• Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki

Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki

 • Autor: Ryszard Borowiecki Janusz Czekaj redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-170-5
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 386/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja jest jedną z wielu ważnych pozycji wydawniczych zaliczanych do oferty poszerzenia wiedzy o przemianach w działalności współczesnych przedsiębiorstw i tworzenia przewagi konkurencyjnej opartej na informacji.

Całość rozważań autorów zastała podzielona na trzy części tematyczne, ściśle ze sobą powiązane. Część pierwsza prezentuje metodologiczne wyzwania zarządzania zasobami informacyjnymi, druga ukazuje wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania informacją w procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej, a część trzecia zawiera przegląd doświadczeń związanych z wykorzystaniem informacji w działalności przedsiębiorstw i instytucji.

Książka stanowi pozycję wydawniczą powstałą w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK), przy współpracy z Katedrą Metod Organizacji i Zarządzania UEK i Katedrą Zarządzania Informacją Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz z wieloma innymi środowiskami akademickimi, instytucjami i przedsiębiorstwami.
Spis treści:
 
Przedmowa
 
Część I. Metodologiczne wyzwania zarządzania zasobami informacyjnymi
 
Rozdział 1. Kierunki badań nad rozwojem systemów informacji menedżerskiej
Adam Stabryła
 
Wstęp
1.1. Informacja menedżerska jako podmiot metodologii procesu zarządzania
1.2. Systemy informacji menedżerskiej (SIM)
1.3. Funkcje procesów informacyjnych
1.4. Założenia koncepcji projektowania systemów informacji menedżerskiej
1.5. Funkcjonowanie systemu informacji menedżerskiej w formule systemu zarządzania wiedzą (SZW)
1.6. Analiza funkcjonalna informacji menedżerskiej
Zakończenie
Bibliografia
 
Rozdział 2. Ekonomika informacji v. infonomika
Janusz Czekaj, Marek Ćwiklicki, Hubert Obora
 
Wstęp
2.1. Ekonomika informacji
2.2. Infonomika
2.3. Infonomika a ekonomika informacji
Zakończenie
Bibliografia
 
Rozdział 3. Struktura przestrzeni informacyjnej w wirtualnym środowisku
Leszek Kiełtyka, Robert Kucęba
 
Wstęp
3.1. Przestrzeń informacyjna i informatyczna
3.2. Ewolucja przestrzeni informacyjnej w wirtualnym środowisku
Zakończenie
Bibliografia
 
Rozdział 4. Komplementarne strategie rozwoju systemów informacyjnych przedsiębiorstw
Leszek Kiełtyka, Waldemar Jędrzejczyk
 
Wstęp
4.1. Poziomy zaawansowania systemów informacyjnych
4.2. Ogólna strategia rozwoju systemu informacyjnego przedsiębiorstwa
4.3. Znaczenie strategii rozwoju systemu informacyjnego przedsiębiorstwa
Zakończenie
Bibliografia
 
Rozdział 5. Zintegrowany system zarządzania a przepływ informacji
Piotr Bartkowiak, Dariusz Sobczyński, Błażej Płokarz
 
Wstęp
5.1. Informacja jako zasób przedsiębiorstwa
5.2. Utrudnienia w procesie przepływu informacji w przedsiębiorstwie
5.3. Normatywne ujęcie przepływu informacji
5.4. Proces decyzyjny wykorzystujący Zintegrowane Systemy Zarządzania
5.5. Znaczenie informacji w branży motoryzacyjnej w czasie kryzysu gospodarczego
Zakończenie
Bibliografia
 
Rozdział 6. Środowiskowe uwarunkowania zarządzania informacją w małych przedsiębiorstwach
Zbigniew Olesiński
 
Wstęp
6.1. Charakterystyka przebadanych organizacji
6.2. Kształtowanie sieci relacji międzyorganizacyjnych
6.3. Wsparcie dla rozwoju współpracy
Zakończenie
Bibliografia
 
Rozdział 7. Zarządzanie wiedzą jako czynnik rozwoju współczesnej organizacji
Barbara Siuta-Tokarska
 
Wstęp
7.1. Wybrane procesy i modele zarządzania wiedzą w organizacjach XXI wieku
7.2. Możliwości dyfuzji wiedzy pomiędzy organizacjami zagranicznymi i krajowymi w postaci
bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce
Zakończenie
Bibliografia
 
Rozdział 8. Wybrane problemy pomiaru jakości informacji
Hubert Obora
 
Wstęp
8.1. Niejednoznaczność pojęcia „informacja”
8.2. Zróżnicowanie ujęć jakości informacji
8.3. Podejścia do pomiaru jakości informacji
Zakończenie
Bibliografia
 
Rozdział 9. Adekwatność stosowania wskaźnika ROI w zarządzaniu elektronicznymi zasobami informacyjnymi organizacji
Marek Ćwiklicki
 
Wstęp
9.1. O zarządzaniu elektronicznymi zasobami informacyjnymi organizacji
9.2. Interpretacja ROI dla projektów informatycznych
9.3. Krytyka stosowania ROI i sugestie zmiany w liczeniu
Zakończenie
Bibliografia
 
Część II. Informacja w procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej
 
Rozdział 1. Informacja jako kluczowy zasób współczesnych organizacji
Franciszek Mroczko, Maria Stańkowska
 
Wstęp
1.1. Przesłanki definicyjne
1.2. Informacja w zarządzaniu
1.3. Informacja jako element wiedzy
Zakończenie
Bibliografia
 
Rozdział 2. Informacja jako podstawa kształtowania przewagi konkurencyjnej
w sektorze
ubezpieczeniowym
Mieczysław Morawski, Wojciech Topczewski
 
Wstęp
2.1. Przewaga konkurencyjna w gospodarce opartej na wiedzy
2.2. Konkurencyjność w sektorze ubezpieczeniowym
2.3. Klient jako źródło informacji
Zakończenie
Bibliografia
 
Rozdział 3. Wykorzystanie informacji w tworzeniu przewagi konkurencyjnej towarzystw ubezpieczeniowych
Iwona Gawron
 
Wstęp
3.1. Uwarunkowania działalności polskich towarzystw ubezpieczeniowych
3.2. Źródła i znaczenie informacji w funkcjonowaniu towarzystw ubezpieczeniowych
3.3. Nabywcy polis ubezpieczeniowych źródłem przewagi konkurencyjnej
Zakończenie
Bibliografia

Rozdział 4. Kulturowe uwarunkowania konkurencyjności opartej na informacji
Leszek Panasiewicz
 
Wstęp
4.1. Informacja i zasoby pochodne
4.2. Informacja - wiedza
4.3. Informacja - organizacyjne uczenie się
4.4. Informacja - ucząca się organizacja
Zakończenie
Bibliografia
 
Rozdział 5. Due diligence jako źródło kluczowych informacji w transakcjach fuzji
i przejęć

Andrzej Zyguła
 
Wstęp
5.1. Istota analizy due diligence oraz jej miejsce w transakcjach fuzji i przejęć
5.2. Główne obszary informacji w analizie due diligence
5.3. Uczestnicy zaangażowani w badania due diligence
Zakończenie
Bibliografia
 
Rozdział 6. Sieci informacyjne dla przedsiębiorczości – czynnik przewagi konkurencyjnej opartej na informacji
Zofia Gródek
 
Wstęp
6.1. Informacje a konkurencyjność przedsiębiorstw
6.2. Krajowy System Usług
Zakończenie
Bibliografia
 
Rozdział 7. Źródła informacji oraz problem wyboru partnera porównań
w benchmarkingu
personalnym
Anna Balcerek
 
Wstęp
7.1. Wybór partnera porównań i źródeł informacji w benchmarkingu personalnym
7.2. Internetowe źródła informacji w benchmarkingu personalnym
7.3. Źródła danych do pomiaru porównawczego
Zakończenie
Bibliografia
 
Rozdział 8. Dyrektywa o „informowaniu i komunikowaniu pracowników”. Uwarunkowania prawne a praktyka realizacji fuzji i przejęć
Anna Stankiewicz-Mróz, Elżbieta Jędrych
 
Wstęp
8.1. Uregulowania prawne
8.2. Fuzje i akwizycje jako przykład „zmiany narzuconej”
8.3. Proces informowania o zmianach w świetle wyników badań
Zakończenie
Bibliografia
 
Część III. Wykorzystanie informacji w działalności przedsiębiorstw i instytucji administracyjnych
 
Rozdział 1. Informacyjny wymiar procesu decyzyjnego organizacji gospodarczej
Magdalena Miklus
 
Wstęp
1.1. Podejmowanie decyzji
1.2. Informacja i jej źródła
Zakończenie
Bibliografia
 
Rozdział 2. Rachunkowość a zarządzanie informacją w organizacji gospodarczej
Mirosława Kwiecień
 
Wstęp
2.1. Polityka rachunkowości a zarządzanie informacją
2.2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres wykorzystania sprawozdań finansowych
Zakończenie
Bibliografia
 
Rozdział 3. Zarządzanie informacjami i wiedzą a rachunkowość
Beata Iwasieczko
 
Wstęp
3.1. Rola informacji i zarządzania informacjami w organizacji gospodarczej
3.2. Wykorzystanie systemów informacyjnych organizacji gospodarczych w zarządzaniu wiedzą
3.3. Systemy informacyjne a rachunkowość
Zakończenie
Bibliografia
 
Rozdział 4. Rola informacji w controllingu
Stanisław Marciniak
 
Wstęp
4.1. Zasady controllingu a rola informacji
4.2. Zabezpieczenie informacyjne systemu controllingu
4.3. Cechy i źródła informacji w controllingu
4.4. Kierunki udoskonalania systemu informacji w controllingu
Zakończenie
Bibliografia
 
Rozdział 5. Budżetowanie w firmie handlowej w procesie budowy organizacji opartej na informacji zarządczej
Janusz Nesterak, Grzegorz Depa
 
Wstęp
5.1. Ogólna charakterystyka firmy farmaceutycznej Alfa SA
5.2. Ośrodki odpowiedzialności w ALFA SA i ich miejsce w procesie budżetowania
5.3. System ewidencji zdarzeń gospodarczych w ALFA SA dla potrzeb controllingu
5.4. Proces budżetowania jako narzędzie wyznaczania zadań w spółce Alfa SA
Zakończenie
Bibliografia
 
Rozdział 6. Rola systemu informacyjnego instytucji wdrażających środki pomocowe UE dla przedsiębiorstw regionu łódzkiego
Agnieszka Pietras, Maciej Szczepańczyk
 
Wstęp
6.1. Cechy systemu informacyjnego
6.2. System organizacyjny funduszy europejskich
6.3. Metodyka badań i charakterystyka instytucji pośredniczących w pozyskiwaniu
funduszy UE dla przedsiębiorców regionu łódzkiego
6.4. Wyniki badań (case study)
Zakończenie
Bibliografia
 
Rozdział 7. Wpływ informacji na efektywność zarządzania Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej SA w Jarosławiu
Stanisław Gemra
 
Wstęp
7.1. Charakterystyka usług Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej SA w Jarosławiu
7.2. Rola informacji w analizie przychodów, kosztów i wyniku finansowego
7.3. Plan restrukturyzacyjny Spółki na lata 2009-2011
7.4. Zakres przedsięwzięć związanych ze świadczonymi usługami
7.5. Opis przedsięwzięć w obszarze działalności marketingowej
Zakończenie
Bibliografia
 
Rozdział 8. Potrzeby informacyjne a rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
Elżbieta Wysłocka
 
Wstęp
8.1. Oczekiwania odbiorców informacji na temat MSP
8.2. Podatkowa księga przychodów i rozchodów w zarządzaniu MSP
8.3. Księgi rachunkowe według MSSF czy ustawy o rachunkowości?
Zakończenie
Bibliografia
 
Rozdział 9. Pozyskiwanie informacji w fazie realizacji projektów budowlanych
Eryk Głodziński
 
Wstęp
9.1. Zakres informacji a fazy zarządzania projektem
9.2. Obligatoryjność i fakultatywność pozyskiwania informacji
9.3. Źródła informacji w projektach budowlanych
9.4. Dylematy zarządzania informacją wpływające na proces pozyskiwania informacji
Zakończenie
Bibliografia
 
Rozdział 10. Zarządzanie przepływem informacji w przedsiębiorstwie na przykładzie systemu DDM
Ilona Penc-Pietrzak
 
Wstęp
10.1. Struktura i zadania systemu informacyjnego przedsiębiorstwa
10.2. Usprawnienie przepływu informacji i obiegu dokumentów
10.3. System DDM9000® jako przykład systemu zarządzania przepływem informacji
10.4. Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania przepływem informacji
Zakończenie
Bibliografia
 
Rozdział 11. Internet w działalności informacyjnej i komunikacyjnej przedsiębiorstw
Ewa Paszta

Wstęp
11.1. Obszary zastosowania Internetu w przedsiębiorstwach
11.2. Internet w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstw
11.3. Wady i zalety wykorzystywania Internetu w działalności przedsiębiorstwa
Zakończenie
Bibliografia
 
Rozdział 12. Jakość obsługi klientów biur podróży w Internecie
Rafał Marek
 
Wstęp
12.1. Jakość w procesie tworzenia produktu reklamowego
12.2. Badanie jakości obsługi klientów przez biura podróży w Internecie
Zakończenie
Bibliografia
 
Uwagi końcowe
 
Literatura uzupełniająca

Ryszard Borowiecki

polski ekonomista specjalizujący się w ekonomice i organizacji przemysłu, profesor nauk ekonomicznych, w latach 2002-2008 rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Od 1967 związany zawodowo z macierzystą uczelnią, na której w 1999 objął stanowisko profesora zwyczajnego. Został także profesorem na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. W pracy naukowej zajmował się m.in. organizacją wewnętrzną przedsiębiorstw, ekonomiką i organizacją przemysłowych procesów produkcyjnych, a także zagadnieniami z zakresu gospodarki materiałowej, zdolności produkcyjnych oraz rachunku kosztów. Był kierownikiem Zakładu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Przemysłowego i Samodzielnego Zakładu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw oraz wicedyrektorem Instytutu Ekonomiki Przemysłu. W 1993 objął funkcję kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. W 2002 został powołany na rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, stanowisko to zajmował do 2008. W trakcie drugiej kadencji w 2007 uczelnia ta przekształciła się w Uniwersytet Ekonomiczny.

Powoływany w skład władz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, rad redakcyjnych i programowych czasopism branżowych (w tym kwartalnika "Organizacja i Kierowanie"), a także Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. W latach 2011 - 2015 członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Odznaczony został m.in. Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro.


Janusz Czekaj redakcja naukowaNapisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane