• Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa z perspektywy gospodarki obiegu zamkniętego

Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa z perspektywy gospodarki obiegu zamkniętego

 • Autor: Monika Szczerbak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-291-0
 • Data wydania: 2024
 • Liczba stron/format: 438/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 85.00 zł

  76.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 76.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka wyznacza ścieżki rozwoju, inspirując do działań, które przyczynią się do większego zrównoważenia i efektywności gospodarki, odpowiadających na dynamiczne zmiany rynkowe i środowiskowe. Autorka analizuje monitorowanie gospodarki obiegu zamkniętego, identyfikując wyzwania oraz proponując konkretne rozwiązania. Przedstawia propozycje wykorzystania zarówno klasycznych, jak i alternatywnych narzędzi zarządzania kosztami, w tym metod i technik koncepcji lean management, w nowym modelu biznesu – gospodarce obiegu zamkniętego. Publikacja jest cennym źródłem wiedzy dla praktyków, menedżerów, a także naukowców i studentów zainteresowanych problematyką zarządzania kosztami i zrównoważonego rozwoju.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1 ZAŁOŻENIA GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO A MODEL BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA


1.1. Cele i zasady gospodarki obiegu zamkniętego
1.2. Gospodarka obiegu zamkniętego a model biznesu przedsiębiorstwa
1.3. Korzyści ekonomiczne wynikające z wdrożenia gospodarki obiegu zamkniętego
1.4. Pomiar i monitorowanie skuteczności wdrażanych inicjatyw gospodarki obiegu zamkniętego
1.5. Wyzwania i perspektywy rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki obiegu zamkniętego
1.6. Podsumowanie i wnioski

Rozdział 2. ISTOTA I ZNACZENIE KOSZTÓW W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM


2.1. Definicje, istota i klasyfikacja kosztów w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa
2.2. Zarządzanie kosztami a realizacja celów współczesnego przedsiębiorstwa
2.3. Strategiczne zarządzanie kosztami
2.4. Analiza czynników kosztotwórczych w procesie optymalizacji kosztów i efektywnego wykorzystania zasobów
2.5. Podsumowanie i wnioski

Rozdział 3. KLASYCZNE I ALTERNATYWNE PODEJŚCIA DO ZARZĄDZANIA KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA


3.1. Rachunek kosztów pełnych oraz rachunek kosztów zmiennych jako przykład klasycznego podejścia do zarządzania kosztami
3.2. Istota i zasady projektowania rachunku kosztów działań
3.3. Rachunek kosztów zasobów
3.4. Budżetowanie oparte na działaniach
3.5. Zrównoważone podejście do analizy kosztów z perspektywy cyklu życia produktu
3.6. Zintegrowany rachunek kosztów jakości i ochrony środowiska
3.7. Podsumowanie i wnioski

Rozdział 4. WYKORZYSTANIE NARZĘDZI LEAN MANAGEMENT W OPTYMALIZACJI KOSZTÓW I DOSKONALENIU PROCESÓW

4.1. Koncepcja lean managment – geneza, podstawowe założenia i obszary zainteresowań
4.2. Wykorzystanie metod i narzędzi lean management do realizacji celów GOZ
4.3. Rachunek kosztów strumieni wartości
4.4. Wartość docelowa kosztów i strategie jej osiągnięcia
4.5. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia
4.6. Podsumowanie i wnioski

Rozdział 5. PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA KOSZTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE – WYNIKI BADAŃ

5.1. Cele, etapy, zakres przedmiotowy i podmiotowy badań empirycznych
5.2. Wyniki badań i ich analiza
5.3. Odpowiedzi na pytania badawcze w kontekście uzyskanych wyników badań ilościowych i jakościowych
5.4. Wnioski i rekomendacje

Bibliografia
Spis tabel, rysunków i wykresów

Prof. dr hab. Ewa Walińska, Uniwersytet Łódzki:

Monografia stanowi kompendium wiedzy o zarządzaniu kosztami w warunkach gospodarki obiegu zamkniętego, adresowane do odbiorców zainteresowanych tym zagadnieniem – zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia. Wypełnia lukę wiedzy na rynku polskim, podejmuje trudny i bardzo aktualny problem, z którym borykać się będą przedsiębiorstwa w najbliższych latach. Monografi ę należy uznać za znaczącą pozycję z dziedziny nauk społecznych, szczególnie w zakresie nauki o zarządzaniu i jakości. Publikacja może przyczynić się do wzrostu znaczenia i wiarygodności informacji o kosztach, co przełoży się na podniesienie jakości zarządzania kosztami w polskich przedsiębiorstwach i w efekcie przyspieszy proces wdrożenia GOZ.

Prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie:

Zagadnienia podjęte w monografii są niezwykle aktualne, badania – bardzo potrzebne i wskazujące na konieczność opracowania i propagowania praktycznych rozwiązań rachunku kosztów, który będzie stanowił podstawę podejmowania decyzji minimalizujących zużycie zasobów, wpływających na ponowne wykorzystanie wyrobów czy ich naprawę. Autorka podjęła próbę opracowania zintegrowanego podejścia do zarządzania kosztami, polegającego na harmonijnym połączeniu klasycznych i alternatywnych narzędzi z wykorzystaniem narzędzi lean do doskonalenia procesów i maksymalizowania wartości. Podjęty problem zarządzania kosztami z perspektywy gospodarki obiegu zamkniętego wpisuje się w nurt dyskusji na temat adaptacji narzędzi zarządzania kosztami do racjonalnego gospodarowania zasobami oraz wspierania GOZ.

Monika Szczerbak
doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, adiunkt w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, specjalista ds. kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, członek Stowarzyszenia Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) Polska oraz prezes spółki konsultingowej zrzeszonej w międzynarodowej grupie podmiotów International Network of Accountants and Auditors (INAA), autorka i współautorka wielu artykułów i publikacji z zakresu zarządzania, audytu, finansów i rachunkowości zarządczej.

