści. Materiał zawarty w książce adresowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców oraz wszystkich osób, które decydują o zbieraniu, przetwarzaniu i zabezpieczeniu danych osobowych. W książce czytelnik znajdzie odpowiedź na następujące zagadnienia: - jak przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem; - jak nie nar..

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 22.38 zł

Regionalne systemy innowacji w Polsce

Regionalne systemy innowacji w Pols...

Regionalne systemy innowacji w Polsce

Arkadiusz Świadek

Głównym celem pracy jest przedstawienie dynamicznych i strukturalnych czynników odpowiedzialnych za aktualny kształt regionalnych systemów innowacji w Polsce, a w konsekwencji stworzenie warunków brzegowych dla modelowej, regionalnej sieci innowacji uwzględniającej specyfikę kraju i jego regionów, ze szczególnym rozpoznaniem ośmiu przypadków województw...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Podstawy zarządzania organizacjami

Podstawy zarządzania organizacjami

Podstawy zarządzania organizacjami

Leszek F. Korzeniowski

Publikacja skierowana jest do studentów i doskonalących się menedżerów w polskich warunkach i z uwzględnieniem wieloletnich doświadczeń dydaktycznych autora. Zawartość książki ograniczono do pojęć i zagadnień podstawowych, niezbędnych w procesie uczenia się, ale zgodnych z wymaganiami programowymi dla przedmiotu Zarządzanie dla studiów licencjackich na kierunkach: zarządzanie, ekonomia, administracja, bankowość i finanse, turystyka i rekreacja, bezpieczeństwo wewnętrzne itp...

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Regionalne determinanty rozwoju mał...

Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Alfreda Kamińska

Książka polecana jest zarówno środowiskom naukowym, studentom, jak i praktykom gospodarczym, w tym przedsiębiorcom i kadrze menedżerskiej oraz władzom samorządowym wszystkich szczebli, pracownikom instytucji świadczących usługi dla firm, w gestii których pozostaje możliwość praktycznej implementacji przedstawionych wyników badań...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego

Społeczna odpowiedzialność przedsię...

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego

Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska

Prezentowana publikacja jest rekonstrukcją jednego z przedsięwzięć na poziomie narodowym, a mianowicie społecznej odpowiedzialności kas oszczędnościowo-kredytowych SKOK. Kasy są szczególną instytucją na rynku usług finansowych w kontekście społecznej odpowiedzialności, ponieważ ich działalność wykracza poza zwykłe przeprowadzanie transakcji, przyjmowanie depozytów, pożyczki dla członków itp. Przyczynianie się do rozwoju ekonomicznego regionu, działania na rzecz lokalnej społeczności, współpraca,..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym

Społeczna odpowiedzialność biznesu ...

Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empiryczn...

Grażyna Bartkowiak

Celem publikacji jest identyfikacja czynników, które sprzyjają bądź współwystępują przy podejmowaniu przez poszczególne przedsiębiorstwa działalności odpowiedzialnej społecznie, w obszarze zatrudnienia, a także korzyści (w aspekcie psychologicznym i społecznym) jakie wyłaniają się w związku z realizacją tejże działalności. Monografia zmierza także do analizy warunków i okoliczności wykształcenia się idei społecznej odpowiedzialności biznesu, ukazując motywy podejmowania działań odpowiedzialnych ..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna

Wpływ zaufania na zarządzanie przed...

Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzo...

Anna Sankowska

Monografia jest pierwszym tego typu kompleksowym opracowaniem naukowym podejmującym eksplorację wpływu zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem w perspektywie wewnątrzorganizacyjnej w realiach gospodarki opartej na wiedzy. W sposób systematyczny dokonano tu przeglądu wycinkowej i rozproszonej literatury w przyjętym obszarze badawczym. W wyniku identyfikacji istniejącej luki poznawczej zaproponowano autorski model wpływu zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem, który następnie poddano empirycz..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Zarządzanie przedsiębiorstwem. Szanse i zagrożenia otwierania działalności gospodarczej

Zarządzanie przedsiębiorstwem. Szan...

Zarządzanie przedsiębiorstwem. Szanse i zagrożenia otwierania działaln...

Wioletta Czemiel-Grzybowska

Monografia jest efektem badań naukowych i składa się z trzech części: merytorycznej, ujmującej zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, empiryczno-analitycznej, zawierającej wyniki badań oraz części praktycznej, obejmującej wskazówki dla rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą, stanowiącej kompendium wiedzy z tego zakresu. Zróżnicowana zawartość merytoryczno-empiryczna stanowi o zunifikowanym charakterze publikacji i dywersyfikuje tym samym grupę odbiorców. Oprócz stu..

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Wspomaganie i finansowanie rozwoju ...

Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Marek Matejun redakcja naukowa

W książce przedstawiono podstawowe założenia, kierunki i instrumenty wspomagania oraz źródła finansowania rozwoju współczesnych małych i średnich przedsiębiorstw. Praca składa się z czterech części, które dotyczą: - determinantów rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, - założeń i wytycznych dla programów wspierania firm sektora MSP, - wykorzystania instrumentów wspomagania rozwoju w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw, - zewnętrznych źród..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw

Wyzwania rozwojowe małych i średnic...

Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw

Agnieszka Zakrzewska-Bielawska redakcja naukowa

Celem publikacji jest przedstawienie aktualnych wyzwań rozwojowych, jakie stoją przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami wobec wzrostu ich innowacyjności, nowych technologii i kryzysu gospodarczego. Praca składa się z 20 opracowań, w ramach których omówiono następujące problemy: - działalność innowacyjną sektora MSP w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, - determinanty rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej, - specyfikę zarządzania małą firmą innowacyjną, - zarządzanie sieciowe..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe. Aspekty metodologiczne i praktyczne 50% rabatu

Projekty inwestycyjne infrastruktur...

Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe. Aspekty metodolog...

Teresa Szot-Gabryś

W książce poruszona została problematyka metodologii formułowania i oceny efektywności rzeczowych projektów inwestycyjnych, realizowanych w przedsiębiorstwach oraz projektów infrastrukturalnych przeprowadzanych przez gminy. Duży nacisk położono na praktyczne aspekty przygotowania i oceny przedsięwzięć inwestycyjnych i biznesowych oraz w infrastrukturę techniczną i społeczną, co poparte zostało prezentacją kilkunastu przykładów projektów zrealizowanych przez przedsiębiorstwa i gminy. Dokonano ana..

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Pokazuje 166 do 180 z 249 (17 Stron)