Książki tego autora

Adkins T., Misch B., Does it always make sense to share? Costing in a shared services environ-
ment, „Cost Management” 2015.
Alves R., Etges A., Neto G., Polanczyk C., Activity-based costing and time-driven activi-
ty-based costing for assessing the costs of Cancer prevention, diagnosis, and treatment:
A systematic review of the literaturę, „Value in Health Regional Issues” 2018, no. 17.
Amit R., Schoemaker P., Strategic assets and organizational rent, „Strategic Management
Journal” 1993, no. 14.
Ansami S., Bell J., Target Costing: The Next Frontier in Strategic Cost Management, Irwin
Professional Pub, Chicago 1997.
Ansoff H.I., McDonnell E., Implanting Strategic Management, Prentice Hall, New York
1990.
Asiński P., Ciarka P., Grudzewski W.M., Lean Management w zarządzaniu, „Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1999, nr 4.
Atkinson A.A, Banker R.D., Kaplan R.S., Young M.S., Management Accounting, G.K. Hall
& Co. and Prentice Hall International, New York 1997.
Balocco R., Cavallo A., Ghezzi A., Berbegal-Mirabent J., Lean business models change pro-
cess in digital entrepreneurship, „Business Process Management Journal” 2019, no. 25(7).
Banaszyk P., Urbanowska-Sojkin E., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębior-
stwem, PWE, Warszawa 2004.
Barańska M., Wpływ zasobów finansowych słuchacza na wybór kierunku studiów podyplo -
mowych, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2017, nr 4(88/1).
Barney J.B., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, „Journal of Manage-
ment” 1991, no. 17(1).
Bar-On Y.M., Phillips R., Milo R., The biomass distribution on Earth, „Proceedings of the
National Academy of Sciences” 2018, no. 115(25).
Baussabaine H.A., Kirkham R.J., Whole Life-cycle Costing. Risk and Risk Responses, Black-
well Publishing Ltd., Oxford 2004.
Bertagnolli F., Lean Management, Springer, Wiesbaden 2018.Bevilacqua M.F., Ciarapica F.E., De Sanctis I., Lean practices implementation and their re-
lationships with operational responsiveness and company performance: An Italian study,
„International Journal of Production Research” 2017, no. 55(3).
Biadacz R., Rachunek kosztów – wybrane zagadnienia teoretyczne, Wydawnictwo Wydziału
Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.
Biadacz R., Rola rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w sektorze MŚP w obecnych
uwarunkowaniach gospodarczych – głos w dyskusji, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębior-
stwie” 2023, nr 3.
Bicheno J., The Lean Toolbox , PICSIE Books, Buckingham 2000.
Bielawa A., Przegląd kryteriów i mierników efektywnościowych przedsiębiorstw nastawio-
nych projakościowo, „Studia i Prace WNEiZ US” 2013, nr 1(34).
Bieniok H., Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, organizowanie, motywowanie
i kontrola, Placet, Warszawa 1997.
Biernacki M., Rachunek kosztów cyklu życia – ujęcie definicyjne i obszarowe , „Prace Na-
ukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 182.
Biernacki M., Środowiskowy rachunek kosztów cyklu życia produktu, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018.
Birkeland J., Net-positive Design and Sustainable Urban Development, Routledge, New York
2020.
Bitoleuova Y., Aibossynova D., Kabdullina G., Baimukhasheva M., Tazhibaeva R., Modern
trends in management of the budget system, „Serbian Journal of Management” 2020,
no. 15(1).
Bocken N.M.P., Olivetti E.A., Cullen J.M., Potting J., Lifset R., Taking the Circularity to the
Next Level: A Special Issue on the Circular Economy, „Journal of Industrial Ecology”
2017, no. 21(1).
Bogdanienko J., W poszukiwaniu przyszłości. Zarządzanie strategiczne firmą , WSFiZ,  
Białystok 2002.
Boulding K.E., The Economics of the Coming Spaceship Earth , [w:] H. Jarrett (red.), Environ-
ment Quality in a Growing Economy: Essays from the Sixth RFF Forum, Baltimore 1996.
Bragg S.M., Accounting Policies and Procedures Manual, „Accounting Tools” 2018.
Braungart M., McDonough W., Cradle to Cradle, Remaking the Way We Make Things,
North Point Press, New York 2002.
Brecht U., Kostenmanagement: Neue Tools für die Praxis, Gabler Verlag, Heilbronn 2005.
Brojak-Trzaskowska M., Lubomska-Kalisz J., Porada-Rochoń M., Surmacz A.O., Budże-
towanie i controlling w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2010.
Brokemper A., Strategieorientiertes Kostenemagenement, „Controlling” 1998, no. 5
Bromwich M., Bhimani A., Management Accounting: Pathways to Progress, CIMA Publi-
cations, London 1994.
Burchart-Korol D., Zastosowanie oceny cyklu życia (LCA) w analizie procesów przemysło-
wych, „Problemy Ekologii” 2009, nr 6.
Burzym E., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980.
408 BibliografiaBibliografia 409
Casadesus-Masanell R., Ricart J.E., From Strategy to Business Models and onto Tactics,
„Long Range Planning” 2010, nr 43.
Celayir D., Target Costing as a Strategic Cost Management Tool and a Survey on Its Im-
plementation in the Turkish Furniture Industry, „Journal of Business Research-Turk”
2020, no. 12(2).
Cengiz E., Ersoy A., Decision On Cost Reduction: A Holistic View, „Muhasebe ve Finans-
man Dergisi” 2017.
Centre for European Policy Studies and Milieu Law & Policy Consulting, Cost-benefit
Analysis of the First Set of draft European Sustainability Reporting Standards, European
Financial Reporting Advisory Group, Brussels 2022.
Certo S.C., Peter J.P., Strategic Management: Concepts and Applications, Random House
Business Division, New York 1988.
Chang Y.Ch., Chen Ch.Y., Prioritisation on 5S Activities for a Semiconductor Wafer Fabrica-
tion: An Empirical Study, „International Journal of Quality & Reliability Management”
2014, no. 31(4).
Cheng T.C., Podolsky S., Just in Time Manufacturing. An Introduction, Chapman & Hall,
London 1996.
Chesbrough H., Business Model Innovation: opportunities and barriers, „Long Range Plan-
ning” 2010.
Chluska J. (red.), Rachunkowość finansowa , Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Poli-
techniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
Chluska J., Rubik J. (red.), Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka.
Aspekty teoretyczne, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochow-
skiej, Częstochowa 2014.
Ciechan-Kujawa M., Sychta K., Rachunek kosztów cyklu życia produktu w praktyce polskich
przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018,
nr 514.
Cimermančič D., Kušar J., Berlec T., A procedure for the introduction of leanness into a com-
pany, „Central European Journal of Operations Research” 2022, no. 30.
Ciszewska M., Paca D., Patorska J., Pichola I., Zamknięty obieg – otwarte możliwości,  
Raport Deloitte 2018.
Cleand K., Metoda CBA? To proste!, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” 2004, nr 12.
Cokins G., Performance measurement: Linking balanced scorecard to business intelligence,
John Wiley & Sons, New Jerscy 2010.
Collier P.M., Accounting for Managers. Interpreting Accounting Information for Deci-
sion-Making, John Wiley and Sons, Chichester, 2003.
Connaughton S.A., Lean Manufacturing, EBSCO Research Starters, EBSCO Publishing
Inc., Birmingham 2008.
Cooper R., Kaplan R.S., Measure Costs Right: Make the Right Decisions, „Harvard Business
Review” 1988 (September–October).
Cooper R., Kaplan R.S., The design of cost management systems: text, cases, and readings,
Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1991.410 Bibliografia
Cooper R., Slagmulder R., Target Costing and Value Engineering, Productivity Press, New
York 1997.
Cooper R., The Rise of ActivityBased Costing – Part One: What is an Activity-Based Costing
System?, „Journal of Cost Management” 1988, no. 2.
Copeland  T.,  Koller  T.,  Murrin  J.,  Wycena:  mierzenie  i  kształtowanie  wartości  firm ,  
WIG-Press, Warszawa 1997.
COSO 2004, (2007), Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym – Zintegrowana struktura ra-
mowa, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, Warszawa 2007.
Cost Accounting, Study Notes, The Institute of Cost Accountants of India (ICAI), CMA
Bhawan 2021.
Cyfert S., Krzakiewicz K., Wykorzystanie koncepcji modeli biznesu w zasobowej teorii firmy ,
[w:] R. Krupski (red.), Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, „Prace
Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości” 2011.
Czapla T., Walińska E., Rachunkowość z perspektywy nauk o zarządzaniu i jakości – głos
w dyskusji, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2021, nr 45(3).
Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organiza-
cjami, TNOIK Dom Organizatora, Toruń 2001.
Czerska J., Doskonalenie strumienia wartości, Difin, Warszawa 2009.
Czerska J., Pozwól płynąć swojemu produktowi. Tworzenie ciągłego przepływu, Placet, War-
szawa 2011.
Czubakowska K., Budżetowanie w controllingu, ODDK, Gdańsk 2004.
Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Rachunkowość zarządcza. Metody i zasto-
sowania, PWE, Warszawa 2014.
Czubakowska K., Rachunek kosztów i wyników, PWE, Warszawa 2015.
Dec P. (red.), Niepewność funkcjonowania przedsiębiorstw. Bankructwa, restrukturyzacja,
likwidacja, Wydawnictwo Oficyny Wydawniczej SGH, Warszawa 2014.
Deloitte Sustainability Consulting Central Europe, Gospodarka o obiegu zamkniętym. Jak
wyzwolić potencjał z planowanych zmian, Warszawa 2016.
Dembińska I., Marzantowicz Ł., Wykorzystanie koncepcji Time-Driven Activity Based Co-
sting w sterowaniu kosztami procesu zaopatrzenia, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Na-
ukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zarządzanie” 2018.
Dhillon B.S., Life Cycle Costing. Techniques, Models and Applications, OPA (Amsterdam)
B.V. Gordon and Breach Science Publishers, New York 1989.
Dłubak  M.,  Rachunek  kosztów  działań  bazujący  na  czasie  (r)ewolucja,  „Controlling  
i Rachunkowość Zarządcza” 2005.
Dobija D., Kucharczyk M. (red.), Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Wolters
Kluwer business, Warszawa 2014.
Dobija D., Kucharczyk M., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwa Akademickie i Pro-
fesjonalne, Warszawa 2009.
Dowgiałło Z. (red.), Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, Znicz, Szczecin 2000.
Doyle D.P., Kontrola kosztów. Element zarządzania strategicznego, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków 2006.Bibliografia 411
Drücker P.F., Zarządzanie XXI wieku, MT Biznes, Warszawa 2009.
Drury C., Management and Cost Accounting, 11th Edition, Cengage Learning EMEA 2019.
Drury C., Management and Cost Accounting, Cengage Learning EMEA, 10th Edition,
Annabel Ainscow 2018.
Drury C., Management and Cost Accounting, Instructor’s Manual, 8th Edition, Cengage
Learning, Andover 2012.
Drury C., Rachunek kosztów. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1997.
Dudzik T., Witek-Hajduk M.K., Model biznesu – moda czy nowa koncepcja zarządzania
strategicznego, [w:] H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski (red.), Wspólna Europa.
Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, Szkoła Główna Han-
dlowa, Warszawa 2007.
Duży słownik angielsko-polski, Cambridge University Press, Wydawnictwo LektorKlett
2003.
Dyhdalewicz A., Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach
handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych, „Economics and
Management” 2014, nr 2.
Dylewski M., Filipiak B., Szczypa P., Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunko-
we, finansowe i zarządcza , wyd. 3, CeDeWu, Warszawa 2018.
Dźwigoł H., Business Management, Alpha Science International Ltd., Oxford 2015.
Ellen MacArthur Foundation, SUN and McKinsey Center for Business and Environment,
Growth Within: A Circular Economy Vision for a Competitive Europe, 2015.
Ewing J., Kessler A., Volkswagen Says 11 Million Cars Worldwide Are Affected in Diesel
Deception, „The New York Times” 2015.
Fan Y.V., Lee C.T., Lim J.S., Klemeš J.J., Le P.T.K.. Cross-disciplinary approaches towards
smart, resilient and sustainable circular economy, „Journal of Cleaner Production” 2019,
no. 232(4).
Ford H., Moje życie i dzieło, Instytut Praktycznej Edukacji, Osielsko 2007.
Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2012.
Gabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie , PWE, War-
szawa 2014.
Garrison R.H., Noreen E.W., Brewer P.C., Managerial Accounting, McGraw-Hill Education
2018.
Gierba B., Gos W., Hońko S., Jakubiak B., Kowalczyk I., Szczęsna A., Rachunkowość Finan-
sowa, SKwP, Warszawa 2019.
Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości  
i Zarządzania, Warszawa 2000.
Gierusz J., Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcia. Klasy-
fikacja. Zakres ujawnień , ODDK, Gdańsk 2005.
Gierusz J., Plan kont z komentarzem 2021 Handel, produkcja, usługi, ODDK, Gdańsk  
2021.Gillespie A., Waste Policy: International Regulation, Comparative and Contextual Perspec-
tives, Waikato 2015.
 Glavič P., Lukman R., Review of Sustainability Terms and Their Definitions , „Journal of
Cleaner Production” 2007, no. 15(18).
Gołębiowski G. (red.), Grycuk A., Tłaczała A., Wisniewski P., Analiza finansowa przedsię -
biorstwa, Difin, Warszawa 2020.
Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M., Modele biznesu polskich
przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
Götze U., Kostenrechnung und Kostenmanagement, Springer, Berlin 2004.
Grant R.M., Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques, Application, Basil Black-
well, Cambridge 1991.
Griffin R.W., Podstawy zarzadzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2015.
Grudowski P., Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w małych i średnich
przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007.
Gundlach M., Praktyki 5S jako pierwszy krok do wdrożenia produkcji odchudzonej w przed-
siębiorstwie produkcyjnym. Rozwinięcie teorii 6S, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódz-
kiej” 2009, nr 1064, „Organizacja i Zarządzanie” nr 45.
GUS, Ochrona środowiska 2021, seria: Analizy statystyczne, Warszawa 2021.
Haas W., Krausmann F., Wiedenhofer D., Heinz M., How circular is the global economy?
An assessment of material flows, waste production, and recycling in the European Union
and the world in 2005, „Journal of Industrial Ecology” 2015, no. 19(5).
Hadaś Ł., Cyplik P., Theory of Constraints and Lean Production , Wydawnictwo Politechniki
Poznańskiej, Poznań 2013.
Hamdan N.R., Hossain A.M., Applying of Lean Management to Increase Organization Effi-
ciency: “ABC” Plant Case Study, „The International Journal of Science & Technoledge”
2022, no. 10(5).
Hamel G., Leading the Revolution, Harvard Business School Press, Boston 2000.
Hardt R., Kostenmanagement: Methoden und Instrumente, Oldenbourg Wissenschafts -
verlag, Müchen, Wien, Oldenbourg 2002.
Haworth D., The Principles of Life-Cycle Costing , „Industrial Forum” 1975.
Heiß M., Strategisches Kostenmanagement in der Praxis. Instrumente – Maßnahmen – Um-
setzung, Gabler Verlag, Wiesbaden 2004.
Helmold M., Lean Management and Kaizen. Fundamentals from Cases and Examples in
Operations and Supply Chain Management, Springer Switzerland 2020.
Hilton R.W., Maher M.W., Selto F.H., Cost Management. Strategies for Business Decisions,
McGraw-Hill, New York 2008.
Hitt, M.A., Ireland, R.D., Hoskisson R.E., Strategic Management: Concepts and Cases: Com-
petitiveness and Globalization, Cengage Learning 2020.
Hobson K., Lynch N., Diversifying and de-growing the circular economy: radical social
transformation in a resource-scarce world, „Futures” 2016, vol. 82.
412 BibliografiaBibliografia 413
Hogue F., The Alignment Effect: How to Get Real Business Value Out of Technology , „Finan-
cial Times” 2000, Prentice Hall.
Iacovidou E., Velis, C.A., Purnell P., Zwirner O., Brown A., Hahladakis J., Metrics for
optimising the multi-dimensional value of resources recovered from waste in a circular
economy: a critical review, „Journal of Cleaner Production” 2017, vol. 166.
Imai M., Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa 2007.
Iwao S., Revisiting the existing notion of continuous improvement (Kaizen): literature review
and field research of Toyota from a perspective of innovation , „Evolutionary and Insti-
tutional Economics Review” 2017, no. 14(1).
Iwasiewicz  A.,  Zarządzanie  jakością.  Podstawowe  problemy  i  metody,  Wydawnictwo  
Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Jagoda H., Lichtarski J., Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsię-
biorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.
Jakubiec M., Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2017.
Januszewski A., Śpiewak J., Przykład rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie pro-
dukcyjnym, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” 2013, nr 12.
Jarugowa A., Kabalski P., Szychta A. (red.), Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer,
Warszawa 2014.
Jarugowa A., Malc W., Sawicki K., Rachunek kosztów, PWE, Warszawa 1983.
Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A., Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK
1997.
Jelsy J., Vetrivel A., Impact of target costing and a/ctivity-based costing on improving the
profitability of Spinning Mills in Coimbatore  – Empirical study on Spinning Mills,  
„Journal of Contemporary Research in Management” 2012, no. 7(2).
Jeżak J., Nurt organiczny w myśleniu i zarządzaniu strategicznym, [w:] R. Krupski (red.),
Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego. Nowe koncepcje zarzą-
dzania, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2004.
Johnson  T.H.,  Activity-Based  Information:  a  Blueprint  for  World-Class  Management  
Accounting, „Management Accounting” 1988, June.
Józwiakowski P., Lean Management – metoda racjonalnego zarządzania produkcją, „Zeszyty
Naukowe DWSPiT. Studia z Nauk Technicznych” 2015, nr 4.
Kaczmarczyk A., Aktywowanie kosztów w bilansie a wiarygodność informacji sprawoz-
dawczej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 344.
Kaleta A., Strategia przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Katedra
Zarządzania Strategicznego, Wrocław 2004.
Kambanou M.L., Lindahl M., A Literature Review of Life Cycle Costing in the Product-Ser-
vice System Context, „Procedia CIRP” 2016, vol. 47.
Kamińska A., Zastosowanie rachunku kosztów docelowych w kreowaniu konkurencyjnych
wyrobów, „Zarządzanie. Teoria i Praktyka” 2014, nr 1(9).414 Bibliografia
Kamiński R., Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2464/2022 w odniesieniu do
sprawozdawczości na temat zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i rozporządzenia
Komisji Europejskiej dotyczące „taksonomii” – założenia i cele, „Studia Prawa Publicz-
nego” 2023, nr 4(44).
Kaplan R.S., Anderson S.R., Time-Driven Activity-Based Costing, „Harvard Business Review”
2013.
Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC,
Kraków 2000.
Kardas M., Pojęcia i typy modeli biznesu, [w:] K. Klincewicz (red.), Zarządzanie, organizacje
i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
Karmańska A. (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyj-
nym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006.
Karmańska A. (red.), Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska
a rachunkowość finansowa , Difin, Warszawa 2007.
Karmańska A., Modelowanie rachunkowości zarządczej ubezpieczyciela na podstawie ra-
chunku kosztów działań, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2001.
Karwacka A., Filozofia ewolucji, czyli kaizen w firmie na tle nowych trendów zarządzania ,
„Personel i Zarządzanie” 2010, nr 5.
Kes Z., Modyfikacje modelu analizy odchyleń kosztów standardowych , „Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2019, nr 1(544).
Kilpatrick J., Lean Principles, Utah Manufacturing Extension Partnership 2003.
Kister A., Rachunek kosztów. Część pierwsza. Podręcznik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2021.
Koch T. (red.), VI Konferencja Lean Manufacturing, Wrocław, 26–28 czerwca 2006, Ma-
teriały konferencyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
Kołodko G.W., Świat w matni. Czwarta część trylogii, Prószyński i S-ka, Warszawa 2022.
Kołodziejczuk B., Zarządzanie kosztami w poprawie efektywności wykorzystania zasobów
przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014,
nr 335.
Komorowski J., Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Korzeniowski L.F., Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. 2, Difin, Warszawa 2019.
Kostera M. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademickie i Profesjo-
nalne, Warszawa 2008.
Kotapski R., Klasyfikacja kosztów działalności na potrzeby zarządzania , „Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 506, Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu, Wrocław 2018.
Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg, Warszawa 1999.Bibliografia 415
Kowalewski M., Koncepcja better budgeting jako alternatywa wobec tradycyjnego budżeto-
wania, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2014, nr 802, „Finanse, Rynki
Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 65.
Kowalewski M., Systemy rachunku kosztów w lean accounting, [w:] Wyzwania w zarzą-
dzaniu kosztami i dokonaniami, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu” 2016, nr 442.
Kowalska S., Rubik J., Skibińska W., Współczesne rachunki kosztów w logistyce, Wydawnic-
two Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2020.
Kozioł L., Istota i ocena produktywności, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły
Ekonomicznej w Tarnowie” 2004, nr 5.
Koźmiński A., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Pro-
fesjonalne, Warszawa 2008.
Kożuch B., Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2008.
Krafcik J.F., Triumph of the Lean Production System, „Sloan Management Review” 1988,
no. 30(1).
Krajewski M., System badania produktywności kosztów w przedsiębiorstwie, „Controlling
i Rachunkowość Zarządcza” 2000, nr 12.
Krupski R. (red.), Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego. Nowe  
koncepcje  zarządzania,  Wydawnictwo  Wałbrzyskiej  Wyższej  Szkoły  Zarządzania
i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2004.
Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
Krupski R., Elementy zarządzania strategicznego, Ossolineum, Wrocław 1996.
Krzakiewicz K., Podstawy zarządzania, Wielkopolski Oddział Towarzystwa Naukowego
i Kierownictwa, Poznań 2006.
Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: Program «Zero odpadów» dla Europy”, Komunikat
Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
-Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Europejska, Bruksela 2014.
Kuchta D., Madej M., Troska M., Time Driven Activity Based Costing – najnowsza koncepcja
rachunku kosztów działań, „Controlling” 2006, nr 10.
Kuczyńska-Cesarz A., Szczerbak M., Lean accounting. Współczesne koncepcje zarządza-
nia kosztami z perspektywy konkurencyjności i bezpieczeństwa organizacji, ARCHAE-
GRAPH Wydawnictwo Naukowe, Łódź–Kielce 2021.
Kulczycka J., Głuc K. (red.), W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym: perspektywa
przemysłu, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2017.
Kulczycka J., Harazin P., Gospodarka o obiegu zamkniętym w strategiach i planach woje-
wództw w Polsce – badania ankietowe, Wydawnictwo IGSMIE PAN, Kraków 2021.
Kulczycka J., Wskaźniki monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym, Wydawnictwo
IGSMiE PAN, Kraków 2020.
Kumar M., Masaaki Imai’s Continuous Improvements (Kaizen), IGI Global Publisher, USA
2022.416 Bibliografia
Lacy P., Rutqvist J., Od odpadów do bogactwa, [w:] Reconomy. W kierunku gospodarki
obiegu zamkniętego – wyzwania i szanse, Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Za-
mkniętego Reconomy, Warszawa 2016.
Laga S.A., Sarno R., Time and Cost Optimization using Goal Programming and Priority
Scheduling, International Seminar on Application for Technology of Information and
Communication, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. 2018.
Lehmann S., Resource recovery and materials flow in the city: Zero waste and sustaina -
ble consumption as paradigms in urban development, „Sustainable Development Law  
& Policy” 2010, vol. 11.
Lew G., Maruszewska E., Szczypa P., Rachunkowość zarządcza od teorii do praktyki,  
CeDeWu, Warszawa 2019.
Lew G., Rachunek kosztów klienta w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015.
Lewandowski D., Ryzyko operacyjne w działalności banków – nowe wyzwania, pilna ko-
nieczność zarządzania, „Bank i Kredyt” 2001, nr 5.
Li X., Enron’s transformation: From a regional gas pipeline company to a global energy trading
company, „Journal of Business Ethics” 2009, no. 89(3).
Lichtarski J., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego,
Wrocław 2005.
Lichtarski J., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu, Wrocław 1997.
Lieder M., Asif A., Rashid A., Mihelič A., Kotnik S., Towards circular economy implementa-
tion in manufacturing systems using a multi-method simulation approach to link design
and business strategy, „International Journal of Advanced Manufacturing Technology”
2017, no. 93(3).
Liker J.K., Meier D.P., Droga Toyoty. Fieldbook. Praktyczny przewodnik wdrażania 4P  
Toyoty, MT Biznes, Warszawa 2011.
Linder J., Cantrell S., Changing Business Models: Surveying the Landscape, Accenture  
Institute for Strategic Change 2000.
Linnenluecke M.K., Birt J., Lyon J., Sidhu B.K. (2015), Planetary boundaries: implications
for asset impairment, „Accounting & Finance” 2015, vol. 55.
Lipiecki J., Lean Management jako metoda restrukturyzacji przedsiębiorstw. Ekonomika
i Organizacja przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Orgmasz, Warszawa 1998.
Lisiecka M., Kategoria efektywności wobec współczesnych wymagań definicji i pomiaru ,
„Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka” 2017, nr 3(22).
Locher D., Lean w biurze i w usługach, MT Biznes, Warszawa 2012.
Loiseau E. et al., Green Economy and Related Concepts: An Overview, „Journal of Cleaner
Production” 2016, vol. 139.
Luciejewski W., Primum non Prodigere. Recepta Lean Managment na zdrową organizację.
Materiały z wykładów, CD, Osnabruck 2002.
Lyle J.T., Regenerative Design for Sustainable Development, John Wiley & Sons, INC, Hobo-
ken, New Jersey USA 1996. Bibliografia 417
Łada M., Rachunek cyklu życia produktu jako narzędzie analizy rentowności, „Rachunko-
wość” 2017, nr 11.
Łańcucki J., Skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością, [w:] J. Łańcucki (red.),
Efektywność systemów zarządzania, PZIiTS, Poznań 2004.
Łuczak M., Polityka produktu, [w:] W. Żurawik (red.), Marketing. Podstawy i kontrowersje,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
Macpherson W.G., Lockhart J.C., Kavan H., Iaquinto A.L., Kaizen: A Japanese philosophy
and system for business excellence, „The Journal of Business Strategy” 2015, vol. 36(5).
Mączyńska E. (red.), Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, Szkoła Głów-
na Handlowa, Warszawa 2005.
Maitland I., Budgeting for Non-Financial Managers, Pitman Publishing, London 1997.
Majerska-Pałubicka B., Koncepcja zrównoważonego rozwoju, [w:] K. Pujer, Zarządzanie
przedsiębiorstwem w zmiennym otoczeniu w kontekście zrównoważonego rozwoju,  
Exante Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 2016.
Mąkowska M., Zarządzanie odpadami wsparciem dla gospodarki cyrkularnej [w:] Recono-
my. W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Wyzwania i szanse, Koalicja na rzecz
Gospodarki Obiegu Zamkniętego Reconomy, Warszawa 2016.
Małecki P., Urbaniec M., Koszty środowiskowe w Polsce w ujęciu teoretycznym i statystycz-
nym, „Optimum: studia ekonomiczne” 2014, nr 3(69).
Mandpe A., Gedam P.S.V., Patel S., Kumar T.LS., Circular economy approach for sustain-
able solid waste management: A developing economy perspective, „Waste Management  
& Research: The Journal for a Sustainable Circular Economy” 2022, no. 41(3).
Martyniak Z., Metodologiczne podstawy doskonalenia organizacji i przedsiębiorstwa, Insty-
tut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1982.
Martyniuk T., Rachunkowość zarządcza i controlling, Sopot 2008.
Maruszkin R. (red.), Gospodarka o Obiegu Zamkniętym. Przewodnik dla małych i średnich
przedsiębiorców, PARP, Warszawa 2021.
Marzec J., Planowanie i budżetowanie działalności przedsiębiorstwa, PTE, Warszawa 2002.
Masaaki I., Gemba Kaizen, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2006.
Maskell B., Baggaley B., Grasso L., Practical Lean Accounting: A Proven System for Mea-
suring and Managing the Lean Enterprise, Second Edition, Productivity Press, New
York 2011.
Mastalerz M., Miejsce i rola rachunkowości w zarządzaniu strategicznym, „Zeszyty Nauko-
we” 2007, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu nr 83.
McDonnough W., Cradle to Cradle. Remaking the Way We Make Things, North Point Press,
New York 2002.
Mele C., Russo Spena T., Colurcio M., Co-creating value innovation through resource inte-
gration, „International Journal of Quality and Service Sciences” 2010, no. 2(1).
Messner Z., Pfaff J. (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF , Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2017.418 Bibliografia
Michalski D., The initial stage of the kaizen costing in production company. Case study,
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas „Zarządzanie” 2020, nr 3.
Micherda B., Rachunek kosztów i wyników, SKwP, Warszawa 2007.
Michlowicz E., Karwat B., Implementation of Total Productive Maintenance – TPM in an
enterprise, „Scientific Journals” 2010.
Miller J.A., Implementing Activity – Based Management in Daily Operations, John Wiley
& Sons, Inc., New York, Chichester 1996.
Moen R., Norman C., The History of the PDCA Cycle , In Proceedings of the 7th ANQ
Congress, Tokyo 2009.
Mokrzycka K., Zastosowanie rachunku kosztów działań na przykładzie wybranego przed-
siębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2018,  
nr 6(978).
Monden Y. (red.), Japanese Cost Management, Imperial College Press, London 2020.
Monden Y., Sakurai M. (red.), Japanese Management Accounting, Productivity Press, Cam-
bridge, Norwalk 1989.
Morse W.J., Davies J.R., Hartgraves A.L., Management Accounting. A Strategic Approach,
South-Western Thomson Learning, London 2003.
Mućko P., Janowicz M., Rachunek kosztów działań sterowany czasem (TD ABC) w contro-
llingu operacyjnym przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2009, nr 16.
Muras W., Akcjonariusze w kreowaniu wartości spółki kapitałowej sektora IT (Shareholders
in creating the value of a capital company in the IT sector), Wydawnictwo Naukowe
Akademii WSB, Dąbrowa Górnicza 2022.
Murray A., Skene K., Haynes K., The Circular Economy: An Interdisciplinary Exploration
of the Concept and Application in a Global Context, „Journal of Business Ethics” 2015,
vol. 3.
Mustafa A.M., Azimli A., Sabir R.A., The Role of Resource Consumption Accounting in
Achieving Competitive Prices and Sustainable Profitability , „Energies” 2022, no. 15(11).
Nesterak J., Kołodziej-Hajdo M., Kowalski M.J., Rachunek kosztów w praktyce przedsię-
biorstw działających w Polsce, Krakowska Szkoła Controllingu, Kraków 2017.
Nguyen T.M.P., Ngo T.H.C., Determinants Influencing the Application of Lean Accounting:
The Case of Vietnamese Garment Firms, „Journal of Risk and Financial Management”
2023, no. 16(5).
Niewiadomski P., Nogalski B., The strategic dimension of product flexibility of a manufac -
turing plant – the concept and its application, „Organization and Management” 2013,
no. 1(154).
Nita B., Kontrola wykonania budżetów, [w:] E. Nowak, B. Nita (red.), Budżetowanie
w przedsiębiorstwie. Organizacja, procedury, zastosowanie, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2007.
Nita B., Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer
Polska, Warszawa 2008.Bibliografia 419
Nita B., Strategiczna rachunkowość zarządcza. Ujęcie modelowe, Prace Naukowe Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu „Rachunkowość zarządcza i controlling” 2005, nr 1080.
Nitkiewicz T., Ekologiczna ocena cyklu życia produktu w procesach decyzyjnych przed-
siębiorstw produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa,
seria „Monografie” 2013, nr 274.
Nitkiewicz T., Starostka-Patyk M., Logistyka produktów niepełnowartościowych w ujęciu
ekologicznej oceny cyklu życia: przykład telefonu komórkowego, „Logistyka” 2014, nr 3.
Nogalski B., Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw,  
„Master of Business Administration” 2009, nr 2.
Norris G.A., Integrating life cycle cost analysis and LCA, „The International Journal of Life
Cycle Assessment” 2001, March 6(2).
Nowaczek A., Kulczycka J., Bączek A., Propozycja wskaźników pomiaru transformacji go-
spodarki polskiej w kierunku GOZ, [w:] J. Kulczycka, Wskaźniki monitorowania gospo-
darki o obiegu zamkniętym, Wydawnictwo IGSMIE PAN, Kraków 2020.
Nowak E. (red.), Rachunek wyników, Difin, Warszawa 2004.
Nowak E. (red.), Strategiczne zarządzanie kosztami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych , PWE, Warszawa 2014.
Nowak E., Istota strategicznej rachunkowości zarządczej, [w:] E. Nowak, Rachunkowość
zarządcza i controlling a strategie przedsiębiorstw i instytucji, „Prace Naukowe Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu” 2005, nr 1080.
Nowak E., Kowalewski M. (red.), Zarządzanie kosztami i dokonaniami, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.
Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębior-
stwem, PWE, Warszawa 2004.
Nowak E., Rachunek kosztów a zarządzanie kosztami. Rozważania o relacjach, Studia Eko-
nomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2015, nr 245.
Nowak E., Rachunek kosztów postulowanych z uwzględnieniem ryzyka, Studia Ekonomicz-
ne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2016, nr 300.
Nowak E., Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Ekspert, Wrocław 2001.
Nowak E., Rachunkowość zarządcza strategiczna i operacyjna, „Controlling i Rachunko-
wość Zarządcza” 2000, nr 5.
Nowak E., Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2011.
Nowak E., Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, wyd. 2, CeDeWu, Warszawa 2018.
Nowak E., Wierzbiński M., Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa
2010.
Nowicka-Skowron M. (red.), Koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Standardy między-
narodowe, Wydawnictwa AGH, Kraków 2006.
Oakland J.S., Total Quality Management. Text with cases, Butterworth-Heinemann 2003.
Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007.
Obłój K., Strategia sukcesu firmy , PWE, Warszawa 1993. 420 Bibliografia
Oboh C.S., Ajibolade S.O., Strategic management accounting and decision making. A survey
of the Nigerian Banks, „Future Business Journal” 2017, vol. 3(2).
Ohno T., System Produkcyjny Toyoty. Więcej niż produkcja na dużą skalę, ProdPress.com,
Wrocław 2008.
Ohno T., Toyota production system, Beyond large scale production, New York Productivity
Press 1990.
Okutmus E., Resource Consumption Accounting with Cost Dimension and an Application in
a Glass Factory, „International Journal of Academic Research in Accounting. Finance
and Management Sciences” 2015, no. 5(1).
Orłowska A., Mazur Z., Łaguna M., Systematyczny przegląd literatury: na czym polega
i czym różni się od innych przeglądów, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2017, nr 7.
Oropesa Vento M., García Alcaraz J.L., Maldonado Macías A.A., Martínez Loya V., The
impact of managerial commitment and Kaizen benefits on companies, „Journal of Man-
ufacturing Technology Management” 2016, no. 27(5).
Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C.L., Clarifying Business Models: Orings, Present and
Future of the Concept, „Comminications of AIS” 2005, vol. 15.
Pająk E., Zarządzanie produkcją – produkt, technologia, organizacja, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 2007.
Papaj E., Rachunek ciągłego doskonalenia kosztów jako element koncepcji Lean management,
„Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”
2016, nr 307.
Pauli G., Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs, Paradigm Pubns. 2010.
Pauliuk S., Critical appraisal of the circular economy standard BS 8001:2017 and a dashboard
of quantitative system indicators for its implementation in organizations, „Resources,
Conservation and Recycling” 2018, vol. 129.
Pawlos W., Wpływ gospodarki o obiegu zamkniętym na realizację Celów Zrównoważonego
Rozwoju Agendy 2030, Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu
Gdańskiego „Nasze Studia” 2021, nr 11.
Pawłowski E., Pawłowski K., Trzcieliński S., Metody i narzędzia Lean Management, Mate-
riały dydaktyczne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
Pawłowski  J.,  Metodyka  oceny  efektywności  finansowej  przedsięwzięć  gospodarczych ,  
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
Penc J., Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Penrose E., The Theory of the Growth of the Firm , Oxford University Press, Oxford 1959.
Pfaff J. (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF , Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2023.
Pfaff J., Strojek-Filus M. (red.), Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2023.
Pfohl H., Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty. Zastosowanie koncepcji logistyki
w przedsiębiorstwie i w stosunkach między przedsiębiorstwami, Biblioteka Logistyka,
Poznań 1998.Bibliografia 421
Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2007.
Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Piosik A., Budżetowanie a nowoczesne metody rachunkowości zarządczej, „Prace Naukowe
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2003, nr 989.
Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce
(2004/2005), Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym, Ministerstwo Finansów
Rzeczypospolitej Polskiej.
Poniatowska-Jaksch M., Sobiecki R. (red.), Sharing economy (gospodarka współdzielenia),
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
Porwal S., Porwal Kumar H., Cost classification and decision-making: Practical approach ,
„International Journal of Applied Research” 2021, no. 7(4).
Potting J., Hanemaaijer A., Delahaye R., Ganzevles J., Hoekstra R., Lijzen J., Circular eco-
nomy: what we want to know and can measure. System and baseline assessment for
monitoring the progress of the circular economy in the Netherlands, PBL Netherlands
Environmental Assessment Agency 2018.
Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, 2015,
A/RES/70/1.
Pulic A., VAIC – An Accounting Tool for IC Management, „International Journal of Tech-
nology Management” 2000, no. 20(5–7).
Pylak K., Klimczak T., Raport PARP, Badanie nr 4, Usługa optymalizacji kosztów prowa-
dzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2012.
Qiao F., Qiao N., Circular Economy: An Ethical and Sustainable Economic Development
Model, „Prakseologia” 2013, vol. 154.
Rees W., Ecological Footprints and Appropriated Carrying Capacity: What Urban Economics
Leaves Out?, „Environment and Urbanisation” 1992, no. 4(2).
Rees W., Wackernagel M., Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth,
„Vancouver: New Society Publishers” 1996.
Riley D., Competitive Cost Based Investment Strategies for Industrial Companies, Manufac-
turing Issues, Booz, Allen, Hamilton, New York 1987.
Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
Rok B., Nowe otwarcie dla gospodarki obiegu zamkniętego, [w:] Reconomy, W kierunku go-
spodarki obiegu zamkniętego. Wyzwania i szanse, Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu
Zamkniętego Reconomy, Warszawa 2016.
Rokita S., Rola zasobowego rachunku kosztów w przedsiębiorstwie realizującym projekty,
„Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 2(80), cz. 2.
Romanowska M., Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
Romanowska M., Odporność przedsiębiorstwa na kryzys, „Studia i Prace Kolegium Zarzą-
dzania i Finansów” 2012, SGH, Zeszyt Naukowy nr 118.
Romero D., Molina A., Green virtual enterprise breeding environments: A sustainable in-
dustrial development model for a circular economy, [w:] L.M. Camarinha-Matos, L. Xu, 422 Bibliografia
H. Afsarmanesh (eds.), Collaborative networks in the Internet of services. IFIP advances
in information and communication technology, ,,PRO-VE” 2012, Bournemouth, UK,
vol. 380.
Rosiek K., Istota i zakres definiowania kosztów środowiskowych , [w:] Polityka ekologiczna
a rozwój gospodarczy, „Research Papers of Wroclaw University of Economics” 2015,
nr 409, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.
Rother M., Shook J., Learning to See. Value Stream Mapping to Create Value and Eliminate
Muda, Lean Enterprise Institute, Cambridge 2009.
Rubik J., Podejście procesowe w rachunku kosztów, [w:] S. Kowalska, J. Rubik, W. Skibińska,
Współczesne rachunki kosztów w logistyce, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,
Częstochowa 2022.
Rubik J., Zastosowanie koncepcji kaizen costing w obszarze produkcji i administracji, Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”
2013, nr 61(2).
Rutkowska A., Teoretyczne aspekty efektywności – pojęcie i metody pomiaru, „Zarządzanie
i Finanse” 2013, nr 1(4).
Sadowska B., Rola rachunkowości we wspieraniu zrównoważonego rozwoju na przykładzie
państwowego gospodarstwa leśnego lasy państwowe, „Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 479.
Sadowski W., Kołodziejczyk B., Przegląd klasyfikacji kosztów jakości-ujęcie teoretyczne ,
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Wrocław 2017, nr 472.
Saidani M., Yannou B., Leroy Y., Cluzel F., Kendall A., A taxonomy of circular economy
indicators, „Journal of Cleaner Production” 2018, vol. 207.
Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1999.
Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2004.
Santa-Maria T., Vermeulen W.J.V., Baumgartner R.J., Framing and assessing the emergent
field of business model innovation for the circular economy: A combined literature review
and multiple case study approach, „Sustainable Production and Consumption” 2021,
vol. 26.
Satell G., Optimizing Each Part of a Firm Doesn’t Optimize the Whole Firm, „Harvard
Business Review” 2016, vol. 1.
Sawicki K., Analiza kosztów firmy , PWE, Warszawa 2000.
Sawicki K., Istota i podstawowa klasyfikacja kosztów , [w:] T. Kiziukiewicz, (red.), Rachun-
kowość. Zasady prowadzenia w jednostkach gospodarczych, Ekspert, Wrocław 1995.
Sayer N.J., Williams B., Lean for Dummies, Wiley, New York 2007.
Schaltegger S., Burritt R., Business Cases and Corporate Engagement with Sustainability.
Differentiating Ethical Motivations, „Journal of Business Ethics” 2018, no. 147(2).
Schulte U.G., New business models for a radical change in resource efficiency , „Environmen-
tal Innovation and Societal Transitions” 2013, vol. 9.Bibliografia 423
Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 1995.
Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWE, Warszawa 1960.
Seheńczuk M., Zasobowy rachunek kosztów w przedsiębiorstwie MK, „Controlling” 2009,
nr 11.
Shafter S.M., Smith H.J., Linder H.J., The Power of business models, Indiana University,
„Business Horizons” 2005, vol. 48.
Shank J.K., Govindarajan V., Strategic Cost Management: The New Tool for Competitive
Advantage, The Free Press, New York 1993.
Shank J.K., Strategic Cost Management. New Wine or just New Bottles?, „Journal of Man-
agement Accounting Research” 1989, vol. 1.
Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1999.
Simmonds K., Strategic Management Accounting, „Management Accounting” 1981, no. 59(4).
Skrzypek E., Efektywność działań w TQM – koszty jakości, „Problemy Jakości” 1999, nr 7.
Skrzypek E., Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji, [w:]  
T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz (red.), Efektywność – konceptualizacja i uwa-
runkowania, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 262,
Wrocław 2012.
Skrzypek E., Ekonomiczne aspekty jakości życia, „Problemy Jakości” 2001, nr 1.
Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
Słownik japońsko-polski, „Wiedza Powszechna”, Warszawa 2000.
Smith W.K., Binns A., Tushman M.L., Complex Business Models: Managing Strategic  
Paradoxes Simultaneously, „Long Range Planning” 2010, vol. 43.
Sobańska I. (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje pro-
cedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, C.H. Beck, Warszawa 2013.
Sobańska I. (red.), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck,
Warszawa 2010.
Sobańska I., Lean accounting. Integralny element lean management, Wolters Kluwer,
Warszawa 2013.
Sobańska I., Rachunek kosztów celu (target costing) w strategicznym zarządzaniu kosztami,
„Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” 1998,  
nr 45.
Sobańska I., Rachunkowość zarządcza konwencjonalna i strategiczna, „Controlling i Ra-
chunkowość Zarządcza” 1999.
Sobańska I., Rozwój systemów rachunku kosztów w gospodarce rynkowej, Towarzystwo
Gospodarcze „Rafib”, Łódź 1998.
Sobańska I., Współczesne systemy rachunku kosztów i metody zarządzania kosztami, [w:] I.
Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003. 424 Bibliografia
Sojak S., Podstawy rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami.
Repetytorium i zadania, SKwP w Polsce, Warszawa 2020.
Sojak S., Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, t. 1, TNOiK Dom Organizatora,
Toruń 2012.
Sojak S., Rachunkowość zarządcza, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2003.
Sojak S., Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, TNOiK Dom Organizatora, Toruń
2015.
Sołtys D., Rachunek kosztów postulowanych w controllingu przedsiębiorstwa, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
Sopińska A., Modliński A. (red.), Współczesne zarządzanie – koncepcje i wyzwania, Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa 2020.
Stones J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1997.
Strużycki M., Zarządzanie przedsiębiorstwem, wyd. 2, Difin, Warszawa 2004.
Sudoł S., Współczesne wyzwania stojące przed naukami o zarządzaniu, [w:] A. Sopińska,
A. Modliński (red.), Współczesne zarządzanie – koncepcje i wyzwania, Oficyna Wy -
dawnicza SGH, Warszawa 2020.
Szadziewska A., Michalak I., Remlein M., Szychta A., Rachunkowość zarządcza a zrówno-
ważony rozwój, IUS PUBLICUM, Katowice 2021.
Szadziewska A., Przejawy realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego w działalności
przedsiębiorstw, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2010.
Szatkowski K., Nowoczesne zarządzanie produkcją – ujęcie procesowe, Wydawnictwo  
Naukowe PWN, Warszawa 2014.
Szczerbak M., Audyt finansowy w kontekście procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw ,  
„Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2021, nr 16(1).
Szczerbak M., Cechy jakościowe sprawozdawczości finansowej i ich ograniczenia w formule
Przemysłu 4.0, [w:] Z. Wojciechowski, P. Zaskórski, Czwarta rewolucja przemysłowa.
Mity, paradygmaty i zastosowania, t. 2, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2020.
Szczerbak M., Miejsce i rola narzędzi „szczupłego zarządzania” w czasach zagrożenia, [w:]  
J. Jaskiernia J., Spryszak, K., Powszechny system ochrony praw człowieka w czasie wy-
zwań pandemicznych, Adam Marszałek, Toruń 2022.
Szczerbak M., Opportunities and business models of circular economy – the hierarchy of
waste management methods, „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicz-
nych” 2022, nr 3.
Szczerbak M., Wikarczyk A., Integrated cost accounting for quality and environmental protec-
tion in the context of sustainable development, „Journal of Modern Science” 2023, vol. 4.
Szczerbak M., Wikarczyk A., The usefulness of management accounting tools in reducing
waste, „Economics and Environment” 2023, no. 3(86).
Szczerbak M., Zarządzanie ryzykiem na rynku usług księgowych (na przykładzie biura
rachunkowego), „Kwartalnik Przyszłości” 2019, nr 3(40). Bibliografia 425
Szczypa P. (red.), Podstawy rachunkowości. Od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa 2016.
Szczypa P., Rachunkowość zarządcza – klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa 2014.
Szpakowski W., Royss J., Lademann D., Ogród deszczowy w 5 krokach, „Gdański Poradnik
Małej Retencji”, Gdańskie Wody, Gdańsk 2018.
Sztucki T., Marketing. Sposób myślenia, system działania, Agencja Wydawnicza Placet,
Warszawa 1994.
Szychta A., Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
Szymańska E., Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar, „Roczniki Nauk Rol-
niczych” 2010, nr 2(97).
Szymańska-Brałkowska M., Malinowska E., Zielone marnotrawstwo w podejściu Green
Lean na wybranych przykładach, „Marketing i Rynek” 2018, nr 11.
Śliwiński B., Wdrażanie rachunku kosztów działań w małych i średnich przedsiębiorstwach,
„Controlling i Rachunkowość Zarządcza” 2008, nr 2.
Świątoniowski A., Gregorczyk R., Rabiasz S., Analiza wpływu zastosowania metody TPM
na wzrost efektywności linii automatycznego montażu wycieraczek samochodowych,
Półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie „Automatyka” 2011, nr 15(2).
Świderska G.K. (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa
2010.
Świderska G.K. (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa
2022.
Świderska G.K (red.), Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii
firmy – wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw , Difin, Warszawa 2003.
Świderska G.K., Krysik M., Czy zmiany w odniesieniu do sprawozdawczości w zakresie zrów-
noważonego rozwoju, jakie wprowadziła Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2022/2464, wpłyną na rachunkowość? Przyczynek do dyskusji, „Kwartalnik Nauk
o Przedsiębiorstwie” 2023, nr 2.
Świderska G.K., Krysik M., Koszty z perspektywy zrównoważonego rozwoju – przyczynek
do dyskusji, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2022, nr 64(2).
Świderska G.K., Krysik M., Od tradycyjnego rachunku kosztów do nowoczesnego control-
lingu kosztów. Pragmatyczne podejście, Difin, Warszawa 2024.
Świderska G.K., Rachunkowość zarządcza, t. I, Difin, Warszawa 2009.
Świderska G.K. (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2017.
Świderska G.K., Ryzyko gospodarcze przy nieprawidłowej wycenie produktów, „Zeszyty
Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2016, nr 23(2).
Świeboda W., Rachunek kosztów działań jako narzędzie w zarządzaniu kosztami, „Studia
Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017,
nr 333, Katowice.
Taranko T., Decyzje związane z produktem i marką, [w:] L. Garbarski (red.), Marketing.
Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, PWE, Warszawa 2011.
Teece D.J., Business Models, Business Strategy and Innovation, „Long Range Planning”
2010, vol. 43.426 Bibliografia
Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych
i organizacyjnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
Trentowska M., Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania  
finansami, SKwP, Warszawa 2023.
Trocki M. (red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012.
Trojanowski T., Projektowanie zrównoważonych produktów, Zeszyty Naukowe Politechniki
Śląskiej, „Organizacja i Zarządzanie” 2017, nr 100.
Trzcieliński S., Włodarkiewicz-Klimek H., Pawłowski K., Współczesne koncepcje zarzą-
dzania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
Trzpioła K., Polityka rachunkowości w firmie 2023 z komentarzem do planu kont, Wiedza
i Praktyka, Warszawa 2022.
Urbaniak M., Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
Uriarte A.G., Ng A.H.C., Moris M.U., Bringing together Lean and simulation: a comprehen-
sive review, „International Journal of Production Research” 2020, no. 58(1).
Van Aken E., Farris J., Glover W., Letens G., Framework for designing, managing and im-
proving Kaizen event programs, „International Journal of Productivity and Performance
Management” 2010, no. 59(7).
Vanderbeck E.J., Principles of Cost Accounting, „South-Western Gengage Learning” 2015.
Vankatramana N., Henderson J.C., Real strategies for virtual organizing, „Sloan Manage-
ment Review” 1998, vol. 40.
Varian H.R.V., Mikroekonomia. Kurs średni – ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2002.
Visser W., Nowe modele biznesowe tworzą rewolucję „syndustrialną”, „Kompendium CSR.
Odpowiedzialny Biznes” 2017, nr 17.
Wackernagel M., Monfreda Ch., Moran D., Wermer P., Goldfinger S., Deumling D., Mur-
ray M., National Footprint and Biocapacity Accounts 2005: The Underlying Calculation
Method, „Oakland: Global Footprint Network” 2005.
Wackernagel M., Rees W.E., Our Ecological Footprint. Reducing Human Impact on the
Earth, New Society Publishers, Canada 1996.
Wajda A., Organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa 2003.
Walaszczyk L., Angelis E., Angelis K., Vucovic M., Vlckova G., Batzogianni E., Ioannou S.,
Modele biznesowe. Kompedium, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eks-
ploatacji, Radom 2000.
Walczak W., Źródła kreowania wartości współczesnych przedsiębiorstw (The sources allowing
for value creation of modern enterprises), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-
go, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2009, no. 44(2).
Walentynowicz P., Uwarunkowania skuteczności wdrażania Lean Management w przedsię-
biorstwach produkcyjnych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
2013.
Walińska E. (red.), Meritum. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa ,
wyd. 11, Wolters Kluwer, Warszawa 2021. Bibliografia 427
Walińska E., Czapla T., Rachunkowość z perspektywy nauk o zarządzaniu i jakości – głos
w dyskusji, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2021, nr 45(3).
Walińska E., Meritum Rachunkowość, „Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa”,  
wyd. 9, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Walińska E., Podstawowe kategorie pomiaru w rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.),
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa , wyd. 11, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa: na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa
1999.
Weiblen T., Frankenberger K., Gassmann O., The Open Business Model: Towards a Common
Understanding of an Emerging Concept, „Journal of Multi Business Model Innovation
and Technology” 2013.
Whiteman G., Walker B., Perego P., Planetary boundaries: ecological foundations for cor-
porate sustainability, „Journal of Management Studies” 2013, vol. 50.
Wielki słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
Wikarczyk A., Od tradycji do nowoczesności, czyli od rachunku kosztów pełnych do rachunku
kosztów problemowych, „Przedsiębiorstwo Przyszłości” 2023, nr 1(54).
Winans K., Kendall A., Deng H., The history and current applications of the circular economy
concept, „Renewable and Sustainable Energy Reviews” 2017, vol. 68.
Winiarska K., Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów, [w:] K. Czubakowska (red.),
Rachunkowość według prawa bilansowego, C.H. Beck, Warszawa 2009.
Wirkus M., Chmielarz A., Środowiskowe aspekty wdrażania lean manufacturing. Innowacje
w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa
Zarządzania Produkcją, Opole 2012.
Wirkus M., Chmielarz A., Value Stream Mapping as a tool to improve environmental man-
agement system [w:] E. Chlebus (red.), Production Engineering Innovations & Technol-
ogies of the Future, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji PW, Wrocław 2011.
Wisser E., Assessment of indicators for Circular Economy: The case for the Metropole Region
of Amsterdam, Master Sustainable Business and Innovation, Faculty of Geosciences
Theses, Utrecht University, Amsterdam 2016.
Wojnarowska M., The importance of recycling in a circular economy , „Towaroznawcze Pro-
blemy Jakości” 2018, nr 2(55).
Womack J.P., Jones D.T., Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa kluczem do sukcesu ,
Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001.
Womack J.P., Jones D.T., Ross D., The Machine that Changed the World: The Story of Lean
Production, Harper Collins, New York 2001.
Woodward D.G., Life cycle costing – theory, information acquisition and application, „In-
ternational Journal of Project Management” 1997, no. 15(6).
Wróbel G., Kultura organizacyjna i jej kształtowanie wobec wartości i postaw kaizen, [w:]
G. Wróbel (red.), Kultura kaizen. Rozważania nad wartościami ciągłego doskonalenia,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2011.428 Bibliografia
Wursthon S., Poganietz W., Schebek L., Economic-environmental monitoring indicators for
European countries: A disaggregated sector based approach for monitoring eco-efficiency ,
„Ecological Economics” 2011, no. 70(3).
Xuan L., Baotong D., Hua Y., The research based on the 3-R principle of Agro-Circlar Econ -
omy Model – The Erhai Lake Basin as an example , „Energy Procedia” 2011, vol. 5.
Yang C.C., Improving the definition and quantification of quality costs , „Total Quality Man-
agement” 2008, no. 19(3).
Zalewski W., Rachunek kosztów działań w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportu dro-
gowego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016.
Założenia koncepcyjne, rozdz. 4, par. 4.33, [w:] „Międzynarodowe Standardy Sprawoz-
dawczości Finansowej” 2011, SKwP, Warszawa.
Zaman U.A., A Comprehensive Review of the Development of Zero Waste Management:
Lessons Learned and Guidelines, „Journal of Cleaner Production” 2015, vol. 91.
Zarządzanie ryzykiem informacje ogólne, Departament Audytu Sektora Finansów Publicz-
nych, Warszawa 2011.
Zielińska-Chmielewska A., Pojęcie i pomiar ekoefektywności w przedsiębiorstwach prze-
twórstwa spożywczego, „Przegląd Zachodni” 2020, nr 4.
Zieliński T., Odkrywanie prawdy o zyskach. Teoria i praktyka systemów ABC/M, Akademia
Menedżera, Poznań 2007.
Zieliński T., Zasobowo-procesowy rachunek kosztów, Akademia Controllingu, Poznań 2017.
Zwier J. i in., The Ideal of a Zero-Waste Humanity: Philosophical Reflections on the Demand
for a Bio-Based Economy, „Journal of Agricultural and Environmental Ethics” 2015,
no. 2(28).
Zyznarska-Dworczak B., Jak zarządzać kosztami w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2012.
Zyznarska-Dworczak B., W poszukiwaniu znaczenia terminu zarządzanie kosztami, „Ze-
szyty Naukowe” 2011, nr 174, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
Żuławska K., Modern Budgeting na tle innych koncepcji budżetowania, „Controlling i Za-
rządzanie” 2017, nr 5(19).
Żylicz T., Skuteczność a efektywność, „Aura” 2006, nr 10.
Akty prawne:
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz UE L 312 z 2008, s. 3).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2022/2464 z 14 grudnia 2022 r. w spra-
wie zmiany Rozporządzenia (EU) nr 537/2014, Dyrektywy 2004/109/EC, Dyrektywy
2006/43/EC oraz Dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przed-
siębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Dz. Urz. UE L 322 z 2022, s. 15).
Communication from the Commission to the European Parliament, the Coucil, the Eu-
ropean Economic and Social Committee and Committee of the Regions Long-term
competitiveness of the EU: looking beyond 2030, Brussels, 16.03.2023.Bibliografia 429
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-
nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Zamknięcie obiegu – plan działań UE
dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, COM(2015), Bruksela 2015.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie zmienionych ram monitorowania
gospodarki o obiegu zamkniętym, COM (2023), Bruksela, 15.05.2023.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), art. 25,
rozdział 2.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 2023 r. poz.2805).
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r.  
w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające
rozporządzenie (UE) 2019/2088.
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 r. uzupełniające
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 przez sprecyzowanie
treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności
gospodarczej, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa podlegające art. 19a
lub 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku
ujawniania informacji (Dz. Urz. UE L 443 z 2021, s. 9).
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587).
Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 2012-02-29, II AKa 28/12.
Netografia:
https://ekordo.pl/monitorowanie-cyrkularnosci-gospodarki/ [dostęp: 19.02.2023].
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacAr-
thurFoundation_Growth-Within_July15.pdf [dostęp: 14.06.2023].
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/ [dostęp: 19.08.2023].
www.ellenmacarthurfoundation.org/news/european-plastics-pact-first-regional-initia -
tive-to-join-the-foundations-plastics-pact-network (Europe becomes the first regional
initiative to join the Foundation’s Plastics Pact network) [dostęp: 19.02.2022].
https://easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Circular_Economy/  European
Academies Science Advisory Council,(EASAC) 2016: Indicators for a circular economy,
EASAC policy report 30) [dostęp: 20.02.2022].
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/index.htm. [dostęp: 18.08.2023].
https://www.wwf.pl/living-planet-report-2022 [dostęp: 17.09.2023].
http://www.otzo.most.org.pl/Zero_Waste_ZWIA.pdf [dostęp: 19.02.2023].
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/international-strategies/sustainable-
-development-goals_en [dostęp: 23.07.2023].
https://en.wikipedia.org/wiki/ Zero_waste [dostęp: 14.05.2023].430 Bibliografia
https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-implementation-
-review_en#overview [dostęp: 19.11.2023].
https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en [dostęp:
19.11.2023].
https://gozwpraktyce.pl/modele-biznesowe/ [dostęp: 19.02.2023].
https://klimat.rp.pl/ekotrendy/art38034151-razem-ku-cyrkularnej-przyszlosci [dostęp:
17.03.2023].
https://swiatoze.pl/3-powody-dla-ktorych-warto-przejsc-na-gospodarke-o-obiegu-za-
mknietym/ [dostęp: 17.03.2023].
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/ [dostęp: 17.01.2023].
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Material_flows_in_the_
circular_economy#-Circularity_rate (Material flows in the circular economy. Circularity
rate) [dostęp: 25.11.2023].
https://ekordo.pl/monitorowanie-cyrkularnosci-gospodarki/ (Bień J. Monitorowanie cyr-
kularności gospodarki) [dostęp: 12.03.2023].
https://assets.website-files.com/5e185aa4d27bcf348400ed82/5e26ead616b6d1d157ff
4293_20200120%20-%20CGR%20Global%- (The Circularity Gap Report, 2020 ) [do-
stęp: 30.05.2023].
http://volans.com/wp-content/uploads/2016/09/Volans_Breakthrough-Business-Mod-
els_Report_Sep2016.pdf (Volans, BSDC, 2016, Breakthrough business models: expo-
nentially more social, lean, integrated and circular) [dostęp: 30.05.2023].
http://www.otzo.most.org.pl/zwe/korzysci_spoleczne_goz.pdf [dostęp: 08.05.2023].
https://mfiles.pl/pl/index.php/Efektywno%C5%9B%C4%87 [dostęp: 02.10.2023].
https://www.reuters.com/article/us-valeant-pharms-lawsuit-idUSKBN14S2PI [dostęp:
22.09.2023].
https://www.nytimes.com/2015/09/23/business/international/volkswagen-diesel-car-scan-
dal.html [dostęp: 09.03.2023].
http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj [dostęp: 30.05.2023].
https://www.efrag.org/News/Public-468/Call-for-participation-in-field-test-of-EFRAG -
-exposure-drafts-on-sustainability-reporting-standards-for-SMEs [dostęp: 11.10.2023].
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSite-
Assets%2F05%2520EFRAGs%2520Cover%2520Letter%2520on%2520the%2520Co-
st-benefit%2520analysis.pdf [dostęp: 30.05.2023].
http://www.researchgate.net/publication/256766170_The_Open_ Business_Model_To -
wards_a_Common_Understanding_of_an_Emerging_Concept [dostęp: 10.08.2023].
https://www.logistyka.net.pl/czasopismo-logistyka/item/91735-czasopismo-logisty-
ka-nr-1-2021 [dostęp: 23.07.2023].
https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/cost-optimization [dostęp:
15.05.2023].
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EN/1-2014-398-EN-F1-1.Pdf
(COM(2014) 398 final (2014), Towards a circular economy: A zero waste programme
for Europe) [dostęp: 14.04.2023].Bibliografia 431
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614
(COM(2015) 614 final (2015), Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący go -
spodarki o obiegu zamkniętym) [dostęp: 03.06, 2023].
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM%3A2018%3A28%3AFIN
(COM(2018) 28 final (2018), Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w go -
spodarce o obiegu zamkniętym) [dostęp: 30.08.2023].
pbl-2018-circular-economy-what-we-want-to-know-and-can-measure-3216.pdf [dostęp:
12.02.2023].
PL-Towards-a-Circular-Economy-Business-Rationale-for-an-Accelerated-Transition-
-v.1.5.1.pdf [dostęp: 19.02.2023].
www.newplasticseconomy.org/assets/doc/Global-Commitment-2019-Progress-Report.
pdf (The new plastics economy. Global commitment 2019 progress report, 2019) [do-
stęp: 22.06.2023].
www.zwia.org (ZeroWaste International Alliance, ZW Definition ) [dostęp: 19.02.2023].
www.footprintnetwork.org [dostęp: 30.05.2023].
Inne
International Organization for Standarization (ISO), ISO 14040:2006 Environmental  
Management – Life Cycle Assessment – Principles and Framework. Geneve 2006.
Koalicja  na  Rzecz  Gospodarki  Obiegu  Zamkniętego  Reconomy,  Gospodarka  obiegu  
zamkniętego. Biznes i konsument na ścieżce zmiany, Warszawa 2017.
Raport 2013, Towards the circular economy”, tom 2, Fundacja Ellen MacArthur.
Raport 2018, Zamknięty obieg – otwarte możliwości, Deloitte.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane